ESM is in strijd met de Nederlandse Grondwet

***Op http://www.stand.nl/ kunnen mensen zelf stemmen over of de regering wel of niet in moet stemmen met het ESM. Momenteel 16:10 op 22 mei is 75% van de Nederlanders tegen.***

Dit artikel is overgenomen van http://www.courtfool.info/nl_ESM_in_strijd_met_Grondwet.htm
Arend Lammertink

22 mei 2012

Hieronder vindt u de email die Arend Lammertink vandaag, 22 mei 2012, aan de Voorzitter van de Tweede Kamer heeft gericht. Vanavond wordt er in de Tweede Kamer over het ESM gedebatteerd.

From: Arend Lammertink

Date: 2012/5/22
Subject: **spoed** Waarom er voor de goedkeuring van het ESM verdrag een twee derde meerderheid van uw kamer vereist is.
To: De voorzitter van Tweede Kamer der Staten Generaal

Geachte Voorzitter,

Vandaag debatteert uw kamer over de eventuele goedkeuring van het ESM verdrag[1] door ons land. Ik wijs u er bij deze op dat dit verdrag op een aantal punten in strijd is met de grondwet en daarom slechts met een twee derde meerderheid van stemmen kan worden aangenomen.

Ik wijs u in deze op de volgende (delen van) artikelen uit het ESM:

-:-
ARTIKEL 8
Maatschappelijk kapitaal

4. De ESM-leden verbinden er zich hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe hun bijdrage tot het maatschappelijk kapitaal te leveren overeenkomstig hun in bijlage I vermelde bijdrage-sleutel. Zij geven tijdig gevolg aan alle opvragingen van kapitaal overeenkomstig de in dit Verdrag vastgelegde voorwaarden.

ARTIKEL 10
Wijzigingen in het maatschappelijk kapitaal

1. De Raad van gouverneurs evalueert op gezette tijden en ten minste om de vijf jaar het maximale leningvolume en de toereikendheid van het maatschappelijk kapitaal van het ESM. Hij kan besluiten het maatschappelijk kapitaal te wijzigen en artikel 8 en bijlage II dienovereenkomstig aan te passen. Dit besluit treedt in werking nadat de ESM-leden de depositaris in kennis hebben gesteld van de voltooiing van hun toepasselijke nationale procedures. De nieuwe aandelen worden aan de ESM-leden toegewezen volgens de in artikel 11 en bijlage I bepaalde bijdragesleutel.

ARTIKEL 32
Rechtspositie, voorrechten en immuniteiten

1. Teneinde het ESM in staat te stellen zijn doel te verwezenlijken, worden aan het ESM op het grondgebied van elk ESM-lid de rechtspositie en de voorrechten en immuniteiten, als vermeld in dit artikel, toegekend. Het ESM tracht erkenning van zijn rechtspositie en van zijn voorrechten en immuniteiten te verkrijgen op andere grondgebieden waar het functies vervult of activa bezit.

2. Het ESM bezit volledige rechtspersoonlijkheid; het heeft volledige handelingsbevoegdheid om:

a) roerende en onroerende goederen te verkrijgen of te vervreemden;
b) overeenkomsten te sluiten;
c) in rechte op te treden; en
d) elke overeenkomst en/of alle protocollen betreffende de hoofdzetel te sluiten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat zijn rechtspositie en zijn voorrechten en immuniteiten worden erkend en dat daaraan gevolg wordt gegeven.
-:-

Hieruit blijkt dat het ESM een nieuw op te richten rechtspersoon is, waaraan een aantal bevoegdheden inzake het opstellen van de begroting worden overgedragen. De grondwet bepaalt echter het volgende:

-:-
Artikel 105

1.De begroting van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk wordt bij de wet vastgesteld.

2.Jaarlijks worden voorstellen van algemene begrotingswetten door of vanwege de Koning ingediend op het in artikel 65 bedoelde tijdstip.

3.De verantwoording van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk wordt aan de Staten-Generaal gedaan overeenkomstig de bepalingen van de wet. De door de Algemene Rekenkamer goedgekeurde rekening wordt aan de Staten-Generaal overgelegd.

