Breivik noemt zichzelf een ridder, maar deed dingen die volledig in strijd zijn met de riddereed.

Was Breivik krankzinnig of visionair?

Veel mensen kunnen er -begrijpelijk- met hun verstand niet bij dat iemand in koelen bloede zeventig tot tachtig mensen afslacht. Ook psychiaters tasten in het duister over de beweegredenen van de man. Wat als wat hij zegt waar is en hij inderdaad uit politieke overtuiging deze moorden gepleegd heeft?

Wie is Anders Breivik?

Over het leven van Anders Behring Breivik zijn enkele details naar boven gekomen. Bekend is dat hij op school een intelligente leerling was die het geregeld opnam voor klasgenoten die werden gemolesteerd. Later belandde hij in de tegencultuur en bracht hij zijn avonden door met het spuiten van graffiti in Oslo. Later begon hij voor zichzelf en boekte hierbij voldoende succes voor het bijeengaren van een redelijk kapitaal.

Hij woonde tot zijn dertigste bij zijn  moeder. Hij was hier klaarblijkelijk niet erg gelukkig mee, getuige de vele denigrerende opmerkingen in zijn manifest over feminisme.
Hij slaagde er in met diverse betrekkingen en eigen bedrijven enkele honderdduizenden euro’s bij elkaar te krijgen die hij in zijn geheel aanwendde om zijn aanslagen voor te bereiden en uit te voeren.

Is Breivik krankzinnig?
Door veel commentatoren is Breivik een psychopaat genoemd. Dit is begrijpelijk; dit maakt deze schokkende gebeurtenissen het gemakkelijkst om te verwerken. Hiervoor pleit dat hij klaarblijkelijk geen remmingen had om willekeurig een grote hoeveelheid mensen af te slachten en zijn vermogen om maandenlang alleen te zijn. Ook heeft hij een zeer hoog ontwikkeld gevoel van eigenwaarde, op het narcistische af.

Breivik noemt zichzelf een ridder, maar deed dingen die volledig in strijd zijn met de riddereed.
Breivik noemt zichzelf een ridder, maar deed dingen die volledig in strijd zijn met de riddereed.

Hiertegen pleiten echter doorslaggevend de jarenlange, haast dwangmatig goed geplande voorbereidingen die de man pleegde om zijn daad te volvoeren. Psychopaten zijn hier te ongeordend voor. Hij slaagde er in gedurende vele jaren de Noorse politie, buren en geheime dienst om de tuin te leiden, de ingrediënten voor de ammoniumnitraatbommen en zware wapens ongemerkt in handen te krijgen en zonder scheikundige opleiding hier explosieven uit te bereiden.

Bij de voorbereiding van zijn gruweldaden legde hij persoonlijke kwaliteiten aan de dag die doorgaans als bewonderenswaardig worden gezien. En weinig bij psychopaten voorkomen.

Moordenaars zijn niet per definitie krankzinnig
Dat iemand in staat is mensen te vermoorden maakt iemand niet per definitie tot krankzinnige. Weliswaar heeft de mens (gelukkig) een sterke aangeboren remming om andere mensen te vermoorden, maar deze remming is door conditionering te doorbreken.
Er worden door koningin Beatrix en andere hotemetoten geregeld allerlei lintjes opgeprikt bij mensen die zijn opgeleid om te doden en hier succes mee boekten. De menselijke geschiedenis is bezaaid met gevallen waarin georganiseerde moordpartijen, ook wel bekend als oorlogen, plaatsvinden en de grootste moordenaars als grootste helden worden vereerd. Dat wil zeggen: als ze winnen. Breivik ziet zichzelf als soldaat, als een eenmansleger dat het opneemt tegen de ‘multiculturele, marxistische elite’.

Klassiek-psychologische verklaringsmodellen, waarin de tempeliersorde als substituutvader en vrouwenhaat door een overheersende moeder een belangrijke rol spelen, zijn, kortom, kansrijker dan de aanname dat Breivik een psychopaat is. Vermoedelijk (we kunnen alleen speculeren) heeft hij de rampzalige situatie van zijn gezin (moeder en zuster door geslachtsziekten gehandicapt) gezien als symptomatisch voor het verval van de Noorse en westerse samenleving. Zijn vader was bepaald geen inspirerend rolmodel, waardoor hij zijn toevlucht zocht tot een ideaalbeeld: de moderne incarnatie van de ridder. De voornaamste reden waarom Breivik tot zijn gruweldaden kwam, is echter niet emotioneel of psychologisch. Hij was (en vermoedelijk: is) er intellectueel van overtuigd dat de problemen zo ernstig zijn dat alleen door deze beestachtige slachtpartij aan te richten, er een kans bestaat dat ze opgelost kunnen worden.

Op welke punten heeft Breivik gelijk?
Wie het omvangrijke geschrift van Anders Breivik doorleest, komt tot de conclusie dat de man over enkele zaken inderdaad de spijker op zijn kop slaat, maar op andere punten faliekant de mist in gaat.

