Het onbehagen groeit. Tijd voor een volksopstand?

Opstand van de burgers, een goed idee?

We worden geregeerd door een samenwerkingsverband van inhalige grootkapitalisten en incompetente bestuurders, die steeds meer de voeling met de realiteit lijken kwijt te raken. Het ongenoegen groeit. Wordt het tijd om met de hooivorken naar Den Haag te trekken en de regenten weg te jagen?

Het democratisch tekort in Nederland
Anders dan je zou denken als je de verhitte retoriek van Nederlandse elitairen over democratie in het buitenland hoort, is Nederland een weinig democratisch land. Een keer in de vier jaar is er een landelijke verkiezing, waarbij je als burger mag aangeven welke club mensen je het aardigst vindt. In de praktijk komt dat neer op: welk verkiezingsprogramma vind ik het minst slecht.

Verkiezingsbeloftes weinig waard
Direct de dag daarna begint het gekonkelefoes. Er moet een coalitie worden gesmeed, wat in de praktijk betekent dat er op veel punten water bij de wijn moet worden gedaan. Je ziet bij deze onderhandelingen dat programmapunten waar de grote meerderheid van de Nederlandse bevolking het niet mee eens is. Neem nu bijvoorbeeld de miljardeninvestering in de nu al technisch verouderde JSF straaljager of de nutteloze politiemissie in Afghanistan, die toch doorgedrukt worden.

Het onbehagen groeit. Tijd voor een volksopstand?
Het onbehagen groeit. Tijd voor een volksopstand?

Belangrijkste besluiten zonder democratische inspraak
Over de echt belangrijke beslissingen, neem de garantie van bijna honderd miljard euro die Nederland afgeeft voor het ESM, mág door de bevolking niet eens gestemd worden. Tachtig procent van de wetgeving is afkomstig uit Brussel en vrijwel geheel door ambtenaren en lobbyisten tot stand gekomen. Internationale verdragen, ook al zijn ze niet democratisch afgesloten, gaan in Nederland boven de wil van de kiezer, ja zelfs boven de grondwet. Sleutelfiguren als burgemeesters en provinciegouverneurs worden niet democratisch gekozen. De majesteit heeft een verregaande vinger in de pap bij deze en andere sleutelbenoemingen, alsmede met geheime adviezen op regeringsbeleid, het zogeheten “geheim van Huis ten Bosch“.

De conclusie is dus gerechtvaardigd dat democratie in Nederland grotendeels een wassen neus is en dat er op zich goede morele argumenten zijn om deze ondemocratische structuur ten val te brengen en te vervangen door een democratischer systeem (bijvoorbeeld dat van de Zwitsers). Dan de tweede vraag. Is het ook slim, dat wil zeggen: in het belang van de Nederlanders?

Belangen van de Nederlanders: veel te verliezen
Het enige zinnige wat we kunnen zeggen over de zeventien miljoen mensen met de Nederlandse nationaliteit, is dat het mensen zijn, d.w.z. naar zoogdierbegrippen grote, intelligente en naakte primaten met een omnivore voedingsstijl. De belangrijkste issues in de hedendaagse politiek doen vermoeden dat we hoog scoren op de piramide van Maslov.

In tegenstelling tot in veel andere landen is het leven in Nederland goed. Niemand komt van de honger om, voor mensen die niet in hun bestaan kunnen voorzien is er de Bijstandswet en soortgelijke voorzieningen, die een karig, maar voldoende inkomen verschaffen. Onze techniek en organisatie is zo goed dat we het ons kunnen veroorloven dat tachtig procent van de bevolking niets nuttigs doet. Dankzij het vonnis van de rechter in de zaak-Wilders is in ieder geval voor even de vrijheid van meningsuiting nog even overeind gebleven. Dat wil zeggen: totdat de Europese rechter hier zijn ondemocratische wil op zal leggen. Kortom: we hebben heel wat te verliezen.

