Economie

De overheid speelt nu voor tientallen miljarden roulette en is dat geld vrijwel zeker kwijt. Bron: Wikimedia commons.

ESM vonnis bewijst: Nederlandse politieke systeem ondemocratisch

Nadat de partijen PvdA, CDA, VVD, D’66 en Groen Links, samen goed voor 100 zetels of een tweederde meerderheid, vóór het ESM verdrag stemden, waarmee Nederland zich voor 40 miljard (en waarschijnlijk meer) garant stelt, diende Geert Wilders als uiterste redmiddel een kort geding in tegen het aannemen van dit verdrag. De rechter verwierp dit, maar in de argumentatie bij het vonnis staan een aantal interessante uitspraken die weinig heel laten van het vermeende democratische gehalte van het Nederlandse bestuur.

De overheid speelt nu voor tientallen miljarden roulette en is dat geld vrijwel zeker kwijt. Bron: Wikimedia commons.
De overheid speelt nu voor tientallen miljarden roulette en is dat geld vrijwel zeker kwijt. Bron: Wikimedia commons.

De aanklacht van Wilders
Zoals Douwe en ikzelf al eerder beschreven, bevat het ESM een aantal elementen die de Nederlandse soevereiniteit (ik overdrijf nu niet) zeer ernstig aantasten. Het ESM vormt een autonoom noodfonds, bestuurd door een aantal vertegenwoordigers uit de bankwereld, dat in staat is enorme leningen aan te gaan en dit geld vervolgens uit te lenen aan overheden (en nu komt het), particuliere banken, zonder democratische controle. De bestuurders van het ESM zijn juridisch niet persoonlijk aansprakelijk te stellen, m.a.w. zijn vrijgesteld van rechtsvervolging en openbaarheid van bestuur. De deelnemende overheden zijn verplicht, binnen enkele weken verliezen van het ESM aan te zuiveren. Dat betekent dat als bijvoorbeeld Goldman Sachs zijn bad loans naar zijn Europese tak overhevelt en zijn vertegenwoordigers in het ESM inschakelt om de Europese tak te “redden”, de Europese belastingbetalers moeten opdraaien voor de frauduleuze praktijken van Goldman Sachs (en Goldman Sachs waarschijnlijk ook veel zal verdienen aan het aan de man brengen van de nieuwe overheidsleningen, die nodig zijn om deze gulle gift aan Goldman Sachs te bekostigen). Europa wordt hiermee veranderd in een wingewest van het internationale bankenkartel. Dit kartel probeerde dit mechanisme ook al via hun handlanger Paulson in de Verenigde Staten in te voeren, maar de Amerikanen bleken een gezond wantrouwen te koesteren tegen het bankiersgilde. Gelukkig voor het kartel wordt de Europese Unie niet gehinderd door al te veel democratische controle. Veertig miljard euro, het geld dat Nederland in ieder geval kwijt is, vertegenwoordigt de beleidsruimte van een volledige regeerperiode. Dit naast de verwerpelijke juridische immuniteit en geheimhouding van de ESM bestuurders. Kortom: het is lastig een meer controversieel  besluit te bedenken. Het is terecht dat Wilders dit onderwerp van een rechtszaak maakte.

De argumentatie van de rechter
De rechter verwierp de eis van Wilders en Moskowicz, wat te verwachten was, maar interessant is de motivatie in paragraaf 3.4 van het vonnis. Belangrijke elementen zijn vetgedrukt aangegeven.

3.4.   Voor zover Wilders c.s. met verwijzing naar de onder 3.3 genoemde onrechtmatigheden hebben betoogd dat de Staat, althans het kabinet, onrechtmatig handelt door (c) de behandeling van de Wetsvoorstellen niet aan te houden tot na de in september 2012 geplande verkiezingen, zodat de Nederlandse bevolking zich kan uitlaten over het ESM-Verdrag overweegt de voorzieningenrechter het volgende. De leden van de Tweede Kamer worden rechtstreeks door de (kiesgerechtigde) Nederlandse bevolking gekozen en zij vertegenwoordigen deze bevolking bij de uitoefening van hun functie. Daarin treedt geen wijziging op als – zoals thans het geval is – een kabinet demissionair wordt. De Tweede Kamer stelt, nadat een kabinet demissionair is geworden, een lijst op met wetsvoorstellen die controversieel worden verklaard. De onderwerpen die op die lijst staan worden uitgesteld totdat er een nieuw kabinet is gevormd. De Wetsvoorstellen staan echter niet op deze lijst en zijn inmiddels door de huidige rechtstreeks gekozen leden van het parlement (de Tweede Kamer) behandeld en door een meerderheid daarvan aanvaard (zie onder 1.10). Gelet op de hiervoor bedoelde functie die de Tweede Kamer ten opzichte van de Nederlandse bevolking vervult moet het ervoor worden gehouden dat de bevolking zich aldus over het ESM-Verdrag heeft kunnen uitlaten. De onrechtmatigheid die Wilders c.s. de Staat (i.e. het kabinet) hier verwijten valt daarom niet in te zien. In de artikelen van het UVRM en IVBPR waarop Wilders c.s. in dit verband nog een beroep hebben gedaan staat – samengevat – dat burgers het recht hebben om te stemmen en gekozen te worden via eerlijke en periodieke verkiezingen, met algemeen kiesrecht en de verkiezingen moeten worden gehouden bij geheime stemming. Van schending van de hier bedoelde grondbeginselen is in deze context aldus geen sprake. Een en ander laat onverlet dat de Tweede Kamer inmiddels ingestemd heeft met de Wetsvoorstellen en dat behandeling in de Eerste Kamer (op de samenstelling waarvan de in september 2012 te houden verkiezing geen invloed heeft) nog moet plaatsvinden.

