Zoekresultaten voor: voortbestaan

Hoe brengen we weer vrede tussen Europa en Rusland?

Op dit moment is Europa omringd door een gordel des doods van gedestabiliseerde staten, waardoor hordes vluchtelingen deze kant op komen. Hoe kunnen we er voor zorgen dat het noordelijke deel van deze gordel van instabiliteit weer stabiel wordt?

Eurazië, waar Europa slechts een klein deel van uitmaakt. Bepalend is het isolement van de ontwikkelde delen van Eurazië. -Wikimedia Commons
Eurazië, waar Europa slechts een klein deel van uitmaakt. Bepalend is het isolement van de ontwikkelde delen van Eurazië. -Wikimedia Commons

Waarom er geen Euraziatische eenheid is
Europa is een schiereiland van de enorme Euraziatische landmassa. Eurazië is zowel qua inwonersaantal als oppervlakte enorm: 5 miljard mensen (70% van de wereldbevolking) bewoont 55 miljoen vierkante kilometer land (36% van de aardoppervlakte). Toch is de overheersende supermacht in de wereld, de Verenigde Staten van Amerika, geen Euraziatisch land. De reden is dat Eurazië zwak en verdeeld is. Het Europese schiereiland is fijn versnipperd in kleine staatjes. Het noordelijke deel, Rusland, wordt in een slijtageslag langzaam door de Verenigde Staten en haar bondgenoten gesloopt. Althans, zo lijkt het. In werkelijkheid dwingt de Verenigde Staten de oude rivalen Rusland en China, ook op de shortlist van de Amerikaanse buitenlandse politiek, er toe om samen te werken en de geografische barrière in het hart van het supercontinent te slechten.

Ruslands bevolking is geconcentreerd rond de westgrens. Bron: Wikimedia Commons
Ruslands beolking is geconcentreerd rond de westgrens. Bron: Wikimedia Commons

De voor Europeanen zinloze ruzie met Rusland
Op dit moment proberen de mainstream media ons wijs te maken dat Rusland een agressief en oorlogszuchtig land is. In feite is de Russische invloedssfeer nu kleiner dan ooit. Delen van wat vroeger de Sovjet-Unie was, zijn nu -tegen de afspraken met de Russen in- NAVO-lid geworden. Als je bedenkt dat de Russische bevolking geconcentreerd is in een smalle strook langs de Russische westgrens, dan begrijp je goed waarom de Russische planners zich zorgen maken. We hoeven slechts het panische Amerikaanse gedrag aan te halen toen de toenmalige Sovjetleider Nikita Chroesjtsjov kernraketten plaatste op Cuba, een eilandstaat vlak voor de Amerikaanse zuidkust. Volgens zijn gezichtspunt verraden en bedrogen door de westerse “partners” in onder meer de Kosovokwestie en Libië, zint Poetin op wraak. Zijn steun aan de Oekraïense rebellen is in feite een afspiegeling van de Amerikaanse steun aan de Kosovaren.

Wat kunnen we doen?
Om te beginnen moet er een einde komen aan het vertreden van de principes van het internationaal volkenrecht om een korte termijn tactische overwinning te boeken. Rusland onderschatten is uitermate onverstandig. Weliswaar is het land zwak, maar kent een grote veerkracht. Russen hebben in hun geschiedenis vaak te maken gehad met zware ontberingen en zijn veel taaier dan westerlingen. Rusland zal niet zonder slag of stoot van de kaart verdwijnen en zal als het voortbestaan van het land bedreigd wordt mogelijk kernwapens inzetten.
Ook laten de westerlingen hiermee zien dat ze opportunistisch en onbetrouwbaar zijn.

Oekraïne is voor Rusland van vitaal belang. Tegelijkertijd moet Oekraïne leefbaar zijn voor de Oekraïners. Als het conflict tussen Rusland en de rest van Europa stopt, kan Oekraïne zich richten op het aanpakken van corruptie, armoede en andere enorme problemen in plaats van geld moeten verkwisten aan een burgeroorlog. Hierbij kan een internationaal comite van Russen en andere Europeanen helpen.

