Management strategiën van de elite over het volk

Dit bericht is in overleg met Pieter Stuurman overgenomen en hier geplaats. Het origineel is op het blog van Pieter Stuurman te vinden: pieterstuurman.blogspot.nl

Technologie

Beestachtig rijkJe kunt allerlei verdelingen maken binnen de mensheid. De meeste zijn onzinnig en zijn gebaseerd op illusies. Maar de enige werkelijke verdeling is waarschijnlijk die tussen de elite en rest van de mensheid. Vele eeuwen geleden heeft deze elite zich afgesplitst van de rest van de mensheid en vormt sindsdien (in toenemende mate) een subcultuur, of liever een supracultuur met een geheel eigen denkwijze en geheel eigen overtuigingen die van generatie op generatie doorgegeven worden. Een supracultuur waarbinnen men uitsluitend onderling verkeert en die gebaseerd is op de overtuiging van superioriteit ten opzichte van de rest van de mensheid. De mensheid die als hun bezit beschouwd wordt.
Een verdeling dus die al sinds mensenheugenis bestaat, en die, zoals het er nu uitziet, voorlopig niet zal ophouden te bestaan. Het is waarschijnlijk de enige verdeling die niet gebaseerd is op illusie, maar die in alle tijden, op alle plaatsen en door alle onderdrukten aan den lijve ondervonden werd en wordt.Het is een verdeling die gebaseerd is op een elementair verschil in belang. Twee verschillende belangen die haaks op elkaar staan en onverenigbaar zijn.Het belang van de mensheid is niets anders dan te kunnen leven, en te voorzien in haar behoeften. En het belang van de elite is niets anders dan de rest van de mensheid zoveel mogelijk te exploiteren. Voor haar eigen belang en rijkdom. Om de mensheid zo volledig mogelijk uit te zuigen, zonder ook maar enig mededogen voor die mensheid. Of het nou leidt tot verschrikkingen als oorlog, armoede, verhongering en andere vormen van ellende, of tot massale sterfte: de geschiedenis leert dat het de elite letterlijk niets uitmaakt.Het gaat maar om één ding: opbrengst.In alle tijden heeft de elite altijd een maximalisatie van die opbrengst nagestreefd en in de loop der eeuwen is men daar steeds beter in geworden. Voortschrijdend inzicht, overgedragen van vader op zoon, kun je het noemen. Omdat het maximeren van de opbrengst haaks staat op het belang van de bevolking, heeft men altijd systemen nodig gehad om die bevolking te managen. Uit zichzelf zal de bevolking namelijk de vruchten van haar arbeid niet komen aanbieden aan de minieme minderheid waaruit die elite bestaat.

In de loop der tijd heeft men een groot aantal managementtechnieken uitgeprobeerd. Allemaal hadden ze hetzelfde doel:hoe kunnen we zo efficiënt mogelijk gebruik maken van de arbeid van de bevolking, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat die arbeid ten goede komt aan ons, in plaats van aan de bevolking zelf? En, niet te vergeten: hoe voorkomen we dat de bevolking, die in aantallen veel groter en dus sterker is dan wij, in opstand komt?

slaveryDie elite heeft verschillende managementtechnieken uitgeprobeerd. Proefjes gedaan, zeg maar. Vergelijk het met de vroegere melkboer die een trekhond had om zijn melkkar voort te trekken. Die melkboer werd geconfronteerd met de vraag: hoe kan ik die hond zo efficiënt mogelijk laten lopen, zonder dat hij mij bijt? Hij kon er de zweep overheen halen, maar dat kostte hemzelf energie, en bovendien werd de hond vals, of op een moment zodanig murw geslagen dat hij niet meer liep. Vervolgens kwam de melkboer op het idee om de hond een worst voor te houden. Aan een hengel vanaf de kar. En hup, de hond ging lopen. Maar na een tijdje kreeg het beest in de gaten dat hij nooit bij de worst zou komen, en stopte met lopen. Pas toen de melkboer de hond af en toe een stukje worst gaf, bleef de hond lopen. De melkboer moest nu de meest efficiënte verhouding zien te vinden tussen beloning en prestatie. Hoe vaker hij een stukje worst gaf, hoe gemotiveerder de hond, hoe harder hij liep. Maar teveel worst verzadigde de hond, en dan hield hij op met lopen totdat hij weer trek kreeg. Weinig worst was natuurlijk voordeliger, maar hield ook in dat het uitgemergelde beest minder hard liep. En het uitproberen van verschillenden managementtechnieken leidde tot voortschrijdend inzicht, en dat inzicht leidde tot een optimale balans tussen de investering in worst, en de opbrengst van de hond. In alle gevallen echter, bleef de hond de slaaf van de melkboer.

