moslimbroederschap

Lijfstraffen zoals zweepslagen, in de Lage Landen al meer dan een eeuw geleden afgeschaft, komen weer terug als islamisten hun zin krijgen. Bron: L'Exécution de la Punition de Fouet door Jean-Baptiste Débret (1829)

Is islamisme legitiem, en iets anders dan jihadisme?

Waar landen als Soedan en de Verenigde Arabische Emiraten afstappen van de meest controversiële aspecten van het islamitische wettenstelsel sharia, rukt het islamisme op in Nederland en België. Volgens een groep overwegend “progressieve” opiniemakers moeten we onderscheid maken tussen islamisme en jihadisme. Waar jihadisme wordt gezien als crimineel, want: oproepend tot geweld, ziet deze groep islamisme als een legitieme politieke stroming. Hebben zij gelijk? Wat is jihadisme en wat is islamisme?

Wat is het verschil tussen islam en islamisme?
Islamisme is een neologisme wat in feite neerkomt op “politieke islam”. Van oudsher was er alleen de islam, die zowel persoonlijke als politieke elementen bevatte. In de sharia is er geen onderscheid tussen het persoonlijke en privédomein. De hadith (overleveringen) met een politiek karakter, zoals de voorgeschreven straffen en huwelijkswetten staan in hetzelfde boek als de hadith met een persoonlijk karakter, zoals de voorgeschreven manier om te bidden of de rituele wassing uit te voeren. Dit volgt het systeem van het belangrijkste islamitische heilige geschrift, de koran. Ook ziet de islamitische staat streng toe op het geloofsleven van de individu. Zo was het gezamelijk bidden voor moslims geregeld een wettelijke plicht in een sharia-staat, zoals in de streng-islamitische staat van de Almohaden[1].
Samengevat: in de traditionele islam is er geen duidelijk onderscheid tussen de politieke en de religieuze dimensie. Deze vloeien naadloos in elkaar over. De explicitering van het islamisme is van vrij recente datum, met denkers als de door Nasser terechtgestelde Egyptische islamist Sayyid Qutb. Voor die tijd, en ook voor een belangrijk deel na die tijd, was er geen onderscheid tussen het privédomein en het publieke domein qua islamitische wet. De strenge afscheiding van het privédomein heeft uitsluitend betrekking op het voorkomen van “onwettige” seks tussen niet-getrouwde personen van het andere geslacht. De harem is afgeleid van het Arabische ‘haram’: verboden of heilig.

Lijfstraffen zoals zweepslagen, in de Lage Landen al meer dan een eeuw geleden afgeschaft, komen weer terug als islamisten hun zin krijgen.  Bron: L'Exécution de la Punition de Fouet door Jean-Baptiste Débret (1829)
Lijfstraffen zoals zweepslagen, in de Lage Landen al meer dan een eeuw geleden afgeschaft, komen weer terug als islamisten hun zin krijgen.
Bron: L’Exécution de la Punition de Fouet door Jean-Baptiste Débret (1829)

Wat is het verschil tussen “jihadisme” en “islamisme”?
Wie de qua leesbaarheid vrij taaie tijdschriften die terreurgroepen als Al Qa’eda en Islamitische Staat doorleest, zoals Inspire (Al Qa’ida) en Dabiq (IS) valt op dat de bronnen die zij aanhalen dezelfde zijn als de bronnen die islamisten aanhalen. Namelijk de koran en (vooral) de hadith. Een als ‘niet-terroristisch’ bekend staande groep als Hizb-ut-Tahrir keurt aanslagen op bijvoorbeeld Israëli’s en andere ; vijanden van de islam’ op theologische gronden goed. [2] Dit geldt in sterke mate ook voor de ideologisch meer flexibele Moslimbroederschap, die voor het doel: het verenigen van alle islamieten onder één soennitisch  kalifaat en het onderwerpen van de niet-moslims, de onderlinge verschillen tussen islamieten als secundair ziet [3]. Er zijn landen, waar deze groep zich vreedzaam manifesteert, zoals Turkije en veel westerse landen, en er zijn andere landen, waar deze groep terreuraanslagen pleegt (Gazastrook, Syrië).

Ideologisch gezien is er geen verschil tussen een “vreedzame” islamist en een “jihadist”, behalve een meningsverschil over de te volgen strategie. De ideologie van jihadisten IS islamisme. “Jihadisme” (nauwkeuriger: jihad al-qital, gewapende strijd) is slechts een strijdmethode van het islamisme, het is geen losstaande ideologie.

