Meer democratie? Stem klein!

Dit artikel is overgenomen van: http://www.courtfool.info/nl_Meer_democratie_Stem_klein.htm

Rudo de Ruijter
11 september 2012

Als je maar vaak genoeg herhaalt, dat we in een democratie leven, dan geloven de mensen het vanzelf wel.

Budgetrecht verkwanseld

Op 24 mei 2012 stemden de kamerleden van de VVD, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks vóór de ratificatie van het ESM-verdrag. [1] ESM staat voor Europees Stabiliteits Mechanisme. [2] Het is een nieuwe bank, die onbeperkt belastinggeld van de burgers van de 17 eurolanden op kan eisen [3] om landen die zwaar in de schulden zitten met nog meer schulden op te zadelen [4] (waarbij de Europese Centrale Bank, het Internationale Monetaire Fonds en de Europese Commissie het democratische bestuur opzij schuiven om de bevolking uit te persen en alle staatseigendommen aan het buitenland te verkopen. [5]) Nederland heeft al 40 miljard euro toegezegd (ter vergelijking: de totale inkomstenbelasting van een heel jaar bedraagt rond 45 miljard), maar het ESM kan zelf bepalen of en wanneer het nog meer miljarden eist. [3]

Het hoogste recht van de democratie is het budgetrecht van het parlement. Omdat het ESM ongelimiteerd belastinggeld op kan eisen – zo nodig binnen 7 dagen [6] – is het niet meer het parlement dat kan bepalen hoe ons belastinggeld besteed wordt. Het parlement mag beslissen over het bedrag dat over blijft.

Het lijkt te waanzinnig om waar te zijn, dat een parlement het hoogste recht in onze democratie te grabbel gooit. Maar niet alleen in Nederland, ook in de overige eurolanden hebben parlementen en senaten met de ratificatie van het ESM-verdrag ingestemd. Dat zijn duizenden volksvertegenwoordigers. Hoe kan dat?

Partijenstelsel

Voor zover ik na heb kunnen gaan, hebben alle 17 eurolanden een partijenstelsel. In Nederland geldt sinds 1918, dat we niet meer op een bepaalde kandidaat stemmen, maar op een politieke partij. De namen van de kandidaten staan weliswaar vermeld op de stemlijsten, maar het is het aantal stemmen dat op een lijst wordt uitgebracht, dat het aantal kamerzetels voor die partij bepaalt. [7]

Dat systeem kan makkelijk tot absurde resultaten leiden. Bijvoorbeeld, als een kandidaat als laatste op een lijst van vier kandidaten staat en bijna geen stemmen krijgt, dan komt hij desondanks in de Kamer als het totale aantal stemmen op die lijst vier zetels oplevert. Omgekeerd zullen veel kandidaten met veel meer stemmen geen zetel krijgen, omdat het totaal aantal stemmen op hun lijst onvoldoende is.

Het is dus niet meer het volk dat bepaalt wie er in de Tweede Kamer komen, maar de politieke partijen, al naar gelang het aantal stemmen dat op elke partij wordt uitgebracht. En dat heeft consequenties.

Hoe besluitvorming zou moeten

De kern van onze democratie is het parlement. Daarin herken je het Franse woord “parler“, spreken. Het principe van goede besluitvorming berust op een uitvoerige bespreking van alle aspecten van nieuwe wetsvoorstellen, zodat de kamerleden een zorgvuldige afweging van belangen kunnen maken en uiteindelijk naar hun eigen overtuiging vóór of tegen het voorstel stemmen. Pas dan wordt gekeken of de meerderheid van de Kamer vóór of tegen is.

Besluitvorming in partijenstelsel

Politieke partijen zijn niet uit op zorgvuldige democratische besluitvorming. Het aspect dat hun interesseert is “de meerderheid beslist”. Ze willen de macht. In ons meerpartijenstelsel heeft geen enkele partij ooit de absolute meerderheid kunnen verkrijgen. Om op z’n minst een deel van de macht te krijgen voeren de partijen meteen na afloop van de verkiezingen onderhandelingen om te proberen een meerderheidscoalitie te vormen.

De beloftes die de partijen vóór de verkiezingen gedaan hebben, blijken dan niets anders dan  onderhandelingspunten in deze besprekingen. Het is het welbekende kiezersbedrog, dat inherent is aan dit partijenstelsel. De partijbazen gaan dan dagen, weken of maanden samen om de tafel zitten en besluiten dan op voorhand en in het geheim over een aantal zaken en stellen een regeeraccoord op. Ze nemen dus eerst besluiten en laten dit later uitwerken. Die kromme manier van beleid bepalen kan natuurlijk alleen werken, wanneer de kamerleden van de meerderheid gehoorzaam stemmen zoals hun partij hen opdraagt. Kamerleden zijn dus geen volksvertegenwoordigers, maar partijvertegenwoordigers, het stemvee van de politieke partij.

Formatie

Meestal zijn er rekenkundig meerdere mogelijkheden om met verschillende partijen een meerderheid te vormen. En uiteraard maakt het voor het beleid veel uit welke partijen samen gaan. Tot voor kort was de Koningin nauw betrokken bij de formatie. Sinds kort is afgesproken, dat de Koningin hier buiten moet blijven.

De formatie van de coalitie hoeft niet eens overeen te komen met de wil van het volk. Wanneer de meerderheid van het volk op linkse partijen heeft gestemd, levert dat niet automatisch een linkse regering op. Als bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid liever de VVD als coalitiepartner wil, dan heeft het volk het nakijken. De macht van de formateur en de partijleiders is dus veel groter dan de macht van het kiezersvolk.