Precies op deze manier heeft de elite steeds verfijndere managementtechnieken op de bevolking losgelaten. En dit alles met hetzelfde doel: een optimale opbrengst, en het beheersbaar houden van onvrede onder de bevolking. Oftewel: rijkdom en macht (controle). Eerst in de vorm van ouderwetse slavernij. De zweep dus. Deze techniek is een langdurig succesnummer gebleken, totdat het voortschrijdend inzicht leidde tot een meer efficiënte techniek.Zoals aan ieder managementsysteem, kleefde er aan ouderwetse slavernij een nadeel: de slaven waren eigendom, moesten dus gekocht worden, en daarom ook onderhouden worden. Anders gingen ze dood en verloor de slavenbezitter zijn investering. Bovendien werkten slaven niet erg efficiënt. Ze werden uitsluitend gedreven door de angst voor de zweep. Toen men dit nadeel begon in te zien, kwam men tot een meer efficiënt systeem: laat de slaven ‘vrij’ en laat ze voor zichzelf zorgen.Om in hun levensonderhoud te voorzien waren de voormalige slaven verplicht om te gaan werken voor hun vroegere slavendrijvers. Elders was geen werk en viel er dus niks te verdienen. En van het geld dat ze verdienden, moesten ze nu hun eigen huisjes bouwen en hun eigen voedsel kopen. De voormalige slavendrijver merkte dat de voormalige slaven nu vanzelf harder gingen werken als hij ze minder betaalde. Ze moesten wel. En de oude slavendrijver was nu minder geld kwijt aan loon, dan hij vroeger kwijt was aan voedsel en onderdak voor zijn slaven. Bovendien was de opbrengst per slaaf nu veel groter dan voorheen, omdat de werknemers nu net zo hard werkten als nodig was om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Hoe minder hij ze betaalde, hoe harder ze moesten werken. Voortschrijdend inzicht. Managementtechniek.1357954717_corporate wage slaveDeze managementtechniek leidde tot de machtsverhouding werkgever/werknemer en dat resulteerde in de industriële revolutie. Die industriële revolutie leidde tot enorme armoede, honger en andere misstanden onder de bevolking. En tot gigantische rijkdom van de elite. Maar omdat de voormalige slaven iets meer vrijheid hadden dan ze hadden toen ze nog letterlijk slaaf waren, leidde dit tot opstanden en stakingen. Ze hadden dan weliswaar iets meer bewegingsvrijheid dan vroeger, maar ze wisten zelf verdomd goed dat ze niet vrij waren. Ze waren voor hun bestaan volledig overgeleverd aan de elite. Deze onvrede leidde tot risico’s en bovendien kostte het de elite veel energie en investeringen om het volk in bedwang te houden.Dus probeerde men iets nieuws. Net zoals de melkboer met zijn hond, kwam de elite tot een inzicht: als we gewenst gedrag belonen met een groter deel van de worst, dan zal het volk zich zo gedragen als wij willen. En als we het volk laten geloven dat ze de vrijheid hebben om zichzelf te kunnen opwerken, en als we daarvoor extra beloning in het vooruitzicht stellen, dan gaat dat volk vanzelf harder werken. En hoewel het een investering vraagt, zal het uiteindelijk leiden tot een grotere opbrengst. Bovendien kunnen we het verkopen als een humanitaire omwenteling, en daarmee ons imago (want dat was nogal negatief) oppoetsen, en dat leidt weer tot minder problemen. Maar deze nieuwe managementtechniek was wel relatief duur. Om het volk rustig en gemotiveerd te houden, moest een relatief groot gedeelte van de winst geïnvesteerd worden in de bevolking. In de vorm van beloning.

Maar het enige criterium was en bleef het optimaliseren van de opbrengst van de arbeid van het volk. Opbrengst die uiteindelijk ten goede moest komen aan de elite. Net als bij een boer die merkt dat zijn vee meer opbrengt als hij het meer ruimte laat. En dat hij een hogere prijs krijgt voor sociaal acceptabel vlees. Maar het gaat uiteindelijk om de opbrengst. In honderd jaar tijd waren de geketende slaven van weleer, geworden tot ‘scharrelslaven’. Er was een balans gevonden tussen investering en opbrengst.

Maar de elite zou de elite niet zijn als ze hiermee genoegen nam. Ook nu was er sprake van voortschrijdend inzicht. Men kwam tot het inzicht dat mensen altijd zullen streven naar het voldoen aan hun behoeften. Daar is niets aan te doen. Die behoeften zijn niet weg te nemen of te beheersen. Dat inzicht leidde tot een nieuwe managementtechniek. En deze keer was de managementtechniek gebaseerd op technologie.

debtSlavery2Men had al geleerd dat de behoeften van mensen weliswaar niet te veranderen zijn, maar dat het plaatsen van een managementtechniek tussen de mensen en hun behoeften zeer efficiënt werkte. Men had dat geleerd door ervaring met de meest efficiënte managementtechniek aller tijden: geld.Voorheen waren kleine gemeenschappen volledig zelfvoorzienend. Binnen de gemeenschap werd alles geproduceerd dat nodig was. Via ruilen kon vrijwel iedereen aan zijn behoeften voldoen. Door het plaatsen van de technologie geld tussen de mensen en hun behoeften, kreeg de elite veel meer controle over het volk. De behoeften waren weliswaar niet te beheersen, maar de tussenstap geld was wel beheersbaar. En daarmee was het volk prima te sturen.Daarnaast werd binnen de traditionele gemeenschap ook voorzien in niet-materiële behoeften. De behoefte aan menselijk contact en communicatie bijvoorbeeld. Aan familiebanden en banden met vrienden. En door dat directe menselijk contact werd ook voorzien in de behoefte aan informatie en kennis.Gesterkt door haar ervaring met het managementgereedschap geld, besloot de elite dat het zinvol was om op zoveel mogelijk gebieden een technologische tussenstap te plaatsen tussen de mensen en hun behoeften. Een technologische tussenstap die door de elite beheerst zou worden en daarmee een gereedschap zou vormen om de bevolking te sturen, zonder al die dure investeringen in beloning en (relatieve) vrijheid voor het volk. Volk dat als eigendom van de elite beschouwd werd en wordt.Het ontwikkelen van deze technologieën zou men overlaten aan het bedrijfsleven. En daarvoor was kapitaal nodig. Het kwam daarom goed uit dat de elite de volledige beheersing had over de kapitaalmarkt. Zo kon men beslissen over welke nieuwe technologie gefinancierd zou worden en welke niet, en daarmee over welke technologie ontwikkeld zou worden en welke niet. En uiteraard werden uitsluitend die technologieën gefinancierd die zouden leiden tot meer controle over de bevolking.Natuurlijk zouden die nieuwe technologieën omarmd (en betaald) moeten worden door de bevolking. Het volk zou van elke nieuwe technologie het ‘voordeel’ moeten ervaren. En dat was niet moeilijk omdat het steeds ging om technologie die het voldoen aan menselijke behoeften gemakkelijker toegankelijk maakte. Maar het volk had niet in de gaten dat diezelfde technologieën beheerst werden door de elite en dat het volk daarmee de toegang tot het voldoen aan hun behoeften uit handen gaf aan die elite. En dat dit de werkelijke reden was van het beschikbaar komen van die technologieën.

