ESM, een staatsgreep in 17 landen

“I believe that banking institutions are more dangerous
to our liberties than standing armies…

-Thomas Jefferson

Na wat discussie en tips van bezoekers van visionair.nl hierbij een artikel wat uitgebreid ingaat op de ESM (Europees Stabiliteits Mechanisme, hoe ironisch kan een naam zijn) en ook nog eens duidelijk laat zien dat de burgers of overheden van Europa geen controle hebben over de Europese Centrale Bank. Onderstaande artikel is overgenomen van Courtfool.info waar Rudo de Ruijter vele interessante artikelen heeft geschreven over de werking van ons financiële systeem en ook meerdere zeer diepgaande artikelen over het ESM.

Op http://www.courtfool.info/nl_ESM_Ratificatie_besluit_parlement.htm is een artikel te vinden waar actief actie wordt gevoerd tegen het ESM. Ook zeker de moeite waard en ga hier kijken en meedoen als je iets tegen dit verdag wilt doen waar op 22 mei over gestemd wordt in de tweede kamer. 

Verder is op http://petities.nl/petitie/het-esm-verdrag een petitie tegen dit verdrag te tekenen en ook Ad Broere heeft een aantal goede artkelen over het ESM geschreven. Waarvan o.a. : Het ESM, een voldongen feit

Het originele stuk wat hieronder is overgenomen is te vinden in verschillende talen op:  http://www.courtfool.info/nl_ESM_Staatsgreep_in_17_landen.htm

——–

Zoals reeds vermeld in het artikel ESM, de nieuwe Europese dictator hebben de Ministers van Financiën van de 17 euro-landen op 11 juli 2011 een verdrag ondertekend voor de oprichting van het Europese Stabiliteits Mechanisme. Doel is de burgers op te laten draaien voor de honderden miljarden euro’s voor de “reddingsacties” om de euro overeind te houden en de nationale parlementen in een wurggreep te nemen.

De ondertekening werd door de internationale pers totaal niet opgemerkt. Veel journalisten verwarren dit nieuwe ESM-verdrag trouwens nog steeds met zijn (illegale) voorlopers, het European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM) en de European Financial Stability Facility (EFSF). De EFSF beschikt over een uitleencapaciteit van 440 miljard. (1.000 miljard sinds 27 okt 2011.) De ESM is zonder limiet.

Op het moment van schrijven moet het verdrag nog door de nationale parlementen in alle 17 landen geratificeerd worden, tenzij dit ook al her en der met stille trom gebeurd is.

Voor een korte kennismaking met het ESM-verdrag zie de video van drie en een halve minuut op YouTube:

 http://www.youtube.com/watch?v=1GaH2MqXfxM


ESM, een staatsgreep in 17 landen

Wanneer we onder staatsgreep verstaan, het overnemen van de feitelijke macht en de inperking van de macht van het democratisch gekozen parlement, dan is dit ESM-verdrag een staatsgreep in 17 landen tegelijk.

 

Dat is geheel in lijn met het gedachtegoed van de Europese Commissie, dat volgens haar President Barroso “de economische regering van de Unie” moet zijn, die “de acties vast moet stellen die de regeringen uit moeten voeren“. (28.09.11) [1]

 

Het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM), is niet zozeer een mechanisme, als wel een nieuw bestuursorgaan van de Europese Unie (EU). Opgegeven doelstelling is het verstrekken van leningen (onder strikte voorwaarden) aan eurolanden die niet aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Het gaat de taken overnemen van de eerder genoemde EFSF en EFSM. Het wordt geleid door een Raad van Gouverneurs. Dat zijn de 17 Ministers van Financiën van de eurolanden binnen de EU.

Het ESM-verdag stelt in artikel 8, dat dit orgaan een maatschappelijk kapitaal krijgt van 700 miljard euro. Vervolgens staat in artikel 10, dat de Raad van Gouverneurs mag besluiten dit bedrag te wijzigen en dienovereenkomstig artikel 8 aan te passen. In artikel 9 staat, dat de Raad van Gouverneurs nog niet betaald maatschappelijk kapitaal te allen tijde van de deelnemende landen te vorderen (te betalen binnen 7 dagen.) In feite staat er dus, dat de ESM ongelimiteerd geld van de aangesloten landen kan eisen. Het verdrag voorziet geen vetorecht van nationale parlementen.

Unaniem

Volgens artikel 5.6 moet de Raad van Gouverneurs bovenvermelde besluiten in onderlinge overeenstemming nemen. De hele Raad van Gouverneurs moet dus vóór stemmen.

Op het eerste gezicht is het uiterst vreemd, dat het hele verdrag staat of valt met de eensgezindheid van de 17 Ministers van Financiën van de eurolanden. Als je ziet hoeveel moeite het hen momenteel al kost tot overeenstemming te komen over het al dan niet vrijgeven van toegezegde leningen aan Griekenland, dan zou je niet verwachten dat de EU een Europees verdrag in elkaar timmert, dat er juist vanuit gaat, dat die eensgezindheid er wel is, of op z’n minst bereikt kan worden.

De eurozone bestaat uit een bonte afspiegeling van de diversiteit van Europa: Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk en verder Ierland, Portugal, Spanje, Italië, Malta, Griekenland, Oostenrijk, Slowakije, Slovenië en tenslotte nog Estland en Finland. De 17 Ministers vormen feitelijk eveneens een bont gezelschap. Elk van hen vertegenwoordigt een land met andere belangen. Van hen wordt eensgezindheid verwacht? Hoe is dat mogelijk?

Om dat te begrijpen moeten we iets verder kijken. In het ESM zijn het weliswaar de 17 Ministers van Financiën, die stemmen over alle belangrijke besluiten, maar er zijn nog andere mensen bij hun vergaderingen aanwezig, officieel als“waarnemers”. Waarom hebben die ministers waarnemers nodig? Om te checken of ze wel doen wat van hen verwacht wordt?

Die waarnemers zijn er drie in het totaal:

 • het lid van de Europese Commissie dat over économie en monetaire aangelegenheden gaat,
 • de President van de Euro Group (de informele club van de 17 Ministers van Financiën)
 • en de President van de Europese Centrale Bank! [2]

Dus, als van de 17 Ministers van Financiën niet spontaan verwacht mag worden dat ze eensgezind zijn, dan moet het dus wel de invloed van deze waarnemers zijn, die dat bewerkstelligt. Om te begrijpen welke invloed de Europese Commissie en de ECB op onze ministers uit kan oefenen, laten we de zaken eens wat nader bekijken.

Wie zijn Ministers van Financiën?

Wel, in z’n algemeenheid zijn dat mensen die komen en gaan. Ze worden meestal benoemd na de nationale  parlementsverkiezingen, die eerst uitmonden in de koehandel van coalitiebesprekingen en vervolgens in het getouwtrek over de invulling van belangrijke portefeuilles, zoals bijv. Binnenlandse Zaken, Economie en Financiën.

Meestal zijn het personen die een politieke carrière ambiëren, die door partijen naar voren zijn geschoven. In het gunstige geval beschikken zij over de capaciteiten om leiding te geven aan een ministerie. Zo’n persoon kan de ene keer de leiding hebben over Defensie en een andere keer benoemd worden tot Minister van Onderwijs of van Sociale Zaken. Kennis van zaken wordt in de regel minder relevant geacht dan leidinggevende vaardigheden.

Economie is geen financiën

Zo hebben we momenteel in Nederland een Minister van Financiën, Jan Kees de Jager, die boordevol diploma’s economie zit, maar aanvankelijk weinig blijk gaf ook maar iets te snappen van financiën. Één van zijn eerste ideeën was een wet voor te stellen, die moest verbieden dat mensen een oproep deden je geld van de bank te halen. Jan Kees, banken hebben geen geld! Voor elke euro die mensen bij de ING op hun rekening hebben staan, heeft de ING nog geen 3 cent ter beschikking. Daar gaat toch niemand voor in de rij staan? En verder is het ook nog zo, dat zolang de centrale bank niet wil dat een bank omvalt, die bank een “run on the bank” met geleend geld eenvoudig kan doorstaan.

Versgebakken Ministers van Financiën zijn in de regel dolgelukkig, dat ze het in hun carrière zo ver geschopt hebben, maar komen wel in een wereld die ze niet of nauwelijks kennen. Dat is het gewichtige wereldje van internationale financiële instellingen en van getallen met eindeloos veel nullen. Als je even niet goed op let, vergis je je zo tientallen miljarden euro’s. [3] Deze nieuwbakken ministers zijn een makkelijke prooi voor de voorlichters van de ECB en het IMF, die uit komen leggen hoe alles in elkaar zit en wat een goed Minister van Financiën betaamt.

Voor zover deze Ministers van Financiën een basiskennis economie hebben, zouden ze kunnen weten, dat het hele euro-experiment gedoemd is te mislukken. Dat was in 1970 bij de start al bekend, maar bankiers en eigenwijze politici drukten de gezamenlijke munt er toch door. Het punt is, dat een gezamenlijke munt alleen kan werken in een economisch homogeen gebied. [4] [5] [6] Hier is waarom.

Het harnas van de vaste wisselkoers

Wanneer consumenten, in landen met minder mogelijkheden voor productiviteit, de voorkeur geven aan goedkopere en betere importproducten, dan zal de buitenlandse schuld stijgen. Tegelijkertijd verslechtert de eigen productiviteit van het land. Een land met een eigen munt, kan deze munt dan devalueren. Dat maakt import-produkten duurder voor de eigen bevolking en exportproducten goedkoper voor buitenlandse kopers. De schuld zal afnemen en de productiviteit weer toenemen. Devaluaties waren heel gewoon voordat de euro begon. De euro werkt als een vaste wisselkoers. Minder productieve landen zitten als ratten in de val. Ze zullen nooit uit de schulden kunnen raken. Daarom is de weg die bewandeld wordt om deze landen met nog hogere schulden op te zadelen een vreemde en kwalijke zaak.