Volgens het kunstwereldje is deze pindakaasvloer erg kunstzinnig. Dit terwijl er miljoenen mensen met de hongersdood worden bedreigd.
Volgens het kunstwereldje is deze pindakaasvloer erg kunstzinnig. Dit terwijl er miljoenen mensen met de hongerdood worden bedreigd

Europa is haar wortels kwijt
Breivik heeft zonder meer gelijk in de constatering dat er in de laatste decennia een culturele oorlog heeft gewoed van een ‘progressieve’ elite tegen de eigen geschiedenis en cultuur. Deze oorlog is alleen te vergelijken met die in het moderne China tijdens de Culturele Revolutie heeft plaatsgevonden. Het resultaat is dat de Europese bevolking cultureel gezien verweesd is. Vooral het cultuurrelativisme heeft er toe geleid dat de maatschappij haar richting is kwijtgeraakt. Door haar geschiedenis te ontkennen en te vergeten is Europa haar toekomst kwijtgeraakt.

Islamisering
Verder ziet hij de islamisering en het snel toenemende aantal islamieten als een grote bedreiging voor Europa. Inderdaad is het vooruitzicht dat de  akelige politieke en religieuze ideeën van de omstreden uitvinder van de islam, Mohammed, een grote invloed krijgen in Europa bijzonder onaangenaam.
We moeten echter wel constateren dat de islam intellectueel gezien weinig voorstelt en vooral de beschrijving van het paradijs op de lachspieren werkt. De inspirator van het christendom, de visionaire Jezus van Nazareth, en de grondlegger van het boeddhisme, prins Siddharta Gautama, of wat dat betreft de edele hoofdpersonen in het magistrale hindoeïstische epos Mahabharata, waren oneindig veel verhevener en stralender persoonlijkheden dan de wrede, manipulatieve, door jaloezie en machtshonger geplaagde koopman Mohammed en diens handlangers.

De islam heeft zich slechts kunnen handhaven en uitbreiden door de ijzeren discipline die dit geloof zijn aanhangers oplegt. Het kan alleen gedijen in een klimaat van angst en intimidatie, in een maatschappij waarin mensen hun gevoel voor rechtvaardigheid en spirituele eigenwaarde kwijt zijn geraakt. Niet voor niets gaf Mohammed zijn volgelingen de opdracht om de gevreesde Arabische spotdichter Ka’b ibn al-Ashraf die hem op de hak nam, alsmede andere spotdichters, te vermoorden.

In een vrije maatschappij wordt religieuze zotteklap niet zonder meer door politici en media in bescherming genomen. Godsdienstig geïnspireerde terreur en intimidatie door islamieten, de reden dat veel ex-islamieten voor hun leven moeten vrezen, worden beantwoord door kordaat politieoptreden. Hiermee verdwijnt het beschermende schild voor de islam; zal de bekrompen islamitische denkwijze zo veel externe en interne spot opwekken, dat islamieten hun geloof zullen opgeven of op een hoger plan brengen (e.g. Ahmadiyya, ibadisme of soefisme).

Monoculturalisme versus multiculturalisme.
Waar door de culturele elite het zogeheten multiculturalisme wordt opgehemeld, constateert Breivik terecht dat dit een intellectueel monstrum is. Multiculturalisme betekent namelijk: het hanteren van meerdere, met elkaar strijdige ethische stelsels tegelijkertijd. Een voorbeeld van een multiculturele staat was het Zuid-Afrikaanse apartheidsbewind (waarbij de zwarte culturen een ondergeschikte rol speelden). Monoculturele landen als Japan, Zuid-Korea en China doen het economisch erg goed. Klaarblijkelijk is een multiculturele samenleving dus niet nodig om een welvarende en succesvolle samenleving te scheppen, als deze samenleving maar open staat voor externe ideeën en de bruikbare elementen hierin overneemt en doorontwikkelt.

Waar Breivik er naast zat
Ondanks dat hij op meerdere punten een juiste analyse maakte van de Europese ziekte, bracht zijn logica hem er toch toe om een beestachtige slachtpartij aan te richten die  alles geweld aandeed waar de Europese normen en waarden voor staan. De reden: hij ging op enkele essentiële punten totaal de mist in, waardoor hij onnoemelijk menselijk leed heeft aangericht en de Europese cultuur te schande heeft gemaakt. Hiermee maakte Breivik zichzelf net als Adolf Hitler voor hem, onderdeel van het Europese probleem, niet van de oplossing.

Breivik was even moordzuchtig als ayatollah Khomeini, die kleine kinderen met een plastic sleuteltje om de nek voor tanks liet uitlopen als levende mijnenvegers.
Breivik was even moordzuchtig als ayatollah Khomeini, die kleine kinderen met een plastic sleuteltje om de nek voor tanks liet uitlopen als levende mijnenvegers.

Breivik kent geen moraliteit.
Net als de marxisten en islamieten waarop Breivik zo afgeeft, ziet hij mensen als vee, als klei die kan worden gemanipuleerd om historische processen te verwezenlijken. Elke daad is geoorloofd om een doel te bereiken: het doel heiligt de middelen. Het ontgaat hem totaal dat de oorlog tussen de christelijke idee en de islamitische, voor een groot deel om deze moraliteit draait.

Breivik richtte zijn wraak niet op misdadigers, bijvoorbeeld verkrachters of pooiers als Saban Baran, maar op een groep kinderen en jonge volwassenen. Hiermee stelt hij zich op hetzelfde morele vlak als veel islamieten en marxisten, denk aan Stalin, Khomeini en Pol Pot.

