Volgens de loonmatigers is het erg slim om kunstmatig armoede onder werknemers op te wekken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt het tegendeel. Bron:Wikimedia Commons

Armoede wordt sociaal steeds minder nuttig

Gij zult werken in het zweet uwer aanschijns. Deze bekende spreuk uit het oude testament geeft goed de houding van onze maatschappij weer ten opzichte van arbeid. Armoede is een stok achter de deur die mensen doet arbeiden, zodat de onaangename rotklusjes toch gedaan worden. Maar hoe zinnig is deze stok achter de deur nog?

Armoede als middel om de werkenden te disciplineren

In elke maatschappij zijn er rotbaantjes. Het gaat hier om slecht betaald en onaangenaam werk, dat de werknemers weinig status oplevert en vaak ook gevaarlijk is voor de gezondheid. Toch moet dit werk, bijvoorbeeld schoonmaakwerk of werk aan de riolering, gedaan worden. Weinig werknemers zullen hier uit vrije wil voor kiezen. De aanwezigheid van een onderklasse, die niet aan leuker en beter betaald werk kan komen, zorgt ervoor dat dit werk toch wordt verricht. Als door een al te effectief socialistisch beleid de onderklasse verdwijnt, zoals in Nederland einde jaren 60, wordt er door de regering een nieuwe onderklasse geïmporteerd, in Nederland bekend als gastarbeiders.

Dom werk stompt af

Volgens de loonmatigers is het erg slim om kunstmatig armoede onder werknemers op te wekken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt het tegendeel. Bron:Wikimedia Commons
Volgens de loonmatigers is het erg slim om kunstmatig armoede onder werknemers op te wekken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt het tegendeel. Bron:Wikimedia Commons

Gebrek aan hulpmiddelen maakt vaak creatief. Vroeger maakten kinderen hun eigen speelgoed, terwijl ze nu vaak door hun ouders op jonge leeftijd worden bedolven onder dure prullaria uit de speelgoedwinkel. Helaas zijn de laagstbetaalde baantjes nu net datgene waar managers en zogeheten arbeidsdeskundigen zich het meest op uitleven. Alles wordt vastgelegd in protocollen waardoor de zelfstandigheid van de werknemer wordt geminimaliseerd.

Het gevolg is dat er heel veel arbeidsvreugde verloren gaat bij werknemers. Maar dat niet alleen. Armoede tast ook hun vermogen tot creatief denken aan en maakt minder intelligent, met een daling tot 13 IQ-punten, zo blijkt uit recent onderzoek[1]. Er is daardoor sprake van een vicieuze cirkel. Er is ook een rechtstreeks verband tussen IQ en prestaties op de werkvloer[2]. Kortom: armoede versterkt door dit effect economische wanprestatie. Goedbetaalde werknemers en ondernemers presteren beter.

Waar komt rijkdom vandaan?

Technisch gesproken betekent rijkdom: meer inkomen hebben dan je nodig hebt. Een grootverdiener met een spilzuchtig leefpatroon is daarom in feite armer dan iemand met een laag inkomen die zuinig leeft en daarom elke maand geld opzij kan leggen. Zuinig leven is dus een voor de hand liggende oplossing. Steeds meer Nederlanders doen dit nu ook. Een tweede oplossing is het inkomen van armen vergroten. Veel mensen, vooral mensen met kinderen, staat het water nu aan de lippen. Vooral omdat de vaste lasten in Nederland hoog zijn en door verstikkende regelgeving bijvoorbeeld wonen onnodig duur is. Alleen door hun inkomen te vergroten kunnen deze mensen uit de ellende worden geholpen.

De oplossing: een fontein van welvaart

Er ontstaat rijkdom als er waarde wordt gecreëerd. Een werkgever kan aan een bestuurder van een kiepwagen een hoger loon uitbetalen dan aan iemand die met een kruiwagen hetzelfde werk doet, omdat een vrachtwagenchauffeur per uur vele malen meer kan vervoeren. Met andere woorden: per uur meer waarde creëert.