4.De wet stelt regels omtrent het beheer van de financiën van het Rijk.
-:-

Wanneer (een gedeelte) van de begroting en uitgaven van het Rijk niet bij wet wordt vastgesteld, maar overgedragen wordt aan de rechtspersoon “ESM”, die geen onderdeel uit maakt van het Rijk, dan is dat in strijd met artikel 105 lid 1 van de grondwet. En dat betekent dat artikel 91 lid 3 en artikel 92 van de grondwet bij dit verdrag van toepassing zijn:

-:-
Artikel 91
3.Indien een verdrag bepalingen bevat welke afwijken van de Grondwet dan wel tot zodanig afwijken noodzaken, kunnen de kamers de goedkeuring alleen verlenen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 92
Met inachtneming, zo nodig, van het bepaalde in artikel 91, derde lid, kunnen bij of krachtens verdrag aan volkenrechtelijke organisaties bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en rechtspraak worden opgedragen.
-:-

Ik wijs u er verder up dat indien uw kamer het ESM verdrag zou goedkeuren zonder de grondwettelijk vereiste twee-derde meerderheid, u en/of de leden van de regering zich schuldig zouden maken aan het misdrijf omschreven in artikel 94 van het wetboek van strafrecht:

-:-
Artikel 94 | Sr, Boek 2, Titel 1
De aanslag ondernomen met het oogmerk om de grondwettige regeringsvorm of de orde van troonopvolging te vernietigen of op onwettige wijze te veranderen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren of geldboete van de vijfde categorie.
-:-

Ik verzoek u dit bericht met spoed door te sturen aan alle leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal en mij hiervan per e-mail een bevestiging te doen toekomen.

Met vriendelijke groet,

Ir. Arend Lammertink.

[1] http://www.european-council.europa.eu/media/582895/10-tesm2.nl12.pdf

ESM is in strijd met Nederlandse Grondwet (2)

Rudo de Ruijter
22 mei 2012

Er zijn nog meer punten, waarop het ESM-verdrag op zeer gespannen voet staat met de Nederlandse Grondwet.

Artikel 49 Grondwet

Zo eist het ESM, dat degene die verantwoordelijk is voor Financiën (onze Minister van Financiën) Gouverneur wordt in het ESM. Als Gouverneur moet hij de stabiliteit van de eurozone bevorderen. Artikel 49 van onze Grondwet verplicht hem echter tot een getrouwe invulling van zijn ministerschap. Dat Eurozone-de rol van Gouverneur en de nationale rol van minister van Financiën vaak zullen conflicteren spreekt vanzelf. De foutieve informatie die Minister de Jager de Kamer voorgespiegeld heeft over de gesuggereerde maar niet voorziene rol van de Kamer bij ESM-besluiten is typerend voor de spagaat waarin de minister belandt als dienaar van twee meesters.

Artikel 19.1 Grondwet

“Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.” Wanneer je weet, dat de overheidsbestedingen verantwoordelijk zijn voor de helft van de economische activiteit, dan kun je op je vingers natellen, dat de miljarden die we moeten bezuinigen voor het ESM het verlies van werkgelegenheid betekent voor duizenden, tienduizenden of misschien zelfs honderdduizenden Nederlanders, al naar gelang de verliezen die het ESM zal lijden en/of de besluiten van de Gouverneurs het ESM kapitaal te verhogen.

Verder is het ESM onderdeel van een desastreuse euro-politiek, die regeringen ook vanwege andere afspraken (bijv. terugdringen van de staatsschuld en beperking van de staatsbegroting) dwingt tot enorme bezuinigingen. Waarom deze drastische bezuinigingspolitiek geen logische oplossing is en zelfs totaal overbodig is kunt u lezen in ESM, een zwarte dag voor de democratie.

22 mei 2012

P.S.:

Goed om te weten (toevoegingen die Arend Lammertink onder de aandacht brengt)

http://adbroere.nl/web/nl/columns/in-het-oosten-gaat-de-zon-op.php
-:-
Een uitspraak van het Centrum voor Europese Politiek (CEP) zorgt ervoor dat  het ESM verdrag in elk geval niet geruisloos door de Bondsdag kan worden geloodst. De Duitse coalitie van christen-democraten en liberalen is nu afhankelijk geworden van de sociaal-democraten om de noodzakelijke twee-derde meerderheid te kunnen bereiken.

[…]

Volgens het CEP rapport is een twee-derde meerderheid essentieel omdat het ESM een systeemverschuiving in de constitutie teweeg brengt, die op grond van artikel 23 van de grondwet slechts met genoemde meerderheid kan worden aangenomen.

