buitenland

Werkvakanties hebben vaak een liefdadig karakter,zoals hier van de protestantse gemeente De Morgenster.Meer info: http://www.pkndemorgenster.nl

Laat werklozen in het buitenland werkervaring opdoen

Op dit moment worden mensen met een bijstandsuitkering door middel van allerlei pestmaatregelen,  “geactiveerd”, zoals dat heet in ambtenarenjargon, geactiveerd. Met nauwelijks resultaat. Waarom spreken we niet met andere landen af om hun werklozen te ruilen voor die van ons?

De bijstandsuitkering is de meest repressieve uitkering van Nederland. Een bijstandstrekker moet alles wat deze verdient, inleveren. Ook als hij kosten heeft gemaakt voor het werk, bijvoorbeeld de verbruikte benzine van zijn auto. Bijstandsgerechtigden worden ook gedwongen om kinderalimentatie te verhalen op de partner – die weer van de uitkering wordt afgetrokken.
Ook in België is het vergelijkbare leefloon een soort laatste vangnet. Omdat het aantal ontvangers van leefloon laag is – minder dan 100.000 vergeleken met meer dan vier keer zoveel bijstandstrekkers in Nederland en het leefloon met 578 euro per persoon voor samenwonenden kariger is dan de Nederlandse bijstand – is de maatschappelijke druk tot bijvoorbeeld gedwongen werkverschaffing kleiner dan in Nederland.
Strategisch gezien is daarom de slimste zet voor een bijstandsgerechtigde om werk te ontwijken. Dit verklaart waarom de meeste bijstandsgerechtigden tientallen jaren in deze uitkering blijven en er soms zwart gaan bij rommelen. Met vaak rampzalige gevolgen.

Kan het niet slimmer?
Het fundamentele probleem met het huidige systeem is, dat het is gericht op het voorkomen van misbruik. Het gevolg is een systeem, waarin je alleen kan functioneren als je passief bent, netjes alle regels volgt en alle hoop laat varen. Hierdoor stompen bijstandsgerechtigden af van zelfredzame mensen tot een soort kleine kinderen, die hun zieligheid maximaal cultiveren.

Werken in het buitenland
Bijstandsgerechtigden voor kortere of  langere tijd naar het buitenland sturen heeft enkele grote voordelen.
Opvallend aan bijstandsgerechtigden is dat ze door hun armoede een beperkte horizon hebben. Alle aandacht is gericht op het overleven, waardoor ze geen mogelijkheden zien om te ontsnappen aan hun situatie. Als ze al op vakantie gaan, dan is dit in het binnenland of een extreem goedkope busreis naar een massa-toerismebestemming. Een verblijf in het buitenland verbreedt hun horizon enorm. Het is niet voor niets, dat buitenlandervaring gewild is op cv’s.
Werkloosheid wordt veroorzaakt door een mismatch tussen vaardigheden en de eisen van de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt is per land verschillend. Als een bepaalde skill in Nederland of België nutteloos is, kan deze in bijvoorbeeld Australië, Rusland of Nigeria erg in trek zijn bij werkgevers. Zo blijken vakspecialisten vaak erg gewild, terwijl hier juist een schreeuwend tekort is aan IT-specialisten.

Werkvakanties hebben vaak een liefdadig karakter,zoals hier van de protestantse gemeente DeMorgenster.Meerinfo: http://www.pkndemorgenster.nl
Werkvakanties hebben vaak een liefdadig karakter,zoals hier van de protestantse gemeente De Morgenster.Meer info/bron: http://www.pkndemorgenster.nl

Hoe zou dit programma op kunnen worden gezet?
Andere landen hebben vergelijkbare problemen met werkloosheid als België en Nederland. Hun werklozen zouden hun skills kunnen testen hier, terwijl onze werklozen daar heen gaan. Ook kan de persoonlijkheid van iemand beter aansluiten bij een ander land dan België of Nederland. Er kan een vorm van woningruil worden opgezet, waardoor onderdak geen probleem meer is.

Seizoenspieken, bijvoorbeeld de aspergepluk in Nederland, de wijnoogst in Frankrijk en het schapenscheren in Australië kunnen zo makkelijker opgevangen worden. Kortom: waar wachten we op?

Een kaartje van het Midden Oosten, waarbij de verschillenbde bevolkingsgroepen en sektes binnen hun eigen landen wonen. Dit zou veel bloedvergieten schelen.

Tijd om orde op zaken te stellen in de Europese achtertuin

Door het incompetente gepruts van de Europese en Amerikaanse elite, is er rondom het Europese Schiereiland een zone van chaos en wanorde ontstaan. Het gevolg is dat miljoenen mensen, die ooit de middenklasse in landen als Syrië en Irak vormden, op de vlucht slaan en Europa wordt gedestabiliseerd door drommen vluchtelingen. Tijd, dat de Europeanen zelf orde op zaken gaan stellen.