Uitgeholde democratie

Het zijn dus niet meer de kamerleden die individueel bepalen hoe ze stemmen. De meeste kamerleden weten niet eens waar de wetsvoorstellen over gaan, wanneer ze hun stem uitbrengen. Uiteraard is dat nooit zo bedoeld in een democratie. Onze Grondwet schrijft voor, dat kamerleden vrij van last moeten stemmen, met andere woorden, dat ze geen opdrachten aan mogen nemen om zus of zo te stemmen. [8] Maar daar hebben de politieke partijen lak aan.

Enkelingen hebben de macht

Het zijn de leiders van de politieke partijen die uiteindelijk bepalen hoe er in de Kamer gestemd wordt. De feitelijke macht van het parlement ligt dus in handen van enkelingen. Waarschijnlijk hebben die enkelingen niet het belang van het volk als grootste kopzorg. Zij moeten er in eerste instantie voor zorgen dat de partijkas gevuld blijft en dat ze hun invloed niet verliezen. Dus vooral geen dingen doen die misschien door hun geldschieters en hun aanhang niet begrepen worden. Ik denk niet dat het uitleg nodig heeft om te kunnen begrijpen, dat dit systeem gevoelig is voor corruptie en het volk niet dient.

Het feit, dat maar weinigen het echt voor het zeggen hebben, maakt dat de kamerleden van de verschillende partijen ook maar weinig tegengas kunnen geven. Als ze bij de volgende verkiezingen nog op een verkiesbare plaats op de stemlijst willen komen, dan zullen ze hun partijbaas niet te veel tegen moeten spreken.

Bij de besluitvorming in dit partijenstelsel gaat het dus niet zozeer om kennis en inzicht in de materie, als wel om een inschatting van wat de geldschieters en kiezers van ingenomen standpunten zouden vinden.

Opstapeling van crises

Momenteel stapelen de crises zich op: de bankencrisis, de eurocrisis, de economische crisis, enz. Voor al deze crises liggen logische, structurele oplossingen binnen handbereik [9] [10] [11] [12]. Maar geen enkele partij verdiept zich in deze oplossingen, want ze weten allemaal, dat structurele oplossingen veranderingen en dus onrust met zich meebrengen. En dan is het onvoorspelbaar of de partij bij de volgende verkiezing nog evenveel aanhang zal hebben. Dat risico willen ze niet nemen.

De grote problemen worden dus niet opgelost, maar met pappen en nathouden vooruit geschoven. En wanneer de Europese Unie (EU) dan zegt oplossingen te weten, worden de Brusselse voorstellen meteen omarmd. Als er onrust komt, of als het fout gaat, dan is dat niet de fout van de politieke partij, maar van Brussel. Alleen zo kan ik verklaren, waarom zo veel politieke partijen zonder blikken of blozen onze nationale bevoegdheden verkwanselen aan Brussel, terwijl de meerderheid van het Nederlandse volk zich duidelijk tegen de EU-politiek heeft uitgesproken.

Pro-EU ideologie

Zelfs partijen, die het woord “democratie” in hun naam dragen, hebben een pro-EU ideologie geadopteerd. Zoals veel mensen intussen weten, is de EU alles behalve democratisch. Het Europees Parlement heeft niet eens het recht wetten voor te stellen. Het is de ongekozen Europese Commissie, die met een leger van 5400 ambtenaren de regels bepaalt. In Europa leven tientallen verschillende volken, die elk hun eigen cultuur, geschiedenis en leefomgeving hebben. De EU kan logischerwijs alleen maar uitgroeien tot een dictatuur om manu militari al deze volken in eenzelfde keurslijf van Brusselse regels te dwingen. Dat de EU een gevaar is voor de gewone burgers is niet verwonderlijk voor degenen die weten, dat in 1956 de eerste president van de Europese Economische Gemeenschap [13] ene Walter Hallstein was, de nazi-jurist die in 1938 het concept voor een Europa onder Duitse wetgeving aan Hitler en Mussolini voorlegde. [14] [15]

Uiteraard zal deze EU vervangen moeten worden door een samenwerkingsverband, dat de onderlinge verschillen respecteert. Alleen zonder de Europese Commissie kan Europa een veilig continent voor haar burgers worden.

De weg naar democratie

De weg naar echte democratie is misschien nog lang. Eeuwen lang hebben koningen, hertogen, pausen en adelijken de touwtjes in handen gehad. De kleine verworvenheden die het volk gekregen heeft, zijn gekomen naar aanleiding van crises, revoluties en opstanden. Ook de politieke partijen hebben aanvankelijk nut gehad om rechten zeker te stellen voor specifieke bevolkingsgroepen. Maar wie goed kijkt, ziet dat de teugels nog lang niet in de handen van het volk zijn. Echte democratie veronderstelt, dat het volk voldoende opgeleid en geïnformeerd is om zelf het land te kunnen besturen. Vrije toegang tot kennis, een onafhankelijke pers [16] en staatsrechtelijke structuren voor het uitvoeren van bestuurszaken door de burgers lijken mij dan een must. Er bestaat geen uniek model voor de structuren van democratisch bestuur. We zullen een model moeten kiezen, dat crises en problemen efficiënt oplost door het samenbrengen van kennis en inzichten uit de bevolking. Ik denk, dat partijpolitiek in crisissituaties slechts verlammend werkt en dat die op enig moment zijn bestaansrecht zal verliezen.