Leve de vrije kapitaalmarkt

We moeten niet vergeten, dat deze landen geen grote, onoverkomelijke problemen hadden toen ze de eurozone binnen kwamen. Anders waren ze niet toegelaten. De problemen ontstonden, doordat met de toetreding tot de euro ook het vrije verkeer van kapitaal een feit werd. Banken uit bestaande eurolanden stroomden massaal toe om de nieuwe euroburgers van goedkope leningen te voorzien. En omdat de banken met eenzelfde kapitaal twee keer zoveel leningen mogen verstrekken voor hypotheken als voor andere doeleinden, werden er vooral woningen gefinancierd. De bankiers vergaten echter, dat mensen niet alleen woonruimte nodig hebben, maar ook inkomen om hun leningen terug te betalen. Ze hadden dus ook voldoende bedrijvigheid moeten financieren. Dat gebeurde niet. Zo kwam een eerste golf nieuwe euroburgers met schulden te zitten, die ze niet meer af kunnen betalen. De woningmarkt stortte in. De aannemers en toeleveranciers gingen failliet, een desolaat landschap van niet-afgebouwde woonwijken achterlatend.

De problematische euroregels

Verder is het zo, dat de “probleemlanden” uitsluitend zo benoemd werden, omdat ze niet meer aan de kunstmatig gestelde eisen van de eurozone voldeden, dat wil zeggen een begrotingstekort van maximaal 3 % van het BBP en een staatsschuld van maximaal 60 % van het BBP. [7] Normaal gesproken is het voor een land geen probleem wanneer de staatsschuld twee keer zo hoog is, als daar bijv. eigendommen tegenover staan, zoals in Griekenland. En een begrotingstekort van meer dan 3 % hoeft voor een land ook geen probleem te zijn. Eigenlijk was het enige probleem, dat de eisen voor de eurozone niet haalbaar bleken en bijna geen enkel aangesloten land zich daaraan hield. Je kunt dus ook stellen, dat degenen die de onhaalbare eisen opgesteld hebben, domkoppen waren en de ministers die beloofden zich er aan te houden eveneens. Het is in ieder geval een simpele manier om een crisis uit te lokken.

Zwarte schaap

Omdat bijna alle landen de gestelde grenzen overschreden hadden, was het zaak de aandacht af te leiden en heel opzichtig naar het stoutste jongetje van de klas te wijzen. Voor Griekenland werd zelfs een hele lastercampagne opgezet, waar ook liegende Nederlandse politici vrolijk aan mee deden. Griekenland zou zijn schuld verborgen hebben gehouden [8], Grieken waren lui, gingen vroeg met pensioen etc. [9] Al snel kwam Griekenland onder vuur te liggen en moest het steeds hogere rente voor zijn leningen betalen. Maar gelukkig wilden de euro-klasgenoten wel helpen. Jan Kees beloofde zelfs, dat we er aan gingen verdienen.

Geld is macht

Wanneer je je slachtoffer eenmaal in de problemen hebt gemanoeuvreerd – nogmaals, Griekenland had geen onoverkomelijke problemen toen het in 2001 lid werd van de eurozone – dan kun je de politiek van de wortel en de stok toepassen. Wij verstrekken je leningen, maar onder voorwaarde dat… Het IMF heeft een halve eeuw ervaring met dit soort machtsmisbruik, en heeft deze politiek moedwillig toegepast in vele ontwikkelingslanden. Eerst wordt het land bedolven onder de leningen, zodat het niet eens de rente kan betalen. Die leningen worden verstrekt voor specifieke projecten. Die worden meestal uitgevoerd door buitenlandse bedrijven. Zij ontvangen het geld van de leningen. Het land blijft met de schulden zitten. Verder wordt alles wat het land aan waarde heeft aan buitenlandse investeerders verkocht. En natuurlijk moet de regering tot het bot bezuinigen en de bevolking bloeden, zodat ze weten dat het IMF de baas is.

Machtsgreep van de Europese Commissie

Hoewel volgens artikel 122.2 van het TFEU [10] de Europese Raad financiële hulp aan landen in nood kan verlenen (op voorstel van de Europese Commissie), konden de wolven van de Europese Commissie de verleiding niet weerstaan een eigen IMF op te richten, of beter gezegd, een Europese broer, die nauw met het IMF samen zou werken.

Die stampten ze in mei en juni 2010 uit de grond, de EFSM en de TFSF. Die hebben een tijdelijk karakter en juridische gebreken. De uitleencapaciteit van de TFSF is recentelijk opgehoogd naar 1.000 miljard euro. (Dat is 3.300 euro per euroburger.)

De opvolger is het ESM. Het is 11 juli 2011 ondertekend en wacht op ratificatie door de nationale parlementen. Het ESM krijgt een permanent karakter en de macht om op kosten en voor risico van de Europese burgersongelimiteerd geld uit de staatskassen te vorderen en uit te lenen. Ze beginnen met 700 miljard (2100 euro per euroburger), maar spreken nu al over 1500 à 2000 miljard die ze nodig denken te hebben…

Amendement artikel 136

De ESM stoelt op een amendement van artikel 136 van het  TFEU  van 23 maart 2011 [11], welke feitelijk een uitbreiding van de bevoegdheden van de EU inhoudt , omdat dit amendement de oprichting mogelijk maakt van organen die de bevoegdheden van de nationale parlementen inperken. En omdat dit amendement gebaseerd is op artikel 48.6 van het Verdrag van Europa is dit illegaal. [12] Daar malen ze in Brussel niet om en ook de nationale parlementen vinden democratische regels niet belangrijk genoeg. De consequentie zou namelijk zijn, dat het volk zich eerst over de uitbreiding van de macht van Brussel uit zou moeten spreken. En dat domme volk zou vast en zeker tegen stemmen.

Het ESM krijgt de macht de nationale staatskassen te legen zonder dat de parlementen hier iets aan kunnen doen. Verder maakt het amendement – strikt volgens de tekst van het besloten amendement – allerlei nieuwe anti-democratische organen mogelijk, die onder voorwendsel van het bestrijden van de instabiliteit in de eurozone de werking van nationale wetgevingen en de burgerrechten kunnen inperken.

Shock and awe

Creëer een crisis en grijp de macht. Op het moment dat het land totaal ontwricht is, kun je de zaken naar je hand zetten. Het is een gewelddadig scenario dat door de voorvechters van de vrijemarkteconomie sinds decennia in vele landen toegepast is, zoals in Engeland, Polen, China, Zuid-Afrika, Rusland en in de VS. Ik verwijs naar één van de meest verhelderende boeken van deze tijd: The Shock Doctrine van Naomie Klein. (Ook in het Nederlands. Een must read.)

Nu is Griekenland dus de klos. De zwartmakerij heeft zijn werk gedaan. De burgers in de andere Eurolanden protesteren nauwelijks, hooguit om het mogelijke verlies van hun geld, dat pensioenfondsen daar belegd hebben. Maar als ze even verder denken, zouden ze zien dat ook zij door de noodfondsen in de schulden gemanoeuvreerd worden en makkelijk morgen het volgende slachtoffer kunnen zijn. Dat kan van de ene op de andere dag gebeuren, ingeleid door een krantenkop als: “ING dreigt om te vallen..”

Vicieuze cirkel

In de paniek van de gecreëerde crisis aanvaarden parlementen intussen noodmaatregelen, die ze de dag ervoor nog niet aan zagen komen. Met het geld van het noodfonds moeten nu ook banken gered worden. Daar hebben de fracties van de Tweede Kamer vandaag (6 okt 2011) mee ingestemd. (De SP stemde tegen.) We hebben nu dus een vicieuze cirkel: de banken veroorzaken de problemen, ze mogen direct en indirect verdienen aan de leningen van de nood-maatregelen, en ze mogen nu nog roekelozer uitlenen, want eventuele verliezen worden door de euroburgers betaalt.

Weg met de unanieme besluitvorming

Terug naar het ESM. Dat verdrag staat of valt met de eensgezindheid van 17 Ministers van Financiën. De Europese Commissie en de ECB vertrouwen dus op hun invloed om de 17 neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Nou ja, 17 hoeft niet per se. Een besluit is ook geldig als niet alle ministers aanwezig zijn. Elke minister vertegenwoordigt een aantal stemmen, dat gerelateerd is aan de grootte van zijn land. (Zie annex onder dit artikel.) Als 2/3 van de ministers met 2/3 van het totale aantal stemmen aanwezig is, dan kan er geldig gestemd worden. En zich onthouden van stemmen verhindert een unanieme beslissing niet. Zolang maar niemand tegen stemt.

In theorie, zou een eigenwijze minister van een klein landje dus roet in het eten kunnen gooien. Moet hij wel lef hebben, maar dat terzijde. Daar wil Barroso vanaf. Hij wil dat alle Europese verdragen aangepast worden en dat besluiten niet meer unaniem genomen hoeven te worden. Voor het ESM zou dat betekenen, dat als Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland op één lijn zitten, de andere 13 niets meer in te brengen hebben. Leve de dictatuur in Brussel! Leve de EU!

Onschendbaarheid

We zijn er al aan gewend, dat bestuurders en volksvertegenwoordigers niet verantwoordelijk gehouden willen worden voor hun woorden en daden. Maar bij het ESM maken ze het wel heel erg bont. De regels zijn zo opgesteld, dat degenen die er werken alles kunnen doen en laten wat ze willen, zonder dat ze daar door parlementen, bestuursorganen of rechters op aangesproken kunnen worden. Hooguit, kan een Minister van Financiën vervangen worden door een andere, die dan ook meteen weer van dezelfde buitensporige privileges geniet. Een crimineel zou zich geen beter boevenhol kunnen wensen.

Nawoord

De Europese Unie heeft de vrije markt economie als vastgelegd uitgangspunt. Bijna iedereen heeft inmiddels begrepen, dat deregulering van banken, privatisering van de infrastructuren en opheffen van overheidstaken tot een harde en door crises geteisterde samenleving leidt. Die uitgangspunten zijn achterhaald. De aanhangers van deze principes zullen deze er alleen met geweld door kunnen drukken. Griekenland zal niet het laatste slachtoffer zijn.

Annexe

Verdeling van de stemmen onder de Gouverneurs van het ESM in verhouding van de aandelen.

