Laura Dekker is volgens Jeugdzorg nog niet in staat een reis rond de wereld te maken.

Burgerschapsexamen invoeren in plaats van leeftijdsgrens

Op dit moment krijgt iedereen met het bereiken van het achttiende levensjaar automatisch bijna alle burgerschapsrechten die horen bij een volwassene. Zonder burgerschapsexamen.
Sommige dingen waar je alleen jezelf mee schaadt, denk aan het kopen van medicijnen op recept, mogen alleen artsen. Terecht?

Achttien jaar: arbitraire grens

Wilsbekwaamheid, het recht voor jezelf te beslissen, krijgen mensen in Nederland automatisch op hun achttiende. In de praktijk varieert de leeftijd dat mensen zelfstandig kunnen leven en beslissen uiteraard enorm.

Laura Dekker is volgens Jeugdzorg nog niet in staat een reis rond de wereld te maken. Lost een burgerschapsexamen dit dilemma op?
Laura Dekker is volgens Jeugdzorg nog niet in staat een reis rond de wereld te maken. Lost een burgerschapsexamen dit dilemma op? Bron: Wikimedia Commons

Sommigen zijn op hun twaalfde of jonger al geestelijk volwassen en worden jarenlang beknot in hun mogelijkheden.

Denk aan het ‘zeilmeisje’ Laura Dekker, volgens veel vrienden en familie rijp genoeg om de solotocht rond de wereld te volbrengen, dat nu eindelijk, na jarenlang trammelant met Bureau Jeugdzorg, op reis kan.

Anderen worden nooit volwassen.

Vaak nemen ze dan rampzalige beslissingen waar ze vaak de rest van hun leven (of dat van anderen) mee verwoesten, denk aan de problemen door zwangerschappen, comadrinken of pooierboys.

Voordelen van een burgerschapsexamen

Met een burgerschapsexamen kan je dat voorkomen. We vragen een rijbewijs voor iemand die de weg op gaat, maar iedereen van achttien jaar of ouder kan bijvoorbeeld een veel te dure lening afsluiten, zonder te begrijpen dat hij of zij jarenlang tegen een faillisement aan gaat hangen.

Zelfs de meest gestoorde man of vrouw kan kinderen krijgen of een wurgcontract ondertekenen. Het is dan logisch een soort burgerschapsexamen in te voeren, waardoor dit soort ingrijpende beslissingen vereisen dat iemand weet waar het om gaat.

Je kan dan ook de burgerrechten flink uitbreiden.  Zo kunnen er meer referenda komen.

Nu moet je voor de meeste medicijnen naar de huisarts. Laat mensen de keus de medicijnen ook online te bestellen m.u.v. zwaar giftige medicijnen en test hun kennis van de werking en bijwerkingen grondig.  Ze kunnen zo hooguit zichzelf kwaad doen.

Hetzelfde geldt voor drugs. Als iemand bijvoorbeeld cocaïne wil gebruiken doet hij alleen zichzelf daar kwaad mee. Wel moet je dan zeker weten dat iemand de werking en consequenties van de drug kent.

Het voordeel: een grote bron van illegale en criminele inkomsten verdwijnt.

Hoe zou een burgerschapsexamen er uit moeten zien?
Kunnen lezen en schrijven is essentieel.

Om verstandige beslissingen te kunnen nemen moeten mensen over een bepaalde minimumhoeveelheid kennis beschikken, niet te emotioneel reageren en  in staat zijn de gevolgen van een bepaalde handeling te overzien.

Kennis kan je toetsen met kennisvragen. Emotionele rijpheid is lastiger te toetsen, mogelijk door een opstel te laten schrijven over wat er in een bepaald persoon in een situatie omgaat.

Deze techniek kan je ook toepassen om te kijken hoe goed iemand kan overzien wat de gevolgen kunnen zijn van, zeg, je een avond bedrinken en met een aantrekkelijk persoon van het andere geslacht naar huis gaan.

Deelexamens of meer examens?

De burgerrechten die op ons achttiende in één keer worden toegekend, vereisen verschillende kennis en vaardigheden (of zoals dat tegenwoordig zo mooi heet: competenties). Een gekozen politicus moet bijvoorbeeld weten hoe de overheid waar hij mede de scepter over gaat zwaaien functioneert en, belangrijker, iets van het onderwerp waar hij over gaat beslissen afweten.
Ook moet er een  systeem bedacht worden om psychopaten, corrupte schurken en meedogenloze carrièreratten te weren uit de politiek.

