Natuurkunde 101

Natuurkunde bepaalt de ultieme grenzen voor de visionair dus is van essentieel belang voor visionair denkenden. Veel lezers zonder natuurkundige achtergrond raken in verwarring door het gebruik van natuurkundige termen. Vandaar een kort lijstje waarin mogelijk verwarrende begrippen uit de deeltjesfysica en  natuurkunde in het algemeen worden uitgelegd. De bedoeling is dat dit lijstje in de toekomst wordt uitgebreid.

Cursieve woorden worden elders in de lijst uitgelegd. De lijst staat op alfabetische volgorde. Ontbreken er nog begrippen, of zijn omschrijvingen niet duidelijk, reageer dan op dit artikel.

 • Alfadeeltjes: Atoomkernen van de heliumisotoop helium-4, die bestaan uit twee protonen en twee neutronen. Alfadeeltjes komen vrij als bepaalde zware radioactieve isotopen, zoals uranium-238, radioactief vervallen. Erg ver komen alfadeeltjes niet, een blad papier houdt ze al tegen, maar ze kunnen veel ellende aanrichten, waaronder kankervorming, als het radioactieve atoom in het lichaam vervalt. Het zware deeltje, of de rest van de atoomkern, richt dan namelijk een spoor van vernieling aan in de cel.
 • Algemene relativiteitstheorie: theorie die de invloed van massa, energie en beweging op ruimtetijd beschrijft.
 • Antimaterie: alle elementaire materiedeeltjes hebben een tegenhanger, hun antideeltje, waarvan alle eigenschappen exact omgekeerd zijn. Als een deeltje en antideeltje elkaar tegenkomen vernietigen ze elkaar en komt de energie vrij als een paar fotonen. Dit maakt antimaterie de energiedichtste opslagmethode die we kennen.
 • Baryonen: zware, uit drie of meer quarks samengestelde deeltjes, zoals protonen en neutronen. Op dit moment zijn alleen uit drie quarks bestaande baryonen bekend: pentaquarks, uit vijf quarks bestaande baryonen, blijken niet wel degelijk te bestaan. Deze pentaquarks zijn in feite een kortlevende samenstelling van een baryon met een quark-antiquark paar.
 • Bètadeeltjes: elektronen, die vrijkomen als een radioactief element een neutron in een proton omzet, dus verandert in een ander chemisch element. Bètastraling kan door ongeveer vijf millimeter dik metaal worden tegengehouden. Ook anti-elektronen (positronen) die bij radioactieve reacties vrijkomen worden bètastraling genoemd.
 • Bosonen: Een groep waarin alle deeltjes zitten met een geheeltallige spin. Dit kunnen zowel elementaire deeltjes zijn (zoals fotonen) of samengestelde deeltjes (zoals helium-4 atomen en alfadeeltjes). Deeltjes zijn óf bosonen, óf fermionen.
 • Bose-Einstein condensaat: bijzondere materietoestand, waarbij een groepje bosonen zich kwantummechanisch als één enkel deeltje gaat gedragen. Dit verklaart onder meer de bizarre eigenschappen van supervloeistoffen en supergeleiders.
 • Gammastraling: fotonen die vrijkomen bij een kernreactie. Deze vorm van elektromagnetische straling is extreem energierijk en gevaarlijk: een gammafoton dat een elektron uit een atoom losslaat, wekt een lawine van ontwrichte moleculen op. Alleen metersdik lood of een andere zware afscherming (onze atmosfeer bijvoorbeeld) houdt gammastraling voldoende tegen.
 • Elektromagnetische kracht: wisselwerking die tussen geladen deeltjes, zoals elektronen en protonen, plaatsvindt. Deze kracht wordt overgebracht door fotonen en is na de sterke kernkracht de sterkste wisselwerking die bekend is. Vrijwel alles om ons heen is een gevolg van elektromagnetische processen.
 • Elektronen: elementaire deeltjes met een negatieve lading. Elektronen vormen met de positief geladen atoomkern atomen.  Elektronen zijn erg licht: rond een tweeduizendste deel van een proton of neutron, 0,5 MeV/c2.
 • eV, keV, MeV, GeV: elektronvolt, veel in de deeltjesfysica gebruikte energieaanduiding. Het is de energie die een elektron er bij krijgt of verliest als het een elektrisch potentiaalverschil van 1 volt loopt. De letters k, M, G zijn SI-voorvoegsels die machten van duizend aangeven. k=kilo:1000 (1 kg = 1000 g), M=mega:miljoen, dus 1 Mg is een ton. Een kleine letter m is milli, een duizendste. G = giga:miljard. Je zou dus kunnen zeggen: er woont 7 gigamens op deze planeet en het ESM kost ons minstens 40 giga-euro, volgens boze tongen zelfs 1,6 tera-euro (tera, T, is biljoen). Misschien handig voor een dictator om op een bankbiljet te printen als de inflatie echt gierend uit de hand loopt.
