ESM

Dankzij het ESM staan de schatkisten van de Europese landen nu in rechtstreekse verbinding met het zwarte gat van de banken.

Update: Hoe overleef je als Nederlander of Belg het ESM?

Met tweederde meerderheid hebben de vijf partijen PvdA, CDA, VVD, D’66 en Groen Links ingestemd met een verdrag, dat een handjevol doorgaans door banken als Goldman Sachs gecontroleerde politici het ongelimiteerde recht geeft voor tienduizenden euro’s per Nederlander een greep te doen in onze begroting. Wat zijn de gevolgen en hoe overleven we als onderdanen van incompetente politici dit?

De bevoegdheden van het ESM
Het Europese Stabiliteits Mechanisme (ESM) krijgt de bevoegdheid, zonder democratische ruggenspraak zevenhonderd miljard euro uit te lenen aan deelnemende landen en banken die “essentieel voor de financiële gezondheid van de eurozone” worden geacht (indien nodig moeten alle deelnemende landen binnen zeven dagen dit geld ophoesten, art. 9.3).  In de praktijk gaat het hier om banken als Goldman Sachs, die enorme bedragen heen en weer schuiven in de derivatenhandel. Derivaten zijn zeer complexe, ondoorzichtige financiële constructies waarvan de waarde in de praktijk nauwelijks te bepalen is. De ESM wordt bestuurd door vijftien gouverneurs (waarschijnlijk de ministers van Financiën van de deelnemende landen) die elk een vertegenwoordiger voor het dagelijks bestuur,de bewindvoerder, aanwijzen. Deze bewindvoerder moet over “uitgebreide” financieel-economische competenties beschikken en internationale ervaring hebben, m.a.w. een bankmannetje zijn. Deze functieomschrijving is op het lijf geschreven van Goldman Sachs employees.

Dankzij het ESM staan de schatkisten van de Europese landen nu in rechtstreekse verbinding met het zwarte gat van de banken.
Dankzij het ESM staan de schatkisten van de Europese landen nu in rechtstreekse verbinding met het zwarte gat van de banken.

De wonderbaarlijke vermenigvuldiging van het ESM vermogen
Saillant is verder dat deelnemende leden geacht worden het maatschappelijk kapitaal aan te zuiveren als dit terugloopt tot onder de zevenhonderd miljard euro (het verradelijke art. 9.2 van het verdrag). Dit betekent dat het ESM in principe onbeperkt veel slechte leningen kan aangaan en afschrijven. Het besluit hierover wordt genomen door de bewindvoerders en een eenvoudige meerderheid van stemmen is voldoende. Bekend is dat onder meer Griekenland en Italië door vertegenwoordigers van het bankenkartel worden bestuurd. Zo moeilijk zal het dus niet zijn voor het internationale bankenkartel om de stemming te controleren.

Potentiële verdubbeling van de staatsschuld
Volgens bepaalde schattingen is ongeveer drieduizend miljard euro nodig om de financiële problemen in euroland op te lossen. Door vier keer achter elkaar aan bijvoorbeeld Europese dependances van zakenbanken als Goldman Sachs, Franse, Spaanse of Griekse banken uit te lenen, die vervolgens niet terug kunnen betalen, kan de raad van bewindvoerders van de ESM  (elke bewindvoerder wordt door de gouverneur van de lidstaat benoemd) met een eenvoudige meerderheid, zonder toestemming van de nationale parlementen dit bedrag snel uit de schatkist van de deelnemende landen plukken. Dit zou een verdubbeling van de Nederlandse staatsschuld betekenen tot 150% van ons nationale inkomen en waarschijnlijk meer, want landen als Griekenland en Portugal zuchten nu al onder een catastrofaal hoge overheidsschuld.

Kortom: de bevoegdheden van de vijftien bewindvoerders van het Europese Stabiliteits Fonds zijn, dat kunnen we denk ik wel stellen, zeer groot zonder dat hier ook maar enige democratische controle tegenover staat en zonder dat de structurele problemen in de bankensector worden aangepakt.

De gevolgen in de praktijk
In de afgelopen jaren zijn door banken grote schulden gemaakt. Enorme bedragen zijn uitgeleend aan onder meer huizenbezitters binnen en buiten de Europese Unie, die nu in veel gevallen hun geld niet meer terug kunnen betalen. Nu het bankenkartel via het ESM onze nationale begrotingen in zijn greep heeft, zal dat betekenen dat de nationale budgetten worden leeggezogen. Dit betekent weer hogere belastingen en minder overheidsvoorzieningen. Er zal een einde komen aan de verzorgingsstaat en de AOW zoals we die nu kennen zal verdwijnen of sterk verlaagd worden.

Amerika lachende derde
Een ander gevolg is dat er een sterke kapitaalvlucht uit de eurozone tot stand komt. De meest voor de hand liggende bestemming is, naast Engeland en Zwitserland, de VS. Omdat het ESM het faillisement van Griekenland voorkomt (of liever gezegd: de rest van Europa er voor op laat draaien), hoeven de Amerikaanse zakenbanken de credit default swaps (een soort verzekeringen voor het failliet gaan van bijvoorbeeld een land) op Griekenland, Spanje en Portugal niet uit te betalen. Hier hebben ze wel de premie voor in hun zak gestoken. Een kadootje van enkele tientallen miljarden van de gulle Europeanen, die eerder al zo vriendelijk waren op te draaien voor de rommelhypotheken. Kortom: de grote winnaar van de totstandkoming van het ESM is, naast de grote vooral Amerikaanse zakenbanken, de Verenigde Staten. Met dit kapitaal zal de volgende industriële revolutie worden bekostigd. De fabrieken voor op grafeen, nanotechnologie en geavanceerde biotechnologie gebaseerde producten zullen niet in Europa staan maar in de VS. De schaarse Europese bedrijfjes aan de technische top zullen worden opgekocht, ontmanteld en naar de VS worden verplaatst. Met dank aan de domme Europeanen en op kosten van de Europese belastingbetaler.

Hoe overleef ik dit als privepersoon?
Ten eerste, vergeet nooit: je waardevolste bezit kan nooit van je afgepakt worden of belast worden: dat wat in je hoofd zit en wie je kent.

Als je jong en gezond bent is er weinig aan de hand. Zorg dat je goed opgeleid bent in een internationaal gewilde studierichting (tip: techniek of exacte wetenschappen; doe zelf onderzoek wat veelbelovende kennis is), zodat je overal ter wereld aan de slag kunt. In de VS is er straks veel relatief goedbetaalde werkgelegenheid, maar ook Zuid Amerika, Azië en de Pacific zijn erg interessant.

Het hebben van veel spaargeld is nu geen goed idee. Dit kan je het beste omzetten in iets dat zijn waarde niet verliest door acties van Europese overheden of banken. Je kan bijvoorbeeld denken aan een bankrekening Canada (zeer veel natuurlijke grondstoffen dus erg stabiel) of onroerend goed buiten de eurozone. De eurozone zal zich vermoedelijk niet snel uitbreiden nu. Geen land wil bij deze failliete boedel.

Als je diep in de schulden zit, kan je het beste schuldenvrij worden via een schuldsaneringstraject natuurlijke personen. Een alternatief is op dubieuze manier wat geld bij elkaar te sprokkelen en daarna met de noorderzon te vertrekken richting een chaotisch land, zoals die in Afrika. Daarna ben je zo vrij als een vogel.