De legitimiteitsvraag
Elke vorm van macht heeft een legitimatie nodig. Zo beschouwden Johan Vorster en de andere leden van het blanke apartheidsregime in Zuid-Afrika, zichzelf en andere blanken als geestelijk superieur aan zwarten en hiermee als enige geschikt om te regeren. De Iraanse clerus beschouwt zichzelf als vertegenwoordiger van Allah (en de twaalfde imam Mahdi) op aarde en hiermee goddelijk gelegitimeerd.

Nelson Mandela slaagde er pas in om het apartheidsregime aan het wankelen te brengen, toen hij met zijn hoogbegaafdheid en wijsheid de grondaannames waarop het apartheidsregime was gegrondvest, de intellectuele inferioriteit van zwarten, logenstrafte. Zijn persoonlijke vriendschap met toenmalige ooit aartsconservatieve president Willem Frederik de Klerk deed de rest. En pas als het atheïsme en de afkeer van de georganiseerde islam wijdverspreid zal zijn in Iran, zal het Iraanse regime wankelen.

Directe democratie is “plat populisme”
De legitimiteitsvraag geldt voor het Nederlandse regime natuurlijk even sterk als voor voornoemde regimes. Het Nederlandse regime noemt zich democratisch gekozen (wat juist is voor de leden van de Tweede Kamer en de Provinciale Staten). De democratische legitimiteit van ondemocratische organen als de Europese ambtenarij in Brussel en de Eerste Kamer is omstredener. Hier bedienen voorstanders zich vaak van drogredenen als “democratisch gedelegeerde macht” en “deskundigheid”. Voorstanders van meer directe democratie worden weggezet als platte “populisten”, die de finesses van het delicate politieke métier niet snappen. Wat hen hierbij ook helpt is dat D’66, ooit dé partij voor meer democratie, is gecompromitteerd en ingekapseld en de andere twee belangrijke voorstanders, PVV en SP, door hun non-mainstream standpunten omstreden zijn.

Wat wordt de legitimiteit van een nieuw bewind?
Toch is dit niet de belangrijkste legitimiteitsvraag die gesteld moet worden. Namelijk, gesteld dat er een opstand plaatsvindt en net als bij de Tachtigjarige Oorlog de niet-verkozen regenten het land worden uitgejaagd, wat wordt de legitimiteit van het nieuwe bewind? Om te beginnen: het zal gevestigd worden door een minderheid van de bevolking, namelijk hen die bereid zijn actie te ondernemen om het bestaande regime te verdrijven. Over het algemeen zullen dit de extremere elementen van de bevolking zijn. Mensen waarvan de opvattingen niet meer dan een paar procent van de bevolking vertegenwoordigen. Het is de vraag of zij bereid zullen zijn om water bij te wijn te doen ter wille van de “sheeple”, die de passieve meerderheid van de bevolking vertegenwoordigen. We krijgen dan dus een dictatuur van de voorhoede van het proletariaat.
Ook zal door de opstand de maatschappij ernstig worden ontwricht. Dit zal rampzalige gevolgen voor onze welvaart hebben.

Wat is dan wel een oplossing?
De situatie is toch niet hopeloos. Massale vormen van protest zijn weliswaar soms nodig, maar dan alleen om vrijheidsinperkende wetten als ACTA tegen te houden. Dit soort wetten maken vreedzame vormen van protest en ontwijking namelijk onmogelijk. Alle middelen, ernstige geweldsdelicten jegens personen uitgezonderd, zijn geheiligd om te voorkomen dat dit soort wetten in wordt gevoerd, omdat hierbij het voortbestaan van ons volk en onze vrijheid op het spel staat.

Elke succesvolle strategie moet twee doelen bereiken: de bestaande legitimiteit van de machthebbers in diskrediet brengen en een nieuwe, verbeterde legitimiteit voor de nieuwe machthebbers verwezenlijken. Deze legitimiteit moet gebaseerd zijn op effectiever bestuur en meer democratie dan de gevestigde bestuursvorm kan bieden. In een volgend artikel zal ik verder ingaan op de vraag: welke legitimiteit hebben de machthebbers in Nederland nu?

