Morfogenese, vijf belangrijke aanwijzigingen

 

Het cruciale punt is wanneer de culturele evolutie en de morfogenese aanvaard moeten worden als een verklarend principe in de menselijke geschiedenis, vertonen ze dezelfde diepgaande bezwaren die voor de traditionalisten, de romantici en de liberaal-sociale theoretici nu juist aanleiding waren dit alles af te wijzen. Met andere woorden, hoe kunnen we Auschwitz verklaren als in het menselijke domein evolutie actief is? Hoe zouden we het kunnen wagen te zeggen dat sommige culturele verschijnselen meer geëvolueerd zijn dan andere? Hoe kunnen we het wagen een zo duidelijk waardeoordeel te vellen? Wat is dat voor arrogantie?

De traditionalisten en de eeuwige filosofen van nu kunnen bijvoorbeeld niet in een culturele evolutie geloven tegen de achtergrond van gruwelen zoals Auschwitz, Hiroshima en Tsjernobyl. Hoe kunnen we zeggen dat er sprake is van evolutie als daardoor zulke monsters worden voortgebracht? Het is beter de evolutie in haar totaliteit te ontkennen dan een verklaring te moeten zoeken voor dergelijke obsceniteiten. De romantische critici van de evolutie daarentegen reageren op wat een universele menselijke sympathie lijkt te zijn voor de periode die aan het huidige tumult voorafging. Oermensen hadden over het algemeen niet te lijden onder de rampen van het moderne bestaan – geen industriële vervuiling, weinig slavernij, weinig ruzie over eigendomsrechten enzovoort. Zijn we, kwalitatief gezien, niet bergafwaarts gegaan? Is het niet tijd terug te keren naar de natuur en naar de nobele wilde om een waarachtiger zelf, een eerlijker samenleving en een rijker leven te vinden? Ook de liberale theoretici hebben alle reden om terug te schrikken voor het idee van een culturele evolutie. De ongelofelijk grove vormen daarvan, zoals het sociaal darwinisme, schieten niet alleen tekort in het mededogen, veel beangstigender is dat dit botte ‘evolutionisme’ in handen van morele tirannen juiste die barbaarse en catastrofale ideeën van de Ãœbermensch, het heersersras en de komst van menselijke halfgoden zou opleveren, die hun ijzingwekkende opmars in de geschiedenis zouden maken, hun opvattingen zouden voorschrijven aan het gefolterde vlees van miljoenen, hun ideologie zouden uitwerken tot gaskamers en het daarbij zouden laten. In reactie op dergelijke gruwelen zijn de liberaal-sociale theoretici automatisch geneigd elke vorm van ‘sociale hiërarchie’ te zien als een voorbode van Auschwitz.

Natuurlijk staat de bewustzijnsevolutie, wanneer ze als verklarend principe gebruikt wordt, voor een aantal zwaarwegende moeilijkheden. Daarom hebben we een aantal basisprincipes nodig die zowel vooruitgang als terugval kunnen verklaren, het goede en het slechte nieuws, de positieve en de negatieve kanten van een evolutionaire stuwkracht die niettemin in mensen actief is als in de rest van de Kosmos. Anders worden we geconfronteerd met de extreem bizarre situatie dat we een krachtige wig dwars door de Kosmos slaan – alles wat niet menselijk is, is aan evolutie onderhevig, alles wat menselijk is niet. Wat zijn die principes die de culturele evolutie in een aanvaardbare vorm kunnen rehabiliteren en zo de mensheid kunnen herenigen met de rest van de Kosmos, maar tegelijkertijd rekening houden met de positieve en de negatieve kanten van de ontvouwing van het bewustzijn? Ik noem hier een paar centrale verklarende principes die we mijns inziens nodig hebben.

1. De dialectiek van de vooruitgang

Naarmate het bewustzijn evolueert en zich ontvouwt, vormt elk stadium de oplossing of ontbinding van bepaalde problemen van het voorgaande stadium, om er vervolgens een paar nieuwe, hardnekkige – en soms meer complexe en lastige – problemen aan toe te voegen. Juist omdat de evolutie in alle domeinen (de menselijke en de overige) te werk gaat door een proces van differentiatie en integratie, zal elk nieuw, complexer niveau onherroepelijk te maken krijgen met problemen die in de eerdere stadia afwezig waren. Honden krijgen kanker, atomen niet. Maar dat is geen veroordeling van de evolutie in het algemeen !! Het betekent dat de evolutie goed en slecht nieuws brengt, dat ze de dialectiek van de vooruitgang is en hoe groter de diepte van de Kosmos hoe meer er verkeerd kan gaan. Het moderne bestaan kent ziekten die de samenleving van jagers/verzamelaars zich niet kon voorstellen – letterlijk. Evolutie betekent dus altijd dat elk volgend stadium nieuwe mogelijkheden, wonderen en overwinningen brengt, die echter onvermijdelijk vergezeld gaan van nieuwe gruwelen, nieuwe angsten, nieuwe rampen en nieuwe problemen. Een werkelijk evenwichtige beschrijving van de geschiedenis is dus een kroniek van de nieuwe wonderen en de nieuwe ziekten die zich in de genadeloze wendingen van de bewustzijnsevolutie ontvouwen.