Breivik stelt geen alternatief voor.
Breivik kent geen moraal, geen spirituele inspiratie, dus kon hij niets anders dan verderf zaaien. Zoals de Leidse professor Afshin Ellian, die als Iraanse vluchteling de islam uit bittere ondervinding kent, al zeer terecht stelde: Breivik dacht bij het voorbereiden en uitvoeren van zijn aanslagen als een islamist, niet als een verdediger van waar Europa voor staat.

Hij gaf met zijn daden aan dat hij net als de omstreden uitvinder van de islam, Mohammed, gelooft dat het doel de middelen heiligt. Hiermee onderwierp hij zich aan het kwaad. Zelfs een derderangs geloof als de islam zal de culturele oorlog winnen als er geen alternatief, een modern metafysisch en ethisch systeem, tegenover staat.

Staatskerk
Breivik verwijst in zijn manifest vaag naar een ‘Europese Kerk’ die deze culturele oorlog moet gaan leiden. Hiermee verdwijnt het onderscheid tussen kerk en staat, een andere unieke christelijke en Europese kernwaarde.
Kortom: als Breiviks plannetjes uit worden gevoerd, zal zijn glorieuze Europa veel weg hebben van een islamitisch kalifaat onder een andere naam.

Het vermoorden van kinderen is één van de ergste zonden in het christendom.
Het vermoorden van kinderen is één van de ergste zonden in het christendom.


Wat is dan wel een oplossing?

Wat Europa nodig heeft is een heropstanding van de spiritualiteit, van de moraliteit, geen slachtpartijen op misleide kinderen die in strijd zijn met alles waar de Europese normen en waarden in het algemeen en het christendom in het bijzonder voor staan. Breivik noemde zichzelf een ridder. Ridders zweren de zwakken en de onschuldigen te beschermen en zich aan de geboden van het christelijk geloof te houden.

De beste kandidaat is een versie van het christendom die in harmonie is met de moderne wetenschap (en wetenschap in het algemeen). Hierbij past een geloofspraxis die de nadruk legt op ethiek. Ook andere spirituele tradities, zoals het hindoeïsme of andere spirituele religies (boeddhisme, baha’i, sikhisme, zoroastrisme) bevatten veel waardevolle elementen die als inspiratiebron kunnen dienen.

Slagen we erin een spirituele renaissance van Europa te bereiken, dan zal niet alleen Europa gered worden, maar zal Europa weer opnieuw een licht worden dat de rest van de wereld inspireert.

De weg naar de redding van Europa, en zelfs de wereld, ligt niet in wapengeweld en moorden, zoal Breivik denkt, maar binnen ons, in ons hart. Falen we, weigeren we te kiezen voor het Licht, dan zal een ongekende periode van duisternis aanbreken.

Bron:
A. Breivik, 2083 – A European Declaration of Independence (2011)

43 gedachten over “Was Breivik krankzinnig of visionair?”

 1. Hoewel ik me in het meeste van dit artikel wel kan vinden, moet ik zeggen dat de auteur wel erg laat doorschemeren de islam of mohammed als inferieur te zien. Het heeft geen meerwaarde voor het artikel en is ronduit storend.

  Voor de goede orde, ik geloof in geen enkel main-stream geloofsovertuiging, en wat mij betreft vallen Jezus, Mohammed en de paashaas onder dezelfde noemer. Neemt niet weg dat er wel met enig respect met andermans overtuig dient te worden omgesprongen, of je je er nu niet in kan vinden of wel. Dit artikel in deze toonzetting kan beter op Xandernieuws gezet worden dan op een site als visionair, waar rede toch altijd het belangrijkst lijkt.

  On topic: hoe stuitend je de daden van Breivik ook vindt ( wat ze ook zijn ), de man is wel uitermate intelligent en moet niet zomaar als getikte worden weggezet. Denk ook aan Ted Kaczynski, niet bepaald een domme man. Deze types denken, en misschien wel terecht, dat alleen zulke daden ervoor zorgen dat we naar hun boodschap luisteren. Als Breivik dit niet gedaan had, denk je dat er dan iemand was geweest die zijn manifest had gelezen?

  Dus of je het nu met hem eens bent of niet, hij had een doel, in zijn ogen een missie, en heeft dit uitgevoerd.

  Het is sneu dat dit soort typisch “nodig” zijn om ons soms een beetje wakker te schudden. En zelfs nu praat iedereen elkaar weer na en is echte discussie alweer doodgebloed.

 2. Ik kan me wel vinden in de bovenstaande reactie, maar wil een ander punt aanlichten.

  Krankzinnig en visionair sluiten elkaar niet uit. Waak ervoor, een duidelijk onderscheidt in termen te maken. Krankzinnig, visionair, wel/niet intelligent…. Dit is een fictieve keuze en doet geen recht aan de complexiteit van psychologie. Er zijn zoveel meer kwalificaties bv manisch en obsessief. Dat zijn echt andere dingen en niet zomaar woorden om de mate van zotheid te omschrijven.

  En zijn ze al helemaal niet inwisselbaar voor wel vs. niet intelligent. Zo blijkt dat de doelgroep van sektes (heb de bron niet voorhanden, maar het is onderzocht) intelligenter dan gemiddeld. Niet zozeer hoogbegaafd, maar juist ook niet de dommen. Alsof je boven een bepaald niveau aangetrokken wordt door intellectuele onderwerpen, maar niet het vermogen hebt drogredenaties te doorzien.