Op dit moment is de strategische realiteit dat ondanks alle stoere taal van beide kanten, de Russen vooral aan de uiterste westkant van hun enorme land wonen. De natuurlijke handelspartners van de Russen zijn de Europeanen. Het enige land met een sterk belang bij het voortduren van de sancties is de Verenigde Staten. Dus laten we onze Europese belangen voorop stellen, totdat de Amerikanen gaan inzien dat ook zij gebaat zijn bij een welvarend Eurazië als stabiele partner.

Is de mens goed of slecht? Bron/copyright: simplysenia.com

Is de mens goed of slecht?

Veel maatschappelijke systemen die uit zijn gedacht, doen veronderstellingen over de mens die niet kloppen. Het gevolg: ellende. Is de mens goed of slecht?

Wat is goed en wat is slecht?
Er zijn nauwelijks subjectiever termen te bedenken dan deze twee begrippen. Als twee ethische systemen sterk verschillen, zoals bijvoorbeeld het salafistische en het libertijnse, dan zal een daad die volgens het ene systeem goed is, bijvoorbeeld gedwongen seks met een slavin, volgens het andere systeem vaak slecht zijn. Het heeft dus weinig zin om over goed en kwaad, of moreel juist en onjuist, te spreken zonder moreel referentiekader.

La condition humaine
Ik denk dat dat morele referentiekader er wel degelijk is. Dit heeft namelijk alles te maken met wie we zijn: mensen. Onze biologische behoeften en beperkingen impliceren een moreel systeem dat hiermee rekening houdt. De mens is de maat der dingen. Dit zou ‘goed’ iets maken dat onze biologische behoeften op een zo lang mogelijke termijn waarborgt en onze beperkingen overwint en ‘kwaad’ iets dat ons voortbestaan en ontwikkeling bedreigt.

Andere ethische principes die op natuurlijke wijze volgen en ook door kunstmatige intelligenties of aliens heel goed gebruikt kunnen worden, zijn het Copernicaans beginsel: we zijn niet alleen, of uniek, en de gulden regel: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

Is de mens goed of slecht? Bron/copyright: simplysenia.com
Is de mens goed of slecht? Bron/copyright: simplysenia.com

Herformulering van de vraag
De vraag of de mens goed of slecht is,is dus te herformuleren als: bedreigt de mens de toekomstige overleving van zichzelf en zijn eigen voortbestaan en (Copernicaans beginsel en Gulden Regel) het voortbestaan van niet-menselijke bewuste soorten? Met als vervolgvraag: zo ja, is deze slechtheid et gevolg van aangeboren natuur of van aangeleerde cultuur? Of, een derde mogelijkheid,het gevolg van inductie en deductie: zelf waarnemen en nadenken?

De mens is gedeeltelijk slecht, gedeeltelijk goed
Uit de voorhanden gegevens is niet zonder meer te concluderen dat de mens goed of slecht is. De mens heeft sinds zijn ontstaan op een werkelijk genocidale wijze huisgehouden onder niet-menselijke soorten, waaronder bewuste soorten als de wolharige mammoet, de Neanderthaler en walvisachtigen. Een daad van een werkelijk onvoorstelbare slechtheid. Ook zijn eigen soortgenoten heeft de mens niet gespaard. Neem bijvoorbeeld de Tasmaniërs, die tot de laatste man, vrouw en kind zijn uitgemoord (met uitzondering van een groep halfbloeden). Niet veel beter liep het af met de andere Aboriginals, inheemse Amerikanen en, om dichter bij huis te blijven, weerspannige Indonesische volken en de inwoners van Belgisch Kongo.
De mens heeft ook goede dingen gedaan. Enkele soorten zouden zonder de mens zijn uitgestorven door natuurlijke oorzaken, al valt dit in het niet vergeleken met de duizenden door de mens uitgestorven soorten.
Het aantal onnatuurlijk gestorven mensen per 100.000 is sterk gedaald. In de Steentijd stierven tientallen procenten  van de bevolking door geweld. Nu is dt minder dan een procent van de bevoking en leven we twee keer zo lang.

In een volgend artikel de vraag: hoe kan de mens van een slecht wezen, een goed wezen worden?