2. Het onderscheid tussen differentiatie en dissociatie

Juist omdat de evolutie verloopt volgens processen van differentiatie en integratie, kan er in elk afzonderlijk stadium iets misgaan – hoe groter de diepte van de Kosmos, hoe groter het aantal mogelijke ziekten. En zoals we hebben gezien treedt een van de meest voorkomende evolutionaire stoornissen op wanneer differentiatie ontaardt in dissociatie, of dat nu is op ontogenetisch of op fylogenetisch niveau. In de menselijke evolutie bijvoorbeeld is het één ding om lichaam en geest te differentiëren, maar iets heel anders om ze te dissociëren. Het is één ding om cultuur en natuur te differentiëren maar iets heel anders om ze te dissociëren. Differentiatie vormt de inleiding tot integratie, dissociatie leidt tot rampen. De menselijke evolutie (zoals elk andere evolutie) wordt gemarkeerd door een reeks belangrijke differentiaties, die volkomen normaal en bovendien cruciaal zijn voor de evolutie en integratie van het bewustzijn (alleen door differentiatie kan een eikel uitgroeien tot een eik). Maar in elk stadium kunnen deze differentiaties ontaarden in dissociatie, zodat diepte wordt omgezet in ziekte, groei in kanker, cultuur in een nachtmerrie, bewustzijn in foltering. Een elke evenwichtige beschrijving van de geschiedenis is niet alleen een kroniek van de noodzakelijke differentiaties van de bewustzijnsevolutie, maar ook van de pathologische dissociaties en vervormingen waarmee deze maar al te vaak gepaard gaat.

3. Het verschil tussen overstijging en verdringing

Als we zeggen dat de evolutie verloopt volgens processen van differentiatie en integratie, bedoelen we processen van overstijging en omvatting. Elk stadium omvat de eerdere en voegt er vervolgens zijn eigen bepalende en zich manifesterende hoedanigheden aan toe, het overstijgt en omvat. Maar juist daarom is bij stoornissen de volgende dimensie geen zaak van overstijging en omvatting – ze overstijgt en verdringt, ontkent, vervormt en verstoort. Elk volgend stadium staat voor deze keuze 1) overstijgen en omvatten, vriendschap sluiten, integreren en respecteren of 2) overstijgen en verdringen, ontkennen, vervreemden en onderdrukken. Daarom is elke evenwichtige beschrijving niet alleen een kroniek van de grote overstijgingen uit de menselijke evolutie, maar ook van de absurde verdringingen, onderdrukkingen en wreedheden

4. Het verschil tussen natuurlijke hiërarchie en pathologische hiërarchie

Tijdens het evolutieproces wordt dat wat in het ene stadium heel is, een deel van het geheel van het volgende stadium – hele atomen worden een deel van moleculen, hele moleculen worden een deel van cellen, hele cellen worden een deel van organismen … Alles in de Kosmos is zowel geheel als deel, een holon in een concentrische hiërarchie of holarchie, een orde van toenemende heelheid en holisme. Maar datgene wat overstijgt kan ook terugdringen en daarom kunnen normale en natuurlijke hiërarchieën degenereren tot pathologische hiërarchieën, tot tirannieke hiërarchieën. In dat geval wil een arrogant holon niet tegelijkertijd geheel en deel zijn, maar uitsluitend een geheel. Punt. Het wil geen deel zijn van iets dat groter is dan het zelf is, het wil geen deel uitmaken van een gemeenschap van zijn medeholonen en wil ze met zijn eigen activiteit domineren. Gemeenschap maakt plaats voor macht, communicatie maakt plaats voor dominantie, wederzijdsheid maakt plaats voor onderdrukking. En elke evenwichtige beschrijving van de geschiedenis is een kroniek van de uitzonderlijke groei en evolutie van normale hiërarchieën, een groei die jammer genoeg de degeneratie tot pathologische hiërarchieën toelaat, waarvan de wonden en littekens zijn achtergebleven in de gefolterde lichamen van talloze miljoenen, een pad van verschrikking in het spoor van het dier dat niet alleen kan overstijgen, maar ook kan onderdrukken

