ondernemen

Op je kop op een balustrade staan. gewoon, omdat het kan.

Young and reckless: waar jongeren werkelijk superieur in zijn

Waarom staan er vaak jongeren aan het hoofd van techbedrijven, en technische doorbraken in het algemeen, terwijl ouderen over veel meer ervaring en kennis beschikken?  Antwoord: af en toe moet je gewoon je ogen dichtdoen en er helemaal voor gaan. Jongeren doen dat vaker. Hoe kunnen we de grijze generaties laten leren van de rauwe energie en het lef van jongeren?

Redenen om risico’s te nemen
We leven als Nederlandstaligen in twee welvarende landen, België en Nederland, waar niemand van de honger omkomt. Nieuwe technieken bieden ongekende mogelijkheden. Wie de internetrevolutie mee heeft gemaakt weet waar ik over spreek, maar er komen nu nog veel meer technieken aan die elk op zich een aardverschuiving beloven. 3D printen. Nanotechnologie. Genetica: zet bijvoorbeeld je eigen lichtgevende visje in elkaar. Kunstmatige intelligentie. Virtual reality. Robotica. Elk van deze technieken biedt een enorme hoeveelheid nieuwe mogelijkheden aan creatieve mensen met lef en ondernemingsgeest. Zelfs als je mislukt, heb je een unieke ervaring achter de rug: je hebt aan je eigen droom gewerkt, in plaats van de verlepte visie van een ander.

Op je kop op een balustrade staan. gewoon, omdat het kan.
Op je kop op een balustrade staan. Gewoon, omdat het kan.

Hoe neem je de gok?
Het is het verstandigste om te beginnen als hobbyist, en vervolgens je idee verder uit te werken. Als je een technische achtergrond hebt, heb je een duidelijke pré, beschik je hier niet over, maar heb je wel een leuk idee, vraag dan een sympathieke techneut  in je kennissenkring je idee verder uit te werken. Of stuur een mail aan auteur dezes, germen@visionair punt nl, ik help de mensen van de Visionair gemeenschap graag verder. Bouw een werkend prototype, vraag wat vertrouwde mensen om het af te schieten, blijf doorknutselen tot je een redelijk goed product hebt en begin een Kickstarter of Indiegogo project.  Hier begint de meer bedrijfskundige fase. Hier kan bijvoorbeeld Nick van Breda van Can Do Productions je mee helpen.

Hoe kweek je risicobereidheid aan?
Een bekende spreuk, volgens sommigen zelfs het officieuze motto,  in Silicon Valley is: fail early, fail often, fail forward (misluk vroeg, misluk vaak, misluk vooruit). Mislukkingen zijn als het ware de n-trapsraketten van je succes. Het is niet erg als iets mislukt. Integendeel, het is leergeld dat je betaalt. Zorg alleen dat de gevolgen van mislukken beperkt blijven en dat elke mislukking je verder brengt, bijvoorbeeld omdat je er van leert. Technologische evolutie is net als de evolutie in de natuur, genadeloos. Van als die glanzende kastanjes, vertederende kikkervisjes en miljarden schimmelsporen groeit er gemiddeld maar één uit tot volwassen organisme. Leef alsof elke dag je laatste kan zijn. Geef alles wat je in je heb, maar zet wel een vangnet klaar. Als je jezelf aanwent om weloverwogen risico’s te blijven nemen, houd je je risicospier in goede conditie.

Door winstbejag namen BP-managers veel te grote risico's, waardoor het booreiland Deepwater Horizon beschadigd raakte.

Sociaal contract voor het bedrijfsleven

Het bestaansrecht van een bedrijf is niet primair om veel winst te maken, al is winst nodig voor de overleving. Voor veel van de betrokkenen bij een bedrijf is een bedrijf een deel van hun leven. Is het mogelijk tegelijkertijd winst te maken en je ethisch zuiver te gedragen? Kortom: is ethisch ondernemen mogelijk?

Waarom zijn er bedrijven?
Mensen hebben goederen en diensten nodig. Zelfs bij de eerste mensachtigen vond al enige specialisatie plaats. Zo gingen de mannen doorgaans op jacht (of voerden ze oorlog), terwijl de vrouwen plantaardig voedsel verzamelden en huishoudelijke taken verrichtten. Een persoon of een groep personen die zich beroepsmatig specialiseert op het leveren van een bepaald product of dienst, heet een bedrijf. Primair is het bestaansrecht van bedrijven dus: iets vervaardigen of doen wat anderen nodig hebben. Bedrijvigheid is dus essentieel voor ons overleven; omdat we steeds betere technieken en steeds effectievere samenwerking ontwikkelden, slaagden we er in ons te ontworstelen aan de armoede. Er ontstond een escalerend proces: omdat steeds meer technieken werden ontdekt, kon er steeds meer tijd en hulpbronnen worden ingezet om nog betere technieken te ontwikkelen.

Door winstbejag namen BP-managers veel te grote risico's, waardoor het booreiland Deepwater Horizon beschadigd raakte.
Door winstbejag namen BP-managers veel te grote risico’s, waardoor het booreiland Deepwater Horizon beschadigd raakte. Bron: Wikimedia Commons

Wat is winst?
Winst is wat je overhoudt als je de kosten aftrekt van de opbrengsten. Hoe meer winst een bedrijf maakt, hoe meer het bedrijf overhoudt en, als het de winst investeert in het bedrijf, hoe sneller het kan groeien. Ook kan het de eigenaren van het bedrijf rijker maken. Winst kan het gevolg zijn van een slim, innovatief bedrijfsproces, waardoor het bedrijf iets voor weinig kosten kan leveren terwijl er veel vraag is. Winst kan ook het gevolg zijn van parasitaire bedrijfsactiviteiten, waardoor het bedrijf weliswaar veel overhoudt, maar aan de rest van de wereld veel schade wordt toegebracht, zodat netto sprake is van vernietiging van kapitaal.