  Massa is energie gedeeld door het kwadraat van de lichtsnelheid. Duid je dus de massa van een deeltje aan, zet dan /c2 achter de eV-aanduiding.
 • Fermion: elementaire of samengestelde deeltjes met een oneven spin. Elektronen, protonen en neutronen, de bouwstenen van de materie om ons heen,  zijn bijvoorbeeld fermionen. Fermionen hebben een halftallige spin, bijvoorbeeld 1/2 of 1 1/2. Dit Pauliverbod is belangrijk, want dat betekent dat fermionen niet te dicht opeengeperst kunnen worden. Zonder dit verbod zouden er geen atomen en dus ook geen mensen bestaan. Tenzij fermionen Cooperparen vormen: tweetallen. Hun spin wordt dan weer geheeltallig en ze gedragen zich als bosonen. Zo is er helium-3 supervloeistof bekend: deze ontstaat als zich paren helium-3 atomen vormen. Helium-3 atomen hebben een oneven aantal deeltjes en dus een niet-gehele spin.
 • Foton: elementair deeltje van elektromagnetische straling. Licht bestaat, zoals alle andere vormen van elektromagnetische straling, denk aan radiostraling, UV, warmtestraling en röntgenstraling, uit fotonen. Fotonen hebben geen massa, alleen energie en impuls en bewegen in vacuüm altijd met de lichtsnelheid. Hoe korter de golflengte van een foton, hoe meer energie het bevat.
 • Gluon: deeltje dat de sterke kernkracht, de sterkste natuurkracht die we kennen, overdraagt. Er zijn acht verschillende gluonen die elk de “rode”, “groene” of “blauwe” lading (of antilading) overdragen. Gluonen houden de quarks in protonen en neutronen bij elkaar. Omdat gluonen ook met elkaar reageren, is een extreem zware supercomputer nodig om zelfs voor een enkel proton of neutron precieze berekeningen uit te voeren.
 • Higgsdeeltje: elementair deeltje waarvan het bijbehorende Higgsveld, zo wordt door vrijwel alle natuurkundigen geloofd, via het Higgsmechanisme massa geeft aan deeltjes als elektronen en quarks. Higgsdeeltjes hebben vermoedelijk spin 0 en zijn dus bosonen.
 • Higgsveld en Higgsmechanisme: Higgsdeeltjes zijn de manier waarop het Higgsveld met deeltjes reageert. Het Higgsmechanisme maakt gebruik van zwakke wisselwerking om alle deeltjes met massa aan  het Higgsveld te koppelen.
 • Isotoop: atoomkernsoort met een bepaald aantal protonen en neutronen. Voorbeeld: uranium-238 is een isotoop van het chemische element uranium met in totaal 238 deeltjes in de kern. Alle isotopen van een element hebben hetzelfde aantal protonen, maar een wisselend aantal neutronen. Als in een isotoop naar verhouding teveel protonen of juist teveel neutronen voorkomen, wordt dit radioactief. Ook bismut en alle atoomkernen die zwaarder zijn dan bismut zijn radioactief.
 • Lepton: groep elementaire deeltjes, bestaande uit elektronen, neutrino’s, muon, muon-neutrino, tauon, tau-neutrino en uiteraard de bijbehorende zes antideeltjes. Belangrijk, omdat er een “behoud van leptongetal” bestaat: verschijnt er ergens bijvoorbeeld een elektron, dan moet er dus een ander lepton verdwijnen (of anti-lepton, bijvoorbeeld antineutrino, geproduceerd worden).
 • Meson: deeltje bestaande uit twee quarks. Deze deeltjes zijn erg instabiel en rond de tien keer lichter dan baryonen die uit vergelijkbare quarks bestaan.
 • Muon en tauon: instabiele, zwaardere varianten van het elektron. Muonen overleven ongeveer twee miljoenste seconde, tauonen een kwart biljoenste seconde, waarna ze gewoonlijk uiteenvallen in elektronen en een paar neutrino’s. Er kunnen atomen worden gevormd door een muon of tauon om een atoomkern te laten draaien.
 • Neutronen: ongeladen zware deeltjes, een kleine fractie zwaarder dan protonen. Losse neutronen vallen in ongeveer een kwartier uiteen in een proton plus elektron (plus antineutrino). Neutronen zijn alleen stabiel in atoomkernen, waar ze met protonen deel van uitmaken. In zwaardere kernen vormen ze de meerderheid van de kerndeeltjes. Langzaam bewegende neutronen worden gemakkelijk geabsorbeerd door atoomkernen. Neutronen kunnen hierdoor stabiele kernen instabiel, dus radioactief maken. Daarom moeten reactorvaten van kerncentrales als radioactief afval behandeld worden: de atoomkernen dat hier inzitten zijn door de neutronen die vrijkomen bij de kernreactie, instabiel gemaakt.