5. Hogere structuren die kunnen gekaapt worden door lagere impulsen

Wanneer tribalisme zijn eigen rustige gang kan gaan, is het betrekkelijk mild, eenvoudig omdat de middelen en technologie ervan relatief onschadelijk zijn. De hoeveelheid schade die iemand met pijl en boog kan aanrichten in zijn leefomgeving en bij zijn medemensen is beperkt (en dat gemis aan middelen is niet per definitie een blijk van gezond verstand). Maar de geavanceerde technologieën van het rationalisme kunnen, wanneer ze gekaapt worden door tribalisme en etnocentrische drijfveren, vernietigend zijn.

Auschwitz is niet het resultaat van rationalisme. Auschwitz is het resultaat van een irrationeel gebruik van de vele producten van het rationalisme. Auschwitz is rationalisme dat gekaapt is door tribalisme, door een etnocentrische mythologie van Blut und Boden en rassenwaan, geworteld in het land, romantisch van oriëntatie en barbaars in haar etnische zuiveringen. Met pijl en boog behoort genocide niet tot de serieuze mogelijkheden maar met staal en steenkool, verbrandingsmotoren en gaskamers, machinegeweren en atoombommen wel. Dat zijn geen rationele verlangens, hoe men rationaliteit ook definieert – het zijn etnocentrische vormen van tribalisme die zich meester hebben gemaakt van de werktuigen van een geavanceerd bewustzijn en ze voor de allerlaagste doeleinden inzetten. Auschwitz is niet het slotakkoord van de rede, maar van het tribalisme.(Ken Wilber)

In het kader van een voortgaand onderzoek worden alle reacties gewaardeerd, het is learning by experience.

De hier geuite ideeën vertegenwoordigen de persoonlijke denkbeelden van de auteur en niet het standpunt van Stichting Visionair.nl.

50 gedachten over “Morfogenese, vijf belangrijke aanwijzigingen”

 1. Wat ik me trouwens afvraag is wat prosument eigenlijk betekent? Is het een samentrekking van producent en consument? Dus dat je zowel producent als consument tegelijkertijd bent?

  Verder is het wel handig om erbij te vermelden wat de begrippen morfogenese en culturele evolutie eigenlijk betekenen. Ik kende ze namelijk nog. Dit maakt het verhaal ook wat beter te volgen. Zo worden er wel meer termen gebruikt die ik nog niet kende en die ik moet opzoeken om het verhaal te kunnen begripen.

  Persoonlijk vind de artikelen wat moeilijk te volgen door het toch wel redelijk gecompliceerd taalgebruik. Je moet als lezer daardoor extra moeite doen om de essentie van de artikelen te bevatten. Dit is althans mijn bescheiden mening.

  1. Helemaal eens met Berny: herschrijven dit artikel. Is voor de leek niet leesbaar; ik begin d’r niet eens aan!!! Het minste is idd wel een omschrijving/definitie van morfogenese zoals schrijver dat ziet en doel van het artikel  in een fatsoenlijke inleiding. ;)

    1. Je hebt waarschijnlijk gewoon een stuk uit een boek van KW ‘geknipt’ en hier op visionair.nl ‘geplakt’, of niet? Geen enkele hoofdredacteur van een ‘gevestigd’ medium had dat waarschijnlijk geaccepteerd als autonoom artikel; alleen hier op visionair.nl…. ( ;) ) Je had het in ieder geval een beetje kunnen inleiden, toch?

    2. Ja, waarom zou ik trachte over te schrijven wat al geschreven werd. Het gaat om de inhoud, ik vindt het een zeer boeiend en leerrijk stuk. Het gaat me om de inhoudelijke bespreking en zelfonderzoek opdat we ar als mensen iets van kunnen leren, in het beste geval kan het leiden tot een aangenamer wereld, niet de loutere slachting van onze medemens omdat we niet beter weten.

    1. In ons onderling contact heb ik aangegeven dat je stukken nogal moeilijk te lezen zijn, Prosument. Razor haalt dat ook aan, zie het als opbouwende kritiek :). 

