Net als bij Nessie worden de aanwijzingen voor het bestaan van het Higgsdeeltje steeds zwakker naarmate de metingen nauwkeuriger worden.

Kans op Higgs nog kleiner geworden

Update: nu het Higgsdeeltje daadwerkelijk is gevonden, althans de aanwijzingen overweldigend sterk zijn, is dit artikel gedateerd. 

Twee onderzoeksgroepen aan de LHC, de enorme deeltjesversneller  op het CERN in de buurt van het Zwitserse Genève kondigden vandaag aan dat ze het gebied waar het Higgsdeeltje zich in kan schuilhouden flink hebben ingeperkt.

Net als bij Nessie worden de aanwijzingen voor het bestaan van het Higgsdeeltje steeds zwakker naarmate de metingen nauwkeuriger worden.
Net als bij Nessie worden de aanwijzingen voor het bestaan van het Higgsdeeltje steeds zwakker naarmate de metingen nauwkeuriger worden.

Wat is het Higgsdeeltje?
Het Higgsdeeltje, door sommige adepten het God-deeltje genoemd, moet verklaren waarom andere deeltjes massa hebben. Volgens hun theorie werken ze als ‘lijm’, omdat andere deeltjes door een zee van Higgsdeeltjes moeten ploegen. Ook is het het enige deeltje wat door het Standaardmodel is voorspeld maar nog steeds niet is gevonden.

De experimenten ATLAS en CMS hebben met 95% zekerheid aangetoond dat het Higgsdeeltje zich niet in het massagebied tussen 145 en 466 GeV/c2 bevindt. De leden van de twee groepen presenteerden hun nieuwe resultaten op de tweejaarse Lepton-Foton conferentie, dit jaar gehouden in Mumbai. In eerdere onderzoeken is al aangetoond dat de massa van het Higgsdeeltje, als het bestaat, zich óf tussen de 114 en 157 GeV/c2, of tussen de 173 en 185 GeV/c2 bevindt. Dat gebied is dus nu drastisch teruggesnoeid, zeg maar: meer dan gehalveerd. Alleen een smal gebied tussen 114 en 145 GeV/c2 blijft nu over.

Higgs-gelovigen bekijken het optimistisch en zeggen dat de massa van het Higgsdeeltje nu steeds nauwkeuriger bepaald kan worden. Persoonlijk zie ik het meer als aanwijzing dat het Higgsdeeltje niet bestaat en dat we op een heel andere manier over ruimtetijd moeten denken dan we tot nu toe deden.  Wat dat betreft zijn er een aantal zeer interessante theorieën, zie bijvoorbeeld hier en hier, die denk ik in de gaten moeten worden gehouden.

Deeltjesmonster van Loch Ness
Net zoals bij het monster van Loch Ness, duiken voortdurend sporen van het Higgsdeeltje op, die de nare eigenschap hebben spoorloos te verdwijnen als de metingen nauwkeuriger worden. De komende twaalf maanden worden beslissend. Bestaat het Higgsdeeltje of niet? Zo nee, dan opent dit de poort voor opwindende nieuwe natuurkunde. Voor wie ‘opwindend’ omgekeerd evenredig vindt aan ‘natuurkunde’: natuurkunde houdt zich bezig met de fundamenten van ons universum en alles wat bestaat. Een natuurkundige doorbraak heeft een ongekend zware impact op zo ongeveer alle gebieden. Denk maar aan de gevolgen van dingen als elektriciteit, kernsplitsing en kwantummechanica. Wie weet krijgen we mogelijkheden waar nog niemand aan durft te denken.

Zie ook onze eerdere artikelen: Is het Higgsdeeltje fake? en Ander deeltje kan zich vermommen als Higgs

Meer informatie:
Lepton Photon Conference

19 gedachten over “Kans op Higgs nog kleiner geworden”

 1. Gelukkig heeft Peter Higgs zelf toegegeven, dat als het Higgs-deeltje niet gevonden wordt, hij niets meer van de natuurkunde zou begrijpen.
  De meeste natuurkundigen zouden het niet meer begrijpen.
  Prof. ’t Hooft raadde mij een goed natuurkunde boek aan, i.p.v. de populaire kletsboekjes?