  (ps. zo goed gaat het niet met Japan hoor)

 3. Misschien dat Breivik zich eerst eens echt in de grondbeginselen van vele overheden in Europa had moeten baseren. Op http://www.mensenrechten.org/index.php?id=20 een overzicht van o.a. zaken als de verlichting, de Franse Revolutie, democratie etc. Veel van de politieke systemen zijn in Europa ingericht vanuit ervaring waar het eerder mis was gegaan.

  Daarbij is er in het stuk idd veel commentaar op de Islam. Voor zover daar argumenten bij aangedragen worden is het op zich ook niet onwaar. Maar ik denk dat het oude testament van het christendom in de basis niet per se veel vriendelijker is. Wat we daarbij vergeten is dat er veel islamietische landen zijn waar het Westen juist gebruik maakt van dictators die zij beschermen en soms zelfs geinstalleerd hebben om daar fossiele brandstoffen weg te halen. Het is alleen wanneer een dictator of koning opeens niet meer goed genoeg naar ons luistert dat we onder het voorwendsel mensenrechten brengen en de mensen vervangen. Om dit economisch begrijpelijke maar moreel verwerpelijke gedrag goed te praten gebruikt het westen maar al te graag het argument van de fundamentalistische islamieten, die als zij er niet zouden zijn de macht over te nemen. Of is het logisch dat Amerika met een grote glimlach de het huis van Saoud steunt zelfs tegen opstanden van het eigen volk, terwijl dat wereldwijd wellicht wellicht het meest onderdrukkende en conservatieve regiem op aarde is. Kortom het westen gebruikt dat soort mensen als dreiging om zo zelf hun rol als agressor in die gebieden te verkopen en goed te praten. Ik heb zelf in veel landen in het midden oosten gereisd en die mensen daar zijn echt niet dommer dan wij hier in het Westen en willen maar al te graag zelf ook een beter en eerlijker bestuur. Alleen is het nogal moeilijk dat los te trekken als het Westen de dictator of kleine elite de hand boven het hoofd houdt en veel geld toestopt om zo verder de grondstoffen goedkoop richting het westen te schuiven.

  Wat we als Europa volgens mij dus moeten doen is al onze inmenging in die regionen staken en ook helemaal niet meer van dat soort gebieden afhankelijk willen zijn. 100% duurzame lokale energie zo snel mogelijk dus. Als wij ons daar niet meer met hun zaken bemoeien dan kunnen de mensen daar zelf een fatsoenlijk bestuur opzetten zoals zij dat willen.

  Daarnaast zou het juist de lessen die we hebben geleerd uit het verleden die geleid hebben tot onze huidige staatsmodellen goed moeten bekijken en actief onderwijzen.

  Als laatste kunnen we dan daarna wellicht eens ophouden met Amerika nog steeds als grote leider te zien en vanuit eigen zelfvertrouwen contacten leggen met het Midden Oosten, Afrika, Rusland, India, China. Die landen zitten allemaal dichtbij en als we slim met ze zouden handelen en wederzijds respect voor elkaar zouden tonen kan dat maar zo eens tot een nieuwe gouden eeuw voor al deze gebieden lijden.

 4. Deze man Anders Behring Breivik is een duidelijk geval van mind-control!! In NL kennen wij dit phenomeen onder de naam Karst Tates, die op koninginnedag op de naald reed in Apeldoorn!!

  Deze mannen worden gemanipuleerd door TPTB oftewel THEPOWERSTHATBE !!

 5. Ik wil nog even ter berde brengen dat het romeinse rijk net als het heilige roomse rijk al multicultureel waren, en juist daardoor economisch zo succesvol waren. En daarbij is amerika, china noch de islam een monocultuur, ze zijn eveneens een samenraapsel van verschillende etniciteiten. Antartica is echter wel een monocultuur en daar kan je ook de twist dansen.

 6. Een nieuwe Wereld Order, luister naar Bush jr. hij herhaald dit keer op keer in zijn speeches!! Totale macht over alles en iedereen. O.a. kijk naar de decennia geleden overname van de pharmaceutische handel, overname van het bankwezen, overname van landbouwvorming, overname genetische manipulatie van onze natuurlijke gewassen, enz…
  wij reiken richting afgrond…
  De wereld staat op z’n kop, en de TPTB die smullen ervan, angst en manipulatie van het volk, schapen moeten schapen blijven… bè bè bè.
  Maar in Godsnaam mensen worden wakker. In Godsnaam mensen vragen zich af… rijken worden rijker armen worden armer… Afrika, heel mijn leven hoor ik al over de honger en dorst in Afrika???? In de gulden tijd kostte een waterput F.100,00 … ik dacht oke binnenkort is heel Afrika vergeven van de waterputten.. niets is minder waar, nog steeds sterven elke seconde baby’s kleine kinderen en volwassenen in Afrika aan uitdroging .. er is niets veranderd, ze voedden nog steeds de geurilla met wapens en geld voor wapens!!!
  Laten wij kijken naar Europa. Laten wij terug kijken op de ’terroristische’ aanslagen in Spanje , italië , Duitsland enz.. allemaal TPTB wie dat zijn?? Ik denk op dit moment too much controverse .. lees nieuwe wereld orde lees illuminatie lees freemason lees BilderBerg lees Bohemian Grove lees Hitler survives in the USA lees Hitler dies at 104 of age in the USA … LEES EN WORDT WAKKER !!!
  Mijn diepste respect voor Uw allen …
  In Lak’ech

  1. @ starseed
   En wat gaat de nieuwe wereldorde dan doen als ze alle macht in handen hebben? Ik heb eens een documentaire over de Bilderberg groep gezien. Maar als je nu eens kijkt waar de Bilderberg groep voor staat en wat ze eigenlijk willen dan kon ik het daar eigenlijk best mee eens zijn. Dus wat is er mis met verstandige machthebbers?

