Nieuwe belastingvormen om een welvaartsstaat te financieren

Neoliberalen zien alle belasting als een vorm van dwang. Zij staan er niet bij stil dat zij ook behoorlijk profiteren van de bescherming door de bestaande rechtsstaat. En zelf ook hoge belastingen opleggen aan de rest van de samenleving in de vorm van de inperking van de vrijheid van anderen door wetten en regels, die hun bezit beschermen. Hoe kunnen we deze bescherming op een eerlijke manier belasten?

Met rechtvaardige belastingen, die de rijken eerlijk belasting laat betalen voor de vrijheden die ze van de rest afpakken, kan ook de rest van de bevolking

Grondbelasting

Van grond komt er niet meer, omdat onze planeet maar een beperkte oppervlakte heeft. Toen de mens als soort ontstond, bestond er geen eigendom van grond (al bestonden er territoria van stammen en leefgroepen, net als bij veel andere diersoorten). Dit privé eigendom is later ingevoerd. Grondbezit betekent, dat andere mensen geen toegang hebben tot jouw grond. Daarom is het belasten van grondbezit, de grondbelasting, rechtvaardig. Immers, grondbezit, vooral grootgrondbezit, perkt de vrijheid van andere mensen in.

Atomenbelasting

Atomen zijn onvergankelijk, met uitzondering van radioactieve atomen. Er zijn maar een beperkte hoeveelheid atomen. Als iemand eenmaal atomen in bezit heeft, kan iemand anders niets meer met deze atomen. De staat beschermt het eigenaarschap van een individu, of organisatie, van deze atomen. Daarom is ook een belasting op atomen rechtvaardig. Zo ook een extra belasting op het vernietigen van atomen, een kernenergieheffing. Vooral als de resulterende atomen gevaarlijk zijn.

Patent tax

Een patent verbiedt het om een bepaalde technologie te gebruiken. Mooie voorbeelden van de maatschappelijke kosten die patenten opleveren, zijn de patenten op 3D print-technieken en op merkgeneesmiddelen. Nadat deze patenten verlopen, storten de prijzen, en daarmee de kosten, ineen. Het beste is natuurlijk, zoals Visionair.nl al voor heeft gesteld, patenten in hun geheel af te schaffen. Gebeurt dat niet, dan is het rechtvaardig een patentbelasting in te voeren, wegens de grote maatschappelijke schade die patenten opleveren.

Copyrightbelasting

Ook copyrightbelasting is een nuttige en rechtvaardige vorm van belasting. Copyright wordt afgedwongen door de rechthebbende. Visionair.nl is al twee maal getroffen door een exorbitante copyrightclaim van het beruchte Belgische bedrijf Permission Machine, waardoor wij vanwege het plaatsen van twee kleine foto’s van ANP en Belga meer dan duizend euro moesten betalen. Bedrijven als ANP en Permission Machine parasiteren op het Nederlandse “rechtssysteem”, dat claims toewijst die niet in verhouding staan tot de genoten baten van geplaatste foto’s (in dit geval hooguit enkele eurocenten), of de uitgaven van ANP aan deze foto (rond de veertig euro voor een freelancer). Een belasting op dit schaamteloze afperssysteem is daarmee zeker aan de orde.

Merkrechtbelasting

Grote bedrijven procederen ook graag en vaak om anderen te dwingen om hun merk en slogans te respecteren. Zo hanteerde de bank ABN Amro (later wegens wanbeleid op kosten van de belastingbetaler gered) de slagzin “dé bank”. Wee het gebeente van een andere onderneming, die hier een variatie op bedacht. De wraak van de corporate advocaten reikt ver. En anders is er wel de regering van het land van vestiging, meestal de Usa, om met diplomatieke druk op te komen voor het “onrechtvaardig” behandelde grote bedrijf.

Strafheffing op mensenrechtenschendingen en milieuvernietiging

Multinationals die in Nederland actief zijn of hier hun hoofdvestiging hebben, zijn vaak schuldig aan het schenden van mensenrechten, uitbuiten van arbeiders of het vervuilen van het milieu in de rest van de wereld. Een extra strafheffing op deze multinationals kan worden gebruikt, om de slachtoffers van bijvoorbeeld bloeddiamanten, de coltan mijnbouw, giflozingen, landroof en andere wandaden schadeloos te stellen. Dit kan in overleg met lokale organisaties daar.

Heffing op persoonlijke informatie

Informatie is het nieuwe goud, of de nieuwe olie. Naar blijkt is er één “wondermiddel” om AI’s superslim te maken: veel, heel veel inputdata. Ook wel bekend als big data. Èn natuurlijk krachtige hardware om al die data te kraken. Dit verklaart waarom de aandelen van big tech bedrijven die over veel persoonlijke data beschikken, zoals Facebook, Amazon, Apple en Google, door het dak gaan.