9 gedachten over “Opstand van de burgers, een goed idee?”

 1. Dit vind ik een hele mooie
  “Onze techniek en organisatie is zo goed dat we het ons kunnen veroorloven dat tachtig procent van de bevolking niets nuttigs doet.”
  Er is alle reden voor een volksopstand, maar zoals je terecht stelt zal het regime wat daarna komt waarschijnlijk nog vele malen erger zijn dan het kabinet Rutte, hoe erg dat ook is.
  Ik ben tegen de Europese superstaat, maar ik vrees dat het enige alternatief is om van Nederland een soort Cuba te maken en dat is noch wenselijk, noch gezien de ligging van Nederland een haalbare kaart. We zitten nu eenmaal in een rivierdelta, niet op een eiland.
  Laten we elkaar niet voor de gek houden. Of Nederland gaat op in een Europese superstaat of we worden een soort Cuba. Aangezien het laatste onmogelijk is (en naar mijn mening ook onwenselijk) en nooit door de VS en andere Europese landen zal worden toegestaan zal het eerste realiteit worden 
   

 2. Ik denk dat Germen de situatie aardig verwoordt heeft. Zelf ben ik ook geen Europa fan, maar bewust hebben ze betreffende de toetreding geen referendum hieromtrent gehouden. Maar een opstand????? Als je kijkt naar de landen waar de mens is opgestaan om het desbetreffende regime omver te gooien en wat daar dan het gevolg van is, wordt je dus ook niet vrolijk van. Je krijgt aantoonbaar alleen versplintering en wordt het een zooitje. De kudde mist dan een charismatische leider om de boel weer in het goede vaarwater te krijgen. Eenheid is dan ver te zoeken. Het verbazingwekkende vind ik altijd als er geld ingezameld moet worden om een land te helpen die door omstandigheden in nood is geraakt. Denk aan overstromingen ed, de gemeenschaps zin weer ongekend groot is. Of zou dat het afkopen zijn van al dat positieve wat we bezitten? Dan kom ik toch weer terug op het onderwerp Wayseer. Het zal een zeer lange weg worden, maar dan moet je dus ook ruim denken toekomst gericht. Maar alles wat langzaam opgebouwd word, zal ook een lang bestaan kennen.

 3. Het is volgens mij belangrijk dat je als maatschappij of als volk als eerst de richting bepaald waar je naar toe zou willen. Ik denk dat Maslov hierin zeer goed gevolgd zou kunnen worden. Zelf zou ik bijvoorbeeld zeggen dat de basiszaken van het voortbestaan zoals schoon water, gezond voedsel, energieneutrale of producerende huizen en een veilige en plezierige omgeving zo goed mogelijk en waar mogelijk ook zo lokaal mogelijk georganiseerd zouden moeten worden.

  Daarnaast wil je als Nederland handelsland een state of the art communicatiestructuur hebben van digitale media en van fysieke transportwegen. Nederland zou best het treinvervoer bijvoorbeeld eens heftig kunnen updaten en de verbindingen met andere Europese landen kunnen verbeteren en sterker kunnen benadrukken. Lijkt me ook alleen maar goed voor de handel dat Rotterdam pijlsnelle verbindingen heeft via o.a. ook de trein, naast onze rivieren en vluchthaven, naar alle grote industriele centra van Europa. Vergeleken met de modernste steden in China is ons treinennetwerk bijna antiek te noemen.

  In breder perspectief denk ik dat we als wereld heel snel moeten overstappen naar hernieuwbare energie. Simpelweg omdat we dan nog meer energie dan nu zullen hebben en dit goedkoper zal zijn. Tevens neemt het de economische motieven weg om oorlogen te voeren om grondstoffen. Als je energie hebt is alles bijna te verkrijgen wat je wil als je tenminste goed in de natuurwetenschappen blijft investeren. Dit is iets waar je dus coöperatief moet werken volgens mij als hele planeet. Informatie achter houden en competitie gaan samen met fossiele brandstoffen die op kunnen raken. Er is geen logische reden te bedenken waarom je alle hernieuwbare energietechnologie niet planetair, zo open source mogelijk met iedereen zou delen want iedereen wint als zonnepanelen efficiënter worden. Maar goed hier is nog een belangrijke omslag te maken want fossiele energiebedrijven zijn enorm machtig juist vanwege het feit dat iedereen nog van ze afhankelijk is. Het is niet raar dat deze industrie deze ontwikkeling tegen wil houden als ze niet de lange termijn voordelen voor hun eigen kleinkinderen in de gaten houden.