   Verder heeft de gemiddelde Afrikaan gemiddeld meer overlevende nakomelingen dan de gemiddelde Europeaan dus het valt ergens te betwisten met welk gebied het nu eigenlijk het slechts gaat vanuit evolutionair oogpunt. En vergeet ook niet dat juist Amerika en Europa best redelijk verdienen aan de ellende en de interne verdeeldheid van de derde wereld. Houdt de mensen lekker verdeelt met zwakker overheden zodat je er goedkoop de grondstoffen weg kunt halen. (Ik neem aan dat je zeitgeist addendum kent?)

 7. Een oogpunt vanuit de overname van je medemens lijdt tot destructie. Als een mens niet bereid is tot overgave tot humanisme de mens zal niet groeien in zijn ovolutie tot samen één zijn en is de mens gedoemd te mislukken… derhalve er menselijken bestaan die er zich van bewust zijn dat samen één zijn tot overleving leid, zal de mens derhalve overleven en komen tot de 4e en 53 dimensie.

 8. Een gemiddelde afrikaan/se slaapt onder de bomen, meestal vrouwen met kinderen die terwijl zij rusten, overvallen worden door mannen op een moordende doortocht en die de vrouwen verkrachten en eventueel met hun machetes afslachten … dus in hoeverre u het gemiddelde houd van overlevingskansen in Afrika is mij onzuiver…

 9. En waarom zou de mensheid tot de 4e en 5e dimensie moeten komen? Wat houdt dat in en wat schiet ik er mee op? Waar haal jij je informatie vandaan en waarom zou ik die bronnen meer vertrouwen dan de Bilderberg groep?
  En ik mag niet de ideeen van de wereldorde goed vinden maar moet me wel over geven tot humanisme? Is het wellicht niet een beter idee dat mensen zelf kiezen welke filosofien ze willen volgen? En waar is het zelfdenkend vermogen en eigen verantwoordelijk in je verhaal. Is het niet zo dat ik erbij ben als ik de macht aan iemand af sta. Gaan ze me vertellen wat ik moet eten, met wie ik wel en niet naar bed mag, wat voor werk ik moet doen. Ik vindt dat ik eigenlijk over heel veel dingen zelf mag kiezen in deze wereld. Dus als de wereldorde de macht in handen heeft doen ze het zo slecht nog niet. Wel zouden ze het economische systeem eens mogen updaten. :-)

  Verder kun je de gemiddelde populatiegroei per continent bekijken. Afrika is afgelopen 50 jaar daarin een koploper geweest ondanks alle ellende. Als je gemiddeld 5 kinderen krijgt en daar gaan 2 van dood terwijl we hier in Europa 1,8 kind krijgen dan doet afrika het evolutionair beter. Hoe vaak ben je zelf in Afrika geweest? Had je het idee dat de mensen daar doodongelukkig waren? Ikzelf eerlijk gezegd niet. De gemiddelde Afrikaan die ik tegenkwam leken aanzienlijk relaxter en blijer dan de gemiddelde Nederlander.

  1. Dat komt wellicht door de invloed van Haile Selassie, hij was tot 1974 aan de macht in Ethiopië.
   Hij was een bijzondere persoon voor zwart Afrika, ook ontstond de Rastafari-beweging + marihuana.
   (De gemiddelde Nederlander wil geen marihuana..)
   Wat denk jij?

    1. @Julie,

     Ja ik had die vraag ook net zo goed aan Douwe kunnen vragen, wat is de gemiddelde Afrikaan? Wat is de gemiddelde Nederlander? Ik neem aan dat ik hier een gemiddeld antwoord op krijg. :)

 10. Wereldorde/ of onafhankelijkheid, zelfvertrouwen. bij de eerste vorm heb je misschien niets te kiezen. Of het moet deze vorm zijn; die tevens een oplossing aandraagt voor het cultuur-relativisme en multi-culturalisme, neutraler is dan een Europese “Kerk”en in harmonie met de wetenschap (ethiek);
  goed onderwijs in cultuurgeschiedenis, filosofie, mensbeelden en biografie. In een college cultuurgeschiedenis bijvoorbeeld worden je vier culturele tradities voorgesteld: de oosterse (met onder andere de levens van Zarathoestra, Boeddha, Lao Tse, Mozes en Jezus), de westerse (met grote dramas als Prometheus, Hamlet, Faust en de levens van Heraclites, Socrates en Pythagoras), de zuidelijke (met de Gnosis, Egyptische kunst en het Egyptisch Dodenboek) en de noordelijke (met sprookjes en de epossen Edda en Kalevala).

