Een beeld van een nieuwe beschaving

Om het nieuwe wereldbeeld wat kracht bij te zetten citeren we eerbiedig uit het werk van Ervin Laszlo, uit zijn boek Het Chaos-Punt. In een duurzame en efficiënte wereld is het niet langer zaak om het warme wiel opnieuw uit te vinden, het is zaak respect te tonen voor al diegenen  die ons de inspiratie geven om nobele plannen te bekrachtigen. Wie we daar voor nodig hebben is duidelijk, dat zijn we zelf, er is dringend nood aan actie, zo denken we. Deze introductie voor alweer een fijn visionair debat, een voorzet voor open doel.

Als we onze focus verleggen van de extensieve naar de intensieve vormen van groei, zal het cruciale omslagpunt niet tot ineenstorting leiden. Dan wordt de achterhaalde en steeds contraproductievere logos – de mechanistisch-manipulatieve logos van de geïndustrialiseerde beschaving – vervangen door de meer aangepaste geesteshouding van een nieuwe, nog ongeboren beschaving. In het ideale geval zal deze beschaving aanspraak maken mogen maken op de naam holos – een aan het Grieks ontleende term die ‘heelheid’ betekent. De holos-beschaving zal de hele aarde omvatten en worden gekenmerkt door het soort denken dat mensen in staat stelt niet alleen de bomen voor hen te zien, maar ook het mondiale bos dat nu hun habitat is.

Hoe zou het zijn om in een holistische beschaving te leven ? We doen er verstandig aan ons daarvan een voorstelling te maken, want er zijn weinig of geen levensvatbare alternatieven voor het bewerkstelligen van een holistisch gestructureerde duurzame beschaving – niet alleen in de verre toekomst, maar al in de komende decennia. Wat nu volgt, zijn de fundamentele kenmerken van de holistische beschaving die we tegen 2025 op aarde kunnen hebben gecreëerd.

Wereldbeelden in 2025

In het derde decennium van de 21ste eeuw zijn de voorstellingen die mensen hebben van zichzelf, de natuur en de kosmos nog altijd cultureel gekleurd en daarom gekenmerkt door verscheidenheid, maar ze zijn eensluidend waar het hun verwerping van het mechanistische en fragmentarische wereldbeeld betreft dat het erfgoed was van het Industriële Tijdperk. Er ontstaat een nieuw wereldbeeld, mensen zijn organische heelheden in een organische biosfeer, ingebed in een zich organisch evoluerend universum. Dit dagend wereldbeeld wordt ondersteund door de ervaring van mensen die in hun persoonlijke ontwikkeling op zoek zijn naar heelheid, net als in hun maatschappelijke relaties, communiceren en hun verhouding tot de natuur.

Er is een schrijnend contrast tussen deze nieuwe visie op de wereld en het wereldbeeld dat de industriële samenleving beheerste. Mensen geloven niet langer dat het hun vrij staat om hun omgeving naar hun willekeur te manipuleren, in de hoop dat de gevolgen daarvan zich wel vanzelf zullen oplossen, of dat nieuwe technologieën ze wel ongedaan zullen maken. Ook geloven zij niet meer dat het leven een strijd om het voortbestaan is, een strijd waarin de beste aanpassing wordt beloond met macht en rijkdom. De klassiek-mechanistische kijk op de wereld heeft een overeenkomstig soort transcendentie doorgemaakt : de mens is zich gaan realiseren dat de kosmos geen passieve achtergrond voor menselijk handelen is, maar dat individueel handelen een rechtstreekse, zij het niet altijd zichtbare, uitwerking heeft op het milieu. Mensen beseffen nu dat zij door subtiele banden met elkaar, de biosfeer en de hele kosmos verbonden zijn. Zij weten dat alles wat we anderen en de natuur aandoen, ook onszelf aandoen.

Manieren van leven in 2025

Mensen hebben een eenvoudiger manier van leven geadopteerd dan diegenen die zich eind 20ste en begin 21ste eeuw een luxueuze levensstijl konden veroorloven. Die eenvoudiger manier van leven wordt niet gedicteerd door armoede, noch is zij het gevolg van regels en wetten of van hogere belastingen – ofschoon zulke maatregelen aanvankelijk een prikkel in die richting waren en daarna als zodanig blijven functioneren om de status quo te handhaven. In feite is deze levensstijl het vrijwillige resultaat van een andere geesteshouding. Mensen zijn zich er bewust van geworden dat een hoge materialistische levensstandaard niet per se gelijk staat aan een hogere kwaliteit van leven. Een garage met één of meer luxe auto’s, kasten vol zelden gedragen kleding en stapels cd’s die nooit worden gedraaid zijn geen voorwaarde voor ons levensgeluk. Eerder het tegendeel is waar, een luxe levensstijl blijkt vaak ongezond te zijn en gepaard te gaan met veel stress. Het ‘gelijke tred houden met de buren’ was een wedloop die losstond van wat mensen al hadden bereikt, ze wilden altijd meer.

Toen het zover was dat we de vruchten van onze inspanningen konden plukken, bleek een luxe leven zelden de weg naar een goed leven te zijn. Luieren in de zon, een sigaretje roken, nippen van een exotische cocktail, je ‘tegoed’ doen aan een hamburger en lange gesprekken voeren via een mobieltje – het was allemaal niet alleen verkwistend maar ook gevaarlijk. Dit alles verhoogde de kans op huid- en/of longkanker, levercirose, een te hoog cholesterolgehalte en hersenbeschadigingen. Deze levenswijze was geen verbetering ten opzichte van werken voor een baan met veel stress, met om het uur een rookpauze, borrelen voor het eten ter ontspanning en voor de televisie in slaap sukkelen.

Inmiddels hebben veel mensen ingezien dat er bevredigendere manieren zijn om je vrije tijd te besteden. Vrienden en buren helpen, vrijwilligerswerk doen in je gemeenschap, genieten van de natuur, bezoeken brengen aan natuurlijke, historische of culturele bezienswaardigheden, zwemmen, wandelen, fietsen, lezen, luisteren naar muziek of belangstelling tonen voor literatuur en theater – allemaal bevredigende bezigheden die geen hoog verbruik aan materialen of energie vereisen en nauwelijks geld kosten. Ze zijn echter veel gezonder voor de mens en beter voor ons milieu dan het streven naar succes, welstand en luxe uit het Industriële Tijdperk.

De mensen van de beschaving van 2025 zijn gezonder en leven langer, maar proberen de wereldbevolking niet verder te laten groeien. Ze zien in dat het onverantwoordelijk is meer kinderen te nemen dan nodig is om het sterftecijfer te compenseren – in de meeste delen van de wereld worden twee kinderen met hun ouders als de ideale gezinsomvang beschouwd. De groei van de bevolking is dus gestabiliseerd op een duurzaam niveau. Dit heeft aanzienlijke voordelen – een bescheiden gezinsomvang stelt ouders beter in staat voor hun kinderen te zorgen en ze op te voeden tot gezonde individuen met voldoende hulpbronnen en toereikend onderwijs om goed en verantwoord te leven.

De manieren van leven worden ecologisch duurzaam. Het streven van mensen naar uiterlijke groei heeft plaatsgemaakt voor een focus op innerlijke groei. De oriëntatie op veroveren en consumeren is verlegd naar de wens om de evolutie van het denken en doen van mensen te bevorderen, samen met de ontwikkeling van hun gemeenschappen. Het verbruik aan energie en materialen is bescheidener geworden en grondstoffen worden effectiever benut. Mensen werken samen aan de verbetering van hun gemeenschappelijke leef- en arbeidsruimte – het gemeenschapsleven beleeft een renaissance. Ook is er een spirituele renaissance ontstaan – mannen en vrouwen herontdekken dat hun leven en bestaan een hogere (of diepere) dimensie heeft.