  En daarbij moet je ook als wereld ruimtevaart veel sterker op de kaart zetten. Laten we eerlijk zijn als we het basispatroon van het leven voortbestaan volgen dan is ruimtevaart een belangrijk deel van waar onze toekomst ligt op de lange termijn. Daarbij kan het mensen binden achter een doel en kunnen de slimste mensen van de wereld hun talenten op deze vragen loslaten en hoeven ze elkaar niet de tent uit te vechten in financiële instituten. 

  En als je die doelen duidelijk hebt dan kunnen alle mensen van Nederland en ook breder daar  aan beginnen te bouwen. Dan is politiek slechts een organisatiemodel om die doelen zo gemakkelijk mogelijk haalbaar te maken. 

  Ik krijg van Nederland het gevoel dat ze altijd vuistdiep in de elite van de Westerse wereld hebben meegedraaid maar die hele elite lijkt nu minder relevant te worden. De mechanismen die werden toegepast, eerst bot geweld via kolonisatie en later subtiel financieel geweld op vaak dezelfde gebieden in postkoloniale tijd lijken telkens minder te werken. En moreel gezien is dat alleen maar terecht. Waar het westen dus kortom een lange tijd hun rijkdom aan hard werken plus uitbuiting van derde wereld landen te danken heeft gehad moeten we nu omschakelen. 

  Weer meer lokale zelfstandigheid als het aankomt op zaken relevant voor het primaire voortbestaan en juist meer globalisatie en cooperatie als het gaat om infrastructuren voor informatieuitruil, energie en ruimtevaart. 

  Ik krijg van Den Haag het idee dat het niets meer is dan een soort zijarm van de bankaire en corporatale elite die voornamelijk zijn gericht op geld verdienen voor de aandeelhouders. Daar zal verandering in moeten komen denk ik, als de politiek het zelf op tijd in gaat zien kunnen zij die verandering meemaken, gaan ze dat niet doen dan hoop ik dat er een nieuwe generatie mensen opstaat die dit wel begrijpt en het stokje vreedzaam over kan nemen.

  Uiteindelijk zijn de belangen op de lange termijn voor het voortbestaan de belangen van iedereen en zolang we door de huidige systemen deze belangen vergeten of negeren dan snijden we onszelf als volk in de vingers. 

 4. Douwe: je hebt helemaal gelijk. Als Nederland doorgaat zoals het nu doorgaat wordt het een groot bejaardentehuis overeind gehouden door Oost Europese verpleegsters en klusjesmannen.
  Nederland zou juist voorop moeten lopen in innovatie, maar wordt op alle terreinen ingehaald door China. Het is een samenleving in totaal verval.    
   

