migratie

Zijn vluchtelingen aanjagers van economische groei?

Fabel of feit? Vluchtelingen leveren economische groei op

De zelfbenoemde kwaliteitskrant Volkskrant publiceerde een stukje van cultureel antropoloog Keulemans, waarin hij beweerde dat vluchtelingen economische groei opleveren, ook per hoofd van de bevolking. Hierbij baseerde deze meneer zich op een Franse economische studie. Klopt dit?

Wat zijn de gevolgen van de komst van een grote hoeveelheid migranten in een maatschappij?
Een maatschappij bestaat uit mensen. Voeg je daaraan extra mensen toe, dan stijgt het BNP, omdat deze mensen deelnemen aan het economische verkeer. Dit is een voor de hand liggend eerste orde effect. Zo is er een toename aan consumptie. Immers, deze mensen moeten eten. Er is ook een toename aan uitkeringen of salarissen. Immers, deze mensen moeten ergens van leven. Dit samen zorgt voor een hogere omzet. Dit geld komt alleen niet uit de lucht vallen. Het is door belastingbetalers, resp. werkgevers bijeengebracht. In het geval van uitkeringen, had het geld aan een ander, waarschijnlijk nuttiger doel besteed kunnen worden zoals infrastructuur of onderwijs. In het geval van werkgevers ligt het anders. Werknemers maken het voor werkgevers mogelijk om goederen en diensten te produceren. Deze productie verkopen werkgevers weer, waardoor salaris economisch gezien geen verliespost is, maar winst.

In een tijd dat er nauwelijks sociale voorzieningen bestonden, zoals in de Nederlandse Gouden Eeuw, konden migranten alleen bestaan door te werken. De schaarse sociale voorzieningen, zoals het tuchthuis, waren werkgeoriënteerd en naar hedendaagse maatstaven erg karig. Werkgevers lieten ze alleen werken als hen dat voldoende opleverde. Daarom was in de Gouden Eeuw de bijdrage van de Vlaamse protestantse immigranten aan de economie positief, al werden lonen gedrukt. In het geval van migranten met enabling vaardigheden, zoals de Vlaamse en Joodse vakmensen die de grondslagen legden voor nieuwe industrieën, zelfs explosief positief.

Over het algemeen is het slimmer om mensen met vaardigheden waaraan een groot tekort is, binnen te halen. Is die aansluiting er niet,  en kunnen de migranten ook niet voor weinig geld en in korte tijd omgeschoold worden, dan worden het kostenposten. Zo is in Nederland tweederde van de asielzoekers uit de tachtiger jaren nog steeds werkloos. [1]

De beweringen in het artikel
Het artikel[2] onderzocht volgens de auteurs, de economische en fiscale gevolgen van de massa-immigratie in West-Europa tussen 1985 en 2015. Hierbij maakten de auteurs gebruik van een “veelgebruikte empirische methodologie” om de macroeconomische effecten van “structurele schokken en politiek beleid” te schatten. Volgens de auteurs toont hun model aan dat de instroom van asielzoekers niet de economische prestaties of fiscale balans verslechtert, omdat de toename in overheidsbestedingen meer dan gecompenseerd wordt door een toename in belasrfinginkomsten uit de toename aan economische transfers (belastingen op bijvoorbeeld salarissen en aankopen). Als asielzoekers permanent ingezetene worden, wordt hun macroeconomische impact positief, aldus het artikel.

Zijn vluchtelingen aanjagers van economische groei?
Zijn vluchtelingen aanjagers van economische groei?

Kloppen deze beweringen?
De voornoemde veelgebruikte empirische methodologie is de zogeheten panel vector autoregressie. Dat is autoregressie, toegepast op tijdreeksen. Deze methode schijnt binnen economisch onderzoek inderdaad vaak gebruikt te worden. Voor de mensen onder onze lezers die geen statistiek hebben gehad: met dit onderzoek wordt gekeken welke covariatie er voorkomt tussen de onderzochte factoren.. Covariatie wil zeggen: de mate waarin meetwaardes tegelijk veranderen. De correlatie tussen zwaartekracht en valsnelheid (of tussen de aanwezigheid van Mark Rutte en de hoeveelheid leugens) is bijvoorbeeld positief, m.a.w. hoe meer zwaartekracht, hoe sneller voorwerpen vallen.