Moraliteit in 2025

Ook op het gebied van de moraliteit is er eenheid in verscheidenheid ontstaan. Doordat ethische kwesties vanuit de marge van zondagspreken en weekend-discussies zijn verhuisd naar het brandpunt van het dagelijks leven, liggen morele overwegingen aan de basis van de beslissing die mensen nemen, niet alleen in de privé-sfeer, maar ook in het beroeps- en bedrijfsleven.

De ethiek van iemands gedrag wordt nog steeds beoordeeld in het licht van de waarden en overtuigingen van zijn of haar gemeenschap en cultuur maar onder de verscheidenheid van morele begrippen gaat een diepere eenheid schuil, mensen zijn het erover eens dat het immoreel is om op een manier te leven die ten koste gaat van andermans toegang tot hulpbronnen die nodig zijn voor een leven in waardigheid en welzijn. De nieuwe moraal is geworteld in een universeel principe – het leven en handelen op een manier die ook anderen daartoe in staat stelt. Niet dat het nodig zou zijn allemaal op dezelfde manier te leven, het gaat om een levenswijze met een reële mogelijkheid tot het bevredigen van fundamentele behoeften en het nastreven van welzijn en geluk.

De nieuwe ethiek vervangt – in navolging van de natuur als een zichzelf ontwikkelend integraal systeem, in plaats van een arena voor worsteling op leven en dood – onze nietsontziende onderlinge wedijver door een gezonde rivaliteit binnen de context van gemeenschappelijke waarden en belangen. Dit is de basis voor bewuster en verantwoordelijker koopgedrag van consumenten, waarin de voorkeur wordt gegeven aan producten met een geringe grondstoffeninhoud en een hoger informatiegehalte, alsmede aan diensten die de persoonlijke ontwikkeling vergemakkelijken en in goede banen leiden. Hierdoor ondergaat de kwaliteit van het leven een verbetering zonder dat de materiële noden van het leven toenemen.

Besluitvorming en veiligheid in 2025

De politieke wereld van 2025 is gemondialiseerd, maar plaatselijk verscheiden, zij wordt bijeengehouden door netwerken maar is niet monolithisch. Het erfgoed van de moderne tijd, de soevereine nationale staat, heeft plaatsgemaakt voor een transnationaal bestel waarvan de organisatievorm te vergelijken is met een Chinese doos – een stelsel van besluitvormingsfora waarin elk forum een eigen sfeer van gezag en verantwoordelijkheden bezit.

Het besluitvormingsproces op de verschillende niveaus is echter niet ondergeschikt aan een hoger of zelfs hoogste besluitvormingslichaam. Voor sommige aspecten van de samenleving – zoals handel, het geldstelsel, informatie en communicatie, vrede en veiligheid en milieubescherming – worden de beslissingen op mondiaal niveau genomen. Deze constructie voorziet echter in een hoge mate van autonomie op plaatselijk, regionaal en nationaal niveau. Het wereldbeeld van 2025 is dus geen hiërarchie, maar een ‘heterarchie’, een sequentieel geïntegreerde structuur van gedistribueerde besluitvorming op meerdere niveaus. Het is gericht op mondiale coördinatie, gecombineerd met plaatselijke, regionale en nationale zelfbeschikking.

Het nieuwe bestel bestaat uit een sequens van autonome samenlevingen onderling verbonden door tal van communicatiekanalen en de bereidheid om samen te werken. Individuele burgers en groeperingen van burgers geven gezamenlijk vorm aan hun gemeenschap en werken aan haar verder ontwikkeling. Plaatselijke gemeenschappen maken deel uit van een groter samenwerkingsnetwerk dat ook het niveau van de nationale staat omvat, zonder dit niveau overbodig te maken. Nationale staten maken zelf weer deel uit van internationale maatschappelijke en economische federaties, die een ontmoetingsplaats hebben in de Organisatie Van Verenigde Volken, het mondiale bestuurslichaam dat is voortgekomen uit de hervorming van de Verenigde Naties. De leden daarvan zijn niet de nationale staten, maar de continentale en subcontinentale federaties van naties waarin hun relevante aspecten en gemeenschappelijke belangen zijn geïntegreerd. Tot deze internationale organisaties behoren de Europese Federatie, de Noord-Amerikaanse Federatie, de Latijns-Amerikaanse Federatie, de Federatie van Naties in Noord-Afrika en Midden-Oosten, de Afrikaanse Naties in de Sub-Sahara, de Midden-Aziatische Federatie, de Federatie Van Naties in Zuid- en Zuidoost-Azië en de Federatie van Naties in de Pacifische Gordel en Australië.

In het nieuwe besluitvormingsbestel wordt het subsidiariteitsbeginsel geëerbiedigd, beslissingen worden genomen op het laagste niveau waarop ze effectief zijn.

 • Het mondiale niveau is het hoogst niveau in het besluitvormingsbestel maar het is tevens het laagste niveau waarop vrede en veiligheid kunnen worden gewaarborgd en de mondiale stromen van goederen, technologie en geld in banen worden geleid. Dit is het niveau voor het coördineren van de informatie die door de wereldomspannende communicatiekanalen stroomt. Tevens is dit het niveau waarop de harmonisatie of wederkerige afstemming van internationale en nationale beleidslijnen, gericht op het bewaken van de integriteit en heelheid van de biosfeer, moet plaatsvinden.
 • Het internationale niveau is het niveau voor beslissingen die tot doel hebben de maatschappelijke en politieke aspiraties en belangen van naties in een bepaald deel van de wereld te coördineren. De economische en sociale organisaties van de ertoe behorende naties vormen het forum waarin gekozen vertegenwoordigers zich bezighouden met de afweging van de belangen en aspiraties van hun volken, met het doel deze te harmoniseren.
 • Het nationale niveau is gereserveerd voor de functies die per traditie door nationale grenzen werden uitgeoefend, zonder dat de desbetreffende instanties aanspraak maken op absolute soevereiniteit van hun nationale staat, terwijl er rekening wordt gehouden met de in andere fora genomen beslissingen, niet alleen boven, maar ook beneden het niveau van hun nationale staat.
 • Het plaatselijke niveau van besluitvorming is een forum dat uit de gekozen vertegenwoordigers van steden en plattelandsgemeenschappen bestaat. Zij coördineren de werkzaamheden van maatschappelijke en politieke instanties in regio’s, dorpen en steden, in rechtstreekse ruggespraak met hun electoraat.
 • De verantwoordelijkheid voor de veiligheid berust bij de federaties van nationale staten in de desbetreffende delen van de wereld. Grote, kostbare nationale legers met hun immense en uiterst gevaarlijke wapenarsenalen zijn afgeschaft. Iedere federatie houdt en klein en mobiel beroepsleger in stand dat door de lidstaten wordt gefinancierd en ‘bemand’. Omdat er niet langer nationale legers bestaan, is het gevaar dat de ene staat de andere staat aanvalt sterk verminderd en kunnen gezamenlijke vredeskorpsen iedere potentieel dreigende situatie aan.
 • Nationale regeringen blijven belast met de zorg voor binnenlandse veiligheid, die wordt gehandhaafd door middel van een eventuele nationale garde en/of een politiemacht. Zoals gezegd, is de zorg voor de buitenlandse veiligheid toevertrouwd aan de federatie van nationale staten in hun deel van de wereld. Hierdoor zijn enorme menselijke en financiële hulpbronnen vrijgemaakt voor maatschappelijke doeleinden waarvan de mensheid profijt trekt. Deze voordelen of ‘dividenden van vrede’ zijn al tientallen jaren bekend, maar ze waren niet te verwezenlijken voordat het gevaar op het gebied van de internationale veiligheid was teruggedrongen. De kleinere, meest welvarende landen hebben als eerste het project van internationale vredeshandhaving omhelsd. Hun voorbeeld werd gevolgd door de armere landen, en uiteindelijk ook door de vroeger militaire grootmachten : Rusland, China, Engeland, Frankrijke en de Verenigde Staten.