Heb je een huis of ander onroerend goed in een eurozone-land, dan ben je de klos. Je kan namelijk niet weglopen, dus ben je een dankbare melkkoe en omdat andere huizenbezitters net als jij van hun huis af willen, krijg je er nauwelijks meer wat voor. Wellicht kan je je huisje verhuren als vakantiehuis aan een rijke Amerikaanse of Chinese toerist. Als je ouder bent of ziek, dan zal het verdwijnen van de verzorgingsstaat zoals we die kennen heel vervelend uitpakken. Tenzij je een babyboomer bent met het nodige kapitaal. Dit kapitaal kan je dan overhevelen naar een veilige jurisdictie.

UPDATE
Volgens een bericht van persbureau Reuters, aangehaald op de Telegraaf,  zouden private schuldeisers mogelijk toch voorrang krijgen op het ESM bij het terugbetalen van staatsleningen. Mogen wij de politieke genieën die voor het ESM hebben gestemd van de partijen CDA, PvdA, VVD, D’66, en GroenLinks, nogmaals van harte bedanken.

Bron
Tekst ESM verdrag (Nederlandstalig)

De overheid speelt nu voor tientallen miljarden roulette en is dat geld vrijwel zeker kwijt. Bron: Wikimedia commons.

ESM vonnis bewijst: Nederlandse politieke systeem ondemocratisch

Nadat de partijen PvdA, CDA, VVD, D’66 en Groen Links, samen goed voor 100 zetels of een tweederde meerderheid, vóór het ESM verdrag stemden, waarmee Nederland zich voor 40 miljard (en waarschijnlijk meer) garant stelt, diende Geert Wilders als uiterste redmiddel een kort geding in tegen het aannemen van dit verdrag. De rechter verwierp dit, maar in de argumentatie bij het vonnis staan een aantal interessante uitspraken die weinig heel laten van het vermeende democratische gehalte van het Nederlandse bestuur.

De overheid speelt nu voor tientallen miljarden roulette en is dat geld vrijwel zeker kwijt. Bron: Wikimedia commons.
De overheid speelt nu voor tientallen miljarden roulette en is dat geld vrijwel zeker kwijt. Bron: Wikimedia commons.

De aanklacht van Wilders
Zoals Douwe en ikzelf al eerder beschreven, bevat het ESM een aantal elementen die de Nederlandse soevereiniteit (ik overdrijf nu niet) zeer ernstig aantasten. Het ESM vormt een autonoom noodfonds, bestuurd door een aantal vertegenwoordigers uit de bankwereld, dat in staat is enorme leningen aan te gaan en dit geld vervolgens uit te lenen aan overheden (en nu komt het), particuliere banken, zonder democratische controle. De bestuurders van het ESM zijn juridisch niet persoonlijk aansprakelijk te stellen, m.a.w. zijn vrijgesteld van rechtsvervolging en openbaarheid van bestuur. De deelnemende overheden zijn verplicht, binnen enkele weken verliezen van het ESM aan te zuiveren. Dat betekent dat als bijvoorbeeld Goldman Sachs zijn bad loans naar zijn Europese tak overhevelt en zijn vertegenwoordigers in het ESM inschakelt om de Europese tak te “redden”, de Europese belastingbetalers moeten opdraaien voor de frauduleuze praktijken van Goldman Sachs (en Goldman Sachs waarschijnlijk ook veel zal verdienen aan het aan de man brengen van de nieuwe overheidsleningen, die nodig zijn om deze gulle gift aan Goldman Sachs te bekostigen). Europa wordt hiermee veranderd in een wingewest van het internationale bankenkartel. Dit kartel probeerde dit mechanisme ook al via hun handlanger Paulson in de Verenigde Staten in te voeren, maar de Amerikanen bleken een gezond wantrouwen te koesteren tegen het bankiersgilde. Gelukkig voor het kartel wordt de Europese Unie niet gehinderd door al te veel democratische controle. Veertig miljard euro, het geld dat Nederland in ieder geval kwijt is, vertegenwoordigt de beleidsruimte van een volledige regeerperiode. Dit naast de verwerpelijke juridische immuniteit en geheimhouding van de ESM bestuurders. Kortom: het is lastig een meer controversieel  besluit te bedenken. Het is terecht dat Wilders dit onderwerp van een rechtszaak maakte.

De argumentatie van de rechter
De rechter verwierp de eis van Wilders en Moskowicz, wat te verwachten was, maar interessant is de motivatie in paragraaf 3.4 van het vonnis. Belangrijke elementen zijn vetgedrukt aangegeven.

3.4.   Voor zover Wilders c.s. met verwijzing naar de onder 3.3 genoemde onrechtmatigheden hebben betoogd dat de Staat, althans het kabinet, onrechtmatig handelt door (c) de behandeling van de Wetsvoorstellen niet aan te houden tot na de in september 2012 geplande verkiezingen, zodat de Nederlandse bevolking zich kan uitlaten over het ESM-Verdrag overweegt de voorzieningenrechter het volgende. De leden van de Tweede Kamer worden rechtstreeks door de (kiesgerechtigde) Nederlandse bevolking gekozen en zij vertegenwoordigen deze bevolking bij de uitoefening van hun functie. Daarin treedt geen wijziging op als – zoals thans het geval is – een kabinet demissionair wordt. De Tweede Kamer stelt, nadat een kabinet demissionair is geworden, een lijst op met wetsvoorstellen die controversieel worden verklaard. De onderwerpen die op die lijst staan worden uitgesteld totdat er een nieuw kabinet is gevormd. De Wetsvoorstellen staan echter niet op deze lijst en zijn inmiddels door de huidige rechtstreeks gekozen leden van het parlement (de Tweede Kamer) behandeld en door een meerderheid daarvan aanvaard (zie onder 1.10). Gelet op de hiervoor bedoelde functie die de Tweede Kamer ten opzichte van de Nederlandse bevolking vervult moet het ervoor worden gehouden dat de bevolking zich aldus over het ESM-Verdrag heeft kunnen uitlaten. De onrechtmatigheid die Wilders c.s. de Staat (i.e. het kabinet) hier verwijten valt daarom niet in te zien. In de artikelen van het UVRM en IVBPR waarop Wilders c.s. in dit verband nog een beroep hebben gedaan staat – samengevat – dat burgers het recht hebben om te stemmen en gekozen te worden via eerlijke en periodieke verkiezingen, met algemeen kiesrecht en de verkiezingen moeten worden gehouden bij geheime stemming. Van schending van de hier bedoelde grondbeginselen is in deze context aldus geen sprake. Een en ander laat onverlet dat de Tweede Kamer inmiddels ingestemd heeft met de Wetsvoorstellen en dat behandeling in de Eerste Kamer (op de samenstelling waarvan de in september 2012 te houden verkiezing geen invloed heeft) nog moet plaatsvinden.

Ernstig democratisch tekort
We hebben gezien dat invoering van het ESM betekent dat: 1. de budgettaire ruimte voor beleid van een toekomstige regering geheel verdwijnt  en 2. een niet-democratisch gecontroleerde supranationale instelling ontstaat, die, en dat is heel belangrijk, geen publieke verantwoording hoeft af te leggen en openheid van zaken hoeft te geven, ja zelfs juridisch immuun is. Dit is voor het laatst gebeurd tijdens de bezetting door nazi-Duitsland. Dit besluit is dermate ingrijpend en controversieel dat de kiezer partijen die voor dit besluit zouden zijn, massaal af zou straffen tijdens democratische verkiezingen, wat overigens ook blijkt uit opiniepeilingen. Tweederde van de Nederlandse bevolking is tegen dit besluit.