 • Neutrino’s: spookachtige deeltjes, net als elektronen leptonen. Neutrino’s reageren alleen via de zwakke kernkracht (en bewegen zoals alle deeltjes door ruimtetijd) dus zijn extreem moeilijk waar te nemen. Het vereist een lichtjaar massief lood om een bundel neutrino’s 50% te verzwakken. Ook oscilleren neutrino’s tussen de elektron-, muon- en tauon-toestand. Neutrino’s hebben waarschijnlijk een (zeer kleine) massa.
 • Positron: antideeltje van het elektron.
 • Proton: positief geladen zwaar deeltje. Het eenvoudigste atoom, waterstof-1, bestaat uit een proton waar de waarschijnlijkheidsgolf van een elektron omheen zit. In zwaardere atoomkernen zitten ook neutronen. Voor elk proton is er een elektron aanwezig om het atoom elektrisch neutraal te houden. Protonen bestaan uit twee up-quarks en een down-quark.
 • Quark: samenstellend deeltje van protonen, neutronen en andere baryonen. Quarks zijn fermionen. Quarks komen alleen in tweetallen of drietallen voor en kennen een asymptotische aantrekking: hoe verder van elkaar verwijderd, des te sterker de aantrekking.  De reden dat protonen en neutronen compacte bolletjes vormen. Er zijn zes verschillende quarks (met bijbehorende zes antiquarks): up, down, de zware, instabiele charm en strange quarks en de zeer zware, uiterst instabiele top en bottom quarks.
 • Sterke kernkracht: de sterkste kracht die we kennen is de kracht die quarks bij elkaar houdt. Een restje sterke kernkracht tussen aangrenzende protonen en neutronen houdt atoomkernen bij elkaar en overwint de elektromagnetische afstoting tussen de protonen. In feite is dit dus de wisselwerking tussen quarks in de twee deeltjes.
 • Virtuele deeltjes: groepen deeltjes met netto massa/energie nul die zeer korte tijd bestaan. De onzekerheidsrelatie van Heisenberg, [latex]dE * dT \geq \frac{\hbar}{2\pi}[/latex], zegt dat ook zeer zware deeltjes, bijvoorbeeld W- en Z-bosonen, gedurende zeer korte tijd, omgekeerd evenredig met de masa kunnen bestaan. Virtuele deeltjes komen altijd in paren voor die elkaar binnen de onzekerheidsmarge weer vernietigen.
 • W-boson: zeer zwaar deeltje, dat in positieve of negatieve vorm voorkomt (die elkaars antideeltje zijn), dat de zwakke kernkracht overbrengt. W-bosonen kunnen onder meer een up-quark in een down-quark omzetten en andersom en maken hiermee radioactieve processen mogelijk. W-bosonen zijn 80 maal zo zwaar als protonen en neutronen.
 • Z-boson: zeer zwaar deeltje, rond de 100 maal het gewicht  van een proton. Een Z-deeltje is de ‘neutrale stroom’ dat alleen impuls overbrengt, maar verder niets verandert. Elektronen en neutrino’s kunnen met elkaar ‘botsen’ omdat ze een Z-boson uitwisselen. Dus zie je ergens plotseling een elektron uit het niets opduiken met een enorme snelheid, die tegen de stroom neutrino’s in gaat, dan is waarschijnlijk een Z-deeltje verantwoordelijk geweest.
 • Zwaartekracht: in feite een pseudokracht die ontstaat door de vervorming van ruimtetijd door massa en energie. Omdat de ruimte van vorm verandert, lijkt er een krachtveld aanwezig, maar in feite is sprake van geometrische effecten. Elke poging om een kwantumversie van de zwaartekracht op te stellen eindigde tot nu toe in een wiskundige nachtmerrie. Vermoedelijk omdat appels met peren worden vergeleken: kwantumtheorieën hebben een ruimte nodig, die de algemene relativiteitstheorie juist beschrijft. Een nieuwe benadering, waarbij een succesvolle kwantumbeschrijving van een zwart gat is opgesteld, biedt hoop. Wel zal dan een zogeheten achtergrondsonafhankelijke kwantumtheorie moeten worden bedacht, een kwantumtheorie dus waaraan je niet extra een ruimte (achtergrond) hoeft toe te voegen.
 • Zwakke kernkracht: natuurkracht die verantwoordelijk is voor radioactief verval en op zeer kleine afstanden werkt, rond de grootte van een atoomkern. De zwakke kernkracht werkt in op fermionen, dus alle elektronen/muonen/tauonen, neutrino’s en quarks. Ook zal volgens de theorie de zwakke kernkracht op Higgsbosonen inwerken: in feite is het de zwakke wisselwerking, die verantwoordelijk is voor het zogeheten Higgsmechanisme, dat elementaire fermionen en W- en Z-bosonen massa geeft.