 11. Ook het vakgebied wereldgeschiedenis zal een belangrijke bijdrage leveren t.a.v. wisselwerkingen in samenlevingen, ontwikkelingen hierin en de te nemen perspectieven. Er zou een grotere behoefte (vacatures) kunnen zijn aan dit vakgebied gezien de actuele gebeurtenissen.
  http://www.medelec.ua.ac.be/main.aspx?c=.OOD2009&n=74454&ct=69457&e=197561&detail=FLWG100700
  Verder is het op zichzelf al leuk om wereldverhalen te bestuderen als Odyssee, Parcival, Gilgamesj of de Mahabharata.

 12. Allereerst maar de Breivik situatie. Denk niet dat het een psychopaat is, maar naar menselijke maatstaven (wat dat ook moge zijn) is hij zeker niet mentaal gezond. Dit heeft denk ik niet direct iets te maken met intelligentie, alhoewel de koele berekendheid waarmee hij alles heeft geplanned laat zien dat hij met zijn mogelijke intelligentie de menselijke maatstaaf heeft weggeredeneerd. Hierdoor werd het makkelijker zijn daad te plegen. Echter, gedurende zijn lange voorbereiding heeft hij duidelijk niet voldoende intelligentie gehad om enige zelfreflectie toe te passen, danwel heeft een psychologische toestand ervoor gezorgd enkel zelfbevestigend te redeneren. Hij heeft enkel gezocht naar bevestiging van zijn overtuiging ipv. ontkrachting (een dergelijke redenering in de wetenschap is derhalve ‘verboden’, niet alleen bevestiging maar vooral ontkrachting van een hypothese/theorie zijn van belang. Indien de hypothese keer op keer niet ontkracht wordt neemt de kans toe dat deze de werkelijkheid beschrijft). Het ontbrak Breivik aan een dergelijke benadering van een verondersteld idee… en in de huidige discussie wordt deze fout constant gemaakt, vandaar dat ik blij ben dat ik deze nu kan ontkrachten… Het maakt namelijk niet uit wie er beweerd dat de ‘multiculturele’ samenleving gefaald heeft, als deze bewering niet waar is, maakt een uitlating van een primier hem niet meer waar?! Het vaker herhalen van deze stelling zonder validering door andere mensen maakt hem nog steeds NIET ‘waar’ …

  Namelijk, als de multiculturele samenleving ‘gefaald’ heeft, dan zou de USA niet tot het machtigste en succesvolste land ter wereld behoren. Dat ze er 500jr over hebben gedaan is een tweede, maar gefaald hebben ze duidelijk niet !

  Dan noemt de auteur hierboven ‘China’, buiten dat China een dictatuur is die overheerst wordt door een meerderheid aan ‘Chinesen’ is China zelf een verzameling aan culturen en volken waar zelfs meerdere talen bestaan. Het succes van China is enkel en alleen toe te schrijven aan het openstellen/toelaten van ondernemerschap waarmee de economie een enorme vlucht heeft genomen. Wat China wel laat zien is dat een van boven opgelegde metacultuur zorgt voor spanningen, enkel door censuur en onderdrukking kan de chinese meta-cultuur behouden worden. In tegenstelling met America waar zich gedurende 500jr een ‘meltingpot’ cultuur heeft ontwikkeld op basis van individuele vrijheid.

  Maar mocht het nog niet duidelijke zijn dat de multiculturele samenleving geenszins faalt (en enkel en alleen als ‘gefaalt’ wordt bestempeld omdat deze zich niet binnen 10-15jr heeft voltrokken, als een soort van politiek plan dat binnen een dergelijk kort tijdsbestek kan voltrekken):

  Nederland, ons eigen landje… is een voorbeeld van het succes van een multiculturele samenleving, en dan bedoel ik niet de laatste 15jr, maar over de gehele geschiedenis, hele volksstammen (oa. Hugenoten, maar ook romeinen, duitsers, engelsen, fransen, etc) zijn gedurende onze geschiedenis vermengt in onze samenleving tot een nederlandse. Alhoewel ik geen geschiedschrijver ben, zou het me weinig verbazen als de Gouden Eeuw zoals deze in onze geschiedenis boeken in opgeschreven, met name te danken is aan de toestroom van immigranten, loop eens door de namen van bekende nederlandse wetenschappers van welleer bv. Er zullen er veel zijn die het predicaat ‘nederlander genaamd: Jansen’ niet behalen. En zelfs deze naam, die wij zo als Nederlands ervaren is een verbastering van een scandinavische benaming.

  Zeggen dat een multiculturele samenleving gefaald heeft is aldus grote onzin!! Samen met het constateren dat deze niet binnen 15jr gevormd wordt (alhoewel waar), is het aantonen van een gebrek aan historisch besef. (Om politieke overwegingen dit te roepen daar te laten…)

  Dan als laatste de afsluiting van dit artikel, wat een gedweep over een meta-cultuur opgelegd vanuit religieuze overtuiging, serieus! Ook hier is het gebrek aan historisch besef duidelijk een hindernis die het zoeken van falende oplossingen getapt uit hetzelfde vaatje mogelijk maakt. Mocht de auteur dit toch als de oplossing zien, dan zou wellicht Scientology een oplossing voor hem/haar zijn…

