transmutatie

Alchemisten geloofden dat ze atomen in andere atomen konden omzetten met alchemie. Nu weten we dat dit alleen met de energieiveaus in bliksems of kernreacties mogelijk is.

Transmutatie: hoe kan je een atoom in een ander atoom veranderen?

Naar aanleiding van een persconferentie van Russische onderzoekers in Genève stelden lezers Antares en Razor de vraag: hoe kunnen atomen in andere atomen omgezet worden, m.a.w. transmutatie bereiken? Is er een elegantere manier denkbaar dan de tamelijk vervuilende manier die we nu in kerncentrales en kernwapens toepassen?

Atomen en isotopen
Atomen bestaan uit positief geladen protonen, neutrale neutronen (beide in de kern) en elektronen, die een wolk rondom de kern vormen. Als twee atomen hetzelfde aantal protonen, maar een verschillend aantal neutronen hebben in een kern, behoren ze tot hetzelfde chemische element, maar vormen ze verschillende isotopen.
Er komen in de natuur rond de negentig chemische elementen voor en honderden isotopen. De mens heeft ongeveer dertig chemische elementen gecreëerd, zoals bijvoorbeeld technetium, plutonium en meitnerium. Het gaat hier zonder uitzondering om vrij kortlevende, zeer radioactieve elementen.
Bij een elektrisch neutraal atoom zijn er evenveel protonen als elektronen. De chemische eigenschappen van atomen worden vrijwel geheel bepaald door het aantal elektronen. Vrijwel, want er zijn kleine verschillen in reactiviteit tussen bijvoorbeeld de waterstofisotopen deuterium en protium.

Alchemisten geloofden dat ze atomen in andere atomen konden omzetten met alchemie. Nu weten we dat dit alleen met de energieiveaus in bliksems of kernreacties mogelijk is.
Alchemisten geloofden dat ze atomen in andere atomen konden omzetten met alchemie. Nu weten we dat dit alleen met de energieniveaus in bliksems of kernreacties mogelijk is.

Hoe kunnen we zelf atomen maken?
Kerncentrale
Atomen bestaan, zoals gezegd,  uit protonen, neutronen en elektronen. Breng het juiste aantal protonen en neutronen bij elkaar en maak het ontstane atoom neutraal met elektronen, en je hebt in principe je atoom. Althans: in theorie. In de praktijk is het voor ons zeer moeilijk om bijvoorbeeld lood in goud te veranderen.

In een kerncentrale ontstaan uit uranium andere elementen, maar wij kunnen dit proces niet precies sturen omdat kwantumprocessen niet exact voorspelbaar zijn. Wel is bekend in welke proporties de nieuwe elementen en isotopen voorkomen. Zo zit er in standaard kernafval per ton zo’n 1,9 kg ruthenium, 13,3 kg rhodium en 1 kg palladium. Rhodium en palladium zijn per kilogram kostbaarder dan goud, ruthenium, een onmisbare katalysator, zit op ongeveer 1,20 euro per gram. In principe maakt dit kernafval een waardevolle bron van kostbare metalen. De hoge radioactiviteit maakt zuivering een uitermate kostbaar proces, de reden dat het nog nauwelijks gebeurt.
Het is dan wel weer mogelijk de kernreactie zo te sturen dat het percentage gewenste elementen en isotopen zo hoog mogelijk is. Dit gebeurt bijvoorbeeld om plutonium te maken voor atoombommen of, een zinnige toepassing, medische isotopen of isotopen voor de ruimtevaart.

Kernfusie
De rond de dertig door de mens gecreëerde nieuwe elementen zijn bijna zonder uitzondering ontstaan door de fusie van lichtere elementen. Door bijvoorbeeld een uranium-238 kern met neon-22 te laten fuseren, levert dit het nieuwe element nobelium op. De zon ontleent zijn energie aan de fusie van waterstof tot helium.

Gammastraling
Al langer is bekend dat gammastraling een belangrijke rol speelt in supernova’s bij het ontstaan van bepaalde isotopen, de zogenoemde fotodisintegratie. De kernfysici Hiroyasu Ejiri en S. Date zijn er in 2011 in geslaagd om met behulp van gammastraling een niet-radioactieve isotoop in een radioactieve isotoop om te zetten (Tor browser link). Dit werkt ongeveer als volgt. Door aan een bepaalde atoomkern een precieze hoeveelheid energie toe te voeren, in de vorm van een foton gammastraling, komt er voldoende vrij voor een kwantumovergang waardoor bijvoorbeeld een neutron in een proton verandert. Dit werkt maar bij een paar procent van alle atoomkernen, maar in principe is uiteraard de toevoer van gammastraling onbeperkt, waardoor uiteindelijk alle atomen kunnen worden omgezet.