 

20 gedachten over “Natuurkunde 101”

 1. Ik Ben Flabbergasted dat de W en Z bosonen ook vele malen zwaarder zijn dan de materiekernen.
   
  Wil lou kras of Anders de ploeg van het Achterlijkheidsveld dat even met soortelijke gewicht en al helemaal E=mc2 Uitleggen en waarom dán dit Nooit in Atoomexplosies Noch Splijtingen aan energie noch materie is aangetroffen Noch in soortelijk gewichten Noch in materietraagheidsberekeningen of verschijnselen of startende Raketten?
   
  En ga Niet zeggen dat bosonen per hoeveelheid materie voorkomen Anders Moet Ik Met versnellers en aparte atoompje voor Atoompje versnellingen en de Soortelijk Gewichtspecifieke energien daar voor. En Dat er NOOIT random botsingsverschijnselen in versnellerbuizen Noch in intreffen van Kosmische Stralingen zijn Gezien Dat op aanwezigheid van onbekende bosonobjecten Dán Blijkbaar op targets weer Aankomen en Wordt Mijn Epistel Weer Zo Lang….Immers Dat ze Tastbaar Aanwezig zouden Moeten Zijn Heeft cern dan wél aangetoond…..I  A.M ….. F.L.A.B.B.E.R.G.A.S.T.E.D

  1. De W-bosonen die daarbij betrokken zijn, zijn virtuele W-bosonen: ze zijn er alleen om de kracht over te dragen, maar blijven zelf niet behouden. Dit is mogelijk door Heisenberg’s onzekerheidsrelatie: in hele korte tijdsperiodes is de hoeveelheid energie onzeker. Hierdoor bestaat de nodige energie voor het maken van de W-boson, mits binnen een heel korte tijd de W-boson ook weer verdwijnt, zodat de energiebalans binnen de grenzen van de onzekerheid blijft.

   Ditzelfde geldt ook voor higgsbosonen in hun dagelijkse functie, dat zijn ook virtuele deeltjes. En dat is ook mogelijk door onzekerheid van energie in korte tijd.

   Dat je problemen hebt met virtuele deeltjes kan ik goed inkomen, ik vind het zelf ook maar niks. Maar het is wel de officiële verklaring, en het werkt voor de berekeningen. Binnen de natuurkunde is er hevig debat over virtuele deeltjes, en misschien komen we ooit tot een beter metafysisch verhaal. Voor de berekeningen (en dus de natuurkunde, in zekere zin) maakt het echter verder niet veel uit: wat het betekent om een ‘virtueel’ deeltje te zijn is meer een filosofische vraag.

   1. Als dit IS wat ze Je wijs hebben gemaakt:
     
    Deeltjes die opduiken uit onverklaarbare bron…eventjes Wel Duidelijk corrigerende energie afleveren (DUS ZEER ZEKER EN VOORTDUREND Daarmee GEEN heisenbergdeeltje) en voor iemand het door heeft weer verdwenen zijn. That´s Simply a perpetuum mobile. 
     
    Als ze binnen heisenberg´s onzekerheidsrelatie blijven wil dat Zeggen dat ze op laagst energienivo (is t nou  wél  is ´t nou niet) opereren lager dan een atoom of electron en Geen Noemenswaardige invloed kunnen uitoefenen.
     
    Deeltjes kunnen Niet zo maar opduiken en zonder Emissies weer stil en Spoorloos verdwijnen er Zijn Drempel en transitievoorwaarden. Er Zijn vervalsnelheden als ook het higgsboson Liet Zien. Tevens de Correcties Voor Energieinwerkingen Er Boven Op.
     
    En Voor Berekeningen Maakt het Wel Degelijk Uit of er Wel of Niet Legitieme Factoren Gecalculeerd Worden. Heb Ik al Eerder Aangestipt Dat de wetenschap Hier en Daar met de formules verdwaald. F=mxA Zal Geen (Feedback)Probleem  Zijn Maar Van abstracte formuleringen óp abstacte formuleringen van op academie aangeleerde complexe formuleringen en formuleseries Lijkt het Soms Wel een fractalontwikkeling te worden dat in zich zelf wel klopt Maar Verder Alles en de Realiteit is gaan buitensluiten. Dit Gegeven komt is vele vele vele religien denkbeelden werelden wetenschappen culturen filosofien politiek maatschappij Mens en bestaansbeelden en theorien Voor. Dwalen. Ook is Voor wetenschap de Ziel Minstens even of Groter Uitdaging te Groeien in GOD Daarmee het Denken Mee Kan Komen Kan Evolueren Met Dat Weten. Daarom Miste Niels Bohr Ook Zijn Grootste Wonder Dat Hij Had Kunnen Doen als Hij Carl Gustaf Jung Niet Had geweigerd Hem over een Drempeltje van Zijn Taboewereld Heen te Helpen in GOD. Angst. En virtueel is niet Echt en veilig. Maar het Weten IS u Boven Het Hoofd gegroeid.