Als volgens de rechter een dergelijk besluit toch democratisch genomen is, terwijl duidelijk is dat de Nederlandse bevolking in het geheel niet akkoord gaat en dit een de facto uitlevering van Nederland en de rest van de eurozone aan een niet-democratisch gekozen, ongecontroleerde macht betekent, dan deugt er iets fundamenteel niet aan het Nederlandse democratische systeem. In een democratisch land zou een dergelijk besluit via een referendum aan het volk worden voorgelegd.

Lees ook
ESM is in strijd met de Nederlandse grondwet
Hoe overleef je als Nederlander of Belg het ESM?
‘Staat misbruikt macht bij het ESM verdrag’ (Volkskrant)
Misvattingen over het ESM (Joop.nl)
Het ESM: gokken voor gevorderden (Libertarische Partij)

Bronnen
Vonnis rechter mr. R.J. Paris, LJN: BW7242, Rechtbank ‘s-Gravenhage, 419556 / KG ZA 12-523, 1 juni 2012

ESM is in strijd met de Nederlandse Grondwet

***Op http://www.stand.nl/ kunnen mensen zelf stemmen over of de regering wel of niet in moet stemmen met het ESM. Momenteel 16:10 op 22 mei is 75% van de Nederlanders tegen.***

Dit artikel is overgenomen van http://www.courtfool.info/nl_ESM_in_strijd_met_Grondwet.htm
Arend Lammertink

22 mei 2012

Hieronder vindt u de email die Arend Lammertink vandaag, 22 mei 2012, aan de Voorzitter van de Tweede Kamer heeft gericht. Vanavond wordt er in de Tweede Kamer over het ESM gedebatteerd.

From: Arend Lammertink

Date: 2012/5/22
Subject: **spoed** Waarom er voor de goedkeuring van het ESM verdrag een twee derde meerderheid van uw kamer vereist is.
To: De voorzitter van Tweede Kamer der Staten Generaal

Geachte Voorzitter,

Vandaag debatteert uw kamer over de eventuele goedkeuring van het ESM verdrag[1] door ons land. Ik wijs u er bij deze op dat dit verdrag op een aantal punten in strijd is met de grondwet en daarom slechts met een twee derde meerderheid van stemmen kan worden aangenomen.

Ik wijs u in deze op de volgende (delen van) artikelen uit het ESM:

-:-
ARTIKEL 8
Maatschappelijk kapitaal

4. De ESM-leden verbinden er zich hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe hun bijdrage tot het maatschappelijk kapitaal te leveren overeenkomstig hun in bijlage I vermelde bijdrage-sleutel. Zij geven tijdig gevolg aan alle opvragingen van kapitaal overeenkomstig de in dit Verdrag vastgelegde voorwaarden.

ARTIKEL 10
Wijzigingen in het maatschappelijk kapitaal

1. De Raad van gouverneurs evalueert op gezette tijden en ten minste om de vijf jaar het maximale leningvolume en de toereikendheid van het maatschappelijk kapitaal van het ESM. Hij kan besluiten het maatschappelijk kapitaal te wijzigen en artikel 8 en bijlage II dienovereenkomstig aan te passen. Dit besluit treedt in werking nadat de ESM-leden de depositaris in kennis hebben gesteld van de voltooiing van hun toepasselijke nationale procedures. De nieuwe aandelen worden aan de ESM-leden toegewezen volgens de in artikel 11 en bijlage I bepaalde bijdragesleutel.

ARTIKEL 32
Rechtspositie, voorrechten en immuniteiten

1. Teneinde het ESM in staat te stellen zijn doel te verwezenlijken, worden aan het ESM op het grondgebied van elk ESM-lid de rechtspositie en de voorrechten en immuniteiten, als vermeld in dit artikel, toegekend. Het ESM tracht erkenning van zijn rechtspositie en van zijn voorrechten en immuniteiten te verkrijgen op andere grondgebieden waar het functies vervult of activa bezit.

2. Het ESM bezit volledige rechtspersoonlijkheid; het heeft volledige handelingsbevoegdheid om:

a) roerende en onroerende goederen te verkrijgen of te vervreemden;
b) overeenkomsten te sluiten;
c) in rechte op te treden; en
d) elke overeenkomst en/of alle protocollen betreffende de hoofdzetel te sluiten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat zijn rechtspositie en zijn voorrechten en immuniteiten worden erkend en dat daaraan gevolg wordt gegeven.
-:-

Hieruit blijkt dat het ESM een nieuw op te richten rechtspersoon is, waaraan een aantal bevoegdheden inzake het opstellen van de begroting worden overgedragen. De grondwet bepaalt echter het volgende:

-:-
Artikel 105

1.De begroting van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk wordt bij de wet vastgesteld.

2.Jaarlijks worden voorstellen van algemene begrotingswetten door of vanwege de Koning ingediend op het in artikel 65 bedoelde tijdstip.

3.De verantwoording van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk wordt aan de Staten-Generaal gedaan overeenkomstig de bepalingen van de wet. De door de Algemene Rekenkamer goedgekeurde rekening wordt aan de Staten-Generaal overgelegd.

4.De wet stelt regels omtrent het beheer van de financiën van het Rijk.
-:-

Wanneer (een gedeelte) van de begroting en uitgaven van het Rijk niet bij wet wordt vastgesteld, maar overgedragen wordt aan de rechtspersoon “ESM”, die geen onderdeel uit maakt van het Rijk, dan is dat in strijd met artikel 105 lid 1 van de grondwet. En dat betekent dat artikel 91 lid 3 en artikel 92 van de grondwet bij dit verdrag van toepassing zijn:

-:-
Artikel 91
3.Indien een verdrag bepalingen bevat welke afwijken van de Grondwet dan wel tot zodanig afwijken noodzaken, kunnen de kamers de goedkeuring alleen verlenen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 92
Met inachtneming, zo nodig, van het bepaalde in artikel 91, derde lid, kunnen bij of krachtens verdrag aan volkenrechtelijke organisaties bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en rechtspraak worden opgedragen.
-:-

Ik wijs u er verder up dat indien uw kamer het ESM verdrag zou goedkeuren zonder de grondwettelijk vereiste twee-derde meerderheid, u en/of de leden van de regering zich schuldig zouden maken aan het misdrijf omschreven in artikel 94 van het wetboek van strafrecht:

-:-
Artikel 94 | Sr, Boek 2, Titel 1
De aanslag ondernomen met het oogmerk om de grondwettige regeringsvorm of de orde van troonopvolging te vernietigen of op onwettige wijze te veranderen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren of geldboete van de vijfde categorie.
-:-

Ik verzoek u dit bericht met spoed door te sturen aan alle leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal en mij hiervan per e-mail een bevestiging te doen toekomen.

Met vriendelijke groet,

Ir. Arend Lammertink.

[1] http://www.european-council.europa.eu/media/582895/10-tesm2.nl12.pdf

ESM is in strijd met Nederlandse Grondwet (2)

Rudo de Ruijter
22 mei 2012

Er zijn nog meer punten, waarop het ESM-verdrag op zeer gespannen voet staat met de Nederlandse Grondwet.

Artikel 49 Grondwet

Zo eist het ESM, dat degene die verantwoordelijk is voor Financiën (onze Minister van Financiën) Gouverneur wordt in het ESM. Als Gouverneur moet hij de stabiliteit van de eurozone bevorderen. Artikel 49 van onze Grondwet verplicht hem echter tot een getrouwe invulling van zijn ministerschap. Dat Eurozone-de rol van Gouverneur en de nationale rol van minister van Financiën vaak zullen conflicteren spreekt vanzelf. De foutieve informatie die Minister de Jager de Kamer voorgespiegeld heeft over de gesuggereerde maar niet voorziene rol van de Kamer bij ESM-besluiten is typerend voor de spagaat waarin de minister belandt als dienaar van twee meesters.