  In mijn opzicht is er slechts een ‘overtuiging’ uit de geschiedenis die kans van slagen heeft, Het liberalisme in zijn oorspronkelijke vorm: ‘Vrijheid, gelijkheid, broederschap’, met een democratische overheid en een duidelijke scheiding tussen kerk en staat. Ik zeg hier opzettelijk ‘oorspronkelijk’ omdat het liberalisme door met name kapitalisten (neo-liberalen en conservatief-liberalen) al danig ‘verkracht’ is, waardoor het noemen van ‘liberalisme’ voor velen gelijk staat aan de overheersing door een kapitalistische klasse (of dacht U als lezer niet precies dat toen het woord liberalisme viel) …

  En ook hier geeft de auteur van dit stuk blijk van een beperkte analyse. Want in Nederland hebben we geen samenleving gebasseerd op het liberalisme uit de verlichting. Maar een constitutionele monarchie, met een staatsgodsdienst, en op religie gebaseerde partijen … ook ‘wij’ hebben nog een lange weg te gaan.

  En dat is dan ook de enige conclusie uit dit betoog. De multiculturele samenleving is een gegeven, alleen te stoppen vanuit een xenophobe overtuiging met een repressieve meta-cultuur (een die na de val van het communisme in Rusland, de arabische lente, en vrijwel zeker in de toekomst in China, vanuit geschiedkundig perspectief wel als ‘gefaald’ kan worden beschouwd).

  Maken wij deze toekomstige multi-culturele samenleving nog mee? Nee! Dergelijke processen spelen zich af over meerdere eeuwen (zie oa. USA als meest recent voorbeeld) dus meemaken zullen wij het niet. Wat we wel kunnen doen is goede voorwaarden scheppen waarin een ieder vrij is, gelijk is en als broeder kan worden omarmt !

  1. Ik vind de reactie van Anonimouse weinig realistisch.
   Uit zijn conclusie:
   “Wat we wel kunnen doen is goede voorwaarden scheppen waarin een ieder vrij is, gelijk is en als broeder kan worden omarmt !”
   U weet blijkbaar niet dat de Islam in zijn oorspronkelijke vorm juist dat verbiedt en onmogelijk maakt!
   Je bent niet vrij als je onderworpen bent aan een godheid zoals het woord ‘Islam’ al aangeeft.
   Gelijkheid is er in de Islam zeker niet, niet tussen moslims en anderen en ook niet tussen man en vrouw.
   Verder worden sociale betrekkingen tussen moslims en niet-moslims uitdrukkelijk afgeraden en van minder waarde verklaard.
   .
   U zou zich eerst eens een beetje op de hoogte kunnen stellen van deze religie voordat u uw droombeelden voorstelt als vanzelfsprekende toekomst.
   .

   1. Aangezien ik een tegenstander ben van welk geloof dan ook (maar het persoonlijk recht respecteer dat een ieder de vrijheid heeft om in welke onzin dan ook te geloven) heb ik het geloof dan ook volledig buiten mijn betoog gehouden. Het geloof in welke vorm dan ook heeft mijns inziens geen overlevings kans in de toekomst, niet alleen worden opvattingen vanuit het geloof keer op keer door de wetenschap weerlegt, maar ook zijn de oplossingen die een geloof biedt zo ongeveer 1500jr gedateerd. Het geloof valt onder het Repressive Meta-cultuur verschijnsel, dat keer op keer bewijst te falen, zo zal het ook met het geloof gaan; gelijk al die andere geloven die het zijn voorgegaan.

    De ongelijkheid die u omschrijft bevond zich ook in onze westerse samenleving, al dan niet bevestigd door het Christen/Jodendom. Het ontdoen van deze ongelijkheid heeft niet alleen lang geduurd maar is ook gepaard gegaan met sociale onrust en weet ik het.. Lijfstraffen (ofwel sharia achtige praktijken) werden in 1854 in Nederland verboden; opvoedkundige lijfstraffen werden pas in 1982 verboden! http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijfstraf … Om dan te verwachten van een samenleving waaraan de verlichting voorbij is gegaan (enkel west europese beweging), dat deze een gebruik opgeeft waar wij zelf pas 157jr geleden van afzagen, en tot !!1982!! vanzelfsprekend achten in de opvoeding; Lijkt mij erg op ‘de pot verwijt de ketel’. ZO is het ook met het Christendom en Islam ten aanzien van ander geweld (ooit gehoord van spaanse inquisitie)… enkel in een samenleving die vrijheid, gelijkheid en broederschap in het vaandel heeft, kan individuele vrijheid en ontplooing waarborgen, door gelijkheid onderdrukking van welke aard of vorm voorkomen, en sociale cohesie in broederschap bewerkstelligen…
    .
    Ook spreek ik enkel van een vanzelfsprekende toekomst in relatie tot het multiculturisme omdat dit vanuit de geschiedenis bezien altijd al heeft plaats gevonden en nog nooit heeft gefaalt (en enkel is bestreden door en xenofobe opvatting gestaafd vanuit meta-culturele repressie), welke cultuur hier uiteindelijk uit voort komt kan ik niet beargumenteren, ik kan helaas niet zover in de toekomst kijken; Dit is dan ook geen droombeeld, maar een directe constatering op basis van de menselijke geschiedenis (zelfs ons DNA bestaat nog uit 9% neanderthaler, om maar een voorbeeld van ver gaande multicultuur te geven)