Er werden twee ingangsvariabelen gebruikt: asielaanvragen en nettomigratie. Onderzocht werd wat deze als gevolg hebben op de belastingopbrengsten, overheidsuitgaven, BNP per hoofd van de bevolking en fiscale balans: of de overheid een tekort of juist een overschot op de begroting heeft.
Het gebruikte model is eveneens vrij simpel. Het gaat uit van de volgende oorzakelijke keten: (netto migratie, asielaanvragen)  -> effectieve overheidsuitgaven per inwoner ->netto belastingopbrengst per inwoner ->’schone’ BNP per inwoner -> werkloosheidscijfer. Hierbij wordt een jaar als tussenstap genomen, m.a.w. de effectieve overheidsuitgaven in 2000 hebben invloed op de netto belastingopbrengst in 2001.

Als variatiebron worden de gegevens van vijftien West-Europese landen gebruikt. Heel slim hebben de vrij pro-multiculturele onderzoekers Oost-Europese landen, met hoge groeicijfers en lage migratie, en Griekenland (catastrofale ineenstorting en grote asielinstroom) weggelaten. Deze zouden dit pro-migratieverhaal een pro-populisme inderzoek hebben gemaakt, en dat was natuurlijk niet de bedoeling van de drie heren.

Uitgaande van de slim gedokterde dataset die dan overblijft, vonden de onderzoekers inderdaad het klassiek Keynesiaanse verband tussen hogere overheidsinvesteringen en een hogere economische groei. Omdat migranten meestal naar rijke landen met lage werkloosheid willen migreren, werd er vanzelfsprekend een positieve correlatie aangetroffen tussen migratie en hoge economische groei/lage werkloosheid.

De conclusie is dat dit onderzoek niet deugt. De uitgangsdataset is bewust gedokterd. Op deze manier hebben de onderzoekers een bias gecreëerd om hun politieke standpunten  er doorheen te drukken. Dit gedrag is een wetenschapper onwaardig. Wat betreft de journalistieke standaarden van de Volkskrant, lag de lat toch al niet bijster hoog.

Bronnen
1. Geen tijd te verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten, WRR (2015)
2. Hippolyte d’Albis, Ekrame Boubtane, Dramane Coulibaly, Macroeconomic evidence suggests that asylum seekers are not a “burden” for Western European countries, Science Advances  20 Jun 2018: Vol. 4, no. 6, eaaq0883, DOI: 10.1126/sciadv.aaq0883

Arnold Karskens met de aangifte tegen onder meer Eurocommissaris Frans Timmermans. Bron: EJBron.wordpress.org

Is het EU-migrantenbeleid een oorlogsmisdaad?

De afgelopen jaren zijn er meer dan vijftienduizend bootmigranten omgekomen op de Middellandse Zee, dit voornamelijk vanwege het incompetente migrantenbeleid van de Europese Unie. Reden voor oorlogsverslaggever Arnold Karskens en enkele anderen om aangifte te doen jegens Eurocommissaris Frans Timmermans en Nederlandse NGO’s  wegens oorlogsmisdaden. Is dit terecht?

Hoe verloopt het proces van de migrantenstroom?
Zoals bij elke flow is er sprake van een source: hier de door armoede en vaak oorlog geteisterde herkomstlanden van de migranten, en een sink: de rijke West-Europese landen met hun, globaal gezien, zeer gulle welvaartsstelsels. Er is zowel sprake van een pull-factor, de rijkdom en vrijheid in West-Europa, als een push-factor, de minder dan optimale leefomstandigheden in vooral Afrika en het islamitische deel van Azië. Belemmerende factoren bij deze flow zijn geografie – de dodelijke Sahara en de Middellandse Zee – en politieke barrières, zoals kustwachten en milities.

Arnold Karskens met de aangifte tegen onder meer Eurocommissaris Frans Timmermans. Bron: EJBron.wordpress.org
Arnold Karskens met de aangifte tegen onder meer Eurocommissaris Frans Timmermans. Bron: EJBron.wordpress.org

De laatste jaren is de migrantenstroom aangezwollen tot een enorm aantal: in totaal zo’n twee miljoen. Dit is meer dan de complete bevolking van kleine EU-staten als Letland en Slovenië. Hiervan zijn er meer dan vijftienduizend omgekomen op de Middellandse Zee, volgens de statistieken van de EU-grensbewakingsgroep Frontex, plus een onbekend, maar vermoedelijk aanzienlijk aantal bij de doortocht door de Sahara.

Hebben de migranten eenmaal het Europese vasteland bereikt, dan vragen ze asiel aan in een van de rijkere EU-landen. Favoriet zijn Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Ze maken na enkele jaren aanspraak op een uitkering, die meer opbrengt dan een academisch salaris in een land als Nigeria of Egypte.