[explanatory-dictionary dictionary=”Nederlands”]

Hawking: wereldwijd verbod op AI-wapens redt mensheid

Worden we op een dag opgejaagd door bewapende drones en killer robots, die de mensheid tot de laatste sterveling uitroeien? Een aantal vooraanstaande wetenschappers en ondernemers, waaronder Hawking, Musk en Chomsky spreken hun zorg uit over de mogelijkheid dat kunstmatige intelligentie in aanvalswapens wordt ingezet. Ze pleiten voor een internationaal verbod.

Hun oproep komt mijns inziens geen dag te vroeg. De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie gaat snel en volgde in het verleden ruwweg de schatting, die Ray Kurzweil maakte op basis van de Wet van Moore. Kurzweil schat dat tegen 2030 een consumentencomputer van duizend dollar evenveel informatie kan verwerken als het menselijk brein en als het effectief geprogrammeerd is, de geestelijke capaciteiten van de mens kan evenaren. hawking

Stel je voor: een soldaat met de vastberaden wil om te doden, zonder enig medegevoel of geweten, een reactiesnelheid die duizenden malen hoger is dan die van een mens. Bovendien zo slim, dat hij iedere vijand te slim af kan zijn. Een kwaadwillende, bewapende kunstmatige intelligentie (en let’s face it: wapens worden ontwikkeld om de vijand uit te moorden, dus weaponized AI is zo kwaadaardig als je je logischerwijs voor kan stellen) kan heel wat kwaad aanrichten. Waarschijnlijk zelfs zoveel kwaad, dat het voortbestaan van de mens, of zelfs het leven op aarde wordt bedreigd.

Portret van Machiavelli.Schilder: Santi de Tito.

Machiavelli: schurk of weldoener?

Deze week valt de sterfdag van de Florentijnse diplomaat, humanist en filosoof Niccolò Machiavelli. Een erg goede naam heeft Machiavelli niet bij de meeste mensen. Machiavellisme staat synoniem aan cynische machtspolitiek en het gaan over lijken. Maar is dat wel terecht?

De leefomgeving van Machiavelli
Machiavelli groeide op en leefde in Noord-Italië, een streek die in die tijd, de Renaissance, werd beheerst door zwakke stadsstaatjes. Hij was toneelschrijver en moet daarom een vrij gevoelig man zijn geweest. Geregeld probeerden sterke omringende staten als Frankrijk, het Heilige Roomse Rijk (dat ruwweg overeenkomt met het huidige Duitsland), het koninkrijk Napels en niet te vergeten de zeer oorlogszuchtige pausen het gebied te veroveren. Oorlogen in die tijd gingen gepaard met massale plunderingen, moordpartijen en verkrachtingen. In Florence was geen ruimte voor hoogdravende politieke filosofieën. Er woedde zowel in de stad zelf, als in het gebied er omheen voortdurend een strijd op leven en dood. Gekonkel en intriges waren aan de orde van de dag.

Portret van Machiavelli.Schilder: Santi de Tito.
Portret van Machiavelli. Schilder: Santi de Tito.

Geen wonder dat Machiavelli er zijn leven aan wijdde om de verscheurende conflicten die zijn stad en streek ruïneerden, te begrijpen en te overleven. Eerst als ambtenaar van de Florentijnse Republiek, later, toen de machtige Medici-familie een einde maakte aan de republiek, als filosoof. Zijn droom was een Italië waarin de eigen bevolking, niet buitenlandse vorsten de dienst uitmaakten.
Hij was wars van zaken als hoofse omgangsvormen en stond in Florence bekend als iemand die geen blad voor de mond nam. Zijn uitgesproken politieke filosofie, het machiavellisme, maakte hem al evenmin populair.

Toen Florence tegen zijn advies in neutraal bleef in plaats van zich bij de sterke pauselijke partij aan te sluiten, liepen de pausgezinden de stad onder de voet zodra de Fransen hun hielen hadden gelicht. Ze brachten de gehate familie De Medici weer aan de macht. Het kostte Machiavelli zijn baan. Hij werd enige tijd in een kerker opgesloten, waar hij werd gemarteld.