 â€˜Het ESM verdrag koppelt de nationale financieel economische politiek duurzaam aan een met de EU verbonden internationale financiële organisatie’, volgens het genoemde oordeel, â€˜Hierdoor wordt de budgettaire soevereiniteit van het Duitse Parlement structureel en onomkeerbaar aangetast.’De wetenschappelijke dienst van de Bondsdag was in februari 2012 tot een gelijkluidende mening gekomen.

Bron: Welt-Online 26 maart 2012, vertaling Ad Broere

-:-
http://www.earth-matters.nl/60/4928/europa/Artikel%20printen
-:-
In Duitsland wordt er op een andere manier naar de komst van het ESM gekeken dan in ons land. Door de inzet van burgerbeweging Die Zivile Koalition zijn er 600.000 mails naar de Bondsdag gestuurd van Duitsers,  die hun parlementsleden vragen het ESM verdrag niet te ratificeren. Verder kwam het Centrum voor Europese Politiek (CEP) in een op 26 maart 2012 gepubliceerd rapport tot drie belangrijke conclusies met betrekking tot het ESM:

 1. Het ESM verdrag verbindt de nationale economische politiek blijvend aan die van een internationale financiële organisatie, opgericht door de zeventien eurolanden.
 2. De eigen beslissingsbevoegdheid in de Bondsdag over de begroting  wordt structureel en duurzaam aangetast. In het slechtste geval wordt het bail-out verbod dat in het EU verdrag is opgenomen, door de oprichting van het ESM gewijzigd in een de-facto ongelimiteerd en oneindig bail-out gebod voor de eurolanden. Een bail-out verplichting overigens, dat niet alleen betrekking gaat hebben op landen, maar ook op banken.
 3. Het ESM veroorzaakt een dermate diepgaande structurele verandering in de constitutie, dat deze op grond van artikel 23 in de Duitse grondwet uitsluitend met een twee-derde meerderheid in de Bondsdag en Bondsraad kan worden uitgevoerd.

Het onderzoeksinstituut CEP wijst op de vergaande gevolgen voor de nationale soevereiniteit door de overdracht van bevoegdheden aan een internationaal instituut, op het permanente karakter van het Europees Stabiliteit Mechanisme en op de financiële consequenties die hieruit voortvloeien voor de landsbegroting. Deze gevolgen zijn dermate ingrijpend, dat het CEP op grond van de Duitse grondwet een meerderheid van twee-derde van de stemmen in de Bondsdag en Bondsraad noodzakelijk acht.

-:-

Dat is dus in feite dezelfde situatie als in Nederland. Ook de beslissingsbevoegdheid van de TK over de begroting wordt natuurlijk evenzo “structureel en duurzaam aangetast” en dat gaat dus in tegen artikel 150 van de grondwet. Zie ook:

http://www.quofataferunt.com/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=75&id=46777&limit=15&limitstart=30&Itemid=120

-:-
Euroverdrag gaat in tegen Grondwet
Brussel gaat dus voortaan bepalen of de Miljoenennota door de beugel kan. In Artikel 91 van de Grondwet is echter opgenomen dat een verdrag dat ingaat tegen de Grondwet, met tweederde meerderheid moet worden aangenomen. Als er geen 100 van de 150 stemmen in de Tweede Kamer en 50 van de 75 stemmen in de Eerste Kamer zijn te vinden, dan mogen de rode potloden weer worden geslepen. De vraag is echter hoe de zittende partijen het er dan van af gaan brengen. Of krijgen wij, net als Italië en Griekenland ook een niet gekozen bankierskabinet?
-:-

Tekst van het ESM-verdrag zoals getekend 2 februari 2012 en zoals deze ter goedkeuring voorgelegd is aan de Tweede Kamer:

http://www.european-council.europa.eu/media/582895/10-tesm2.nl12.pdf  (als niet beschikbaar, hier een kopie)

Korte video: http://www.youtube.com/watch?v=1GaH2MqXfxM

Ter vergelijking kunt u hier de tekst van het oorspronkelijke verdrag vinden: xx_ESM-treaty_11_July_2011.pdf

16 gedachten over “ESM is in strijd met de Nederlandse Grondwet”

 1. Leenvr, ik ben het volledig met je eens. het is niet alleen dat wij gewone mensen geschoffeerd worden, maar dan ook nog even langs onze grondwet te sluipen, heb er geen goed woord voor over. Onder dit schrijven luister ik tevens naar RTL7 en hoor net dat de wensen van ESM is dat het Europese noodfonds weer, buiten alles om, het noodfonds voor de ECB te verhogen, dat zou voor Nederland betekenen dat we 40 miljard even moeten ophoesten, m.a.w. plm 35 miljard garant staan en de overige 4,5 miljard even in de ECB storten. Lang leve het kunduz akkoord in nederland. Waar is nu het begin, maar vooral waar is het eind, komt dat ooit in zicht???? Het kan alleen maar erger worden. Onvoorstelbaar en dat alleen om de financiele markten tevreden te stellen. Treurig. Mvg, Paul.  :-? :?