Subscriptions to the authorised capital stock

ESM Member

Number of shares

Capital subscription (EUR)

Kingdom of Belgium

243 397

24 339 700 000

Federal Republic of Germany

1 900 248

190 024 800 000

Republic of Estonia

13 020

1 302 000 000

Ireland

111 454

11 145 400 000

Hellenic Republic

197 169

19 716 900 000

Kingdom of Spain

833 259

83 325 900 000

French Republic

1 427 013

142 701 300 000

Italian Republic

1 253 959

125 395 900 000

Republic of Cyprus

13 734

1 373 400 000

Grand Duchy of Luxembourg

17 528

1 752 800 000

Malta

5 117

511 700 000

Kingdom of the Netherlands

400 190

40 019 000 000

Republic of Austria

194 838

19 483 800 000

Portuguese Republic

175 644

17 564 400 000

Republic of Slovenia

29 932

2 993 200 000

Slovak Republic

57 680

5 768 000 000

Republic of Finland

125 818

12 581 800 000

Total

7 000 000

700 000 000 000

Bronnen en referenties

[1] Barroso, 28 september 2011 http://euobserver.com/19/113760

[2] De Europese Centrale Bank is officieel geen orgaan van de Europese Unie.* Het ECB is eigendom van de centrale banken van de euro-landen. Die zijn op hun beurt onafhankelijk van de nationale regeringen in die zin, dat ze daar geen opdrachten van aannemen. Ze worden bestuurd door een raad van privé personen. De euro is dus niet van de EU, ook niet van nationale overheden, maar van een kartel van privé-bankiers, de ECB in Frankfurt, de stad van de Rothschilds. De EU kan de ECB niets opdragen, maar omgekeerd heeft de ECB wel macht binnen de EU. Hij bestuurt het European System of Central Banks, dat wel een EU-orgaan is. Daar zijn de ECB, samen met de centrale banken van de eurozone, de leden van. Hoe ingewikkeld moet je het maken om een privé-onderneming toch de macht van een officieel orgaan te geven?

http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/displayFtu.do?id=73&ftuId=FTU_5.2.html&language=en

[3] Vrijspreker 22 juli 2011 *

De Nederlandse overheid en de Europese Commissie spreken elkaar tegen over de omvang van het nieuwe steunpakket voor Griekenland. Volgens het Ministerie van Financiën gaat het om een bedrag van 109 miljard euro, waarvan 50 miljard euro afkomstig is van banken en andere financiële instellingen. Volgens de Europese Commissie dragen de overheden 109 miljard euro bij en komt daar nog eens 50 miljard bij van de private instellingen. De Nederlandsche Bank weet het niet: “Wij zijn ook benieuwd hoe het nu zit”, zegt een woordvoerder van DNB. De Europese Centrale Bank verwijst naar de Europese Commissie

http://www.vrijspreker.nl/wp/2011/07/eu-euro-reddingsactie-geklungel/

[4] In de wetenschappelijke studies over de “optimum currency areas” kunnen we de studies onderscheiden die focussen op de noodzakelijke condities en die van na 1970 (toen politici besloten hadden dat ze een gezamenlijke munt wilden) die meer focussen op kosten en baten.

Roman Horvath and Lubos Komarek in “OPTIMUM CURRENCY AREA THEORY: AN APPROACH FOR THINKING ABOUT MONETARY INTEGRATION” (2002)

“It is possible to distinguish two major streams of the optimum currency area literature. The first stream tries to find the crucial economic characteristics to determine where the (illusionary) borders for exchange rates should be drawn (1960s-1970s). The second stream (1970s-till now) assumes that any single country fulfills completely the requirements to make it an optimal member of a monetary union. As a result, the second approach does not continue in the search for characteristics, identified as important for choosing the participants in an optimum currency area. This literature focuses on studying the costs and the benefits to a country intending to participate in a currency area.”

http://wrap.warwick.ac.uk/1539/1/WRAP_Horvath_twerp647.pdf , page 7.

Friedman put forward the advantages of flexible exchange rates between countries as follows: As it is commonly observed, the country’s prices and wages are relatively rigid and factors are immobile among the countries. As a result, under the negative demand or supply shock the only instrument to avoid higher inflation or unemployment is the change in the flexible exchange rate (that means appreciation or depreciation of the currency). This brings the economy back to the initial external and internal equilibrium. (…) Under the fixed exchange rate regime there would always be the unpleasant impact on unemployment or inflation.

http://wrap.warwick.ac.uk/1539/1/WRAP_Horvath_twerp647.pdf , page 8.

[5] Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Mualla YÃœCEOL, Mersin Ãœniversitesi Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, in “WHY THE EUROPEAN UNION IS NOT AN OPTIMAL CURRENCY AREA: THE LIMITS OF INTEGRATION”

Europe is not an optimal currency area. Although, On January 1, 1999, 11 EU countries initiated an EMU by adopting common currency, the euro, the EU does not appear to satisfy all of the criteria for an optimum currency area. Then, joining the EU is not identical with joining the euro for both old members and new members.

http://eab.ege.edu.tr/pdf/6_2/C6-S2-M6.pdf , page 66

[6] Paul de Grauwe, gedeelten van een speech:

“With up to twenty-seven members instead of the present twelve, the challenge for ensuring a smooth functioning of the enlarged Eurozone will be daunting. The reason is that in such a large group the probability of what economists call ‘asymmetric shocks’ will increase significantly. This means that some countries may experience a boom and inflationary pressures while others experience deflationary forces. If too many asymmetric shocks occur, the ECB will be paralyzed, not knowing whether to increase or to reduce the interest rates. As a result, member countries will often feel frustrated with the ECB policies that do not (and cannot) take into account the different economic conditions of the individual member countries. This leads us to the question whether the enlarged EMU will, in fact, be an optimal currency area.” (…)

“If a country is hit by negative shocks brought about by agglomeration effects, the wage cuts necessary to deal with these shocks will inevitably be very large. To give an example: If Ford Motor were to close down a plant in Belgium and to invest in Poland instead, the wage cut of Belgian workers that would convince Ford Motor not to make this move would have to be 50% or more given that the wage not feasible, then flexibility dictates that the Belgian workers be willing to move.”

http://mostlyeconomics.wordpress.com/2010/06/21/were-europes-curent-problems-never-imagined/

[7] Dit zijn eisen van het “Stabiliteits- en groeipact”

[8] Nikolaos Salavrakos, Member of the European Parliament in “Is there a way out?”

http://www.efdgroup.eu/news/99-the-greek-fiscal-crisis-is-there-a-way-out.html

[9] OECD statistieken

http://www.oecd.org/document/47/0,3343,en_2649_34747_39371887_1_1_1_1,00.html

[10] Article 122.2 of the Treaty on the Functioning odf the European Union:

“Where a Member State is in difficulties or is seriously threatened with severe difficulties caused
by natural disasters or exceptional occurrences beyond its control, the Council, on a proposal from the
Commission, may grant, under certain conditions, Union financial assistance to the Member State
concerned. (…)”

[11] European Parliament resolution of 23 March 2011 on the draft European Council
decision amending Article 136 of the Treaty on the Functioning of the European Union

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0103+0+DOC+XML+V0//EN

[12] art 48.6 Treaty of the European Union

eur-lex.europa.eu

 

Update 6 February 2012

As was the case for the first version of the ESM-treaty of 11 July 2011, the press has apparently decided that the public should not be informed about the new version of this treaty signed 2 February 2012.

Treaty on the Establishment of the European Stability Mechanism (ESM)

http://www.european-council.europa.eu/eurozone-governance/esm-treaty-signature

A big difference with the first version is that the signatories oblige themselves to pay, but in order to get a loan when they ask for it, they must also sign another treaty, that is not ready yet, the TREATY ON STABILITY, COORDINATION AND GOVERNANCE IN THE ECONOMIC AND MONETARY UNION.

http://www.european-council.europa.eu/media/579087/treaty.pdf

This associated treaty will transfer many more powers to Brussels.

The ESM treaty must still be ratified by the national parliaments before taking effect on 1 July 2012, if the countries representing at least 90% of the shares have ratified it by then. As the press keeps silent on this treaty, it will be difficult to have public debates on the usefulness and consequences of the ESM, like the transfer of parliamentarian and ministerial powers to the ESM.

dutch:

http://www.european-council.europa.eu/media/582895/10-tesm2.nl12.pdf  (if unavailable, here a copy)

Short video: http://www.youtube.com/watch?v=1GaH2MqXfxM

spanish:

http://www.european-council.europa.eu/media/582869/01-tesm2.es12.pdf   (if unavailable, here a copy)

short video: http://www.youtube.com/watch?v=A9zrxk9N4e4

german:

http://www.european-council.europa.eu/media/582866/02-tesm2.de12.pdf  (if unavailable, here a copy)

Short video: http://www.youtube.com/watch?v=d6JKlbbvcu0

estonian:

http://www.european-council.europa.eu/media/582876/03-tesm2.et12.pdf  (if unavailable, here a copy)

greek:

http://www.european-council.europa.eu/media/582879/04-tesm2.el12.pdf  (if unavailable, here a copy)

english:

http://www.european-council.europa.eu/media/582311/05-tesm2.en12.pdf  (if unavailable, here a copy)

short video: http://www.youtube.com/watch?v=rxMOW94V6xQ

french:

http://www.european-council.europa.eu/media/582863/06-tesm2.fr12.pdf  (if unavailable, here a copy)

short video: http://www.youtube.com/watch?v=rFTbIGahzhU

irish:

http://www.european-council.europa.eu/media/582886/07-tesm2.ga12.pdf  (if unavailable, here a copy)

italian:

http://www.european-council.europa.eu/media/582889/08-tesm2.it12.pdf  (if unavailable, here a copy)

short video: http://www.youtube.com/watch?v=D0YM-2r8mcA

maltese:

http://www.european-council.europa.eu/media/582892/09-tesm2.mt12.pdf  (if unavailable, here a copy)

portuguese:

http://www.european-council.europa.eu/media/582898/11-tesm2.pt12.pdf  (if unavailable, here a copy)

Short video:   http://www.youtube.com/watch?v=EIHC34exwZ4

slovak:

http://www.european-council.europa.eu/media/582901/12-tesm2.sk12.pdf  (if unavailable, here a copy)

slovenian:

http://www.european-council.europa.eu/media/582908/13-tesm2.sl12.pdf  (if unavailable, here a copy)

finnish:

http://www.european-council.europa.eu/media/582911/14-tesm2.fi12.pdf  (if unavailable, here a copy)

swedish:

http://www.european-council.europa.eu/media/582914/15-tesm2.sv12.pdf  (if unavailable, here a copy)

Short video: http://www.youtube.com/watch?v=myzgAHVBg_s

 

 

bulgarian, short video: http://www.youtube.com/watch?v=0RbVSPIFsI8

russian, short video: http://www.youtube.com/watch?v=G50-slShDKs

 

For comparison you can find a copy of the initial ESM treaty here: xx_ESM-treaty_11_July_2011.pdf

 

Als u wenst, kunt u dit artikel kopiëren, doorsturen of publiceren in kranten of op het internet.