Het machiavellisme
Dit alles maakte Machiavelli een cynisch man. Hij besefte, dat als het om leven en dood gaat ethiek weinigzeggend is. Als een politicus zich uitermate wreed, laf en verraderlijk betoont, maar hiermee voorkomt dat zijn rijk wordt uitgemoord, handelt hij volgens het machiavellisme ethisch juist. Hij voorkomt immers hiermee groot menselijk leed voor zijn onderdanen. Machiavelli kocht weinig voor hoogdravende politieke idealen. Rauwe machtspolitiek vormt de hoofdmoot van zijn filosofie. Pacifisme werkt niet, leerde Machiavelli met de andere Florentijnen op hardhandige wijze. Het verkrijgen en behouden van de macht gaat voor alles. Wel moet de vorst zich onthouden van onnodige wreedheid of andere onnodige verwerpelijke daden, en het welzijn van zijn onderdanen voorop stellen. Al deze inzichten vatte  hij samen in het boek De Vorst (Il Principe). Het boek werd door paus Clemens VII goedgekeurd, maar enkele decennia later belandde het boek op de Index, de lijst van verboden boeken van de rooms-katholieke kerk.

Was Machiavelli kwaadaardig?
Een politicus machiavellistisch noemen is niet bepaald een compliment. Er bestaat zelfs een psychologische test, MACH-IV, die “machiavellisme” meet, waarmee de geleerde heren die deze test hebben bedacht, gewetenloosheid aanduiden. Ik denk dat deze mensen de fout maken, persoonlijke ethiek te verwarren met politieke ethiek. Voor een zelfstandig individu is het vanzelfsprekend verwerpelijk om te moorden, verraad te plegen of vijanden wreed te straffen. De zaak wordt anders, als het voortbestaan van een staat op het spel staat. Een heerser is dan soms gedwongen om de meest verschrikkelijke wapens te ontwikkelen, zoals atoombommen, om vijandelijke dreigingen af te wenden. Domweg omdat het alternatief is, onderworpen te worden aan een wrede vijand of erger, met miljoenen doden tot gevolg. Wel denk ik dat principes enige plaats hebben in de politiek. Idealiter willen we een wereld, waarin de politieke moraal hoger is dan nu. Daarom zal zodra de situatie het enigszins toelaat, toch de voorkeur moeten worden gegeven aan de moreel meest juiste oplossing.

Bronnen
1. N. Machiavelli, Il Principe, 1510 (Engelse vertaling)

Overal verspreid over het landschap staan tolhuisjes. Wordt dit de toekomst, als overheden geen belasting meer op kunnen halen? Bron: Wikimedia Commons.

Betekent bitcoin het einde van staten als Nederland?

Al duizenden jaren wordt de wereld beheerst door staten. Het protocol achter bitcoin, blockchain, zal er voor zorgen dat staten niet meer kunnen blijven bestaan, zeggen sommige bitcoinaanhangers. Maar klopt dat wel?

Bitcoin: geld zonder centrale bank
Bitcoin
is een zogeheten cryptocurrency, gebaseerd op de blockchain-technology. De blockchain zorgt ervoor dat ondubbelzinnig vastligt dat een bitcoin, of deel ervan, is gekoppeld aan een bitcoin wallet. De blockchain wordt onderhouden door alle gebruikers van bitcoin, vooral door miners. Bitcoins zijn schaars: het kost steeds meer rekenkracht om een nieuwe bitcoin te creëren, oftewel minen. Dat biedt een natuurlijke bescherming tegen inflatie. De cryptografie achter de blockchain, die de ruggengraat vormt van bitcoin, is alleen te kraken door op een gegeven moment meer dan de helft van alle rekenkracht van de blockchain te controleren.

Aantrekkelijk aan bitcoin is, dat de rekeningen slechts een wachtwoord vereisen en niet een identiteitscontrole, zoals bij de bank. Daarom is bitcoin erg populair op online drugsmarkten. Verdien je veel geld, en wil je daar geen belasting over betalen, dan kan je een bitcoinrekening openen en je in bitcoins uit laten betalen.  Niemand kan in principe nagaan, hoeveel bitcoins je hebt.

Libertarische aanhangers van de bitcoin geloven daarom dat de bitcoin staten failliet kan laten gaan. Als iedereen bitcoin gebruikt, kan de overheid niet meer nagaan hoeveel geld je verdient en kan geen belasting meer heffen, aldus de theorie. Het  gevolg: de overheid kan het leger en de politie niet meer betalen, waardoor de overheid uit elkaar valt. Maar klopt dat wel? Laten we teruggaan naar een tijd, waarin er geen centrale banken bestonden en bijvoorbeeld in Frankrijk tientallen munten in omloop waren: de late middeleeuwen.