    1. De tijd dat een virtuele W-boson bestaat is 3*10^-25 seconden.
     De Heisenbergrelatie is dE * dT >= h/2pi.
     Wat we willen is dat die relatie behouden blijft, en dat de linkerkant van de vergelijking dus groter dan (of gelijk aan) de rechterkant is. Zolang dat zo is, is er qua behoud van energie geen probleem.
     Dat kunnen we makkelijk controleren.

     Als we de energie van de W-boson invullen, en de vervaltijd daarvan, krijgen we dit:

     dE = 80.4 * 10^9 eV
     dT: 3*10^-25 seconden
     h/2pi: 6.6*10^-16 eVs

     Vullen we dit in :

     dE*dT >= h/2pi
     (80.4*10^9)*(3*10^-25) >= 6.6*10^-16
     2.4*10^-14 >= 6.6*10^-16

     En dat is waar, dus Heisenbergs onzekerheidsprincipe blijft behouden, wat betekent dat de W-boson moeiteloos kan bestaan in die tijd en dat er geen energie aan het systeem wordt toegevoegd.

    2. “”en dat er geen energie aan het systeem wordt toegevoegd.””
     (Onduidelijk óf u Hiermee Mijn Bijdrage Bevestigd of nou juist tegengaat)
      
     Geen uitwisseling Geen interactie. Geen verschijnings  verdwijningsemissie. Autonoom inert. – In Principe Absoluut Onmogelijk als er Relatie gelegd is als dé oorzaak massa van Materie te veroorzaken En Inzake W en Z Allerlei anders Dan.
      
      
     Nog Wel een Punt Van Aandacht Gevonden: U Zult Ongetwijfeld Eens Zijn dat higgsbosonen op de gevoelige plaat Zijn Vastgelegd.
     Hiermee IS Bewezen Dat bosonen te Detecteren Zijn.
     Nu waren dit higgsbosonen van het experiment zelf.
      
      
     Nu is de Vraag Waar Alle higgsbosonen die virtueel opdoken en verdwenen in al die jaren splitsingsonderzoeken dan zijn Dat ze Nooit op dezelfde soorten en ook de plaat van het lhc onderzoek  gevoelige platen nevelkamers röntgenplaten fotosensoren etc etc  zijn gevonden. En Daar Ik Zie aangegeven dat de W en Z bosonen ook zeer kortbestaande zijn en dat Vast Ook in versnellers vastgesteld Diezelfde Vraagstelling Voor Dezen.LHC Zou buiten de experimenten Voortdurend bosonen Moeten Vastleggen Zonder Inspanning of botsingen.
      
     Niet Specifiek aan U Hoor. Maar U als Wetenschapper Moesten Toch Ook Wel Ondertussen Wat Vragen Gerezen Zijn Als U er Vanuit Uw Vakgebied Objectief Naar Kijkt?
      
     Het zal Toch Niet dat alles aan die heisenbergformule wordt opgehangen louter omdát die formule bestaat? Wat voor Legitimiteiten Zijn er eigenlijk over als even die heisenbergformule Terzijde Wordt Gelegd? ….Of Mag Ik Niet Aan de Quantummechanica Zitten?

    3. “LHC Zou buiten de experimenten Voortdurend bosonen Moeten Vastleggen Zonder Inspanning of botsingen.

     Hoezo? Virtuele deeltjes hebben verder geen invloed omdat hun energie niet blijft bestaan in het systeem. Die energie van de virtuele deeltjes kan dus ook niet opgevangen worden in het systeem, want dan zou de energie opgenomen moeten worden door de detectors, wat zou betekenen dat de energie wél blijft bestaan. Dat is nu precies de reden waarom wetenschappers moeite hebben met het idee van virtuele deeltjes: hun effecten zijn ook virtueel.

     Dus nee, ze zouden niet gedetecteerd worden.

     En het wordt niet aan de formule opgehangen omdat die bestaat, maar omdat we weten dat die klopt. Zonder die formule zijn er namelijk helemaal geen legitimiteiten op het kwantumniveau.

     Wat me trouwens opvalt is dat je zegt dat wetenschap vervalt in ‘feedbackloops’ van afdwaling, maar zelf dwaal je continu af van onderwerp naar onderwerp. Eerst zei je dat de productie van W bosonen tegen de natuurkunde inging, vervolgens wees ik je daarop terecht, waarna je zei dat heisenbergonzekerheid het niet toe zou laten, waarna ik je terecht wees, en nu wil je gaan twijfelen aan de kwantummechanica? Het is vrij simpel: je had ongelijk, de natuurkunde heeft geen probleem met W bosonen, en het breekt het onzekerheidsprincipe niet. Of kwantummechanica klopt moet je maar aan je computertje vragen, die had namelijk niet veel gekund als kwantummechanica niet zo verdraaid accuraat was.