Bewustzijn in 2025

Er zijn vele dingen die de mensheid in het jaar 2025 differentiëren – klimaat milieu, religieuze opvattingen, cultureel erfgoed alsmede de economische technologische ontwikkeling ter plaatse. Een nieuw bewustzijn stelt alle mensen echter in staat het eens te zijn over beginselen die er werkelijk toe doen :

 • dat het voor eenieder immoreel is dusdanig te leven dat dit afbreuk doet aan de kansen van anderen op een leven in fundamenteel welzijn en menselijke waardigheid
 • dat het veel beter is als een ‘goed huisvader’ om te gaan met de menselijke en natuurlijke hulpbronnen op aarde, dan ze ter wille van zelfzuchtig gewin op de korte termijn te exploiteren
 • dat de natuur geen mechanisme is dat we naar willekeur kunnen manipuleren en uitbuiten, maar een levend systeem dat ons levende mensen, heeft voortgebracht, dat ons voedt en in stand houdt en dat – nu wij over ontzagwekkende middelen tot vernietiging en exploitatie beschikken – aan onze zorg is toevertrouwd
 • dat elkaar aanvallen niet de manier is om problemen en conflicten op te lossen, maar dat we dat alleen kunnen doen door wederzijds begrip en samenwerking, op manieren die onze gemeenschappelijke belangen bevorderen en
 • dat de universele rechten zoals wij die sinds de 20ste eeuw kennen – recht op vrijheid van meningsuiting, het recht om zelf onze leiders te kiezen en het recht op voedsel, onderdak, onderwijs en arbeid, naast gevrijwaard zijn van marteling en andere willekeurige beperkingen van onze persoonlijke vrijheid – het onvervreemdbare geboorterecht zijn van alle mensen ter wereld. Deze rechten verdienen het om te worden gerespecteerd, daar ze alle overwegingen, ingegeven door zelfzuchtige persoonlijke, etnische of nationalistische belangen, te boven gaan.

Uw reactie?

61 gedachten over “Een beeld van een nieuwe beschaving”

 1. Deze visie kan een mooie Roman vorm krijgen dan, wie weet…? De martelingen kunnen echt eruit hoor, anders blijft ’t een zootje rond 2025… Wel iets te te. te te is niet goed. uhm uhm. Is dit verhaal de samenvatting of de uitbreiding? We zullen wel zien. :)

  1. ’t Gaat meestal om geboorte beperkingen in een overbevolkt gebied waar men niet uit kan komen, doordat omliggend gebied gebruikt wordt door staatsbezit. Verder is er niets mis mee als men de dood leert accepteren als deel van ’t leven op jonge onbezonnen leeftijd. Het steven om oud worden heeft gewoon als gevolg dat vers bloed geen kans krijgt. Straks in 2025 is de balans van het leven op natuurlijke wijze een beetje hersteld en mensen met idealen zullen soms de beste delen zien verwezenlijkt, zo ook prosument idealen. De clue van geboorte beperking tegenwoordig is gelukkig in vele staatsgebieden nog vrijwillig en ik denk dat dat zo kan blijven. Zodra de staat het wezen waaronder ook de mensch weer vrijheden geeft in de buitengebieden zal er geen probleem zijn in de buiten gebieden echter zullen zij bij hun overbevolking willen uitbreiden van gebied en dus zal het binnenstaats gebied een extra bescherming nodig hebben en van afstand de ontwikkelingen moeten gade slaan van het buitenstaatsgebied, Ook wel eens een schemerzone of ook wel eens wild oerwoud of zelfs een oceaan en zelf de onmetelijke ruimte voor en na het huidige wereldbeeld van leven en dood….. Informatie van anderen is momenteel voor de onwetenden erg belangrijk naast hun eigen ervaring.  Opgelegde verplichtingen zonder verdere informatie en doelstellingen, en zonder vrije keus zijn in deze informatie voorziening dus lastgevend voor de betrokkenen. Dus de vrijheid van handelsreclame doeleinden zal eerst moeten worden ingeperkt voordat de onwetenden handelend volgens hun behaviorisme enig verstand kunnen opbouwen voor een nieuwe beschaving. De afleiding werkend volgens verleidingen waar men niet omheenkan door ruimte gebrek zijn voor de dragers van de lasten erg vervelend, en zij zetten zich daarom af op de menschen die deze lasten door hun beperkingen niet dragen. Gezondheid en een leefbaar milieu met voldoende variatie voor het opvangen van tegenvallers mag ze ook worden geleerd indien zij het bevattingsvermogen en de interesse hiervoor beschikken. Zolang men zich kan terugtrekken en naar gewenst de gezelligheid kan opzoeken kan men spelenderwijs een leukere samenleving verder bouwen met of zonder hun wereldniveau denken. De oogsten en de verwerking hiervan zijn en blijven de basis van de grote massa. De minderheidsgroeperingen (ook wel eens een individu) krijgen al sinds vele tijden de kruimels en de lasten.

   1. Dank voor mooie bijdrage, wat betreft geboortebeperking mogen we vaststellen dat naarmate het welzijn en de levenskwaliteit verhoogd mensen over het algemeen minder kinderen maken. In erbarmelijke omstandigheden zien we dat de soort wil overleven en dan zijn veel kinderen een logisch gevolg, een aantal sterft quasi zeker. Langs de andere kant worden kinderen ook gezien als een economisch profijt, ze kunnen op verschillende manieren geld in het laatje brengen. We kunnen ons natuurlijk de vraag stellen of dit alles wel zo doordacht is, we dienen dan ook rekening te houden met de omstandigheden en innerlijke drijfveren die tot een welbepaald gedrag leiden, ons inlevingsvermogen is vaak te beperkt om hierover congruente uitspraken te doen. De geboortebeperking of handhaving van een status quo is in theorie nochtans heel eenvoudig, als elk koppel gemiddeld 2 kinderen maakt, dan is er geen aanwas van de bevolking. Wat reclame en winstbejag betreft ben ik het met je eens, het systeem of het leven waarin we leven vertoont hierdoor een bepaalde tendens dat nog slechts kan uitmonden in een catastrofe en armoede creëert, deze armoede leidt dan tot het maken van meer kinderen waarop we vanuit onze luxezetel ons beklag maken, migratieproblemen en cultuurconflicten en diens meer. Door het niet aanpakken van fundamentele problemen verwordt het leven tot een wereldwijde auto immuun ziekte, met een haast cyclische zekerheid komen dezelfde problemen weer terug, dan hier, dan daar. Het doorzien van deze cycli biedt ons de mogelijkheden om deze cirkel te doorbreken, het betekent tegelijkertijd dat we ons een mondiaal bewustzijnsniveau zullen eigen maken, een upgrade van onze manier van denken. Er is mi geen nood om het kind met het badwater weg te gooien, het kind (her)opvoeden en het water terug helder maken lijkt nu onze opdracht te zijn. Misschien is het water dermate vervuild dat we geen oog meer hebben voor het evolutionaire proces waaraan we deelachting zijn, zo ook in kunnen participeren? Tenminste, als we bereid zijn om onze verantwoordelijkheid hierin te nemen.     

 2. Nestor Cappaert

  Ik vermoed dat heel wat mensen een betere en rechtvaardigere samenleving wensen.  Maar om die verandering te verwezenlijken, moeten de machtsverhoudingen veranderd worden, zodat meer solidariteit, wederzijds respect en begrip, genegenheid en liefde de voornaamste waarden zijn.  Vraag is hoe het huidige klimaat van machtsmisbruik, egoïsme en oorlogszucht kan gewijzigd worden ?  En bij voorkeur op een vreedzame manier.  Machthebbers en onverzadigbare geldverzamelaars zullen hun bevoorrechte positie niet zonder slag of stoot opgeven.