Eén van die technologieën waarin geïnvesteerd werd was de telefoon. Toen de radio, de bioscoop, de televisie, de auto, voedseldistributie via gemotoriseerd verkeer, het internet etc.

debt-slaveryHet was voor mensen niet langer noodzakelijk om in gemeenschappen bij elkaar te wonen om aan hun behoefte aan voedsel, contact en communicatie te voldoen. Of om zelfvoorzienend te zijn. En de maatschappij werd daarnaar ingericht. Wonen en werken werden uit elkaar gehaald: de technologie auto werd er tussen geplaatst.  Sociale contacten en informatievoorziening verliepen steeds meer op afstand: de technologie elektronische communicatie werd ertussen geplaatst. Gebieden en landen werden economische monoculturen: de technologie distributie werd er tussen geplaatst. Enzovoort.

En om in de dagelijkse behoeften te voorzien werd het volk afhankelijk van die technologieën. Distributie en vervoer, televisie, telefoon en internet werden noodzakelijk. Tussen de mensen en vrijwel iedere menselijke behoefte was nu een door de elite beheerste technologie geplaatst.

En nu het plan klaar is, en de hele maatschappij ernaar ingericht is, kan men via de gecontroleerde technologieën de menselijke behoeften gaan rantsoeneren en daarmee gedrag afdwingen. En op die manier kan men de bevolking volledig op afstand besturen.

Door het beheersen van de verkeersstromen kan men vervoer rantsoeneren. Door het beheersen van distributie kan men voedselvoorziening rantsoeneren. Door het beheersen van de mediakanalen kan men informatie rantsoeneren. Door het beheersen van telecommunicatie kan men onderling contact rantsoeneren, of, als dat uitkomt, onmogelijk maken. Door het beheersen van de internetinfrastructuur kan men kennis censureren. Zodra het de elite uitkomt. Zodra de tijd rijp is.

De hele samenleving is gebaseerd op elektronische communicatie en andere technologie. En omdat het volk daarvan afhankelijk geworden is en in fysieke verdeeldheid leeft, kan met één druk op de knop het risico op verbondenheid en opstanden geminimaliseerd worden, en kan met één druk op de knop de toegang tot de basisbehoeften (individueel of collectief) gedirigeerd, geminimaliseerd of uitgesloten worden.

Maar daartoe zal pas besloten worden als het technologisch managementsysteem compleet is. En daaraan wordt gewerkt. Pas wanneer de elektronische dictatuur volledig waterdicht is, kan de knop om. Als iedere slaaf voortdurend en volledig geautomatiseerd kan worden gevolgd, en als ieders gedrag volledig in kaart gebracht is, als de technologische gevangenis geheel voltooid is, kan al die technologie, die door het volk in de loop der tijd omarmd is en waar het niet meer zonder kan, gebruikt worden waarvoor het is bedoeld: totale, risicoloze controle. En pas dan zullen de investeringen worden terugverdiend.

Want dan is er geen enkele noodzaak meer om het volk te laten meedelen in de worst en komt alles ten goede aan de elite. Precies zoals altijd de bedoeling was.

45 gedachten over “Management strategiën van de elite over het volk”

 1. Wat bedoel je precies met je laatste alinea`s Pieter. Denk je dat de elite massale opruiming gaat houden of iets dergelijks? 

  En heb je een idee wat mensen kunnen doen om zich hieraan te kunnen onttrekken?

  1. pieter-stuurman

    
   De elite dankt haar positie aan haar macht. Door de eeuwen heen heeft die machtselite steeds efficiëntere methodes ontwikkeld om de bevolking te managen en zoveel mogelijk opbrengst te genereren.
    
   Nieuwe technologie biedt daartoe nieuwe mogelijkheden. Dat wil zeggen: meer opbrengst met minder managementinspanningen, en vooral ook minder risico voor die elite. Die mogelijkheden zullen ze zeker niet onbenut laten, precies zoals ze nooit mogelijkheden onbenut gelaten hebben. Ze zullen die mogelijkheden gebruiken om ons te dwingen dingen te doen die we uit onszelf niet willen doen, zoals het afstaan van de opbrengst van onze arbeid (of welk ander gedrag dan ook) in ruil voor (elektronisch geregelde) toegang tot bestaansrecht.
    
   Eigenlijk hebben we het (onbewust) al veel te ver laten komen door alle aangeboden techniek klakkeloos te omarmen, omdat we er alleen de voordelen van wilden zien. Nu kunnen we niet meer zonder. Wat we kunnen doen, is wanneer er een volgende technologie wordt aangeboden (zoals bijvoorbeeld volledig elektronisch geld) eens even verder kijken dan ons gemak, en begrijpen welke afhankelijkheden het gaat opleveren, alvorens het opnieuw te omarmen.
    
   Verder zou het een goed idee zijn om onze afhankelijkheid van iedere technologie zoveel mogelijk te beperken en, waar mogelijk, terug te draaien. Zoals bijvoorbeeld het lokaal produceren van voedsel, zo dicht mogelijk bij je werk wonen, zelf energie opwekken, water opvangen, zo min mogelijk afhankelijk worden van geld etc.
    
   Technologie kunnen we dan voor ons plezier en ons gemak gebruiken, mits we ervoor waken er afhankelijk van te worden voor ons levensonderhoud.
    

   1. pieter-stuurman

    PS.  Massale opruiming sluit ik overigens niet uit. Daarover is al veel gezegd en geschreven, niet in de laatste plaats door leden van die elite zelf. Wanneer die elite beslist dat er teveel “useless eaters” zijn, dan zullen ze een rechtvaardiging zoeken en vinden om de bevolkingsaantallen (op wat voor manier dan ook) actief te beperken.
     
    Zie ook: http://www.wacholland.org/news/22-schokkende-uitspraken-door-de-elite-over-depopulatie
     

    1. Toch geloof ik dat technologische ontwikkeling ook wel gewoon bij de ontwikkeling van de soort hoort. We kunnen natuurlijk voor altijd als Native Americans blijven leven of als Aboriginals en zo in balans met moeder natuur leven en sterven als de volgende meteorietinslag komt. Zelf vind ik technologie echter ook wel bevrijdend. Het internet bijvoorbeeld en dat we zo dit soort gedachten kunnen uitwisselen. Zonnepanelen om schone energie te oogsten etc. En wil de mensheid ooit een multiplanet species worden dan zal technologie daarvoor ook hoog nodig zijn.