Zouden meer mensen dit artikel moeten lezen?

Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht!

3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 3,486,784,401

Als u de volgende publikatie niet wilt missen, klik dan hier:

Ik ontvang graag een berichtje zodra een nieuw artikel in het Nederlands verschijnt.

NB: SPAMFIGHTER ziet mijn berichten vaak als SPAM. SPAMFIGHTER als politiek wapen? Nee, het is slechts het gevolg van niet goed doordachte uitgangspunten van het programma. Als u zich inschrijft om op de hoogte te blijven, check dan regelmatig uw spamfolder. En als u daarin berichten van mij vindt, klik dan s.v.p. op UNBLOCK. Bij voorbaat dank. – Rudo de Ruijter

66 gedachten over “ESM, een staatsgreep in 17 landen”

 1. En als de politici weggestuurd worden middels “democratische” verkiezingen, vinden ze een lucratieve baan waarbij zij de weg van corruptie bewandelen… eelco brinkman: bouwfraude … en wordt er weer een nieuwe polititcus neergezet…
  Zie onderwijsgigant Amarantis: bestuursvoorzitters krijgen zelfs nog een vertrekbonus na een financieel rampbeleid… (Zembla)
  Er is iets grondig mis met de intergriteit…

 2. Douwe een goed uitgeplozen stuk en duidelijk. Wederom minachting van de europese politiek naar de europese burger toe. Ik hoop van ganse harte dat ik het nog mee mag maken dat de EU zich zelf opdoekt. Maar ja zolang het om kapitaal gaat, zal dat wel zeer lang duren ben ik bang voor. Wanneer staan de burgers van de EU nu eens gezamelijk op, om dit geld verslindende systeem een halt toe te roepen ???????????????? zijn ze blind en doof, ik weet het niet, of hebben de meerderheid van de burgers het nog te goed en moet er eerst weer meer ellende komen om wakker geschud te worden?? Het enige woord wat ik kan bedenken is ONVOORSTELBAAR. Mvg, Paul. :(

 3. Geniaal geschreven artikel Douwe, maar de gevolgen hiervan kunnen een wereldwijde gewelds-spiraal op gang brengen. Daar kan het op uitdraaien, maar dat is niet de oplossing. Op dit ogenblik houden we als maatschappijen, ernstig rekening met de mogelijkheid van terroristische aanslagen. Een ieder kan het doelwit daarvan zijn, en hoe meer doden, hoe meer ze smullen van de afschuwelijke gevolgen. En dat uitsluitend en alleen om dat de daders iets geloven. Daar hebben ze geen bewijzen voor nodig, overtuiging volstaat. Van de meest onschuldige, hardwerkende bakkerszonen, tot boerenknechten, overtuig ze en ze blazen zich in de menigte of in een vliegtuig op, waar dan ook. Dat is het probleem dat hier op gaat treden, wanneer capabele, ontwikkelde mensen, ongecontroleert eigen initiatieven op dat gebied gaan verzinnen, want die gaan en kunnen organiseren. Je kunt er op vertrouwen dat het met zekerheid niet allemaal passivisten zullen zijn. Op aktie volg reactie, en die komt er dan ook zeker. Zij die de touwtjes in handen hebben, worden dan ook aggressiever dan tot nu toe, en sturen hun legers veel beter georganiseerd op pad. Ze verdedigen hun belangen logischerwijze ook, al was het alleen maar om niet zo te eindigen als een kapot geschoten Bin Laden. Houd rekening met de menselijke aard, we lijken alleen maar braaf zolang we in het gareel lopen. De tegenmaatregelen zullen draconisch zijn, voorbeelden te over. Wat blijft er dan nog over van de ideale maatschappij, waarin alles eerlijk verdeelt zal zijn, en iedereen van vrijheid kan genieten? Het is een utopisch drogbeeld, om te geloven dat het nu de tijd is om de massa in beweging te zetten, om dat iemand de waarheid achterhaald heeft. Oorlogen tussen regeringen en de burgers lopen nooit af naar wens, ook al lijkt dat soms zo, en zeker geen ongecontroleerd conflict op wereldwijde schaal. Wat overblijft is chaos, armoede, en groepen die om verschillende redenen elkaar zullen bestrijden. We kunnen met z’n allen in schuttersputjes en loopgraven gaan wonen. Dat is mijn beeld van een revolutie op dit moment. Ook kunnen de machthebbers totaal ondergronds gaan, en de meest weerzinwekkende middelen inzetten. Totale ontvolking van de planeet is geen illusie in zo’n geval, om later dan opnieuw te kunnen beginnen, dit keer zonder tegenstanders. Ik hou mijn hart vast voor de toekomst..

 4. Voor de duidelijkheid, ik heb dit artikel niet geschreven maar het is hier volledig overgenomen zoals Rude de Ruijter het op courtfool heeft gescrheven. 

  Verder deel ik je zorgen volledig Antares. En helaas laat de geschiedenis ook zien dat waar we nu inzitten, een enorme schuldencrisis van de grote massa terwijl een kleine elite zich via dit mechanisme heel veel geld, mediacontrole en macht heeft, verreweg de belangrijkste reden is geweest voor volksopstanden. 

  Maar ik geloof niet dat geweld of vernielingen ook maar iets oplossen, we zullen deze mechanismen aan de basis moeten veranderen. Iedereen doet zijn best en de profiteurs van het huidige systeem spelen ook maar gewoon het spel. Dus inplaats van de winnaars van het spel te veroordelen is het nuttiger om de regels van het spel te veranderen. Dus meer lokale onafhankelijkheid op het gebied van voedselproductie, water, energieproducerende huizen en bedrijven, eerlijkere economische systemen, betere democratie zoals via een liquid feedback systeem etc.

  Daarbij is het positieve hieraan dat dit allemaal zaken zijn waar we direct aan kunnen beginnen te bouwen en zo dus minder afhankelijk worden van dit oude in mijn ogen inmiddels volledig corrupte systeem. Dus inplaats van te reageren, zelf een beter systeem bouwen. 

  Dat kan nu direct door ons allen stuk voor stuk.
  Do the best you can, with what you have, where you are.  :-)

  Desalniettemin is het wel van levensbelang dat mensen begrijpen hoe en door wie ze een poot uitgedraaid wordt. En moet duidelijk gemaakt worden aan de mensen die dit doen, dat wat ze aan het doen zijn zal moeten stoppen. 

  Misschien moeten we vooral gaan wijzen op waar we met zijn allen wel naartoe willen. Voedsel en schoon water voor iedereen, goede huizen met volledig hernieuwbare enerige, gemakkelijk transport ook volledig draaiend op hernieuwbare energiebronnen, ruimtevaart om zo met zijn allen de rijkdom en resources van de mensheid te vergroten inplaats van te vechten onderling over wat er beperkt beschikbaar is op onze planeet.

  Kortom een wereld en toekomstbeeld waarbij we alle 100% begrijpen dat iedereen er voordeel bij heeft als we die richting op gaan. En we allemaal wat te winnen hebben.

  1. Voeg anders ook nog even een verwijzing toe naar de petitie van Ad Broere: http://petities.nl/petitie/het-esm-verdrag
    
   Ik weet niet of het nog mogelijk is dit te ondertekenen. Het is wel mogelijk om het te ondertekenen, maar waarschijnlijk is het niet meer mogelijk dat het wordt nagezonden.
    
   In ieder geval vindt morgen de behandeling van dit verdrag in het parlement plaats en volgende week op de 22ste de stemming. Zie ook dit artikel: adbroere.nl/web/nl/columns/het-esm-een-voldongen-feit.php

    1. Neem mij niet kwalijk Douwe, het was zo’n berg schokkende informatie, dat ik aan het eind helemaal vergeten was dat jij dit gewoon volledig had overgenomen. Daarvoor mijn excuses. In ieder geval delen wij dezelfde ongerustheid in omschreven zaken, maar heeft het zeker ook geen zin om dan maar te zwijgen, of aan de andere kant paranoide te reageren. Dat is het juist waar ik zo bang voor ben, omdat de kans bestaat dat individuele paranoide elementen, bestaande chaos in crisislanden gaan benutten om de massa voor hun karretje te spannen. Zoals je al opmerkte, de belangrijkste reden voor volksopstanden, en het slaat zo over met de huidige mogelijkheden in communicatiemiddelen. Ruimtevaart zou je dan wel kunnen vergeten met een dergelijk rampzalig scenario, ze moesten eens gaan denken dat deze elite daar gaat schuilen voor hun snode plannen. Dit moet echt met beleid gebeuren, anders lopen we vast op van oorsprong gerechtvaardigd verzet.

 5. Ik heb het boek van Naomi inmiddels besteld!.

  Weet er iemand of het boek van Jane Jacobs (dark age ahead) vertaald is?

  Verder vind ik dit stuk wel goed, maar niet helemaal duidelijk, eerder wat verwarrend.
  Het gaat over het ESM, maar dan ook weer over gevolgen en oorzaken etc. voorgeschiedenis en een economieles.
  Bedoel het als opbouwende kritiek. 