  1. Mijn mening hierover is dat zelfstudie hiertoe kan bijdragen, in het boek van Ervin Laszlo wordt op een toegankelijke manier verwezen naar de chaostheorie en evolutioniare cycli die zich doorheen onze geschiedenis hebben ontvouwd. Deze vertonen steeds hetzelfde patroon dat in 4 fasen verloopt, zijnde (1) activatie, (2) accumulatie, (3) het chaosvenster en (4) het chaospunt. Veel mensen ervaren de huidige turbulentie eerder vanuit het zgn buikgevoel en kunnen er niet steeds een verklaring voor vinden. We voelen intuïtief wel aan dat er iets niet klopt, in het boek van Ervin Laszlo wordt hiervoor de wetenschappelijke verklaring voor gegeven. Voor visionairen is dit beslist een aanrader, hij beschrijft verschillende stuwkrachten die aanleiding geven tot het ineenstortingsscenario (het ‘doemscenario’) maar ook het doorbraakscenario. Naarmate een kritische massa zich meer en meer richt op het doorbraakscenario kan het spreekwoordelijke dubbeltje naar de goede kant uitvallen. Dit alles uiteraard zonder garantie aangezien destructie veel makkelijker is.   

 3. Hoe bedoel je eigenlijk citeren van Laszlo? Is het een letterlijke weergave van zijn werk, of een eigen interpretatie?

  Dat plaatje snap ik, een verbeelding van een paradigma shift, hoe een idee werkelijkheid te maken. Alleen denk ik dat verruiming en transformatie niet na elkaar maar tegelijk zal plaatsvinden.

  De toekomstbeelden zijn interessant, maar maatschappelijke veranderingen gaan te langzaam om in 2025 werkelijkheid te worden.

  1. Het is een citaat uit z’n boek onder het motto ‘je kan een paard wel naar het water brengen, je kan het niet verplichten om te drinken’. De traagheid van een transformatieproces kan drastisch versneld worden door gebruik te maken van katalysators die non lineaire eigenschappen hebben. Eenvoudig gesteld, het zijn middelen die kunnen gebruikt worden of ook niet. Deze attractors getuigen vaak van een haast ongeloofwaardige eenvoud waardoor ze meestal onze aandacht niet genieten, om deze reden is ontvankelijkheid zo een cruciale factor. De gekende uitspraak ‘1% inspiratie en 99% transpiratie’ is hierop van toepassing, dit is ook de grondslag voor allerhande brainstormtechnieken.    

 4. Sinds Plato worden we bestookt door visies van de ideale maakbare samenleving.

  Ook in deze visie wordt er uitgegaan van de redelijkheid van de mens; geef hem goede argumenten en hij zal zijn gedrag wel aanpassen zodat de ideale samenleving ontstaat.

  Zo werkt het niet.

  Dat zouden we 24 eeuwen na Plato toch eens moeten beseffen.

  1. Ja, je steling dat het zo niet werkt geeft tegelijkertijd aan dat het zo wel werkt, meen ik. Grote wijsheidstradities hebben nooit anders gezegd, mits diepgaander reflectie kunnen we dan ook zeggen dat het leven een droom is waarbinnen we als tijdruimtelijke manifestaties naar onze ware aard kunnen zoeken en het redelijke evenwicht trachten te realiseren en onderhouden. Evolutionair verandert het decor waarin de droom zich afspeelt en geeft ons steeds nieuwe problemen, een atoom krijgt geen kanker, een hond wel.   

 5. ” Idealisme (kennistheorie), getuigd van een groot inspiratie vermogen en een ruim inzicht in het onderwerp, maar het kan ook tegen je keren”.
  Een zeer bekend voorbeeld hiervan is het Darwinisme en anti Darwinisme, mede ook gezien zijn visie betreffende de evolutie (theorien). De wetenschap buitelden over elkaar heen, omdat een ieder hier zijn/haar eigen mening en denken had. Nu wordt het Darwinisme in alle redelijkheid geacceppteerd en zijn werk bewonderd. Jammer alleen dat hij dit welverdiende niet heeft mogen meemaken, mede gezien dat hij een van de eerste grondleggers was in de evolutie theorie.
  Evolutie, gezien met al zijn vormen van systemen gaat zijn eigen gang en laat zich dus niet sturen, het is dus ook niet onderhevig aan een voor menselijk begrip “Tijd”.
  Na ik dit artikel gelezen had, kwam bij mij steeds weer het woordje tijd naar boven en dat dit gegeven ook vastgelegd is in dit geschrevene nl 2025.
  Het onderwerp op zich is goed verwoord en schept duidelijkheid over de visie, het is alleen het begrip tijd, waar ik me niet in vinden kan. Het onderwerp zie ik als een evolutionair begrip. Terug kijkend in de geschiedenis en dan naar het heden, dan hebben we geleerd, dat je niets kunt afdwingen en zeker de tijd niet. Maw, het onderwerp heeft zeer veel tijd nodig, maar is absoluut niet onmogelijk.
  Mvg Paul.

  1. Kan me beslist vinden in je reactie, principieel verwijst hij naar een nakende paradigmaverschuiving dat inherent een mentaliteitswijziging met zich meebrengt, hieraan wil Ervin Laszlo positief richting geven. Wat tijd betreft valt mi over te twisten, in zekere zin zie ik tijd als een bepalende factor. Naarmate we huidige tendensen aanhouden zal de maatschappelijke spanning steeds verder oplopen en is het maar de vraag hoe we hier als mensheid op reageren. Dit nieuwe wereldbeeld is een beeld dat velen zullen afschrijven als utopisch en onmogelijk realiseerbaar binnen ons huidige denkkader. Dit is begrijpelijk, het is ondenkbaar dat mensen ooit in staat zullen zijn om gewoon samen te werken, het meest eenvoudige is immers aartsmoeilijk. Elke poging tot oprechte samenwerking zal onthaald worden alsof je letterlijk van een andere planeet bent, hoe naïef kan een mens zijn om te geloven dat mondiale samenwerking mogelijk is? Deze ondenkbaarheid wijzigt radicaal in het nieuwe wereldbeeld en wordt zelfs noodzakelijk om een catastrofe te vermijden, de tijd of evolutie dwingt ons hiertoe.  Zoals bv Thomas Kuhn stelt is er een klein maar bijzonder probleempje, de twee werelden gaan uit van een totaal andere manier van denken waardoor dialoog tussen deze twee amper mogelijk is, het is een zeer opmerkelijk en manifest gegeven.  Wat betreft evolutie en tijd, je stelt dat de evolutie zich niet laat sturen, kunnen we dan wel de evolutie op het spoor komen en ze bekrachtigen door dit bespreekbaar te stellen? Het gezegde ‘go with the flow’ lijkt me hier van toepassing, hier niet als platitude gebruikt maar op basis van het evolutionaire imperatief dat zich voortzet. Het verzet is een gekend fenomeen en werd inmiddels veel studiewerk over gedaan, in vergelijking met bv de Middeleeuwen op zich al een wereld van verschil, zo meen ik.

 6. Ik heb Laszlo er op nagelezen en kwam toen bij Alexandr Ljapoenov (exponent) terecht, misschien wel interessant om dit te lezen, ook voor Tui. http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=nl-NL&dl=nl&lp=EN_NL&a=http%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fLyapunov_exponent Ook de evolutie kent het gegeven van veel vallen en dan weer opstaan. Maw om de zoveel tijd krijg je een terugval, dit kent vele oorzaken om daarna weer een stapje verder in de opbouwproces tegaan. Ook dit gegeven kunnen we niet dwingen, daar het haar eigen wetmatigheid heeft. Misschien is het ook wel broodnodig tijd, dat de evolutie met een revolutie weer eens orde op zaken stelt ?!