     Overigens kan ik me helemaal vinden in het lokaal zo zelfvoorzienend mogelijk zijn. Bij de transitiontowns las ik last over de term samenvoorzienend, dus met de lokale buurt de boel gezamenlijk regelen.

     En wie. welke groepen behoren in jouw opinie tot de elite, zijn daar namen, families, bedrijven etc aan te koppelen? Kortom wie zijn in jouw opinie momenteel de elite?

     We zullen zien wat ze nog in petto hebben.

    2. pieter-stuurman

      
     Zoals ik al zei: technologie kunnen we prima gebruiken voor ons plezier of ons gemak. Mits we ervoor waken ervan afhankelijk te worden voor ons levensonderhoud. Met technologie op zich is niks mis. Met gebruik van technologie voor oneigenlijke doelen (zoals creëren van afhankelijkheid als middel om macht te vergaren) wel. En dat is wat er in de afgelopen eeuw op grote schaal gebeurd is.
      
     De vraag “wie vormen de elite?” wordt vaak gesteld en er zijn (zoals je weet) ook wel namen in omloop. Maar ik vind dat niet zo interessant. Als die namen werkelijk bekend zouden zijn, wat zouden we dan met die kennis moeten doen? Ze uitschalen is zinloos omdat er altijd voldoende kandidaten zijn om de vrijgekomen posities in te nemen. Bovendien is het niet de elite die haar eigen macht genereert, maar is het de niet-elite die de elite haar macht geeft. Die elite probeert de rest van de wereld weliswaar te verleiden om dat te blijven doen, maar het is werkelijk aan ons om daarin nog langer mee te gaan of niet. De sleutel ligt dus bij de niet-elite.
      

    3. Helder, maar afhankelijk van de schaal van voortbestaan waarop je zaken wilt bekijken is technologie wel degelijk essentieel voor ons lijfsbehoud, denk bijv. aan ruimtevaart om de mensheid en ander leven van de planeet te kunnen exporteren voordat onze zon explodeert.

     Oke, helder ik kreeg in je beginstuk een heel duaal gevoel waarbij je de elite nogal lijkt aan te vallen maar dat heb ik wellicht zelf verkeerd erin gelezen. Ik vraag me zelf af of de elite niet voor een gedeelte ook gevolg is van ons huidige economische systeem. Waarin rente ervoor zorgt dat je geld met geld hebben kunt verdienen en waarbij geld dus naar de mensen met het meeste geld toetrekt vanuit dat mechanisme. Dat de rijken dus net zo goed een gevolg als de armen zijn van de regels van de huidige spelregels van ons economische systeem.

     Maar dan een andere vraag, hoe kunnen mensen zich in jouw opinie het best bewust worden van hun eigen vrijheid en hierop gaan handelen?

    4. pieter-stuurman

     @ Douwe,
      
     Ik merk hieronder dat meer mensen het stukje lezen als een “aanval” op de elite. Dat is niet mijn bedoeling en misschien heb ik me niet helder uitgedrukt. Ik wil laten zien waarin ons volgen van de elite geresulteerd heeft. De verantwoordelijkheid ligt dus bij ons, bij de niet-elite.
      
     Ik wil mensen daarom prikkelen om eens wat kritischer te zijn als er weer een nieuwe technologie aangeboden wordt. Ik probeer dat te doen door te laten zien dat veel technologie ons afhankelijk gemaakt heeft van degenen die de technologie beheersen. Geld is daar waarschijnlijk het meest schrijnende voorbeeld van maar bij veel andere technologieën is het ook te zien.
      
     Het is juist ons omarmen ervan dat geleid heeft tot die afhankelijkheid. En door naar die situatie te kijken en ervan bewust te worden, ontstaat de mogelijkheid om het anders te gaan doen. Om bijvoorbeeld bij een nieuwe technologie ook eerst even te kijken in hoeverre die kan leiden tot afhankelijkheid, alvorens er zomaar in mee te gaan.
      
     Ik denk dat het huidige economische systeem juist een gevolg is van de beslissingen en strategieën van de elite. Zij hebben de macht gehad die economie naar hun voordeel in te richten, en dat hebben ze dus gedaan. Hun rijkdom is het gevolg van een systeem dat ze bevoordeelt. Ze hebben het voor elkaar gekregen om dit systeem zo te vormen en daarvoor hebben ze hun macht aangewend. Zij hebben de spelregels geschreven die voor henzelf de beste posities opleverden.
      
     Daarin zijn ze wat mij betreft vrij, maar wij zijn ook vrij om er al of niet in mee te gaan. Maar daarvoor is het wel noodzakelijk dat we een keuze kunnen maken, en een goede keuze kun je pas maken als je begrijpt hoe het spel werkt.
      
     Dat is dus meteen het antwoord op je laatste vraag: als we beseffen dat het onze volgzaamheid is die onze onvrijheid oplevert, en we zouden dat niet meer willen, dan zit er maar een ding op: minder volgzaam worden.
      