Als we de situatie in en rond Europa vergelijken met die van tien jaar geleden, rond 2005,  is er een wereld van verschil. Landen als Syrië en Libië waren hardvochtige, maar stabiele dictaturen waarin mensen die zich niet met politiek bemoeiden een redelijk leven hadden. Irak was, dankzij de inzet van extra Amerikaanse troepen die de voorganger van ISIS vrijwel uitgeroeid hadden, redelijk stabiel. De relatie met Rusland was goed. Oekraïne was een land in vrede met, net zoals nu, veel corruptie.
Nu zijn zowel Syrië als Libië opgegaan in vlammen en een bron geworden van miljoenen vluchtelingen. Deze mensen komen niet naar Europa voor de lol, maar omdat hun bestaan is verwoest door de incompetente buitenlandpolitiek van de regering-Obama en de krachteloze Europese machthebbers. Oekraïne is nu een war zone. Het toch al arme land wordt nu uitgemergeld door een oorlog. Wat nu rest is puinruimen. Laten we beginnen met enkele uitgangspunten te noemen voor een verstandig buitenlandbeleid.

De vluchtelingen staan nu massaal in de rij om Europa binnen te komen. Bron: socialistworker.org.uk
De vluchtelingen staan nu massaal in de rij om Europa binnen te komen. Bron: socialistworker.org.uk

Uitgangspunten
1. Orde is altijd te verkiezen boven chaos. Chaos is bevorderlijk voor creativiteit, maar chaos en anarchie op politiek gebied leiden tot een verschrikkelijk humanitair drama. De regeringen in Syrië en Libië waren berucht door hun mensenrechtenschendingen, maar vergeleken met het humanitaire drama anno  2015 waren dit oases van rust. Als er geen stabiel alternatief is voor een bestaande dictatuur, is het beter deze dictatuur te laten zitten en in kleine stappen leefbaarder te maken. Dit is in Spanje ook gebeurd met de Franco-dictatuur en in Griekenland met het generaalsregime. Deze zijn op vreedzame wijze veranderd in democratieën. In Tunesië is dat ook gelukt.
2. Open-minded pragmatici zijn altijd te verkiezen boven fundamentalisten. Elk fundamentalistisch maatschappelijk experiment, denk aan islamisme, communisme en fascisme, is uitgedraaid op een humanitaire ramp. Lieden die niet in staat zijn om hun theorieën bij te stellen als ze in de praktijk niet blijken te kloppen, zijn ongeleide projectielen.
3. Het alternatief waarbij minder mensenrechten worden geschonden, is altijd te verkiezen boven het alternatief waarbij meer mensenrechten worden geschonden. Als Europa bijvoorbeeld militair zou ingrijpen in Syrië en Islamitische Staat en Al-Nusra weg zou vagen, zou dit de nodige doden met zich meebrengen. Er zal dan wel een einde komen aan de meest zieke ideologie die er anno 2015 op de aarde bestaat, en het jarenlange bloedvergieten die deze ideologie met zich mee zal brengen in de toekomst.
4. Veel van de moeilijkheden met het Rusland van Poetin zijn het gevolg van gebroken beloftes van westerse leiders. Kosovo is erkend als onafhankelijk land, met als gevolg de etnische zuivering van de Servische en Roma-minderheid, terwijl met de Russen was afgesproken, dat niet te doen. Westerse leiders, waaronder de europarlementarier Van Baalen, steunden openlijk de demonstranten op het Maidanplein in Kiev en lieten toe dat de wettig verkozen regering-Janoekovitsj ten val werd gebracht. Janoekovitsj was, zoals alle Oekraiense oligarchen, erg corrupt. Poetin, een goed schaker, trekt de logische conclusie: Rusland kan alleen veilig zijn als er een sterk Russisch leger is dat een bufferzone creëert.

Een kaartje van het Midden Oosten, waarbij de verschillenbde bevolkingsgroepen en sektes binnen hun eigen landen wonen. Dit zou veel bloedvergieten schelen.
Een kaartje van het Midden Oosten, waarbij de verschillende bevolkingsgroepen en sektes binnen hun eigen landen wonen. Dit zou veel bloedvergieten schelen.