Ouders in spe moeten weten wat kinderen nodig hebben om gezond en gelukkig op te groeien en hier ook de rijpheid en empathie voor hebben: heel andere  eisen dan aan een politicus. Je zou burgerrechten dus stukje bij beetje toe kunnen kennen. Een van de voorstanders van een burgerschapsexamen is de Vlaamse politicus Bart de Wever.

Zie o0k: Burgerschapsexamen: een afstraffing, geen oplossing

Achtergrondinformatie:

Geschiedenis van rangen  en standen
In de middeleeuwen bestond er in West-Europa een complexe rangen- en standenmaatschappij. Er waren meerdere ‘standen’, een soort erfelijke kasten: de adel, geestelijken (de hoge geestelijke functies waren gereserveerd voor de adel) en de derde stand, het gewone volk dat weinig te vertellen had. In de vroege middeleeuwen, afgeschaft onder druk van de rooms-katholieke kerk, bestond er nog lijfeigenschap, een vorm van slavernij. Horigheid was een beperkte vorm van slavernij waarbij het boeren verboden was hun land te verlaten en hield het veel langer vol.
Mannen hadden veel meer wettelijke rechten dan vrouwen. Niet-christenen werden ook gediscrimineerd. Vogelvrijen mochten door iedereen straffeloos dood worden geslagen en vormden dan ook vaak rondzwervende gewelddadige bendes om zichzelf in leven te houden.

Later kwamen de steden op. De ingezetenen van steden, ‘burgers’, kregen gegarandeerde rechten. Begin twintigste eeuw, met de invoering van het algemeen kiesrecht kwam er pas een einde aan de discriminatie van vrouwen, alhoewel de allerlaatste discriminerende regels nog maar kort geleden afgeschaft zijn.

Nu, begin van het derde millennium is er, althans wettelijk gezien, niet veel meer over van deze standenmaatschappij. In de praktijk speelt vriendjespolitiek in Nederland een nog bijna even grote rol speelt als in de pruikentijd.  Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop gewilde, lucratieve baantjes als burgemeester, topmanager of commissaris der koningin worden toebedeeld en de privileges die kinderen met rijke ouders genieten.

Burgerrechten nu, in Nederland
In Nederland lopen vijf soorten mensen rond: Nederlandse staatsburgers, mensen met een verblijfsvergunning, EU-onderdanen, toeristen met een visum en illegalen. De eerste drie groepen mogen stemmen en gekozen worden als ze ingeschreven staan (en hebben recht op een uitkering), toeristen en illegalen niet.

De Nederlandse adel bestaat nog, maar heeft in theorie geen bijzondere rechten meer (al zijn ze sterk oververtegenwoordigd op hoge posten).  De toestand van illegalen lijkt in veel opzichten op die van vogelvrijen, al mogen ze dan niet worden vermoord of gemolesteerd. De status van mensen die een verblijfsvergunning hebben aangevraagd (zoals asielzoekers) is in grote lijnen vergelijkbaar met die van toeristen, al worden ze vaak opgesloten in verkapte gevangenissen.

De tweede belangrijke onderverdeling is op leeftijd. De meeste burgerrechten, zoals stemrecht en het recht om als zelfstandig persoon te handelen, met een mooi woord wilsbekwaamheid, worden rond het achttiende jaar toegekend. Jongeren mogen tot hun 23e minder verdienen dan een oudere. Soms worden mensen (gedeeltelijk) wilsonbekwaam verklaard, bij een faillisement of als ze op worden genomen in een psychiatrische inrichting.

22 gedachten over “Burgerschapsexamen invoeren in plaats van leeftijdsgrens”

 1. Een burgerschapsexamen invoeren kan de oplossing zijn voor veel problemen en onveratnwoord gedrag.

  Echter, ik zie wel twee problemen:

  1) Allereerst zou het zo kunnen zijn dat er een nieuwe elite ontstaat die meer rechten heeft dan de rest van de bevolking. Die elite zou dan geen enkele reden meer hebben om de situatie van het volk te verbeteren. Vroeg of laat gaat een beperkt burgerschap dus gewoon tot stagnatie leiden: een stop van de vooruitgang omdat de heersende klasse geen
  veranderingen door zal voeren, want waarom zou je?