Decentralized Autonomous Organizations (DAO), bedrijven zonder eigenaar de toekomst?

De blockchain, de technologie achter cryptomunten, maakt bedrijven zonder eigenaar, de Decentralized Autonomous Organisation (DAO) mogelijk. Wat zijn de gevolgen?

Rechtspersonen: personen die niet bestaan

We kennen op dit moment al de rechtspersoon. Dat zijn juridische entiteiten, die zich gedragen als natuurlijke persoon. Ze kunnen bijvoorbeeld bezittingen kopen en verkopen, optreden als partij in een rechtszaak en zo voort. Rechtspersonen moeten wel natuurlijke personen als bestuurders hebben – of een andere rechtspersoon, namens welke een natuurlijk persoon optreedt.

Bedrijven zonder eigenaar, hoe is dat mogelijk?

Een structuur hoeft geen eigenaar te hebben om te bestaan. Enkele van de langstlevende structuren hebben geen eigenaar. Wie is de eigenaar van de rooms-katholieke kerk? En van de staat? Volgens populaire samenzweringstheorieën een sinister genootschap, maar de realiteit is dat niemand de eigenaar is. Moderne technologische ontwikkelingen voegen daar een entiteit aan toe. Het blockchain gebaseerde bedrijf, de decentralized autonomous organisation, de DAO.

De distributed autonomous organisation s (DAO)’s kunnen wel of niet een bedrijf zonder eigenaar zijn. – bron: ViLo, Wikimedia Commons

Blockchain, een bron van waarheid zonder autoriteit

Een blockchain is een “autoritatieve bron van waarheid”, maar dan zonder een uiteindelijke autoriteit. Het is een consensus, die op algoritmes is gebaseerd. je kan een blockchain zien als een database, maar dan een database die verspreid is over alle blockchain gebruikers. Op je eigen houtje een verandering aanbrengen in de blockchain, kan niet.

Zo kan je een blockchain gebruiken om het eigendom van een perceel vast te leggen. Stel, het stuk grond behoort volgens de blockchain tot persoon X. Dan geldt dat volgens iedereen, die de blockchain als bron van waarheid accepteert. Ook al is er geen overheid die de blockchain in kwestie beschermt. Als Persoon X het perceel aan bedrijf Y verkoopt, wordt het overdrachtstoken van de verkoop door de hele blockchain verwerkt. Vanaf dat moment is bedrijf Y de eigenaar volgens de blockchain. En volgens allen die de blockchain vertrouwen.

Bedrijven zonder eigenaar, de Decentralized Autonomous Organization (DAO)

Zo kan een bedrijf in theorie ook bestaan zonder aandeelhouders. Stel, je verzamelt met een groep vrienden die minder auto’s willen een groep oude fietsen bij elkaar en richt het blockchain gebaseerde bedrijf Fietsmd’rin op. In ruil krijgen jullie een tegoed, waarmee jullie fietsen kunnen huren. Deze fietsen registreer je als eigendom van Fietsmd’rin en zet je neer in een fietsenhok met kaartlees slot. Iedereen die een fiets huurt, maakt in bitcoin de huur over aan de bitcoinrekening van Fietsmd’rin. Stel een fiets is kapot. Geen probleem. Het algoritme van Fietsmd’rin plaatst een order voor de reparatie op een veilingsite. De goedkoopste aanbieder repareert daarna de fiets. En krijgt uitbetaald in bitcoin door het algoritme van Fietsmd’rin.

Het beheer van een fietsenpark, of bijvoorbeeld van voedsel verkopende automaten vereisen een behoorlijke mate van automatiseren en logistiek, maar een bedrijf dat in onstoffelijke dingen zoals informatie, webhosting of merknamen handelt, zou in principe nu al zonder eigenaar, via algoritmes, kunnen functioneren.

Voor- en nadelen van de Decentralized Autonomous Organization, het bedrijf zonder eigenaar

Voordeel van dergelijke bedrijven is dat ze lange-termijn kunnen denken. Anders dan rechtspersonen met hebberige aandeelhouders, hebben ze immers geen winstoogmerk. Want aan wie moeten ze de winst uitkeren? Ze zouden als zodanig een nuttige schakel vormen in een cybernetische, anarchistische samenleving. Het afsterven van de staat, zoals Marx voorstond in Das Kapital, in optima forma. Of: als vervanger voor de staat [2].

Een dergelijk bedrijf kan alleen bestaan als er een rechtstaat is, die het bedrijf beschermt. Zelf kan het dat niet. Althans, nu nog niet. In de verdere toekomst, als AI zelfbewust wordt, wel. Wat meteen het gevaar aangeeft.

Hoe controleer je de Decentralized Autonomous Organization?