Stem op de kleine partijen

Ondertussen kunnen we de macht van de grote partijbonzen inperken door onze stem uit te brengen op een kleine partij. Zodra de grote partijen samen geen meerderheid meer kunnen vormen, zal ook de formatie van coalities steeds moeilijker worden. Pas wanneer de grote partijen de macht verliezen, zullen ze accepteren dat er een democratischer systeem komt. Tot die tijd zullen ze roepen dat zij de democratie zijn.

Ga stemmen

Ga wel stemmen, want de zetelverdeling is gebaseerd op het aantal uitgebrachte stemmen. Omdat de grote partijen over meer geld beschikken om hun aanhang te mobiliseren, betekent niet-stemmen bijna automatisch, dat de grote partijen meer macht krijgen. Stem nuttig, stem klein. Er is onder al die kleine partijen vast wel een partij die uw sympathie heeft.

 

Bronnen en referenties:

[1] http://courtfool.info/nl_ESM_Hoogverraad_in_het_parlement_2.htm

[2] http://www.courtfool.info/ESM_treaty_2_Feb_2012/nl_ESM_10-tesm2.nl12.pdf

[3] http://www.courtfool.info/ESM_treaty_2_Feb_2012/nl_ESM_10-tesm2.nl12.pdf , artikel 10

[4] http://www.courtfool.info/ESM_treaty_2_Feb_2012/nl_ESM_10-tesm2.nl12.pdf , artikel 3

[5] zie bijv. Trojka-optreden in Griekenland onder EFSF, voorloper van het ESM

[6] http://www.courtfool.info/ESM_treaty_2_Feb_2012/nl_ESM_10-tesm2.nl12.pdf , artikel 9.3

[7] http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Kamerverkiezingen#Kiessysteem

[8] http://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/geldigheidsdatum_11-09-2012 , artikel 67.3

[9] http://www.courtfool.info/nl_Bankcrisis_Hervorming.htm

[10] http://www.courtfool.info/nl_Uit_de_euro.htm

[11] http://www.courtfool.info/nl_Op_weg_naar_een_gezonde_economie.htm

[12] http://www.courtfool.info/nl_Een_verhaal_over_twee_geldsystemen.htm

[13] De Europese Economische Gemeenschap (EEG) bestond uit Duitsland, Italië, Frankrijk en België, Nederland en Luxemburg (Benelux) en was de voorloper van de Europese Unie (EU).

[14] http://www.youtube.com/watch?v=WuhbyHE8mDg

[15] http://www.relay-of-life.org/nazi-roots/pdf/chap-uk-hallstein.pdf

[16] http://www.courtfool.info/nl_Als_de_pers_zwijgt.htm

 

 

Als u wenst, kunt u het artikel kopiëren, doorsturen of publiceren in kranten of op het internet.

 

Als u de volgende publikatie op Courtfool niet wilt missen, klik dan hier:

Ik ontvang graag een berichtje zodra een nieuw artikel in het Nederlands verschijnt.

69 gedachten over “Meer democratie? Stem klein!”

 1. Ik roep nog steeds op NIET te gaan stemmen. We vergeten namelijk iets cruciaals: de politiek of “Den Haag” heeft de macht helemaal niet!! Die zit achter de schermen, bij de koningshuizen, de bankierfamilies, de geheime genootschappen. Politiek is slechts ontworpen om ons het idee te geven van invloed. Dit is een illusie! We kijken naar een groots en bizar theaterstuk. Sterker nog, we doen er massaal aan mee door te gaan stemmen! Wanneer gaan we dat nu begrijpen?

  Hoeveel zetels de kleine partijen ook krijgen, het maakt dus niet uit. Echt niets.
  We geloven zo heilig in de westerse democratie terwijl onze stem enkel invloed heeft op de zetelverdeling. Verder niet.

  Als we echt invloed hadden gehad, hadden we het dan zover laten komen? Politiek heeft ons nooit gediend, dient ons niet, en zal ons niet dienen.

  Voor de zekerheid nogmaals: http://lextells.wordpress.com/2012/08/26/laat-je-stem-horen-stem-dus-niet-op-12-september/

  1. Maar dan, ik vind het zo fatalistisch. Het is idd openlijk toegeven dat je 0 macht hebt en dan? Die situatie is op zichzelf heel onwenselijk. Verder weet ik niet of je bijvoorbeeld de SOPN kent maar die zijn gewoon heel eerlijk over wat jij zegt. Dat de banken en corporaties de dienst in Den Haag uitmaken. Is het niet nuttiger om er in ieder geval voor te zorgen dat die mensen tussen de andere toneelspelers gaat staan dan gewoon helemaal niets te doen? 

   Niets doen voelt voor mij heel onnatuurlijk om eerlijk te zijn…  

   Voor de liefhebbers, een verkiezingsdebat met de 9 nieuwe politieke partijen op de video via googlehangouts bij de Volkskrant.

   http://www.volkskrant.nl/vk/nl/10637/VK-Dossier-Verkiezingen-van-2012/article/detail/3313456/2012/09/10/Nieuwe-partijen-live-in-debat-op-Volkskrant-nl.dhtml

  2. Een antwoord hierop zou liquid democracy kunnen zijn. Daarop stemmen heeft meer nut, dan niet stemmen. Een zetel in de kamer levert meer als zwijgen.

   De alternatieve beweging is momenteel gefragmenteerd. De piratenpartij, mens, en sopn  samen waren goed voor 1 zetel. 

 2. Wat ik niet snap is hoe mensen enerzijds tot de conclusie kunnen komen dat het politieke systeem op geen enkele wijze functioneert maar vervolgens toch gaan stemmen. Wie A zegt, moet B zeggen. Er zijn alternatieven, heel veel zelfs.