 5. Zoals Douwe het omschrijft en Markus daar nog een stukje aan toevoegd, hebben ze gelijk in hun verhaal als je kijkt naar het huidige systeem. Als ik dan naar de andere artikelen die hier relevant aan zijn lees, kan ik het alleen maar prijzenswaardig vinden hoe men zijn enof haar denken probeert te verwoorden zodat het aannemelijk aanvaardbaar gegeven zou kunnen worden. In mijn optiek is niets maar dan ook daadwerkelijk niets wat niet onderhevig is aan een systeem.
  Zo ook oa ons denkvermogen, wat ook onderhevig is aan een systeem, gezien in al zijn diversiteit. Daar de diversiteit van denken bij mensen zeer uiteenlopend is heeft een oorzaak en daardoor ook altijd een gevolg. Ook de gevolgen zijn door de diversiteit zeer uiteenlopend. De oorzaak van dit ligt volgens mij vast geroest in ons DNA. Hier wordt zoals bekend is oa alle informatie in opgeslagen van de gegevens, mede van ons denken etc. Gezien vanaf de eerste vorm van redelijk denkvermogen. Zo ook ons gedrag etc. Kort door de bocht, het heeft miljoen(en) jaar geduurd om dit vermogen van denken op te bouwen zoals het nu is en zal door de komende tijd heen steeds complexer worden. Daar ook ons denken onderhevig is aan dualisme, is dit een onderdeel van dit systeem. M.a.w. dat systeem verander je niet zomaar, mede gezien dat je de informatie op dit gebied in ons DNA niet even wissen kan en opnieuw opstarten kan. Conclusie in mijn optiek is dat als we een nieuwe richtlijn ter verbetering van het systeem , ongeacht welke, maar in dit verband van denken zouden willen veranderen, zou je er vanuit moeten gaan dat ook dit vele vele jaren nodig zou hebben om de informatie in het DNA langzaam maar zeker moet ombuigen naar dat gene wat betreft een nieuw systeem van ons denken. De basis zou dan moeten liggen in de opvoeding van het kind, zodat die het later weer door kan geven aan de volgende generatie. Maar dan zouden we dus eerst ons zelf moeten sturen en leren om anders te gaan denken. Al met al geen gemakkelijke weg en niet te vergeten een zeer lange weg. Dat doet me dan denken aan het gezegde: verbeter de wereld en begin bij je zelf. Misschien is er dan een klein beetje hoop, dat er iets gerealiseerd kan worden over zo’n 2 a 300 jaar, doe maar een slinger. Desondanks al nietemin, het huidige denken van ons allen is een geindoctrineerd gegeven, die zeer diep geworteld is in ons zelf. Daar zou je in mijn optiek dus eerst een oplossing voor moeten vinden voordat je verder gaat om een systeem te veranderen.

 6. Pas als hier de Lidl, de ABN-AMRO en de Albert Heyn een briefje op de deur hangen “Wegens omstandigheden gesloten”, en er opeens allemaal legerauto’s door de straten rijden, er files vechtende automobilisten bij de benzinepomp staan, en degenen met een wapen (bontkraagjes, criminelen en tokkies) de dienst gaan uitmaken, DAN pas zal Nederland wakker worden en in opstand komen.
  Maar dan is het te laat…
  Hebzucht,Greed; één van de zeven hoofdzonden heeft ons de nek omgedaan.
   

 7. Ondanks de hiaten in ons stelsel (die er uiteraard zijn, hierboven staan er een paar) kun je in onze samenleving heel veel wat in andere landen slechts een droom is, bivoorbeeld veilig over straat, vertrouwen in een rechtsstaat, weinig willekeur in overheidsbehandelingen. Ja, de excessen staan in de krant en op TV, als zodanig loopt het niet echt uit de hand anders was het trouwens geen nieuws. Dat het niet perfect is wil niet zeggen dat het omgekeerde wel het geval is.

  En wat die omwenteling betreft: die roep is al zo oud als de samenleving zelf. Het is maar de vraag wat je er voor terug krijgt. Nog altijd is de stelling “inspraak zonder inzicht leidt tot een uitspraak zonder uitzicht” een keiharde realiteit.

  Maar we zijn niet erg goed in het terugblikken en veranderingen kritisch te analyseren, het resultaat is vaak te confronterend.

 8. “Nelson Mandela slaagde er pas in om het apartheidsregime aan het wankelen te brengen, toen hij met zijn hoogbegaafdheid en wijsheid de grondaannames waarop het apartheidsregime was gegrondvest, de intellectuele inferioriteit van zwarten, logenstrafte.”
  En ook met een zeer grote persoonlijk opoffering door 27 jaar in de gevangenis te blijven door blijven geloven in een hoger doel en ideaal. Door die hoger te achten dan zijn eigen persoonlijk belang.

Laat een reactie achter