Voorbeelden van parasitaire bedrijven

  • Alle bedrijven in de financiële sector, enkele verzekeraars en non-profit banken uitgezonderd. De financiële sector produceert zelf niets, maar leeft van arbitrage, lees: afromen van winsten van anderen.
  • De Verenigde Oost-Indische Compagnie, ooit opgehemeld door voormalig premier J.P. Balkenende,  maakte veel winst door inlanders als slaaf te dwingen specerijen te verbouwen, die de Compagnie voor veel winst in Europa verkocht. De  winst werd mede zekergesteld door concurrenten te vernietigen.
  • Patenttrollen verdienen geld door patenten voor zoveel mogelijk te verkopen. Hiermee dwingen ze andere bedrijven dure advocaten in te huren, belemmeren ze innovatie omdat andere bedrijven bang zijn eventuele patenten te schenden en persen ze bedrijven vele miljoenen af.
  • Veel mijnbouwbedrijven richten een zware ravage aan, waarna de omwonenden met de brokken zitten, omdat de eigenaren de rechtspersoon waar de mijn in zit, failliet laten gaan.
  • Bedrijven die spookfacturen versturen of facturen voor opname in obscure of niet-bestaande registers.
  • Tabaksproducenten, drankproducenten of andere producten die schadelijk zijn voor de gezondheid.
  • Wapenfabrikanten, vooral de producenten van anti-personeel landmijnen.
  • Bedrijven die hun eigen vraag creëren door problemen te veroorzaken, angst te zaaien of door mensen niet-bestaande problemen aan te praten, zodat zij overbodige producten of diensten kopen.

Maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid
Als ondernemer heb je de plicht, om niet alleen aan de winstcijfers te denken maar ook aan de gevolgen die je bedrijfsactiviteiten op de rest van de planeet hebben. Enkele eeuwen geleden was dit een heel natuurlijke gedachte. Eeuwen van gelobby door geslepen corporate advocaten in de VS hebben er helaas uiteindelijk toe geleid dat winst als doel op zich voldoende bestaansreden is voor een bedrijf, sterker nog: dat een manager strafbaar is als hij de winst voor de aandeelhouders van een bedrijf niet maximaliseert. Landen buiten de VS hebben helaas voor een belangrijk deel deze wetgeving overgenomen. Ook ontspringen managers nog steeds de dans als zij hun bedrijf moedwillig bijvoorbeeld milieuregels aan de laars laten lappen. Effectiever is in dit geval uiteraard persoonlijk aansprakelijk stellen en strafvervolging voor dit soort overtredingen.

Eed van Hippocrates voor ondernemers?
De tegenstelling tussen de koopman en de dominee is schijn. Ook voor zakenmensen is ethisch handelen belangrijk. Al is het maar omdat een bedrogen klant niet meer terugkomt. Ook zijn de gevolgen van zakelijk wanbeleid groot, zoals we hebben gezien in de Golf van Mexico, waar korte-termijn winstbejag van BP-managers leidde tot de grootste milieuramp in de moderne geschiedenis. Voor artsen bestaat er al sinds de klassiek-Griekse tijd de Eed van Hippocrates. De artseneed van het kleine Nederlands Artsen Genootschap heeft nog het meeste weg van de Eed van Hippocrates en luidt als volgt:

Ik zweer en onderschrijf, dat ik deze eed, zolang ik mag beschikken over mijn vermogens en verstandelijk inzicht, ten einde toe zal houden.

Ik zal iemand, die mijn leermeester in de geneeskunst is geweest, beschouwen als een familielid en belangeloos terzijde staan. Diens kinderen zullen voor mij zijn als broeders, die ik desgevraagd op mijn beurt, zonder daarvoor vergoeding te vragen, in de geneeskunst zal opleiden. Mijn onderricht zal ik geven aan hen, samen met mijn eigen kinderen en aan de studenten, die onderworpen zijn aan de plicht tot geheimhouding, maar niet aan buitenstaanders.

Ik zal mijn voorschriften geven naar beste weten en kunnen, tot welzijn van de patiënten en ik zal hen behoeden voor alles, wat schadelijk en verkeerd is. Ik zal niemand, die mij daarom vraagt, helpen aan een dodelijk brouwsel, noch zal ik uit eigen beweging met een advies daartoe komen. Ook zal ik geen enkele vrouw helpen aan een giftige zetpil. Onberispelijk en godvrezend zal zowel mijn privé-leven zijn als de uitoefening van mijn beroep.

Ik zal geen handelingen uitvoeren, die niet tot mijn competentie behoren, maar zo nodig plaats maken voor hen, die wel ter zake kundig zijn. Indien ik mij begeef op het privé-terrein van de patiënten zal ik dat doen ter genezing, mij verre houdend van alle misbruik van mijn positie in mijn houding tegenover vrouwen en mannen, met name op seksueel gebied.

Al wat ik als hulpverlener zal zien of horen, ook van het privé-leven van de patiënten zal ik voor mij houden, in de overtuiging dat zulke dingen geheim moeten blijven.

De achting van alle mensen voor mijn levenswijze en beroepsuitoefening moge voor altijd mijn deel zijn, indien ik deze eed nakom en niet verbreek. Bij overtreding en meineed echter moge het tegendeel mij overkomen.

Moet er ook niet een dergelijke eed voor ondernemers en vooral managers komen?