    2. Beste Tui, de stelling kan ook andersom gesteld worden en kan slechts spreken uit eigen ervaring. Als ik een teskt krijg en er staan woorden in die ik nog nooit gehoord heb, dan ga ik dat opzoeken of stel er extra vragen bij. Dit impliceert een risico, het zou kunnen zijn dat er bij het zoeken naar meer begrip of extra verklaringen weer andere woorden verschijnen die ik niet begrijp. Het zou dus kunnen dat wanneer je me een tekst van 10 regels voorspiegeld, dat je me nooit meer terugziet :) Neem dit ook als positief, in onze kant en klaar maatschappij zijn we blijkbaar niet meer gewend om in de diepte te denken waardoor logischerwijs de oppervlakkigheden zegevieren. Het stuk zelf werd geplaatst ter dialoog en naargelang interesse diepgaander beschouwing. Uit enkel dit stuk kan je bv afleiden waarom we dringend een andere politiek nodig hebben, ik weet echter niet of dat vanuit puntje 3 duidelijk genoeg is. Anders gezegd, deze vijf elementen zijn beslist de moeite waard om eens nader te bekijken, vooral door naar het leven te zien en hoe dat zich manifesteert. En wil het graag nog eens herhalen, als we in onze maatschappij zeggen dat huizen voor de armen kunnen gebouwd worden met bakstenen en cement, niemand zal het ontkennen. Dat is heel eenvoudig maar ze staan er niet, waarom niet? Zie vervolgens bv wat hierboven geschreven staat :)  
        

  2. Zal nog iets plaatsen over de prosument, is een term van Alvin Toffler, de vergeten energie in economische statistieken, daar gaat het een beetje om. Wat termen betreft kan ik niet weten of je die kent, verkeerdelijk denk ik soms dat dit voor visionairen gekende begrippen zijn, de naar traditie Babylonische spraakverwarringen buiten beschouwing gelaten uiteraard. Overigens, het gaat niet zozeer over de woorden maar de beschrijving van de dynamieken die manifest werkzaam doorheen het leven/evolutie. Weet niet wat je daar van vindt, gekend, zichtbaar, flauwekul, nog nooit van gehoord … of wat dan ook, dit alles in functie van een voortgaand onderzoek. 

   1. Ik ben benieuwd naar je artikel. Veder is deze materie  interessant om te lezen. Toch ik zou graag iets van literatuurlijst of andere vormen van verwijzingen willen hebben naar de bronnen waarop bijvoorbeeld dit artikel is gebaseerd.

    Ik mis bijvoorbeeld ook een literatuurlijst op de website chaospunt.org waar een heleboel artikelen staan. Er wordt echter ook gebruik gemaakt van bepaalde theorieën die soms wel en soms niet conventioneel lijken te zijn. Er worden verschillende ideeën en concepten gebruikt uit verschillende wetenschappelijke disciplines. En ook uit niet-wetenschappelijke gebieden. Graag zou ik meer achtergrondinformatie per geschreven artikel willen hebben.

    Verder heb je het over een voortgaand onderzoek en daarmee leerproces. Althans dat is mijn interpretatie ervan. Waarom maak je als auteur het je lezers niet gemakkelijker door de teksten wat toegankelijker te maken? Ik vind het moeilijke materie. Ik heb geen achtergrond als ontwikkelingsbioloog en kende bijvoorbeeld het begrip morfogenese niet. Het merendeel van de lezers op dit site denk ik ook niet. En blijkbaar bestaat er ook zoiets als het morfogenetisch veld. Een begrip wat ik ook nog niet kende. Het is wel handig als deze termen worden gebruikt in een artikel om het nader uit te werken om hier er ook naar te verwijzen. Niet iedereen heeft het deze kennis als basiskennis.

 2. Oké… Xcuses als ik een beetje te negatief reageerde. Heeft er misschien ook mee te maken dat ik me soms wat stoor aan het ‘ge-theoretiseer’ van al die filosofen omdat ik zelf vaak wat meer van de ‘common sense’ ben. In de context van het bovenstaande artikel: er zullen altijd mensen blijven die het eigen belang – zeer ver – boven andermans belang zullen stellen; ook als het zeeën van bloed tot gevolg heeft. Noch biologische, noch culturele evolutie gaat in een rechte lijn naar ‘het hogere’ mijns inziens, al was het alleen maar omdat er niet zelden ‘fouten’ dan wel trendbreuken optreden bij de overdracht van dna van de ene naar de andere generatie. Dat is juist de essentie van evolutie. Slechts de mens geeft daar waarde-oordelen over.  

  1. En wat zou er gebeuren als de maatschappij een paradigmashift maakt? In het andere geval zou al dat nobel studiewerk gewoon bezigheidstherapie zijn en kunnen we beter al die boeken verbranden, niet? Of zijn we werkelijk gedoemd om de huidige malaise te moeten ervaren tot het eind van ons leven? In dat geval kies ik liever voor zelfmoord, niet omdat zo negatief ben maar welicht net andersom, ik wordt elke dag bedolven onder berichten die voor mij geen steek houden, niet mijn wereld, zeg maar. 