Ernstig democratisch tekort
We hebben gezien dat invoering van het ESM betekent dat: 1. de budgettaire ruimte voor beleid van een toekomstige regering geheel verdwijnt  en 2. een niet-democratisch gecontroleerde supranationale instelling ontstaat, die, en dat is heel belangrijk, geen publieke verantwoording hoeft af te leggen en openheid van zaken hoeft te geven, ja zelfs juridisch immuun is. Dit is voor het laatst gebeurd tijdens de bezetting door nazi-Duitsland. Dit besluit is dermate ingrijpend en controversieel dat de kiezer partijen die voor dit besluit zouden zijn, massaal af zou straffen tijdens democratische verkiezingen, wat overigens ook blijkt uit opiniepeilingen. Tweederde van de Nederlandse bevolking is tegen dit besluit.

Als volgens de rechter een dergelijk besluit toch democratisch genomen is, terwijl duidelijk is dat de Nederlandse bevolking in het geheel niet akkoord gaat en dit een de facto uitlevering van Nederland en de rest van de eurozone aan een niet-democratisch gekozen, ongecontroleerde macht betekent, dan deugt er iets fundamenteel niet aan het Nederlandse democratische systeem. In een democratisch land zou een dergelijk besluit via een referendum aan het volk worden voorgelegd.

Lees ook
ESM is in strijd met de Nederlandse grondwet
Hoe overleef je als Nederlander of Belg het ESM?
‘Staat misbruikt macht bij het ESM verdrag’ (Volkskrant)
Misvattingen over het ESM (Joop.nl)
Het ESM: gokken voor gevorderden (Libertarische Partij)

Bronnen
Vonnis rechter mr. R.J. Paris, LJN: BW7242, Rechtbank ‘s-Gravenhage, 419556 / KG ZA 12-523, 1 juni 2012

Zijn we veroordeeld tot een eeuwige recessie?

Komt er nooit meer economische groei?

Gewoonlijk duurt een economische recessie enkele jaren, waarna de vaart er weer inkomt. Deze keer lijkt anders. Zelfs enorme leningen tegen bijna nul procent rente aan banken helpen niet. Zijn we veroordeeld tot tientallen jaren armoede, zoals Japan?

Waarom komt er nu een einde aan jarenlang economische groei?
Een betere vraag is waarom het zo veel jaren goed is gegaan. Vanaf 11 september 2001, toen de wereldeconomie na de dot.com crash toch al kwakkelde, zou zonder ingrijpen van de federale banken een recessie zijn ontstaan. Dit was ook de bedoeling van Bin Laden. De toenmalige Amerikaanse president George Herbert Walker Bush liet om dat te voorkomen, de Fed grote hoeveelheden dollars tegen lage rente uitlenen. Als gevolg hiervan daalde de dollar ten opzichte van de euro en de yen, wat de Amerikaanse fabrikanten uiteraard erg fijn vonden, want zo kwam er meer vraag naar hun goedkopere producten. Ook gingen banken massaal speculeren en rommelhypotheken aan de man brengen met het “gratis” geld. De Amerikaanse overheid stak zich verder enorm in de schulden om de Irak-oorlog te bekostigen. Dit geld ging in rook op, want oorlogen zijn pure kapitaalvernietiging. Deze keer konden ook geen spaarpotjes van rijke oliestaatjes geplunderd worden, zoals tien jaar eerder door George Bush senior. Weinig Amerikanen merkten dit, want de federale overheid kocht grote hoeveelheid oorlogsmaterieel in. Goed nieuws voor wapenleveranciers en contractanten.

Zijn we veroordeeld tot een eeuwige recessie?
Zijn we veroordeeld tot een eeuwige recessie?

Ondertussen werd in Europa een ander feestje gevierd. Na de invoering van de euro op 4 januari 1999 werd lenen plotseling erg goedkoop voor de Zuid-Europeanen. De uitleners gingen er van uit dat als een land als Griekenland in de problemen zou komen, de rest van de eurozone wel zou ingrijpen en dat het Stabiliteitspact voldoende zou zijn om al te grote leenzondaars in toom te houden. We weten nu dat het bij Griekenland direct vanaf het begin al mis ging (hier is ook door een enkeling tegen gewaarschuwd) en dat ook ander Zuid-Europese landen veel moesten lenen om het verlies aan exportinkomsten door de dure euro op te vangen. De rest is zo langzamerhand bekend. De efficiënte Duitse industrie, bovendien niet gehinderd door gebergten of zeeën zoals in Zuid-Europa, liet weinig heel van de Zuid-Europese concurrenten. Devalueren kon niet meer.  De nekslag kwam door de snel stijgende olieprijs, een symptoom van peak oil. Energie, en vooral olie, is het levensbloed van de wereldeconomie. Door de toenemende energieschaarste werden de enorme uitstaande leningen onbetaalbaar.