Artikel 19.1 Grondwet

“Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.” Wanneer je weet, dat de overheidsbestedingen verantwoordelijk zijn voor de helft van de economische activiteit, dan kun je op je vingers natellen, dat de miljarden die we moeten bezuinigen voor het ESM het verlies van werkgelegenheid betekent voor duizenden, tienduizenden of misschien zelfs honderdduizenden Nederlanders, al naar gelang de verliezen die het ESM zal lijden en/of de besluiten van de Gouverneurs het ESM kapitaal te verhogen.

Verder is het ESM onderdeel van een desastreuse euro-politiek, die regeringen ook vanwege andere afspraken (bijv. terugdringen van de staatsschuld en beperking van de staatsbegroting) dwingt tot enorme bezuinigingen. Waarom deze drastische bezuinigingspolitiek geen logische oplossing is en zelfs totaal overbodig is kunt u lezen in ESM, een zwarte dag voor de democratie.

22 mei 2012

P.S.:

Goed om te weten (toevoegingen die Arend Lammertink onder de aandacht brengt)

http://adbroere.nl/web/nl/columns/in-het-oosten-gaat-de-zon-op.php
-:-
Een uitspraak van het Centrum voor Europese Politiek (CEP) zorgt ervoor dat  het ESM verdrag in elk geval niet geruisloos door de Bondsdag kan worden geloodst. De Duitse coalitie van christen-democraten en liberalen is nu afhankelijk geworden van de sociaal-democraten om de noodzakelijke twee-derde meerderheid te kunnen bereiken.

[…]

Volgens het CEP rapport is een twee-derde meerderheid essentieel omdat het ESM een systeemverschuiving in de constitutie teweeg brengt, die op grond van artikel 23 van de grondwet slechts met genoemde meerderheid kan worden aangenomen.

 â€˜Het ESM verdrag koppelt de nationale financieel economische politiek duurzaam aan een met de EU verbonden internationale financiële organisatie’, volgens het genoemde oordeel, â€˜Hierdoor wordt de budgettaire soevereiniteit van het Duitse Parlement structureel en onomkeerbaar aangetast.’De wetenschappelijke dienst van de Bondsdag was in februari 2012 tot een gelijkluidende mening gekomen.

Bron: Welt-Online 26 maart 2012, vertaling Ad Broere

-:-
http://www.earth-matters.nl/60/4928/europa/Artikel%20printen
-:-
In Duitsland wordt er op een andere manier naar de komst van het ESM gekeken dan in ons land. Door de inzet van burgerbeweging Die Zivile Koalition zijn er 600.000 mails naar de Bondsdag gestuurd van Duitsers,  die hun parlementsleden vragen het ESM verdrag niet te ratificeren. Verder kwam het Centrum voor Europese Politiek (CEP) in een op 26 maart 2012 gepubliceerd rapport tot drie belangrijke conclusies met betrekking tot het ESM:

  1. Het ESM verdrag verbindt de nationale economische politiek blijvend aan die van een internationale financiële organisatie, opgericht door de zeventien eurolanden.
  2. De eigen beslissingsbevoegdheid in de Bondsdag over de begroting  wordt structureel en duurzaam aangetast. In het slechtste geval wordt het bail-out verbod dat in het EU verdrag is opgenomen, door de oprichting van het ESM gewijzigd in een de-facto ongelimiteerd en oneindig bail-out gebod voor de eurolanden. Een bail-out verplichting overigens, dat niet alleen betrekking gaat hebben op landen, maar ook op banken.
  3. Het ESM veroorzaakt een dermate diepgaande structurele verandering in de constitutie, dat deze op grond van artikel 23 in de Duitse grondwet uitsluitend met een twee-derde meerderheid in de Bondsdag en Bondsraad kan worden uitgevoerd.

Het onderzoeksinstituut CEP wijst op de vergaande gevolgen voor de nationale soevereiniteit door de overdracht van bevoegdheden aan een internationaal instituut, op het permanente karakter van het Europees Stabiliteit Mechanisme en op de financiële consequenties die hieruit voortvloeien voor de landsbegroting. Deze gevolgen zijn dermate ingrijpend, dat het CEP op grond van de Duitse grondwet een meerderheid van twee-derde van de stemmen in de Bondsdag en Bondsraad noodzakelijk acht.

-:-

Dat is dus in feite dezelfde situatie als in Nederland. Ook de beslissingsbevoegdheid van de TK over de begroting wordt natuurlijk evenzo “structureel en duurzaam aangetast” en dat gaat dus in tegen artikel 150 van de grondwet. Zie ook:

http://www.quofataferunt.com/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=75&id=46777&limit=15&limitstart=30&Itemid=120

-:-
Euroverdrag gaat in tegen Grondwet
Brussel gaat dus voortaan bepalen of de Miljoenennota door de beugel kan. In Artikel 91 van de Grondwet is echter opgenomen dat een verdrag dat ingaat tegen de Grondwet, met tweederde meerderheid moet worden aangenomen. Als er geen 100 van de 150 stemmen in de Tweede Kamer en 50 van de 75 stemmen in de Eerste Kamer zijn te vinden, dan mogen de rode potloden weer worden geslepen. De vraag is echter hoe de zittende partijen het er dan van af gaan brengen. Of krijgen wij, net als Italië en Griekenland ook een niet gekozen bankierskabinet?
-:-

Tekst van het ESM-verdrag zoals getekend 2 februari 2012 en zoals deze ter goedkeuring voorgelegd is aan de Tweede Kamer:

http://www.european-council.europa.eu/media/582895/10-tesm2.nl12.pdf  (als niet beschikbaar, hier een kopie)

Korte video: http://www.youtube.com/watch?v=1GaH2MqXfxM

Ter vergelijking kunt u hier de tekst van het oorspronkelijke verdrag vinden: xx_ESM-treaty_11_July_2011.pdf

ESM, een staatsgreep in 17 landen

“I believe that banking institutions are more dangerous
to our liberties than standing armies…

-Thomas Jefferson

Na wat discussie en tips van bezoekers van visionair.nl hierbij een artikel wat uitgebreid ingaat op de ESM (Europees Stabiliteits Mechanisme, hoe ironisch kan een naam zijn) en ook nog eens duidelijk laat zien dat de burgers of overheden van Europa geen controle hebben over de Europese Centrale Bank. Onderstaande artikel is overgenomen van Courtfool.info waar Rudo de Ruijter vele interessante artikelen heeft geschreven over de werking van ons financiële systeem en ook meerdere zeer diepgaande artikelen over het ESM.

Op http://www.courtfool.info/nl_ESM_Ratificatie_besluit_parlement.htm is een artikel te vinden waar actief actie wordt gevoerd tegen het ESM. Ook zeker de moeite waard en ga hier kijken en meedoen als je iets tegen dit verdag wilt doen waar op 22 mei over gestemd wordt in de tweede kamer. 

Verder is op http://petities.nl/petitie/het-esm-verdrag een petitie tegen dit verdrag te tekenen en ook Ad Broere heeft een aantal goede artkelen over het ESM geschreven. Waarvan o.a. : Het ESM, een voldongen feit

Het originele stuk wat hieronder is overgenomen is te vinden in verschillende talen op:  http://www.courtfool.info/nl_ESM_Staatsgreep_in_17_landen.htm

——–

Zoals reeds vermeld in het artikel ESM, de nieuwe Europese dictator hebben de Ministers van Financiën van de 17 euro-landen op 11 juli 2011 een verdrag ondertekend voor de oprichting van het Europese Stabiliteits Mechanisme. Doel is de burgers op te laten draaien voor de honderden miljarden euro’s voor de “reddingsacties” om de euro overeind te houden en de nationale parlementen in een wurggreep te nemen.

