Nederland, wieg van corporatie en wereldbank

Het is niet gebruikelijk dat ik direct artikelen van andere websites overneem hier op visionair maar dit was zo een juweeltje dat ik het niet wou laten schieten. Een mooi stukje inzicht in de Nederlandse VOC mentaliteit…

Dit artikel is overgenomen van:
http://www.anarchiel.com/display/nederland_wieg_van_corporatie_en_wereldbank

De VOC was werelds eerste internationale corporatie.

Nederland is het geboorteland van de corporatie zoals we die nu kennen: niet gebonden aan grenzen, verstrengeld met de overheid en met een bijna onbeperkte macht. Zowel de corporatieve multinational als de corporatieve centrale bank vinden hun oorsprong in Nederland. Beide zijn nauw verbonden. Corporaties hebben slechts één enkel doel: winst.

Winst ten koste van alles. Ten koste van de mens, het dier, oerwouden, zeeën, het leven op aarde. De corporatie is een parasiet, een alles consumerend monster. De corporatie heeft een psychopathische persoonlijkheid en voelt geen gewetenswroeging bij haar uitbuiting, onderdrukking, vermoording van tallozen ten behoeve van een exorbitant rijke ‘happy few.’ Dit is de door Balkenende zo geroemde ‘VOC-mentaliteit’ ten voeten uit, zoals u hieronder zult lezen. Deze happy few maken uiteindelijk de dienst uit in een land: het is de financiële macht achter de façade van de overheid. Mussolini zegt over corporatisme: ‘Het is toepasselijker als men fascisme, corporatisme noemt want het is de samensmelting tussen staats- en corporate macht.’

Het is het innige huwelijk van de overheid en het corporate bedrijfsleven. De Italianen, bedenkers van de term fascisme, spreken in dit geval simpelweg van ‘estato corporativo.’1 De huidige Europese Unie is daarvan een lichtend voorbeeld.

De corporatie: een persoon met dezelfde rechten als u en ik
Zo’n honderdvijftig jaar geleden zijn corporaties nog zeldzaam. Het beperkte aantal dat er dan is moet aan strenge eisen voldoen. Tegenwoordig zijn het weinig gecontroleerde maar alomtegenwoordige wereldmachten, net als de kerk, de monarchie en politieke partijen, die echter – vreemd genoeg – dezelfde rechten hebben als mensen van vlees en bloed.

Ieder mens heeft een lichaam, een ‘corpus’ in het Latijn. Voor de overheid is de mens behalve een lichaam ook een ‘persoon.’ ‘Persoon’ is de term die de overheid gebruikt voor uw juridische identiteit, zoals bijvoorbeeld vastgelegd in uw persoonsbewijs of paspoort.2

Een corporatie is de belichaming (corpus=lichaam) van een rechtspersoon. Een rechtspersoon is een zakelijke entiteit die kan optreden als ware het een natuurlijke persoon. Dit principe waarbij een corporatie voor de wet is gelijkgesteld aan een mens van vlees en bloed, is een van de belangrijkste juridische ficties in het recht. In 1886 zou het Amerikaanse Hooggerechtshof bij een geschil tussen Santa Fé County tegen de Zuid Pacifische Spoorwegmaatschappij geoordeeld hebben dat een corporatie kan worden beschouwd als een ‘persoon.’ Daarmee verkrijgt een corporatie tegenwoordig in de praktijk dezelfde grondwettelijke rechten, bescherming en privileges als natuurlijke personen.

Het veertiende amendement uit de Amerikaanse grondwet is destijds expliciet opgesteld om de net bevrijde slaven na de burgeroorlog dezelfde rechten te geven als blanken. Het bepaalt het volgende: “Geen staat zal wetten uitvaardigen of opleggen die de voorrechten en bescherming van burgers van de Verenigde Staten zal beknotten, nog zal enige staat het leven, vrijheid of bezit afnemen zonder inachtneming van een behoorlijke rechtsgang, of enige persoon binnen zijn rechtsgebied gelijke juridische bescherming onthouden.” 3

Rechten die bedoelt waren voor de bevrijde slaven zijn en worden grootschalig gebruikt door corporaties

Corporaties en hun advocaten hebben dit amendement na de uitspraak van 1886 uitgelegd als niet alleen van toepassing op mensen van vlees en bloed maar ook op ‘rechtspersonen’ als zij. Tussen 1890 en 1910 zijn er 307 rechtzaken geweest waarbij in 288 zaken de voorgewende bedoeling van het veertiende amendement is geschonden blijkt uit de gelauwerde documentaire ‘The Corporation’ van Mark Achbar. Deze 288 zaken zijn alle naar voren gebracht door corporaties. Slechts 19 juridische procedures zijn gevoerd door Afro-Amerikanen. Zeshonderdduizend mensen vinden in de negentiende eeuw de dood in de burgeroorlog die – zo luidt de officiële versie – juist is gevoerd vanwege gelijke rechten voor zwarte Amerikanen. Rechters gebruiken dit eindresultaat sindsdien om met slechts enkele pennenstreken het amendement om te buigen ten nutte van het grote geld.