  1. Die revolutie zitten we middenin, er is blijkbaar een probleempje met het monetaire systeem vandaag, het is nog even wachten tot het volledig in elkaar zakt. Laszlo heeft het inderdaad over nog veel meer dingen, het voordeel is dat hij het toegankelijk maakt voor een breed publiek. Ik bekijk de link eens en lijkt me zeer technisch te gaan worden :) 

    1. Als interludium, in m’n vorige reactie wou ik een verwijzing naar fijn boek dat ik eens gelezen heb, wat niet wil zeggen dat ik er veel van begrepen heb  :) … tussendoortje voor misschien een ander gesprek binnenkort.
      
     ‘Hoe is het mogelijk dat de wiskunde, een verzinsel van de menselijke geest, zo goed past bij allerlei concrete objecten in de werkelijke wereld’, vroeg Albert Einstein zich ooit af. Inderdaad, het is opmerkelijk: hoe kan het dat de baan van planeten, de werking van ons brein, de beweging van de beurzen en de vormen van schelpen en bloemen allemaal in die ene wiskundige taal zijn te beschrijven? In dit boek laat Mario Livio zien hoe filosofen, logici, theologen en wiskundigen hierover hebben gedacht. Misschien is wiskunde wel de taal waarin God de wereld heeft bedacht, opperde een van hen.
      
     Recensie(s) Wordt wiskunde ontdekt of uitgevonden? En hoe komt het dat wiskunde zo wonderwel past op de wereld? Met deze en dergelijke vragen houden filosofen en wiskundigen zich al eeuwen lang bezig, zonder veel verder te komen. Het boek van de astrofysicus Mario Livio lijkt over die vragen te gaan, hij stelt ze in elk geval aan de orde. Maar wie op een antwoord rekent, wordt teleurgesteld, want het boek is niet meer – maar ook niet minder – dan een traditionele geschiedenis van de wiskunde. Pythagoras en Plato, Descartes en Newton, Frege en Godel, ze komen allemaal langs in een breedsprakige tekst die veel citaten bevat, weinig afbeeldingen en geen formules. Goed leesbaar voor een geïnteresseerde leek met doorzettingsvermogen. Bevat een uitvoerige bibliografie, noten en een index.Is God een Wiskundige?

  2. Als ik het goed begrijp kunnen we als mensen helemaal niets doen, het leven is dan totaal zinloos? In essentie maakt het dan niet uit of er slachtoffers vallen en bestaat er niet zoiets als moreel handelen? Ontnuchterend, why bother?

   1. Ik denk dat je het goed begrepen hebt, want zo heb ik het ook begrepen. Dat houd niet in dat je als mensen onder elkaar bepaalde leefregels gezamenlijk kunt afspreken, maar dan nog blijft het een zeer moeilijk gegeven gezien van uit het dualisme om een rode draad te creeren. Het leven is mi absoluut zinvol, alleen het moraal is een uitdrukking die mens heeft geschapen om een onderscheid te kunnen maken in een begrip. De kunst is dan ook om het leven en haar doelstellingen van uit het rationele begrip te aanvaarden, dat doet de natuur ook, niet meer enof minder. Ik denk dan ook, dat vele mensen door het vanuit emotionele perspectief het leven te leven, daarom ook verkeerd benaderen. Je zou eigenlijk kunnen stellen, dat we te ver doorgeschoten zijn en onze basis instellingen vergeten zijn.

    1. Het grote voordeel is dat we het warme wiel niet opnieuw moeten uitvinden, beetje zoals deze situatieschets? Soms zegt men dat één van de grootste problemen in de Westerse samenleving de kloof tussen arm en rijk is, dat is waar. Echter, dit is een ‘Westerse’ manier om ernaar te kijken., louter gekwantificeerd als de inkomenskloof. En hoe alarmerend die kloof ook is, er is nog een zorgwekkender kloof nl. de innerlijke kloof, een cultuurkloof, een kloof in bewustzijn, een kloof in de diepte. Als het zwaartepunt van een samenleving meer en meer verschuift, als steeds meer mensen overgaan van egocentrisch naar etnocentrisch en wereldcentrisch, dan plaatst dit een zware last op de noodzaak van die samenleving om die mensen ‘verticaal’ te integreren op verschillende diepten in hun eigen ontwikkeling. En hoe dieper het zwaartepunt van een cultuur ligt, des te groter is de noodzaak en de last van deze verticale integratie. Zoals altijd maakt het nieuwe en hogere zwaartepunt de beschikbaarheid van de hogere of diepere structuren voor individuele burgers mogelijk, maar garandeert het die NIET. Naarmate het zwaartepunt van een maatschappij verschuift, zijn er mensen die kunnen achterblijven, gemarginaliseerd, uitgesloten van hun eigen ontwikkeling, benadeeld op de meest gruwelijke wijze nl. in hun innerlijke bewustzijn, waarde en betekenis. Dit schept een interne spanning in de cultuur die verwoestend kan zijn. De kans op een cultuur- of bewustzijnskloof wordt groter bij iedere nieuwe culturele transformatie. Omdat in het ‘Westen’ geen diepte wordt erkend, kunnen we geen zicht krijgen op de dieptekloof, de cultuurkloof, de bewustzijnskloof, die daardoor de ontwikkelde en ‘beschaafde’ landen zal blijven teisteren totdat dit meest cruciale probleem eerst erkend wordt, en vervolgens in een kader gezet wordt op manieren die ons in staat stellen ermee te leren omgaan.

    2. Aleksandr Ljapoenov was eigenlijk de eerste voorloper van niet-lineaire differentiaalvergelijkingen stelling oftewel lyapunovfunctie op wiskundig gebied. Laszlov heeft dat later verder uitgediept en meerdere mogelijkheden gecreerd om dit te kunnen gebruiken in diverse vormen van berekeningen. Ze spreken ook beiden van een chaos moment. Dwz dat het een tijdelijk moment van chaos is en het daarna terugkeert in de normale omstandigheden. Dus een tijdelijke paradigma. Zoals altijd maakt het nieuwe en hogere zwaartepunt de beschikbaarheid van de hogere of diepere structuren voor individuele burgers mogelijk, maar garandeert het die NIET. Hier geef je zelf eigenlijk al aan, tenminste als ik het goed interpreteer, een mogelijke moment van chaos, dus tijdelijk. In je laatste zin van je betoog geef je het ook duidelijk weer dat het evolutionair niet direct een aanvaardbaar gegeven zal zijn en dat het dus tijd nodig heeft, langer dan de gestelde termijn, mi zijn we dan wel een paar generaties verder. Mvg Paul.

    3. Enerzijds, het zuiver wiskundige deel laat ik doorgaans over aan m’n wiskundige partner in het verhaal, hij vertelt me soms dingen die quasi letterlijk de oogjes openen. Droefheid overvalt ons soms om te zien hoe weinig van al dat prachtig studiewerk wordt gebruikt in ons dagelijks leven, net zoals economische kennis ondermaats mag genoemd worden. Tenminste, in een wereld die bol staat van de economen erin slagen om dan ook een economische crisis te veroorzaken, stemt tot diepgaande zelfreflectie, zo meen ik.  Kan het onmogelijk oneens zijn met je, vaak zijn we ons niet bewust van het onderliggende proces dat zich afspeelt dan wel zijn we als mens onderhevig hieraan. Dat chaospunt geniet – hoe kan het anders – m’n bijzondere interesse, chaostheoretici stellen hierover dat schijnbaar belachelijk minieme fluctuaties een wereld van verschil kunnen uitmaken. Hoe dit proces verloopt heb ik trachten mee te geven in een artikel op deze webstek, namelijk  het verschijnen van innovaties, het gaat hier dan vooral hoe ‘nieuwe’ informatie zich nestelt binnen onze samenleving en wat er voor nodig is om het levensvatbaar te maken.  Er is mi (1) kennis nemen van deze dynamieken waardoor we beter onze maatschappelijke malaise kunnen begrijpen, (2) nieuwe informatie toelaten in ons denken en (3) hiernaar handelen. Een dergelijk proces zal simultaan verlopen en ook – niet onbelangrijk – traditioneel op verzet stoten van gevestigde instanties en overtuigingen, de ‘doctrine’ waarvan sprake eerder. Dat een dergelijk transformatieproces tijd zal vergen lijkt me evident, maar wat belet ons om er een aanvang mee te nemen? Beschouwend de maatschappij zijn er heel wat tendensen die in dezelfde richting wijzen, ik zie bv heel veel mooie plannen om onze economie anders te organiseren, naar mijn onderzoek kom ik echter steeds op hetzelfde dat mist, namelijk, geld. En als we hierover spreken weten we ook dat er zoiets bestaat als monetair beleid, dit alles is een louter technische kwestie. We zullen beslist ook rekening dienen te houden met de verschillende ontwikkelingsniveaus en dat ter bevordering van het totale spectrum en dus geenszins het creëren van een nieuw kastenstelsel, dat zou mi een verkeerde vertaling zijn van wat er wil gezegd worden. Wat missen we dan nog?