Wat als jihadisten of islamisten het voor het zeggen krijgen?
De gevolgen zijn in beide gevallen hetzelfde en uitermate voorspelbaar: invoering van de sharia, i.e. inperking van de rechten voor vrouwen en niet-islamitische groepen, invoering van de jizya (een hoofdelijke belasting toegepast op niet-moslims), invoering van polygynie, afschaffen van de mensenrechten van homoseksuelen, de doodstraf op het verlaten van de islam voor ex-moslim mannen / levenslange opsluiting voor ex-moslim vrouwen tot ze van mening veranderen, ar-rajam (steniging) voor getrouwde islamieten die seks hebben met een ander dan de eigen echtgenoot of een ma malakat amaynukum (‘wat de rechterhand toebehoort’, i.e. krijgsgevangen genomen slavin). En, natuurlijk, het ongeldig verklaren van het huwelijk van een ex-moslim met zijn vrouw, in landen zoals Egypte waar een sharia-light heerst. Pas in 2020 werd er in Egypte openlijk gediscussieerd over het afschaffen van deze wet [4]. Had deze ex-moslim in bijvoorbeeld Mauretanië geleefd, waar de volledige sharia geldt, dan was hij geëxecuteerd.

Zoals u al begrepen hebt, waarde lezer, wordt ook de slavernij weer ingevoerd. Immers, abolitionisme is bida (innovatie) van de kuffaar (ongelovigen). En, natuurlijk, de ongeldigheid van de getuigenis van een niet-moslim tegen die van een moslim. In bijvoorbeeld Pakistan en Noord-Nigeria zie je islamisme in de praktijk. In alle landen waar het islamisme oprukt, worden vrouwenrechten en de rechten van niet-islamitische en seksuele minderheden (waaronder de minderheid die seks heeft zonder huwelijk) ingeperkt of afgeschaft.

Positieve kanten vergeleken met de op dit moment heersende politieke ideologieën in het westen heeft het islamisme niet.

Kortom: niet echt idealen die worden geassocieerd met progressief, laat staan visionair denken.

Is islamisme legitiem?
Of islamisme “legitiem” is, is de vraag. De CP’86 is wegens racisme verboden door de rechter. De apartheidsidealen van het islamisme zitten eveneens over de rand wat volgens het huidige Nederlands strafrecht toegestaan is. Wij zijn daarom geneigd deze vraag stellig ontkennend te beantwoorden.

Bronnen
1. D. Serrano, Judicial pluralism under the “Berber empires” (last quarter of the 11th century C.E. – first half of the 13th century C.E.), Bulletin d’Études Orientales, https://doi.org/10.4000/beo.3229, 2015
2. Hizb ut-Tahrir: ideology and strategy, Henry Jackson society, 2013
3. A. Ayyash, Strong Organization, Weak Ideology: Muslim Brotherhood Trajectories in Egyptian Prisons Since 2013, Arab Reform Initiative, 2019
4.
Amna Naseer: Controversy in Egypt after a statement regarding the legality… [of a marriage between a Muslim woman and a non-Muslim man], 2020

 

De Moslimbroederschap is vrijwel niet te infiltreren.

Geweld rond Moslimbroederschap Egypte onvermijdelijk

Anders dan de westerse politieke elite gelooft, is het optreden van het Egyptische leger geen willekeurig machtsmisbruik maar een logisch gevolg van eerdere ervaringen met de Moslimbroederschap en de psychologie van radicale islamieten.

Wat wil de Moslimbroederschap?
De Moslimbroederschap is een over bijna alle landen waar soennitische islamieten permanent verblijven, verspreide beweging. De Ikhwan al Moeslimien is in 1923 ontstaan in Egypte als reactie op het afschaffen van het kalifaat, de islamitische superstaat.

De Moslimbroederschap is vrijwel niet te infiltreren.
De Moslimbroederschap is vrijwel niet te infiltreren.

De lijfspreuk van de Moslimbroederschap is “Allah (de god van islamieten) is ons doel; de koran (het voornaamste heilige boek van islamieten) is onze wet, de profeet (bedoeld wordt hier de Mekkaanse handelaar, warlord en lokale leider AbÅ« al-Qāsim Muḥammad ibn Ê¿Abd Allāh (plm. 570-632) die volgens islamitische overleveringen de islam uitgevonden zou hebben) onze leider; Jihad (‘heilige’ strijd) is onze weg; en sterven terwille van Allah is de hoogste van onze aspiraties.”

Wereldomspannend kalifaat
De bestaansreden van de Moslimbroederschap is het verwezenlijken van een internationale islamitische superstaat, het kalifaat, waarin de islamieten verenigd zijn. Dit gebied zou Noord Afrika, het Midden Oosten, Centraal Azië en islamitische staten in het Verre Oosten omvatten. Als onderdeel hiervan moeten de bestaande regeringen in door veel islamieten bewoonde streken ten val worden gebracht.