  We krijgen dan denk ik situaties zoals die normaal waren voor 1917: een kleine groep
  heeft het voor het zeggen en de rest van de mensen komt niet vooruit. Deze gebrekkige participatie in de samenleving kan ook weer allerlei nadelige economische gevolgen hebben, omdat het ontnemen van burgerschap eigenlijk inhoudt dat iemand buiten de samenleving wordt geplaatst, en dus buiten de sociale ladder. Mensen zullen niet meer op kunnen klimmen, wat weer ten koste gaat van het arbeidspotentieel.

  2) Daarnaast: hoeveel mensen zouden slagen voor zo’n test? En hoe streng moet die test dan eigenlijk zijn? Als je een test wilt gaan houden om verantwoordelijke burgers te selecteren, dan ben ik bang dat je het merendeel van de Nederlanders af zult moeten schrijven.

   1. Ja ik ben inderdaad benieuwd, want vind vooral punt 1 interessant. Wat betreft punt 2: hetzelfde zou dan gelden voor het halen van een rijbewijs. Daarbij kan je je ook afvragen of die te streng of te simpel te halen is. Etc.

    Maar bij wat betreft punt 1: ik dacht altijd dat ik wel te porren was voor een zekere vorm van aristocratie, in die zin dat het land bestuurd wordt door mensen die daarvoor potentieel bestemd zijn (en dus niet dat iedereen de vrijheid heeft zich beschikbaar te stellen). Maar dan krijg je inderdaad een zekere ‘elite-vorming’. Het negatieve daaraan is, dat je de situatie waarin leiders beslissen over hoeveel gehoor te geven aan belangen van verschillende groepen in de maatschappij, verder verwijderd wordt van de zgn ‘Original Position’ zoals John Rawls (1921-2002) die omschreef. Hmmm, interessant! Risian, ik zie een artikel hieromtrent graag tegemoet!

    Verder nog de mededeling dat ik inderdaad 1 a 2 artikelen ga schrijven binnenkort die hier wel enige raakvlakken mee hebben.