Dom werk moet verdwijnen. Daar is ook niets mis mee. Hiervoor kan het Zwitserse model gebruikt worden. Vuilnisman is in Zwitserland, behorende tot de allerrijkste Europese landen, een middelbaar geschoold beroep dat ook goed betaald wordt. Dit kan ook voor andere laaggeschoolde beroepen, zoals schoonmaker, gebeuren. Schoonmaakdeskundigen kunnen bijvoorbeeld algoritmen bedenken om ruimtes bacterievrij te houden. De schoonmakers krijgen dan een grondige vakopleiding en veranderen in hoogopgeleide professionals met een stevig salaris, die een hele vloot robots aansturen en onderhouden.

Het gevolg is dat de Nederlandse bevolking voornamelijk bezig zal zijn met het bedenken van manieren waarop werken leuker, slimmer en productiever kan. Hierdoor ontstaat een virtueuze cirkel, een stuwende stroom van voortdurende innovatie en welvaartsgroei. Een fontein van welvaart.

Bronnen
1. Anandi Madi et al., Poverty Impedes Cognitive Function, Science, 2013
2.  Schmidt, Frank L.; Hunter, John E. (1998). “The validity and utility of selection methods in personnel psychology: Practical and theoretical implications of 85 years of research findings”. Psychological Bulletin 124 (2): 262–74.

34 gedachten over “Armoede wordt sociaal steeds minder nuttig”

 1. In relatie tot de theorie kunnen we de bewijslast niet ontkennen of ontkrachten, rationeel of neutraal wetenschappelijk zouden we overnacht de tabula rasa kunnen doorvoeren om morgen wakker te worden in een wereld zonder schulden. In theorie is dit perfect mogelijk en zou lijken op een mirakel alsof het een Godsgeschenk betreft. Op dit punt stoten we op de ‘menselijke complexiteit’, verschillende mensen hebben een ander oordeel wat op zich gekaderd wordt binnen een culturele conditionering. Voor wie gelooft in het bestaan van God zouden we nu kunnen opperen dat God de mensheid wel genegen is maar de menselijke complexiteit niet toelaat om de boodschap te begrijpen, verschillende meningen leiden tot conflict waardoor de oplossing quasi letterlijk niet gezien of gehoord wordt. De primaire voorwaarden ‘ontvankelijkheid’ en ‘zelfreflectie’ bepalen dan ook of de theorie tot enig succes kan leiden, in het andere geval zal strijd en conflict de maatstaf blijven. (inside out)

 2. Onzin, juist omdat we zo weinig willen of kunnen betalen, verplaatsen we het probleem naar lagelonenlanden. Behalve bekendere zaken zoals textiel uit Bangladesh en Cambodja worden er in Thailand  o.a. bij de garnalenvisserij, de latex-rubber industrie en ananas-kwekerijen slaven uit Myanmar ingezet. Door hun methamphetamine afhankelijk te maken werken ze hard en eten weinig. Human trafficking behoort thans tot de grootste illegale industrieen ter wereld. Hoe zou dit toch komen?

 3. Binnen de ‘rijke’ westerse landen waart een ondoelmatigheids spook rond. Ondanks een voortdurende verbetering van de Stand der Techniek vanaf 1945 — die zich vertaalt in productiviteitsstijgingen in productmarkten — is de arbeidsparticipatie gestaag  toegenomen en stijgt nu ook de pensioenleeftijd. Mensen moeten langer werken voor minder koopkracht. Waar zit het lek? http://www.economie-macht-maatschappij.com/welvaart.html

 4. Ik ga voor het Zwitsers model dat Germen al aandroeg in dit artikel. Overigens wordt het beroep van vuilnisman redelijk goed betaald hier in Nederland. Dat was in mijn jeugd al bekend. De vader van één van mijn vrienden kon van zijn inkomen een ruime, moderne woning betalen, en had ook een leuke auto. Daar hoefde hij echt niet voor bij te klussen.  

 5. Ik vind dit een zeer interessante lezing welke een duidelijk beeld schetst dat de huidige richting van de maatschappij als het ware een doodlopende weg is. Dat is zichtbaar door de gevolgen welke in dit artikel naar voren gebracht worden Michael Parenti Terrorism , Globalsm, and Conspirancy http://youtu.be/_aJArigViMU — Mvg.Jasper.