   

 6. Beste Douwe en Mensen, laat duidelijk zijn dat ik geen econoom ben, ben al blij als ik ons huishoudboekje op orde heb. Douwe je hebt ons in de afgelopen tijd veel informatie verschaft over het wel en wee van verschillende economische systemen en vele reakties zijn daarop gegeven. Zover ik het in alle redelijkheid heb begrepen is het eind resultaat van alle informatie hieromtrent, nu niet direkt om over naar huis toe te schrijven.
  Maar alles wat negatief  is heeft ook een positieve kant, m.a.w. alles is omkeerbaar.
  Mijn conclusie van dat alles is als volgt (tik me maar op mijn vingers als ik het verkeerd zie, wel zachtjes daar ik een hekel aan pijn heb):
   
  Vroeger was het gegeven dat al het geld wat in omloop was etc, daar  goud tegenoverstond, wat bij de DNB was opgeslagen. Dus het geld wat in omloop was, was in waarde gedekt. Nu is er plm 2 a 3 decennia’s terug een aardige greep gedaan in de goud reserves van de DNB door de toen regerende politiek, m.a.w. het geld dat in omloop was, werdt dus niet meer volledig gedekt. Er is dus in een sluip proces een schijn vorm van kapitaal ontstaan. Op mondiaal niveau heeft men gelijkwaardige systemen hieromtrent ontworpen. Denk maar aan oa in Amerika betreffende de hypotheken een paar jaar terug, die dus op een schijn kapitaal verstrekt werden en zie daar het wonder geschiedde, het ontplofte en de crisis wereld wijd begon zijn aanvang. Tot vandaag de dag, is dit gegeven zich steeds verder gaan ontplooien, de oorzaken hiervan zijn bekend. Ik weet niet meer precies het jaartal, maar voor de tweedde wereld oorlog hebben we ook zo’n periode gehad. Daaruit blijkt dus dat we niets geleerd hebben en heeft een aantal slimme mensen daar dankbaar gebruik van gemaakt. Door steeds complexere formules samen te stellen en zien we in het heden hier ook weer het resultaat van-economische crisis.
   
  In mijn optiek, heeft men toen destijds (denk aan de jaren 70, de gouden jaren in nederland)  de gewone man  een worst voor de neus gehangen en die heeft gretig geprobeerd daarin te happen en eindelijk kon ook de gewone man een huis-auto kopen etc. Dus wij hebben ons bewust laten misleiden. Er was toen geen nee te koop.
  M.a.w onze hebzucht was zo groot, dat we vergaten na te denken, dus zijn we mede schuldig dat het allemaal zo ver is gekomen. Ik heb ook nog de tijd meegemaakt dat het salaris in een loonzakje uitbetaald werd. Nu komt het gemak van ons mens zijn weer om de hoek, het was gemakkelijker om het salaris via de bank uit te laten betalen.
  Ook dit verhaal is in een sluip proces gegroeid tm het is zoals het nu is. Ook hierin zijn we zelf mede schuldig.
  Nu worden we weer door de feiten met de neus erop gedrukt, dat het een verkeerd gegeven is wat we zelf toegestaan hebben.
   
  Nu zou je dus wat wij eigenlijk door vele omstandigheden toegestaan hebben, weer moeten omkeren en onze gemakzucht enof hoe je het wil benoemen even opzij zetten en het tegenovergestelde proces in gang moeten zetten. Dus nederlanders en overige, verenig u en sta mondiaal op, begin in nederland, dan naar de eu enzv. Als wij in nederland aantonen dat het proces omkeerbaar is, zullen velen ons volgen. Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan, dat weet ik. Je zou in mijn optiek moeten beginnen met de politiek te veranderen en dan langzaam maar zeker de goede kant weer uitgaan. Het is een lange weg te gaan maar niet onmogelijk. Mvg, Paul.
   
  Ps: Vandaag komt er duidelijkheid etc betreffende EMS, ben benieuwd. P.  :(

  1. He Paul, op zich is het systeem dat bankiers geld creeeren in de vorm van schuld uit het niets al veel ouder. Ook toen er wel goud achter lag werden er veel meer tegoedbonnen voor dat goud uitgegeven dan dat er daadwerkelijk goud in de kluis lag. (zo nu en dan kwam het volk daar dan achter en werden de bankiers met pek en veren van de brug gegooid) Met de oprichting van de centrale bank in Engeland in 1694 mochten private banken zelfs gewoon volledig geld uit het niets creeere en hier rente over vragen aan overheden. En dit is vanaf dat moment het dominante systeem geweest en is uitgegroeid over de hele wereld op 3 centrale banken na volgens sommigen. Aan alle systemen zitten voor en nadelen. Daarom ben ik op mijn stukken vooral ingegaan om de systeemmechansimen uit te leggen zodat als je begrijpt wat die doen je wellicht een beter systeem kunt bouwen. 

   Het zou idd heel goed zijn om te bouwen aan een oplossing. Er zijn echter een boel mogelijkheden om dit te doen en het feit is dat er door het huidige systeem een elite is ontstaan die een ongekende hoeveelheid geld, en dus macht, mediacontrole etc. heeft. 

   Nuttige arbeid en zinvolle producten voor het voortbestaan onderling uitruilen is volgens mij de basisfunctie van elk economisch systeem. We zouden moeten nadenken over een systeem wat dit zo goed mogelijk doet. Ik zie daar een grote rol voor interenet neergelegd. Maar goed dat systeem moet nog wel even uitgevonden en geimplementeerd worden… systemen als spullendelen.nl en letshec.nl geven mij goede hoop maar er moet dus iets heel goeds en effectiefs gebouwd worden om te beginnen.

   Want ik weet niet hoe jij daar over denkt, heb je een idee wat mensen kunnen doen om op een positieve manier hier veranderingen in kunnen brengen?

    

    

  2. Tsja … waar komt die obsessie met goud toch vandaan ? Goud is een waardeloos materiaal; het is te zwaar, het is te slap, en het is te zacht, je kan het eigenlijk nergens voor gebruiken. Ok, dus het is een goede geleider, maar dat geldt voor alle edelmetalen, die veel minder schaars zijn dan goud. Dus wat heb je in vredesnaam aan goud ? Waarom zou ik willen, dat ik mijn geld om kan ruilen voor goud ? Ik ruil het liever om voor eten, drinken, huisvesting, etc …

   1. Het heeft volgens mij te maken met een beetje nostalgie naar vroeger en het geloof dat goud altijd evenveel waard blijft. Als de vraag naar goud daalt daalt ook de prijs van goud maar veel mensen weten dat niet. Zij denken dat goud voor altijd waardevast is. Als er een meteoriet in de ruimte vlakbij de aarde wordt gevonden uit massief goud en er is een makkelijke manier om die te winnen dan zal goud waarschijnlijk evenveel waard worden als aluminium nu. Aluminium was ooit nog kostbaarder dan goud. Stel je voor dat Nederland een aluminium gedekte geldeenheid had en stel je eens voor wat er daarmee gebeurt na de ontdekking van bauxiet en hoe je daar aluminium uit kan winnen… Papiergeld is bedacht toen de Spaanse schepen steeds meer goud uit Latijns-Amerika binnen brachten. Bij elke scheepslading werd de rest van het goud in Europa minder waard. Eigenlijk is er niks waardevast. Het hangt altijd af van vraag en aanbod.

 7. Beste Douwe, dat we al zo lang bedonderd werden wist ik niet, dus weer wat geleerd. Wat ik schreef heb ik zelf bewust meegemaakt. Wat me wel duidelijk is geworden en ook mede door Andre zijn verhaal is dat revolutie geen zin heeft, dan wordt het allemaal moord enof doodslag, met alle gevolgen van dien. Om de mens om te turnen in een andere vorm van denken en dat het daarna daar ook daadwerkelijk naar kan en zullen handelen betreffende een positieve systeem van de economie, zie ik gezien va mijn generatie en die van mijn kinderen, niet gebeuren. Het enige wat er dan overblijft is om de nieuwere generatie al van de lagere (basis)school, verplicht les te geven hieromtrent en zo ook proberen het ouderwetse sociaal gevoel weer terug bij te brengen. Maar daar zal wel een paar generaties over heen gaan. M.a.w. wij zullen als eerste moeten veranderen en de dollar tekens uit onze ogen moeten verwijderen en duidelijk meer bewust moeten worden van het asociale systeem van de geld creatie. Ik denk dat daar een vorm van een bepaald beleid moet worden gecreeerd, dit kan alleen vanuit een overheid (politiek) gebeuren. Ze zullen dus ook een voorbeeld moeten zijn. En niet de dingen hanteren zoals ze het nu doen. Dat roept alleen om nog meer ellende voor de gewone man. Want hoe je het ook went enof keert, we zijn kudde dieren. Mvg, Paul. :?

 8. Ja idd, ik zie ook niets in geweldadige revolutie. Misschien moeten we eerst als mensen of als land eens beslissen waar we onze energie graag in zouden willen steken. En anders ons gewoon richten op de oplossingen. Als we alle lessen van de Khan Academy ondertitelen dan kunnen mensen daar een betere wiskunde opleiding volgen dan op de gemiddelde middebare school in Nederland. Misschien moeten we gewoon gaan bouwen aan de wereld die we graag willen zien en op dat gebied onszelf goed gaan organiseren. Ik zie en heleboel positieve punten aan de horizon, zoals overvloedige hernieuwbare energie, lokaal vers voedsel, 3d printing, internet democratie, onderwijs in permacultuur, esperanto en andere zaken allemaal gratis via interenet. etc. etc. Kortom we zitten echt in een fase van verandering waarbij er een prima toekomst in het verschiet kan liggen. Het oude systeem gaat gewoon kapot aan de eigen corruptie en systeemmechanismen en dat zorgt in ieder geval ook voor ruimte voor al dit soort nieuwe systemen en ideeen.
   

  1. Ben het verder volledig met je eens, maar de mens zal toch eerst moeten veranderen in mijn optiek. Zolang dat niet geschied, kun je van alles creeeren, maar er zal dan niets mee gedaan worden en is het verspilde energie. Dus als eerste de mens wakker schudden en de mensen duidelijk maken dat de politiek moet veranderen en daar is het internet bij uitstek een prima gegeven. Nu dus alleen een soort manifest te schrijven. Misschien iets voor visionair om dat met inspraak samen te stellen?? Wil daar ten alle tijden mijn medewerking aan verlenen. Mvg, Paul.