  Mijn alternatieven ga ik nog een keer opschrijven, maar in een notedop:

  We kunnen de wereld om ons heen alleen veranderen als we in onszelf veranderen. Alles om ons heen is namelijk een reflectie van onze innerlijke wereld. Wij maken de wereld, wij ZIJN de wereld. Ieder moment kies jij voor liefde of angst, vrijheid of controle etc. 

  Wat weerhoudt ons ervan onze keuzes te baseren op waarheid, eerlijkheid, eenheid en liefde. Die antwoorden zitten in ons zelf, nergens anders. Ook ik lieg, ben wel eens gewwelddadig (in woorden), jaloers, heb de neiging te controleren etc. 

  Met ons verstand komen we niet verder dan een zekere mate van intelligentie. Met ons hart bereiken we het niveau van wijsheid. We moeten de verbinding met het hart herstellen. Er zit een hoop shit dit de weg naar ons hart blokkeert. Laten we die opruimen en de wereld om ons heen wordt vanzelf schoner, lichter en liefdevoller. Er bestaan vele manieren om dat te doen. Boeken over vol geschreven.

  Al onze energie moeten we daar in stoppen, niet in het bizarre circus van de politiek.  

  1. Dat is idd waar wat je zegt en ik verbaas me daar zelf ook over, niet in het minst bij mezelf hoe schizofreen mensen daar in kunnen staan. Het verstandelijk weten dat het allemaal een poppekast is, is 1 ding maar dan daar actie op ondernemen is een stap verder. 

   Wat ik bijvoorbeeld moeilijk vind is hoe geef je dan wel vorm aan wat goed en eerlijk is? Heel vaak houdt dat namelijk in dat je de Nederlandse wetten moet gaan breken. Niet meer meedoen aan de hypotheken bijvoorbeeld. Maar ons huidige systeem is zo omvattend dat het moeilijk is te zien waar je kunt beginnen verandering door te zetten.

   Permacultuur, online onderwijs, 3d printen, liquid feedback, LETS systemen zijn wel allemaal richtingen tot oplossingen maar dit is allemaal nog opkomend om zo maar te zeggen.  Maar goed het is idd wel beter daar de energie in te stoppen dan in Den Haag en Brussel waarschijnlijk. :-)

   Maar als je nog goede tips hebt op dit vlak houdt ik me aanbevolen. Vooral het stuk hoe je van je hoofd naar je hart gaat.

 3. Ik heb op basis van de uitslag van 2010 uitgerekend hoe de tweede kamer er uit zo zien als je de zetels zou verdelen op basis van het aantal stemmen per persoon. De huidige verdeling staat tussen haakjes. Het valt niet alleen op dat er zo meer kleine partijen mee kunnen doen, maar ook dat bij bepaalde partijen vooral op de lijsttrekker wordt gestemd.
   
  VVD  32 (31)
  PvdA  28 (30)
  CDA  26 (21)
  SP  16 (15)
  GL  11 (10)
  D66  10 (10)
  CU  7 (5)
  PVV 7 (24)
  PvdD  4 (2)
  SGP  3 (2)
  MenS  2 (0)
  PP  2 (0)
  Lijst17  1 (0)
  TON  1 (0)

 4. Wil je een ECHT ONafhankelijk stemadvies met ALLE politieke partijen inbegrepen?
  http://www.nlkiest.nl
  Het kost je nog geen 5 minuten van je tijd!!!
  Mijn belang is dat iedereen een wel afgewogen keuze maakt en niet vanuit gewoonte weer hetzelfde gaat stemmen… dat kennen we zo langzamerhand wel!
  Verspreid link naar deze kieswijzer!!!

 5. Niet op splinterpartijen stemmen, dan verdeel je je stem alleen maar. Wil je druk uitoefenen op rechts, dan kan dat alleen door consequent op links te stemmen. Verdeel en heers is iets dat heersers al zo lang weten, en voorbeeldig misbruik van maken. Zet mensen aan tot verdeling en of versplintering van keuzes, rechts laat zich niet versplinteren of monddood maken door niet te stemmen, ze houden rechts aan. Daar ligt hun kracht in, in eensgezindheid. Laat uw stemrecht niet versplinteren, geef rechts geen kans, stem links.

  1. En de links rechts dualiteit is geen verdeel en heers strategie? Het zijn twee volledig holle inhoudsloze begrippen vandaag de dag als Groenlinks vrolijk meedoet aan oorlogje voeren in het Midden Oosten en een PvdA vrolijk het ESM ratificeren. Met zulk links heb je geen rechts meer nodig. :-)

    

   1. Geen boodschap aan Groenlinks, SP is mijn partij al vele tientallen jaren, ging ook niet accoord met het ESM verdrag, ik blijf de SP trouw. De enige partij die met het nu vernieuwde (geef ze een kans) PVDA een zwaar wegend links blok kunnen vormen met een rechtse partij. D66 is zo oppertunistisch, past zich overal aan aan, maar is daarom ook geen verkeerde partner in een overwegend links blok. Daarbij komt nog, dat het ESM verdrag mogelijk vernietigd gaat worden als het duitse constitutionele hof dit als onwettig en ondemocratisch besluit gaat beschouwen. Er komt dan een volksreferendum, en geloof maar niet dat de duitsers er dan nog mee accoord zullen gaan, en voor Nederland geldt hetzelfde. Dus stem SP, D66 als je iets anders wilt, en PVDA waarschijnlijk als grootste partij heb je echt nodig voor een links blok. Niet stemmers, of blanco stemmers, moeten niet rekenen op sympathie, of klachten achteraf over het beleid hier. Alleen wij die hier wonen, werken, onder een bepaalt beleid lijden kunnen, mogen een keel opzetten in ons belang.