Vóór de invoering van het amendement kon de overheid grote corporaties nog ontmantelen als deze tegen het volksbelang opereerden. Een corporatie kan tegenwoordig als rechtspersoon bezit aankopen of verkopen, geld lenen of iemand aanklagen voor het gerecht. Elke rechtenstudent krijgt dit als standaardkost. Ook Nederland stelt rechtspersonen gelijk aan natuurlijke personen.

De uitspraak dat een corporatie gelijk is aan een individuele natuurlijke persoon, blijkt echter niet onderdeel uit te hebben gemaakt van het officiële vonnis, daarom onrechtsgeldig te zijn en in daaropvolgende rechtzaken misbruikt om de bescherming van de grondwet uit te breiden tot corporaties. Thom Hartmann toont aan op basis van de oorspronkelijke documenten dat de rechters in hun uitspraak van 1886 corporaties nooit gelijk hebben gesteld aan natuurlijke personen en corporaties zelfs expliciet hebben uitgesloten. Hij beschrijft hoe corporaties vrijwel onmiddellijk na de legendarische rechtszitting de grondwettelijke rechten en bescherming van natuurlijke personen onrechtmatig hebben geclaimd en feitelijk hebben gestolen.5

De corporatie: een persoon met een psychopathische persoonlijkheidsstoornis
Maar als het rechtssysteem een corporatie beschouwt als persoon net zoals u en ik, met wat voor persoonlijkheid hebben wij dan de eer kennis te maken? Noam Chomsky legt in de ‘The Corporation’ uit hoe deze ‘persoon’ enkel gericht is op ‘profit’ – hierin zit het woord ‘profiteren’ – ten gunste van de aandeelhouders. Een bovengrens bestaat niet. Hij legt uit dat we hier praten over een ‘speciaal soort’ persoon, namelijk een zonder moreel geweten.

Aangezien de overheid een corporatie qua rechten gelijkstelt aan een mens van vlees en bloed heeft psycholoog Prof. Robert Hare van de Universiteit van Colombia de persoonlijkheidsstructuur van de corporatie vergeleken met die van natuurlijke ‘personen.’ Het resultaat beschrijft hij in zijn diagnose getiteld ‘The Nature of the Corporation.’ Behalve puur gericht op persoonlijk gewin zonder grenzen, toont de corporatiepersoonlijkheid een stuitende immuniteit voor menselijke gevoelens, een onmacht tot het aangaan van menselijke relaties, een roekeloze veronachtzaming van de veiligheid van anderen, voortdurend bedrog (ten behoeve van winstbejag), complete afwezigheid van schuldgevoelens en een totaal disrespect voor sociale normen en de wet. Als we deze eigenschappen onder elkaar plaatsen ontstaat het beeld van een psychopaat. In de hiervoor genoemde documentaire laat Mark Achbar dat aan de hand van talloze voorbeelden zien.6 Een andere uitstekende documentaire over de gewetenloze uitbuiting door corporaties van arbeiders in derde wereldlanden die voor een fractie van de opbrengstprijs feitelijk als slaven producten vervaardigen, is de film ‘The New Rulers of the World’ van John Pilger.

Tot zover een korte introductie over de status en aard van het fenomeen corporatie. Nu het Nederlandse aandeel in het ontstaan ervan, te beginnen met de basisvoorwaarde: de financier.

Nederland leverde de wereld de moeder der centrale banken en wereldbank
Nadat de Zuidelijke Nederlanden met de val van Antwerpen in 1585 niet langer het financiële centrum van Europa zijn, verplaatst zich dat naar Amsterdam, tegelijk met de bankiers, kunstenaars, handwerklieden en intelligentsia die naar het noorden vluchten. Aldaar richt men in 1609 de Amsterdamse Wisselbank op. (Van Jan Pieter Saenredam – vooral beroemd van verstilde kerkinterieurs – kennen wij een schilderij van het vroege renaissancegebouw waarin de bank, onderdeel van het stadhuis, wordt gehuisvest en wat later plaats maakt voor het Paleis op de Dam).

Vanaf 1609 is de bank niet alleen de algemene kassier van de Nederlandse handel, kredietverlener en geldschepper, maar ook de plek waar men obligaties en ‘parten’ (=aandelen) kan kopen in de handelsvloten, de ‘voorcompagnieën’, die later samengaan in de Verenigde West- en Oostindische Compagnieën.

Het oude raadhuis van Amsterdam, waarin in 1609 de Wisselbank gevestigd werd. Pieter Janszoon Saenredam, 1657.

