pedagogiek

Gedwongen hulpverlening, bijvoorbeeld door Jeugdzorg, maakt het leven van veel ouders tot een hel. Bron: jeugdzorgklachten.files.wordpress.com

Kinderen steeds meer melkkoe zorgsector

Jeugdzorg, die kinderen zonder tussenkomst van de rechter uit huis plaatst. Gedwongen, vaak niet vergoede therapieën ‘in het belang van het kind’. Duidelijk is dat er iets ernstig mis is. Wat is er aan de hand, en wat moet er gebeuren?

Vergrijzing gevolg van extreem hoge kosten van kinderen groot brengen
Het geboortecijfer in Nederland(1,7) en België(1,9) ligt al jaren fors onder het vervangingsniveau van 2,1 kind per ouderpaar. Een van de redenen hiervoor is dat het krijgen van kinderen bijna niet op te brengen is voor werkende ouders met een laag inkomen. Kinderopvang bij een gastouder, bijvoorbeeld, moet aan zoveel wettelijke eisen voldoen dat er in Nederland geen kinderopvang mogelijk is onder de 5,48 euro per uur per kind in 2015[1]. Dat is tweederde van het bruto minimumloon, in 2015 8,70 per uur bij een 40-urige werkweek. In Nederland vergoedt de overheid maximaal 220 uur kinderopvang per maand per kind met een uurtarief van max. 6,84 euro.
In België bestaat de Kinderopvangtoeslag van maximaal 75 euro per maand, ongeveer voldoende voor 15 uur opvang voor een kind. Wel is kinderopvang in Belgie voor kinderen vanaf 2,5 jaar gratis, omdat de Belgische scholen vanaf die leeftijd beginnen.

Gedwongen hulpverlening, bijvoorbeeld door Jeugdzorg, maakt het leven van veel ouders tot een hel. Bron: jeugdzorgklachten.files.wordpress.com
Gedwongen hulpverlening, bijvoorbeeld door Jeugdzorg, maakt het leven van veel ouders tot een hel. Bron: jeugdzorgklachten.files.wordpress.com

Orenmaffia
Dit is een van de gevolgen van de wurggreep die de zorgsector op kinderen heeft. Invloedrijke lobbies zetten bewindslieden onder druk om zoveel mogelijk diploma-eisen, maximaal aantal kinderen per begeleider en dergelijke op te nemen. Ook het basisonderwijs wordt steeds meer gemedicaliseerd. De gevolgen zijn niet moeilijk te voorspellen. Vooral hoogopgeleide en stevig betaalde remedial teachers, psychologen, pedagogen en therapeuten eisen een steeds groter percentage van de koek op. Omdat de overheid de explosie van zorgkosten een halt heeft toegeroepen, zoekt deze zogeheten orenmaffia steeds meer haar toevlucht tot de ouders zelf.  In het ‘belang van het kind’, dat spreekt.  Bij steeds meer kinderen wordt een mode-aandoening zoals ADHD, DCD of PDD-NOS geconstateerd, wat het startschot is voor een zwerm aan gogen om zich op de onschuldige kindertjes te storten. Is een ouder zo ‘onverantwoordelijk’ om hun kroost deze ongetwijfeld zeer nuttige therapie te ontzeggen, dan spreekt het voor zich om Bureau Jeugdzorg in te schakelen. Het ‘belang van de inkomsten voor zorgprofessionals het kind’ gaat immers boven alles.

Gedwongen ‘gastvrijheid’ van Bureau Jeugdzorg
Vermoedelijk de ergste uitwassen in Nederland vinden plaats bij Bureau Jeugdzorg, vroeger bekend als de Kinderbescherming. Wordt een ouder of ouderpaar aangemeld bij het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) door een anonieme tipgever, dan wordt een onderzoek ingesteld. Vaak draait dit uit op een ondertoezichtstelling (ots), die in vijftig procent van de gevallen leidt tot uithuisplaatsing. Deze uithuisplaatsing, met de aanstelling van een gezinsvoogd, is een uitermate lucratieve zaak voor Jeugdzorg. Zie ons eerdere artikel hierover. Helaas voor Jeugdzorg hebben overheid en politiek steeds meer problemen met de tomeloze uitbreidingsdrift van deze organisatie. Vandaar dat Bureau Jeugdzorg nu zelfs de wet en het VN Kinderrechtenverdrag overtreedt en zelfs zonder tussenkomst van de rechter kinderen uit huis plaatst, om hun opvanghuizen maar vol te krijgen.