Welke rol spelen de Europese Unie en de NGO’s bij deze migrantenstroom?
De Europese Unie doet er, ongetwijfeld met de beste humanitaire bedoelingen, alles aan om de EU een zo aantrekkelijk mogelijk immigratiebestemming te maken. Niet voor hooggekwalificeerde wetenschappers en technici, waar binnen de EU een groot gebrek aan is. Voor laagopgeleide migranten met een hoog zieligheidsgehalte, die over hun gehele levensloop gemiddeld enkele tonnen kosten, wordt daarentegen de rode loper uitgerold. Dit onder meer door enkele kilometers buiten de kust van Noord-Afrikaanse landen (voornamelijk Libië) nauwelijks zeewaardige boten te onderscheppen en de menselijke vracht naar Europa te transporteren. Ook krijgen migranten na enkele jaren de nationaliteit van het gastland en volledige sociale uitkeringen. Voor niets. Dit gaat veel verder dan het VN Vluchtelingenverdrag voorschrijft. Een tweede paspoort van een eilandstaatje kost gewoonlijk honderdduizenden euro’s.

NGO’s, zoals Artsen Zonder Grenzen assisteren Frontex bij het oppikken van drenkelingen voor de Libische kust. Dit vergemakkelijkt de taak van mensensmokkelaars aanzienlijk. Ze gebruiken nu goedkope, niet zeewaardige bootjes, zoals rubberboten, om op industriële wijze grote aantallen migranten op zee te laten dobberen. De Middellandse Zee blijft echter nog steeds een gevaarlijke plaats waar het weer snel om kan slaan. Als gevolg hiervan vallen er veel doden: meer dan één op de zeventig migranten overleeft de overtocht niet. Tot juli 2017 zijn er minimaal vijftienduizend mensen omgekomen op de Middellandse Zee.

Is sprake van een oorlogsmisdaad?
De krampachtigheid waarmee de politieke elite aan het falende, veel mensenlevens kostende migratiebeleid vasthoudt, dit terwijl de oplossing voor de hand ligt, is lastig te begrijpen voor visionair denkende mensen.  Volgens diverse alternatieve media is er een sinister complot gaande, de zogeheten Coudenhoven-Calergi samenzwering, om de Europese bevolking te vervangen door een Europees-Afrikaans mengras.

Hoe vergezocht het idee in eerste instantie ook lijkt, uitgesloten is het niet. Richard Nikolaus Eijiro, graaf van Coudenhove-Kalergi, de spirituele grondlegger van de Europese Unie, hield er ideeën op na met deze strekking. Getuige het bestaan van de tweejaarlijkse Calergi-prijs is de vooroorlogse diplomat nog steeds een belangrijke inspiratiebron. De voormalige Duitse minister van Buitenlandse Zaken Schäuble sprak in een interview met de Duitse krant Die Zeit zijn angst uit voor de “inteelt” van de Europese bevolking.

Klopt deze theorie, dan is sprake van hoogverraad. Waarschijnlijker is het dat hier sprake is van dogmatisme, lafheid, kortzichtigheid en aan het criminele grenzende incompetentie, zoals we al eerder zagen bij de behandeling van de financiële crisis. Het verlies aan mensenlevens moet stoppen. Om deze reden is Karskens’ knuppel in het hoenderhok uitermate heilzaam.

Is immigratie economisch gunstig?

Voorstanders van immigratie stellen dat de economie groeit door immigratie. Tegenstanders vinden dat immigranten hun banen afpakken. Wie heeft er gelijk?

Hoe meer mensen je op elkaar propt, hoe meer geld er heen en weer wordt geschoven. Wat dat betreft groeit de economie dus. De economie van de Verenigde Staten is onbetwist enorm gegroeid sinds de blanken het continent hebben gekoloniseerd. Alleen hebben de inheemse volken die daar woonden daar bitter weinig van kunnen genieten. In principe kunnen migranten positief uitpakken, als ze een positieve instelling hebben en bijdragen aan de cultuur van het gastland. Ook hiervan zijn gelukkig veel voorbeelden bekend.
cnn-inmigracion1

Laten we moslims naar binnen of niet? De meningen zijn verdeeld.

Moeten we de grenzen sluiten voor moslims?

De controversiële Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump liet veel stop opwaaien met zijn stelling dat de VS het inreizen van moslims moet verbieden. Is dit idee goed of slecht?

Het probleem met de islam
Vrijwel elke godsdienst heeft nare kanten gehad, denk bijvoorbeeld aan de etnische zuiveringen in het land Kanaän door de joden (zie bijbelboeken Jozua en Richteren) en de Inquisitie met gedwongen bekeringen door de christenen. Of, wat dat betreft, het hindoeïstische kastenstelsel.  Toch lijken vrijwel alle godsdiensten zich nu in een humanistischer vorm te ontwikkelen. Een opmerkelijke uitzondering hierop is de islam. De reden is dat de islam zowel een geloof als een politieke ideologie is. De islam is zowel kerk als staat.