Is de situatie totaal hopeloos?
Dat hangt af van de politici. We zullen gedurende een bepaalde tijd moeten lijden, omdat er nog steeds veel lucht in omloop is. Deze lucht, in de vorm van de huizenzeepbel en allerlei vernuftige financiële constructies, moet uit het systeem. Reken op een recordaantal faillisementen, dalende huizenprijzen en dergelijke. Op een gegeven moment ontstaat er een nieuw evenwicht. We zijn daarna allemaal een stuk armer, maar we hoeven niet meer bang te zijn  dat we nog armer worden. Vanaf dat moment begint de weg omhoog weer. In de Nederlandse context: stel dat nu de hypotheekrenteaftrek geheel zou worden afgeschaft. Dat zou betekenen dat huizenkopers ongeveer dertig procent minder kunnen besteden aan een huis. De prijzen van huizen zouden dus met een derde dalen. Vervelend, vooral als je met een restschuld komt te zitten, maar overkomelijk. In het laatste geval leefde je toch al boven je stand.

Liever twee jaar heftige ellende dan twintig jaar kommer en kwel
De keuze is tussen een korte, heftige lijdensweg of een lange, kwijnende lijdensweg. Ervaringen in andere landen, zoals Argentinië, wijzen uit dat na een radicale, korte sanering na twee jaar de ellende voorbij is en het land weer overeind krabbelt. Rekt de politiek deze periode zo lang mogelijk, zoals in Japan gebeurde, dan betekent dit tot wel twintig jaar kommer en kwel. De beste maatregel is mijns inziens niet-solvabele banken massaal te laten ploffen. Op dit moment lenen banken toch al nauwelijks meer geld uit en zijn ze dus effectief losgekoppeld van de rest van de economie. Eigenlijk zijn banken alleen onmisbaar voor het betaalverkeer. Deze tak kan worden geamputeerd van de failliete rest van de bank, die dan vervolgens kan afsterven. Laten we deze tikkende tijdbom demonteren, ons verlies dragen, ingrijpen daar waar mensonterende toestanden ontstaan en daarna opgelucht doorgaan.

Herman van Rompuy slaagde er in waar incompetente Nederlandse politici faalden: vele jaren van begrotingsoverschotten. Bron: Wikimedia Commons

Nietsdoen: vaak het beste wat politici kunnen doen

Nietsdoen heeft de nodige voordelen. Het is volkomen risicoloos, voorspelbaar en er kan weinig misgaan. Is dit het geheim hoe België de kredietcrisis overleefde?

Twee jaar zonder politici
Na de verkiezingen in 2010 duurde het bijna twee jaar voordat er een nieuwe Belgische regering kwam. De enorme verkiezingsoverwinning van de Vlaams-nationalistische N-VA, die bijna een derde van de stemmen in Vlaanderen haalde, maakte het moeilijk om aan een stabiele meerderheid te komen. De N-VA had namelijk een aantal uitgesproken standpunten over de zelfstandigheid van Vlaanderen en de opdeling van Brussel Halle-Vilvoorde in Vlaamstalige en Franstalige gemeenten. Uiteindelijk werd na uitputtende onderhandelingen een coalitie gevormd waar de N-VA geen deel van uitmaakte. Interessant is de periode waarin België in feite niet bestuurd werd. Deze duurde historisch lang: bijna twee jaar.

Herman van Rompuy slaagde er in waar incompetente Nederlandse politici faalden: vele jaren van begrotingsoverschotten. Bron: Wikimedia Commons
Herman van Rompuy slaagde er in waar incompetente Nederlandse politici faalden: vele jaren van begrotingsoverschotten. Bron: Wikimedia Commons

Politieke besluitvorming berucht
De politieke besluitvorming in België is berucht. België is een tot op het bot verdeeld land, waarin de Vlamingen en Walen elkaar nauwlettend in de gaten houden zodat de andere partij er niet met een onverdiend voordeeltje vandoor kan gaan. Hun kleinere aantal en grotere armoede compenseren de Walen met en zeer assertieve politieke stellingname, waarbij ze optimaal gebruik maken van de Belgische federale structuur. In de praktijk betekent dit dat elke uitgave, die ten goede komt aan de Vlamingen, ook een vergelijkbare uitgave ten bate van de Walen uitlokt en andersom. De Belgische overheidsuitgaven liepen hierdoor totaal uit de hand en de staatsschuld bereikte begin jaren negentig Griekse proporties, totdat de toenmalige Belgische Minister van Begroting, Herman van Rompuy, hard ingreep. Dat hielp: Van Rompuy legde een zo gezonde basis dat de Belgische staatsschuld elk jaar bleef dalen tot het uitbreken van de kredietcrisis. Een opmerkelijke prestatie van de Belgen, zeker als je bedenkt dat België geen gasbel heeft en dat Wallonië erg arm is.