 2. Een burgerschapsexamen lijkt mij geen vergezocht of onuitvoerbaar plan, ik vind het zelfs zeer doordacht. In principe is het zo, dat als dat wereldwijd wordt ingevoerd, personen als George Bush bijvoorbeeld, achter de vuilniswagen eindigen. En dat uitsluitend sociaal democraten als Barack Obama bijvoorbeeld president konden worden. Als regeringen uit werkelijk bewezen geschikte kandidaten werden samengesteld, dan zou het gevolg zijn, dat belasting gelden voor het overgrote deel aan economie, en dus werkgelegheid voor alle bewoners van een land besteed wordt. Naar buiten toe zou zo’n samenwerkings verband dan vanzelfsprekend naadloos aansluiten op de overige wereld economiën. Als wereldburger kun je je autodidact ontwikkelen tot elk niveau, omdat internet vrijwel elke studierichting ondersteunt. De informatie is beschikbaar, het ligt aan de persoon zelf of men van die mogelijkheid gebruik maakt. De verschillen in ontwikkeling van een persoon, hangen af van wat voor die persoon haalbaar is, qua intelligentie, motivatie, en vrije keuzes in zo’n maatschappij. Zoals de auteur van het artikel al schrijft, burgerrechten kan iedereen verwerven, in delen, delen die men aan kan als persoon, als het aankomt op de zwaarte van een studiegebied. Een juiste bestuursfunctie van een persoon in een organisatie, welke dan ook, werkt democratisch, en dan met rechten die die persoon op grond van verworven kennis en talent verzamelt heeft. Dat vind ik geen elite maatschappij, maar een maatschappij die bestuurt wordt door de juiste personen. Een ieder kan zich opwerken, of blijft terecht op een bepaald niveau steken. Als dat dan je positie is, is dat geen schande. Het is nu ook geen schande om een vuilnisman te zijn, dat is het dan ook niet. Je werkt gewoon in een werkomgeving die bij je past. Nu worden de keuzes nog voor een belangrijk deel bepaalt door wie je kent, en door inderdaad vriendjes politiek, zeker in de hogere regionen. In een maatschappij met als vereiste, het samen gestelde burgerschapsexamen, kan geen sprake zijn van de verkeerde persoon in een bepaalde positie. Informatie is dan vrij toegankelijk voor iedereen, en gratis. Nu worden uiterst talentvolle studenten uitgeloot, met als resultaat dat ze bijvoorbeeld uit frustratie zeer talentvolle hackers worden, of juist terecht ontevreden met de maatschappij, een zich onzichtbaar ontwikkelende radicale groep gaan vormen. Wat daar van komt, kun je zien aan de vele terroristische aanslagen, die regeringen tot ondoordachte oorlogs handelingen kunnen aanzetten. Resultaat is dan, dat zo’n land meer belastinggelden gaat uitgeven aan oorlogvoering dan aan eigen economie, met als gevolg dat de werkeloosheid toeneemt tot desastreuse proporties. Verstrekte hypotheken worden dan niet meer betaald, investeringen van banken zijn dan niets meer waard, en de banken gaan over de kop. In de moderne wereldeconomie van nu, zijn investeringen en geldstromen met elkaar verbonden, maar ook de oorlogsverplichtingen als gevolg van onderlinge noodzakelijke verbanden op dit gebied. Wat krijg je dan? Een in alle opzichten wereldwijde economische crisis, waar uiteindelijk het gewone volk voor moet bloeden, en de banken de schuld in de schoenen geschoven krijgen, om de politiek te ontzien. Wat kan men doen als regering om kapitaaltekorten op te heffen? In het verleden was landjepik voor de romeinen een uiterst lucratieve bezigheid, en ze afstraffen was bijna niet te doen, als gevolg van hun overmacht. Zelfs Egypte onder leiding van Cleopatra moest dat ondervinden, en dat was toch echt een dame met inzicht en macht. De duitsers hebben het geprobeerd in de eerste en tweede wereldoorlog, maar strandden op het toen opgezette samenwerkings verband, dat kon ontstaan als gevolg van de ontwikkeling van communicatie middelen. De bewapening werd steeds geavanceerder, en daar kreeg Japan het mee aan de stok, ze waren daar gelijk genezen van landjepik. Er zijn voorbeelden te over wat de vruchteloze ontwikkeling van rechts met de maatschappij doet, getuige het oude nazie duitsland, dat nu na een peperdure les een volwaardige democratie is geworden. Kenmerkende eigenschappen van rechts georiënteerde regeringen is; ze gedijen allemaal op een gedestabiliseerde maatschappij, waarin onvrede de laagst opgeleide bevolking motiveert tot intolerantie, geweld en de drang naar oorlogsgeweld. Wat vind nu plaats in Nederland dankzij de economische crisis, juist gezien, een verschuiving naar rechts, van waaruit het eerste geluid van een kreet die om oorlog roept al kwam. Een burgerschapsexamen zie ik wel zitten, dan wordt Sarah Palin gewoon toilet juffrouw, en Geert Wilders en consorten worden oppasser zonder megafoon, in een met hooligans gevuld voetbalstadion, ze hebben de bek groot genoeg.

 3. De oplossing is misschien wel simpel, voor de problemen die Risian aankaart. Je houdt de leeftijd van 18 jaar aan. Maar mensen die op jongere leeftijd voor zichzelf de ‘arbitraire grens’ wensen te verschuiven kunnen een Burgerschapsexamen aanvragen.

  Daartegenover staan wel wat nadelen. Zo zullen zij bijvoorbeeld ook als volwassenen worden berecht. Dus zullen ze daar eerst goed over moeten nadenken.

  Hoe dan ook je blijft altijd aanlopen tegen levenservaring. Iemand van 12 jaar kijkt echt niet 10 jaar vooruit en is goed instaat de consequenties van bepaalde handelingen/keuzes te overzien.
  Want de grens van 18 jaar is niet zo maar ingesteld. Er is vooral gekeken waarin de fase van de puberteit/pubertijd plaatsvind. Door de lichamelijke en/of psychologische veranderingen in deze fase van de mens worden keuzes niet altijd rationeel gemaakt.

  Een andere belangrijk aspect die meegenomen moet worden is financiële onafhankelijk. En dan raak je al snel in een discussie over kinderarbeid.

  Tja, en de ouders willen het beste voor het kind. Maar hun positie verandert ook wanneer hun kind met succes het burgerschapsexamen af weet te leggen.