 6.  
  Zolang geld de afgod is, de afgod die met kop en schouders op nummer één staat en dus als Leitmotiv gevolgd wordt, zullen mensen hun handelen erdoor laten bepalen. Logischerwijze zullen de dingen die al die mensen op basis van dat motief doen, resulteren in gevolgen die de aard van die afgod weerspiegelen.
   
  Deze afgod wordt gekenmerkt door het afdwingen van eenzijdige verplichtingen. Dat wil zeggen: het opleggen van een tegenprestaties zonder dat daar een initiële prestatie aan voorafgaat (offers) . Anders gezegd: het creëren van een altijd oplopende, eenzijdige schuld bij iedereen die de afgod aanbidt en dus volgt. Behalve bij de hogepriesters die deze afgod vertegenwoordigen, en die afgod zelf creëerden.
   
  Het probleem daarbij is dat de volgers niet weten dat het om een kunstmatig gecreëerde afgod (inderdaad, dat is een pleonasme) gaat, en dus denken dat het om een “echte” god gaat. En daarom weigeren die in twijfel te trekken omdat ze erin blijven geloven. Een misvatting dus.
   
  Alle moeilijkheden die het handelen op basis van die misvatting oplevert, zijn het gevolg van het feit dat het een misvatting is. Die problemen zullen altijd onoplosbaar blijven zolang de misvatting in stand blijft en mensen er dus naar blijven handelen. Ze zijn binnen het kader van de misvatting onoplosbaar omdat dit kader de veroorzaker van die problemen is.
   
  De afgod is nooit verzadigd (dat is inherent aan deze afgod; het is wat hij IS) en verlangt dus steeds meer offers. En ieder offer levert een nieuwe schuld op. Offers die dus in toenemende mate gedaan moeten worden in de overtuiging dat dit de enige manier is om de  “oogst” veilig te stellen. Totdat het zover is dat vrijwel de gehele oogst geofferd wordt, en er dus niets meer veilig te stellen valt.
   
  Pas wanneer de afgod als afgod ontmaskerd wordt, ontstaat een totaal nieuw spectrum aan mogelijkheden die binnen het kader van de verafgoding onzichtbaar waren.
   

  1. Kennis (informatie) en de inzichten die daar uit volgen, zijn kostbaar gereedschap. Interpretatie capaciteit is dan wel noodzakelijk in dat verband, (intelligentie is voorwaarde) en geeft een bevredigend, bevestigend, (respons uit de omgeving) oriënterend gevoel. Het effect van zo een groeiende, geldig inzichtelijke eigenwaarde voor het individu, en de samenleving, moet de drijfveer worden. Als informatie en intelligentie worden samengebracht als enige geldige waarde standaard, dan willen de meesten wel wetenschapper worden. Inzicht heeft intrinsieke waarde, geldige eigenwaarde wordt dan weer bevestigd door de omgeving, steeds i.d.v van respons. De omgeving waardeert wanneer het individu dus nuttige kennis verspreid. Dat werkt katalytisch; een vicieuze cirkel is dan ontstaan, waarbij het streven naar het materiële aspect steeds verder op de achtergrond zal raken. Het individu heeft nou eenmaal van nature waardering nodig, de behoefte aan zelfbevestiging door prestatiewaardering is daarvan de bron. Van oorsprong zijn we sociaal, (noodzakelijk in een groep) maar als gevolg van de standaard systemen (geld en bezit geeft daar aanzien) onderscheiden wij ons van elkaar. Nu het netwerk er is (open internet) wordt dit zichtbaar. We hebben er letterlijk een multifunctioneel informatie zintuig bij, dat ons in staat stelt kennis te verspreiden. Het is dus het communicatie systeem zelf, als hulpmiddel, dat het inzicht geeft dat wij nodig hadden om onszelf verder te ontwikkelen in de toekomst. Fouten worden zichtbaar, en dank zij informatie kunnen we daar aan werken. We hebben nu een model ontwikkeld dat nooit bevredigend zal werken, maar dat is evolutionair ook niet te vermijden voor een soort, welke intelligentie, waar dan ook. Het model in z’n geheel vernietigen i.p.v. bijschaven, is een optie die alleen kortzichtige activisten en radicalen in den blinde voorstaan. We moeten het oplossen met inzichten door intelligentie, daar moeten we aan sleutelen, en dat kan ook. De technieken daarvoor zijn in hoog tempo in ontwikkeling. Doe mee of blijf achter…. ;)
    
   Maak onszelf!!!  