Waarom is er islamitisch terrorisme?
Terrorisme is het zaaien van angst om politieke doelen te bereiken. False-flag terreuraanslagen zijn daarom erg nuttig. Op die manier kan haat tegen een tegenstander worden gezaaid. Terreurbeweging Al Qaeda heeft als expliciet doel, de Amerikanen te verzwakken door terreuraanslagen en zo te dwingen zich uit het Midden Oosten terug te trekken, waarna daar een islamitische staat kon worden uitgeroepen. De voor zichzelf begonnen Islamitische Staat-beweging heeft precies dat gedaan. IS is begonnen als terreurgroep in Irak en heeft zich omgevormd tot een staatachtige entiteit (het kalifaat). IS beschikt niet over vliegtuigen of intercontinentale raketten, maar met terreuraanslagen kan het gewenste doel ook bereikt worden.

Laten we moslims naar binnen of niet? De meningen zijn verdeeld.
Laten we moslims naar binnen of niet? De meningen zijn verdeeld.

Het doel van de IS-terreur is om angst aan te jagen en zo het gezag van het kalifaat toe te laten nemen onder moslims. Het Arabische woord ’taqwa’ drukt het doel van IS goed uit. Dit woord betekent zowel vrees als respect. Ook wil IS (zie het IS-magazine Dabiq) de ‘grijze zone’ van moslims opdelen in een pro-IS en een anti-IS deel. Als moslims terreuraanslagen plegen, zal hierdoor de haat tussen moslims en niet-moslims toenemen en verdwijnt de ‘grey zone’. Aldus IS.

Extremistische moslims werken mee aan Al Qaeda of IS-terreur omdat zij het als religieuze plicht zien om de kalief te gehoorzamen. Ook delen zij de politieke en religieuze visie van Al Qaeda en/of IS. Zij zien zich als soldaten van de islamitische staat, die als ze sterven voor de islam, gegarandeerd in het paradijs komen.

Helpt het weren van moslims tegen terrorisme?
Moslimterroristen bewegen zich binnen de moslimgemeenschap. Als er geen moslims binnen de landsgrenzen zijn, daalt de kans op moslimterrorisme tot vrijwel nul. In Japan, bijvoorbeeld, wonen vrijwel geen moslims en er zijn ook geen islamitische terreurdaden binnen Japan bekend.

Wel ontvoeringen van Japanners buiten Japan door IS, overigens. Ook kunnen terreurgroepen gebruik maken van inheemse bekeerlingen. In het IS-geschrift Black Flags over Rome worden de voordelen van bekeerlingen als terrorist hoog geprezen. Deze bekeerlingen kunnen echter door geheime diensten, data sniffers en politie-infiltranten worden opgespoord. Vaak zijn ze namelijk nogal luidruchtig aanwezig op sociale media.
Kortom, los van de ethische kanten: het weren van moslims is een behoorlijk effectieve maatregel tegen moslimterreur.

Is het ethisch verantwoord om moslims te weren?
Op het eerste gezicht in het geheel niet. Het weren van moslims is immers het discrimineren op levensovertuiging.
De zaak verandert, als we ons realiseren dat de islam zowel een geloof als een politieke ideologie is. Als iemand het doel heeft om het bestuur van een land omver te werpen of te ondermijnen, zoals islamisten hebben, is zo iemand een  vijandige agent en staat een overheid in haar recht om deze de toegang te weigeren. Echter: niet alle moslims zijn islamisten. Er zou dus een instrument ontwikkeld moeten worden, waarmee kan worden vastgesteld of een moslim een islamist is. Dit is niet makkelijk. Wellicht kan dit met geavanceerde gedragsanalyse en deep-learning netwerken, die door middel van patroonherkenning vaststellen of de moslim een islamist is. Zo zijn islamisten gewoonlijk erg actief in de strijd voor gebedsruimtes, hoofddoeken, recht op bidden, respect eisen voor de uitvinder van de islam en dergelijke. Wel is de rechtsgrond hiervoor problematisch, er is immers geen hard bewijs.