    1. Ik heb sinds ik een stem mag uitbrengen altijd trouw gestemd. Ook altijd op de SP dat was echt mijn partij.  Dit is de eerste keer dat ik serieus overweeg om op een andere (sopn) partij te stemmen of helemaal niet te stemmen. Ook op HersteldeRepubliek heeft een tijdje die discussie gewoed en de meesten daar promoten ook het niet-stemmen om redenen die lextells noemt. Ik ben er aleen nog niet uit want voor mijn gevoel zijn veel van die niet-stemmers verloren stemmen op links. Die het beleid op korte termijn misschien iets minder hard zouden kunnen maken.
     En vergeet niet mensen, we hebben in Nederland nog nooit, maar dan ook helemaal nooit een linkse regering gehad. Alleen midden en rechts.
     dus..

    2. Juist Tim, mensen als jij hebben we nodig in deze laatste uren voor de verkiezingen. Niet twijfelen over je keuze, standvastig blijven, en zeker niet op mogelijk bewust opgezette splinterpartijen stemmen, om zo links de wind uit de zeilen te nemen. Schone schijn heb je niets aan, en bovendien vind ik het tijdstip om reclame voor deze krieltjes te maken, in combinatie met de gedachte die nu verspreid wordt om anders maar niet te stemmen, of blanco, zeer verdacht. Hou vol, stem SP. :) 

    3. Heb ik alle begrip voor moerstaal, maar vlak voor de verkiezingen moeten mensen niet verdeelt zijn, of aan het twijfelen worden gebracht. Alles duidt er op dat dit wel de bedekte bedoeling is, ten gunste van een nooit twijfelende rechtse samenwerking. Laat de andere informatie, over andere mogelijk goede initiatieven, dan liever in de periode na de verkiezingen geschieden. Eéndracht maakt macht met effect, versplintering en verdeling maakt links onmachtig tegenover rechts. Dat lijkt althans in mijn ogen de bedoeling te zijn, waar ik mij te zeerste tegen verzet. Ik vind er een vies smaakje aan zitten, en we zullen in de toekomst zien of dat ook realiteit wordt. Ik beschuldig hier niemand van verraad aan onze zaak hier in Nederland, maar vertrouw ook niemand die zich op verdelende wijze uitlaat over de belangen voor mijn volk. Ik ben in hart en nieren verknocht Nederlander, en sta met liefde achter mijn volk. Ik heb geen enkel vertrouwen in rechts, of een religieuze, automatische keuze voor rechtse idealen. Die hele kliek heeft al uitgebreid bewezen in eigenbelang te handelen. Ik geef het socialisme een goede kans, als antwoord op het rechts, religieus, hypocriet kapitalisme en haar smerige manipulaties, zoals bewezen. Weg ermee, in de kliko. ;) 

    4. Ik heb ook niets tegen de SP overigens hoor Antares. Ze hebben tenminste netjes tegen het ESM gestemd en zijn volgens mij ook voor het grootschalig terugdraaien van allerlei privatiseringen. Van de grotere partijen zijn zij de enige waar ik nog enig vertrouwen in heb. En als ik zie hoe zij momenteel door de mainstream media ook nogal in de hoek worden gezet lijkt het establisment toch ook nogal bang te zijn voor de SP. Dat lijkt me in hun voordeel spreken. :-)

     Ik denk dat veel mensen nog sterk zweven, ik ben er zelf in ieder geval 1tje van. Maar ik moet zeggen dat ik de piraten en de SOPN en de PvdD ook sympathiek en inhoudelijk interessant vind. 

     We zullen het zien morgen in ieder geval wat er gaat gebeuren. 

     Ik ben het overigens met je eens dat ik ook denk dat het verstandiger is wel te gaan stemmen in ieder geval en zelfs lid te worden van een partij als je iets wilt veranderen. Zeker zolang er nog geen betere alternatieven zijn. Stiekem hoop ik overigens wel dat het Liquid Feedback van de Piraten een daverend succes wordt zodat we in de toekomst niet om de 4 jaar zo een kermis hebben maar in het vervolg continue met zijn allen inhoudelijk bezig kunnen zijn met Nederland. Maar tot die tijd lijkt wel stemmen mij het verstandigste.

      

    5. Oeps, ik heb zojuist per ongeluk gestemd ;)

     Was nog wel serieus aan het twijfelen om het bewust niet te doen.

    6. Ja ik ook. Moest helemaal over de hoofden heen lopen naar het stemhokje, waar ik door de drukte per ongeluk een vakje heb rood gekrast. Roemer stond er, wie is dat toch ook weer? Speciale Piraten stond er geloof ik, SP of zoiets. :)

  1. En als het hier mis gaat doordat men twijfelt, niet stemt op links, blanco stemt, of op een splinterpartij, dan wast meneer Lextells zijn handen in onschuld met de woorden; ach ik heb dat niet geweten, echt niet hoor, en nog zo iets dubieus. Moest even op zoek naar mijn illusies wezen, sorry!!!!! Ach, maak je toch niet druk, over vier jaren lijden zijn er weer nieuwe verkiezingen toch???  ;)