   1.  
    Klopt Antares. Kennis is inderdaad de sleutel. En kennis kan alleen bestaan uit waarheid. Misvattingen zijn nou eenmaal geen kennis, maar misvattingen. Zowel kennis als misvatting, bestaan uit gedachten. Uit hoe-we-ergens-over-denken.
     
    Het grappige is, dat kennis (waarheid) meestal niet ingewikkelder is dan een misvatting en dat kennis dus niet echt een grotere intelligentie verlangt dan een misvatting. Sterker nog: misvattingen leiden onvermijdelijk tot complicaties, en die complicaties motiveren mensen om hun intelligentie in te zetten vanuit de wil ze op te lossen. Uiteraard lost dat niks op zolang de basisgedachte een misvatting blijft. En omdat het niks oplost, drijft dat mensen er nog meer intelligentie-energie in te steken, enzovoort.
     
    Zo houden misvattingen zichzelf in stand.  De ingezette intelligentie houdt de misvatting in stand en de daaruit volgende complicaties eisen steeds meer intelligentie op. Dat is bijvoorbeeld de reden waarom economen de economische problemen niet kunnen oplossen. Niet omdat ze niet intelligent zijn, maar omdat ze hun intelligentie aanwenden binnen het kader van een misvatting.
     
    Kennis vraag dus niet om een bovengemiddelde intelligentie, althans zeker niet meer dan misvattingen. Het vraagt wel om een meer zorgvuldige (meer bewuste) inzet van die intelligentie.
     

    1. Willen misvattingen objectiever beoordeelt kunnen worden, zullen we toch de interpretatie capaciteit moeten opschroeven Pieter. Dat tegenwoordig daarvoor de juiste informatie beschikbaar is, is een feit. We moeten het alleen nog op intelligente wijze onderkennen, door objectief uit zeven en in de praktijk naar buiten te brengen. Juist omdat de behoefte aan een grotere intelligentie erkend wordt door de hoogste wetenschappelijke kenniskringen, werkt men daar aan arteficiële intelligentie met dat doel. Voorkeuren verschillen, en ik geef de voorkeur aan de menselijke, wetenschappelijk (medisch ingrijpen) gestimuleerde variant, boven de machine. 

 7.  
  Mijn voorkeur gaat zonder enige twijfel ook uit naar de menselijke kant. Maar het feit dat we er nu niet uitkomen, betekent in mijn optiek niet perse dat we als soort onvoldoende toegerust zijn. Dat we slimmer zouden moeten worden. Bovendien is dat een lastige opgave om aan onszelf te stellen. Wel zie ik nog heel veel mogelijkheden om onze bestaande slimheid op een andere manier aan te wenden.
   
  Het enige dat daarvoor nodig is, is een motief om dat te doen. En inderdaad, mensen zullen dat niet zo vlug uit zichzelf doen. Eigenlijk doen ze dat pas als ze daartoe gedwongen worden door omstandigheden. Crisis dus.
   
  Daarom vind ik de mooiste definitie van crisis: Crisis is een situatie waarin bestaande overtuigingen niet meer voldoen.
   
  En dat kun je ook zo zeggen: Crisis is een situatie die laat zien dat bestaande overtuigingen, misvattingen blijken te zijn.
   

 8. De afgod heeft al heel veel crises overleeft Peter. Mede door de introductie van de begrippen ‘waarheid’ en ‘misvatting’ denk ik dat het meer inzicht kan geven door de stelling; geld=afgod als een misvatting te zien. Deze afgod vormt slechts een onderdeel binnen een groter kader en dat is de identificatie met ego zoals in vele oosterse kennis-tradities onderwezen wordt. In mijn eigen woorden: de mensensoort is behept met een eigenaardig geloof in een persoonlijk ego dat als een afgod aanbeden wordt.
  Binnen het kader van een aanbidding van een persoonlijk ego heeft de afgod ‘geld’ een positie. Als we binnen dat kader blijven denken en handelen zal de positie van de afgod ‘geld’ in haar macht hooguit hier en daar in de tijd wat fluctueren maar haar positie zal onaangetast blijven. Het verlangen naar meer geld en meer bezit blijft Het probleem van deze afgod is niet op te lossen door een altenatief rechtvaardig systeem in te voeren, gewoonweg omdat dit onmogelijk is; het voldoet  gewoonweg niet aan de wensen van een persoonlijk ego dat aanbeden wordt. De geschiedenis levert het bewijs van deze onmogelijkheid.
  De definitie: Crisis is een situatie waarin bestaande overtuigingen niet meer voldoen, maar dan gelinkt aan het geloof, de overtuiging dat er een persoonlijk ego is, is volgens mij de échte crisis. Deze crisis die niet massaal  maat individueel toeslaat lijkt mij de enige mogelijk om toegang tot kennis=waarheid te verkrijgen.
   