 9. Douwe, een positieve verandering begint volgens mij met nieuwe banen scheppen voor al die mensen die werkeloos worden door de nieuwe ideeën. Die moeten ook zin hebben in een omturning. Zolang er geld bestaat is werkgelegenheid heel belangrijk. En kunnen sommige diplomaten niet bemiddelen in gesprekken met de autoriteiten en elite/machthebbers om mee te werken aan verandering die de wereld verandert. Als ze in die verandering in een (ander) positief daglicht komen te staan streel je hun belangrijke ego, en leren ze misschien dat geld niet het allerbelangrijkste is. Het is maar een simpel idee en misschien eenvoudiger dan al het andere.

    1. In een crises tijd is er niet veel werk, hoe kun je dan banen scheppen, zonnepanelen fabriceren, papiertjes prikken, straten schoon vegen ?

    2. Dat is het probleem wat ik Douwe probeer voor te leggen. Ieder voor zichzelf, met permacultuur, gratis internet, zelfscholing, eigen energievoorziening en eigen 3-D printer, eigen ruilsysteem enz. heeft andere mensen niet nodig omdat je die dan zelf doet. In de sectoren die zelfvoorzienend worden ontstaat dan werkeloosheid. Maar ik vind dat geen excuus om die genoemde verbeteringen van Douwe dan niet door te voeren, als je er een goed alternatief tegenover plaatst. En iedereen zelfvoorzienend lijkt me niet haalbaar omdat je niet alles zelf kunt doen door de mate van onderhoud en keuzes moet maken.

    3. Dat er geen geld is is een symptoon van ons geldsysteem waarbij er maar 1 systeem is. De mensen zijn er altijd, de grondstoffen zijn er altijd en behoefte aan zinvolle dingen als gezond voedsel, lekkere maaltijden, energieneutrale huizen, een schone veilige omgeving, zorg voor kinderen en ouderen, vraag naar onderwijs en het overdragen van zinvolle bewkaamheden etc zijn er altijd.

     Kortom het is heel idioot dat er niets gebeurt in een crisis omdat het geld er niet is. Of eigenlijk is het idioot dat geld kan verdwijnen in een economie. Maar goed dat is ook waar Bernard Lietaer goed op ingaat. Dat je eigenlijk een diversiteit aan geldsystemen zou moeten hebben om dit soort rare zaken te voorkomen. https://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/bernard-lietaer-money-diversity/

     Maar goed hoe we dit dan goed kunnen ontwerpen ben ik helaas ook nog niet helemaal over uit hoor. :-) Maar hopelijk komen we daar ook telkens stappen verder in Lietaer geeft in zijn stuk wel een paar goed werkende voorbeelden die het kopieren waard zijn denk ik.  

    4. Er is geld dat verkeerd besteed wordt (denk ik…) het geld verdwijnt in de torenhoge salarissen en bonussen en in de “schaduw” van de financiele markt… daar wordt er flink op los gespeculeerd (lees gokken) om nog maar meer binnen te harken… “er is niet genoeg” heeft denk ik vooral resultaat in het steeds meer aan rendement, bonus etc. willen ontvangen… als iedereen nu eens zijn genoegen neemt…

     Zelfvoorzienend is mooi, maar net wat Julie zegt… het geeft ook meer werkeloosheid.. op dit moment… 
     De tegenstrijdigheid houd me altijd bezig… we willen de aow leeftijd omhoog => werkgevers nemen liever jongeren in dienst en ontslaan de ouderen die op hun beurt weer lastiger aan het werk komen…

     Een vicieuze cirkel … die, denk ik, voor zowel jong als ouder betekent: genoegen te zullen moeten nemen met minder…
     Jongeren worden immers aangenomen tegen een lager salaris dan waar de oudere mee vertrokken is… dat geeft misschien ook niet, omdat de jongere nog ervaring kan opdoen…
     Ik weet het even niet meer… het is een kip – ei verhaal…

    5. Zou het een venus project moeten worden…? Ik was eigenlijk niet eens klaar met mijn eigen denken en struikelen over en in dat denken…
     Zelfvoorzienend betekent ook werkgelegenheid…, maar… dan binnen een kleine kring (huishouden, familie ect…) wat dan weer minder afname(werkgelegenheid of kapitaal/voedsel…vernietiging) betekent in een andere kring (groenteboer/supermarkt etc.)

     Ik ben zelf een “in between midlife en echte crisis” ;)… tussen de babyboomers en jongeren in zeg maar…
     Zorg zelf voor onze zoon, gezin, huis en tuin…
     Als ik in loondienst zou zijn, betekent dit of minder aandacht en tijd voor gezin, huis en tuin… of, me nog meer uit de naad zwoegen en overspannen raken… of, mensen in gaan huren om ons gezin, zoon en huis/tuin te gaan verzorgen…. hoe gek willen we het eigenlijk maken?

    6. Die reactie was aan Douwe gericht, die gaat erover nadenken en misschien komt hij tot de conclusie dat het Venus project de enige goeie optie is.
     En in zo`n omgeving zal je het wel een stuk makkelijker hebben denk ik.

 10. Ja tot op een bepaalde mate sta ik er ook wel een beetje vanaf. Je kunt mensen waarschuwen en op oplossingsrichtingen wijzen maar als mensen dan nog massaal richting de afgrond blijven wandelen prima maar dan houdt de verantwoordelijkheid ook ergens een keer op. Geld voor beide kanten ook voor de policiti en topmensen die denken dat ze nu zo slim bezig zijn door Europa dit aan te doen, het is wachten tot de eerste aanslagen op deze mensen geplaatst gaan worden vrees ik. Dus het is in mijn optiek pure dommigheid van beide kanten…

  Ik ken inmiddels een boel mensen die de afgelopen jaren met permacultuurprojecten door heel Europa zijn begonnen. Via http://www.wwoof.org kunnen anderen ook nog altijd snel overleven en leren hoe je dit zelf kunt doen. Een boel mensen hebben hun huis voorzien van zonnepanelen, zijn buurtmoestuinen gestart en zijn deel gaan nemen aan lokale economische systemen. Zijn actief geworden binnen transtition towns en hebben een netwerk van mensen om zich heen gebouwd o.a. ook via de mogelijkheden van het internet. Dat lijkt me allemaal heel verstandig. Allemaal nuttig werk waar mensen morgen mee kunnen beginnen om aan mee te doen. Maar ik denk dat mensen het oude systeem echt los moeten gaan laten. Ga gewoon nuttig werk doen en probeer dat via uren te registreren maar verwacht niet daar goed voor betaald te worden.

  Als andere mensen werkelijk niet in staat zijn om zelf acties te gaan ondernemen om hun eigen leven te verbeteren dan moeten ze daar ook de consequenties maar van slikken op een bepaald moment. Adapt or die zeggen de wetten van de natuur, en dat is nog altijd de meest ware in mijn optiek.

  Verder geloof ik niet zo in het veranderen van mensen, iets als internetdemocratie is iets waar ik wel vertrouwen in heb maar goed ik kan dat systeem zelf niet implementeren. En voor je dat draaiend heb ben je ook weer een flinke tijd verder Ik merk al een hele tijd dat ik voor veel van de vernieuwende ideeen goede programmeurs nodig heb. :-) Misschien is via zo een systeem ook een manifest te schrijven maar ik denk eerlijk gezegd dat een framboos en een aardappel planten vandaag de dag zinniger is. Maar goed en en blijven denken natuurlijk. :) 

  We zullen wel gaan zien wat voor vuurwerk de instorting van de Europese unie met zich mee zal brengen. Bankrun in Griekenland vandaag en Rutte die het ESM er toch vandaag door wil drukken qua discussies… Ik denk dat de domino stenen nu vlot gaan vallen.

  1. Wat Julie daar zegt is een heel sterk punt; de nieuwe ideëen integreren in een radicaal negatief veranderende arbeidsmarkt, als gevolg van de omschreven uitbuiting, krijgt mogelijk te weinig gehoor. Dit omdat iedereen in de chaos van de nood eerst aan zijn eigen hachje denkt, en zich zal afkeren van het in hun ogen falende gezag. Gezag wordt pas als aanvaardbaar en positief beoordeelt, wanneer de meerderheid van het volk een zekere mate van voldoening in de meest essentiële levensbehoeften ervaart, daar hoort dan ook rust in de maatschappij bij. Verdeel en heers wordt nog steeds toegepast door de elite. Werkende oplossingen, door maatschappij organisatorisch talentvolle geesten aangedragen, worden zo ondergesneeuwd door de sociale onrust die er heerst. Waarmee de gecreëerde verdeling gestalte krijgt, maar zo ook hun opzet. Het komt neer op totale sabotage van sociaal verantwoordelijke oplossingen, door op de verantwoordelijkheid van de staat te wijzen, ten opzichte van een  kunstmatig gecreëerde renteschuld. Zo hebben ze elke regering en elk volk in de tang. Hun macht bestaat echter uit financiële investeringen en intriges. De intriges kun je door hebben, maar daar hebben ze rekening mee gehouden. Wat je dan nog kunt doen, is hun investeringen waardeloos maken. Dat is hun zwakke punt, daarmee verliezen ze hun macht. Natuurlijk weten zij ook wel dat daardoor de hele maatschappij zou instorten. Waardoor uiteindelijk onvermijdelijk een patstelling zal ontstaan, tussen volksbelangen en een leger van hun gezagsdragers. Burgeroorlog is het gevolg, met een militaire dictatuur als berekende uitkomst. Weg kansen dus, zou je denken.. Er is echter één uitweg uit deze rotzooi waar ze wel degelijk rekening mee hielden, maar wetenschap kun je niet meer tegenhouden. Exploitatie van de ruimte geeft ons voor altijd een overvloed aan grondstoffen en middelen, maar schept zo ook de nodige banen, zowel hier op aarde als in de ruimte. De elite heeft altijd geïnvesteerd in pracht en praal, om zo hun indrukwekkende indentiteit aan het volk te manifesteren. Al die pracht en praal wordt waardeloos als de zeldzaamheid daarvan verdwijnt door overvloed uit de oneindige ruimte voorraden. Het is het middel om de elite hun kapitaal, en daarmee hun macht af te pakken, zonder geweld. En het kan, omdat er groot onderscheid is tussen deze elite, en de verworven elite, die geld heeft verdiend met maatschappelijk verantwoorde, produktinvesteringen en werkgelegenheid. Enkelen daarvan hebben nu al belangrijke en succesvolle pioniers investeringen gedaan. Van hen moeten wij het hebben, al moet je rekening houden met gruwelijke sabotage pogingen vanuit de 1% hoek…
    

   1. Andre, wat Julie aangeeft heeft ze inderdaad een goed punt. Maar in mijn denken zal je toch eerst de hersenen van de mens moeten brainwashen, voordat je dat soort zaken ev zou kunnen bewerkstelligen. Het negatieve beeld wat je schets, zou inderdaad een gevolg kunnen zijn van de oorzaak. Maar ik denk dat de wetenschap ook niet direkt schone handen heeft, daar de wetenschap en de daaraan gerelateerde onderzoekingen zeer veel geld kosten. Dit geld wordt meestal betaald door het kapitaal, om daar later hun bekende voordeel uit te halen. Mvg, Paul. :(

    1. Je hebt het effect van ruimte-exploratie overgeslagen Paul, daar hoef je de mens niet voor te brainwashen, en het begin is er in de praktijk. De partikuliere initiatieven reizen op dit ogenblik naar het ISS. :) De rest volgt.