    4. “Virtuele deeltjes hebben verder geen invloed omdat hun energie niet blijft bestaan in het systeem.””
      

     Nou ZELF IS JUIST DAT wat de bosongemeente NOU JUIST WEL zegt > invloed op ALLE Materie in het Universum. Op Massa (Rustmassa) Op chemie Op radioactiviteit Op elektromagnetisme.

     “”Dus nee, ze zouden niet gedetecteerd worden.””

     ZE ZIJN JUIST  STUK VOOR STUK GEVONDEN.

     U Ontkent Zelfs nu al  ELKE Officiele Definitie Van “Virtualiteit”!

     Velden vol  “natuurlijke” invloed in elke vierkante centimeter. Die DUS naast de met lhc gedetecteerde “kunstmatige” W en Z en higgsbosonen vele andere higgsbosonen en W en Z deeltjes OOK HADDEN MOETEN waarnemen.

     De TOTAAL ABSURDE aangegeven energien cq Massaequivalenten OOK ván higgs W en Z bosonen. ELK opduiken in Materie om hun invloed te doen HAD AL DEZE Materie als een bom doen exploderen. Er is GEEN EENS ruimte tussen de Atomen en Moleculen van WELK Element Dán OOK. En ALS OOK de higgsdelen bij LHC GEBEURDE > vervielen zij rap”in DEZE Dimensie DUS…We ZOUDEN gebombardeerd worden met stralingsproducten en Materiedesintegraties door energierijkst verstoorde Bindingsenergien!

     Zo Als Boven Al Aangegeven Buiten uitzonderingen Mischien Bij Hoge Energiebronnen bestaan W en Z en Higgsdeeltjes NIET Zonder synthese cq Kunstmatige productie!
     __________

     U bent nu (en steeds al en onder Voorgaande Topics Ook in Andere Zaken) dingen aan het ontkennen die door u en door lhc ZELF GEZEGD Zijn. Een Zinloze merrygoround van Ontkenningen. En komt weer met persoonlijks alsof het zou zijn dat higgsvelden zouden bestaan omdat Ik hoofdpijn zou hebben.
      

     En Nogmaals: Een fromule(sorry Dexter Gekeken) IS DE REALITEIT NIET. Een formule verbindt de diverse “VERSCHIJNSELEN BETROKKEN” Aan Elkaar En IS GEEN Verklaring Voor WELK Fundament Dan Ook. NOCH Bewijs de Verschijnselen ZOUDEN Oorzaak zijn. Zo is ook Radioactief verval aan de zwakke kracht Abusievelijk als eigenschap komen te zitten Weet u Nog Wél?…Een der kernproblematieken dat de higgsvelden deed bedenken…formuleren.
      

     “MIJ “…. ontkenning voor de Voeten gooien???

     Mijn “computer´tje” …?….dé uwe en dat Van MINSTENS 52% van UW metier IS Vele Malen Interessanter OMDAT ze ZO DUUR EN NUTTELOOS ZIJN! (via Zinloze projecten multimiljarden roven)….Daarnaast vilein geestelijk gif rondstrooien Dat Het Gezonde Verstand aantast … EXACT ZO ….áls dat even nobele christendom(Laat Staan Dat bankster media en verzekeringengebroed met hun oorlogshitsers en oplichterstaaltjes)  van jullie al OOK DEED en VOOR BEDOELD WAS EN IS…En jullie academisch opgeleidde “instructeurs militaire psychologische oorlogvoeringen ” als omroepdirecteuren om Ons ziek te maken OOK!  ZUIVERST academisch geleid TERRORISME ter roof misbruik en plunder!
      

     Goed…zwaartekrachtlensen Afgeschoten u Op Antimateriezonnen Geattendeerd einstein relativiteit en tijdilatatie Afgeschoten bigbang Afgeschoten darkmatter Afgeschoten Relatie Zwakke Kracht en Radioactief verval Rechtgezet W Z  higgs  heisenberg Afgeschoten.
      

     De vrouwen Zullen Wel Dan Minstens Blij Zijn zoveel ouwe troep het Huis uit?  Nou ali baba en zijn 40 VETTE roofr#atten NOG! Fraudebestrijding Zal Nog een Veel Geziene Internationale Gast Worden in menigeens gediplomeerde weelde!
      

     Die 52% Valse academische diplomas Kosten Ons Vele Vele Miljarden PER JAAR En hébben Al Enormste Schaden gebracht!
      

     En iemand Die Heel Erg op u Lijkt Stond Toch Al Aangeschreven Voor 3,1 Missende Miljarden?
     Ik Zou dat higgsdeeltje Naast Reeds Andere ZEER Toepasselijke Benamingen Ook Wél in Bijzonder Mét  “u in Gedachte Ook Wel “Hét smerig gifmengerdeeltje” Willen Dopen Daar u steeds op Volkomen Juiste Conclusies en Gevolgtrekkingen gaat trappen en sch##ten Wat Illegale motieven Aangeeft!
      