   
   
   
   

 9.  
  Ik ben het helemaal met je eens Searano. De huidige systemen (en dus ook het geldsysteem) zijn manifestaties van onze denkwijze. En die denkwijze wordt inderdaad gedomineerd door het ego. In die zin hebben we precies wat we willen. Of beter gezegd: wat het ego wil.
   
  Ik probeer alleen te laten zien dat de dingen die het ego wil, niet perse de dingen hoeven te zijn die wij willen. Wij bestaan namelijk niet uitsluitend uit ego.
   
  Hopelijk is deze crisis aanleiding om in te zien dat er ook andere mogelijkheden bestaan. Mogelijkheden die niet hun oorsprong in het ego vinden. En dat dit ons helpt te beseffen dat ego ons misleidt bijvoorbeeld.
   
  Wat daarbij (naar mijn inzicht) kan bijdragen, is het besef dat onze ego-keuzes en de daaruit voortgekomen systemen ons in werkelijkheid (in waarheid) niet dienen. Wanneer we zouden inzien dat onze ego-afgoden (die inderdaad een onderdeel zijn van de overkoepelende afgod Ego) ons eerder tegenwerken dan ons dienen.
   

 10. Daar volg ik jullie in, tegelijkertijd heeft het alles te maken met de conditionering van het ego die men als het ware oplegt vanuit het systeem. Dat lokt het kapitalisme uit of is er een uitwerking van, daarom botst het ook langzamerhand met onze innerlijke morele waarden. En dat komt mede door de waarheid die zichtbaar word. Het systeem verteld ons hoe waardevol onze werkkracht is en onze intelligentie en kent ook alleen daar maar waarde aan toe omdat dat zal leiden tot winst voor het systeem. Tegelijk kent het minder waarde toe aan gelijkwaardige medemensen op deze planeet ook ten bate van de winst. Men kan wel meerwaarde toevoegen aan de richting van een systeem maar de waardevolle basis
  die een mens heeft simpelweg omdat men mens is, die zal altijd gelijk blijven. Ieder mens is even waardevol , en zij die dat anders zijn gaan zien hebben zich laten conditioneren door een kapitalistisch systeem welke slechts waarde toekent aan producten als het winst oplevert. Als men is gaan denken dat men meer waard is dan anderen is men een geslaagd product van dat systeem. Wie wakker wordt en die conditionering kan doorbreken, gaat ook die leugen zien die het winst hongerige systeem gebruikt om tot meer winst te komen. En mede daarom word armoede ook steeds minder nuttig, ook dat kan niet voldoen aan de vraag richting winst. Mvg.Jasper.

 11. Wel, wat voor duidelijk bezwaar (terecht niet religieus) zou er nou toch tegen het door deskundig wetenschappelijk verantwoord, medisch ingrijpen, (gewetensvol, gemanipuleerde intelligentie stimulatie) kunnen zijn, dat hierboven wordt gedemonstreerd? Ah ik weet het al: Men is bang het publiek niet meer naar willekeur te kunnen bespelen, omdat zij kritisch als zij dan worden, niet langer de drogredenen zullen erkennen die men ons poogt te voeren. Stel je toch eens vóór dat de hele volksmassa’s die daar uit ontstaan, ethisch dan bewust sociaal, professioneel, economisch, en met wetenschappelijk verantwoordde inzichten, bezwaar maakt, dan ligt de barricade van misleiding toch pas echt omver. Weg met de poppenspelers mensen, maak een eigen antwoord!!! 