  Er zijn nogal wat haken en ogen.

 4. Germen,

  Ik merk dat er nogal wat discussie is over dit onderwerp. Dat is mooi. Ik zal eens een stuk schrijven wat tegen een burgerschapexamen pleit, om ook de andere kant eens te belichten.

 5. Met achttien jaar is het verstandig een W.A.-verzekering af te sluiten.
  Voor kinderen bestaat er al de kindertelefoon, de Kinder-en jongerenrechtswinkel, en eventueel wettelijk vertegenwoordigers of een bijzonder curator die kan bijstaan bij rechtszaken.
  En er zijn Rechten van het Kind opgesteld, die moeten de kinderen dus wel weten..!

 6. Ik heb op dit onderwerp maar enkele dingen te zeggen, vrijwel elke jongere woonachtig en geboren in nederland haaft voor zijn/haar 18e al meerdere burgerschapsexamens gedaan onder de noemer maatschappijleer en aanverwante vakken. Ik vind het totale BS, als mijn zoon over een aantal jaren niet geinteresseerd is in politiek en hij zou zakken voor zo´n examen dan zou het dus in principe betekenen dat hij een aantal verworven rechten die hij als nederlands burger heeft zou verliezen of zelfs nooit zou krijgen. En zaken als een rechtswinkel voor kinderen en een kindertelefoon is al helemaal van den zotte, dit bevorderd alleen maar dat kinderen beslissingen gaan nemen die ze nog niet aankunnen op emotioneel gebied en hun ouders gaan aanklagen omdat hun ouders regels voor ze opstellen die ze niet aankunnen omdat ze aan het puberen zijn. Mijn broer klaagde mijn vader ooit aan voor allerlei onzin, niet lang erna werd hij uit ons huis gehaald en kwam tijdelijk bij een agent terecht waar hij even een onderkomen had, vervolgens klaagde hij die agent aan voor onzin. Mijn vaders en die agent´s reputatie waren geruineerd en mijn broer liep ermee weg alsof hij de onschuld zelf was. Mijn broer kon niet aangepakt worden door volwassenen maar kinderen kunnen volwassenen wel helemaal klein krijgen?? Wat een BS.

   1. Julie,

    Wie bepaald dat de rechten van het kind geschonden wordt? Het puberend kind? De wraakzuchtige buren waar je al 10 jaar een vete mee hebt? Bureau jeugdzorg die maar wat graag positief in het nieuws wil komen na talloze blunders? Een advocaat die maar wat graag bekend wil worden als kinderadvocaat om zo maar 180 euro per uur op te strijken? (dit zijn retorische en hypothetische vragen, heeft niks met mijn broer te maken)Je weet ondertussen wel dat ik dol ben op mijn kind maar als mijn kind ooit het lef heeft om bijvoorbeeld een ander kind met en mes te bedreigen dan kan hij een knal voor zijn hersenpan op krijgen, dat werkt een stuk beter dan gewoon wat woorden op papier resulterend in een examen, elke jongere die normaal en fatsoenlijk opgevoed word heeft zo´n examen al niet meer nodig, die kennen normale normen en waarden die ook allemaal beschreven staan in de nederlandse wetgeving. Ik weet wel een zinniger idee dan een burgerschapsexamen, geef elke pool die in nederland woont een nieuw verkeersexamen, en voor degenen die het niet halen mogen d e komende 10 jaren de weg niet meer op. Dan wordt ons wegennet tenminste ook een stuk veiliger…Wat ik hiermee wil zeggen is dat de regering zich moet richten op bepaalde bevolkingsgroepen die heropvoedingscursussen nodig hebben, en voor elke groep een andere cursus. Als de regering dit zo graag zou willen doen dan zouden ze kampbewoners en zigeuners zo´n examen moeten afnemen bijvoorbeeld en daar sancties tegenoverstellen als ze het niet halen, dan kunnen ze de georganiseerde misdaad ook makkelijker aanpakken. Maar een burgerschapsexamen voor nederlandse jongeren die hier geboren en getogen zijn is klinkklare onzin.