 6. Als ik dit zo mee krijg, dan zou je eigenlijk netzoals in amerika een 2 partijenstelsel moeten hebben, dan kan er niets versplinteren. Maar er is ook een keerzijde aan de medaille nl het recht te hebben om elk zijn eigen gedachtegoed te verwoorden. Hoe gebrekkig de democratie ook mogen wezen (lees schijn gedachtegoed) is het toch een beetje een klein plus puntje in het positief denken.
  Dat de gevestigde politieke orde een halt toe moet worden geroepen, is duidelijk m.i. Zelf vanmorgen gestemd op MensS, ook dat is weer afwachten, maar ja niet geschoten is altijd mis, zullen we maar zeggen.Mvg, Paul.  ;-)

 7. Tot slot vandaag voor de twijfelaars: 

  Mijn oproep is om de politiek nu eindelijk geen aandacht meer te geven. De politiek HEEFT GEEN invloed. Den Haag heeft geen invloed. Dus waar stem je op? Denk daar eens over na. De invloed zit, nogmaals, achter de schermen… Alles wat in Den Haag (of Brussel, of waar dan ook) gebeurt gaat over symptomen van symptomen, niet over de ziekte. Net onze huidige gezondheidszorg. De kernvragen komen niet aan bod. In de kern blijft alles dus bij hetzelfde. WIE DAN OOK REGEERT!

  Politiek verdeelt ons en we moeten juist op zoek naar de verbinding met elkaar!

  Iedere gedachte, welke dan ook, versterkt het systeem al. Zonde van de energie. Laten we die stoppen in het vinden van de weg naar ons hart en het zoeken naar de waarheid over onszelf en de wereld. Dát zou pas veranderingen teweeg brengen in de wereld.

    1. Was geen sneer naar u. Had even uitgebreider moeten toelichten. Ik poogde uit te leggen dat alle politieke agenda en politiek al die tijd niet een der aangezegde problemen heeft opgelost. Elke verkiezing steeds weer dezelfde problemen dezelfde beloften dezelfde teleurstellingen al tientallen jaren.
      
     Met 50 jaar zijn alle gestelde problematieken er nog. Zelfs de al 48 jaar geleden campagnes over isolatieproblematiek van woningbouw en er dan niets aan doen. Met de derdewereldhulp zijn de aantallen gevallen alleen maar enorm toegenomen en frequenter geworden. En zo kan het wel even door.
      
     En streng doen en strenger straffen ook. Terwijl wijkterrorismen al die tijd ook volop bestaan en niets werd er gedaan en van der laan zei net over treiterburen aka wijkterrorismen dus iets te willen en nu maar aanzien dan na ook al meer dan 40 jaar ontwrichting van echt elke wijk in elke stad en dorp. Weten die politici zelf ook wel natuurlijk omdat het tachtiger en zeventiger jaren al een nieuwsitem en zeer groot en belangrijk punt voor geheel de bevolking en hun veiligheid en welbevinden was. Het is echt zo erg dat men gerust van terrorisme en bedrog als beleid mag spreken.
      

    2. Julie, hebben de bezoekers van visionair u onheus bejegend ofzo, wat bent u fel en hard de laatste tijd.

    3. Zeg maar ‘jij’. Ik kan gevoelig en hard allebei zijn, daarom ook deze avatar met een roze tere roos op een zwarte achtergrond. Het is niet mijn bedoeling om mensen te kwetsen of om gekwetst te worden, dat weten jullie nu dan.

 8. We hebben het gezien. Van alle nieuwe politieke partijen heeft alleen 50 Plus het gehaald.
  Deze poenpartij voor bejaarden is natuurlijk precies wat we nodig hebben in deze tijd waarin een grote behoefte is aan vernieuwing, goede ideeën en innovatie.
  Deze verkiezingen tonen aan dat het niet gaat om de kwaliteit van ideeën, maar slechts om de macht van het getal. 

 9. Ik vind dit een prima uitslag, als je naar de gewenste invloed nu, van links op rechts gaat kijken. Zeer veel SP stemmers hebben de keuze genomen om de partij op te offeren aan de PVDA. Dat is socialisme, je opofferen voor belangen die groter zijn dan die van jezelf, en ook nog eens geen enkele zetel verloren gegaan, knappe prestatie. Eéndracht maakt macht is gebleken, daarom zijn de splinterpartijen door de massale gehaktmolen gegaan, samen sta je pas sterk, ook zij hebben zich dapper opgeofferd. Niemand hoeft spijt te hebben van haar/of zijn verlies, in feite heb je toch gewonnen door strategische keuzes te maken voor het groter belang, een menswaardig beleid. Uiteraard hoort daar geen PVV bij, wat ook duidelijk blijkt uit het enthousiasme dat men daar overal  over uitspreekt. Henk Krol neemt het roer voor andere minderheden over, van harte welkom bij het gebeuren. :)

  1. Het heeft Jolande Sap van Groen Links anders geen goed gedaan door zich enthousiast uit te laten over het verlies van de PVV.
   http://www.telegraaf.nl/binnenland/verkiezingen2012/12938022/__Leedvermaak_Sap_valt_verkeerd__.html
   De PVV heeft misschien onvoldoende zijn plannen uitgewerkt zodat anderen ze onmogelijk blijven vinden. En hij had wat mensen naar huis gestuurd wat hem ook stemmen zal hebben gekost.

   Niet alleen de splinterpartijen gaan door de gehaktmolen maar straks heel Nederland. De VVD heeft grote aanhang ook van mensen die Wilders te ver vinden gaan ,maar Rutte kreeg veel kritiek van Wilders. PvdA heeft grote aanhang van multicultureel Nederland. De partij 50+ een grote aanhang van ouderen door de vergrijzing.

   Daartegenover staat grote winst van SGP met levensreddende ideeën. Maar ze zijn te klein om echt iets te veranderen.