Wat waren de gevolgen van bijna twee jaar geen beleid?
Ook in België bestaat er de regel dat een demissionair kabinet geen controversiële besluiten kan nemen. Het gevolg was dat er gedurende twee jaar geen leuke dingen voor de mensen werden gedaan. Twee jaar geen politici die in blinde paniek raakten als een ratingbureau weer eens een doemvoorspelling uitvaardigt en daarna aan paniekvoetbal gingen doen. De overheidsschuld liep weliswaar op (zij het niet zo sterk als in Nederland), maar de economische groei bleef overeind. Het gevolg: België kwam redelijk ongeschonden door de crisis. Door slimme onderhandelingen met de Nederlanders slaagden de Belgen er in om niet al teveel op te draaien voor het Fortis-debacle.

Welke lessen kunnen we trekken?
Een eenmalige harde ingreep kan de problemen voor vele jaren oplossen. Een toekomstige minister van Financiën moet het voorbeeld van Van Rompuy volgen en de Nederlandse staatsfinanciën zo herstructureren dat Nederland een structureel begrotingsoverschot bereikt. Voor de hand ligt hierbij de grootste slokop, de zorg, keihard te saneren. Deze kan naar Belgisch model worden hervormd.

Depolitiseer de zorg en het onderwijs
Als de salarissen van medisch specialisten flink worden verlaagd, is er ook geen uitgebreide bureaucratie meer nodig om de kosten te bewaken (wat nog mee geld scheelt). De structuur van de zorg moet worden vereenvoudigd. Minder overleg en geen gerommel meer met potjes en regelingen. Patiënten hebben geen behoefte aan overbodige dure ingrepen, medisch personeel wel. Helaas bepaalt nu medisch personeel, niet de patiënt welke behandeling deze krijgt. Alleen behandelingen voor levensbedreigende of zeer pijnlijke ziekten moeten nog vergoed worden. Dit geldt ook voor het onderwijs. Hef al die medezeggenschapsraden op. Halveer minimaal het aantal managers en stafpersoneel. Geef werkenden in de zorg en het onderwijs voldoende vrijheid om goede zorg en onderwijs te leveren, maar dan wel zo dat ze er persoonlijk geen belang bij hebben om nutteloze, dure handelingen te verrichten.

Zonne-energie is nu onstuitbaar.

Mijlpaal: Duitsland voorzag even voor meer dan 50% duurzaam in elektriciteit

Duitsland bereikte mei 2012 gedurende enkele uren voor het eerst het punt waarop meer elektriciteit opgewekt werd door middel van alternatieve energiebronnen dan door fossiel. Energieonafhankelijkheid ligt dichterbij dan we denken.

Duitland kreeg als eerste grote land als eerste voor elkaar wat nog nergens anders is gelukt: meer dan de helft van alle energie uit de zonopwekken. Bron: Wikimedia Commons
Duitland kreeg als eerste grote land als eerste voor elkaar wat nog nergens anders is gelukt: meer dan de helft van alle energie uit de zon opwekken. Bron: Wikimedia Commons

Ondanks slecht klimaat, toch het eerste zonne-energierecord
Duitsland is niet bepaald het ideale land voor zonne-energie. Hoewel het land iets zonniger en droger is dan Nederland en gemiddeld iets zuidelijker ligt, levert een zonnepaneel  maar ongeveer de helft van de energie op die het in bijvoorbeeld Spanje op zou brengen. De reden dat de Duitsers hierin toch slaagden, is het stimuleringsprogramma voor zonne-energie. Duitse particulieren en bedrijven plaatsen massaal zonnepanelen op hun dak of op hun land, waardoor de Duitsers nu een piekvermogen van 22 gigawatt bereikten: voldoende om tien kerncentrales te vervangen. Dit is de eerste keer dat een groot land er in is geslaagd meer dan de helft van zijn energiebehoefte uit duurzame bronnen op te wekken. Een bewonderenswaardige prestatie.

Alleen in de zomer bij zeer zonnig weer
Hier passen de nodige kanttekeningen bij. Het was in die periode, eind mei, buitengewoon zonnig en droog weer. De piek in zonne-energie in noordelijke landen ligt rond 21 juni, het zomer-zonnesolstitium als de daglengte het grootste is. In de winter is de situatie een stuk minder prettig met een fractie van de hoeveelheid zonnestraling in de zomer.

Honderd procent duurzaam haalbaar?
Toch laat dit zien dat het in principe haalbaar is de gehele energievoorziening uit duurzame bronnen op te wekken. Je kan bijvoorbeeld denken aan een systeem waarbij de zonne-energie in de zomer wordt gebruikt om methanol uit kooldioxide en waterstof te maken, die vervolgens in de winter wordt opgestookt. Een andere mogelijkheid is gebruik te maken van aardwarmte en windenergie. Windenergie is helaas geen stabiele bron, dus dan zal er flink moeten worden geïnvesteerd in energieopslag.