   1. “… Of zijn we werkelijk gedoemd om de huidige malaise te moeten ervaren tot het eind van ons leven?…”
    Wil je een ethisch reveil ja? En welke kant moet dat opgaan dan? We gaan langzaam naar een wereldbevolking van 8 miljard. Met allemaal verschillende meningen. Alleen een heeeeeuuuuul inspirerend persoon kan die grotendeels op dezelfde lijn krijgen. Voor de rest hebben we alleen de wetenschap, de ethiek en de democratie en moeten we er maar het beste van hopen. 

    1. Welk probleem moet er eerst opgelost worden? Een schuldenbergje? Zou het helpen als dat al weg is? Ik zie al een tijdje dat dat ons gigantisch bezighoudt, het houdt maar niet op. Net gehoord dat in Cyprus mensen hun spaargeld eventjes werd belast, tekort aan geld. Heb je dat nu ook niet, vroeger ging de krantenwinkel op de hoek op de fles, vandaag gaat het over hele landen die failliet zijn. Als dat visieverruiming betekent, heb ik daar toch een ander idee over. Maar dat ligt volledig in mij besloten, denk ik. Morfogenese?

    2. ’t Is me nog steeds niet duidelijk wat er met morfogenese bedoeld wordt in de context van een analyse van – zoals hierboven – het kunnen plaatsvinden van de holocaust.

    3. Morfogenese toch niet in de betekenis van – Sheldrake’s – ‘morfogenetische veld’, hoop ik?

    4. De morfogenese stelt dat alles met elkaar verbonden is, en dat het systeem werkt met zgn holonen. Om het eenvoudig te stellen, jij en ik zijn holonen die kunnen groeien. Maar dat wat groeit ben je al, alleen nog niet bewust van wie of wat je bent, vandaar dat men spreek over een ‘bewustwordingsproces’. Het is vooral en kwestie van levenservaring, inzicht en interpretatie. Niet iets dat iemand zomaar moet aanvaarden, zelfonderzoek ligt aan de basis om te zien of dat klopt.

    5. Lijkt me stug hoor die morfogenetische velden van dear Rupert. Doet afbreuk aan mijn gevoel voor eigenwaarde als autonoom individu.

    6. Beste Razor, zoals je hebt kunnen lezen zijn we allen deel EN geheel, de angst om je autonomie te verliezen betekent een rem op het ontwikkelingsproces. Het is overigens gebaseerd op ee aanname dat je het überhaupt zou verliezen, het tegendeel is waar. En ja, het is soms moeilijk om te bevatten want hoe kan nu iets  zowel dit als dat zijn tegelijkertijd. Ter duiding, filosofie is niet enkel om sofie in ons bed te krijgen met mooie woordjes, het is psychisch sterven in haar armen.  

    7. Aan het eind staat het antwoord, de Holocaust is niet het resultaat van de rede maar van het tribalisme. En zoals je wellicht wel is ironie de taal van de Moderne Tijd, het is onze miserie weglachen omdat we schijnbaar onmachtig zijn om er ook iets aan te doen.   

    8. Ik vind dat een beetje een kortzichtige conclusie om ’tribalisme’ als oorzaak te noemen; en dan bedoeld hij waarschijnlijk het ‘onderbuikgevoel’ ’tribalisme’ van de Duitsers.
     Ik denk dat ook meespeelt dat de joden in europa toen een minderheid waren die tegelijk zeer veel macht en invloed hadden. Vergelijk de Hutus en de Tutsies. Daar had de minderheid ook meer macht en invloed dan de meerderheid die bovendien de oorspronkelijke bewoners van het gebied waren.
     Ik denk dat je niet buiten beschouwing kunt laten dat als een groep mensen niet voldoende wil assimileren c.q. integreren in de grotere gemeenschap er misverstanden, strubbelingen, afgunst, enzovoorts ontstaan. En uiteindelijk fysieke strijd, doodslag en massamoord.
     Om dat ’tribalisme’ te noemen is een open deur, me dunkt. ;)

    9. Razor, m.i. speelt tribalisme weldegelijk in ons huidige leven een zeer grote rol. het is alleen beduidend complexer geworden. Denk bv aan het extremisme en waarom deze mensen extremistisch zijn. En hun uitvoering hiervan. Ook in onze huidige maatschappij vindt je dit gedrag terug. Het is misschien een wat verkapt beeld, maar weldegelijk aanwezig, denk hier bv aan de allochtonen en hoe de samenleving ermee overweg gaat. Zo zijn er nog vele voorbeelden aan te halen. Maar door dezelfde evolutie regels wordt de expansie ook steeds complexer en ondergaat het daardoor een verfijning van uitvoering. Deze gebeurtenissen gaan in een sluipproces, zodanig dat de verandering moeilijk en duidelijk niet meer waarneembaar zijn en doen we het in het automatisme, zonder dat we er bewust van zijn. Dus het gedrag van ons past zich daar automatisch in aan. Mvg Paul.