De ondertekening werd door de internationale pers totaal niet opgemerkt. Veel journalisten verwarren dit nieuwe ESM-verdrag trouwens nog steeds met zijn (illegale) voorlopers, het European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM) en de European Financial Stability Facility (EFSF). De EFSF beschikt over een uitleencapaciteit van 440 miljard. (1.000 miljard sinds 27 okt 2011.) De ESM is zonder limiet.

Op het moment van schrijven moet het verdrag nog door de nationale parlementen in alle 17 landen geratificeerd worden, tenzij dit ook al her en der met stille trom gebeurd is.

Voor een korte kennismaking met het ESM-verdrag zie de video van drie en een halve minuut op YouTube:

 http://www.youtube.com/watch?v=1GaH2MqXfxM


ESM, een staatsgreep in 17 landen

Wanneer we onder staatsgreep verstaan, het overnemen van de feitelijke macht en de inperking van de macht van het democratisch gekozen parlement, dan is dit ESM-verdrag een staatsgreep in 17 landen tegelijk.

 

Dat is geheel in lijn met het gedachtegoed van de Europese Commissie, dat volgens haar President Barroso “de economische regering van de Unie” moet zijn, die “de acties vast moet stellen die de regeringen uit moeten voeren“. (28.09.11) [1]

 

Het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM), is niet zozeer een mechanisme, als wel een nieuw bestuursorgaan van de Europese Unie (EU). Opgegeven doelstelling is het verstrekken van leningen (onder strikte voorwaarden) aan eurolanden die niet aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Het gaat de taken overnemen van de eerder genoemde EFSF en EFSM. Het wordt geleid door een Raad van Gouverneurs. Dat zijn de 17 Ministers van Financiën van de eurolanden binnen de EU.

Het ESM-verdag stelt in artikel 8, dat dit orgaan een maatschappelijk kapitaal krijgt van 700 miljard euro. Vervolgens staat in artikel 10, dat de Raad van Gouverneurs mag besluiten dit bedrag te wijzigen en dienovereenkomstig artikel 8 aan te passen. In artikel 9 staat, dat de Raad van Gouverneurs nog niet betaald maatschappelijk kapitaal te allen tijde van de deelnemende landen te vorderen (te betalen binnen 7 dagen.) In feite staat er dus, dat de ESM ongelimiteerd geld van de aangesloten landen kan eisen. Het verdrag voorziet geen vetorecht van nationale parlementen.

Unaniem

Volgens artikel 5.6 moet de Raad van Gouverneurs bovenvermelde besluiten in onderlinge overeenstemming nemen. De hele Raad van Gouverneurs moet dus vóór stemmen.

Op het eerste gezicht is het uiterst vreemd, dat het hele verdrag staat of valt met de eensgezindheid van de 17 Ministers van Financiën van de eurolanden. Als je ziet hoeveel moeite het hen momenteel al kost tot overeenstemming te komen over het al dan niet vrijgeven van toegezegde leningen aan Griekenland, dan zou je niet verwachten dat de EU een Europees verdrag in elkaar timmert, dat er juist vanuit gaat, dat die eensgezindheid er wel is, of op z’n minst bereikt kan worden.

De eurozone bestaat uit een bonte afspiegeling van de diversiteit van Europa: Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk en verder Ierland, Portugal, Spanje, Italië, Malta, Griekenland, Oostenrijk, Slowakije, Slovenië en tenslotte nog Estland en Finland. De 17 Ministers vormen feitelijk eveneens een bont gezelschap. Elk van hen vertegenwoordigt een land met andere belangen. Van hen wordt eensgezindheid verwacht? Hoe is dat mogelijk?

Om dat te begrijpen moeten we iets verder kijken. In het ESM zijn het weliswaar de 17 Ministers van Financiën, die stemmen over alle belangrijke besluiten, maar er zijn nog andere mensen bij hun vergaderingen aanwezig, officieel als“waarnemers”. Waarom hebben die ministers waarnemers nodig? Om te checken of ze wel doen wat van hen verwacht wordt?

Die waarnemers zijn er drie in het totaal:

  • het lid van de Europese Commissie dat over économie en monetaire aangelegenheden gaat,
  • de President van de Euro Group (de informele club van de 17 Ministers van Financiën)
  • en de President van de Europese Centrale Bank! [2]

Dus, als van de 17 Ministers van Financiën niet spontaan verwacht mag worden dat ze eensgezind zijn, dan moet het dus wel de invloed van deze waarnemers zijn, die dat bewerkstelligt. Om te begrijpen welke invloed de Europese Commissie en de ECB op onze ministers uit kan oefenen, laten we de zaken eens wat nader bekijken.

Wie zijn Ministers van Financiën?

Wel, in z’n algemeenheid zijn dat mensen die komen en gaan. Ze worden meestal benoemd na de nationale  parlementsverkiezingen, die eerst uitmonden in de koehandel van coalitiebesprekingen en vervolgens in het getouwtrek over de invulling van belangrijke portefeuilles, zoals bijv. Binnenlandse Zaken, Economie en Financiën.

Meestal zijn het personen die een politieke carrière ambiëren, die door partijen naar voren zijn geschoven. In het gunstige geval beschikken zij over de capaciteiten om leiding te geven aan een ministerie. Zo’n persoon kan de ene keer de leiding hebben over Defensie en een andere keer benoemd worden tot Minister van Onderwijs of van Sociale Zaken. Kennis van zaken wordt in de regel minder relevant geacht dan leidinggevende vaardigheden.

Economie is geen financiën

Zo hebben we momenteel in Nederland een Minister van Financiën, Jan Kees de Jager, die boordevol diploma’s economie zit, maar aanvankelijk weinig blijk gaf ook maar iets te snappen van financiën. Één van zijn eerste ideeën was een wet voor te stellen, die moest verbieden dat mensen een oproep deden je geld van de bank te halen. Jan Kees, banken hebben geen geld! Voor elke euro die mensen bij de ING op hun rekening hebben staan, heeft de ING nog geen 3 cent ter beschikking. Daar gaat toch niemand voor in de rij staan? En verder is het ook nog zo, dat zolang de centrale bank niet wil dat een bank omvalt, die bank een “run on the bank” met geleend geld eenvoudig kan doorstaan.

Versgebakken Ministers van Financiën zijn in de regel dolgelukkig, dat ze het in hun carrière zo ver geschopt hebben, maar komen wel in een wereld die ze niet of nauwelijks kennen. Dat is het gewichtige wereldje van internationale financiële instellingen en van getallen met eindeloos veel nullen. Als je even niet goed op let, vergis je je zo tientallen miljarden euro’s. [3] Deze nieuwbakken ministers zijn een makkelijke prooi voor de voorlichters van de ECB en het IMF, die uit komen leggen hoe alles in elkaar zit en wat een goed Minister van Financiën betaamt.

Voor zover deze Ministers van Financiën een basiskennis economie hebben, zouden ze kunnen weten, dat het hele euro-experiment gedoemd is te mislukken. Dat was in 1970 bij de start al bekend, maar bankiers en eigenwijze politici drukten de gezamenlijke munt er toch door. Het punt is, dat een gezamenlijke munt alleen kan werken in een economisch homogeen gebied. [4] [5] [6] Hier is waarom.