Financiering geen probleem
Klaarblijkelijk vinden Nederlandse politici het geen punt om veertig miljard euro cadeau te doen aan financiële brokkenpiloten, zie dit, dit en dit artikel. Dit achten ze “minder controversieel” dat het onder water zetten van een Zeeuws poldertje van een paar hectare.  Slechts een fractie van dit bedrag, dat we gezien de incompetentie van politici en inhaligheid van bankiers vrijwel zeker kwijt zijn, is nodig om ons volledig energieonafhankelijk te maken. In plaats van leningen aan Spaanse banken, die niets opleveren dan nog meer schulden, moeten er investeringen in Spaanse zonnecentrales komen, zodat Spanje beschikt over een duurzaam en winstgevend exportproduct en de noordelijke landen over een duurzame energiebron.

Bron
IEEE Energy Spectrum

Willem Middelkoop over de economie

Twee maal een langer interview met Willem Middelkoop over de economie.

Als eerste ruim een uur discussie van Willem Middelkoop bij Room for Discussion.

 

 

En hier een radio-interview met Willem Middelkoop van afgelopen 13 mei 2012. Geen bewegende beelden maar wederom zeer interessante informatie. De interviewster stelt een boel nuttige en interessante vragen en alles komt voorbij, van waar het naartoe gaat tot de rol van macht en elites etc.

 

Aanverwante artikelen: 
-) Bewustzijn over het bankensysteem groeit wereldwijd
-) Gebrek aan onafhankelijke media in Nederland
-) Update hoe eerlijk is ons economische systeem eigenlijk
-) De toekomst van onze economie deel 12 & 3
-) 3 praktische oplossingen voor meer economische veerkracht
-) Update het economische systeem!
-) Hernationaliseer het recht op geldcreatie 
-) Breek het monopolie van geld als enige ruilmiddel
-) Het belang van diversiteit in economische systemen – Bernard Lietaer
-) Schulden, de eerste 5000 jaar
-) 2000 jaar strijd over de controle van het geldsysteem
-) Nederland, wieg van de corporatie en wereldbank
-) De top van de geldpiramide, de Rothschilds
-) Griekenland is kaalgeplukt, op naar de volgende
-) Oorlog is cashen voor de 1% 
-) Controlemechanismen van de 1% 
-) Eerdere artikelen over geldcreatie (deel 12 & 3) en rente (deel 1 & deel 2).

Veranderingen in de maatschappij

Sinds de komst van computers en het internet is de wereld op informatiegebied volledig verandert. Gecentraliseerde instituten die hun macht ontlenen aan een monopolie van toegang tot, of controle over specifieke informatie smelten als sneeuw voor de zon. Daarentegen schieten initiatieven om informatie openlijk te delen en waar iedereen een steentje bij kan dragen als paddenstoelen uit de grond. Denk o.a. aan Wikipedia, Youtube en Torrentnetwerken.

Daarbij is ook de manier hoe we informatie tot ons nemen sterk verandert, met de computer heb je tegenwoordig toegang tot bijna alles, en als je wilt volledig zonder irriterende reclames. Radio`s en TV`s inclusief schotels kunnen bij het grof vuil worden gezet net als oude videobanden, CD`s en DVD`s. Wie het geen probleem vind om op een beeldscherm te lezen (eventueel via een e-book reader) kan ook de kranten, weekbladen, magazines, etc. opgezeggen en desgewenst de inhoud van de boekenkast de komende winter opstoken.

Naast het gemakkelijk en vrij delen van informatie hebben computers en het internet het ook mogelijk gemaakt voor mensen om zich in hele andere verhoudingen te organiseren. Waar een gecentraliseerde organisatie automatisch hiërarchie en dus ongelijkheid tussen deelnemers en dus vaak ook competitie over posities in die hiërarchie met zich meebrengt, heeft het internet het voor mensen mogelijk gemaakt om zich veel decentraler en daardoor vaak ook gelijkwaardiger en coöperatiever te organiseren. Wikipedia heeft laten zien dat als iedereen mee mag doen je een encyclopedie kunt bouwen die groter is en qua kwaliteit niet onder doet door wat daarvoor alleen door een uitgebreide geselecteerde groep vooraanstaande wetenschappers werd gedaan. Om over het verschil in kosten nog maar even te zwijgen. Youtube, Vimeo, Myspace, etc. laten zien dat mensen heel goed zelf in staat zijn te bepalen wat voor artiesten, muziek en films ze leuk vinden en hebben hier niet per se platenbazen en grote mediabedrijven voor nodig die voor hun een selectie maakt.

Momenteel zien we dat deze veranderingsgolf ook de nieuwsmedia en ons economische en politieke stelsel heeft bereikt. Alledrie deze systemen verkeren in meer of mindere mate in “crisis”, alhoewel verandering wellicht een beter woord is.