    Dan nog even over ‘deze religie’, de Islam gelijk het Christendom heeft zoveel verschillende stromingen dat er nauwelijks te praten valt over ‘DE islam’ veel culturele gebruiken worden ten onrechte toegeschreven aan de islam, of zijn per decreet aan ‘de islam’ toegevoegd voor een specifieke stroming binnen de islam…
    .
    Aldus denk ik voldoende te weten van ‘het geloof’ om er persoonlijk zo ver als mogelijk vandaan te blijven en mij te richten op menselijke oplossingen (bv. het oorspronkelijke Liberalisme) en voorbeelden uit de geschiedenis van zaken die wel of niet werken…

    1. Zolang u nog praat over percentages van DNA die van de Neanderthalers afkomstig kunnen zijn, begrijpt u blijkbaar niet wat “multicultuur” en multiculturalisme beoogde te zijn.
     Dat was namelijk onafhankelijk van de erfelijkheid! Cultuur en DNA staan niet direct met elkaar in verband! Moslims hebben gemiddeld hetzelfde percentage Neanderthal-DNA als wij.
     Dat heeft er dus zeker niet mee te maken.

    2. zolang u niet begrijpt wat u leest kunt u beter vragen ipv verwijten…

     Dit percentage DNA bewijst dat Homo Sapiens Sapiens de Neanderthaler niet heeft verdrongen maar dat beide groepen in elkaar zijn ‘opgegaan’ en als zodanig de huidige mensheid hebben gevormd. Zo zal ook in het DNA van toekomstige generaties sporen van Arabisch danwel WestersBlank DNA terug te vinden zijn, gewoonweg omdat immigratie door gaat en liefde ‘ras’ overstijgend is.

     Van mono-cultuur, naar multi-cultuur naar meng-cultuur naar mono-cultuur, etc, etc …

 13. In dit artikel staan een aantal fouten vanwege onvoldoende deskundigheid. Zo zijn sommige psychopaten juist (en kenmerkend) uitstekend in staat tot het zeer secuur en grondig/langdurig uitbroeden van zéér complexe plannen. Ook bezitten bepaalde voldoende intelligente en koele/gecontroleerde psychopaten voldoende kwaliteiten om alhier bijv. een (V)WO met succes af te ronden. Vaak worden aan psychopaten door de goegemeente ook nog kwaliteiten toegemeten, die het helemaal niet zijn: Zo kreeg Adolf Hitler voor zijn “dapperheid” aan het front gedurende WOI het IJzeren Kruis. In werkelijkheid was hij psychopathisch vreesloos (psychopaten k u n n e n door dit belangrijkste kenmerk van deze gevaarlijke afwijking/persoonlijkheidsstoornis o.a. geen of in sterk verminderde mate angst ervaren) met een grote dosis mazzel en kwam dat in die abnormale situatie handig uit. De meeste psychologen en psychiaters zijn niet erg gespecialiseerd/thuis in ’the realms of psychopathy’ en plakken bedenkelijke etiketten. TBS is voor een psychopaat eigenlijk dringend af te raden.

 14. Sommigen menen dat de VS multiculi zou zijn en ”daarom succesvol”’.
  Vergeet het maar 0,6 % is Moslim, dus heel wat minder dan in het probleem-continent Europa!!!
  Vandaar dat ze ook niet zulke grote problemen met de Moslims hebben.

  De succesvolle landen China, de VS,  Japan zijn allen monocultureel.

  Helaas voor de multiculti zelfhatende groep die met name in de linkse partijen misleiden.

  1. Beste Leon, we weten het niet, hij was altijd volop aanwezig, of met een artikel als hij wat op de achtergrond bezig is. Hij is nu voor zijn doen lang weg en zo plotseling, zonder een toelichting. Hij is te vrolijk en te optimistisch toch om ineen keer zo weg te blijven? Nou misschien is hij ziek, ook griep, net als mij. Gelukkig was ik snel weer opgeknapt, dank je wel allemaal. Hopelijk komt Douwe snel weer terug.

 15. En Breivik was/is niet krankzinnig; psychiaters zijn erg lange tijd bezig geweest om dat uit te zoeken, om commercieel belang? Wie krankzinnig was is niet zomaar vanzelf genezen, wie krankzinnig is heeft eerst (en jarenlang) medicijnen nodig.
  Hij zou dus al die tijd waanbeelden en onbegrijpelijke wartaal uiten en niet in staat zijn een rechtsprocedure te vertegenwoordigen. Hij kreeg voorzover mij bekend geen medicatie en als hij die wel kreeg, voor een erkende stoornis dus (spoedopname!) zou dat niet direct zo zijn gezonde geest teruggeven..

 16. Een geweldig stuk! Eindelijk iemand die verder kijkt, en niet is blijven steken aan de oppervlakte van de lagere breinregionen waar het eerste de beste oordeel uit ontspringt. Ja Breivik had inderdaad ook bepaalde zaken goed gezien, zeker. Waar lees je dat nu? Nergens, want iedereen is laf. Ik ben blij dat Germen de zaken helder uiteen heeft gezet. Goed dat ik dit lees, want er is tegengeluid nodig om de kortzichtigheid en bekrompenheid af te weren. Voor een gezond denkend brein, is dit het tegengif voor de selectieve halve waarheid die uit de tv komt en in de kranten staat. Lekker! Dank je wel! ;)
  Groet,
  Emil

Laat een reactie achter