De Wisselbank maakt dat Amsterdam in de zeventiende eeuw uitgroeit tot het financiële centrum van de wereld. Violet Barbour, auteur van ‘Capitalism in Amsterdam in the Seventeenth Century’ zeg hierover: ‘If in earlier centuries all roads led to Rome, in the 17th century all roads led to Amsterdam, the economic capital of Europe.’ De eerste tekenen van globalisme dienen zich aan. Op bladzijde 130 schrijft zij:

‘De kosmopolitische geest, en geografische verspreiding van bepaalde handelsfamilies, wier hoofdkwartier zich in Amsterdam bevond, voorafschaduwden op belangwekkende wijze de internationale geschiedenissen van latere kapitalistische families.’
Barbour continueert over de internationale kapitalist, zoals in het Amsterdam van de zeventiende eeuw, die geen boodschap heeft aan grenzen:
‘De internationale kapitalist vanaf zijn vroegste tot in zijn meest moderne verschijning heeft zich altijd dáár opgehouden waar de zaken zich afspeelden; een man zónder land en de zeventiende-eeuwse Amsterdammer – doch in geen geval een man zonder stad – was opvallend onbelemmerd door abstracte overwegingen van patriottisme of theorieën van economisch nationalisme.’7

De Amsterdamse Wisselbank als centrum van de gehele toenmalige financiële wereld groeit uit tot ‘moeder der centrale banken.’ Het is de financiële rugdekking en de voorwaarde tot het voortbestaan van de eerste multinationale corporatie ter wereld. In het onlangs uitgekomen boek onder redactie van M. van Nieuwkerk ‘De Wisselbank: van stadsbank tot bank van de wereld’ tonen de schrijvers hoe dit proces is verlopen.8 De betrouwbaarheid van de bank word later echter aangetast als door de verstrekte leningen de kas het geld op de rekeningen niet meer dekt.9

Nederland leverde de wereld de vrijbrief tot plundering
In hetzelfde jaar waarin de Wisselbank wordt opgericht publiceert Hugo Grotius, beter bekend als Hugo de Groot, op verzoek van de VOC-lobby, een juridisch kader om hun zeeroof te rechtvaardigen: het Mare Liberum:10 ‘de Vrije Zee’. In 1603 entert de VOC de ‘kraak’ Santa Catharina en berooft het Portugese koopvaardijschip van haar miljoenenlading. De buit blijkt zo groot dat het VOC-kapitaal na de veiling in 1604 is verdubbeld. Dergelijke diefstal kan de VOC vanaf die tijd rechtvaardigen door te stellen dat landen als Portugal niet het alleenrecht hebben op ‘handel’ met Indië en andere landen rijk aan grondstoffen. Zo legaliseert Nederland haar eigen zeerovers.11 Voortaan zijn de zeeën vrij.

Grotius’ Mare Liberum geldt als de internationale grondslag voor de globalistische vrijhandel en het anti-protectionisme. Het is ‘een krachtig juridisch pleidooi voor een open zee en een onbelemmerde vrijhandel’ schrijft de NRC op 6 november 2008 als enthousiaste introductie op het Mare Liberum dat tijdens het Hugo de Grootjaar van 2009 centraal staat. De Groot stelt dat van de derde wereldlanden als Indonesië het ‘grondgebied veroverd mag worden’ (NRC 6 november 2008).

‘Het is een juridisch-wetenschappelijk moeilijk onderwerp’ stelt de projectleidster van het jubileumjaar in de NRC. ‘Of de gemiddelde Hagenaar warm zal lopen’ voor deze fraai in Latijnse volzinnen verwoorde vrijbrief voor plundering en uitbuiting (mijn toevoeging) weet ze nog niet. Europa had niet kunnen uitgroeien tot wat ze is zonder legitimering van de Westerse roof. ‘Of het nu gaat om de walvisvangst, de overbevissing, de nucleaire vervuiling van de zee of de olielozingen, in alle gevallen is dat straffeloos mogelijk omdat de internationale wateren beschouwd worden als een vrijplaats: Mare Liberum’, schrijft de Volkskrant op 18 maart 1995 als commentaar op De Groots schrijfsel.

Nederland leverde de wereld de eerste multinationale corporatie
De ‘Vereenigde Oost-Indische Compaignie’, in 1602 opgericht door de overheid als juridisch lichaam dat meerdere handelsvloten incorporeert en vertegenwoordigt, is de eerste echte corporatie ter wereld op de manier zoals we deze nu kennen en het model voor vele na haar. Het hoofdkantoor van deze corporatie is een toonbeeld van rijkdom.

Aandelen-VOC koopt de zeventiende eeuwse elite bij de Wisselbank. En uiteraard moet de VOC haar aandeelhouders niet teleurstellen: winst is dan ook het devies. Van het geld dat de aandeelhouders in hun ‘part’ hebben gestoken wordt de corporatie gefinancierd. Per vaart kunnen de aandeelhouders deelnemen in de opbrengst. Henk van den Heyer toont in zijn studie ‘De geoctrooide [=gepatenteerde] compagnie’ aan dat de VOC heeft gefunctioneerd als naamloze vennootschap. Een N.V. is een rechtspersoon waarbij de vennoten elkaar niet kennen, anoniem zijn en slechts beperkt aansprakelijk. Hij schrijft: ‘de wijze waarop de kapitaalvorming van de compagnieën [VOC & WIC] via publieke inschrijving door aandeelhouders bijeen was gebracht, leek zeer sterk op de beursgang van moderne NV’s. In die zin is er dus weinig verschil te bespeuren tussen de praktijk van toen en die van nu.’ (blz. 213). Daarnaast worden deze corporaties ‘wel degelijk als rechtspersonen gezien,’ continueert de schrijver op bladzijde 214.12