 2. Ik zou eens aan jullie willen vragen deze talk van Virtual Driver te beluisteren. Deze uitzending is vanmiddag op zijn youtubekanaal geplaatst  en gaat in op wat we kunnen doen. Hij is helder over wat hij denkt wat er moet gebeuren en spreekt vanuit zijn passie en raakt misschien ook de passie in anderen.
  http://youtu.be/dmp7-WaW6-w
   
   

 3. Zo de wind waait, waait zijn jasje. Ik had van Pieter Stuurman andere inzichten verwacht, meer afgestemd op de werkelijkheid. 80% van alle oude elite is religieus georiënteerd, nemen hun religie serieus, en zijn daarom alleen al binnen de elite gelederen, machtige tegenstanders van de uitroeiing van overpopulatie. De religie schrijft niet voor niets het gaat en vermenigvuldigd u voor, daarom alleen al zitten we met overbevolking en besmettelijke ziektes (condoom verbod). Voor wat betreft toepassingen van technieken en wetenschappen; rijk zijn maakt beslist niet geniaal, of wetenschapper. Kennis, inzichten, en wetenschappers, komen uit alle lagen van de bevolking. Een bevolking die ondertussen steeds beter geïnformeerd wordt en is, over wat er gaande is in de wereld. Er zullen onder de elite / bevolking, psychopaten zijn die publiekelijk misselijke uitspraken doen, zonder twijfel, maar zij worden daarna wel in de gaten gehouden door iedereen. We moeten elkaar in de gaten houden als mensheid, de middelen zijn er voor, en een geïsoleerde, sterk afwijkende publieke mening, vraagt om die extra aandacht. Broodje aap artikel wat mij betreft.  

  1. pieter-stuurman

   @ Antares,
    
   In het artikel heb ik het niet over uitroeiing, en dat was ook niet wat ik wilde overbrengen.
    
   Mijn antwoord op de vraag van Douwe is ook niet dat ik denk dat men dit van plan is, maar dat ik het niet uitsluit. Temeer omdat in het verleden gebleken is dat men er in het geheel geen probleem in ziet om grote aantallen mensen te offeren in bijvoorbeeld oorlogen.
    
   Wat ik met het artikel wil zeggen, is dat technologie leidt tot afhankelijkheid en afhankelijkheid is beperking van vrijheid. Omdat macht van de één nou eenmaal bestaat uit de onvrijheid van anderen, kan technologie ingezet worden als gereedschap voor het genereren van afhankelijkheid en daarmee het vergaren van macht. Om me heen kijkend, neem ik waar dat dit ook werkelijk gebeurt.

   1. Pieter, technologie hebben we keihard nodig, ze geeft ons juist meer vrijheid. Denk aan de ruimtevaart bijvoorbeeld; voor overleving van alle soorten op aarde cruciaal, of de landbouwtechnieken die ons allemaal voeden. De technisch wetenschappelijke kennis sluit helemaal niets uit natuurlijk, maar dat blijft altijd inherent aan de middelen die men kent. Je kunt een schoffel ook gebruiken om iemand dood te slaan. Verder vind ik de beoordeling van de elite te eenzijdig afgeschilderd, tenslotte hebben zij de wereld gemaakt die we nu kennen. Fraaie methoden of niet, die horen er nu eenmaal bij, we zijn een volk in ontwikkeling.

    -Edit redactie/Douwe-

    Antares als je een probleem met mij/Douwe hebt prima, maar mail dan gewoon even naar visionair om dat uit te praten. Dit soort zaken vervuilen alleen maar de inhoudelijke discussie bij dit onderwerp vandaar dat ik het hier weghaal.

    1. Quote Antares ” Pieter, technologie hebben we keihard nodig, ze geeft ons juist meer vrijheid ”
     Quote Antares ” Je kunt een schoffel ook gebruiken om iemand dood te slaan.”
     Is het dan toeval te noemen dat dat jij niet aanhaalt dat diezelfde techniek ook tegen de mensheid ingezet kan worden? Want met een schoffel kan je ook iemand kwaad doen dat geef je zelf aan. Al was het maar dat je ook die bewustheid daarover kunt bezitten. En je verdediging zou kunnen zijn dat doen elitairen niet, die zijn erg braaf?
     Weet jij waarom snuff movies zo duur blijken te zijn? Pratende over elitaire braafheid. Wie kunnen oorlogen financieren? Of coupes?  Of wie hebben bijeenkomsten met satanistische getinte rituelen? Gewone burgers zijn niet echt lid van de club.

      

    2. pieter-stuurman

     @ Antares,

     Het is m.i. een vergissing om te denken dat de elite de wereld gemaakt heeft. De elite maakt niets. De elite bestuurt hooguit de bevolkong (als je het woord manipulatie wil vermijden), maar het is altijd de bevolking die alles maakt. De elite geeft de bevolking hooguit een motief om dat te doen, maar ieder ander motief behoort ook tot de mogelijkheden, als we daarvoor zouden kiezen.

    3. @Pieter Stuurman.
      
     De elite bestond in de vroegste oudheid, voor overleving noodzakelijkerwijze al uit vindingrijken. Wie niet sterk is moet slim zijn, en houdt dit in de familie (voortplanting). Wie bewezen slim is, vindt daadwerkelijk een manier of methode uit, die in haar/zijn, hun, voordeel werkt. Het is de oorsprong, van de voor ons mensen noodzakelijke creativiteit van geest, die ons de huidige maatschappijen, met hun voor en nadelen, waar we nu mee worden geconfronteerd. Elk volk of cultuur heeft leiders nodig, of je het daar nu mee eens bent of niet. Tsja, en dan ontkom je ook niet aan mensen die zich daar mee in een geïsoleerde positie gedwongen voelen. 

    4. pieter-stuurman

     @ Antares,
      
     Die elite bestaat inderdaad al heel lang. Ik quote even uit mijn stukje:
     “Vele eeuwen geleden heeft deze elite zich afgesplitst van de rest van de mensheid en vormt sindsdien (in toenemende mate) een subcultuur, of liever een supracultuur met een geheel eigen denkwijze en geheel eigen overtuigingen die van generatie op generatie doorgegeven worden.”
      
     Leiders geven een volk of een cultuur een motief om de dingen te doen die ze doen. De huidige inrichting van de wereld is daar het resultaat van. Om me heen kijkend, neem ik waar dat die wereld niet is ingericht naar de voorkeur van de meeste mensen, en dat dit (in een of andere vorm) ook al heel lang zo is.
      
     Ik heb nog nooit een valide argument kunnen vinden voor de noodzaak van leiders. Dat de hiërarchische inrichting van de samenleving al heel lang bestaat, betekent nog niet dat dit de enig mogelijke manier is. Naar mijn inzicht is de gedachte “mensen hebben leiders nodig” een vergissing. Dat die vergissing al vele eeuwen bestaat, maakt hem nog niet tot waarheid.
      