    1. Barry,
     In het Verdrag inzake de Rechten van het Kind staat oa. dat een kind of jongere recht heeft op bescherming tegen uitbuiting, verwaarlozing en mishandeling, binnen en buiten het gezin; een naam en een nationaliteit; onderwijs en informatie; informatie over zijn/haar ouders (voor zover mogelijk).
     Nederland heeft verder een grondwet. Daarin staan de grondrechten die gelden voor iedereen in dit land, ongeacht leeftijd of nationaliteit.
     Zolang je minderjarig bent, hebben je ouders of voogden volgens de wet “gezag” over je. Zij hebben de macht om belangrijke beslissingen over jou te nemen. Naar welke school je gaat, met wie je omgaat, hoe laat je thuiskomt.
     Heb je geld (bijv. uit een erfenis), dan krijg je daar pas het beheer over als je meerderjarig wordt.
     Ouders hebben verantwoordelijkheid, maar ook plichten. Ze moeten je voeden, verzorgen en huisvesten, kortom onderhouden en helpen met je studiefinanciering. Totdat je 21 bent.
     Er zijn speciale regelingen minder/meerderjarig bij trouwen, tienermoeders, terugdraaïng van beslissingen, medische behandelingen en Strafrecht.
     Ben je minderjarig, dan geld je als “handelingsonbekwaam”. Een aantal rechtshandelingen die je pleegt kunnen door de rechter vernietigd worden op verzoek van je ouders of verzorgers. Als je van je spaargeld iets heel duurs koopt, bijv. een hele mooie racefiets en je ouders zijn het daar niet mee eens, dan kunnen ze via de rechter proberen om de overeenkomst tussen jou en de winkelier ongedaan te maken.

     De rechten zijn verder per leeftijd vastgesteld:

     Als je 12 bent mag je:
     * meepraten over verdere behandeling als je ziek bent.
     * lid worden van de medezeggenschapsraad op school.
     * zelf een paspoort aanvragen.(met toestemming van je ouders)
     * de rechter vertellen waar je wilt wonen als je ouders gaan scheiden.
     * je bent strafbaar onder het Jeugdstrafrecht.
     * je moet je identiteitsbewijs kunnen tonen als je betrapt bent op zwartrijden in het ov.

     Als je 13 bent mag je:
     * lichte werkjes doen bij je ouders in de winkel of op het land.

     Als je 14 bent mag je:
     * licht werk doen in het kader van de lessen op school.
     * een vergunning aanvragen voor een 27 MC zender.
     * oefenen voor je zweefvliegbrevet.

     Als je 15 bent mag je:
     * bijbaantjes doen, zoals bijv. kranten rondbrengen.
     * werken in de vakantie of op zaterdag.
     * aanspraak maken op het wettelijk minimumJEUGDloon.
     * bepalen of je geadopteerd wilt worden of niet.
     * zelfstandig een verblijfsvergunning aanvragen.

     Als je 16 bent mag je:
     * een bromfiets besturen.
     * je zweefvliegbrevet halen.
     * zelfstandig beslissen over een medische behandeling.
     * een tractorrijbewijs halen.
     * drie of vier dagen per week werken (als je niet meer volledig leerplichtig bent).
     * een eigen zaak beginnen of voortzetten.
     * een testament maken.
     * beslissen wat er met je lichaam gebeurt na overlijden.
     * een gokautomatenhal bezoeken.
     * Zwak-alcoholische dranken bestellen.

     Als je 17 bent mag je:
     * in de verpleging.
     * studiefinanciering aanvragen (voor als je 18 bent).
     * vijf dagen per week werken, mits je leerplicht achter de rug is.

     Als je 18 bent mag je:
     * stemmen en je verkiesbaar stellen. (voor buitenlandse jongeren beperkt)
     * trouwen (ook regeling minder/meerderjarig)
     * je rijbewijs halen.
     * alle rechtshandelingen verrichten zonder toestemming van je ouders.
     * zelfstandig een vestigingsvergunning aanvragen
     (als je tenminste al 5 jaar in NL hebt gewoond.)
     * bij de politie. Solliciteren mag al als je zeventien en een half bent.
     * alimentatie (als je die krijgt) op je eigen rekening krijgen.

     Als je 19 bent mag je:
     * taxichauffeur worden.

     Als je 20 bent mag je:
     * bij de brandweer.

     Als je 23 bent heb je:
     * recht op het minimumloon voor volwassenen.

     Zie je, het valt best wel mee hè, Barry?

    2. Julie,

     Ik weet hoe de nederlandse wetgeving in elkaar zit,ik weet niet alles maar 1 punt wat je opschrijft klopt al niet.