  1. Euhm, even denken … omdat het onverantwoordelijk word ingezet misschien?? Maar vooruit, op naar de volgende 50 hypocriete jaren , hop de andere kant uit kijken en gaan voor dat tweede kook-eiland in de tuin. En wie weet de derde auto, en dan doen wel een kindje op rekening adopteren voor de gemoedsrust. En 2,50 iedere maand voor hongerend Afrika dan blijven we goed bezig, en behouden onze positie en kunnen we zonder te blozen aanschuiven in het restaurant en ons tegoed doen aan het beste van het beste want dat hebben we verdiend. En ja de rest verklaren we volgens het Darwinisme, toch!!  O, ja nog en leuk liedje om dit korte betoogje af te sluiten http://youtu.be/3q9qG0fXfU4 — Mvg.Jasper.

   1. Maak je geen illusies Jasper, een sterk verbeterde intelligentie onder grote groepen wereldbevolking, geeft diezelfde bevolking het inzicht dat nodig in de strijd tegen zelfzuchtige manipulatoren. Jij zit er ver naast wat jouw voorstelling van de toekomst aangaat.

    1. Nou volgens mij is het egoisme wel iets wijder verspreid dan alleen bij die paar mensen aan de top.
     Volgens mij ben je iets te optimistisch, wij mannen zijn berucht om ons egoisme.

    2. Maar misschien gaan we naar het tijdperk van overvloed, en dan is het belachelijk om nog egoistisch te zijn.
     dan zet je je eigen alleen nog maar voor paal.

    3. Het gaat dan niet meer om een paar mensen aan de top Bemoeier. Hele volksmassa’s zullen dan capabel bestuurder zijn, en middels de nieuwste communicatiesystemen, hun plaats vanzelf innemen aan een door hen geregeld bestuur van alles. Egoïsme in combinatie met een hogere intelligentie, ten opzichte van vele intellectueel minder bedeelden, heeft succes. Maar als die velen zelf een gelijk niveau hebben, en communiceren op dat niveau, dan wordt het onmogelijk voor individuele egoïsten, zich te bevrijden van de dan bestaande controle mechanismen en systemen, gecreëerd door de intellectueel begaafde massa’s. De massa zal opereren als één zwerm intelligente, efficiënte antwoorden, op fouten in het systeem, middels communicatie. Zie heden ten dage maar eens de effecten van massa communicatie op het wereldgebeuren. De ene na de andere dictatuur wordt omver geholpen, omdat internet het volk al wijzer en wijzer maakt. Dat stopt nooit meer. Uiteindelijk zullen we ons gezamelijk een capabele wereldregering kunnen en gaan vormen, geleid door de hele wereldbevolking.

    4. Ja maar toch zijn er ook nog een hoop eigenwijze botte extremisten die niet intellectueel willen zijn, die moeten dan maar in reservaten gestopt worden of zo.
     Of misschien gedwongen in een anti brainwash traject, een soort TBS.

    5. Nee beste Antares dat neem ik heus wel mee in mijn visie ik ben geen fatalist. het is net zoals Bemoeier aangeeft het egoisme is wijder verspreid en dat is de uitwerking van conditionering. Daarnaast zijn de eigenbelangen in vele gevallen te groot door een soort van hierarchische druk ingegeven, doorwerkend in maatschappelijk en economisch belang, en dat is begrijpelijk te noemen men komt als het ware in een chantabele positie terecht mocht men niet meewerken of het maken van overtime weigeren. En velen geloven er nog niet eens in bij machte te zijn er verandering in aan te kunnen brengen, ze voelen zich te nietig en dat is ook een uitwerking van dat systeem. En zo lang men ontkent dat die extremisten aan de top gearresteerd moeten worden, kijkt men waarschijnlijk liever in onmacht de andere kant op want daar ligt de oorzaak van onze scheve discussies door de verdelende uitwerking ervan omdat die verdeling tot in de maatschappij doorwerking heeft gevonden. Tot in onze huisvestiging toe het voelt voor velen zelfs al onveilig om elkaar op normale wijze te groeten. Zo leven velen langs elkaar af zwijgend voor wat men voelt, te bang om te onderzoeken waar het om draait, of te gekooid geworden om te kunnen bevatten waar het allemaal om draait. Vechtend hun hoofd boven het water houdend door het water dat inmiddels al tot aan de lippen komt bij al best velen. Daarin word men wakker, maar diegenen die het nog niet zo raakt en nog zat ruimte hebben, daar bevinden zich mensen bij die vanuit dat paradigma die andere kant helemaal niet zien en daarbij zijn er ook die het helemaal niet wensen te weten. En dat kan of te maken hebben met hun positie of zelfs de non-verbinding die men met alles heeft vanuit een egocentristisch belang ingegeven wederom mogelijk komend vanuit een bepaalde conditionering. Men zou rangen en standen moeten durven vergeten omdat het de verdelende hierarchische invloed versterkt en van daaruit de waarheid gezamelijk moeten omarmen en samen een vuist tegen ongerechtigheid moeten willen maken. En het is zichtbaar de dapperen hebben die stap al gemaakt en ‘vechten’ daarin met de kracht van de waarheid die is dragende , het licht schijnend op de nodige en noodzakelijke veranderingen die nodig zijn en daarbij de zaken durvend bij naam te noemen zoals ze werkelijk zijn. Mvg.Jasper.