    10. Ik zei in mijn vorige reactie al: het is een open deur om de holocaust een gevolg van tribalisme te noemen. Het hele onderscheid Jood/niet Jood is in zichzelf natuurlijk al tribalisme. Daar hoeft Ken Wilber dus niet zo’n ingewikkelde filosofische verhandeling over te schrijven.
     Ik voegde er alleen even aan toe dat dat soort culturele conflicten vaak veroorzaakt wordt door een zelfgekozen apartheid van bepaalde groepen (bijv. religieuze Joden) niet zelden ingegeven door ‘heilige boeken’ welke mijns inziens vaak feitelijk een bron van ‘kwaad’ zijn.

    11. Razor, in zekere zin ben ik het me je eens maar als de samenavtting niet eens begrepen wordt, hoe wil je dan dat onze toekomst beter gaat uitzien? Een praktisch voorbeeld, iedereen begrijpt het onderstaande, het is heel eenvoudig op zich. En wat zie je nu in de praktijk? Naar mijn visie gewoon de bevesitiging hiervan, vooral de ’teistering’. Of willen we dat liever ontkennen?
      
     Soms zegt men dat één van de grootste problemen in de Westerse samenleving de kloof tussen arm en rijk is, dat is waar. Echter, dit is een ‘Westerse’ manier om ernaar te kijken., louter gekwantificeerd als de inkomenskloof. En hoe alarmerend die kloof ook is, er is nog een zorgwekkender kloof nl. de innerlijke kloof, een cultuurkloof, een kloof in bewustzijn, een kloof in de diepte. Als het zwaartepunt van een samenleving meer en meer verschuift, als steeds meer mensen overgaan van egocentrisch naar etnocentrisch en wereldcentrisch (of hoger), dan plaatst dit een zware last op de noodzaak van die samenleving om die mensen ‘verticaal’ te integreren op verschillende diepten in hun eigen ontwikkeling. En hoe dieper het zwaartepunt van een cultuur ligt, des te groter is de noodzaak en de last van deze verticale integratie. Zoals altijd maakt het nieuwe en hogere zwaartepunt de beschikbaarheid van de hogere of diepere structuren voor individuele burgers mogelijk, maar garandeert het die NIET. Naarmate het zwaartepunt van een maatschappij verschuift, zijn er mensen die kunnen achterblijven, gemarginaliseerd, uitgesloten van hun eigen ontwikkeling, benadeeld op de meest gruwelijke wijze nl. in hun innerlijke bewustzijn, waarde en betekenis. Dit schept een interne spanning in de cultuur die verwoestend kan zijn. De kans op een cultuur- of bewustzijnskloof wordt groter bij iedere nieuwe culturele transformatie. Omdat in het ‘Westen’ geen diepte wordt erkend, kunnen we geen zicht krijgen op de dieptekloof, de cultuurkloof, de bewustzijnskloof, die daardoor de ontwikkelde en ‘beschaafde’ landen zal blijven teisteren totdat dit meest cruciale probleem eerst erkend wordt, en vervolgens in een kader gezet wordt op manieren die ons in staat stellen ermee te leren omgaan. (Ken Wilber)

    12. Beste Razor, het gaat hier vooral om de dynamiek die op zich onpersoonlijk kan genoemd worden. Tribalisme is vandaag legio, het uit zich duizenden vormen. Ik ben Belg en heb gistern gehoord dat we in 2014 nu toch het land gaan proberen te splitsen, dus hier de besten en ginder de overschot. Let wel, die mensen die dat zeggen hebben universitaire studies gedaan en worden door de bevolking betaalt om jaren aan een stuk na te denken. Het resultaat, tribalisme!!!! Als je vervolgens naar een boekhandel gaat en je koopt een interessent boek dan moet je als gezond denkend mens wel rebelleren, enkel uit morele plicht.  