Overal verspreid over het landschap staan tolhuisjes. Wordt dit de toekomst, als overheden geen belasting meer op kunnen halen? Bron: Wikimedia Commons.
Overal verspreid over het landschap staan tolhuisjes. Wordt dit de toekomst, als overheden geen belasting meer op kunnen halen? Bron: Wikimedia Commons.

Hoe kunnen overheden belasting heffen?
Het ontbreken van een centrale bank hindert overheden niet in het minst. De geschiedenis wijst uit dat overheden erg creatief waren en zijn met het bedenken van manieren om belasting te heffen en de zogeheten heffingsgrondslag te verbreden. Tolheffingen waren erg populair. Alle handelaren die een tol in bijvoorbeeld een rivier wilden passeren, moesten een heffing betalen over hun goederen. Ook vergunningen waren (en zijn) een lucratieve bron van inkomsten. Minderheden zoals joden kregen vaak hoofdelijke heffingen opgelegd. Er werden bronbelastingen geheven op activiteiten als leerlooien, zeepzieden, bierbrouwen en het exploiteren van gokhuizen, ja zelfs vergunningen om vijandelijke schepen te beroven (de zogenaamde kapersbrieven) en het handelen met de vijand. Wie niet wilde betalen, kreeg de lokale militie op zich afgestuurd. Je begrijpt, dat je dan maar beter snel en prompt kon betalen, plus de steekpenningen aan de militieleider. Kortom: als overheden niet meer zicht hebben op de lokale administratie van bedrijven, hebben ze voldoende andere mogelijkheden om belastingen te heffen. Ook kunnen ze met de geavanceerde spionagetechnieken van de toekomst, denk aan drones, afluisterapparatuur en het aftappen van internetverkeer, ook in de toekomst een redelijk precieze inschatting maken van het reilen en zeilen van een bedrijf en daar een passende belasting voor bedenken.

Betekenen bitcoin en andere blockchain-toepassingen het einde van de overheid?
Een groter probleem voor overheden vormt de legitimiteit, die blockchains bieden. Blockchain kan waardevolle zaken zoals huizen koppelen aan een bepaalde gebruiker, zonder dat er een notaris of kadaster nodig is. De groep van blockchain-gebruikers erkent onderling dat bezitting X van gebruiker Y is. In principe is het daarom nu technisch mogelijk om de eigendomsstructuur in een gebied te runnen zonder tussenkomst van een overheid of andere centrale instantie. Identiteitspapieren zoals paspoorten kunnen ook aan een blockchain worden gekoppeld. Kortom: de administratieve taken van een overheid kunnen vrij eenvoudig door middel van blockchains worden vervuld.

Blockchains kunnen niet de belangrijkste taak van een staat vervangen. Staten zijn soeverein over een bepaald gebied door een militair fiat. Dat wil zeggen, dat zij binnen dit gebied het meeste en grofste geweld kunnen toepassen, waardoor iedereen de staat gehoorzaamt. Kunnen zij dat niet meer, dan betekent dit het einde van de staat, zoals je nu in onder meer Syrië en Libië ziet. Ook als de Nederlanders en Belgen alle betalingen met bitcoins zouden doen en hun huizen via een blockchainsysteem van eigendom zouden laten veranderen, dan zou de overheid nog steeds kunnen voortbestaan, door de burgers met leger en politie af te persen. En zou de staat verdwijnen, dan zou de lokale maffiabende, of een buitenlandse staat, de afpersbusiness overnemen. Daarom is een beter plan, de staat transparanter en eerlijker te maken, dan de staat te vervangen door anarchie.

Dictatuur (linksboven) of democratie (rechtsboven)? Aan ons de keus.

Heeft democratie of dictatuur de toekomst?

Huidige technologische ontwikkelingen geven zowel democraten als dictaturen meer mogelijkheden. Wie zal er aan het langste eind trekken? Het gezag, of de vrijheid?