Is Trump’s plan on-Amerikaans, zoals het Witte Huis beweert?
De Verenigde Staten kennen een lange traditie van het vervolgen van vermeende staatsvijanden. Na de Japanse aanval op Pearl Harbor werden Amerikanen van Japanse afkomst massaal opgepakt en in interneringskampen opgesloten. Opmerkelijk genoeg gebeurde dit niet met etnische Duitsers, of de vele Amerikaanse aanhangers van het nazisme.
In de jaren vijftig, toen de Koude Oorlog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie op zijn hoogtepunt was, woedde er een felle binnenlandse strijd tegen al dan niet vermeende communisten. Communisten verloren hun baan bij de overheid. Senator McCarthy leidde een heftige kruistocht tegen linkse intellectuelen. Leden van de Communist Party of the USA (CPUSA) werden veroordeeld tot gevangenisstraffen van enkele jaren, zonder dat een strafbaar feit bewezen was. Kortom: Trump is met zijn oproep niet uniek.

Emigranten uit Spanje. Bron: Wikimedia Commons

Hoogopgeleide vluchtelingenstroom uit Nederland

Veel mainstream opiniemakers en beleidmakers hebben het graag over hoogopgeleide asielzoekers. Uit cijfers blijkt echter dat emigranten veel hoger opgeleid zijn dan immigranten, en dat deze stroom hoogopgeleide emigranten steeds hoger wordt.

Laagopgeleide immigranten
De migrantencrisis is bij het schrijven van van dit artikel veel in het nieuws. Naar het zich laat aanzien, zullen in 2015 meer dan een miljoen migranten uit overwegend islamitische landen in Afrika en Azië, plus Kosovo en Albanië, de reis naar het welvarende West-Europa maken. Dit gebeurt onder vaak mensonterende omstandigheden. Dit omdat de effectiefste manier om naar Europa te emigreren, het aanvragen van politiek asiel is. Een migratiebeleid, zoals bijvoorbeeld Canada en Australië dat wel kennen, ontbreekt geheel.

Emigranten uit Spanje. Bron: Wikimedia Commons
Emigranten uit Spanje. Bron: Wikimedia Commons

Steeds meer emigranten
Minder bekend is dat steeds meer Nederlanders besluiten om Nederland te verlaten. Anders dan de gemiddelde asielzoeker, die laagopgeleid is of een opleiding heeft die weinig in trek is in Nederland, gaat het hier om hoogopgeleide mensen op middelbare leeftijd: de stedelijke middenklasse. Het gaat ook om veel mensen: rond de 120.000 per jaar, waarvan rond de 45.000 mensen in Nederland geboren zijn. Dat komt overeen  met rond de 300 mensen per dag, waarvan 100 Nederlandse inboorlingen: ongeveer de helft van de ‘asieltsunami’ waar het enige partijlid van de PVV het over had.

Waarom willen mensen uit Nederland weg?
Ongeveer drie procent van de Nederlanders denkt erover weg te gaan. Vaak opgegeven redenen zijn het einde van Nederland als tolerante samenleving, de overbevolking en de ongastvrijheid. Nederland is te vol, te gereglementeerd en er is te weinig mogelijkheid voor pionieren.

Wat kunnen we er aan doen?
Nederland is met 406 inwoners per vierkante kilometer (dat wil zeggen: twee per voetbalveld, of vier per hectare) na Bangladesh, Zuid-Korea en enkele stads- en eilandstaatjes zoals Singapore, Monaco en Malta, het dichtstbevolkte land ter wereld. Vlaanderen is met 474 inwoners per km2 nog dichter bevolkt, al is er in Wallonië nog redelijk veel ruimte.
Kortom: het lijkt niet echt een goed idee om hier nog meer mensen binnen te halen, aangezien  het dan hier nog benauwder wordt. De uitzondering zijn mensen die het aantal vrijheidsgraden van de mensen die hier wonen vergroten. Stel, een immigrant komt met nieuwe ideeën of een zak geld voor een nieuw bedrijf. Daar wordt Nederland of Vlaanderen beter van en wordt het gevoel van benauwdheid minder.

Regelvrije plekken
Emigratie is dus op zich geen gek idee. Hierdoor komen er immers minder mensen. De redenen dat mensen emigreren zijn dan weer minder prettig. Klaarblijkelijk zijn er in Nederland te weinig mogelijkheden voor veel mensen om hun dromen waar te maken. ik denk dat dat een teken is dat we als samenleving falen. Ook in Nederland zijn nog gebieden waar weinig mensen wonen, zoals Flevoland. Ook zijn er gebieden die kadastraal niet bestaan maar wel bij Nederland horen, zoals het waddeneiland-in-wording Noorderhaaks. Waarom kunnen hier niet enkele vierkante kilometers totaal regelvrij worden gemaakt voor vrije geesten om bijvoorbeeld een raketbasis, utopische samenleving of ander project op te starten? Zou dit de psychische ruimte in Nederland niet behoorlijk vergroten? Wat denken jullie, als lezers en betrokkenen bij Visionair?