 7. Heel interessant verhaal.
  En er moet echt heel erg veel veranderen.
  In NL is er erg veel mis, en in andere landen natuurlijk ook.
  Hier ga ik niet de meest actuele zaken opnoemen, de meesten weten we wel.
  Mensen met veel geld en macht zijn uit op het behouden van de status quo.
  Die ‘1%’ benadeelt de 99% in zeer grote en ergerniswekkende mate.
  De beste manier om hier op korte termijn een einde aan te maken is het invoeren van een fatsoenlijke klokkenluidersregeling.
  En bij de volgende verkiezingen MASSAAL blanco stemmen.

 8. Beste Prosument, een troost, ondanks dat ik wiskunde heb moeten leren, zal ik nooit een wiskundige knobbel krijgen, het was nodig om te leren en daar is alles mee gezegd. Maar ik heb wel geleerd om te weten waar ik zoeken moet. Dan nog heb ik tijd nodig om het goed tot me door te laten dringen, lukt dat niet, dan ga ik naar mijn zoon, die is HTSer en die neemt dan veel geduld om te proberen me het e.e.a. aan het verstand te brengen. Ook visionair heeft hierin een belangrijke rol gespeeld voor me. Zo hebben we oa Lukas-mede visionair, die met veel geduld de dingen duidelijk kan stellen, mis hem wel af en toe trouwens. Maar laat een ding duidelijk voor je zijn, Chaos is een gegeven dat je ten eerste als een leringsproces voor je zelf moet zien. Dat geschied doorgaans met vallen en opstaan. Maar iemand die leren wilt mag dat geen probleem vinden en zou er in principe blij om moeten wezen. Daarna kan een ander die daar in geinteresseerd is, er iets mee gaan doen en zo gaat langzaam, zeer langzaam het balletje rollen. Het zijn langdurige processen, onderschat dat niet. Dus ga gewoon door, je hebt ten alle tijden 1 persoon die interesse heeft. Dat de wiskundige filosofen over het geheel geen antwoorden hebben gevonden, zie ik net zoals de huidige wetenschap, dat men teveel hun ego willen strelen en niet echt willen samenwerken. Want stel je voor dat je iets ontdekt hebt, brengt het op de voorgrond en een ander gaat er mee aan de haal. Dan hebben we feest in de tent. Het onderwerp op zich, staat in mijn volle belangstelling en hoe moeilijk het ook mag wezen, het is absoluut niet onmogelijk, maar heeft het misschien toch nog een diepere studie nodig. Mvg Paul.

  1. Kan het ‘slechts’ met je eens zijn, wat soms mist in heel het gegevene is hoe de mens zich ontwikkeld van geboorte tot dood, ook hierin zijn verschillende breekpunten te onderscheiden die ons in verwarring kunnen brengen. Deze dynamiek wordt zelden als leidend beginsel gezien waardoor dan ook allerhande scheeftrekkingen kunnen ontstaan. Zoals altijd bestaat bij loutere kennisname het risico dat de ervaring zelf mist waardoor de congruentie zoek raakt, het leven inclsuief het vallen en opstaan, zeer terecht. We kunnen als individu niet zelf alle informatie totaal kennen, samen wordt het al een heel andere zaak. En ja, wetenschap, naar ik lees is dat nu ook een productieapparaat dat zoveel mogelijk papers moet produceren in functie van subsidies, ook hier zie je de impact van een maatschappij die volledig in teken staat van papier met een getal op, het pikken en graaien lijkt me dan een logisch neveneffect. Langs de ene kant is het werkelijk wonderbaarlijk dat we ons zo laten ‘lijden’ door iets dat we naar hartelust kunnen bijdrukken, hierover nadenken is daarmee een waar filosofisch gebeuren. Langs de andere kant krijgt die wonderbaarlijkheid iets van een ware hel, met slagen en verwondingen, foltering en marteling, frustratie en oorlog, eerst het geld en nadien zien of we er iemand mee kunnen helpen, de wereld op z’n kop  … de dialectiek van vooruitgang in volle actie. Chaos en orde, prachtige uitvinding natuurlijk. Ik weet alleen niet wat een HTSer is … :)

   1. Zo is het en niet anders. Tel dan uw zegeningen en beschouw je zelfkennis als de grootste rijkdom die je kunt bezitten. Mvg Paul. Ps een HTSer is een afgestudeerde van de Hogere Technische School. P.
     

    1. Dank voor de info, weer wat slimmer, nu enkel proberen het niet te vergeten :) Zelfkennis is een vreemd begrip, het laat vermoeden dat je iets anders bent dan wat je bent. Misschien is het dan correcter om kennis te nemen van wat je niet bent en dat tenvolle te benutten en exploreren. Er is nog zoveel meer mogelijk, dat maakt het interessant, ons bezighouden met steeds dezelfde problemen induceert verzadiging. Even die probleempjes oplossen, dan kunnen we verder zonder die last. Nu even een richtinggevend plannetje opstellen, Res Non Verba :) 

    2. Mi is zelfkennis geen vreemd begrip, het is datgene wie je daadwerkelijk bent. Als je die kennis bezit kun je ook je zelf afspiegelen hoe je bent in het dagelijks leven en dat lijkt mij een vreemd begrip. Dus het omgekeerde wat jij stelt. Dan pas begin je ook door te krijgen wat een schijn gedrag je buiten de deur vertoont om maar mee te kunnen lopen in het dagelijkse stramien. Nu komt het: Als je deze weg van zelfkennis zou volgen, geef je de ander ook een voorbeeld en een kans om zich zelf naar waarheidsbevindingen van de desbetreffende persoon te leren kennen en te onderzoeken. Met als gevolg dat je wel even vreemd wakker geschud wordt. Na deze ervaring en haar bewustwording, heb je het begin te pakken om voor je mede mens een voorbeeld te mogen zijn. En als er doorgaans een schaap over de dam is, volgen er meerdere. Daarnaast kun je dan ook stap voor stap dit gegeven door geven aan de volgende generatie(s). En ben je dus op weg naar een nieuwe beschaving. Mvg Paul.

    3. Mooi omschreven Paul, elke verwarring hieromtrent plaats ik doorgaans binnen de context van de egotransverwarring, dan hebben we altijd gelijk en ongelijk tegelijkertijd. Het zal mi altijd een kwestie van interpretatie zijn, als echter zelfkennis ontbreekt dan is er – zij het misschien onbewust daarvan – nog zoeken. Als duidelijk wordt dat de zoeker het gezochte is dan wordt het verhaal totaal anders, mi de vreemde wakkerschudding waarnaar je verwijst, veel termen komen hiervoor in aanmerking. We spreken hier mi wel dezelfde taal en mooi op zich, dan kunnen we verder met stap voor stap het pad te effenen voor die nieuwe beschaving. Het neutraliseren van een aantal conflicten zie ik als een bijdrage daartoe.