    2. Antares en Paul,
     Goede analyses, dank jullie wel. Ik moet hier wat mee dat is voor mij wel duidelijk, maar ik word momenteel helemaal in beslag genomen door andere zaken, waardoor tijd en energie ontbreken.. maar ja, daar is straks de vakantie voor, om weer op adem te komen. Intussen hoop ik stiekem dat ik onbewust tot een oplossing kom. Veel groetjes, en see you later alligator.

    3. Vakantie ben ik ook aan toe, nog veertien dagen en ik zit weer voor een paar weken aan zee. Heerlijk uitwaaien met de hond over de zeedijk. Schapen tellen tot je d’r zelf behé hé van gaat zeggen. Internet werkt daar heel traag, emailen gaat al helemaal niet op die ouwe stoom aangedreven computers, en de post komt met een zeemeeuw. heerlijk rust. ;)

     Fijne vakantie toegewenst, wanneer het jouw beurt is om uit te rusten. :)

  2. Goed, Douwe ik heb nagedacht over jouw woorden dat je niet gelooft in het veranderen van mensen. Maar als je het woord ‘beïnvloeden’ in de plaats zet van ‘veranderen’, kan het ineens wèl. :).

 11. “De ondergang’ zit er inderdaad aan te komen en kan zich ieder moment voltrekken.
  De tijd van pappen en nathouden en steeds maar met behulp van korte termijn noodverbanden blijven balanceren boven de ravijn is nu voorbij.
  Ben benieuwd hoelang internet het nog volhoudt. Anders zullen we straks ouderwets met de buurman moeten gaan praten……….

 12. “Het wordt geleid door een Raad van Gouverneurs. Dat zijn de 17 Ministers van Financiën van de eurolanden binnen de EU.
  (…) Het verdrag voorziet geen vetorecht van nationale parlementen.
  Unaniem
  Volgens artikel 5.6 moet de Raad van Gouverneurs bovenvermelde besluiten in onderlinge overeenstemming nemen. De hele Raad van Gouverneurs moet dus vóór stemmen.”

  Als alle ministers van Financiën unaniem vóór moeten stemmen om een besluit te nemen heeft ieder minister toch in feite vetorecht? En aangezien iedere minister van Financiën een nationaal parlement vertegenwoordigt hebben de nationale parlementen dit dus in feite ook. Of begrijp ik het verkeerd..?

  1. Ja maar deze constructies worden overal toegepast je hebt een huis vol “experts uit het bankenwezen” en dan een poppetje van een overheid erbij om net te doen of ze invloed hebben. Hier is dat trouwens aanzienlijk, heel wat meer dan bij een DNB bijvoorbeeld die tegenover een hele private raad van comisarissen zit dus wie weet. Maar goed kijk eens hoe een hele tweede kamer nu met de ESM lijkt in te stemmen. En als je een politicus hebt die het snapt, 4 jaar wachten en opnieuw proberen, komt vanzelf eens iemand langs die te dom of te corrupt is en klaar is kees. 

   Maar je hebt zeker gelijk dat de rechten hier redelijk lijken. Al begrijp ik van Geenstijl dan weer dat er nu wellicht niet meer unanieme instemming hoeft te zijn. Maar dat is me nog niet helemaal duidelijk. Mocht je echt heel nieuwsgierig zijn kun je wellicht even contact opnemen met Rudo de Ruijter, hij heeft het vaak erg druk maar als hij de tijd heeft legt hij dingen graag uit is mijn ervaring. Ik heb een paar keer leerzaam mailcontact met hem gehad iig. 

 13. Beste Dame en Heren, zoals jullie het schetsen en ik zelf trouwens ook, is het een negatief beeld in een neerwaartse spiraal. Zelf heb ik altijd geleerd van mijn ouders dat voorkomen beter is als genezen. Maar soms loop je tegen een stalen dichte deur aan en daar zit het onmachts gevoel in. De kracht van het positief denken zit hem toch in het gegeven van: begin bij je zelf en verbeter dan de wereld. Dus als ik met me zelf begin, dan kun je de hoop hebben dat voorbeeld doet volgen. Maar los van alles, het hele gegeven is een indoctrine, die je niet zo maar een twee drie overwint, daar is zeer veel tijd en geduld voor nodig. Tevens heb je hier een lijdraad in nodig (manifest), die je kan helpen om je denken stap voor stap om te turnen. Wat ik al eerder omschreef, denk ik ook dat kinderen va de basisschool dit gegeven mee moeten krijgen. Het is niet een proces dat je even in een half jaartje klaar hebt, dit proces heeft heel veel tijd nodig. Zelf ben ik begonnen om van bank te wisselen naar ASN va het begin dat het op de mark kwam, ook heb ik wat mogelijkheden in de tuin. Het is alleen dat lijf van mij, dat niet meer wil. Ook heb ik een plat dak, dat zodra er een redelijk prijsaanbod komt, dan neem ik zonnecellen. Maar dat alles heeft ook zijn tijd nodig. We hebben 3 volwassen kinderen, die ik heel voorzichtg maar zeker hieromtrent over begin te praten etc. Maar laat duidelijk zijn dat het heel veel tijd kost om iets daadwerkelijk om te zetten in iets positiefs. Kijk naar je zelf, en bekijk en neem waar hoelang het duurt voordat je iets veranderd. We moeten leren om uit onze oude dogma’s te stappen, als we dat kunnen, dan kunnen we het ook met hart en ziel doorgeven aan de volgende generatie. En ja de EU staat op springen, het heeft niet veel meer nodig, GELUKKIG. Maar dat wil nog niet zeggen dat de mens er klaar voor is om alles in een positieve zin te veranderen, op een enkeling na. Er zal door de tijd heen nog veel aan de weg moeten worden getimmerd. En Frank, je zegt het korrekt. Mvg, Paul.  :(

  1. Beste OomT, het artikel van ad broere gelezen en inderdaad dit zijn eindelijk wat goede geluiden. Ik heb er alleen 1 opmerking over nl: Japanners hebben een totaal andere mentaliteit dan wij europeanen (ben er in de 70 er jaren veel geweest). Ze zijn net zoals wij ook onderhevig aan oude dogma’s, alleen met andere instellingen gevormd. En Polen, het kan ook niet anders dat is de helft van mijn roots, heeft denk ik zeer wijs gehandeld. Bedankt voor je artikel. Mvg, Paul.
   :D

   1. Graag gedaan. Er trouwens ook nog ander nieuws. De PVV gaat kort geding aanspannen tegen de Nederlandse staat om de stemming van volgende week te laten plaatsvinden na de verkiezingen in september. Iets wat ik nooit van Wilders had verwacht. Dus dat lijkt me ook goed nieuws.

   2. Even nog inhoudelijk reageren: ik geloof graag dat ze in Japan een andere mentaliteit hebben. Kunnen we blijkbaar dan toch veel leren dan.  Maar wat is dan het grote verschil in mentaliteit ten opzichte van de onze? Lijkt me trouwens een zeer bijzonder land om eens een keer heen te gaan.

 14. Ja positief nieuws is altijd goed. Ik ben voor. En Paul, ik ben op zich zeker voor een manifest. Ik weet niet of je ideen hebt maar anders moet je eens een opzet maken, zet ik het online in een artikel of Germen en kunnen we zo eens met zijn allen kijken? 

  Groet Douwe 

 15. Douwe, ik ga zaterdag over een week met vakantie. We zijn bevoorrecht om dit jaar in ieder geval nog een kleine 2 maanden naar Spanje te gaan om onze voeten aldaar te wassen. Dan heb ik veel tijd over en de laptop gaat mee. Dus als je geduld hebt wil ik er wel mee stoeien. Als ik internet contact vind kan ik het doorsturen naar Germen. Maar ja dit ligt eigenlijk open voor iedereen bij visionair om eens wat uit te vogelen. Dus be patient. Mvg, Paul. ;)

 16. Ik ben ook verbaasd, Geert Wilders die in mijn straatje denkt, wie had dat kunnen denken.. Maar ja, hij gaat dan ook zijn eigen gang, wat hem onderscheidt van de rest van de gemanipuleerde matrix figuren. Vanavond eens lekker ontspannen zitten kijken naar “The thirteenth floor” op RTL 8. Verbazende overeenkomst met de Matrix, maar zo zullen verschillende mensen zich wel voelen, nu de invloed van die 1% bloot komt te liggen. Je zult maar in de regering zitten.. :)

 17. Over Geert Wilders ben ik helemaal niet verbaasd.  Die verkoopt nog zijn eigen moeder om zetels te halen.  De grootste politieke opportunist die we ooit hebben gezien in Nederland.  Dat kort geding gaat hij verliezen, maar hij speelt zichzelf weer uitstekend in de kaart.  Volgens  mij gaat hij nog eigenhandig een referendum organiseren om Nederland uit de EU te laten treden.