     *Erg Naar dat u alweer evenals die bruder arie ook deed gaat beweren wat Ik gezegd ZOU hebben Terwijl Zo te Zien Weer de helft uw eigen vullis IS…op Mijn Naam Gezet. >doet uw metier Trouwens steevast bij Geert Wilders ook van begin. Had Eerder Al er Op Gewezen en Geprotesteert….Maar IS in Lijn Mét  en Valt te Verwachten Met Fraudeurs!

     * Kan Me Gezien Het Zeer brede misbruik en ten gunste van oneigenlijke derdengebruik Voorstellen Dat de wetenschappen en ALLE academien AFSTOTEN ENIG JUISTE IS En de desbetreffende afnemers ZELF MAAR Die Fraudeurs Gaan Bekostigen Daar zij immers OOK ENIG vruchtgebruikers ZIJN.
      

     En Studenten Betalen TOCH  AL  Zelf Alle Kosten.* Mede dat Studenten in ALLERSCHADELIJKST ERNSTIGST afpersings en corruptiegevaar Komen *Alle Lichtingen Lang AL!  Ván Kinder prostituties invoeren tot en mét Zelfs Ze met upfront kosten en schulden gijzelen “onder terreurrutte´s bezuinigingsmom IS om Ze bij voorbaat te corrumperen en financieel te gijzelen en onderwerpen….transformatie tot Crimineel mafialid.  De Immense Gevolgen en Schaden Alsmede winstnemingen met die misdrijven is Nog Geen Eens Begonnen Gecalculeerd te Worden! Hele Landen er mee gemanipuleerd gegijzeld geplunderd en in welbewust Foute(Doch zichzelf winstgevende)  ontwikkelingen geleid..Dát IS Duur!
      

     Een bedrijf regering of Volk Kan Nota Bene BETER Hun Problemen OP INTERNET GOOIEN Dán ZULKE miskeepers er te duur op los laten. ZO Werd de BP Ramp IMMERS OOK Opgelost!

     Zelfs Dat We Op Geen 160°C Maar 180°C Onder ONZE EIGEN KONTEN(Engeland OOK)  Zitten hebben ze alle tijd verzwegen…Enkel DIE Schadecalculaties en Vergoedingen Onnodige Kosten Schaden Gevolgen Milieuvervuilingen Waarden en Vermogensvernietigingen AL  ZIJN Astronomisch! Voorgister op ncrv Een Tuinder Gezien Die Water van 72°C Al ophaalt en Bedrijf en Buurt er Mee Van Energie Voorziet. TIJD Dat Alle regeringen instanties en diensten hun Werk Gaan Doen. Er Valt Astronomisch VEEL te HALEN! WAAR ZIJN AL DIE Schaden en Letseladvocaten met hun grote b#kken DAN….. WAAR ZIJN Die idioten van justities Lands en Staatsadvocaten?…Er Vallen Triljoenen Te Halen …Tót IN de Verre Buitenlanden.DOE UW PLICHT!

     Wetenschap hét  fritzlfrutselflutje van de Buurt  en hoertje van de bouwindustrie!

     C, denk aan de hoofdletters, of liever gezegd: vergeet ze maar :). -red.

    5. Ach kijk eens aan, we zijn weer op dat punt aangekomen waarop je alleen nog maar kan schreeuwen en vloeken.

     Ik heb mijn best gedaan: ik heb aangetoond dat virtuele deeltjes geen probleem zijn voor de natuurkunde, en dat alleen echte deeltjes gemeten kunnen worden. En hieruit had je kunnen concluderen dat de LHC alleen echte deeltjes kan meten, en dus dat er helemaal geen reden is waarom de LHC constant higgsbosonen en W-bosonen zou detecteren die geproduceerd zijn door radioactief verval of wat dan ook.
     Als jij vervolgens het hele nut van wiskunde wetenschap gaat ontkennen, dan houdt de discussie op. Zonder wiskunde zijn er geen voorspellingen, en zonder voorspellingen geen wetenschap, zonder wetenschap geen zekerheid.

    6. Zie voor antwoord in bovenstaande reeds gegeven gerelateerde comments op deze en bosonenpagina.
      
     Daarnaast had Ik het over de 52% Valse diploma´s en evenredig het enorme dure bedrog en financiele en economische delicten. En de pervertering van Studenten.Dat u geheel de wetenschappen er dan intrekt is een zeer gekend misdaad van uw metier wat ondermeer bij het manipuleren met de antisemitismetruck  ook voorkomt waarmee de leegzuigkaste de lagere rangen bang maakt en voor het weeldenkarretje spant zo als hun academisch handlanger herzl ook al deed.
      
     Gezien u van al deze feiten niet wakker blijkt te liggen schat Ik u bij die 52% en zou Me Niet verbazen als u ook uw degree van van mierlo kocht gezien uw zelfde leeftijdsklasse als buruma.
      