Punten
1. Er moet een Europees leger komen. De Amerikanen hebben idealen die in grote lijnen overeenstemmen met die van de Europeanen, maar ze hebben andere geopolitieke belangen dan Europa, zie hierna. Dit leger moet buiten de NAVO opereren en ingrijpen in de Europese periferie, om de ontwrichting daar te stoppen.
2. Duurzame vrede met Rusland. Voor Europa zou het erg gunstig zijn, als er vrede was tussen Rusland en het Europese Schiereiland. Handel en industrie zouden opbloeien. Voor de Amerikanen is dit een geopolitieke nachtmerrie. Een blok dat uit het Europese Schiereiland en Rusland bestaat, zou de sterkste staat ter wereld vormen en de lakens uitdelen. Vandaar dat de Amerikanen er alles aan zullen doen om dit te voorkomen. Dat lijkt nu aardig gelukt. Deze ongewenste situatie moet worden teruggedraaid. In feite zou Rusland toe moeten worden gelaten tot de EU en het EU-hoofdkwartier verplaatst naar Warschau of Praag.
3. De landen die rond Europa liggen, inclusief Syrië en Irak, moeten worden gestabiliseerd. In Irak kan dit door het land onder te verdelen in een Koerdisch-christelijk, sjiitisch en soennitisch deel. In Syrië in een alawitische kuststrook, Koerdisch noorden en soennitische romp. Die romp kan samengevoegd kan worden met het soennitische deel van Irak: ongeveer het gebied dat IS nu bezet houdt. In Libië kan het beste een EU- of VN-mandaat gevestigd worden dat de transitie naar democratie in tien jaar mogelijk maakt.
4. Vluchtelingen moeten worden geheralloceerd naar hun oorspronkelijke woonplek, zodra deze is gezuiverd van islamistische terroristen. Alleen hooggeschoolde vluchtelingen met een technische achtergrond, zonder islamistische sympathieën, moeten toegelaten worden tot Europa. Op dit moment moeten landen als Turkije, Libanon en Jordanië opdraaien voor de miljoenen  vluchtelingen uit Syrië en Irak. In Libanon is nu een kwart van de bevolking vluchteling. Het is verwerpelijk dat deze arme landen hier alleen voor op moeten draaien. Een groot deel van de Europese landbouwsubsidies zou hier heen kunnen, tot er orde op zaken is gesteld en de vluchtelingen weer terug kunnen.

De Socialistische Partij is vaak verrassend nationalistisch. Geen wonder. Nationalisme is in het belang van de onderklasse.

De PVV en SP als post-westerse partijen

Als enige grote partij – met tot op zekere hoogte de SP – is de PVV voorbereid op een toekomst waarin de rol van de westerse wereld steeds minder groot wordt – en we ons nationale belang niet langer meer op de tweede plaats kunnen zetten.

Het buitenlandse wereldbeeld van de gevestigde politiek
De gevestigde politiek ziet Nederland als een rijk land, wat klopt, en rijkdom als een Nederlands geboorterecht, wat onzin is. Ze ziet hierbij de Nederlandse welvaart als onlosmakelijk gevolg van uitbuiting van de derde wereld. Dit klopt slechts voor een klein deel: in feite was de voortdurende legering van productieve, vaak hoogopgeleide jonge mannen in Nederlands Indië een enorme drain. Als gevolg hiervan hebben Nederlandse inboorlingen een bijzondere plicht om te zorgen voor de zwakken in de wereld. Omdat rijkdom volgens de gevestigde politiek een gevolg is van uitbuiting, staan samenlevingen in de arme derde wereld op een fundamenteel hoger moreel peil dan de rijke, uitbuitende Nederlanders. Het is daarom ook niet meer dan natuurlijk dat als er een conflict is tussen de Nederlandse en de buitenlandse cultuur, de Nederlandse cultuur moet wijken.

Tegelijkertijd gelooft de gevestigde politiek, dat het goed is zoveel mogelijk van de Nederlandse zelfstandigheid te delegeren aan internationale organisaties. Een niet-gekozen ambtenarencorps zoals in Brussel is minder vatbaar voor ‘populisme’ dan een nationaal parlement en kan het algemeen belang beter dienen dan de schreeuwerige nationale politiek, die voortdurend onder vuur ligt van ‘populistische’ partijen als SP en PVV.

De gevestigde politiek denkt ook dat Nederland onkwetsbaar is en op een soort magische wijze wordt beschermd tegen nationale en internationale dreigingen.

De Socialistische Partij is vaak verrassend nationalistisch. Geen wonder. Nationalisme is in het belang van de onderklasse.
De Socialistische Partij is vaak verrassend nationalistisch. Geen wonder. Nationalisme is in het belang van de onderklasse.

Waarom zijn armen en laagopgeleiden de grootste nationalisten en pacifisten?
Als je een beetje op de namen van bewindspersonen en topmanagers let, zal je zien dat de internationale migratie onder de bovenlaag veel groter is dan die onder het plebs. Dat is niet voor niets. Met hun rijkdom, hoge opleiding en internationale contacten is het voor de bovenlaag erg makkelijk om in een ander land een nieuw bestaan op te bouwen. Ook zijn zij oververtegenwoordigd in organen die ontwikkelingshulp geven en als topmanagers in multinationale Nederlandse bedrijven, buitenlandse bedrijven of organisaties als de EU.