     Wel neem ik waar dat de machtselite erg haar best doen om de verworven positie te handhaven en de macht uit te breiden. En dat is logisch: die elite heeft het volk nodig om te kunnen zijn van ze wil zijn: machtig. Daarvoor is het noodzakelijk dat wij denken dat we die elite nodig hebben en dat geloof wordt er voortdurend ingehamerd. En met succes: de meeste mensen geloven leiders nodig te hebben. Maar ook hier geldt: geloof staat in geen enkele relatie tot waarheid.
      
     Mensen met slimme ideeën zijn er altijd geweest. Ook nu. Een hiërarchische samenleving beperkt juist het gebruik van die slimheid omdat het niet de inhoudelijke waarde, maar de positie van de leider is die bepalend is voor het al dan niet opvolgen van een idee. Als die positie eenmaal verworven is, dan kunnen zelfs domme ideeën en plannen opgelgd worden aan ondergeschikten. Eén blik op de “politiek” zou voldoende moeten zijn om dat in te zien.

 4. Ik ben het met Antares eens.  Het is een onzin artikel.  Ik ben en voel mij helemaal geen slaaf.  Ik hoor ook niemand om mij heen klagen over slavernij.  Laat staan dat er sprake is van toenemende slavernij.  De tijd van horigheid is voorbij.  Het valt mij ook tegen van Pieter, die soms best wel goede inzichten heeft.
  Vermoedelijk is er naar een bepaalde uitkomst toegeredeneerd.
   
  Terzijde: volledige vrijheid ligt binnen ieders bereik.  Geef je eigen ego op en de vrijheid ligt voor het grijpen.
  Maar de vrijheid die ik ervaar als burger in Nederland voldoet ook aardig.

  1. pieter-stuurman

   @ Ikzelf,
    
   Lang geleden zag ik dagelijks deze tekst op de muur van een gebouw staan:
    
   “Gelukkige slaven zijn de grootste bedreiging voor de vrijheid”. Ik heb hem altijd onthouden vanwege zijn grote waarheidsgehalte.
    
   Wat betreft je tweede opmerking: daarin kan ik me helemaal vinden. Onvrijheid is niets meer dan onvoldoende besef van vrijheid.
    
   Ik neem overigens wel een afnemende mate van vrijheid waar, ook in Nederland (denk bijvoorbeeld aan de als maar toenemende regeldichtheid), maar in essentie is dat inderdaad het gevolg van gebrek aan besef van vrijheid die mensen de overtuiging geeft dat we noodzakelijkerwijze zouden moeten gehoorzamen aan die regels.

   1. Pieter, ik bewonder normaliter je scherpzinnigheid.  Maar met dit artikel creeer je in feite een stukje onvrijheid binnen je zelf.  Dat komt door de door jou gesuggereerde dualiteit tussen jou zelf en de “elite”.  Ik wil niet zeggen dat je nergens een punt hebt, maar je overdrijft schromelijk.  Denken in vijandbeelden (dualiteit!) schept onvrijheid.  Het is zelfs zo dat de door jou geschetste elite ook in onvrijheid leeft.  Ze zijn immers afhankelijk van hun “slaven”.
     
    Ik zou graag zien dat je je scherpzinnigheid gebruikt om ons de weg naar de innerlijke vrijheid te wijzen.
    Eenmaal los van het ego kan geen enkele elite meer over je heersen.  Er is immers niemand meer om over te heersen….
     
     

    1. Beste Ik Zelf, voor praktische redenen moet men zich toch even op de dagelijkse realiteit richten en zaken aan kaarten welke in de dagelijkse realiteit naar voren komen. Door deze collectieve realiteit even praktisch wat richting te geven kan men na die korte reis weer terug keren naar de innerlijke vrijheid van het Zelf. Anders geeft men die creatie uit handen aan anderen. Dat heet alertheid en er zijn zaken te zien welke historisch feitelijk vastliggen die er gaande zijn waarbij men bepaalde zaken, zoals benoemd in het artikel en beschreven, als het ware aanscherpt om een web over ons (de mensheid) heen te spannen via techniek e.d. waar men zich terecht enige zorgen over kan maken. Mvg.Jasper.

    2. pieter-stuurman

     Je hebt volkomen gelijk als je opmerkt dat de elite ook onvrij is als gevolg van haar overtuiging de mensheid nodig te hebben om hen te dienen. Maar daarover ging dit stukje niet.
     Ook die elite moet vrij zijn om te doen wat ze wil doen. Maar het is niet noodzakelijk voor de niet-elite om daarin altijd mee te gaan.
     De bedoeling van het stukje is de lezer even aandacht te laten besteden aan de vraag in hoeverre het een goed idee is om zich afhankelijk te laten maken van aangeboden technologie. En in hoeverre dat noodzakelijk zou zijn.
     Jezelf afvragen in hoeverre (en of) je afhankelijk zou zijn van wat dan ook, is inderdaad een exercitie in innerlijke vrijheid. Dat is eigenlijk de bedoeling achter al mijn schrijfsels.
     Ik beschouw de elite overigens helemaal niet als de vijand. Ik heb daarover andere stukjes geschreven zoals  http://pieterstuurman.blogspot.nl/2012/12/macht-en-vrijheid.html
     Maar ik ken wel de daar bestaande overtuigingen die zich vertalen in strategieën die lang niet altijd prettig uitpakken voor degenen die zich daarvan niet bewust zijn en zich daarom laten verleiden erin mee te gaan.

    3. Mijn inziens  het enige wat  je met “macht”  kan doen is je er niet aan committeren.  Niet macht voor je zelf nastreven, niet instemmen met macht van anderen.  Het enige wat je nog hoeft te doen is praktische regels op te volgen.  Dit is nog niet zo eenvoudig als het lijkt.  Als een instantie jou iets wil afdwingen, dan kan je een strijd aan gaan.  Dit kan al snel leiden tot een strijd om macht.  Op dat moment ben je zelf al weer onderdeel van de dualiteit.  En slaaf van je ego.
      