Het harnas van de vaste wisselkoers

Wanneer consumenten, in landen met minder mogelijkheden voor productiviteit, de voorkeur geven aan goedkopere en betere importproducten, dan zal de buitenlandse schuld stijgen. Tegelijkertijd verslechtert de eigen productiviteit van het land. Een land met een eigen munt, kan deze munt dan devalueren. Dat maakt import-produkten duurder voor de eigen bevolking en exportproducten goedkoper voor buitenlandse kopers. De schuld zal afnemen en de productiviteit weer toenemen. Devaluaties waren heel gewoon voordat de euro begon. De euro werkt als een vaste wisselkoers. Minder productieve landen zitten als ratten in de val. Ze zullen nooit uit de schulden kunnen raken. Daarom is de weg die bewandeld wordt om deze landen met nog hogere schulden op te zadelen een vreemde en kwalijke zaak.

Leve de vrije kapitaalmarkt

We moeten niet vergeten, dat deze landen geen grote, onoverkomelijke problemen hadden toen ze de eurozone binnen kwamen. Anders waren ze niet toegelaten. De problemen ontstonden, doordat met de toetreding tot de euro ook het vrije verkeer van kapitaal een feit werd. Banken uit bestaande eurolanden stroomden massaal toe om de nieuwe euroburgers van goedkope leningen te voorzien. En omdat de banken met eenzelfde kapitaal twee keer zoveel leningen mogen verstrekken voor hypotheken als voor andere doeleinden, werden er vooral woningen gefinancierd. De bankiers vergaten echter, dat mensen niet alleen woonruimte nodig hebben, maar ook inkomen om hun leningen terug te betalen. Ze hadden dus ook voldoende bedrijvigheid moeten financieren. Dat gebeurde niet. Zo kwam een eerste golf nieuwe euroburgers met schulden te zitten, die ze niet meer af kunnen betalen. De woningmarkt stortte in. De aannemers en toeleveranciers gingen failliet, een desolaat landschap van niet-afgebouwde woonwijken achterlatend.

De problematische euroregels

Verder is het zo, dat de “probleemlanden” uitsluitend zo benoemd werden, omdat ze niet meer aan de kunstmatig gestelde eisen van de eurozone voldeden, dat wil zeggen een begrotingstekort van maximaal 3 % van het BBP en een staatsschuld van maximaal 60 % van het BBP. [7] Normaal gesproken is het voor een land geen probleem wanneer de staatsschuld twee keer zo hoog is, als daar bijv. eigendommen tegenover staan, zoals in Griekenland. En een begrotingstekort van meer dan 3 % hoeft voor een land ook geen probleem te zijn. Eigenlijk was het enige probleem, dat de eisen voor de eurozone niet haalbaar bleken en bijna geen enkel aangesloten land zich daaraan hield. Je kunt dus ook stellen, dat degenen die de onhaalbare eisen opgesteld hebben, domkoppen waren en de ministers die beloofden zich er aan te houden eveneens. Het is in ieder geval een simpele manier om een crisis uit te lokken.

Zwarte schaap

Omdat bijna alle landen de gestelde grenzen overschreden hadden, was het zaak de aandacht af te leiden en heel opzichtig naar het stoutste jongetje van de klas te wijzen. Voor Griekenland werd zelfs een hele lastercampagne opgezet, waar ook liegende Nederlandse politici vrolijk aan mee deden. Griekenland zou zijn schuld verborgen hebben gehouden [8], Grieken waren lui, gingen vroeg met pensioen etc. [9] Al snel kwam Griekenland onder vuur te liggen en moest het steeds hogere rente voor zijn leningen betalen. Maar gelukkig wilden de euro-klasgenoten wel helpen. Jan Kees beloofde zelfs, dat we er aan gingen verdienen.

Geld is macht

Wanneer je je slachtoffer eenmaal in de problemen hebt gemanoeuvreerd – nogmaals, Griekenland had geen onoverkomelijke problemen toen het in 2001 lid werd van de eurozone – dan kun je de politiek van de wortel en de stok toepassen. Wij verstrekken je leningen, maar onder voorwaarde dat… Het IMF heeft een halve eeuw ervaring met dit soort machtsmisbruik, en heeft deze politiek moedwillig toegepast in vele ontwikkelingslanden. Eerst wordt het land bedolven onder de leningen, zodat het niet eens de rente kan betalen. Die leningen worden verstrekt voor specifieke projecten. Die worden meestal uitgevoerd door buitenlandse bedrijven. Zij ontvangen het geld van de leningen. Het land blijft met de schulden zitten. Verder wordt alles wat het land aan waarde heeft aan buitenlandse investeerders verkocht. En natuurlijk moet de regering tot het bot bezuinigen en de bevolking bloeden, zodat ze weten dat het IMF de baas is.

Machtsgreep van de Europese Commissie

Hoewel volgens artikel 122.2 van het TFEU [10] de Europese Raad financiële hulp aan landen in nood kan verlenen (op voorstel van de Europese Commissie), konden de wolven van de Europese Commissie de verleiding niet weerstaan een eigen IMF op te richten, of beter gezegd, een Europese broer, die nauw met het IMF samen zou werken.

Die stampten ze in mei en juni 2010 uit de grond, de EFSM en de TFSF. Die hebben een tijdelijk karakter en juridische gebreken. De uitleencapaciteit van de TFSF is recentelijk opgehoogd naar 1.000 miljard euro. (Dat is 3.300 euro per euroburger.)

De opvolger is het ESM. Het is 11 juli 2011 ondertekend en wacht op ratificatie door de nationale parlementen. Het ESM krijgt een permanent karakter en de macht om op kosten en voor risico van de Europese burgersongelimiteerd geld uit de staatskassen te vorderen en uit te lenen. Ze beginnen met 700 miljard (2100 euro per euroburger), maar spreken nu al over 1500 à 2000 miljard die ze nodig denken te hebben…

Amendement artikel 136

De ESM stoelt op een amendement van artikel 136 van het  TFEU  van 23 maart 2011 [11], welke feitelijk een uitbreiding van de bevoegdheden van de EU inhoudt , omdat dit amendement de oprichting mogelijk maakt van organen die de bevoegdheden van de nationale parlementen inperken. En omdat dit amendement gebaseerd is op artikel 48.6 van het Verdrag van Europa is dit illegaal. [12] Daar malen ze in Brussel niet om en ook de nationale parlementen vinden democratische regels niet belangrijk genoeg. De consequentie zou namelijk zijn, dat het volk zich eerst over de uitbreiding van de macht van Brussel uit zou moeten spreken. En dat domme volk zou vast en zeker tegen stemmen.

Het ESM krijgt de macht de nationale staatskassen te legen zonder dat de parlementen hier iets aan kunnen doen. Verder maakt het amendement – strikt volgens de tekst van het besloten amendement – allerlei nieuwe anti-democratische organen mogelijk, die onder voorwendsel van het bestrijden van de instabiliteit in de eurozone de werking van nationale wetgevingen en de burgerrechten kunnen inperken.

Shock and awe

Creëer een crisis en grijp de macht. Op het moment dat het land totaal ontwricht is, kun je de zaken naar je hand zetten. Het is een gewelddadig scenario dat door de voorvechters van de vrijemarkteconomie sinds decennia in vele landen toegepast is, zoals in Engeland, Polen, China, Zuid-Afrika, Rusland en in de VS. Ik verwijs naar één van de meest verhelderende boeken van deze tijd: The Shock Doctrine van Naomie Klein. (Ook in het Nederlands. Een must read.)

Nu is Griekenland dus de klos. De zwartmakerij heeft zijn werk gedaan. De burgers in de andere Eurolanden protesteren nauwelijks, hooguit om het mogelijke verlies van hun geld, dat pensioenfondsen daar belegd hebben. Maar als ze even verder denken, zouden ze zien dat ook zij door de noodfondsen in de schulden gemanoeuvreerd worden en makkelijk morgen het volgende slachtoffer kunnen zijn. Dat kan van de ene op de andere dag gebeuren, ingeleid door een krantenkop als: “ING dreigt om te vallen..”