Veranderingen in de nieuwsmedia
De gecentraliseerde mainstream media of laten we het liever de 1% nieuwsmedia noemen worden door alle vormen van media die via het internet mogelijk zijn hard ingehaald. CNN verloor vorig jaar de helft van haar kijkcijfers, bijna alle kranten in de wereld zien dalende verkoopcijfers en ook het NOS journaal wordt telkens minder bekeken. En om hele begrijpelijke redenen. De enorme diversiteit aan beschikbare informatie op het internet heeft veel mensen laten zien dat de 1% nieuwsmedia maar al te vaak helemaal niet geïnteresseerd zijn in objectieve berichtgeving maar slechts door de dominante machten in een bepaald gebied worden gebruikt om het publiek te manipuleren. Zo zien we dat de dominante machten in het Westen de 1% nieuwsmedia nu volop gebruiken om een volgende oorlog goed te praten, en dat Syrië en Iran hierbij op de shortlist van deze machten staan. Gelukkig zijn via internet nu ook zenders als Russia Today en Al Jazeera te bekijken waar er hele andere machten aan de touwtjes trekken die ook hele andere verhalen hebben over hoe wenselijk het is voor het Westen om ergens “democratie te komen brengen” met drones en tanks.

Als deze 1% nieuwsmedia in Nederland het ESM (Eurpees Stabiliteits Mechanisme) “volledig lijken te vergeten” dan weten nieuwe sociale media als facebook, twitter, internet nieuwsblogs etc. het onderwerp alsnog op de agenda te kunnen zetten van het grote publiek. Als mensen vervolgens gaan zoeken op het internet zien ze dat een boel blogs en nieuwssites een half jaar geleden al uitgebreid over het ESM aan het discussiëren waren. De alternatieve media of laten we dit van-mensen-voor-mensen nieuwsmedia noemen zijn vaak veel diverser en door hun nog telkens groeiende aantal zijn er vaak een paar van deze van-mensen-voor-mensen nieuwsmedia volledig gespecialiseerd in een specifiek onderwerp en kun je daar een diepgang krijgen in een onderwerp die je van de 1% nieuwsmedia zelfs niet in de “verdiepende” secties hoeft te verwachten.

Veranderingen in het economische systeem
Als we naar de economie kijken, dan zien we dat daar momenteel een gecentraliseerd of gecarteliseerd monopolie is van voornamelijk private partijen die het recht hebben op geldcreatie in de vorm van schulden en hier rente over mogen vragen. Dit brengt een enorme hoeveelheid macht mee voor deze partijen en forceert een boel competitie tussen zowel mensen zelf alswel hun relatie met de omliggende natuur. Als we eerlijk zijn is dit eigenlijk gewoon heel ouderwets en dom omdat het uitruilen van arbeid tussen mensen ook prima veel decentraler, gelijkwaardiger en coöperatiever zou kunnen via het internet. Iets wat we overigens nu ook telkens meer zien verschijnen met complementaire economie netwerken als LETS, spullendelen, etc. Het oude systeem kraakt in al haar voegen terwijl het aantal nieuwe initiatieven op dit gebied waarschijnlijk nog nooit zo groot is geweest. Het huidige systeem staat letterlijk op instorten en hoe vervelend dat ook tijdelijk mag zijn, je zult er als maatschappij toch doorheen moeten. En hoe meer mensen het huidige economische systeem begrijpen hoe kleiner de kans zal zijn dat deze oude machtige partijen dezelfde voorrechten zullen krijgen als ze op dit moment genieten.

Veranderingen in het politieke systeem
Voor de politiek geldt hetzelfde, het oude systeem met grote partijen waar mensen 1 maal in de 4 jaar op mogen stemmen is volledig in crisis. Het politieke landschap is enorm versplinterd geraakt sinds mensen telkens beter begrijpen hoe de politiek door de 1% nieuwsmedia en de corporatocracy worden gecorrumpeerd en bespeeld. Om nog maar even te zwijgen over de invloed van clubs als Bilderberg, de Trilateral Commission en The Council on Foreign Affairs. Clubs en netwerken van machtige mensen die door de 1% nieuwsmedia nooit worden genoemd, zeg maar gerust gecensureerd, maar in de van-mensen-voor-mensen nieuwsmedia des te vaker en in meer details aan bod komen. Mensen zien dat ze maar weinig invloed hebben met hun stemgedrag en dat zelfs dat ook nog weinig betekend als een verdrag als het ESM met een 2/3de meerderheid door politici wordt aangenomen terwijl 78% van het volk tegen is. Dan wordt het voor telkens meer mensen duidelijk dat de politiek blijkbaar niet de belangen van het volk wil of kan dienen. Op dit vlak zien we ook vernieuwingen verschijnen zoals het Liquid Feedback systeem wat gebruikt wordt door de piratenpartij in o.a. Duitsland. Dit systeem stelt mensen in staat hun steun op verschillende punten aan verschillende vertegenwoordigers te geven, daarbij kunnen ze steun op elk moment terugtrekken en aan een ander geven. Daarnaast stelt het mensen in staat om zelf mee te denken aan oplossingen voor politieke problemen. Zo komt de nadruk van politiek veel meer te liggen bij het nemen van verstandige besluiten voor het gehele volk inplaats van die partijen die de beste lobbyers weten te mobiliseren en waarbij de nadruk op argumenten ligt inplaats van retoriek. Dit in tegenstelling tot policiti die elkaar in lijsttrekkersdebatten binnen de telkens kleiner wordende partijen uit de tent vechten en populariteit inplaats van inhoud juist telkens meer de nadruk krijgt.