Een dergelijk bedrijf is op geen enkele manier te controleren. Stel, Fietsmd’rin, geprogrammeerd door een nogal fanatieke groep oprichters, wil de wereld overnemen met het verhuren van fietsen. Daar zorgt een slimme AI zonder morele principes voor. Dan zal deze AI proberen om concurrerende vormen van vervoer de nek om te draaien. Bijvoorbeeld, door meer verkeersopstoppingen te organiseren, waardoor iedereen een fiets wil huren om deze te ontwijken. Door politici om te kopen zodat ze andere vormen van vervoer gaan verbieden of extra belasten. Door fake news te delen waarin autorijden kankerverwekkend wordt genoemd. Of, door een computerstoring te faken, waardoor een huurder van een fiets zichzelf niet uit kan loggen en Fietsmd’rin meer minuten kan schrijven. Wat zeg je? Dat doen rechtspersonen als BV en NV nu ook al? Daar heb je dan zeker een punt, waarde lezer.

Stel, deze gemene streken worden ontdekt. Wie stel je dan aansprakelijk? Dat is nu, met rechtspersonen, al lastig genoeg. Laat staan, met een bedrijf zonder UBO (ultimate beneficiary owner). Kortom: zitten we hierop te wachten? Of zou het systeem wél kunnen werken, als we strenge ethische regels opleggen? Strenger, in ieder geval, dan de wrakke regels die we nu aan rechtspersonen opleggen?

Sources

  1. M. Singh en S. Kim, Chapter Four – Blockchain technology for decentralized autonomous organizations, 2019
    2. N. Diallo et al., eGov-DAO: a Better Government using Blockchain based Decentralized Autonomous Organization, IEEE Explore, 2019

Collectieve woonvorm, tussen kopen en huren

Zowel kopen als huren hebben nadelen. De collectieve woonvorm is daarom steeds populairder. Moeten we meer collectieve woonvormen stimuleren?

Hoe werkt een collectieve woonvorm?

Kopen en huren zijn individuele woonvormen. Namelijk, een overeenkomst tussen een koper en verkoper, of huurder en verhuurder. Een koophuis heeft één (of stelletje) eigena(a)r(en) en een afgezonderde woonruimte. Een huurhuis meestal ook. Bij een collectieve woonvorm delen de bewoners een aantal woonvoorzieningen met elkaar, zoals de tuin, opslagruimtes en dergelijke.

Het concept van collectieve woonvormen is al zo oud als de mensheid. Veel Afrikaanse volkeren kennen mannenhuizen voor jonge ongehuwde mannen. Kloosters, slaapzalen in kazernes en scheepskooien zijn bekende voorbeelden.

De mate waarin woonruimte gemeenschappelijk is, verschilt per collectieve woonvorm. Bij sommige collectieve woonvormen delen bewoners alleen de tuin. Bij andere ook andere gemeenschappelijke ruimten, bijvoorbeeld washok, keuken, opbergschuur, woonkamer en badkamer.

Daardoor kunnen er in een collectieve woonvorm vaak meer mensen wonen op minder ruimte. Ongeveer vijf procent van alle mensen in de buurlanden van Nederland woont in een collectieve woonvorm. Hier ligt dat percentage veel lager. Sommige groepen, zoals woningbouwverenigingen willen dit percentage ophogen. Het idee daarachter is, dat zo de bestaande woonruimte meer intensief benut wordt en meer mensen onderdak kunnen vinden.

Verlies aan privacy

Het verlies van privacy vinden de meeste mensen een groot bezwaar, dat niet opweegt tegen de lagere lasten en gezelligheid. Weliswaar passen er veel makke schapen in een hok, maar het is onvermijdelijk dat op een gegeven moment mensen elkaar in de weg gaan lopen. Bijvoorbeeld door verschillende ideeën over schoonmaken. Wie ooit in een studentenhuis heeft gewoond, of met een partner of stel vrienden een huis heeft gedeeld, kan daarvan meepraten. De trend is nu vooral richting meer eenpersoonshuishoudens, met reden. Vooral armere mensen wonen in een collectieve woonvorm, hoewel lang niet altijd.

Collectief wonen, extreem doorgetrokken. In dit concept van Maria Cecilia Collet, Runkang Shi en Haokun Wang van de Technische Universiteit München (ook de bron) kunnen de vermoedelijk twintig bewoners van deze verdieping zelf kiezen welke delen ze af willen schermen van het collectief (privegedeelten zijn rood aangegeven, sanitaire ruimtes en keukens in groen, rechts).

Hoe kan een collectieve woonvorm nuttig zijn?

Collectieve woonvormen kennen nu toch een opleving. Een voor de hand liggende reden is de toenemende armoede onder vooral jongeren, waardoor een eigen huis steeds meer buiten bereik komt te liggen. Maar er kunnen ook persoonlijke omstandigheden zijn. Zo is het voor hulpbehoevenden nuttig om mantelzorgers in de buurt te hebben wonen. Vandaar de komst van kangoeroewoningen en mantelzorgwoningen. Voor alleenstaande mensen die zich eenzaam voelen, wat vaak bij ouderen het geval is, kan een collectieve woonvorm ook aantrekkelijk zijn.