Drastisch inperken nutteloze en gedwongen hulpverlening
Hulpverlening aan kinderen moet alleen, als er een duidelijke medische indicatie is. De boterzachte definities van de hiervoor genoemde moderne ziekten vallen daar duidelijk niet onder. Ook moet de staat in de staat, die Jeugdzorg nu steeds meer vormt, aangepakt worden. Het afschaffen van anonieme meldingen is bijvoorbeeld het minste.

Bronnen
1. Belastingdienst, Maximum uurtarief kinderopvang

Veel ouders zitten met hun handen in het haar wat betreft de opvoeding. Zou een verplichte opvoedcursus voor alle mensen helpen? Bron: NTR

Ouderschapsexamen oplossing voor problemen met opvoeding?

Steeds meer ouders zitten met de handen in het haar. De supernannies, opvoedbijbels en dito bladen, die elkaar vaak ook tegenspreken, zijn niet aan te slepen. Is een cursus opvoedkunde voor ouders een goed idee?

Veel ouders zitten met hun handen in het haar wat betreft de opvoeding. Zou een verplichte opvoedcursus voor alle mensen helpen? Bron: NTR
Veel ouders zitten met hun handen in het haar wat betreft de opvoeding. Zou een verplichte opvoedcursus voor alle mensen helpen? Bron: NTR

Het belang van opvoeden
Het kind is de vader (of natuurlijk moeder) van de volwassene is een bekende uitspraak. Veel karaktertrekken zijn aangeboren, maar hoe deze karaktereigenschappen zich ontwikkelen, wordt voor een belangrijk deel bepaald door de opvoeding. Ook zijn er veel karaktertrekken niet aangeboren, maar aangeleerd, of ontwikkelen zich emergent. Kortom: de eerste levensjaren van een kind zijn belangrijk, en hierbij zijn de ouders, vooral de moeder, de belangrijkste factor. Het is zelfs zo, dat de intelligentie van het kind de eerste paar jaar het beste voorspeld kan worden door naar het IQ van de moeder te kijken.

Wie moeten leren om kinderen op te voeden?
Wanneer iemand ouder wordt, of een ouderrol krijgt, is niet te voorspellen. Er zijn tienermoeders (en ~vaders) en ook onverwachte zwangerschappen, ondanks de alomtegenwoordigheid van pillen, condooms en spiraaltjes. Ook kan een niet-ouder een relatie krijgen met een alleenstaande ouder, waardoor hij of zij toch een ouderrol krijgt. Kortom: het lijkt een verstandig idee om iedereen voor te bereiden op het leven als opvoeder. Dit zal kinderloze mensen ook beter helpen om mensen met kinderen, en kinderen in het algemeen, te begrijpen. Ook zullen meer mensen nadenken over het krijgen van kinderen, en de gevolgen die dat op hun leven zal hebben.

Wat zouden ouders moeten leren?
Ik ben zelf kinderloos, al heeft mijn vriendin kinderen. Dit overzicht is dus verre van volledig, en vermoedelijk ook niet geheel foutloos. Ouders moeten m.i. leren, hoe ze om moeten gaan met een zwangerschap, bevalling en opgroeiend kind. Hierbij komt ook voeding voor kinderen. Kinderen hebben hoogwaardige voeding nodig met veel bouwstoffen, zoals eiwitten, vitamines, mineralen en belangrijke vetten zoals linolzuur en omega-3 vetzuren. In de praktijk betekent dat: veel vlees of vleesvervangers (eieren (aanbevolen), peulvruchten+granen in 1:2 verhouding), gekookte groente, vette vis of een andere bron van gezonde vetten en fruit. Veel ouders volgen een modieus of caloriearm dieet en laten hun kinderen mee eten. Het gevolg is dat sommige kinderen daardoor ondervoed raken. Kinderen houden erg van snoep en andere zoete dingen. Rond het vierde levensjaar slokt het zich ontwikkelende brein heel veel energie op: 43% van alle energie die het kind gebruikt. Zelfs bij een vijfjarige verbruikt het brein meer energie dan het veel grotere brein van een volwassene. Vermoedelijk verklaart dit mede de enorme verslaving aan zoetigheid van kinderen. De kunst is hier om de zoetigheid te verwerken in iets met veel gezonde voedingsstoffen, bijvoorbeeld fruit.