     * de rechter vertellen waar je wilt wonen als je ouders gaan scheiden.

     Ik vertelde de rechter op mijn 8e al waar ik wou wonen en daar had de rechter al geen zeggenschap meer over, ik stelde de voorwaarden, als de rechter niet had meegewerkt had ik dwarsgelegen op een manier dat de rechter het nooit meer in orde had gekregen.

     Als je 16 bent mag je zelfstandig beslissen over een medische behandeling? Nee dus, als je Jehova bent beslissen je ouders voor je dat je mag creperen als je iemand ander´s bloed nodig hebt. En tegen de tijd dat er iemand is die het zeggenschap overneemt omdat de jongere inmiddels in coma ligt is het kind al stervende.

     Dacht je nu werkelijk dat die paar regeltjes die je hierboven hebt opgeschreven voldoende is voor een burgerschapsexamen, om de wetgeving voldoende te kennen en je rechten zowel als je plichten voldoende te kennen moet je ook al de precedenten kennen. In de nederlandse wetgeving staat al vermeld dat je wettelijk verplicht bent om alle wetgevingen te kennen. (ong 20.000) Dat is natuurlijk vrijwel onmogelijk, zelfs Moskowitz kent ze niet allemaal. Voor elke regel die jij hierboven hebt opgesteld kan ik precedenten opzoeken. En Btw, wat op mijn 8e gebeurde is 100% waarheid.

 7. En als aanvulling: De regering moet gewoon Maatschappijleer als verplicht examenvak stellen, dan is het burgerschapsexamen niet meer nodig. Als jongeren na 3 of 4 jaren studeren op dit vak nog zakken dan zijn ze het ook niet waard om maatschappelijk op te klimmen.

  1. Barry,
   Dat je de rechter mag zeggen waar je wilt wonen mag dus pas VANAF je 12e jaar.
   En een heleboel mensen zijn niet eens op de hoogte van deze rechten, die eigenlijk heel belangrijk zijn in de ontwikkeling van het kind/de jongere.
   Ook de loyaliteit aan de ouders speelt een zeer grote rol.
   Deze regels zijn objectief, dus niet aan willekeur onderworpen of subjectief door derden te bepalen.
   Aan de hand van deze rechten groeit je kind geleidelijk op met de maatschappelijke normen en wetgeving, op het kind afgestemd.
   En je hoeft niet alle wetten uit je hoofd te kennen, maar de meeste mensen weten wel wat strafbaar is, anders zoek je dat op.
   In ieder geval staat hier iets, maar een speciale Kinderrechter heeft hier natuurlijk nog veel meer verstand van.

 8. Julie,

  Nee je mag al vanaf je 8e beslissen onder bijzondere voorwaarden. Ik ben geen leugenaar. Door mij nog even onder mijn neus te wrijven dat het 12 jaar is zet je me neer als leugenaar. De wettelijke norm is 12 jaar maar dat is wat ik bedoelde met dat je ook de uitzonderingen op bepalingen moet kennen, als je die uitzonderingen niet leert zal je ook nooit volledig leren wat je rechten zijn en heeft een burgerschapsexamen gewoon geen zin. En het spijt me dat ik het zeggen moet maar waarom zou het voor de ontwikkeling van een kind van 12 jaar belangrijk moeten zijn om op de hoogte te zijn van wettelijke bepalingen waaruit blijkt waar hij/zij moet wonen? Dat is hele grote onzin. En ja, volgens de nederlandse wetgeving moet je wel degelijk alle nederlandse wetten uit je hoofd kennen (ook al is dat een onmogelijke taak en zijn er niet zonder reden zoveel advocaten met verschillende vakgebieden) Dus vertel me niet dat het 12 jaar is, een kinderrechter is er namelijk om in het voordeel van het kind te beslissen, niet in het voordeel van de vechtende ouders. Op mijn 8e maakte ik een beslissing waar de kinderrechter niks anders mee kon doen dan erin meegaan anders was het fout afgelopen.

  1. Julie,

   Mijn meningen zoals jij ze noemt zijn geen meningen maar feiten, ik kan het bewijzen. Ik zal je maar niet wijzen op elke subjectieve mening die jij plaatst als reacties op artikelen want dan is het einde zoek.

Laat een reactie achter