Koude kernfusie
Er doen in alternatieve kringen hardnekkige geruchten de ronde dat het mogelijk is om bij lage temperaturen kernfusie te bereiken, de zogenoemde LENR of low-energy nuclear fusion. Door bijvoorbeeld protonen te laten fuseren met een middelzware atoomkern zoals ijzer, zou er netto een behoorlijke hoeveelheid energie vrijkomen (de bindingsenergie per nucleon van de nieuwe, zwaardere kern is ongeveer gelijk aan die van ijzer. Die van een los proton is nul, waardoor er netto energie vrijkomt). Middelzware atoomkernen hebben een veel breder vang-energiespectrum en nucleaire doorsnede dan bijvoorbeeld  een kleine deuteriumkern. Hiermee zijn ze veel gemakkelijker te raken dan deze: het energiespectrum van protonen kan in principe veel breder zijn. Daarom is het bijvoorbeeld veel gemakkelijker om boor te laten fuseren dan waterstof.

Wel blijft het centrale probleem. De afstoting tussen twee positief geladen atoomkernen is zeer sterk. Deze afstoting moet overwonnen worden, wat zeer lastig is bij lage temperaturen. De enige vorm van koude kernfusie die aantoonbaar werkt, is muon-gekatalyseerde fusie. Muonen zijn een instabiele, zwaardere variant van elektronen en bevinden zich door hun hoge massa veel dichter bij de atoomkern dan elektronen, waardoor ‘muon-atomen’ honderden malen kleiner zijn en fusie gemakkelijker is.  Helaas is het produceren van voldoende muonen dat bepaald niet – muonen leven namelijk zeer kort, 2,2 miljoenste seconde.

De koude-kernfusie onderzoeksgemeenschap probeert na de fail van Fleischmann en Pons al sinds de jaren tachtig – onder grote persoonlijke opofferingen – dit doel te bereiken. Koude kernfusie zou, als het werkt, onze energieproblemen oplossen, in principe geen radioactief afval opleveren en het ook mogelijk maken nieuwe elementen te produceren. De mainstream wetenschap reageert met uitstoting, dit terwijl er bij LENR naast de nodige oplichters, ook honderden bona fide onderzoekers betrokken zijn die de wetenschappelijke methode nauwgezet en integer volgen. Hoewel er nog steeds geen harde bewijzen zijn voor LENR, bijvoorbeeld een pocket kerncentrale voor in je laptop, is het in principe een legitiem onderzoeksdoel, dat nagestreefd kan worden door middel van bona fide wetenschappelijk onderzoek.

Pseudomaterie
We zeiden het al: wat atomen hun chemische eigenschappen geeft is het aantal van hun elektronen. In natuurlijke atomen worden elektronen op hun plek gehouden door de positief geladen atoomkern. Je zou elektronen ook kunnen vasthouden in een quantum corral, een kwantumheining. Ze vormen dan ook dezelfde energieniveaus en kunnen ook chemische bindingen aan gaan. Voordeel aan deze programmeerbare materie is ook dat het ene atoom eenvoudig in het andere is om te zetten. De natte droom van veel chemici. Wel is het technisch uitdagend om dit te implementeren.

“Biochemische methode”
Een groep Russische onderzoekers beweert nu dat ze in staat zijn om elementen te transmuteren door gestimuleerde emissie van alfadeeltjes (heliumkernen). De aanleiding tot deze Lezersvraag. Kloppen de claims in deze video?

https://youtu.be/YG8XJVPmMrU

We hebben de bron er bij gezocht. Het gaat om een groep, die claimt dat ze een biochemische methode hebben ontwikkeld om elementen te transmuteren. Dit is in principe complete onzin en wel hierom. Chemische reacties hebben betrekking op elektronen, niet op protonen en neutronen. De energieniveaus bij kernreacties liggen drie ordes van grootte (duizenden malen) hoger dan bij zelfs de meest energetische chemische reacties. Om een proton in de buurt te krijgen van een ijzerkern is een energie van meer dan 2 MeV nodig. Dit vereist dat je tientallen ouderwetse beeldbuizen achter elkaar zet (of een spectaculair vonkencircus met 2 tot 3 miljoen volt). Dit is maar één orde van grootte minder dan de hoogste spanning ooit geproduceerd door de mens, 32 miljoen volt. Alleen bliksemschichten kunnen in de natuur deze enorme voltages opwekken en inderdaad, bliksemschichten produceren neutronen, wat wijst op kernreacties tijdens onweer.

Als ik een dergelijke methode kende en, zoals deze mensen, stinkend rijk wilde worden, zou ik mijn mond dichthouden en flink wat kilootjes kostbare metalen produceren en verkopen. Of voor tienduizenden put opties op goudaandelen kopen en dan de technologie openbaar maken. Kortom: deze claim kan je maar beter totaal niet serieus nemen, totdat de twee heren en dame met keihard, repliceerbaar experimenteel bewijs komen.

Een goudnugget van iets meer dan 55 gram, afkomstig uit Alaska. Bron: Wikimedia Commons

Goud maken

Nu de goudprijzen (in vergelijking met einde vorige eeuw) de pan uitrijzen, komt er steeds meer belangstelling voor methodes om goud te winnen. Maar stel dat we de oude alchemistische droom waar kunnen maken en goud uit andere atomen, zoals lood, konden maken?