Vaak zijn er communicatiemisverstanden tussen volwassenen en kinderen. Het belangrijkste is dat kinderen weten dat de ouder onvoorwaardelijk van ze houdt. Kinderen hebben een wereldbeeld dat onbevangener, maar ook beperkter is dan dat als ze volwassen zijn. Kinderen hebben behoefte aan intellectuele prikkels, veiligheid en de befaamde rust, reinheid en regelmaat. Zorg dus dat het huis volhangt met allerlei dingen die de verbeelding en nieuwsgierigheid prikkelen. Heel belangrijk is dat ze leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen daden. Een probleem in het tegenwoordige Nederland is dat veel ouders nalaten duidelijke grenzen te stellen aan hun kinderen. Het gevolg hiervan is dat kinderen opgroeien tot vervelende, verwende en opdringerige volwassenen die weinig rekening houden met anderen. Een pak slaag of corrigerende tik, vroeger een geliefde opvoedmethode, is tegenwoordig wettelijk verboden. Opvoeders moeten dus hun toevlucht zoeken tot andere methoden, zoals de befaamde time-out en dergelijke.

Kinderbescherming: een kijkje achter de schermen

Na een aantal geruchtmakende zaken, zoals het meisje van Nulde, ligt de kinderbescherming in Nederland behoorlijk onder vuur. Is dat terecht? Achtergrondkennis van wat er precies gebeurt achter de schermen van de kinderbescherming is erg nuttig om deze vraag te beantwoorden. Hoe zou de kinderbescherming in Nederland verbeterd kunnen worden, of doet de kinderbescherming nu al goed werk? Tot slot weblinks en telefoonnummers.

Algemeen Meldpunt Kindermishandeling, als ouders tekortschieten
Kinderen moeten het krijgen, en volwassenen moeten het geven: zorg, liefde en bescherming.
In de eerste plaats komen de ouders in aanmerking voor het bieden van bescherming, dan de sociale omgeving, maar soms professionele hulpverlening zoals het AMK (Algemeen Meldpunt Kindermishandeling). De eigen verantwoordelijkheid (en die de sociale omgeving kan bieden) komt dan grotendeels bij het AMK te liggen.

De kinderbescherming bemoeit zich intensief met adoptieouders. Bij 'natuurlijke' ouders met psychische problemen werkten instanties vaak langs elkaar heen.

Hoe gaat de Kinderbescherming te werk?
Bij een melding, via de politie of rechtstreeks naar het AMK, wordt een verslag gemaakt en een onderzoek gestart. Bij gezinnen met huiselijk geweld wordt altijd een melding gemaakt door de politie. Het AMK bekijkt voor het onderzoek de melding waarin de politie het verslag laat scannen, òf van een andere melder de volgende gegevens:
– wat de functie is van de melder (beroep of relationeel),
– wat het probleem is (zorgen),
– wat de vraag is. Hierbij wordt gekeken naar de aard van de melding (aanleiding), de ernst en het verloop, de lichamelijke signalen, de ontwikkeling, het gedrag, de basale verzorging, de emotionele warmte, de regels en grenzen en de stimulering in het gezin, de stabiliteit, het persoonlijk functioneren en de voorgeschiedenis, de beschikbaarheid, de partnerrelatie, het gezinsklimaat, de sociaal-economische omstandigheden, ingrijpende gebeurtenissen en sociaal netwerk van het betreffende gezin of persoon. Er wordt ook navraag gedaan bij de Raad vd. Kinderbescherming of het gezin daar bekend is.

Hoe schat de Kinderbescherming risico’s in?
Vervolgens worden risicofactoren bepaald, die kunnen zijn:
huiselijk geweld en relatieproblemen, psychische problematiek, ambivalentie tegenover hulpverlening, eerdere hulpverlening, eerder AMK onderzoek, financiële problemen, opvoedingsproblemen en andere risico`s zoals ontvoering.
De melders krijgen bericht dat onderzoek gaat plaatsvinden, ook wordt een inschatting gemaakt van de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de melder, of informatie voldoende feitelijk, recent en objectief is, en de urgentie van de melding. De melder kan ook aangeven welke rol van betekenis hij of zij op zich kan en wil nemen.

De conclusie of er sprake is van kindermishandeling baseert men op:
– de aard en ernst van de melding met de risicotaxatie,
– of er sprake is van een levensbedreigende situatie, en
– of er sprake is van escalerende problematiek.

Het plan van aanpak
Bij een plan van aanpak vervolgens worden hypothesen opgesteld van heden, verleden, en toekomst. Hierbij is (per domein) informatie nodig over:
Ouders
– Wat is het verhaal van ouders over de gemelde signalen?
– Wat was volgens ouders de aanleiding tot de melding?
– Wat is de opleiding/werksoort van ouders?
– Is een ouder door eigen problematiek niet in staat voldoende veiligheid te bieden?
– Heeft een ouder mishandeld?
– Is er sprake van een stabiele relatie?
– Staan ouders open voor hulp?

Vermoedelijke mishandeling
– Hoe vaak is er sprake van huiselijk geweld?
– Is de biologische vader op dit moment betrokken bij het gezin?
– Hoe is de psychische gezondheid van de ouders op dit moment?