Vicieuze cirkel

In de paniek van de gecreëerde crisis aanvaarden parlementen intussen noodmaatregelen, die ze de dag ervoor nog niet aan zagen komen. Met het geld van het noodfonds moeten nu ook banken gered worden. Daar hebben de fracties van de Tweede Kamer vandaag (6 okt 2011) mee ingestemd. (De SP stemde tegen.) We hebben nu dus een vicieuze cirkel: de banken veroorzaken de problemen, ze mogen direct en indirect verdienen aan de leningen van de nood-maatregelen, en ze mogen nu nog roekelozer uitlenen, want eventuele verliezen worden door de euroburgers betaalt.

Weg met de unanieme besluitvorming

Terug naar het ESM. Dat verdrag staat of valt met de eensgezindheid van 17 Ministers van Financiën. De Europese Commissie en de ECB vertrouwen dus op hun invloed om de 17 neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Nou ja, 17 hoeft niet per se. Een besluit is ook geldig als niet alle ministers aanwezig zijn. Elke minister vertegenwoordigt een aantal stemmen, dat gerelateerd is aan de grootte van zijn land. (Zie annex onder dit artikel.) Als 2/3 van de ministers met 2/3 van het totale aantal stemmen aanwezig is, dan kan er geldig gestemd worden. En zich onthouden van stemmen verhindert een unanieme beslissing niet. Zolang maar niemand tegen stemt.

In theorie, zou een eigenwijze minister van een klein landje dus roet in het eten kunnen gooien. Moet hij wel lef hebben, maar dat terzijde. Daar wil Barroso vanaf. Hij wil dat alle Europese verdragen aangepast worden en dat besluiten niet meer unaniem genomen hoeven te worden. Voor het ESM zou dat betekenen, dat als Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland op één lijn zitten, de andere 13 niets meer in te brengen hebben. Leve de dictatuur in Brussel! Leve de EU!

Onschendbaarheid

We zijn er al aan gewend, dat bestuurders en volksvertegenwoordigers niet verantwoordelijk gehouden willen worden voor hun woorden en daden. Maar bij het ESM maken ze het wel heel erg bont. De regels zijn zo opgesteld, dat degenen die er werken alles kunnen doen en laten wat ze willen, zonder dat ze daar door parlementen, bestuursorganen of rechters op aangesproken kunnen worden. Hooguit, kan een Minister van Financiën vervangen worden door een andere, die dan ook meteen weer van dezelfde buitensporige privileges geniet. Een crimineel zou zich geen beter boevenhol kunnen wensen.

Nawoord

De Europese Unie heeft de vrije markt economie als vastgelegd uitgangspunt. Bijna iedereen heeft inmiddels begrepen, dat deregulering van banken, privatisering van de infrastructuren en opheffen van overheidstaken tot een harde en door crises geteisterde samenleving leidt. Die uitgangspunten zijn achterhaald. De aanhangers van deze principes zullen deze er alleen met geweld door kunnen drukken. Griekenland zal niet het laatste slachtoffer zijn.

Annexe

Verdeling van de stemmen onder de Gouverneurs van het ESM in verhouding van de aandelen.

Subscriptions to the authorised capital stock

ESM Member

Number of shares

Capital subscription (EUR)

Kingdom of Belgium

243 397

24 339 700 000

Federal Republic of Germany

1 900 248

190 024 800 000

Republic of Estonia

13 020

1 302 000 000

Ireland

111 454

11 145 400 000

Hellenic Republic

197 169

19 716 900 000

Kingdom of Spain

833 259

83 325 900 000

French Republic

1 427 013

142 701 300 000

Italian Republic

1 253 959

125 395 900 000

Republic of Cyprus

13 734

1 373 400 000

Grand Duchy of Luxembourg

17 528

1 752 800 000

Malta

5 117

511 700 000

Kingdom of the Netherlands

400 190

40 019 000 000

Republic of Austria

194 838

19 483 800 000

Portuguese Republic

175 644

17 564 400 000

Republic of Slovenia

29 932

2 993 200 000

Slovak Republic

57 680

5 768 000 000

Republic of Finland

125 818

12 581 800 000

Total

7 000 000

700 000 000 000

Bronnen en referenties

[1] Barroso, 28 september 2011 http://euobserver.com/19/113760

[2] De Europese Centrale Bank is officieel geen orgaan van de Europese Unie.* Het ECB is eigendom van de centrale banken van de euro-landen. Die zijn op hun beurt onafhankelijk van de nationale regeringen in die zin, dat ze daar geen opdrachten van aannemen. Ze worden bestuurd door een raad van privé personen. De euro is dus niet van de EU, ook niet van nationale overheden, maar van een kartel van privé-bankiers, de ECB in Frankfurt, de stad van de Rothschilds. De EU kan de ECB niets opdragen, maar omgekeerd heeft de ECB wel macht binnen de EU. Hij bestuurt het European System of Central Banks, dat wel een EU-orgaan is. Daar zijn de ECB, samen met de centrale banken van de eurozone, de leden van. Hoe ingewikkeld moet je het maken om een privé-onderneming toch de macht van een officieel orgaan te geven?

http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/displayFtu.do?id=73&ftuId=FTU_5.2.html&language=en

[3] Vrijspreker 22 juli 2011 *

De Nederlandse overheid en de Europese Commissie spreken elkaar tegen over de omvang van het nieuwe steunpakket voor Griekenland. Volgens het Ministerie van Financiën gaat het om een bedrag van 109 miljard euro, waarvan 50 miljard euro afkomstig is van banken en andere financiële instellingen. Volgens de Europese Commissie dragen de overheden 109 miljard euro bij en komt daar nog eens 50 miljard bij van de private instellingen. De Nederlandsche Bank weet het niet: “Wij zijn ook benieuwd hoe het nu zit”, zegt een woordvoerder van DNB. De Europese Centrale Bank verwijst naar de Europese Commissie

http://www.vrijspreker.nl/wp/2011/07/eu-euro-reddingsactie-geklungel/

[4] In de wetenschappelijke studies over de “optimum currency areas” kunnen we de studies onderscheiden die focussen op de noodzakelijke condities en die van na 1970 (toen politici besloten hadden dat ze een gezamenlijke munt wilden) die meer focussen op kosten en baten.

Roman Horvath and Lubos Komarek in “OPTIMUM CURRENCY AREA THEORY: AN APPROACH FOR THINKING ABOUT MONETARY INTEGRATION” (2002)

“It is possible to distinguish two major streams of the optimum currency area literature. The first stream tries to find the crucial economic characteristics to determine where the (illusionary) borders for exchange rates should be drawn (1960s-1970s). The second stream (1970s-till now) assumes that any single country fulfills completely the requirements to make it an optimal member of a monetary union. As a result, the second approach does not continue in the search for characteristics, identified as important for choosing the participants in an optimum currency area. This literature focuses on studying the costs and the benefits to a country intending to participate in a currency area.”

http://wrap.warwick.ac.uk/1539/1/WRAP_Horvath_twerp647.pdf , page 7.

Friedman put forward the advantages of flexible exchange rates between countries as follows: As it is commonly observed, the country’s prices and wages are relatively rigid and factors are immobile among the countries. As a result, under the negative demand or supply shock the only instrument to avoid higher inflation or unemployment is the change in the flexible exchange rate (that means appreciation or depreciation of the currency). This brings the economy back to the initial external and internal equilibrium. (…) Under the fixed exchange rate regime there would always be the unpleasant impact on unemployment or inflation.

http://wrap.warwick.ac.uk/1539/1/WRAP_Horvath_twerp647.pdf , page 8.