Een goudnugget van iets meer dan 55 gram, afkomstig uit Alaska. Bron: Wikimedia Commons
Een goudnugget van iets meer dan 55 gram, afkomstig uit Alaska. Bron: Wikimedia Commons

3 op de miljard
Goud is op aarde relatief schaars. Ongeveer drie op elke miljard atomen in de aardkorst is een goudatoom. Weliswaar bevatten metaalasteroiden veel meer goud – meer dan honderd maal zoveel om precies te zijn, LL-chondrieten zelfs duizend maal zoveel of meer – maar deze zijn nog zeer lastig te oogsten. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat drie op de miljard weliswaar een kleine fractie is, maar het aantal atomen in de aardkorst uiteraard enorm is. Alle goud uit de aardkorst samen zou naar schatting meer dan een kubieke kilometer materiaal vormen. Alle goud opgelost in de oceanen vormt rond de 15.000 ton. In de kern van de aarde bevindt zich verreweg het meeste goud.

Waarom is goud zo schaars?
Zoals bij alle atomen zwaarder dan ijzer en nikkel, vergt de vorming van goud uit lichtere atomen meer energie dan er vrij komt. Een aantal zwaardere elementen wordt gevormd bij het zogeheten r-proces, waarbij neutronen worden ingevangen in de kernen van ijzer en nikkel in de kern van op ontploffen staande supernova’s.
Goud wordt echter alleen gevormd bij een zeer zeldzaam proces, waarbij twee neutronensterren botsen, een deel van hun uit neutronen bestaande massa los wordt gerukt en zich uit deze materie door radioactief verval van nog zwaardere, instabiele elementen, zeer zware elementen als goud vormen.

Radioactieve elementen vervallen via zogeheten vervalreeksen. Explosies waarbij de kern in brokstukken uiteenbreekt, zoals bij kernsplijting, zijn zeldzaam. De regel is het uitzenden van deeltjes als heliumkernen (alfadeeltjes), elektronen of positronen (wat neerkomt op het invangen van een elektron). Hierdoor verandert de radioactieve isotoop in een andere isotoop (doorgaans ook een ander chemisch element). De reeks eindigt zodra een stabiele isotoop is bereikt. Goud kent echter maar één stabiele isotoop, 197Au. Lood, het zwaarste stabiele element, kent er maar liefst vier. Er zijn daarom maar enkele zeldzame vervalreeksen die eindigen met goud, terwijl lood het eindstadium is van de veel voorkomende uranium-, actinide- en thoriumreeks (en daarom ook een vrij veel voorkomend metaal is). Geen wonder dus dat alchemisten graag lood in goud omzetten.

Geen lood, maar kwik
Het enige materiaal waarmee het op dit moment gelukt is om het in goud om te zetten, is niet lood, maar het zeer giftige kwik. In 1941 werden in het nucleaire onderzoekslab van de Amerikaanse universiteit Harvard enkele kortlevende radioactieve isotopen van goud gecreëerd uit kwik. [1] Deze isotopen kenden een halfwaardetijd tot zestig uur. Om een ring van dit materiaal te dragen, moet je dus over behoorlijk vuurvaste vingers beschikken.

Sindsdien is het echter gelukt ook de enige stabiele isotoop van goud te fabriceren. Dit kan op verschillende manieren. De gemakkelijkste manier is om de vrij zeldzame (0,15%) kwikisotoop 196Hg met langzame neutronen te behandelen,waardoor de radioactieve isotoop 197Hg ontstaat. Als de atoomkern hiervan een elektron opslokt, en hierdoor in goud verandert, ontstaat het welbekende 197Au. Dit gebeurt in gemiddeld 2,7 dagen. In een (doorgaans levensgevaarlijke) ongemodereerde kernreactor met snelle neutronen kan ook de veel vaker voorkomende kwikisotoop 198Hg, plm 11% van alle kwik, van een neutron worden bevrijd, waardoor de eerder genoemde radioactieve isotoop 197Hg ontstaat.

Is dit een praktische methode?
Daar kunnen we kort over zijn: nee. Zelfs in een grote kernreactor worden slechts enkele kilo’s uranium per jaar omgezet, wat betekent dat slechts voldoende neutronen beschikbaar zijn om minder dan een kilo kwik in goud per jaar om te zetten. Goud kan dus hooguit als bijproduct worden gewonnen en de goudproductie zou vereisen dat het hele uitgekiende brandstofmengsel moet worden veranderd. Daar staat dan tegenover dat goud chemisch gescheiden kan worden van de rest van de brandstof. Omdat goud alleen uit de stabiele isotoop goud-197 en snel uiteenvallende andere goudisotopen bestaat, zullen er daarna vrij weinig problemen met achterblijvende radioactiviteit zijn.  We kunnen beter inzetten op het ontginnen van metaalasteroïden.

Bronnen
1. c. R. Sherr, K. T. Bainbridge, and H. H. Anderson (1941). “Transmutation of Mercury by Fast Neutrons”. Physical Review 60 (7): 473–479