Gezin/omgeving
– Is er een goed sociaal netwerk om het gezin?
– Is er voldoende ondersteuning bijv. vanuit familie?
– Is er sprake van een stabiel en geregeld leven?
– Is er sprake van conflicten/huiselijk geweld?
– Is er sprake van materiële of financiële problemen?
– Betreft het een multi-probleem gezin?

Jeugdige
– Is/was het kind gewenst?
– Is er sprake van gedrags- en ontwikkelingsproblematiek?
– Is er sprake van kindfactoren, bijv. bepaalde ziektes, handicaps of afwijkingen?
– Hoe zijn de schoolprestaties? Leerachterstand? Ziekteverzuim?
– Hoe is de lichamelijke verzorging?
– Heeft het kind vaak spanningsklachten, zoals buikpijn, moeheid of hoofdpijn?
– Worden kinderen voortdurend betrokken bij volwassenenproblematiek?
– Hebben kinderen de rol van ouders overgenomen? (signalen van parentificatie)
– Krijgen kinderen meer verantwoordelijkheid dan bij hun leeftijd past?
– Is er sprake van onveilige of onvoldoende hechting met vader of moeder?
– Worden kinderen op meerdere gebieden verwaarloosd?

Hulpverlening
-Is er een huisarts betrokken bij het gezin?
– Heeft het gezin na eventueel eerder AMK onderzoek nog contact gehad met hulpverlenende instanties?
– Welke hulpverlener was betrokken, met welk doel?
– Is er verdere diagnostiek nodig, van ouders of kinderen?
– Zijn ouders in staat om te veranderen en willen ze dat?
– Is het gezin te helpen?
– Accepteren ouders adviezen van de hulpverlening?
– Welke hulpverlening zou in eerste instantie nodig zijn om de kindermishandeling te stoppen?
– Is hulpverlening in een vrijwillig kader voldoende om de evt. kindermishandeling te stoppen?

Opvoeding/verzorging
– Zijn ouders gehuwd/ geregistreerd partner/ samenwonend?
– Wie heeft ouderlijk gezag?
– Hebben ouders voldoende pedagogische vaardigheden?
– Zijn ouders in staat voldoende veiligheid en verzorging te geven?
– Hoe is de affectieve relatie tussen ouder en kind?
– Zijn ouders betrouwbaar voor het kind?
– Bieden ouders voldoende structuur, regels en grenzen?
– Stimuleren de ouders de kinderen voldoende?
– Zoeken ouders zonodig tijdig hulp voor kinderen o.a. medische hulp?

Huisbezoek
Er volgt een huisbezoek waarvan het betreffende gezin op de hoogte is gesteld, met een gesprek en een voorstel voor hulpverlening, waarvan een multidisciplinair beoordelingsverslag wordt gemaakt. Er worden contacten gelegd met (verschillende soorten) hulpverlening en de afspraken worden vastgelegd. Als er wachtlijsten zijn wordt er voorlopige hulpverlening geregeld, eventueel wordt er een spoedaanmelding gedaan.
Bij een vervolgafspraak wordt er nog ingegaan op algemene en hulpverleningsinhoud. Ook worden aanvragen ondertekend, en resterende vragen beantwoord.
De melders krijgen bericht dat het onderzoek is afgesloten, maar niet van de uitkomst.

Afsluiten
Bij de afsluitregistratie intern wordt weergegeven of er een vorm van kindermishandeling is aangetroffen, of er sprake is van ontwikkelings- of opvoedingsproblematiek, wat de onderliggende oorzaken zijn van de problematiek, wat er nodig is om de problematiek aan te pakken; diagnostiek, hulpverlening en/of bescherming, en in welke mate de veiligheid van het kind is verbeterd.
Tenslotte wordt er regelmatig telefonisch contact onderhouden met de betreffende hulpverlening en als deze goed verloopt wordt het dossier gesloten en bewaard in het archief.

Meer informatie
Telefoonnummer en websites voor volwassenen:
www. steunpunthuiselijkgeweld.nl
www.huiselijkgeweld.nl
Steunpunt huiselijk geweld: 0900-1262626

Telefoonnummers en websites die u uw kinderen kunt aanraden:
http://www.kindertelefoon.nl/
van 14.00 tot 20.00 uur 0800-0432 (gratis) en voor mobiele bellers:
0900-0132. Chatten kan iedere dag vanaf 16.00 uur, behalve op zaterdag.
http://www.kopstoring.nl/ voor kinderen van ouders met psychische problemen,
http://www.drankjewel.nl/ voor kinderen van ouders met een alcoholprobleem.