Satoshi Nakamoto: het geheim achter bitcoin

De grootste eigenaar van bitcoins is de mysterieuze uitvinder van Bitcoin, iemand (of een groep) die schuilgaat onder de naam Satoshi Nakamoto. Wie is hij?

Satoshi Nakamoto bezit ongeveer een miljoen bitcoins. Dat is tegen de huidige koers (begin 2021) rond de 50 miljard euro en zou hem een van de rijkste mensen ter wereld maken. Nakamoto bezit naar schatting ongeveer vijf procent van alle bestaande bitcoins. Deze zijn in totaal een biljoen dollar waard. Hiervan verwisselen per dag 50 miljard dollar-equivalent van eigenaar. Dit maakt bitcoin qua marktomvang groter dan valuta zoals de Indiase roepie.

Bitcoin, het geesteskind van de anonieme Satoshi Nakamoto, is nu miljarden waard. Bron: Wikimedia Commons

Als we bitcoin-goeroes mogen geloven, zal bitcoin een marktkapitalisatie bereiken van 1 miljoen euro per bitcoin. Dat is 20-25 maal zo hoog als nu. Voor een valuta met dergelijke hoge aspiraties, heeft bitcoin echter nogal wat technische gebreken. Zo zijn de transactiekosten hoog, begin 2021 rond de 20 euro per betaling. Het cryptominen van bitcoins slokt enorm veel elektriciteit op, die in China voor een groot deel wordt opgewekt met vervuilende kolencentrales.

Bitcoin-aanhangers willen dat hun munt wordt gemoderniseerd, maar er zijn ernstige meningsverschillen hoe. Zo willen sommigen, waaronder Satoshi Nakamoto, dat de grootte van blokken langzaam wordt vergroot. Zo kunnen meer gebruikers tegelijk het Bitcoin-netwerk gebruiken om te betalen. Nadeel is dat dan alleen gebruikers met ultramoderne computers bitcoins kunnen minen. Een andere technische update is dat er een mediator komt, waardoor een groot aantal transacties samen wordt gevoegd. Dot zou de kosten per transactie flink doen dalen en bitcoin ook als betaalsysteem interessant maken.

Satoshi Nakamoto duikt op

Dan gebeurt er iets vreemds. Een stokoud slapend Bitcoin account, vermoedelijk van Nakamoto, wordt weer actief. Een transactie van enkele tientallen bitcoins, rond de vier ton, vindt plaats naar een onbekend account. Groot nieuws, want dat betekent dat Nakamoto nog wel degelijk toegang heeft tot zijn bitcoins. Dit leidde daarom tot een milde Bitcoin crash. Immers, de vijf procent Nakamoto-bitcoins blijken nog wel degelijk toegankelijk. Of waren deze wallets wel van Nakamoto?

Chinese Invasion of Taiwan: The Consequences

Taiwan is veel belangrijker dan de meeste mensen denken. Een Chinese invasie van Taiwan zou China de alleenheerschappij geven over vrijwel de gehele microchip-productie.

Taiwan, het land dat geen land mag heten

Na de machtsovername door de communistische partij eind jaren veertig, vluchtten de Kwo Min Tang republikeinen van Tsjang Kai Tsjek naar het eiland Taiwan voor de Chinese kust. Vanaf eind jaren veertig tot in de jaren zeventig erkende de westerse wereld alleen het door de Kwo Min Tang bestuurde eiland Taiwan als het enige en wettige China. Dit veranderde toen de toenmalige Usaanse president Richard Nixon diplomatieke betrekkingen aanknoopte met het vasteland. Taiwan belandde in een limbo, slechts erkend door een handjevol staten, maar de facto een land. Een land zelfs, waarvan het paspoort toegang geeft tot meer landen dan dat van de Volksrepubliek China.

Naar alle normen voor staatkunde is de Republiek China, gevestigd op het eiland Taiwan, een land. Taiwan kent een bloeiende democratie, een zelfstandige buitenlandse politiek, een complexe economie, een bevolking die ongeveer zo groot is als die van Nederland en België bij elkaar en een levensstandaard op West-Europees niveau. En niet te vergeten een levendige Chinese cultuur, waar die van het vasteland nogal zielloos en steriel bij afsteekt.

Hoe overleeft Taiwan?

Taiwan hoorde bij de eerste vier Aziatische Tijgers, met Zuid-Korea, Singapore en Hongkong. Deze ontworstelden zich als eerste landen in de regio, in navolging van Japan, aan de armoede. Met succes. Taiwan, Zuid-Korea en Singapore zijn nu ongeveer zo rijk of rijker dan Nederland en België. In het geval van Taiwan is dat verbazingwekkend. Hoe kan een land dat volgens de meeste staten niet bestaat, economisch gezien zo succesvol zijn? Het antwoord: hooggespecialiseerde techniek.