  Jammer dat Newton in de 16e eeuw een illusie aanzag voor een natuurkundig feit, ik snap ook niet dat de wetenschap er nog steeds intrapt?
  De aarde trekt aan voorwerpen?
  Het zal de grootste dijenkletser van de 21e eeuw worden.

 2. Als massa een quantum energieniveau verschil is, met de ruimte in een bepaald gebied, (ons universum) dan kan diezelfde massa in een ander universum (multiversum) een heel andere waarde hebben. Als referentiepunt voor meetwaarden, kunnen wij slechts uitgaan van de constanten binnen ons universum. Ook zou er vóór de Big Bang al een ander universum kunnen zijn geweest, waarvan de constanten dus verschilden van het huidige. De oude condities voor wat wij als ruimte ervaren, moeten dan verdrongen zijn door de condities en ruimte die Big Bang is in gaan nemen. In een multiversum liggen dergelijke gebeurtenissen tenminste wel voor de hand. Als dat een verklaring voor de aanwezigheid van vreemde materie, zoals donkere materie geeft, zijn we in elk geval een klein stapje verder. Ook hoeft de oude materie niet allemaal weggeblazen te zijn door de Big Bang. De massa verschillen onder de constanten die er eerder heersten, kunnen enorm zijn. Ook is de enorme hitte en energiegolf van de Big Bang, dan veel eerder afgekoelt als wij nu aannemen. Het nieuwe materiaal heeft dan de oude materie als condensatie materiaal, waardoor de vermenging ermee onzichtbaar wordt. Ook kan zo een verklaring gevonden worden voor het evenwicht, ten gunste van materie, ten opzichte van antimaterie. Het oude universum bevatte dan al materie, die kon reageren met de antimaterie. Als we dan dat pad volgen, wordt het aannemelijk (in mijn theorie althans) dat in iedergeval in het gebied waar zo’n Big Bang plaats vindt, de oude condities van een universum, gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor de nieuwe.

 3. @Alfa,
  Het idee van een multiversum is natuurlijk zo gek nog niet, je zou in principe ieder sterrenstelsel als een universum(pje) kunnen zien.
  Maar de vraag blijft HOE is materie ontstaan, in mijn theorie ga ik er nog steeds vanuit dat materie vanuit het niets is ontstaan, alleen heeft het niets wel een definitie en is werkelijk wel iets.
  Ook al was er voor de Big-Bang al een universum, Hoe is dit dan ontstaan?

  Ik denk dat ons huidige universum is ontstaan vanuit een absoluut ledige toestand (zonder massa, zoals wij massa kennen), de absoluut ledige toestand is een absoluut vacuüm met absoluut grote afmetingen en absoluut nulpunt (P,V,T).
  Ik weet dat een absoluut vacuüm niet kan bestaan, zelfs in theorie niet, tenminste volgens de huidige begrippen.
  De huidige begrippen bieden perspectief voor nieuwe (andere) begrippen.
  Andere begrippen kent andere verhoudingen, andere relaties, andere verbanden, andere eenheden, andere natuurkunde, andere wiskunde.
  Alles wordt anders en dit maakt het zo moeilijk om begrip te krijgen in de wetenschap.

  1. @Einstein01.

   Stel je een bolvormig volume voor, van onbeperkte grootte en energieinhoud. Binnen die bol plaats je dan puntconcentraties, van hogere energiewaarden. Vergelijkbaar met koolzuurgas belletjes in een vloeistof. Maak in het model een voorstelling van energiefluctuaties binnen de bol, en stel je die voor als drukverschillen binnen het volume van de bol. De punt concentraties zijn kandidaten voor universa, die zich nog niet gemanifesteerd hebben. Als we met een verzameling multiversa te doen hebben, dan bevinden die zich binnen de sfeer van de bol. De drukverschillen in gebieden binnen de bol, worden veroorzaakt door de energieuitbarstingen die bij een expanderend universum horen, en zijn dus een kettingreactie die zichzelf, en dus de drukverschillen op gang houdt. Ruimte is dan niets anders dan een drukverschil, (energieniveau verschil) maar is nooit leeg. Materie is een bijkomend energie produkt, met kenmerken die dan typerend zijn voor de condities binnen zo’n universum. Er zullen dan ook universums zijn, die helemaal geen materie bevatten, simpel om het (theoretische) feit, dat de ruimte in die omgeving daarvoor te weinig energieinhoud heeft. De druk in de bol is terplaatse gewoon te laag. Een gevolg van plaatselijke energiefluctuaties in de bol. Heb je hier iets aan?