     Daarom lijkt mij dat dit artikel eerder aan zet tot strijd dan dat het tot innerlijke vrijheid zal leiden.
     Neem alleen al het begrip “rijk”.  Dat impliceert dat er iemand is die kan bezitten.  Wie daadwerkelijk vrij is heeft geen bezit en kan ook niet bezitten.  En eenmaal vrij van bezit is strijd ook overbodig.
      
     Ik zeg niet dat ik dit allemaal al gerealiseert heb, maar het is wel de kant die ik op wil gaan.  En dit artikel helpt mij daar niet bij.

    4. pieter-stuurman

      
     @ Ikzelf,
      
     In de huidige realiteit zijn er mensen die bezitten. Dit is het gevolg van het committeren aan macht, en dat committeren heeft geleid tot een ongelijke verdeling van rijkdom en macht. Zeer veel mensen ondervinden daar dagelijks de gevolgen van.
      
     Ik zeg niet dat hiertegen gestreden moet worden. Ik zeg dat het misschien een goed idee is om te stoppen dit mechanisme te voeden en dus te stoppen met klakkeloos committeren eraan. Ik probeer dat (in dit geval) te doen door te laten zien wat de gevolgen zijn van dat committeren.
      
     Als het voor jou al duidelijk is hoe je jezelf eraan kunt onttrekken, dan is dit stukje misschien niet voor jou bedoeld, maar voor mensen die er wel iets aan hebben. Ik vind het jammer dat het jou niet helpt, maar ik heb het niet speciaal voor jou geschreven.
      

    5. Pieter, mogelijk hebben we dezelfde insteek maar een totaal andere benaderingswijze.  Voordat een mens naar anderen kijkt kan hij beter eerst naar zichzelf kijken.  Mijn inziens kan je beter daar van uit je verhaal starten.
      
     Mensen zijn de afgelopen honderden jaren steeds maar bezig geweest met “de maatschappij”.  Neem het communisme.  Het heeft dusdanig gewerkt dat 25 jaar na de ondergang nog steeds terug verlangen naar het communisme.  En waarom?  Omdat het de illusie gaf van bestaanszekerheid.  Beter zekerheid in armoede, dan onzekerheid in wat minder armoede.
      
     Hier is een draadje over een basis inkomen.  Ik kan dat op geen enkele wijze serieus nemen.  Het is feitelijk smeken om een slavenbestaan.  Vergelijkbaar met het bestaan onder het communisme.
     Zolang mensen steeds maar bezig zijn met “maatschappijkritisch” zijn, zal die naar binnen gerichte blik niet ontstaan.  Daarom kan ik mij ook totaal niet vinden in je artikel waar ook nogal eenvoudig allerlei gaten in te schieten zijn.  Uiteraard heb je de vrijheid(!) om je eigen visie te houden;-)

    6. pieter-stuurman

      
     @ Ik zelf,
      
     Als je meer van mijn stukjes leest dan zul je zien dat ik veel aandacht besteed aan het eigen bewustzijn. Het “naar zichzelf kijken”.
      
     Wel is het zo dat dit “zelf”, bestaat in relatie tot de externe wereld. En de inrichting van die buitenwereld het gevolg is van wat mensen doen. En wat mensen doen is weer het gevolg van wat mensen denken, en dat is dus weer een intern ding. De externe wereld is dus een afspiegeling van de interne beleving van alle mensen bij elkaar opgeteld.
      
     Het een kan niet bestaan zonder het ander. In sommige stukjes geef ik aandacht aan de binnenwereld, in andere aan de buitenwereld, maar ze bestaan altijd samen. Vandaar dat ik probeer om te laten zien dat die buitenwereld een product is van onze eigen (interne) overtuigingen. In dit geval de overtuiging dat technologie altijd vooruitgang zou betekenen, en mensen daarom nieuwe technologie klakkeloos omarmen.
      
     Dat is m.i. een vergissing, net zoals een basisinkomen m.i. een vergissing is. Wanneer zo een vergissing voldoende aanhang krijgt (als veel mensen het nalaten om de blik kritisch naar binnen te richten) zal zo’n vergissing zich materialiseren in de buitenwereld: er zal dan een basisinkomen ingesteld worden en dat leidt (inderdaad) tot afhankelijkheid. De interne overtuiging leidt dus tot een externe manifestatie van die overtuiging.
      
     Soms vind ik het een goed idee om mijzelf en anderen eens te laten zien welke externe manifestaties onze interne overtuigingen hebben opgeleverd. Met de bedoeling mijzelf en anderen te prikkelen om die interne overtuigingen eens te bekijken en eventueel aan te passen. Als de externe manifestatie niet naar onze voorkeur is, dan zit er niks anders op dan die interne overtuigingen te herzien.
      
     Het is overigens erg lastig om in een enkel artikel helemaal compleet en alles omvattend te zijn. Vandaar ik er steeds een facet uitlicht (dat gaat niet anders).
      

  2. Zulke slaven heeft de elite het liefst !!! Zij die niet zien hoe zij hun vrijheid compleet hebben ingeleverd. Man en vrouw werken dagelijks van ’s morgens voreg tot ’s avonds laat, betalen over werkelijke alles belastingen tot en met hun dood en houden dan vrijwel niets over.
   Dat betekent dus dat de elite nog iets meer kan knijpen want het doet blijkbaar nog geen zeer !!

 5. pieter-stuurman

  @ Antares,
   
  Het is m.i. een vergissing om te denken dat de elite de wereld gemaakt heeft. De elite maakt niets. De elite bestuurt hooguit de bevolkong (als je het woord manipulatie wil vermijden), maar het is altijd de bevolking die alles maakt. De elite geeft de bevolking hooguit een motief om dat te doen, maar ieder ander motief behoort ook tot de mogelijkheden, als we daarvoor zouden kiezen.

  1. @Pieter.
   De computer waarmee ik hier schreef is geblokkeerd door visionair, kan daar niet meer mee inloggen. Had hier graag nog wat geschreven, maar dat is nu onmogelijk geworden.