 2. Ja kijk wat er eerder in Griekenland en Italie is gebeurt, daar zijn democratisch verkozen regeringsleiders aan de kant geschoven en vervangen door onverkozen bankiers. In die tijd is Griekenland volledig verkocht aan private partijen zoals we in Catastroika konden zien. In Nederland was dat allemaal niet nodig, nog niet althans. Onze staatsbedrijven zijn allmeaal al geprivatiseerd op de waterleiding na geloof ik en zo fiets Kunduz ook even een akkoord erdoorheen wat volledig vernietigd war er nog over is van de Nederlandse financiele soeverniteit. 

  Te Bizar maar helaas volledig volgens patroon. Zet druk op overheden, grote veranderingen, grote stress. Problem en dwing ze zo in hun desorientatie en tijdsnood om jouw al klaarliggende oplossing erdoorheen te drukken…

  Ik heb er idd ook geen goed woord meer voor over. Deze politici mogen allemaal op een lijst gezet worden voor potentieel landverraad als je het mij vraagt.

  Landverraad Artikel 93 Wetboek van Strafrecht:
  De aanslag ondernomen met het oogmerk om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

  Als dit echt zo belangrijk is en het beter is voor ons allemaal dan moeten we er een referendum over houden. Dat deden ze bij de grondwet en toen zij Nederland nee dus drukten ze later het verdrag van Lissabon er maar door. Dit soort stiekeme sluipwegen laat volgens mij alleen maar zien dat dit het daglicht van een referendum niet kan verdragen en het daarmee dus niet in het belang van het Nederlandse volk lijkt…

   

 3. Het debat is vanavond om 19.30, ben ook erg benieuwd wat hier uit gaat komen. Ik dacht dat Nederland hier niet veel stemmen in heeft omdat dit land klein is… hopen dat men het vuur aan de schenen wordt gelegd vanavond!
  Douwe, heb nog een link geplaatst bij Hoe eerlijk is ons huidige economische systeem eigenlijk. Zeer de moeite waard om te bekijken, het gaat over een systeemcrash in de financiele sector die men zelf niet eens goed kan duiden…
  De snelheid waarmee er geld in omloop is… ik hoop dat men het ESM opschort en eens goed gaat nadenken wat er hier staat te gebeuren!

 4. We weten toch onderhand wel dat de politiek een scam is, dat het poppetjes zijn van de elite die via zulke wegen op weg zijn naar de totale controle of NWO. ESM komt er al stemt 100% van het volk tegen en al is het in strijd met de grondwet. U wordt dan belooft dat het beter is voor u en Europa en dat u blij mag zijn dat zij de politiek er is die zo slim voor u kan denken / beslissen. Echter als straks alles uiteen spat en het land geen geld (genoeg) meer heeft wordt u alles ontnomen om het land financieel te redden in de naam der koningin Beatrix aka Bilderberger.

 5. Ik weet niet of voor dit plan inderdaad een grondwetswijziging nodig heeft, er worden al langer bedragen afgedragen aan de EU, en het is onduidelijk (voor mij althans) of het in dit geval anders zou zijn wat de voorwaarden betreft.
  Bovenstaande discussie heeft mij in ieder geval niet overtuigd, de afkeer van het bankwezen en de huidige aanpak van de crisis staan vooral in de schijnwerpers.
  De hoogte van het bedrag is wel anders dan hiervoor, maar dat heeft als zodanig geen invloed op de juridische kant. En of dit al dan niet eeen goede politiek is, heeft met de grondwet als zodanig natuurlijk niets te maken, dit staat er los van.