     Ik Ben de Overtuiging de bosonendiscussie over twee topics verdeeld met Meer dan genoegelijk Overtuigend Argument Bij Deze afgesloten te hebben.

    7. Lukas, ik heb de Latex plugin nu ook aangezet voor comments.

     je gebruikt de syntax [ latex ] dE * dT \geq \frac{\hbar}{2\pi}[ /latex ]

     wat verandert in

     [latex]dE * dT \geq \frac{\hbar}{2\pi}[/latex]

   2. Gezien alle Info en Reele Feitelijke Emanatie van het higgsbosson Meen Ik Dat Virtueel met Volgend Best Bedoeld is: “Het adjectief ‘virtueel’ houdt een onafhankelijkheid van plaats en/of tijd in; men kan de eigenschappen van een zaak kennen zonder dat die fysiek aanwezig is.””   Op Zich Best Wel Behoorlijk Duidelijke en Matchende Beschrijving: er bestaat “inderdaad iets”.
     
    Gezien de Verheldering is Dit Gelijk een Beter Helderder Houvast Voor Verder Begrip Zonder verwarringen nog…en Komt Mijn Aardsere Feiten en Indrukken Shiften met Associaties Separaties Combinaties En “Materiele Tastbaarheidsvragen Beter Uit.
     
    *Btw Dan Zijn Higgs W en Z Bosonen Dus Geen virtuele deeltjes meer. Wat ze Beter te Slopen Maakt dan spoken vangen.Naast 11 juli 2012 bij 23:39 en ook De Al Vele Bezwaren op de higgsbosonpagina Ga Ik er Van Uit Dat ze Echt Niet Vrij bestaan Althans Niet Als bedoeld en verklaard. Een eventueel bestaan zou ze door de vervalsnelheid Geen meter van de bron laten Ook. Waarmee We heisenberg Mischien ook in Het Zonnetje Kunnen Zetten?
     
    Mischien Idee om Ook aan Lijst Toe te Voegen Gezien de enorme verwarringen die een onduidelijkheid gelijk al met zich brengt. Nog Meer varianten Die Ook van Toepassing Zijn met technologie natuurkunde wetenschappen:  http://www.encyclo.nl/begrip/virtueel

 2. Ook dat higgsboson…ALS dat DE MASSA  van materie UITMAAKT …WAAR IS het Dán op de Weegschaal met DÈ Maar Liefst 133 protonmassas DÀN?
   
  En Ook Hier Weer DENK Aan Aparte Elektronen en Aparte Protonen of Neutronen áls ze moeilijk doen…en Aan Benodigde versnellerenergien.

 3. Dank voor deze lijst van definities, Hoewel na bestudering van de lijst het nog steeds erg zware materie blijft om te bevatten, kan ik nu beter de verbanden tussen al die termen begrijpen.

  1. We zitten wat dat betreft in het zelfde schuitje, en met ons velen. Ook ik ben erg blij met die lijst van Germen, en hoop zo meer inzicht te krijgen in artikelen en inhoudelijke discussies, zoals Lukas bijvoorbeeld in allerlei schitterende, logische, en geduldige betogen, uitermate professioneel gerealiseerd heeft. Wat dat betreft, een knallend applaus voor kennis en geduldige uitleg aan de leek.  

 4. Beste Germen, bedankt dat je de moeite heb genomen voor het samenstellem van de hierboven lijst. Misschien handig om deze lijst een vast plekje te geven, zodat het een naslaglijst wordt en eventueel aangevuld kan worden. Het is voor mij alweer 50 jaar terug dat ik natuur- en scheikunde heb moeten leren. Er is in die tijd alweer zeer veel veranderd, mede door de quantummechanica. Ook Lukas bedankt voor zijn geduld en steeds een goede duidelijke verwoording van vele gegevens. Mvg, Paul (SP).

  1. Ja handig in de blauwe balk “Definities”!
    
   Erg belangrijk daar Ik net op de boosonpagina een Comment over definitie “rustmassa aan het plaatsen ben  wegens bevinding dat als het al met de wederzijdse inzichtsverschillen van een woord een definitie mis is dan alles drijfzand is.

 5. “Wel zal dan een zogeheten achtergrondsonafhankelijke kwantumtheorie moeten worden bedacht, een kwantumtheorie dus waaraan je niet extra een ruimte (achtergrond) hoeft toe te voegen.”
   
  Daar zul je dan eerst een goede definitie voor moeten geven, want zoals je het hier beschrijft is het  triviaal; dan kun je zelfs Newtoniaanse zwaartekracht “achtergrondsonafhankelijk” maken.
   
  Zie b.v. http://arxiv.org/abs/gr-qc/0603087 (die ik net gelezen heb, vandaar mijn reactie hier; het lijkt me een goede referentie voor wanneer je in het vervolg weer dit onderwerp erbij neemt.)

Laat een reactie achter