Handel met Taiwan is lastig. Dit moet via tussenpersonen in landen waarme bijvoorbeeld Nederland handelsbetrekkingen heeft en die Taiwan erkennen. Dit is alleen de moeite waard met producten met een hoge toegevoegde waarde. Omdat de slimste, hoogst opgeleide Chinezen naar het eiland zijn gevlucht, ontstond een brain drain van het vasteland. Als je een groot aantal slimme mensen bij elkaar zet, gebeurt er iets moois. De ontwikkeling van nieuwe ideeën en technieken explodeert. En dit is wat er in Taiwan gebeurde. Het eiland is nu de wereldleider in de fabricage van geavanceerde halfgeleiders en microchips – het brein van elk slim apparaat op deze aarde.

Wereldleider in essentiële elektronica

Het Taiwanese bedrijf TSMC is in zijn eentje verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle omzet in microchips in de wereld, met een productie boven de veertig miljard euro per jaar. Wat betreft de technisch meest geavanceerde sub-10 nm chips, heeft TSMC zelfs negentig procent van de markt in handen (de Koreaanse chaebol Samsung de rest). Ook de kleinere Taiwanese concurrent van TSMC, UMC, is met meer dan vier miljard euro omzet per jaar een miljardenbedrijf. Taiwan vormt dus voor microchips, wat de Perzische Golf voor aardolie vormt. Wie Taiwan in handen heeft, controleert dus de wereldwijde high tech markt. Zeker nu Usa steeds meer de duimschroeven aandraait van China, vormt Taiwan hiermee een aantrekkelijke buit. Begin 2021 ontstonden er grote chipstekorten. De verleiding voor Chinese planners wordt hiermee steeds groter om de “opstandige provincie” onder de voet te lopen.

Hoe verloopt een Chinese invasie van Taiwan?

Het Chinese Volksbevrijdingsleger (PLA) was van oudsher qua training weinig indrukwekkend. Zo is de PLA door de Vietcong op vernederende wijze Vietnam uitgemept, toen Beijing de kleine zuiderbuur een lesje wilde leren nadat de Vietcong de genocidale Rode Khmer (bondgenoot van Beijing) uit Cambodja had verdreven. Ook India heeft in de zomer van 2020 in Ladakh laten zien dat het land qua training van manschappen zeker opgewassen is tegen de PLA.

Een Chinese invasie van Taiwan is nu waarschijnlijker dan ooit. En zou erg vervelende gevolgen hebben, niet alleen voor de Taiwanezen zelf. Bron: Wikimedia Commons

Sterk punt van de PLA is dat het een enorm leger is, dat ook over steeds beter materieel beschikt en wordt gedragen door de reusachtige en hoogontwikkelde Chinese industrie. Op enkele gebieden, zoals hypersonische raketten, is het materiaal van het Chinese leger vergelijkbaar of zelfs beter dan dat van Usa en Rusland. Een papieren tijger is de PLA dus zeker niet, zeker niet als Taiwan met een enorme hoeveelheid materieel wordt overrompeld. De PLA heeft ook het voordeel van korte aanvoerlijnen. De Chinese provincie Fujian ligt op slechts honderdzestig kilometer afstand van de Taiwanese kust.

Probleem voor China is dat er een zee tussen het land en Taiwan ligt. Eilanden binnenvallen is lastig, zeker omdat op dit moment Usa een maritiem overwicht heeft. Waarschijnlijk zal China proberen de eilandstaat snel te overrompelen, het liefst binnen enkele dagen, voor de Usaanse vloot in kan grijpen. En de wereld voor voldongen feiten komt te staan. De Chinese luchtmacht is niet opgewassen tegen die van de Amerikanen, maar is wel uitgerust met veel raketten.. Het ligt in de lijn der verwachting dat China deze raketten zal gebruiken om Taiwanese militaire infrastructuur te vernietigen en de Amerikaanse vloot af zal schrikken om door de Straat van Taiwan te varen. Vermoedelijk zal China paratroopers inzetten voor luchtlandingen op Taiwan.

Taiwan zal de Chinese landingstroepen aanvallen met de kleine duizend tanks van het land. Lichtbewapende paratroopers zijn slecht opgewassen tegen tanks. De voornaamste taak van het Taiwanese leger is tijd te winnen, tot bondgenoten Usa, Japan en Korea troepen aan kunnen voeren voor een vernietigend tegenoffensief.