Hoe kunnen deze veranderingen zo goed mogelijk worden gefaciliteerd?
Veranderingen gaan vaak gepaard met tijdelijke instabiliteit en zijn niet altijd gemakkelijk, maar ik denk eerlijk gezegd dat al de veranderingen op deze drie gebieden op de lange termijn alleen maar heel gezond en broodnodig zijn. Het is verstandig om deze verandering zo snel mogelijk te laten plaatsvinden met zo weinig mogelijk instabiliteit.

Om mee te kunnen helpen met het doorvoeren van deze veranderingen is het van belang dat mensen goed om kunnen gaan met computers en het internet, kortom het is verstandig om jezelf te leren programmeren! Computers en internet zullen in de toekomst alleen maar belangrijker worden dus zal het ook telkens handiger zijn om hier goed mee om te kunnen gaan. Programmeer, installeer en/of implementeer zelf een complementair economische systeem in je omgeving, installeer zelf het Liquid Feedback systeem voor je nieuw op te richten of huidige politieke partij en begin je eigen nieuwsblog over een onderwerp waarvan jij het idee hebt dat de 1% nieuwsmedia dit volledig negeren of volkomen verdraait weergeven.

Met dank aan het internet :-) is jezelf leren programmeren inmiddels goed te doen en volledig gratis. Zo heeft de Khan Academie een aantal video`s over leren programeren en zijn er verder op internet ook bronnen te vinden hoe je bijvoorbeeld gratis de programeertalen, Python, C, Ruby, SQL, Regex, kunt leren. En als laatste kun je via Torrentz een boel programmeerboeken dowloaden. Meer tips voor andere programmeertalen of aanvullende sites voor de genoemde talen zijn van harte welkom in de reacties.

Samenvattend denk ik dat het alleen maar goed is dat de nieuwsmedia, de politiek en ons economische systeem momenteel zo in verandering zijn. Laten we er zelf voor zorgen dat die veranderingen zo goed en snel mogelijk kunnen gaan plaatsvinden. :-)

 

Bernard Lietaer: Het belang van diversiteit in geldsystemen

Bernard Lietaer, een mede-architect van de Euro houdt zich al tijden bezig met geld en hoe je volhoudbare stabiele economische sytsemen kunt bouwen. Hij schreef het buitengewoon inpirerende boek: Het Geld van de Toekomst (downloadbare PDF)(Online te lezen versie) Hieronder geeft hij een leerzame presentatie over het belang van diversiteit in geldsystemen en gaat hij verschillende succesvolle alternatieve projecten bijlangs. Bekijk onderstaande video: Money Diversity.

Bernard Lietaer argues that the monoculture of money is what creates economic instability, leading to liquidity crises. He calls for a greater diversity of alternative currencies, citing innovative and enormously successful initiatives like the Lithuanian Doraland Economy, the Torekes in Belgium and Switzerland’s famous alternative currency, the WIR.

 

Voor een uitgebreider verhaal van Bernard Lietaer zie de onderstaande documentaire:


Aanverwante artikelen en alternatieven:
-) Bernard Lietaer – What about Money
-) Bitcoin: Geld van niemand en van iedereen
-) Wiskundig geperfectioneerde economie
-) Lets HEC een complementaire economie
-) De Kleureneconomie
-) Tijd ruilen een oplossing?
-) Energie als Geld
-) Hoe begin je je eigen munt?
-) Het Venus Project
-) Fair4all netwerk

-) Eurocrisis in de bananenpolder
-) The Shock Doctrine & Life and Debt
-) Catastroïka
-) Gebrek aan onafhankelijke media in Nederland en Europa
-) Update – Hoe eerlijk is ons huidige economische systeem eigenlijk?
-) De toekomst van onze economie deel 12 & 3
-) 3 praktische oplossingen voor meer economische veerkracht
-) Update het economische systeem!
-) Hernationaliseer het recht op geldcreatie 
-) Breek het monopolie van geld als enige ruilmiddel
-) Schulden, de eerste 5000 jaar
-) 2000 jaar strijd over de controle van het geldsysteem
-) De top van de geldpiramide, de Rothschilds
-) Griekenland is kaalgeplukt, op naar de volgende
-) Oorlog is cashen voor de 1% 
-) Controlemechanismen van de 1% 
-) Confessions of an Economic Hitman 

Bewustzijn over bankensysteem groeit wereldwijd

Ondanks dat de mainstream media dit onderwerp volledig doodzwijgen, worden over de hele wereld telkens meer mensen zich bewust van de systeemmechanismen van het huidige economische systeem en hoe oneerlijk de lusten en lasten van dit systeem verdeeld worden. Hier een overzicht.