  1. Inge, het gaat dan ook niet om de discussie, maar om de dialoog. Dit laatste geeft je de mogelijkheid, om je zelf te corrigeren enof niet. Maar inderdaad het is een rijk gegeven als je iets wilt aannemen, dat is de kracht van het positief denken, zolang het maar geen eenrichtings verkeer wordt. Mvg Paul.

 9. Het chaospunt schijnt volgens mij in de theorie van Laszlo het kantelpunt te zijn waarna een klein effect tot een grote instabiliteit kan leiden. Je zou echter blijkbaar ook met gerichte acties sturing kunnen geven aan het evolutieproces van de menselijke samenleving als ik het goed begrijp. Dat het in plaats van een chaos juist tot grote bloei kan komen. Eigenlijk is de uitzending van Tegenlicht van gisteren een goede aanvulling op dit artikel.

  1. Ja, daar gaat het grosso modo over, die effecten is wat we attractors noemen en stuwen de samenleving naar een bepaald punt. In het Taoïsme vind ik een uitspraak die er mi ook naar verwijst, namelijk, “als je aan een grassprietje trekt, beweegt heel het universum” (mijn aanvulling … doe het met liefde). Een attractor is misschien geen alledaags woord maar als we een praktisch voorbeeld nemen, wordt het snel duidelijker. Een attractor is bv rente, het conditioneert ons leven en bijhorend handelen met zeer nare gevolgen. In ons onderzoek hebben we deze attractor (rente) tijdelijk buitenspel gezet om dan te kijken wat er gebeurt, het resultaat is zonder meer hoopgevend. En sterker, we komen hierdoor tot de ontnuchterende dan wel wetenschappelijke vaststelling dat rente als een ‘absurditeit’ kan gezien worden. Het vraagt wellicht nog enige toelichting waarom dat zo is maar het sluit perfect aan bij je terechte stelling, het wegnemen van een attractor (ic rente) leidt ons tot heel andere inzichten en mogelijkheden. Het chaospunt is naar onze mening vandaag bereikt, we hebben ook de middelen en informatie om dit kantelmoment op een vreedzame manier te begeleiden. Het enige maar misschien wel hardnekkigste probleem is het maatschappelijke denken, rente zit namelijk in onze psyche gegrift en dat alsof het om een onwrikbare natuurwet zou gaan, we kunnen ons amper een wereld zonder die rente inbeelden. Op gelijkaardige manier hebben we nog een aantal zaken onderzocht, het resultaat is dermate onthutsend en hoopgevend waardoor het bijna ongeloofwaardig wordt. Net omwille van dit resultaat zegt het ons nog veel meer en dat is vanuit een moreel standpunt werkelijk schokkend te noemen, we kunnen ook alle schulden tot nihil herleiden op een louter technische manier, het enige dat we nodig hebben is samenwerking. Het wereldbeeld zoals Ervin Laszlo weerspiegelt is voor ons dus geen utopische kwakzalverij maar in gedachte reeds een feit. De stelling dat we vanuit chaos orde kunnen scheppen en tot grote bloei kunnen komen, delen we dan ook ten volle. Merk op, in theorie geen probleem, nu de praktijk nog.:)

 10. Prosument, ik ben toch nog eens verder gaan spitten betreffende Aleksandr Ljapoenov in het russisch
  Александр Михайлович Ляпунов. Eigenlijk is er niet zo heel veel van hem te vinden op wiki, behalve als je zijn naam in het zoek register zet, dan kom je op de Russische wiki uit en hier is veel te lezen over deze, toch zeer grote wetenschappelijke man. Hieronder een link naar zijn capiciteiten. Russisch is moeilijk te vertalen, maar een goed verstaander heeft maar een paar woorden nodig. oa zijn Lyapunovstelling is van dermate belang voor jullie, hij omschrijft het zo:
  Met die theorie is het dus mogelijk om uitspraken over de stabiliteit van de oplossingen van een differentiaalvergelijking te doen, zonder de differentiaalvergelijking op te lossen.
   
  Als je dan de laatste regel in je reactie naar Berny toe leest, dan heb je hier je antwoord en oplossing.
   
   
   
  http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=nl-NL&dl=nl&lp=RU_NL&a=http%3a%2f%2fru.wikipedia.org%2fwiki%2f%25D0%259B%25D1%258F%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%2c_%25D0%2590%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580_%25D0%259C%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
   
  Onder deze pagina staan meerdere werken van hem, neem wel de tijd om het te lezen, want het is geen kleinigheid.  Mvg Paul.
   

  1. Geen probleem Paul, ik heb een tijdje in Rusland gewerkt en kan tot honderd tellen, moet volstaan :):). Mogen we het vreemd noemen dat het zo wenig gekend is? Ik bekijk het eens maar zal wellicht iets deskundiger mensen hierbij moeten betrekken, gaat sneller om iets om te zetten naar mensetaal, denk ik.

  2. Het leest wel een beetje troebel maar bespeur er toch wel wat in …
    
   In de wiskundeis de differentiaalvergelijking (of in toenemende mate het traject van een dynamisch systeem) heet stabielals de gedrag oplossingen met eerste voorwaarde sluit “niet heel anders” dan die van de originele oplossing. De woorden “niet zeer verschillende” kunnen worden geformaliseerd in menig opzicht, om verschillende formele definities van duurzaamheid: duurzaamheid van Ljapoenov, asymptotische stabiliteit, etc. (zie hieronder). Meestal het probleem op de stabiliteit van de triviale oplossing van een enkelvoud punt, aangezien de taak van de duurzaamheid van een willekeurige traject is gegeven door de onbekende functie vervangen.

 11. Je hebt gelijk, niets moet, alles mag en je hebt ook een zee van tijd nodig, het is vaak het geduld waar we mee moeten leren leven, daar als je warm zit in je enthousiasme het zo snel mogelijk rond wil hebben. Vanaf het dynamisch systeem : http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=ru&to=nl&a=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0 kwam ik ook bij attractor te recht : http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=ru&to=nl&a=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D1%2582%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580 Laat duidelijk zijn dat ik van die wiskundige berekenings modules geen barst van begrijp, maar het geschreven goed kan volgen, rest me je alleen nog succes toe te wensen. Mvg Paul.

  1. Dank, de wiskunde en randinformatie bespreek ik al eens met collega. Wat ik voor mezelf tracht te doen is nagaan hoe zich dat manifesteert in ons dagelijkse leven. Ik probeer dan trends door te trekken om te zien tot wat het leidt en/of dat nog enige vorm van realisme in zich heeft. Op deze manier kom ik er bv snel achter dat er iets fundamenteel mis gaat, wat vaak dan ook bevestigd wordt als ik ga kijken wat er over geschreven werd. Self learning en veel geduld ja, we zijn soms zo snel dat we een klein detail vergeten dat nu net heel belangrijk is. Het zit soms werkelijk in kleine dingen, in lijn met wat de chaostheoretici zeer terecht stellen. Heb net nog contact gelegd met een grote sociale speler hier in Belgenland, het is nog een kwestie van dagen en de economische crisis is achter de rug, gelukkig maar. 

   1. Als het die sociale speler dat voor elkaar kan krijgen, stuur hem ook even naar nederland.   :-D   Waar ik eigenlijk met bewondering naar zit te kijken en te lezen, dat je dus het gedrag van de mens kunt converteren naar een wiskundige berekening. Daar had ik eigenlijk nooit bij stil gestaan. Dat is mijn lering in dit verhaal. Of ik daar nu blij mee moet zijn, dat zal de tijd leren, hopelijk. Mvg Paul.