  Dit soort figuren hebben we nou juist NIET nodig. Of zijn jullie vergeten dat hij al op de avond van de verkiezingen zijn ‘breekpunt’ over de AOW aan diggelen smeet?

 18. Beste visionairs, alles wat ik nu ga schrijven is op persoonlijke titel. Een manifest te schrijven op persoonlijke titel is niet zo moeilijk, maar om het gedachtengoed van de mens hierin mee te nemen is een stuk moeilijker.
  Daarom heb ik jullie hulp hier bij nodig en vooral niet te vergeten de ideeen. Mijn bedoeling nu is om een paar punten neer te leggen, met een korte omschrijving erbij, die ik later verder uit zal werken. De punten die ik vermeld, zijn niet bepalend, ze kunnen verwijderd worden en er kunnen ook onderwerpen aan toegevoegd worden. Dat is de vrijheid die we bezitten. Maar laat het wel redelijk zijn.
   
  De mensheid, is een complex gegeven, zo ook dus de diversiteit van denken en handelen, de wijze van leven etc. Deze verscheidenheid vindt je terug in alles wat je maar bedenken kunt. Dat er dus gemeenschappelijke richtlijnen moeten zijn, is een begrip waar we niet omheen kunnen. De vraag is wie bepaalt die richtlijnen en hebben we hier dan ook enige zeggenschap over? In mijn optiek dus niet, alles wordt bepaald voor ons, of je het nu leuk vind enof niet. De hieronder gestelde punten, moet je zien als visa versa, dus vanuit het mondiaal gebeuren naar het individu en omgekeerd.
   
  De onderwerpen:
  1-       Democratie, hebben we eigenlijk wel democratie, mogen we met inspraak, mede bepalen van hoe en wat, gezien in al zijn diversiteit? In mijn optiek heeft democratie, althans de inhoud, geen bestaansrecht.
  Want we worden vanaf de geboorte tm het sterven gestuurd, zonder dat de individuele mening enof gedachtegoed enig recht heeft van bestaan.
  2-       De Verenigde naties (VN), is een moloch systeem, die gezien in zijn huidig vorm, geen recht doet aan datgene waarvoor het opgezet is en zal moeten verdwijnen. Zo ook hun tribunaal, wat in Den Haag gevestigd is, moet verdwijnen. Daar elk land zijn eigen verantwoordelijkheid hierin moet nemen. Door deze beidde op te heffen, scheelt de burger wel weer een paar  €.
  3-       De EU, is eigenlijk ook zo’n moloch systeem. Die een ongekende macht bezit, zonder dat er dus enige inspraak mogelijk is. Er bestaat zoiets als een referendum, maar wat voor waarde heeft dit eigenlijk? Sommige landen gebruiken het referendum en andere weer niet. De wetgeving van de EU wordt mede bepaald door de regeringsleiders, die weer overleg gepleegd hebben met hun regeringen. Maar die zelfde regeringen plegen ook hier weer geen overleg met hun volk, dus worden we, kort door de bocht gesproken, genegeerd en wordt alles bepaald voor ons. Dan de ECB, is ook een systeem wat van geen kanten deugd. Al met al kost het de eu burger handen vol geld om dit te laten existeren, dan heb ik het nog niet gehad over de half jaarlijkse verhuizing van Straatsburg naar Brussel en omgekeerd. In dit systeem gaat zeer veel geld over de balk, en wordt er over nagedacht om dit eenvoudiger en kosten besparend te maken. Als de EU opgeheven wordt, zal ook dit veel geld besparen voor de burgers. Elk europees land zou dus zijn eigen identiteit moeten behouden en de daaraan gerelateerde rechten, zonder enige vorm van inmenging van EU.
  4-       Bancaire stelsel moet op de schop. Dus niet handelen naar de macht van het kapitaal maar naar het recht van de burger.
  5-       Politiek moet ook op de schop, er zijn, mede gezien door de grote diversiteit van denken, teveel politieke partijen. Wat het geheel te complex maakt. Er zou een stelsel moeten komen, waar minimaal 2 partijen en maximaal 6 a 8 partijen  het volk zouden moeten vertegenwoordigen.
   
  Zo heb ik nog wel een paar onderwerpen, maar ik denk dat het verstandig is om het met kleine stapjes te doen.
  Het mooiste manifest wat ik ooit gelezen heb is van Liu Xiaobo, een chinees dissident, schrijver en mensenrechten activist, winnaar Nobelprijs 2010, klik op de link hieronder om het te lezen. Tot zover, mvg Paul.
  http://home.lijbrandt.nl/prdekloe/11-12-2010-Trouw-Manifest-van-Liu-Xiaobo.pdf

 19. Bemoeier, dat zou inderdaad een mogelijkheid kunnen zijn, maar dan moeten ze wel eerst een duidelijk en goed overwogen profiel en gedachtengoed samenstellen. Want zoals het nu eruit ziet loopt niemand warm. Mvg, Paul.

 20. He Paul ziet er goed uit, ben het grotendeels met je eens, alleen blijft de vraag idd hoe we dit kunnen omvormen. Laat het anders even weten als je een versie hebt waarvan je het graag als artikel wilt zien waar mensen eronder op kunnen reageren. 

  Groet Douwe 

 21. De grote gefuseerde onderwijsinstellingen, zorginstellingen e.d. moeten denk ik ook terug naar klein… ik ben zelf in mijn werkzame leven in deze instituten alleen maar vergroting van problemen tegen gekomen…

 22. innenkort heb ik de kans om in een besloten groepje vragen te stellen aan Jean Claude Trichet, de voormalig president van de ECB. Nu is mijn doel deze fijne meneer het vuur aan de schenen te leggen met goede vragen, en tegenwerpingen van mogelijke afleidende antwoorden. Ik heb zelf binnen mijn beperkte kring dit balletje al opgegooid, maar ik dacht laat ik the power of the internet ook even zijn werk doen. 
  Dus suggesties voor vragen zijn welkom!
  Slaap zacht,
  KlaasVaak

 23. vraag: waarom geen centrale bank van de staat? (let wel dat de ECB nu hetzelfde doet)
  antwoord van Trichet: ja dan krijg je onbeperkt bij drukken enzo, inflatie!
  Jouw vraag: Rente zou dan toch naar de staat gaan ipv naar de bank?
  en die rente kunnen we mooi gebruiken voor chronische zieken bijvoorbeeld
  antwoord: nee zie boven..  

 24. Ik zou wel willen weten of hij weet wie ooit bedacht heeft dat het mogelijk zou zijn, laat staan het een goed idee is, om 17 verschillende landen met verschillende fysieke omstandigheden in 1 muntunie samen te voegen. 

  Waarom is de voorzitter van de ECB een ex goldman sachs man en of hij bekend is met de praktijken van Goldman Sachs in Inside Job? 

  Of hij kan vertellen hoe groot aantal van de staatschuld van Europese landen in handen is van private bankenkartels en zo indirect toebehoren aan families als Rothschild, Warburgs, Rockefellers.  

 25. Beste mensen, gisteren stond er een stuk in de Leeuwarder courant, waaruit blijkt dat de er nadrukkelijk 2 vormen van banken moeten komen, zoals ik dat al eerder aangaf hierboven in het ev manifest. Lees het artikel door op de link hieronder te klikken, ook kwam ik het woordje derivaten tegen wat ik niet kende, dus toch weer wat geleerd, Paul.
  http://home.lijbrandt.nl/prdekloe/LC-19-05-2012-Te-veel-vrijheid-voor-financiele-reuzen.pdf

  Omschrijvin van het woord derivaten:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Financi%C3%ABle_derivaten

 26. Beste mensen, dank zij onze demissionair kabinet, hebben we wederom voldaan aan de EU (technocraten) beleid en komt het nieuwe noodfonds tot stand. Wat ons weer buiten alle bezuinigingen om, toch maar weer garant staan voor 35 miljard en 4,5 miljard even cash betalen.  Het zou me niet verbazen, als in de 4,5 miljard ook de verkapte extra bijdrage voor de EU er bij in zit. Zo vangen ze weer 2 vliegen in een klap. Ik ben nu wel erg benieuwd naar de verkiezingen die er aan komen op 12 Sept ? Dus wordt weer vervolgd. Mvg, Paul.  :-( :(

  1. Beste Paul,
   Het probleem is dat als regeringen niet doen wat de financiële markten (lees Goldman Sachs) willen ze onmiddellijk door die financiële markten afgemaakt worden.
   Concreet zou dat dan betekenen dat Nederland een hogere rente moet betalen voor staatsleningen. Als die rente maar hoog genoeg wordt gezet kan een land binnen een half uur door de financiële markten volkomen kapot worden gemaakt.    
   Het probleem is dat de financiële markten (Goldman Sachs) de regeringen onder schot heeft. De kiezer kan kiezen tussen ondergang binnen een half uur (bijv. door op radicale partijen te stemmen) of een langzamere ondergang.
   Zoiets speelt bijv. nu in Griekenland. De Grieken kunnen kiezen tussen onmiddellijke ondergang door te stemmen op Syriza of een langzame ondergang/plundering door te kiezen op meer Europees gezinde partijen.
   Dus beste kiezer wat heeft U liever een snelle of een langzame ondergang? Dat wordt het thema van de komende verkiezingen.
    

 27. http://www.amsterdampost.nl/een-sluipende-coup-detat/#comment-70896
  Een sluipende coup d’état.

  “Maar nóg is het niet te laat. Het onwettige gedrocht moet nog door de Eerste Kamer. En dinsdag 29 Mei vindt er nog een kort geding plaats in het gerechtsgebouw aan het Prins Clausplein 60 te Den Haag. Een woordvoerder van de Haagse rechtbank meldt dat de zaak om 10.30 uur dient.

  WEES DAAR! DEMONSTREER! LAAT UW STEM HOREN! EIS GERECHTIGHEID!

  Dit land is van de burgers en niet van de regering! Zij moeten uitvoeren wat het volk wil en niet andersom!

Laat een reactie achter