Alles wat de VOC kan verhandelen verkoopt deze eerste multinational ter wereld, inclusief mensen en opium. Als zij er al melding van maakt zou – volgens de officiële Nederlandse geschiedschrijving – alleen de ‘Geoctroyeerde West-Indische Compaignie’ (GWIC of WIC) aan slavenhandel hebben gedaan en dan ook nog zonder winst te maken. Beide beweringen zijn desinformatie. Professor Marcus Vink van de State University of New York beschrijft uitvoerig hoe de VOC in Zuidoost Azië de spil is in een gigantische slavenhandel, de uitgebreidste in de geschiedenis van het gebied.13

Met name de West Indische Compagnie zal echter hoge winsten boeken met slavernij. P.C.Emmer, die zijn onderzoek alleen op de Atlantische handel van de WIC heeft gericht, komt enkel al voor deze onderneming op 600.000 door Nederland verhandelde slaven. 14 De VOC gebruikt de slaven vooral op de eigen plantages. Slaven voor de plantages betrekt de VOC uit de Indonesische Archipel, India, Madagaskar en Mozambique.15 Dr. Remco Raben van het Nederlands Instituut voor Oorlogs Documentatie, stelt tijdens een symposium over het VOC-verleden dat de VOC-slavenhandel in Nederlandse historie zo goed als onontgonnen terrein is, ondanks de onverzadigbare vraag die er in de koloniale steden heeft bestaan.


De overheid en deze eerste megacorporaties zijn met elkaar versmolten: een ware BV-Nederland. De VOC is namelijk opgericht door de Staten Generaal en krijgt verregaande bevoegdheden als oorlog voeren, het uitgeven van munten en vestigen van koloniën: in feite vrijbrief om te plunderen en roven. Dit geldt ook voor de WIC. Hele eilandenrijken moordt de VOC uit. Elke jaar gedenkt de huidige bevolking van de Banda-elanden de nagenoeg complete genocide van de eilandbewoners in 1621.Van de 15.000 zielen blijven slechts enkelen in leven, schrijft J. van Zanden in zijn boek ‘Arbeid [slavernij] tijdens het handelskapitalisme.’ De VOC maakt in haar bestaan – zo het haar uitkomt – gebruik van middelen als etnische zuiveringen. In 1739 vermoordt zij bijvoorbeeld tienduizend Chinese mannen, vrouwen en kinderen te Batavia.16

De hoogste winsten maakt de elite onder de VOC-ambtenaren met de handel in harddrugs.17 Om nog hogere winsten te maken richt de VOC hier, naast de ‘officiële’ opiumhandel in 1745 een speciale private opium-sociëteit op, de ‘Sociëteyt van den Amphioen Handel.’ De VOC verkoopt de opium aan speculanten en kleine Chinese tussenhandelaren die het ondermeer verhandelen in China. In 1729 zijn er door deze handel inmiddels zoveel Aziaten verslaafd geraakt aan de harddrug dat Keizer Yongzheng de opiumhandel verbiedt. Uiteindelijk leidt het tot de Engels-Chinese opiumoorlogen.

Het voormalige kantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM)

De Nederlandsche Handel-Maatschappij – opgericht door Willem I en tevens voorloper van de AMRO-bank – neemt de regie op de opiumhandel na het failliet van de VOC en ontmanteling van de Amphioen Sociëteit over. (De ontwerper van het fraaie maar omineus uitziende, op de theosofie – nauw verwant aan vrijmetselarij – geïnspireerde gebouw van de Handelmaatschappij is tevens ontwerper van de achthoekige wereldhoofdstad bij Den Haag18).

Max Havelaar schrijft in 1859 een aanklacht over de onderdrukking en slavernij van de NHM in ‘Max Havelaar, de koffieveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij’ en voert een corrupte maar godsvruchtig-calvinistische ondernemer, annex uitbuiter ten tonele onder de veelzeggende naam koffiemakelaar ‘Batavus Droogstoppel.’

Door corruptie en verlies van de winstgevende opiumhandel aan Engeland gaat de VOC aan het einde van de achttiende eeuw ten onder en sleept de Amsterdamse Wisselbank met zich mee. De Nederlandse regering neemt de VOC-erfenis over in haar nieuwe functie als drugsbaron (NRC 08-03-01). Nu Nederland het monopolie op de opiumhandel aan Engeland heeft verloren, gaat ons land in ‘De Oost’ op grote schaal coca-planten verbouwen. Nederland is tot de tweede wereldoorlog de grootste cocaïneproducent ter wereld (bronnen zie: ‘Balkenende verheerlijkt handel in harddrugs’).

Nederland bracht "orde" ten koste van 250.000 mensenlevens.