    1. @Julie.

     Dankje Julie, bovenstaande basis heb ik nog met mijn vader kunnen bespreken in 2008. Hij was fanatiek amateur sterrenkundige, en verrast door dit concept. Het hele concept raakte daarna ondergesneeuwd door zijn overlijden in oktober dat jaar, maar het kwam weer boven water als gevolg van een artikel op visonair.nl. Dat artikel draaide om Hotta, en de gedachte dat kwantum verstrengeling de oorzaak was van het verschijnsel zwaartekracht en massa. Toen bleek ik dus niet de enige te zijn die deze gedachte had. Een doorgewinterde echte wetenschapper was mij vóór geweest, en het concept had daarna een in mijn ogen een stevige basis, met verantwoording gekregen. De uitwerking was moeilijker dan ik gedacht had, maar het bellen concept moest er toch van komen. Wat hier boven nog ontbreekt, is hoe de bolvormige energiebel aan die puntconcentraties (kandidaten) komt. Kwantumverstrengeling van de energie in de bol, zou de oorzaak kunnen zijn van die puntconcentraties. De verstrengeling zelf, veroorzaakt dan niet de kracht, maar dient als medium dat de kracht transporteert, en door geeft aan het verstrengelde deeltje. Binnen de bolvormige energieruimte, (als je het zo mag noemen) heerst stralingsdruk. Als kwantumverstrengeling daar optreedt, tussen deeltjes in gebieden met puntconcentraties, en de rest van deze omgeving, dan zal bij een Big Bang gebeurtenis, separatie plaatsvinden tussen deze deeltjes, en de deeltjes die deel gaan uitmaken van een nieuw universum. Dat heeft tot gevolg, ( in mijn theorie) dat de deeltjes in het nieuwe universum dus een verplaatste kracht ondergaan, (stralingsdruk) maar ook de deeltjes ( energie) in het bolvormige oervolume. Hierdoor ontstaat een symmetrische verdeling van overgebrachte krachten, tussen het oergebied in de bol, en het nieuwe universum. De symmetrie is dan de oorzaak van het ontstaan van enerzijds ; nieuwe puntconcentraties in het oergebied, en anderzijds de oorzaak van zwaartekracht. De deeltjes aan beide zijden hebben dus een blijvende invloed op elkaar, waarbij wij in ons universum, dit ondergaan als zwaartekracht en massa. Je kunt dus letterlijk stellen ; dat de verstrengelde deeltjes elkaar positioneren, ongeacht de afstand. Als we het voluminieuze aspect van een uitdijend heelal, in gedachten in een lensvorm zetten, dan krimpt het volume aan de ene kant net zo sterk, als het aan de andere kant uitdijdt. Kettingreacties zijn het gevolg, die oneindig door zullen gaan.

 4. Ik ben zeer gecharmeerd van visionair. Vooral van de objectieve berichtgevingen.
  In dit geval wordt er niet objectief tewerk gegaan.
  De schrijver van dit artikel probeert keer op keer in dit artikel zijn mening (namelijk dat het Higgs deeltje niet gevonden gaat worden / bestaat)voor waar te slijten.
  Bovendien druk je de Higgs Boson niet uit in massa (GeV/c2) maar alleen in Energie (GeV).
  Gelieve anders Dr. Sheldon Cooper te raadplegen (grondlegger van de unificatie theorie door de boson te integreren in de snaar-theorie ) :)

  1. @ Jayd.