  2. Maar ik deel je mening, als ik zou zeggen dat je met bakstenen en cement huizen voor de armen kan bouwen, dan zal men eens goed lachen, domme kwezel dat ik ben. Nochtans heb je niet meer nodig, wellicht ben ik dan naïef om te denken dat mensen zoiets eenvoudigs dat zouden kunnen. Een GSM betekent niet dat we beter communiceren, enkel de woorden gaan sneller :)  

 3. Beste mensen, heb net dit stuk eens rustig zitten lezen. En het mooie van dit gegeven is dat ik het nog begrijp ook. Laat duidelijk zijn, dat het niet zo zeer om het gegeven gaat of het overgeschreven is en of om een eigen script  gaat, maar dat het gaat om onderwerp wat hierin verweven zit, en word om jullie reactie gevraagd, hoe jullie naar dit onderwerp kijken, niet meer enof minder. Dit systeem wordt door meerdere visionairs gebruikt. De rode draad in dit verhaal gaat om het gegeven van onderwerp-anti onderwerp. Daar de ontwikkeling van de evolutie geen pauze kent en daardoor onverminderd door dendert, wordt het onderwerp en anti onderwerp ook steeds complexer, gezien dus in al zijn diversiteit. Men geeft dat ook duidelijk aan. Tot slot, men geeft hier ook een gedrachts gegeven aan, die ook zijn eigen complexiteit kent en de oorzaak daarvan aan. Niets is de mens vreemd zggen we dan maar. Mvg Paul.

  1. Zo is dat, de mensheid evolueert doorheen de geschiedenis en heeft de potentie om te overstijgen. Dit betekent niet dat oude gedragsmodi niet meer ge(re)activeerd kunnen worden. Herval is dus steeds mogelijk maar als we op zich de mens en zijn ontwikkelingspotentieel vergeten, dan wordt het letterlijk depressie … Vandaag zijn we die mens in het verhaal vergeten, overheden zijn nu bvb op zoek naar goud, iets waarvan ik zelf dacht dat dat over een ver verleden gaat.

 4. De morfogenesetheorie is niet te falsificeren. Aanhangers van de morfogenesetheorie kunnen altijd zeggen dat er toevallig geen holonen en morfogenetisch veld aanwezig zijn. Daarom gaat het m.i. om pseudowetenschap.

  1. Dergelijke zaken vind ik persoonlijk steeds grappig, net zoals ze tragisch zijn. Wetenschap kan niet bewijzen dat getallen bestaan, uit iets dat niet bestaat bewijzen ze vervolgens vanalles dat wel bestaat. Als je er mee instemt – want dit is belist interessant – kunen we proberen het verschil tussen pseudo wetenschap en wetenschap aan te tonen. Wetend dat wetenschap het vorsen naar Wetendheid betekent, is op zich de term zeer misleidend en dus ook als pseudo te beschouwen, tenzij men dat wel zou weten uiteraard. Hetzelfde geldt voor het verschil tussen filosofie en wijsbegeerte, niet? 

   1. Grappg dat je uitgerekend dat voorbeeld aanhaalt. Getallen worden namelijk afgeleid uit het niets, d.w.z. de lege verzameling (gelijkgesteld aan nul). Eén is de verzameling die de lege verzameling bevat, enz. 

    Enfin, ik zal ingaan op de pseudowetenschappelijkheid van een morfogenetische veld.

    1. Wordt interessant, neem je hierbij ook het zgn kwantumvacuüm in rekening? Of plenum, zoals anderen dat zien. Als getallen uit het niets komen, is het dan ook logisch om te stellen dat heel die economische crisis ook een maat voor niets is?  Ter info, ik heb de zeer vreemde neiging om steeds wetenschappelijke bevindingen onmiddellijk te relateren aan het welzijn van mensen.  

    1. Misschien zie je dat verkeerd, het betekent dat je basisstelling helemaal niet kan. Als een mens een holon is, kan hij niet zeggen dat er geen holonen zijn, begrijp je? In welk veld hij dan vertoeft, is dan nog iets anders, niet? Nu, in algemene zin is het empirisch moeilijk om te bewijzen dat niets bestaat maar dat heeft meer te maken met wat wetenschap zichzelf aan grenzen vooropstelt. Je kan het misschien vergelijken met het feit dat wetenschap een ‘mens’ niet kan bewijzen, noch tijd of ruimte. Of kan men dat wel ondertussen? Zou leuk zijn, velen bijten zich er de tanden op kapot, niet? 