Het dreigende verlies van de uiterst lucratieve VOC-erfenis vanaf het einde van de negentiende eeuw drijft de staat tot grootschalige genocide. Minimaal zeventigduizend Indonesiërs tijdens de Atjeh-oorlogen (olie/BPM) en minimaal honderd-vijftigduizend tijdens de ‘Politionele Acties’ vermoordt de overheid in koelen bloedde: vrouwen en kleine kinderen incluis. Ton Biesemaat, Paul van ’t Veer19 en anderen spreken de officiële cijfers tegen. Beiden komen op 100.000 doden in het olierijke Atjeh alleen. Biesemaat spreekt van 1 miljoen gewonden aldaar.20

Met tegen de 250.000 door de overheid omgebrachte zielen is dit een populatie ter grootte van Eindhoven. Onze vroomchristelijke minister president Colijn maakt – onder het roken van een sigaar – vrouwen en kinderen persoonlijk af en is er fier op. Het christelijke kabinet huldigt massamoordenaars als Generaal Van Heutz met het Grootkruis in de Militaire Willemsorde en eert hem met een staatsbegrafenis en monumenten. Hij is hiermee een der hoogst onderscheiden militairen in de Nederlandse geschiedenis. Tot zover de erfenis en ‘grande finale’ van de VOC-corporatie (bronnen zie anarchiel.com: ‘Vroom dansen rond het Gouden kalf’, deel IV, deel VI).

Het Huis van Oranje legde de fundering voor de Bank of England en haar recht voor de overheid geld te creëren als ‘legal tender’
In de achttiende eeuw heeft Engeland – geheel in VOC-stijl – het monopolie op de wereldzeeën overgenomen en ook het financiële centrum heeft zich naar Londen verplaatst. Tegenwoordig is de ‘City of London’ het financiële hart van de wereld. Ook hier staat Nederland aan de basis. De ‘proto-globalistische’ Willem III (1650-1702) is opgevoed door de Engelse Mary Stuart, de Nederlandse Amalia van Solms en de Keurvorst van Pruisen. Deze kinderloze stadhouder van Nederland en koning van Engeland is de laatste Nederlands-Duits-Engelse vertegenwoordiger van het Huis van Oranje voordat het uitsterft.21

De central bank of England

Willem III verschaft de private Bank of England in 1694 de ’Royal Charter’- een instrument tot het creëren en legitimeren van ‘incorporated bodies’22– die de fundering legt voor de Engelse overname van de centrale rol van Nederland en de Amsterdamse Wisselbank in de wereldhandel vanaf de achttiende eeuw. Deze bank is gemodelleerd naar het voorbeeld van de Wisselbank gecombineerd met de VOC. In ruil voor het recht van de bankeigenaren om voor de regering ‘the issue of notes’, de gelduitgave te verzorgen tegen rente en andere bankprivileges, verstrekt de bank de koning een lening van £ 1.2 miljoen.23

Door dit recht van geldcreatie welbewust te verkwanselen aan een private partij, legt Willem III van Oranje de basis waarop de onbeperkte macht van de huidige bankiers is gevestigd. Beroemd is de uitspraak van Meyer Rothchild – telg uit het machtige bankiersgeslacht – in de Napoleontische tijd: ‘Geef me de macht over het geld van een natie en het is me om het even wie haar wetten maakt.’

De eigenaren zullen voortaan ‘geïncorporeerd’ worden in deze nieuwe bankcorporatie genaamd ‘The Governor and Company of the Bank of England.’ De rente betaalt de koning met de belastingheffingen. Hiermee is de volgende stap tot een wereldbank gezet.24 In 1791 probeert men met de ‘Bank of the United States’ dezelfde controle te verkrijgen in Amerika. Dit lukt pas met de oprichting van de private Federal Reserve Bank in 1913.

De Bank of England wordt gebouwd bovenop de tempel van de zonnegod Mythras25 – een van de talloze mythologische zonne-messiassen, net als Jezus, de Zon van God26 (Zie ook de noot bij het NHM-gebouw). Gelijk de andere Oranjes is Willem III tot over zijn oren deelgenoot in corporatieve bedrijfs- en bankbelangen. In 1701 vaardigt hij een Royal Charter uit tot het oprichten van een corporatie voor slavenhandel en uitbuiting waar hijzelf aandeelhouder van is, bekend onder de vroom klinkende naam ‘De vereniging ter verspreiding van het evangelie in overzeese gebiedsdelen.’27 Religie en macht vormen als altijd een sublieme combinatie.

Enkele voorbeelden van latere dood en verderf zaaiende psychopathische ‘rechtspersonen’
Gezien de voorhistorie is het geen wonder dat veel corporaties gezamenlijke Brits-Nederlandse ondernemingen zijn. Zij zijn, zoals we boven al hebben gezien, niet aan een land gebonden. De Nederlands-Britse Shell-corporatie is een voortzetting van de N.V. Bataafsche Petroleum Maatschappij. Om de olieopbrengsten uit Indonesië voor de staat veilig te stellen moeten 100.000 Atjeeërs sterven.28 De ‘belangenverstrengeling’ – ons verhullende woord voor ordinaire corruptie – tussen staat en corporatie is hier duidelijk te zien. Of het nu een corporatie of de overheid betreft: de petten verwisselen de bestuurders met het grootste gemak. Zo zijn minister president en mensenslachter Hendrikus Colijn, PVDA-leider Wouter Bos, VVD-leider Frits Bolkenstein en eerste kamerlid voor het CDA Rein Willems, alle indertijd CEO’s bij deze corporatie, terwijl de koningin grootaandeelhoudster is. Zij heeft dan ook geen kritiek uitgeoefend op de exhorbitant hoge bonussen die het bedrijf de directie toekent in 2003 (NRC 09-03-03).