Gevaarlijke militaire missies daarentegen worden verricht door het plebs, dat zich voor de ongetwijfeld bewonderenswaardige idealen van de bovenlaag mag laten verminken of doorzeven. Kortom: de internationale wereldorde is vooral prettig voor de bovenlaag. Een arbeider heeft er niet zoveel aan als zijn lokale vestiging van een multinational sluit omdat daardoor de winst va de multinational kan worden vergroot. Hij kan ook niet meeverhuizen naar Polen of China. Zijn leefwereld bestaat uit zijn lokale stad met enkele omliggende steden. Als er iets gebeurt dat de welvaart in Nederland vergroot, profiteren hij en zij familieleden daar direct van. Geen wonder dat de arbeiders afkerig zijn van oorlogen en het belangrijker vinden dat het in eigen land goed gaat.

Internationale wereldorde in toenemende mate nadelig voor Nederlandse bevolking
De afgelopen jaren heeft Nederland veel geïnvesteerd – zowel wat geld betreft als qua mensenlevens – in het zogeheten omhoog houden van de internationale rechtsorde. Dit gebeurde in ‘failed states’ als Afghanistan en Irak. De typisch Nederlandse benadering van op vriendelijke manier samenwerken met de lokale bevolking wierp weliswaar vruchten af, maar leverde voor Nederland alleen goodwill op bij het Pentagon.

Oorlogen in Irak en Afghanistan vrij zinloos
Het regime-Karzai blijkt weinig minder erg dan de taliban en in Irak zal gebeuren wat beter geïnformeerde waarnemers al een tijdje zagen aankomen: een de facto machtsovername door Iran. Dit was dus niet erg slim van de Amerikanen. In feite had een deal met de Iraniërs, als sji’ieten de doodsvijanden van de taliban, om Zuid-Afghanistan onder de voet te lopen veel meer opgeleverd. Iran was dan ’tied up’ geweest in het moeras Afghanistan en het werkelijke probleem, extremistische madrassa’s in Pakistan, had dan in samenwerking met India aangepakt kunnen worden. Irak had moeten worden opgesplitst in een Koerdisch deel onder Turkse invloed, een sjiietisch deel onder Iraanse invloed en een soennitisch deel. Het vrijgekomen geld, rond de duizend miljard, hadden de Amerikanen kunnen steken in alternatieve energiebronnen en ontwikkeling van de teerzanden in Alberta en Venezuela, als tijdelijke oplossing tot de opkomst van zonne-energie.

Vechtmissies niet in het Nederlandse of internationale belang
De vraag is daarmee wat Nederland opschiet met de vele internationale betrokkenheid, Landen als Japan, België, Duitsland en de Scandinavische landen doen het economisch gezien ook prima zonder al te veel oorlogje te spelen. Mensen vinden je over het algemeen een stuk aardiger als je niet voortdurend bommen op ze laat vallen en zijn dan ook meer geneigd handel met je te drijven. Als stank voor dank hebben de Amerikanen Nederlandse banken opgezadeld met rommelhypotheken. Kortom: als zakelijke activiteit waren de NAVO-acties redelijk kansloos. Kortom: een volkomen juiste analyse van SP en PVV.

De Partij voor de Vrijheid ziet Nederland als kwetsbaar. Met reden.
De Partij voor de Vrijheid ziet Nederland als kwetsbaar. Met reden.

Rol westen neemt steeds meer af
Het zullen steeds meer landen als China, India en Brazilië zijn die de wereld beheersen. Europa zal terugvallen tot de middenmoot, Kaap Azië, de positie die het continent innam voor de zestiende eeuw. De VS zal het wegens hun ligging aan twee grote oceanen beter doen, maar ook iets aan belang inboeten. Kortom: de toekomst wordt steeds meer een post-westerse wereld. Dat hoeft geen ramp te zijn, als we maar kunnen voorkomen dat we onder de voet worden gelopen door agressieve buurlanden.

Er ligt een zee tussen ons en de islamitische wereld. Ook Rusland heeft niet echt imperialistische plannen – daarvoor krimpt de bevolking te snel. Laten we samenwerken met de grote niet-westerse democratieën Brazilië, India, de Verenigde Staten en tot op zekere hoogte Rusland en er voor zorgen dat het leven hier goed blijft. Hierbij hoort uiteraard, dat we er voor zorgen dat de landen in de bufferzone rond Europa – Noord-Afrika en Rusland – niet veranderen in dictaturen of failed states en een redelijke mate van welvaart bereiken. Op die manier kunnen we toch nog de wereld laten zien hoe je op een sociaal rechtvaardige en vreedzame manier samen kan leven. Een vorm van cultureel imperialisme waar niemand bezwaar tegen zal hebben.