Veel hangt af van de reactie van de machtigste bondgenoot van Taiwan, de Usa. China is een kernmacht. De gevolgen van een oorlog met China kunnen dus verwoestend zijn. Het verliezen van de greep op het grootste deel van de chipproductie is dat ook. Verwacht dus wederzijds blufpoker. Verwacht partijleider Xi zwakte bij de Usanen, dan zal hij de gok nemen, gezien de enorme strategische voordelen. Het gevaarlijkste scenario is als Xi de Usanen onderschat, Taiwan aanvalt en het Pentagon keihard terugslaat met bijvoorbeeld intercontinentale kernraketten. Er is dan geen weg terug meer. Een kernoorlog in dit gebied zou een ongekende humanitaire ramp opleveren, Meer dan de helft van alle mensen woont in Oost-Azië.

En na een Chinese invasie van Taiwan?

China zal hiermee hebben laten zien, dat het communistische systeem, althans militair gezien, superieur is aan dat van democratische staten. Of dit werkelijk zo is is minder belangrijk dan de beeldvorming. Vooral voor binnenlands gebruik, maar ook voor de internationale beeldvorming. China heeft dan laten merken dat het het enige, ware China is en dat de autoritaire, staatsgeleide staatsvorm het model van de toekomst is van de mensheid.

De greep op de halfgeleiderproductie zal China onbetwist het technische middelpunt van de wereld maken en hiermee in alle opzichten de leidende mogendheid. Ook is Taiwan strategisch gezien belangrijk, het blokkeert een aantal scheepvaartroutes. De val van Taiwan zal China meer ademruimte geven. De hele filosofie achter de Zijderoute is om China onafhankelijk te maken van de zee als transportroute voor handel. Mede omdat eilandenringen die in handen zijn van Japan en andere mogendheden, China afknellen. Zou een kernoorlog uitbreken, dan is de waarschijnlijkste uitkomst een nucleaire winter,

Return to the moon in the next decade

The moon has been quiet for half a century. That will change in the 1920s. Several space superpowers have announced plans for a return to the moon.

For example, Russia and China have already announced that they will build a moon base together. Others, such as the US, Europe, India and Japan, are also busy.

Astronaut Eugene A. Cernan of the Apollo 17 mission is one of the last three people to walk and ride the moon. After half a century, there is now finally a return to the moon. Source: NASA

Return to the moon in this decade

The moon is the closest celestial body and also the only celestial body on which humans have walked. It seems unbelievable, but with the primitive technology of half a century ago, with on-board computers that could do less than those in a bank card now, people landed and walked on the moon. This was mainly due to the then much greater risk appetite. A crew of the Apollo 13 mission did not survive. A few other missions were close. Partly because of this, and the enormous cost, our barren satellite has been quiet for nearly half a century since the last Apollo astronaut took off.

That will change in the 1920s. Various powers have announced plans for a return to the moon. Isaac Arthur here shares the plans of the Americans.

The moon is especially interesting as a transfer point and for mining. The moon's gravity is low, allowing spaceships to take off and land with relatively little fuel. Also nice is that the Moon close to the earth. The moon can be reached with a journey of no more than a few days. All other destinations, such as Mars, Mercury or the outer planets, require months or even years with today's technology. Although there is less to be gained on the moon than at more distant destinations, and the day length and gravity are unfavorable to humans, these advantages outweigh the disadvantages of returning to the moon.

Fifth force of nature - clues are accumulating

Great excitement at CERN, after strange measurements that cannot be explained with the Standard Model. Is there a fifth force of nature?

The four (or three, or two) known forces of nature

There are currently four known forces of nature. The electromagnetic force, the strong nuclear force, the weak nuclear force and the gravity. But wait. According to general relativity, gravity is not a force, but a pseudo force. An effect caused by the curvature of spacetime. Time slows down and the volume shrinks around heavy objects. The electromagnetic force and the weak nuclear force also in fact form one (electroweak) force, Abdus Salam and Sheldon Glashow showed. At higher energies these two forces merge. So in fact there are only two known forces, and one pseudo force. These two forces are accurately described by the Standard Model, and gravity by the general theory of relativity.

Why do some think there is a fifth force of nature?

Until now, the Standard Model could accurately predict the outcomes of all experiments. Although quantum mechanics (and thus the Standard Model) cannot accurately predict the outcome of an individual collision, the statistical distribution of a large number of collisions can. If the measured distribution deviates strongly from the prediction, this is a sign that there is an unknown physical effect. For example, caused by a fifth force.

This is what has likely been observed in the breakdown of bottom quarks. The bottom quark and top quark are the heaviest (third generation) quarks. The Standard Model predicts that a fixed percentage of the bottom quarks will disintegrate into lepton pairs (electron pairs or muon pairs; tauon pairs are too heavy), and strange quarks. The actual distribution deviates from the prediction: more electron-positron pairs are formed (and fewer muon / antimuon pairs) than expected. There are theoretical models to explain this. These only require particles that do not exist or cannot exist in the Standard Model. In other words: particles that transmit an as yet unknown force. This has been determined to an accuracy of 3.1 sigma (with a probability of around 1/1000 that this is a coincidence).