Beatrix is de officiële vertegenwoordiger van Shell op de Bilderbergconferenties

Waar Shell zich vestigt voltrekt zich een ecologische ramp zoals in het Russische Shakalin, het raffinaderijgebied te Curaçao en Nigeria.29 Vakbondsleider Wilson Godett leidt in 1969 voor de poorten van Shell een arbeidsopstand tegen de uitbuiting van Afro-Antilliaanse Shellarbeiders en wordt beschoten. Norbert George van de Stichting Humanitaire Zorg Curaçao becijfert dat Shell ‘meer vuil uitstoot dan in heel Nederland aan schadelijke stoffen [per?] wordt geproduceerd.’ De achtergelaten rotzooi en verantwoordelijkheid is afgekocht met 1 dollar.30 In Nigeria worden activisten en hun familie vermoord als zij protesteren tegen de door Shell veroorzaakte ecologische ramp die zich in dat land voltrekt en de uitbuiting van hun natuurlijke rijkdommen zonder dat de bevolking daar iets van terugziet (NRC 9 juni 2009). De nieuwe Iraakse regering stelt op instigatie van de VS, Groot-Brittannië en het IMF een wet op die Shell het monopolie geeft om ongehinderd en zonder profijt voor het volk de olievoorraad te plunderen. 31

Het Nederlands-Britse Unilever maakt via een dochteronderneming op grote schaal gebruik van kinderarbeid. Volgens het India-comité werken 25.000 meisjes van 4 tot 14 jaar, tot dertien uur en voor 40 eurocenten per dag, onder erbarmelijke omstandigheden– onder andere blootstelling aan insecticiden – in de katoenzaadproductie.32

Philips maakt in de oorlog haar hoogste winst ooit en produceert op grote schaal voor de Duitse oorlogsindustrie. De corporatie maakt daartoe gebruik van slaven in concentratiekamp Vught (zie voor bronnen anarchiel.com: ‘Vroom dansen rond het Gouden Kalf,’ deel V). Het corporatieve bedrijfsleven collaboreert tijdens de Tweede Wereldoorlog überhaupt massaal met de Nazi’s met volle instemming van het naar Londen gevluchte calvinistische kabinet Gerbrandy (idem: deel V).

Een dochteronderneming van Philips produceert voor gebruik in de – door de christelijke Minister van Buitenlandse zaken en ex-NSB-er Joseph Luns zo fervent gesteunde – Vietnamoorlog, het beruchte ontbladeringsmiddel met een naam die doet denken aan het koninklijk huis: ‘Agent Orange’ (Volkskrant 07-03-07). Tienduizenden onschuldige burgers sterven of lopen ernstige gezondheidsschade op als, prostaatkanker, de ziekte van Hodgkin (=kanker), disfunctie van het zenuwstelsel, diverse soorten kanker in de luchtwegen en chlooracne. Baby’s komen ter wereld met een open rug, ontbrekende ogen, dubbele ledematen en andere misvormingen.

Voor Israël produceert Philips apparatuur voor ‘targeting killing’ van Palestijnen in de Gaza strook (Groene Amsterdammer 03-04-04). Ons land behoort tot de top vijf wapenexporteurs ter wereld. ‘Per hoofd van de bevolking is Nederland zelfs ’s werelds grootse wapenexporteur’ schrijft de Volkskrant op 13 december 2008.

Corporatie of buurtwinkel? Aan u de keus!
In dit artikel heb ik gepoogd een tipje van de sluier op te lichten van het corporatisme en haar oorsprong. Ik pretendeer niet het patent op de waarheid en moedig iedereen daarom aan om het onderwerp zelf nader te onderzoeken. Feit is dat – zoals onderzoeksjournalist John Pilger aantoont – de corporaties, inclusief de corporatieve banken, de werkelijke heersers op aarde zijn. Misschien wordt het tijd om weer eens uw buurtwinkel te gaan bezoeken…

Geschreven door: Jim Beame

Lees ook:
Kunstmatige levensvorm vernietigt aarde

Bronnen:

1 David G. Mills, informationclearinghouse.info.
2 Voor uitvoerige informatie over ‘persoon’ tegenover ‘mens’ leest u de anarchiel.com freeman-artikelen.
3 supreme.justitia.com: US Supreme Court Center, 118 US 394 (1886)
4 Zie Wikipedia Artikel over geschil tussen Santa Fe County en de Zuid Pacifische Spoorwegmaatschappij, geraadpleegd 11-09-09.
5 Thom Hartmann, Unequal protection: The Rise of Corporate Dominance and the Theft of Human Rights.
6 Mark Achbar, documentaire: The Corporation.
7 Vertaling uit het Engels, Prof. Violet Barbour, Capitalism in Amsterdam in the Seventeenth Century.
8 Prof. Dr. M. van Nieuwkerk: De Wisselbank: van stadsbank tot bank van de wereld
9 Historisch Nieuwsblad 2009, nr 2
10 Wikipedia, ‘Santa Catharina’ Engels, geraadpleegd 15-06-09
11 Met toestemming van de Nederlandse overheid mocht zowel de WIC als de VOC buitenlandse schepen beroven. Zie A. Doedens, ‘Op jacht naar Spaans zilver.’
12 Henk van de Heyer, De geoctrooide compagnie’
13 Marcus Vink, ‘Freedom and Slavery: The Dutch Republic, the VOC World, and the debate over the Wold’s Oldest Trade.’ Zie voor een uitvoerige beschrijving van de Nederlandse slavenhandel & bronnen het anarchiel.com artikel over slavernij en mensenrechtenschendingen onder het calvinisme: ’De strijd tegen de menselijkheid.’
14 P.C. Emmer, The Dutch Slave Trade.
15 Femme S. Gaastra, De geschiedenis van de VOC.
16 Rick van den Broeke, Nico Dros e.a.13 april 2002, tijdens het symposium ‘Wat valt er te vieren.’
17Voor een uitgebreide beschrijving & bronnen van de opium handel en de Nederlandse Staat als drugsbaron en grootste cocaïneproducent ter wereld, zie het satirische anarchiel.com artikel ‘Balkenende verheerlijkt handel in harddrugs.’
18 Het schitterende, puissant rijke maar wat omineus uitziende gebouw aan de Amsterdamse Vijzelstraat, is ontworpen op basis van vrijmetselaarsachtige, theosofische denkbeelden door Karel de Bazel. De getrapte bovenkant is gebaseerd op de ziggurat, of Mesopotamische trappiramide, een heiligdom gewijd aan de zon van God. De Bazel ontwierp ook een achthoekige wereldhoofdstad even buiten Den Haag. Door corruptie kon het gebouw veel hoger worden dan de omringende bebouwing. U kunt er een zwaar gekuiste rondleiding krijgen, ontdaan van elke referentie aan de slavernij van het kolonialisme.
19 Pail van ’t Veer, ‘De Atjeh Oorlog’, 1980.
20 Ton Biesemaat, ‘1898 – 1904: Nederland en de olie van Atjeh.’
21Voor bronnen en de dubieuze rol van de Oranjes, zie anarchiel.com, ‘Het koningshuis.’
22 Wikipedia Eng. Geraadpleegd 20-06-09.
23 William Patterson richtte de Bank of England op naar Nederlands voorbeeld. Hij ontving van Willem III het recht tot ‘the issue of notes’ (geldcreatie) in ruil voor een lening van £ 1.2 miljoen.
24 Zie Wikip. Eng.: ‘Bank of England’, William III, William Paterson (geraadpleegd 20-06-09). Lees over de minder bekende kanten van de geldhistorie het online boek ‘The Web of Debt’door Ellen Hodgson Brown: ‘Our Money is not what we have led to believe. The creation of money has been ’privatized’, or taken over by a private money cartel.’
25 Wikipedia Eng. Geraadpleegd 20-06-09.
26 Zie voor de leugen, de oorsprong en het gebruik van religie als instrument van de macht het anarchiel.com artikel: ‘Macht en religie de sublieme combinatie.’
27 one-evil.org, 25 most evil people, King William III. ‘Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts’, SPG. Voor meer bronnen zie het anarchiel.com artikel over hetcalvinisme en de strijd tegen de mensenrechten.
28 Atjeoorlog, zie Wikipedia. Zie ook inzichten.nl ‘Het begin van de Nederlandse olie.’ Voor verdere bronnen zie anarchie.com ‘Vroom dansen rond het Gouden Kalf’deel IV.
29 platformlondon.org
30 Radio Nederland Wereldomroep, 27-06-2005.
31 Carbon Web.org 2007
32 indiaresource.org, India Committee of the Netherlands, 14-05-03.

4 gedachten over “Nederland, wieg van corporatie en wereldbank”

 1. Een stuk heb ik een keer naar de SP gestuurd van Anarchiel, dit stuk:
  Corruptie in Griekenland?
  Wat gebeurd er hier in dit land dan?
  Waarom worden we letterlijk met schuld geboren?
  In ieder geval, een echte pleister, op dit op macht en tekort georiënteerde financieel stelsel, is correctie..
   
  Dus in plaat van in Nederland met zon 17.000 euro staatsschuld geboren worden, 17.000 euro gestort wordt op je 18e verjaardag (met terugwerkende kracht aub).
  Mensen die het dan willen gaan hebben over inflatie..  is goed…    maar denk dan in ieder geval na..   waarom met schuld geboren worden en niet met tegoed?
   