[5] Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Mualla YÃœCEOL, Mersin Ãœniversitesi Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, in “WHY THE EUROPEAN UNION IS NOT AN OPTIMAL CURRENCY AREA: THE LIMITS OF INTEGRATION”

Europe is not an optimal currency area. Although, On January 1, 1999, 11 EU countries initiated an EMU by adopting common currency, the euro, the EU does not appear to satisfy all of the criteria for an optimum currency area. Then, joining the EU is not identical with joining the euro for both old members and new members.

http://eab.ege.edu.tr/pdf/6_2/C6-S2-M6.pdf , page 66

[6] Paul de Grauwe, gedeelten van een speech:

“With up to twenty-seven members instead of the present twelve, the challenge for ensuring a smooth functioning of the enlarged Eurozone will be daunting. The reason is that in such a large group the probability of what economists call ‘asymmetric shocks’ will increase significantly. This means that some countries may experience a boom and inflationary pressures while others experience deflationary forces. If too many asymmetric shocks occur, the ECB will be paralyzed, not knowing whether to increase or to reduce the interest rates. As a result, member countries will often feel frustrated with the ECB policies that do not (and cannot) take into account the different economic conditions of the individual member countries. This leads us to the question whether the enlarged EMU will, in fact, be an optimal currency area.” (…)

“If a country is hit by negative shocks brought about by agglomeration effects, the wage cuts necessary to deal with these shocks will inevitably be very large. To give an example: If Ford Motor were to close down a plant in Belgium and to invest in Poland instead, the wage cut of Belgian workers that would convince Ford Motor not to make this move would have to be 50% or more given that the wage not feasible, then flexibility dictates that the Belgian workers be willing to move.”

http://mostlyeconomics.wordpress.com/2010/06/21/were-europes-curent-problems-never-imagined/

[7] Dit zijn eisen van het “Stabiliteits- en groeipact”

[8] Nikolaos Salavrakos, Member of the European Parliament in “Is there a way out?”

http://www.efdgroup.eu/news/99-the-greek-fiscal-crisis-is-there-a-way-out.html

[9] OECD statistieken

http://www.oecd.org/document/47/0,3343,en_2649_34747_39371887_1_1_1_1,00.html

[10] Article 122.2 of the Treaty on the Functioning odf the European Union:

“Where a Member State is in difficulties or is seriously threatened with severe difficulties caused
by natural disasters or exceptional occurrences beyond its control, the Council, on a proposal from the
Commission, may grant, under certain conditions, Union financial assistance to the Member State
concerned. (…)”

[11] European Parliament resolution of 23 March 2011 on the draft European Council
decision amending Article 136 of the Treaty on the Functioning of the European Union

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0103+0+DOC+XML+V0//EN

[12] art 48.6 Treaty of the European Union

eur-lex.europa.eu

 

Update 6 February 2012

As was the case for the first version of the ESM-treaty of 11 July 2011, the press has apparently decided that the public should not be informed about the new version of this treaty signed 2 February 2012.

Treaty on the Establishment of the European Stability Mechanism (ESM)

http://www.european-council.europa.eu/eurozone-governance/esm-treaty-signature

A big difference with the first version is that the signatories oblige themselves to pay, but in order to get a loan when they ask for it, they must also sign another treaty, that is not ready yet, the TREATY ON STABILITY, COORDINATION AND GOVERNANCE IN THE ECONOMIC AND MONETARY UNION.

http://www.european-council.europa.eu/media/579087/treaty.pdf

This associated treaty will transfer many more powers to Brussels.

The ESM treaty must still be ratified by the national parliaments before taking effect on 1 July 2012, if the countries representing at least 90% of the shares have ratified it by then. As the press keeps silent on this treaty, it will be difficult to have public debates on the usefulness and consequences of the ESM, like the transfer of parliamentarian and ministerial powers to the ESM.

dutch:

http://www.european-council.europa.eu/media/582895/10-tesm2.nl12.pdf  (if unavailable, here a copy)

Short video: http://www.youtube.com/watch?v=1GaH2MqXfxM

spanish:

http://www.european-council.europa.eu/media/582869/01-tesm2.es12.pdf   (if unavailable, here a copy)

short video: http://www.youtube.com/watch?v=A9zrxk9N4e4

german:

http://www.european-council.europa.eu/media/582866/02-tesm2.de12.pdf  (if unavailable, here a copy)

Short video: http://www.youtube.com/watch?v=d6JKlbbvcu0

estonian:

http://www.european-council.europa.eu/media/582876/03-tesm2.et12.pdf  (if unavailable, here a copy)

greek:

http://www.european-council.europa.eu/media/582879/04-tesm2.el12.pdf  (if unavailable, here a copy)

english:

http://www.european-council.europa.eu/media/582311/05-tesm2.en12.pdf  (if unavailable, here a copy)

short video: http://www.youtube.com/watch?v=rxMOW94V6xQ

french:

http://www.european-council.europa.eu/media/582863/06-tesm2.fr12.pdf  (if unavailable, here a copy)

short video: http://www.youtube.com/watch?v=rFTbIGahzhU

irish:

http://www.european-council.europa.eu/media/582886/07-tesm2.ga12.pdf  (if unavailable, here a copy)

italian:

http://www.european-council.europa.eu/media/582889/08-tesm2.it12.pdf  (if unavailable, here a copy)

short video: http://www.youtube.com/watch?v=D0YM-2r8mcA

maltese:

http://www.european-council.europa.eu/media/582892/09-tesm2.mt12.pdf  (if unavailable, here a copy)

portuguese:

http://www.european-council.europa.eu/media/582898/11-tesm2.pt12.pdf  (if unavailable, here a copy)

Short video:   http://www.youtube.com/watch?v=EIHC34exwZ4

slovak:

http://www.european-council.europa.eu/media/582901/12-tesm2.sk12.pdf  (if unavailable, here a copy)

slovenian:

http://www.european-council.europa.eu/media/582908/13-tesm2.sl12.pdf  (if unavailable, here a copy)

finnish:

http://www.european-council.europa.eu/media/582911/14-tesm2.fi12.pdf  (if unavailable, here a copy)

swedish:

http://www.european-council.europa.eu/media/582914/15-tesm2.sv12.pdf  (if unavailable, here a copy)

Short video: http://www.youtube.com/watch?v=myzgAHVBg_s

 

 

bulgarian, short video: http://www.youtube.com/watch?v=0RbVSPIFsI8

russian, short video: http://www.youtube.com/watch?v=G50-slShDKs

 

For comparison you can find a copy of the initial ESM treaty here: xx_ESM-treaty_11_July_2011.pdf

 

Als u wenst, kunt u dit artikel kopiëren, doorsturen of publiceren in kranten of op het internet.

Zouden meer mensen dit artikel moeten lezen?

Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht!

3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 3,486,784,401

Als u de volgende publikatie niet wilt missen, klik dan hier:

Ik ontvang graag een berichtje zodra een nieuw artikel in het Nederlands verschijnt.

NB: SPAMFIGHTER ziet mijn berichten vaak als SPAM. SPAMFIGHTER als politiek wapen? Nee, het is slechts het gevolg van niet goed doordachte uitgangspunten van het programma. Als u zich inschrijft om op de hoogte te blijven, check dan regelmatig uw spamfolder. En als u daarin berichten van mij vindt, klik dan s.v.p. op UNBLOCK. Bij voorbaat dank. – Rudo de Ruijter