One of the theories to explain these measurements is the existence of leptoquarks. These are particles that can react with both leptons and quarks and can convert leptons into quarks (and vice versa). This is not possible according to the Standard Model.

Has CERN seen a fifth force of nature at work? Source: CERN

The fifth force of nature

The discovery of a fifth force of nature would be sensational news. The discovery of electromagnetism brought us the world of today, that of the strong nuclear force nuclear energy. A fifth force of nature means a new world view and new techniques. Possibly even a complete technical revolution, such as after the discovery of electricity. But 3.1 sigma is not impressively reliable. The odds are about 1: 1000 that this observation is coincidental, and because a huge number of measurements are analyzed, these kinds of coincidences are common. That's why physicists go for the five sigma here to make sure it's not a false alarm. That corresponds to a chance of less than 1 in a million. Unfortunately, the LHC is now being stepped up (early 2021), so that the experiments cannot start again for another year and the five sigma will be within reach. Until then, the physics world has curved toes.

Photosystem II: oxygen-producing photosynthesis as old as life on Earth

Molecular fossils show that photosystem II, a crucial part of the biochemistry behind photosynthesis, is at least 3.5 billion years old. Where does life come from?

Billions of years old biochemical evidence for Photosystem II

Three billion years is a long time, especially for biological material. The researchers therefore used an indirect method. Namely, biochemical fossils in modern plants, algae and cyanobacteria. These all descend from an ancestor who lived billions of years ago. The greater the difference between proteins in descendants of this oldest cell, the longer ago they separated. And so the older the ancestor with that protein.

Until now, biologists thought that photosystem I, which does not split water, was the primal form of photosynthesis. And that the production of oxygen only evolved billions later. New measurements of the mutation rate showed that the ancestor with Photosystem II must have lived billions of years earlier than thought. [1] And that photo system II, must have been about as old as life on earth itself. And with it the production of oxygen. At least: the system that is now in use for the production of oxygen. But it is always possible that this system used to have a different purpose. That wouldn't be unique in evolution. Think of the flippers of penguins with which their distant ancestors flew.

Panspermia

This increases the likelihood that life does not originate from Earth, but from elsewhere in the universe. LUCA, the Last Universal Common Ancestor of known life was a pretty complex cell that was little inferior to simple bacteria now. The earliest estimates are 4.5 billion years ago. That is only 100 million years after the creation of the earth, when it had barely cooled down. The chance is of course quite small that a complicated system like LUCA will develop so extremely quickly.

Panspermia, the theory that life can spread between planets and between stars seems more and more promising. Comets and other objects from the rest of the Milky Way regularly arrive, according to the discovery of objects such as' Oumuamua and 2I / Borisov. The clues accumulate in such a way that life on earth comes from elsewhere. From Mars, perhaps, or even further away.

Scheme of photosystem II. Light particles (hv) are harvested and used to split water. The oxygen is released, the hydrogen is attached to the energy carrier plastoquinone. Source: Kaidor via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

What is Photosystem II?

A crucial part of photosynthesis is the conversion of light into chemical energy. The first step is to split water into oxygen, hydrogen ions and electrons. This is what Photosystem II does. Chlorophyll molecules, a type of solar panel molecules, catch light particles and transport their energy to a reaction point, where this energy splits a water molecule. These electrons and hydrogen come in handy later in the production of temporary energy carriers. In photosystem II this is done via the enzyme P680, which transfers the electrons plus hydrogen ions to so-called plastoquinones. The dark response elsewhere in the cell strips it high-energy hydrogen-bearing plastoquinones of their hydrogen. Other photosystems exist, such as photosystem I, but they do not produce oxygen.

Source

Thomas Oliver, Patricia Sánchez-Baracaldo, Anthony W. Larkum, A. William Rutherford, Tanai Cardona. Time-resolved comparative molecular evolution of oxygenic photosynthesis. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics, 2021; 1862 (6): 148400 DOI: 10.1016 / j.bbabio.2021.148400

Real estate investors: force a temporary halving of the rent

The big winners of the corona crisis are real estate investors. They did not run any risk while their tenants went bankrupt. Time to let them pay a lot.

Huge profits for real estate investors

More and more catering and retail businesses are on the brink of collapse due to the covid-19 related retail and catering closures. The contribution provided by the government is nowhere near sufficient. Meanwhile, real estate investors are making gold money. This is because they can borrow money cheaply due to the low interest rates.

The fact that we do not have to feel any pity for the owners of real estate is also evident from the prices for real estate. One store after another has to close permanently due to the lockdowns, while the prices for houses and investment properties break one record after another. Is it right that one entrepreneur has to survive by hanging and strangling - and often goes under - while the other entrepreneur, who enriches himself with speculation, can continue to reap the profits at the expense of the taxpayer?

Most catering entrepreneurs, such as Kaya Pastanesi in Rotterdam, are happy with the water. Why are real estate investors not contributing? Source: Facebook page Kaya Pastanesi Rotterdam

What could this levy look like?