 5. Ieder z’n keuzen en ieder zijn levenslot. De realist weet dat het dagelijks leven verweven is met historische herdenkingen en herhalingen van woorden en klanken zowel als muziekinstrumenten melodieën. nieuwe noten en neologisme worden vaan sevig geweerd en door enkelen belastend wel eens op hunner wijze verplicht gesteld aan anders denkenden. Als ik ergens niets van weet en ook geen interesse wil in een onderwerp vindt ik het honds brutaal als men mij er mee belast in mijne verlichting. Dat vele wezens het niet kunnen laten zo’ook deze mensch, een beetje respect voor het goed welke zijzelve immers zijn verloren in hun schuld of leer hen de onschuld. Punt 6 en 7, er bestaan ook nog solitaire organismen buiten het Jodendom, de christelijke kerk alsmede overige politieke en religieuze overtuigingen dan een enkel schrijvend individu kan opstellen volgens zijne eigen inzichten vergaard in de massa waarmee en in ook wel een buit leeft, waarbij in mijne wereld de dood volgens boekje een deel is van het leven en niet andersom. We kunnen de holocaust overstijgen door relativering aan het leven en zijne voortgang, niet in de dood! ;) punt 11 laats ze maar doen wat zij willen zolang ikke er geen vervelende lasten door krijg en ieder bijtje vind heus wel zijn bloemetje, mist zijne eenheid de mogelijkheden hiervoor heeft… ± 8888 :D Nu ben ik wel benieuwd geworden in de inhoud van het visioen welke de organisatie prosument heeft?

  1. Het visioen is eenvoudig, het noemt wereld en er zitten hier en daar wat knoopjes in die mogen ontward worden, kleinigheidjes, de tijd is er rijp voor. In het andere geval duwen we de toekomst weer achteruit door het in een voorspelling en herhaling te verpakken.

   1. Oooh, ‘de wereld’ is wat men er over begrijpt of heeft aangenomen als waarheid, soms onbetwist. ‘Eenvoudig’ is vaak onvoldoende voor een vervolg, gelukkig niet altijd, zoals menig wezen al heeft ondekt. Gecompliseerd is ook wel eens niet levensvatbaar en een andere wereld is het onvermijdelijke. :) neo antiquus :)

    1. Pas als men er gras over heeft laten groeien kan men spreken van levensvervolg met goeie fundering. Als men er zand over doet zal het moeizaam worden daer men goeie grond nodig heeft voor een goed leven. Voordat men de gordijnen open gooit is het wel leuk als men de voors en tegens weet van de andere kant eenrichtingsverkeer is niet altijd mogelijk. Mijn advies is dicht laten wat men met duidelijke redenen heeft gesloten, openen op eigen verantwoording. Interesse van de cognitieve geest speelt hierbij een doorslaggevende rol voor besluiten in actie. Waarom denkt gij dat lichtkappen soms onvermijdelijk zijn? Licht is soms brutaal en pijnlijk en zelfs ongeduldig. Daarbij is niet iedereen blij met openkaart spelen, daarom dicht laten en laat de keuze privé dan ook privé zijn! Ander ras kan worden gebouwd met de bestaande bouwstukken welke U al hebt afgenomen alszijne mijne huidschilfers. Respect voor de enige onbetwiste Heer des heren.”,, Wat denkt U zelf onder anoniêmiteit? Gepast kiertje?

    2. Ik denk dat je pas van plagiaat kan spreken als je ook weet wie of wat woorden produceert. Aangezien dat in het geheel nog niet duidelijk is, is alles plagiaat. Naargelang perceptie is het dan ook legitiem om te stellen dat niets plagiaat is. Zo gezien had ik kunnen stoppen bij het eerste woord en daar eerst over denken, we schrijven het slotakkoord van deze episode voor het nageslacht dat we wellicht zelf ook zijn. Er stelt zich nog de vraag of het nu voor of na de slachting zal opgemerkt worden, naar traditie kan iedereen zich makkelijk visionair noemen, het is toch altijd al zo geweest, er is werkelijk geen atoom dat er plots anders over wil denken. Waarom zouden we, de rest doet het toch ook niet? Of nu plots weer wel, gewoon om dwars te liggen? Het spoor van de evolutie gaat immers over dwarsliggers, niet waar?

    3. Sorry, nu geen tijd, moeten nu een aantal overheden helpen, ze zijn op zoek naar goud. Ik weet ook niet of dat als grap bedoeld is, toch eens checken.

 6. Het artikel, incluis het commentaar in dezen, ontgaat elk punt van belang. Het is de mens die beredeneert en de waan die regeert. Evolutie noch bijbelse ontogenese is van werkelijke en van wezenlijke invloed op… en is van eeuwen her hetzelfde rijmpje met een andere vers. Met blijft te lang aan de veronderstelling kleven dat er iets (theoretisch) moet zijn om niets te verklaren. Is dit een nihilistische opvatting? Geenszins, me dunkt. Eenieder met enig historisch besef en perspectief beseft dat strijd en conflict een normaal aspect is van de menselijke bestaanswijzen, waarvan zijn beschaving (gecursiveerd) de historische expressie is. Onnodig te zeggen dat dit zowel zijn geweten als zijn noodlot vormt.

Laat een reactie achter