    6. Als je bedenkt dat er nu al zeer geavanceerde computerprogramma’s draaien, die d.m.v. camera’s en andere sensoren hersenactiviteiten vertalen, dan kun je ook verwachten dat dat in de toekomst nog veel verder ontwikkeld is. Hoe ver dat in de nabije en verdere toekomst zal gaan is eenvoudig weg niet meer te voorspellen, maar mensen met abnormale hersengolven worden nu al, en dan helemaal bijtijds onderscheiden van de rest. Daarnaast, inzichten in hoe het menselijk brein werkt, hebben er toe geleid dat er geheugenpillen ontwikkeld zijn, die i.v.m. ernstige trauma’s, de trauma’s effectief kunnen wissen. Wat er in de toekomst nog meer ontwikkeld wordt weet niemand, maar het ligt voor de hand dat één pilletje, de conditionering van abnormaal geïndoctrineerden ongedaan zal maken. Een dergelijke toediening wordt dan waarschijnlijk buiten elke toegang tot openbaar vervoer en publieke ruimten, direct, automatisch door mechanismen uitgevoerd, daar komt geen mens meer aan te pas. Ook psychopaten zullen doorzien worden door dergelijke systemen, zijn we die ook gelijk kwijt. :) De techniek gaat het echt overnemen in de toekomst, daar twijfel ik niet aan. ;)  

    7. Dat is een goede ontwikkeling op zich antares, en dat is toe te juichen. Daarmee zou men ook juist het menselijke aspect moeten willen verbeteren de morele en de juiste ethiek nalevend en het daarmee baan laten maken om al die technologie te omarmen. Daarom lijkt het me ook juist zo dwingend belangrijk de uiteindelijk aanstuurders , het het kapitaal dus, die buiging te laten maken omwille van het evolueren van de gehele mensheid. Het liefst goedschiks want martelen en straffen e.d daarin zou zelfs al achterhaald kunnen zijn op evolutionair niveau gezien en een menselijk geweten straft zichzelf en komt zichzelf in alle oprechtheid tegen gezien bepaalde gedragingen en de uitwerking van bepaalde kosmische wetten. Laat oprechtheid en eerlijkheid daarin een sturende kracht zijn, dan komt toch nog alles goed volgens kosmische en evolutionaire wetten :) Maar voorlopig is er nog even wat werk te doen op het humanitaire vlak, en wellicht kan het ook wel samen plaats vinden als men de juiste prioriteiten stelt. Mvg Jasper.

  1. Interessante vraag antares.Nee daar verschil ik van mening over, althans niet in alle misschien wel vele gevallen ik zou het soms eerder een helikoptervisie willen noemen omdat het voor mij de weg richting het nieuwe paradigma nog zichtbaarder maakt en alle nodige veranderingen laat zien op alle gebied. Zonder die visie komen we in dezelfde cirkel terecht welke de overschakeling of overgang naar het nieuwe paradigma tot een noodzakelijke overlevings-strategie heeft gemaakt wat evolutionair gezien eigenlijk een soepele overgang zou moeten kunnen zijn. Mvg.Jasper.

Laat een reactie achter