   De samenleving wordt een strenge multiculturele samenleving. Misschien kunnen wij later hetzelfde als een Moslim-Liga opzetten voor aparte zetels zodat wij niet ten onder gaan. http://nl.wikipedia.org/wiki/Arabisch-Europese_Liga  RED onszelf maar.

   1. Ik ben blij dat die kinkel van een Wilders zo af gegaan is, was zeer slecht voor het bedrijfsleven en de werkgelegenheid. We kunnen nu weer zonder ons te schamen voor zijn uitspraken, meer zaken doen in het buitenland. Nederland moet het echt hebben van de handel en export over de grenzen. Het heeft als capabel produktieland heel wat opdrachten verloren als gevolg van Wilders ongenuanceerde uitspraken, en daarmee de werkgelegenheid sterk doen afnemen. Groenlinks kun je beter Groenrechts noemen, dit verlies was vanuit de linkse hoek dan ook voorspelbaar. Jolande Sap was zeer zeker niet de enige die heeft staan juigen om het verlies van de PVV, het hele CDA gaf ook luidruchtig z’n mening daarover. Heb wel even zitten ginnegappen toen dat lawaai plotseling verstomde, omdat hun zetelverlies pontificaal op de schermen pronkte. Als je de verslagen hoort en ziet, van wat bijna alle kiezers denken over het verlies van de PVV, dan zie je ze allemaal zeer tevreden, en met een brede glimlach over de resultaten, ik maak daarop geen uitzondering. De PVDA heeft straks een dagtaak aan kritiek op de VVD, dus daarover hoef je je geen zorgen te maken, dat doet Ruttututje wel. De multiculturele samenleving is het probleem helemaal niet, prachtige mensen vindt ik ontstaan uit de mengvormen, met een verfrissende inbreng in de maatschappij. Het is de Islam die hier uit dit land vertrekken moet, daar komt alle overlast wereldwijd  vandaan. De rest zijn we wel aan gewend en naar nu blijkt, verdwijnen die verschijnselen op den duur ook uit het straatbeeld. Ik ben overigens zelf 55, waarom zou een partij die gebruik maakt van de ervaring van ouderen een bezwaar zijn? Henk Krol is beslist geen verkeerde, wat de kiezers ook duidelijk hebben gemaakt. Tuurlijk, de SGPers zien hem als een homo, dan kun je bij hen verder niets goeds meer doen, ze tolereren ze slechts omdat dat bij de wet opgelegd is, gelukkig denkt 97% van Nederland daar anders over, is gebleken. Een strenge multiculturele samenleving geloof ik niet in, nederlanders worden als tolerant gezien, overal waar je daar naar vraagt. Daarom liep het hier ook vol, en daar moest wel iets aan gebeuren, hadden we Wilders niet voor nodig, Pim nam daarin het voortouw. Maar we zullen zien waar het schip strandt in de toekomst, ik wacht rustig af. ;)

    1. Geband wegens terugkeren onder andere naam.
     Eerst verontschuldigingen per e-mail, anders wegblijven.

    2. Daar u elk kans op ook maar schijn van kans op zelfs ook maar een beetje eerlijk verweer en dialoog ontnam en de fout aan uw zijde ligt kunt u natuurlijk doodvriezen tot u zelf excuses hebt aangeboden.

    3. Antares, je spreekt hier toch vanuit onwetendheid. Dat komt ook omdat de PVV zijn idee over de EU niet had uitgelegd, alleen maar had voorgesteld, zijn idee is niet nadelig voor werkgelegenheid en internationale handel.
     Hier de redenen waarom hij zetels moest inleveren: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/10637/VK-Dossier-Verkiezingen-van-2012/article/detail/3316453/2012/09/14/Waarom-heeft-Wilders-voor-het-eerst-sinds-2006-verloren.dhtml
     Wilders heet een euroscepticus te zijn, tegen verlies van nationale identiteit en tegen machtsoverdracht van nationale parlementen naar het hoofdkwartier van de EU in Brussel.
     Landen die de politieke verplichtingen van een EU-lidmaatschap niet willen, kunnen ook kiezen voor de ‘European Fair Trade Association'(EFTA). De EFTA, opgericht in 1960, beperkt zijn activiteiten tot het verwijderen van handelsbarrières onder de lidstaten. Leden zijn Zwitserland, Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein.

    4. Let’s agree to disagree Julie. Vele anderen en ik ook, zien het anders zoals je kunt lezen, en zien aan de resultaten. Zijn die ook allemaal onwetende? ;) 

 10. Nou wat een enthousiasme, alle partijen die het ESM erdoor hebben geramd dik in de plus, terwijl twee derde van het volk daar tegen was… De hele Bilderbergkliek in de winst behalve het CDA… Ik snap werkelijk helemaal niets van de uitslag.

   

  1. Ik snap het wel. De angst dat een linkse of rechtse partij te veel macht zou krijgen was zo groot dat mensen hebben gestemd op de directe tegenstander. Het gevolg is dat je slappe hap krijgt. Er moet zometeen zoveel water bij de wijn dat het noch naar wijn noch naar water zal smaken. Met wat smaakversterkers (zoals D’66 en het CDA) zal men proberen om er iets van te maken wat voor het volk verteerbaar is. Maar echt lekker zal het niet zijn.