De Moslimbroederschap heeft al meerdere politieke moorden op haar naam staan. De Moslimbroederschap wordt daarom niet voor niets door de meeste regeringen in het Midden Oosten als gevaarlijke, subversieve organisatie gezien.
Andere geliefde Moslimbroederschap technieken zijn het infiltreren van islamitische organisaties en deze naar Moslimbroederschap-voorbeeld omvormen en zendingswerk voor de eigen onbuigzame variant van het soennisme.

Wat voor structuur heeft de Moslimbroederschap?
De Moslimbroederschap is een internationale, strak hiërarchisch geleide organisatie met afdelingen in landen met een grote soennitische bevolking. De organisatie, met rond de 600.000 leden, heeft een engelengeduld en werkt uitgesproken lange termijn.
De subversieve doelstellingen, met keiharde overheidsrepressie als gevolg, dwongen de organisatie om ondergronds te gaan en een uitgebreide cellenstructuur te ontwikkelen. De organisatie wordt, blijkt uit uitgelekte documenten, internationaal geleid door een soort ‘algemene vergadering’, bestaande uit afgevaardigden van elke nationale Moslimbroederschap. Deze kiest een ‘sjoera’ (Arabisch voor raad), die het beleid uitstippelt. Deze sjoera kiest uit haar midden een dagelijks bestuur dat de organisatie aanstuurt. Deze bestaat uit afdelingen: onder meer Uitvoerend Comité – Afdeling Organisatie – Algemeen Secretariaat – Politieke Afdeling – vrouwenafdeling [1].

Hoe rekruteert de Moslimbroederschap leden?
Scouts van de organisatie rekruteren de vroomste islamieten in hun omgeving, vaak jonge kinderen van leden. Pas in een later stadium onthullen de recruteerders dat ze van de Moslimbroederschap zijn. Gedurende enkele maanden tot twee jaar worden deze aspirantleden in een ‘usra’ (cel) opgenomen, een groep van vier tot vijf leden geleid door een ‘najib’ (kapitein). In deze periode worden de nieuwe rekruten doordrenkt met het islamistische gedachtengoed van de Broederschap en wordt bekeken of ze wel genoeg vorderen in het geloof, betrouwbaar en gehoorzaam genoeg zijn. Hierna doorlopen ze de fasen van muayyad (supporter), mumtasib (affiliate) en muntazim(organisator) waarin ze steeds meer kennis van islamitische geschriften moeten vergaren en verantwoordelijkheden nemen. Pas dan, als ‘ach ‘amal’, werkende Broeder, kunnen ze als volwaardig lid toetreden.[2]

De leden helpen elkaar onderling aan schaarse dingen in islamitische landen, zoals baantjes en huwbare vrouwen, wat verklaart waarom de Moslimbroederschap blijft voortbestaan. Het gevolg is een moeilijk te infiltreren gesloten groep van fanatieke islamieten: vrijwel geen undercover agenten hebben het geduld om meer dan tien jaar als fanatieke islamiet te leven. Familiebanden zijn belangrijk in de Broederschap, wat infiltratie helemaal een helse klus maakt.

Was geweld te vermijden?
Op de plaatsen waar de Broederschap augustus 2013 pleinen en moskeeën bezet hield, zijn volgens diverse getuigenverklaringen vijanden van de Moslimbroederschap gemarteld met onder meer stroomschokken en brandende voorwerpen. Ook werden er grote hoeveelheden vuurwapens aangetroffen. Vermoedelijk is dit een belangrijke reden dat de Egyptische legerleiding zo grof geweld in heeft gezet: er dreigde een burgeroorlog.

Een tweede belangrijke reden is dat grof geweld een grote indruk maakt op islamitische extremisten. Zij geloven immers vast dat Allah alles beheerst. Het is dus Allahs wil dat de islamisten worden verslagen. In de woorden van Osama Bin Laden: de mens kiest het sterke paard boven het zwakke paard. Na een harde klap is het doorgaans enkele jaren rustig.

De belangrijkste reden is echter dat de Moslimbroederschap door kerken en seculieren aan te vallen, alsmede zich schuldig te maken aan ernstige martelpraktijken[3], zichzelf zwaar in diskrediet heeft gebracht. Hiermee heeft de groep alle sympathie verloren bij 90% van de Egyptische bevolking en de rest van de wereld en was het voor het Egyptische leger weinig riskant om voor eens en voor altijd met deze gevaarlijke dreiging af te rekenen.

Bronnen
1. Moslimbroederschap, Engelstalige en Nederlandstalige artikelen op Wikipedia
2. Eric Trager, The Unbreakable Muslim Brotherhood: Grim Prospects for a Liberal Egypt, Washington Institute for Near East Policy, Foreign affairs, 2011
3. Amnesty International persbericht, Egypt: Evidence points to torture carried out by Morsi supporters, 2013