Nederland – in ons eigen land worden telkens meer mensen zich bewust van de werking van het huidige geldsysteem. Onderstaande aflevering van transitiecultuur geeft het verhaal prima weer. Voor meer gedetailleerde informatie over hoe ons bankensysteem werkt zijn de volgende Nederlandstalige websites zeer leerzaam: courtfool.infoadbroere.nl en pieterstuurman.blogspot.com en dan zijn er vast nog meer goede sites. (tips welkom in de reacties)

 

Engeland – The Positive Money beweging legt in onderstaand filmpje (5 min) kort uit hoe het bankensysteem van vandaag de dag werkt en wil een einde maken aan deze praktijken. Eerder kwam deze beweging al uitgebreider voorbij in het artikel: Problemen met ons geldsysteem.

 

Canada – Een 12 jarig meisje legt kort uit (5 min) hoe private bankiers via rente op staatsschulden de arbeid van hele volken kunnen afromen. Omdat zij zichzelf slim het recht op geldcreatie in de vorm van schuld hebben toegespeeld. Daarbij geeft ze ook de oplossing voor dit bizarre en in haar ogen corrupte systeem.

 

Zuid-Afrika – na jarenlang uitgebreid onderzoek te hebben gedaan heeft een burger in Zuid-Afrika besloten de centrale bank (reserve bank), de grootste “gewone” bank samen met het ministerie van financiën aan te klagen. Hij zegt dat een kleine hoeveelheid families zoals De Rothschilds, de Warburgs en de Rockefellers een enorme controle hebben op het wereldwijde geldsysteem. Hier moet een einde aan komen volgens hem  zodat er een einde kan komen aan het exploiteren van het hele Zuid-Afrikaanse volk via dit systeem. Filmpje duurt rond de 7 min.

 

De VS – voormalig presidentskandidaat Ron Paul ageert al tijden tegen het huidige banksysteem en wil een einde maken aan de FED in de VS. In The Money Masters wordt uitgelegd hoe de FED net als verschillende Europese centrale banken tot stand zijn gekomen en het wordt hiermee ook duidelijk waarom Ron Paul een einde aan de FED wil maken.

 

Dit is slechts een greep uit landen waar mensen zich telkens bewuster worden en acties aan het ondernemen zijn tegen het het huidige bankensysteem. Een verandering van het economische systeem en de eigenaars daarvan is ook de kern van de occupybeweging wereldwijd. Het is dus niet raar om aan te nemen dat overal waar occupyprotesten zijn, deze discussie over het bankensysteem ook aan de gang is. Ook in Nederland is het belangrijk dat mensen dit systeem begrijpen en als ze het er niet mee eens zijn van zich laten horen, zodat we met zijn allen kunnen gaan nadenken over een beter en eerlijker economisch systeem.

“We are told to remember the idea, not the man,
because a man can fail.
He can be caught, he can be killed and forgotten,
but 400 years later,
an idea can still change the world.”
~ V for Vendetta

Aanverwante artikelen:
-) Wie vormen het internationale bankenkartel?
-) Eurocrisis in de bananenpolder
-) The Shock Doctrine & Life and Debt
-) Catastroïka
-) Gebrek aan onafhankelijke media in Nederland en Europa
-) Update – Hoe eerlijk is ons huidige economische systeem eigenlijk?
-) De toekomst van onze economie deel 12 & 3
-) 3 praktische oplossingen voor meer economische veerkracht
-) Update het economische systeem!
-) Hernationaliseer het recht op geldcreatie 
-) Breek het monopolie van geld als enige ruilmiddel
-) Schulden, de eerste 5000 jaar
-) 2000 jaar strijd over de controle van het geldsysteem
-) De top van de geldpiramide, de Rothschilds
-) Griekenland is kaalgeplukt, op naar de volgende
-) Oorlog is cashen voor de 1% 
-) Controlemechanismen van de 1% 
-) Bekentenissen van een Economische Huurmoordenaar 
-) Economische Crisis op Bestelling 

(Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht! Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennisen, collega`s, politici, bankiers, economen, professoren, politie agenten, etc. graag zelfs hoe meer mensen dit weten en erover meediscussiëren hoe beter.  Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen mee kunnen doen in de discussie hieronder als ze dat willen.)

TED-Talk Miljardair ontkracht dat de rijken banen scheppen

Een controversiele TED-Talk van Nick Hanauer, zo controversieel zelfs dat TED dit nooit via hun reguliere kanaal heeft durven uitzenden. Nick Hanauer is zelf miljardair en ontkracht dat het de rijken der aarde zijn die banen scheppen. Hij geeft aan dat vooral een stabiele grote middenklasse essentieel is voor een goedlopende economie. Het is volgens hem dan ook alleen maar gezond als rijke mensen flink belasting moeten betalen om zo de overheid in staat te stellen de rest van het volk te ondersteunen en daar zinvolle projecten van op te zetten.

 

Voor de liefhebbers, hieronder nog een uitgebreider stuk over hetzelfde topic met een interview van Nick Hanauer erin op Russia Today.

 

Met dank aan Sargasso voor het onderwerp.