    1. Ik hoor soms dat alles herleidbaar is tot nullen en eentjes, in alles zit een diepgaander grondslag, neem ik dan maar aan. Ook hersenfrequenties zouden een rol spelen, zo de uitspraak luidt ‘op dezelfde golflengte zitten’. Het leven is werkelijk een wonder natuurlijk, nu die sociale spelers nog zover krijgen, het is een hele beweging zelfs :)  

 12. Paul, ken je de Kondratieff cycli, ook hier zie ik veel verbanden met wat Laszlo? Ljapoenev (en veel anderen) vertellen, man is ooit verbannen geweest, begreep ik. Stukje vanop Wikipedia …
  De meeste aanhangers van de theorie zijn het echter eens met het “Schumpeter-Freeman-Perez”-paradigma van vijf golven sinds de industriële revolutie en de zesde die eraan komt. Deze vijf cycli zijn:
   

  Industriële revolutie – 1771
  Tijdperk van stoom en spoorwegen – 1829
  Tijdperk van staal en elektriciteit – 1875
  Tijdperk van olie en de auto – 1908
  Informatietijdperk – 1971[1]

   
  Volgens deze theorie bevinden we ons momenteel op het keerpunt van de vijfde cyclus. Sommige wetenschappers, vooral Immanuel Wallerstein, wijzen erop dat de cycli van globale oorlogen verbonden zijn met de kapitalistische lange golven. Met grote, zeer destructieve oorlogen die beginnen vlak voor een productieverhoging[
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Kondratieff-golf

  1. Er is vanavond voetballen voor de TV, dus kan ik in die tijd dat even rustig lezen, heb er wel eerder wat over vernomen, maar weet niet meer precies hoe het in elkaar steekt. Dus wees geduldig. Mvg Paul.

   1. Veel plezier, ik betwist die golven wel, het zou betekenen dat we niet anders kunnen dan ons lot (de laagconjunctuur) aanvaarden, zouden we in principe ook geen moeite moeten doen om er tegenin te gaan. Zoiets, veel plezier met de voetbal, ik ga ook eens kijken.

 13. Heb je link gelezen en viel het kwartje weer, sommige gegevens liggen bij mij ver in het verleden en dan na het lezen zeg ik o ja . Zo dus ook met de 5 cycli’s. Ondanks dat in de oudheid het bestaan van het atoom bekend was, denk oa aan Plato etc, is het eigenlijk een echte stap verder gekomen in 1914, denk aan Bohr en zijn quantummechanica. In die tussentijd is er wel het e.e.a. geschied, maar na Bohr kwam het in een stroom versnelling ahw terecht. In de tijd van de kondratieff-golf een begin had was het atoom gebeuren nu niet direkt een onderwerp wat een algemeen begrip was. Je zou eigenlijk kunnen stellen nadat de eerste atoombom op Hiroshima viel 1945, kwam men eigenlijk tot het besef wat een potentie het atoom had. Naar gelang van 60 en 70er jaren kwam men tot inzicht dat veel mogelijk was met een atoom, alleen de kennis ontbrak nog hoe men met een atoom overweg moest gaan om het ook te kunnen gebruiken in andere systemen, hier komt steeds meer duidelijkheid in. Wat ik met dit verhaaltje, kort door de bocht eigenlijk zeggen wil is op persoonlijke titel. Dat voordat de befaamde revolutie van de evolutie ter zakende doende wordt, mi eerst nog een atoom(tijdperk) cycli krijgen, dus de 6e cycli. Maw, men had toen nog niet de indruk dat een atoomtijdperk zou aantreden, nu wel en mi komt het. Het is straks, toekomst gericht niet meer weg te denken dit fenomeen.
   
  Je hebt een troost, ik betwist die golven ook, daar ik het ondanks de logica die er in verweven zit, mi geen wetmatigheid heeft. Ik denk ook dat je nog veel verder vooruit moet kijken, de zelfvernietiging van de mensheid, zal vreemd genoeg in de eerste instantie door de atoombom beschermd blijven, maar als bijvoorbeeld het venusproject echt gestalte zou krijgen, men heeft dan een vluchtweg gecreeerd, dan is de kans zeer groot dat de zelfvernietiging tot stand komt.
   
  Tot slot, neem de stelling van mijn vrouw en geniet van het geen wat je nu hebt. Mvg Paul.

  1. Herkenbaar Paul, heb dergelijke werken ook gelezen een relatieve nanoseconde geleden, dingen vervagen soms. Het werk van Capra ‘De Tao van Fysica’ vertelt me dat er in essentie niets gewijzigd is, alleen had men vroeger niet de meetinstrumenten zoals we ze nu hebben. Nu weet men dat materie voor 99,9999 … % lege ruimte is en ‘leeg’ is op zich voor interpretatie vatbaar uiteraard. Wat die golven betreft zie ik er wel een evolutionaire logica in, heb alleen een probleem als men zich hier halsstarrig aan vasthoudt om beleidsbeslissingen op te baseren. Het belemmert mi ware progressie en een volgend perceptieniveau of paradigma, het beeld dat Laszlo mooi beschrijft, zeg maar. Het is om deze reden dat we specifiek onze aandacht richten op wat we The Money Illusion Syndrome noemen, zowat heel de wereld ligt nu in een deuk omwille van dit op zich vreemde fenomeen. Als we er dieper over nadenken bestaat het probleem niet eens, het is een gedachte die leidt tot nare manifeste gevolgen. Wat golven en cycli betreft acht ik het niet ondenkbaar dat we evolueren naar een soort van Star Trek-achtige wereld, heb gezien dat er nog wel wat sterretjes zijn aan de hemel, ben gestopt met ze te tellen, ze blijven maar komen. Maar neem graag de stelling van je vrouw in gedachte op, eerst hier op aarde een en ander rechtzetten alvorens we de ruimte ingaan. :)

  2. Oh ja Paul, wat atomen en energie betreft, ik las ergens dat men proeven doet om vanuit het zgn kwantumvacuüm energie te onttrekken. Een kopje zou voldoende zijn om alle oceanen op aarde te laten verdampen. Ik zou even wachten om te investeren in zonnepanelen :)

    1. Ja, heb ik me ook eens mee beziggehouden, een wereld op zich. Elk mens is drager van ontelbare universa, hoe ze daar over jou denken heb ik geen idee maar je bent beslist een groots man :) 

   1. In de ruimte is genoeg water, zelfs zoveel dat vacuum(-energie) erin kan verzuipen… Overmatig drankgebruik geeft inderdaad knallende hoofdpijn, wellicht is bij mij drie pijnstillers wel nodig. Al jaren investeer ik in pijnstillers maar de pijn blijft telkens terugkomen. Wie weet is het wel tijd voor onderzoek in de verschillende vormen van vacuum, want mensen zijn altijd de zaken financiëel aan het vacuumtrekken tot ze barst. krak krak pfffffff lek. :D

 14. Chaos theorie, zo te horen begrijpen jullie hier geen barst van en voor de rest heb ik het idee dat er een aantal basale zaken genegeerd worden en er een aantal cycli achter gelopen wordt, het is nu toch 2013 of zit ik in een ander tijds frame.

  1. Soms zitten er volgens mij dezelfde numerieke datums in verschillende tijdsframes, de beheerders van tijdframes zijn de orde van kranten en de ordes van religie, welke ik weet. De planning van gemeenten en bedrijven zitten ook in de jaarlijkse tijdframes. Als men vlugger of langzamer gaat dan de overgang tussen de moment opnames in deze tijdframes zijn er krachten die dit vereffenen. Illusionisten zijn meester in deze overgangsfase beheersing. Gewone mensen gebruiken alleen het statische gedeelte tussen de overgangsfase van een benummerd tijdframe. De datum is ook wel een bindend element in een plannende samenleving.
    
   Zo kan iemand meeleven in 2013 en toch nog in de ontwikkeling zijn van Uwe eigen voorouderlijke mensch van voor het geschrift. bv. in het jaar nul van Christus ;) Het antoniem kan zijn dat iemand 2013 voorbij is geschoten en werd terug gevloten in de datum van het heden.

    1. Beste Jaap, dank voor je reactie, kan je ook iets concreter zijn over wat we zouden vergeten/negeren, op deze manier is het eerder nietszeggend. Het is moeilijk om te reageren op wat niet gedeeld wordt.

Laat een reactie achter