  Welke Pausen hebben rente op geldverstrekking/lening door de eeuwen heen verboden en vooral… wat was de reden daarvan? Ze zijn er geweest! Welke lobbygroepen waren daar flink TEGEN aan het lobbyen?
  Welke burgers zijn als eerste gekoppeld aan het fenomeen staatschuld voor het voeren van oorlog? Nederlanders, aangegaan door Willem 3 bij “The bank of England/London”, welke dezelfde eigenaren hebben als de toenmalige bank van Amsterdam.
  Er hangt nog een heel mooi schilderij in Engeland..   van King Billy..   de Engelsen waren de eerste moderne oorlogsbankiers..    tezamen met de Nederlanders.
  Ken uw geschiedenis.  De situatie in Griekenland, is Nederlandsch.. Het eerste factional-reserve banking gebeurde in Amsterdam en heeft zich verspreid over de rest van de wereld. De eerste aandelen (joint-stock) en de eerste beurs om te handelen daarin is opgericht hier in Amsterdam, Nederland.
  Het grote probleem = Particuliere banken
  Het grote probleem = RENTE!
  Reden: MACHT over mensen en de Grieken zijn nu aan de beurt.
  Als iemand een goed idee heeft, dat voor 1 euro winst verkoopt aan 6 miljard mensen, gun ik diegene 6 miljard euro, want dat is dan echt een fantastisch idee, wat iedereen wil hebben..
  Het idee RENTE over geld wat je ZELF mag drukken (particuliere banken) is crimineel, want wie heeft hun ooit het recht gegeven? Het centrum (oorsprong) van dit geheel en de gehele crisis: Amsterdam. Nederland is hoofdrolspeler!
  Wake up! Dit is wat bewust niet in de klaslokalen wordt geleerd. Dit financiële systeem is gebaseerd met als basis om macht over mensen te verkrijgen!!!!!!!!!
   
  Het volk heeft het over kruimels, de banken bakken het brood! Lees dit maar eensch: http://anarchiel.com/display/de_wereld_in_gijzeling._deel_iv_het_verraad_van_oranje\

  Hier de reactie van de SP:

  Beste Leon,
   
  Hartelijk dank voor uw mail aan Emile Roemer. Hij vroeg mij deze te beantwoorden.
  De laatste tijd is de commotie rond Griekenland weer flink toegenomen. Bezuinigingsdoelstellingen werden niet gehaald, waardoor de Europese landen en het IMF vooralsnog niet over zijn gegaan tot uitbetaling van een nieuw deel van de vorig jaar afgesproken steun. Bovendien is de situatie van Griekenland zo verslechterd dat de Europese landen praten over een nieuwe steunronde bovenop de vorig jaar toegezegde steun.

  De SP was tegen de steun die vorig jaar gegeven is en is tegen een nieuwe steunronde voor Griekenland. Niet omdat de SP onder alle omstandigheden tegen steun aan Griekenland is, maar omdat de Griekse schuld simpelweg te hoog is. Dit wordt niet opgelost door steeds meer geld van de Europese belastingbetaler in Griekenland te pompen. Eerst zal de schuld deels afgeschreven moeten worden, hierdoor gaan banken en andere financiële instellingen ook een deel van de rekening betalen. Op die manier krijgt Griekenland meer lucht om orde op zaken te stellen, want er zal hoe dan ook iets gedaan moeten worden aan de verlammende corruptie en de massale belastingontduiking door midden- en hogere inkomens.
  Een vrijwillige bijdrage van de financiële sector, zoals nu in Europa besproken wordt, is niet voldoende. Instellingen zullen niet snel geneigd zijn hier echt vrijwillig aan bij te dragen en door financiële instellingen allerlei lokkertjes te bieden is het nog maar de vraag of de landen via een omweg toch niet weer extra risico van de banken over nemen.

  De regering en de centrale banken willen u graag doen geloven dat een afschrijving van de Griekse schuld tot doemscenario’s zal leiden, maar wanneer er gevraagd wordt naar een concrete onderbouwing geeft men niet thuis. De directe blootstelling van Nederlandse financiële instellingen op Griekenland is in ieder geval niet heel groot, zo blijkt uit de antwoorden op Kamervragen die wij pas gesteld hebben. Wat de pensioenfondsen betreft, hebben we de minister gevraagd naar de meest recente cijfers, maar daarop hebben we geen antwoord ontvangen, terwijl zij hun posities inmiddels verder hebben afgebouwd. Doemscenario’s of niet, hoe langer we een echte oplossing uitstellen, hoe groter de rekening voor iedereen zal zijn.

  Voor meer informatie wil u graag wijzen op enkele recente berichten op onze website, waaronder de ervaringen van Emile Roemer en Ewout Irrgang in Griekenland en het verslag van de discussieavond over de Europese schuldencrisis die de SP onlangs heeft georganiseerd. Zie:
  http://www.sp.nl/geld/nieuwsberichten/9781/110622-sp_delegatie_in_athene_schuldeisende_banken_moet_verlies_nemen.html
  http://www.sp.nl/geld/nieuwsberichten/9793/110623-economen_op_sp_avond_over_schuldencrisis_laat_ook_banken_crisis_betalen.html
  http://www.sp.nl/geld/nieuwsberichten/9503/110519-een_land_in_diepe_schuld_geef_je_geen_nieuwe_creditcard.html
  http://www.sp.nl/geld/nieuwsberichten/7603/100504-banken_moeten_meebetalen_aan_hulp_voor_griekenland_update.html

  Met vriendelijke groet,
  Ben van Gils
  Fractiemedewerker financiën
  SP Tweede Kamerfractie
  Kijk ook eens op:
  http://www.sp.nl
  http://www.sp.nl/geld
   

Laat een reactie achter