   Je bent abuis met de bewering, dat de schrijver van dit artikel een waarde voor het Higgsboson, uitdrukt in Gev/c2. Er staat dat het zich hier handelt om gebieden tussen, en niet de waarde van het hypothetische Higgsboson zelf. Als het Higgsboson gevonden wordt, kun je de waarde daarvan uitdrukken in Gev, maar tot dan blijft het een gebied. Van de gebieden die onderzocht zijn, wordt aan de waargenomen deeltjes wel degelijk massa toegekend, dit is gemeten. Ik mag mijzelf geen natuurkundige noemen, maar dit ontgaat zelfs mij niet. Verder gelooft de schrijver volgens mij niet in het perpetuum mobiel, dus kan het Higgsboson niet bestaan. Want waar blijft zwaartekracht een rol spelen vóór de Big Bang? Helemaal nergens, waarmee de gangbare natuurkunde dus niet kan verklaren hoe de oerbron zich kon vormen. Alles komt spontaan uit het niets? Dat maak je gezonde denkers toch niet wijs. Ongeacht opleiding en achtergronden, zou een serieus onderzoeker toch nattigheid voelen? De bewering dat het Higgsboson niet bestaat, is voor mij een logischer aanname, dan de verklaring dat wij uit het niets voortkomen, en bijvoorbeeld een geschapen universum beleven. Perpetuum mobiel goden, in de vorm van Dr Sheldon Cooper stellingen, en gefantaseerde humoristische theoriën hebben we genoeg gehad. De hele religie moet op de schop, en wetenschappers die hun verklaringen daar op gronden ook. Overigens met alle respect voor deze dames en heren, ik doe het ze niet na.

 5. Barry.

  Ik schrijf op dit moment als Antius, omdat ik onder de naam Alfa geen enkele reactie meer kan plaatsen. Een storing denk ik. Ook deze reactie zal wel in afwachting komen, of verdwijnen, maar ik heb Germen al een mail gestuurd, met de vraag wat er mis is. Groeten van Alfa.
  P.S.
  Natuurlijk mag je mij een goed bedoelt advies geven.

  1. Antius,

   Ik heb het goedbedoelde advies naar Germen gestuurd met het verzoek om het aan jou door te sturen. Mischien dat mijn goedbedoelde advies een beetje streng op je zal overkomen maar dat is niet zo bedoeld. In je commentaren zelf zit helemaal niks verkeerds, je zal het wel zien als je de mail krijgt. Ik kan je natuurlijk ook zelf mailen maar nadat je me een keer hebt gezegd dat je dat niet wou heb ik dat gewoon gerespecteerd.

   1. Barry.

    Als het kon, dan zou ik mijn email adres wel geven, maar het is mogelijk niet veilig. Mijn oude adres bestaat nog wel, maar ik heb het allang geleden uitgeschakeld, omdat ik een spammer op dat adres heb. Weet je nog dat ik jou een copie van zijn spam heb gestuurd? De spammer bleek op facebook te zitten, heb ik later ontdekt. Daar wemelde het van de post aan mij, zogenaamd van jou. Natuurlijk was die niet van jou, maar er stond wel bij dat het van jou kwam. Nu ben ik een hele tijd weggeweest bij visionair, maar toen werd ik gewaar via Julie, dat ik verdacht werd van het sturen van spam. Natuurlijk heb ik dat niet gedaan, maar hoe bewijs je dat? Dat kan ik niet. Onder een ander email adres bleef ik schrijven op andere bladen en contacten. En ja hoor, daar was hij weer. Weer m’n adres gewijzigd, en ook weer gaan schrijven op visionair. Nu is dat email adres compleet geblokkeerd, omdat er alweer ( denk ik dan ) spam op binnen komt, maar dan op mijn naam. Vandaar dat ik even weg was vandaag. De treiteraar moet eigenlijk mij hebben dus, en wil mij in discrediet brengen. Hoe kom je van zo’n kwakzalver af, ik weet het niet. Nou heeft hij wel bijzondere kenmerken, maar daar kan Germen je over vertellen wat ik bedoel. Wist je trouwens dat ik onder de naam Alfa, niet kon inschrijven op Nujij.nl? Er is al een andere Alfa aktief volgens het systeem. Morgen ben ik er niet, maar een antwoord zou ik wel blij mee zijn.

 6. @Julie
   
  Dat verband is er ook niet. Ik begrijp Germens redenatie en kritiek op het Higgsmechanisme ook niet. Het standaardmodel wordt geformuleerd op een vlakke achtergrond, en er is geen reden om te geloven dat het Higgsmechanisme niet werkt omdat we ruimtetijd niet begrijpen. Nu het Higgsdeeltje zo goed als zeker is gevonden is veel van deze kritiek ook overbodig geworden, maar ik vrees dat deze kritiek vooral stoelt op onwetendheid.
   

Laat een reactie achter