    1. Bedankt Germen, ik had een IP blokkade er op zitten, op dit adres. Als ik visionair aanklikte verscheen steeds een blanco pagina, met daarop de tekst dat ik geblokkeerd was op visionair. E.e.a. is vannacht gebeurd, het computer programma is nu beschadigd, en ik kan nu ook geen herstelpunten meer maken op oudere data. Daarop ben ik naar het huis van mijn ouders gegaan, en heb de computer van mijn overleden vader gestart. Die kreeg gelukkig wel verbinding, maar is ontzettend kwetsbaar, omdat de antivirus natuurlijk niet meer werkt. Nieuwe antivirus wil er niet op, het oude Norton kan er niet af, en de inhoud bevat teveel kostbare herinneringen aan mijn vader. Als jij weet hoe dit kon gebeuren, dan heel graag een antwoord van jou.

    2. ik heb de banlijst (met 2 IP-adressen van c) nagekeken; je IP staat er niet bij. Wat de oorzaak is kan ik niet achterhalen. Misschien dat Akismet of een andere antispamdetector je geflagd heeft. Ik heb je ondertussen toegevoegd aan een lijst van IP’s die expliciet niet geband kunnen worden. Laat me weten of het ondertussen gelukt is.

  1. pieter-stuurman

   Dat is inderdaad een mooie illustratie van afhankelijkheid. Nu gaat het waarschijnlijk nog om een gewone storing, maar die afhankelijkheid is ook gemakkelijk in te zetten voor strategische doelen. Ik wil niet perse beweren dat dit zal gebeuren, maar het kan wel…
    
   Als we onze bestaansmiddelen op deze manier uit handen geven, dan moeten we wel een bijzonder groot vertrouwen hebben in degenen die de technologieën beheren en beheersen. Mij lijkt dat in ieder geval een serieuze overdenking waard.

   1. Onmiddellijk nadat ik de site geopend had waarvan Douwe hier een link heeft geplaatst, schitterde mij een breed uitgemeten Niburu reclamebord voor de ogen. Geen probleem dacht ik, hij wil wijzen op de verborgen gevaren van technieken, niet op onzin, dus dat heb ik dan maar gedaan. De beelden van leeggeroofde supermarkten door de massa’s, spraken boekdelen. En dat alles door een elektronisch storinkje tijdens de shutdown in Amerika. Nuchter bekeken, waren die burgers al in een opperste staat van alertheid gebracht, doordat de shutdown voor hen al een onbekende probleem situatie met zich meebracht. Onzekerheid is de vader van de angst, en het is gewoon de angst die hen dreef tot dit gedrag. Als ik de site verder bezoek op dit gehalte aan sensatie, dan vind ik daar onderwerpen als geheime afspraken met buitenaardsen, die ons waarschuwen voor o.a. enorme hoeveelheden aanstormend ruimtepuin. Ja hoor, dat kan wel degelijk, maar ik heb daarover niets vernomen, terwijl vele duizenden professionele mensen, met betrouwbare instrumenten, dagelijks ons universum afturen, nog afgezien van de miljoenen amateur waarnemingen. Alweer werd hier op angst gespeculeerd, nu in combinatie met aliens, ook al zo’n favoriet onderwerp op u tube. Talloze onafhankelijke wetenschappers wereldwijd, werken zich in het zweet om aan te tonen dat buitenaards leven überhaupt bestaat, maar deze schavuiten hebben al amicaal het e.e.a. met ze besproken. Oh er staan waarheden genoeg op, men moet tenslotte kunnen zeggen, oh, en is dat andere dan ook niet waar, sukkel!!! Tsja, en zo werken die activisten nou eenmaal. Trap je d’r in, dan wordt je meegesleurd in hun wereldbeelden, kwestie van paniek zaaien. We zijn altijd al bestuurd door overwegend egoïstische leiders, omdat de egoïstische mens al snel de materiële voordelen van het leiderschap in zag, voor hun nakomelingen en henzelf. Dat is over het algemeen dan ook de reden waarom men de pest aan leiders heeft, en ze over één kam scheert. De techniek moet het daarom van ons over nemen, anders blijft deze vicieuze cirkel in stand. Ja de techniek vertoond vaak gebreken, dat is waar, maar technieken kun je tenminste op korte termijn verbeteren, de mens niet. ;) 

    1. Bill Mollison zei ooit dat er geen grotere veiligheid is dan je raam uitkijken en je voedsel zien groeien en de mensen waar je graag mee omgaat om de hoek wonen. Dus lekker lokaal voedsel gaan verbouwen. Samenvoorzienend worden met de buurt! 

    2. We zijn nu ook afhankelijk van egoïstische leiders, dan kun je beter afhankelijk zijn van techniek die niet egoïstisch kan zijn.
     Net als in het Venus project bijvoorbeeld, dat is het verschil.
     Of je moet een voorstander zijn van libertarisme of anarchisme.
     Dan krijg je waarschijnlijk weer wild west toestanden.

  2. Waarom zou een mens een gelukkig leven nastreven?  Geluk is iets wat je zelf hebt ingekadert.  En vervolgens wordt je slaaf van dat kader….
    
   Nee, het domste wat je kan doen is geluk nastreven.

 6. Ik word pas gelukkig als ik mijn eigen groente kan zien groeien.
  Ik word pas gelukkig als ik de ware man/vrouw zal vinden.
  Ik word pas gelukkig als de wereld zo is als ik wil…..
   
  Allemaal kaders.  Opruimen die hap.  Gelukkig worden is nergens voor nodig.  Geluk is een bedenksel van het “ik”.

  1. pieter-stuurman

   Gelukkig zijn is niets meer dan waardering hebben voor je leven zoals het is. Gelukkig kun je niet worden omdat er geen voorwaarden voor bestaan. Je kunt het dus niet nastreven, want je kunt alleen iets nastreven dat er niet is.  Gelukkig zijn kun je (gelukkig) wel .

Laat een reactie achter