A major problem for entrepreneurs in the hospitality industry and the middle class is that they have to continue to pay the hefty rents for their buildings while there is no turnover. The government has stepped in with bridging aid, but this has only moved the problem. Namely, from the entrepreneurs to the treasury. A lot of money is still going out of the productive part of the economy to investors.

A law could be passed requiring retailers to reduce their rent by 50 percent as long as the corona crisis continues. For example, less government money is needed to keep companies afloat. This would keep the national debt under control.

Why only populism can save the left

Populism is hated by leftist parties. With the advance of populist parties, the left is collapsing like a house of cards. Do both phenomena have something to do with each other?

What exactly is populism?

A subdivision into political directions popular among political scientists is populism, elitism and other directions (for example liberalism, religious or green politics) that remain outside the populist versus elitist discourse. Populism is a political vision in which an elite is held responsible for exploiting the population, or part of the population. Well-known populist parties in the Netherlands are the PVV and the SP.

A populist song, the Socialist International. Source: Norzartonk.org

Awake, rejected of the earth

The most populist message ever from the nineteenth century came from the unadulterated left: the writer and philosopher Karl Marx. He developed the Marxist ideology of a class struggle. This discourse is essentially populist. After all, the capitalist class exploits the proletarian class. Marx's call for proletarians worldwide to unite to create a classless society is essentially a populist discourse. Namely: calls for the overthrow of the bourgeois-capitalist elite, which exploits the proletarians. The milder left-wing variant of socialism is also essentially populist.

Unlike modern right-wing populists, classic left-wing populism is internationalist. Marxism sees robbery capitalism as a global problem, exploiting indigenous workers as well as colonized peoples in the rest of the world.

The incoherence of the modern left

The core values of the left are equality, brotherhood and the emancipation of the oppressed. A purely thinking left person will therefore always take sides for the oppressed man, for self-development and for solidarity. And, with this, reject any ideology that divides people.

At the moment, among left-wing parties such as the Green Left and the PvdA, it is bon ton to defend Islam as a victim of oppression by the mainstream culture, while Islam is an extremely patriarchal, homophobic and sexist belief.

Left-wing parties are also in favor of a meat tax, van energy taxes and strict environmental requirements. These mainly affect the poor. Food spending is a big chunk of minimum income budgets. By a meat tax meat is only affordable for the rich. With their energy taxes, the poor pay for subsidized solar parks and wind turbines from major international investors. Foreign giants such as Microsoft and Google are happy to use the subsidized green energy for their data centers and park the millions of profits made in a tax haven. In places where beautiful, environmentally friendly and above all affordable homes for people with a low and middle income could have been built in the green, with solar panels on the roof, ugly large solar parks are being built that will make the rich even richer.

Partly due to environmental activists calling themselves left, social housing has stopped. The scarce social housing is becoming increasingly scarce because of the massive immigration. The achievements for which the labor movement has fought hard, such as the scholarship, have disappeared. Because of the neoliberals, certainly, but also because of the betrayal of the left to the rejected in the Netherlands and the rest of the earth.

How can the left regain its power?

All truly successful left movements were nationalistic to some degree. Think of the Vietcong and other left-wing liberation movements. Difference between fascism and left is that nationalism of left movements is inclusive and does not distinguish between different ethnic groups. The populist left sees the entire population as victims of the exploitation practices of the international colonizer or their successors, the international robber capitalists. Not just the ethnic minorities, such as the identitarian left. Not just the largest ethnic group, such as right-wing populists. Everybody.

Today, the elite is neoliberal and globalist. The European Union and the neoliberal world order are working out well for multinational companies and the highly educated people who work for them. They import products from low-wage countries for little money and sell them to the local population for a lot of money. They channel the profits to a tax haven. They close factories in the Netherlands and reopen them in Eastern Europe or China. Other companies hire underpaid Eastern European workers to do dangerous and unpleasant work. Globalization thus benefits the elite, while the underclass bears the consequences in the form of unaffordable houses, low wages, unemployment and poor working conditions.

Populist left

There is one left party that stands up for the exploited underclass as well as for the exploited Eastern Europeans. That is the Socialist Party. The SP realizes that in its current form the European Union is primarily a neoliberal party, but that it turns out badly for its own employees. The commonly used argument that cheap workers strengthen international competitiveness is incorrect. Time and again it appears that it is mainly high labor productivity that strengthens the local economy. And you achieve this through experienced, well-trained employees who are an inseparable part of the company. Where the company and the employees go through fire for each other and go hard to make the best products in the world. Not by exploited flex workers.

We are not helping the poor in the rest of the world by letting in asylum seekers in bunches at a time. We do help them with visionary development aid and by removing unfair trade barriers and tax treaties.

An entrepreneur who can only survive on low-lithium is not worth a wink and should go bankrupt as soon as possible.

English