 11. Deze uitslag is alleen te verklaren door je te realiseren dat kennelijk alles wordt gezien in het kader van amusement.
  Kennelijk worden de verkiezingen beschouwd als een variant van the Voice of Holland. Het draaide maar om 1 ding namelijk wie de meest slimme debater en leukste tv personality was.
  Inhoudelijke argumenten hebben geen enkele rol gespeeld. Ik had al niet zo’n hoge dunk van de Nederlandse bevolking, maar deze uitslag heeft mij verbijsterd.
  Ik had niet gedacht dat de Nederlanders geen verschil konden maken tussen een keuze maken in een talentenjacht en een politieke keuze.
  Mensen slagen er altijd in om mij in negatieve zin te verrassen, hoe laag mijn verwachtingen ook zijn……

  1. Roeland, goed verwoord, zo ervaar ik het precies het zelfde. De mens blijft toch een kuddedier. De verwachtingen, die de mens heeft, zullen straks door de tijd heen als een kaartenhuis in elkaar storten en dan komen zoals gewoonlijk weer de klachten etc. Het is en blijft een schijnproces, de hele politiek. Wat moet er eigenlijk eerst gebeuren, voordat het volk daadwerkelijk wakker wordt geschud en eindelijk eens opstaat? of zullen we in een soort verlammings gebeuren blijven hangen? Mvg, Paul.

 12. Nou wat ik niet snap, ik zit op best verschillende platformen, van de occupybeweging tot aan geenstijl tot aan hier op visionair en ik ken daar werkelijk niemand die gestemd heeft in de richting van deze uitslagen… 

  Maar goed, wellicht is de grote winnaar van deze verkiezingen wel Lextell die ons netjes heeft gewaarschuwd.

  Op Klokkenluider Online zijn ze alweer druk aan het speculeren http://www.klokkenluideronline.nl/ over deze toch wel vrij verassende verkieizingsuitslagen. 

  Maar goed, blijkbaar wordt het beleid de komende tijd verder in Brussel gemaakt, het bankboekje van NL in Frankfurt beheert via het ESM. De politici in Den Haag hebben nog maar weinig te doen zo langzamerhand. :-) De grenzen worden toch al niet meer gecontroleerd. Is Nederland zo langzamerhand niet alleen nog een begrip op papier?  

  1. Douwe, je stuk van de klokkenluiders gelezen te hebben, wekken zij alleen maar suggestie, maar bewijzen doen ze niet. Laat duidelijk zijn dat het mijn kleur niet is, maar als je daadwerkelijk iets weet kun je als klokkenluider functioneren, anders je mond dicht. Hier schiet eigenlijk niemand iets mee op. Mvg, paul.

   1. Daar heb je gelijk in maar dat doet klokkenluider wel vaker, beetje speculeren kan mensen soms in ieder geval tot denken aanzetten. :-)

    Maar goed het zijn de verkiezingen ook maar. Het is niet zo dat Den Haag nog langer wat te vertellen heeft toch? Aangezien ze de begroting via het ESM al eerder dit jaar naar Europa hebben overgeheveld :-)

    Vond dit ook nog wel een mooi artikel: Dubbel Feest voor de Bilderbergers

   2. Wat dat betreft heb ik het ook helemaal gehad met klokkenluideronline. Ik heb het idee dat daar een paar vaag-hoofden de boel aan het trollen zijn al een tijdje, maar ja, wie ben ik. Als je een beetje kritisch reageert daar wordt je meteen verbannen, oftewel als je niet met ze mee-luld maar zelf ook nadenkt en kritische vragen steld wordt je kalt-gesteld.

 13. Douwe: Ik denk dat jij je bevindt op sites en fora waar de ‘gemiddelde Nederlander’ niet te vinden is.
  Als de mensen die ik ken het alleen voor het zeggen zouden hebben zou de SOPN nu met 30 zetels in het parlement gekomen zijn, zou MenS 15 zetels hebben, zou de Piratenpartij 35 zetels hebben en zouden deze partijen samen met de Partij voor de Dieren een regering kunnen vormen.
  De mensen die op Visionair.nl en aanverwante sites zitten zijn maar een piepklein stroompje en in een representatieve democratie gaat het niet om de macht van intelligentie, maar om de macht van het getal.
  De RTL 4 show kijkers maken de overgrote meerderheid van de bevolking uit. Dat zijn mensen waar jij en ik nauwelijks mee in aanraking komen, maar het is wel de overgrote meerderheid. 
   

 14. Ik ben inderdaad ook verbijsterd, vooral over de kuddegeest van de mensen. Hoe is het mogelijk dat zo’n Samson puur door een aardige babbel zo’n komeetachtige opkomst maakt.
  Helaas leven we in een tijd van oppervlakkigheid en hypes. Ik wist dat, maar ik wist niet dat het zo erg was.

  1. Samsom Galaxy wordt hij daarom genoemd, maar misschien dat die nieuwe partijen langzaam steeds groter zullen worden net als de SP vroeger, volgens mij zijn hun punten daar wel sterk genoeg voor.

  2. Zal er nog van komen dat alle stemlocalen onder hun controle stonden en ze simpelweg alle stembiljetten hebben gesorteert en van anderen verscheurd.
    
   Dat zou ook de beweerdelijke extra lage opkomst verklaren.
    
   Of mag ik dat niet zeggen omdat er geen waterdicht bewijs is paul r?

   1. Hey Moefel, je zou het ook kunnen ophangen aan chemtrails of de straling geproduceerd door de illuminati. M.a.w. ga die verscheurde stembiljetten eens zoeken en kom terug als je er een paar hebt.

  1. Goed en gedegen stuk om te lezen, nu zijn vervolg nog van de pvda, Maar je kan veel schrijven dat zet het gedachtengoed nog niet om in de juiste daden die nodig zijn om de politieke macht te doorbreken. Mvg, Paul .:-(

Laat een reactie achter