 6. hoe werken we ons zelf naar de verdommenis?? als het met nederland verkeerd gaat mag nederland ook aankloppen bij dit fonds hoor…en als het goed gaat met nederland en het fonds heeft de 40 miljard waarvoor nederland garant stond opgebruikt kan nederland kijken naar de eigen situatie en besluiten of ze nog eens voor een bepaald bedrag garant staan of niet…bij de normale procedure hebben alle ministers van financien in de raad vetorecht, (allen moeten ze het eens zijn of het gaat niet door) dus in zekere zin heeft Nederland nog zeggenschap wat er met het geld gebeurt, bij de spoed procedure 85 procent (hoe meer geld je stort des te meer stemrecht heb je in die situatie, nederland 40 van de 700 dus 5,7%) maar daar heeft men bewust voor gekozen om de stabiliteit te waarborgen en toch de snelle beslissing te kunnen nemen (want daar ging het uiteindelijk ook om)..dus ik zie niet in waarom WE branden….
  Ik kwam bovenstaande tegen in een draadje op nujij.nl. Dit staat een beetje haaks op eerdere berichten hier over dit onderwerp. Is bovenstaand dan onzin?

 7. Peer Polderman

  Ik ben de EU-verheerlijking helemaal zat!
  Nooit gedacht:  ik moet mijn stem dus gaan verloten tussen de SP en de PVV.
  Alle andere partijen schaar ik tegenwoordig onder NSB’ers.
   
   

 8. Als mensen het huidige geldsysteem snappen, begrijpen ze direct dat het ESM volledig zinloos is als het wordt gepresenteerd als plan om de crisis op te lossen. Onze economie is een continue groeiende schuldenberg waar telkens meer rente over moet worden betaald aan de mensen die het recht hebben deze schulden te scheppen en dat zijn private banken. Dat is de basis van het systeem daar is dus niets aan te redden. Dit probleem kan alleen worden opgelost door het kwijtschelden van alle schulden, door inflatie volledig alles waardeloos laten maken of het moet imploderen met een soort domino van landen die failliet zullen gaan. Ik wou dat er meer opties waren maar ik kan ze nog niet vinden helaas. Het ESM doet dan ook niets om het op te lossen. Het is niets minder dan een staatsgreep van de bankensector in 17 landen. Nederland heeft sinds 2008 al 100 miljard in de crisis gestoken. Of eigenlijk geleend bij dezelfde private bankiers… Waar ze deze 40 miljard ook van gaan lenen. En die worden gebruikt om die banken te betalen en te redden. Het is te absurd voor woorden. De Banken zijn bezig om alle Europese overheden maar ook in de VS en Canada volledig in de tang te nemen waarbij landen worden afgebroken om de rente over de door hun uit het niets gecreeerde schulden te kunnen betalen. En blijkbaar zijn onze politici zo dom of corrupt dat ze in deze chantage van de banken trappen. Ze willen zelf niet verantwoordelijk zijn dus onder druk maken ze zo alles nog erger voor de burgers en geven de banken nog meer macht en zeggenschap. Landverraad in mijn opinie. Net als het verdrag van Lissabon dat ook was trouwens. 

  https://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/update-hoe-eerlijk-is-ons-huidige-economische-systeem-eigenlijk/ wat achtergrond over het systeem mochten mensen interesse hebben. Als je het systeem begrijpt zie je in 1 klap dat het ESM helemaal niets gaat helpen voor het Nederlandse volk. Die waren dan ook niet voor niets 75% tegen. Kortom de kunduz coalitie heeft volledig tegen de wil van het volk gehandeld en dat hebben ze kunnen weten aangezien de poluitslag al bekend was voor de stemming. Daarbij hebben ze de andere partijen die het wouden uitstellen ook gewoon genegeerd. Dit heeft niets meer met democratie te maken maar goed dat hadden we kunnen weten dat was in Griekenland en Italie ook al niet meer het geval… Het was een mooie illusie die nederlandse democratie maar nu laat de bankensector gewoon zien we er echt de baas is en zijn geweest de afgelopen 300 jaar van onze geschiedenis.

  Nu is de vraag of de Nederlandse bevolking dit pikt, protesttips kunnen worden verkregen van de occupybeweging wereldwijd. :-)

   

 9. deel de visie van Douwe. http://adbroere.nl/web/nl/columns/zeven-fatale-vergissingen-met-betrekking-tot-het-esm.php
  Ervaring heeft mij geleerd dat alleen een oplossing valt te verwachten door problemen bij de oorzaken aan te pakken. Stabiliteit kopen we hier niet mee. Je kunt dat zo voorspellen. Zoals die achterbakse Kunduz-deal precies de IFM-gesel is die over de kapotgespeculeerde Gr. en Sp. is gelegd, zo heeft ook ESM de IMF handtekening. Dat is een garantie op catastrofes. IMF doet al 20 jaar vooral zich storten op landen die nog maar weinig keus hebben – en dan daar de doodsteek aan uitdelen. (Onredelijk pakket aan eisen, en dwang IMF leningen te nemen – tegen exhorbitante rente). De Fed heeft Jo-6 pack al 2 keer opgelicht (QE1, en QE2, het IMF heeft de BofE nu ook al tot QE gemaand. De euro is next in line …
  IMF is ‘Wall Street’, is de kern van het roofkapitalisme. ESM is dan ook heel fijn voor de miljardairs/power elite. De burger moet de big-picture zien, vergeet de politiek – corrupt tot op het bot. Democratie – zoals die nu is – is dood en begraven.
  De burger zal zelf z’n schaapachtigheid moet afwerpen, zelf de democratie herstellen. De dijken van de democratie zijn al lang gebroken. De media zijn een circus, politici clowns. (geen grappige clowns!).
  De media verslaan het nieuws niet, maar fabriceren dat. Verzwijgen hoe de elite geld uit het niets creeren, dat meteen voor een groot deel aftappen; hoe de roofbaronnen de planeet plunderen en de Trillion Dollar Club zonder enige controle de vrije hand heeft.
  http://www.dereaguurder.nl/2012/04/het-kwaad-achter-het-bankenstelsel-17098
  http://dprogram.net/2011/07/29/imf-and-cfr-insider-recruited-by-obama-white-house/
  De big picture is de totale fascitische werelddictatuur. 
  http://pecangroup.org/new-world-order/council-on-foreign-relations Controle over geld, gezondheid, voedsel, leven en dood (axis of evil, eugenics), privacy, media, wetenschap, kunst en cultuur; alle facetten van het leven.
  http://www.corbettreport.com/articles/20091111_estulin_g20.htm
  http://www.youtube.com/watch?v=p-SszJkjy60&feature=related interview Mc. Govern, ex-CIA
  http://www.infowars.com/articles/new_orleans/roberts_americans_brainwashed.htm
  http://dprogram.net/2012/05/16/un-world-bank-strangle-sovereign-nations-into-accepting-global-population-reduction-dictates/
  http://www.anarchiel.com/display/de_macht_achter_de_macht_de_1001_club_eugenetica_en_duistere_kant_milieubew
  ‘heet van het web’ (vandaag!)
  http://www.infowars.com/house-passes-hr-4133-binding-the-us-to-israel-and-their-war-agenda/
  Weest erop voorbereid dat lieden – nogal aggressief – u/dit alles wegzetten als complot(denker). Er is een media-oorlog gaande, een desinformatie-offensief, in kranten, tv, social media en het web. Grotere onzin bestaat niet. Alhoewel we het ons nooit (zo) bewust (konden) zijn, is deze power elite al sinds de 17 eeuw aan de macht. Maar nooit had het volk zoveel van haar vrijheid moeten inleveren als wij reeds gedaan hebben.
  Heel veelzeggend nu terug te lezen waar de presidenten T. Jefferson en JFK voor stonden. o.a. ‘mensen als schapen kweken regeringen van wolven’.

 10. Wat er tegenwoordig allemaal zo achterbaks over ons wordt uitgestort is zo verontrustend. Ongelooflijk dat de massa niet instictief aanvoeld dat er vreselijk foute dingen gebeuren. Uiteraard op veel punten in strijd met de grondwet. En met de Universele verklaring van de Rechten van de Mens.
  Ik heb echt onvoldoende tijd ál die foute gebeurtenissen uit te pluizen. Misschien dat meer mensen willen nadenken over in hoeverre Kamerbesluiten wel of niet rechtsgeldig zijn als de Kamerleden niet(volledig) zijn geinformeerd, zijn misleid, of feitelijk blijken dat waarover ze hebben besloten niet goed te (hebben) begrepen.

  De ESM-blauwdruk komt uit de koker van de roofbankiers-elite. Nog een aanvulling terzake op de vorige posting. Een zeer, zeer indrukwekkend goed onderbouwde compilatie die iedereen wel zou moeten wakker schudden – duur dik 1 uur (sla geen minuut over, kijk liever niet alleen):
  http://dprogram.net/2009/02/16/film-endgame-blueprint-for-global-enslavement/ Legt alle verbanden, en toont interviews en rapportages van geheime meetings van de wereldleiders.

  Onze beschaving staat op het spel! Ontluisterend is ook kennis te nemen van het HAARP project in Alaska. Inderdaad, dit speelt zich ook in de Nederlandse mediacratie af:
  http://www.nationofchange.org/globalization-hollow-politics-1335280882

Laat een reactie achter