Geschiedenis van de macht in vogelvlucht
Het grootste deel van de menselijke geschiedenis leefde onze soort zoals de Khoisan en andere jager-verzamelaars. De machtsverschillen waren (zoals ook nu bij de Khoisan) maar klein. De groep kon alleen overleven en bij elkaar blijven als alle groepsleden een gelijkwaardige positie hadden. Mannen jaagden en vrouwen verzamelden, wat beide essentiële steunpilaren van het voortbestaan van de groep vormde. Potentaatjes werden door de rest van de groep hard aangepakt.

Dit veranderde met de komst van de landbouw. Land werd nu geen leefgebied meer, maar bezit. Oogsten konden geplunderd worden, wat betekende dat grote, sterke groepen in het voordeel waren. Er ontstonden machthebbers en machtsstructuren. Er ontstonden staande legers, die de burgerbevolking afpersten in opdracht van de machthebber. Moderne staten, zoals we die nu kennen, ontstonden rond 1300 en later.

Met de industriële revolutie werd de geschoolde arbeider, met de technologen die nieuwe technieken ontwikkelden, het waardevolste bezit van de groep. Geschoolde arbeiders leverden de wapens en machines, waarmee de koloniale oorlogen werden uitgevochten. Deze arbeiders konden door hun specialistische kennis niet zo gemakkelijk meer worden afgeperst: door te staken konden ze een heel land lamleggen. Industriële processen zijn zeer complex. Om deze goed te sturen, waren nog grotere organisaties nodig die autoritair en strak geleid werden. De setting voor het conflict tussen arbeiders en industriëlen werd geplaatst.

Ontwikkelingen die dictaturen in de kaart spelen
Robots slagen er steeds meer in om taken van mensen over te nemen. Vechtrobots, zoals militaire drones, nemen steeds meer de rol van mensen in de oorlog over. Robots gehoorzamen bevelen blindelings. Als de machthebbers de beheersing hebben over militaire en civiele robots, kunnen ze hiermee de rest van de bevolking effectief onderdrukken, mogelijk zelfs op termijn uitroeien. Immers: mensen zijn niet meer nodig en nemen alleen maar ruimte en hulpbronnen in beslag. Er zijn nu ook veel minder paarden dan een eeuw geleden, om dezelfde reden.

De meest effectieve machtsbron is het vermogen, anderen te laten denken wat jij wil, m.a.w. hun belevingswereld totaal te controleren. Hiervoor zijn massamedia, zoals de main stream media, een geliefd instrument. Naarmate computers steeds beter worden, is het voor de machthebbers steeds eenvoudiger om internetverkeer in de gaten te houden en te censureren. Dictaturen zoals China en Saudi-Arabië boeken veel succes met hun digitale gordijn. China doet dit, door een ijzeren greep te houden op internetbedrijven en in China gebruikte communicatieapparatuur (wettelijk gezien moet de meerderheid van het eigendom en de volledige bedrijfsvoering door China bepaald worden). In andere landen, zoals in het westen, passen de heersende regimes vergelijkbare, maar wat subtielere technieken toe.

Dictatuur (linksboven) of democratie (rechtsboven)? Aan ons de keus.
Dictatuur (linksboven) of democratie (rechtsboven)? Aan ons de keus.

Een nog verontrustender ontwikkeling is Big Data. Krachtige algoritmes kunnen uit gebruiksgegevens van Twitter, Google, Facebook en straks the Internet of Things en de vele drones, heel veel opmaken over de persoonlijkheid, gedrag en denkbeelden van netizens. Het is nooit gemakkelijker geweest om politieke tegenstanders op te sporen en belastende privé-informatie boven water te halen. Geen wonder dat geheime diensten graag volop graaien in deze honingpot aan informatie.

Ontwikkelingen die de democratie bevorderen
Toch ziet niet alles er zo somber uit. 3D-printers vervangen een fabriek, zonnepanelen en Tesla Motor’s betaalbare opslagaccu een elektriciteitscentrale. Het wordt technisch gezien voor een individu of kleine groep steeds eenvoudiger om zelfvoorzienend te worden, zoals de democratische jagers-verzamelaars dat ook zijn.  Dit maakt mensen steeds minder afhankelijk van machthebbers. Bij een wanbetaler de elektriciteitsleiding afsluiten levert dan slechts een spottende grijns op. Ook voor internet en het bankstelsel (Bitcoin) komen er steeds meer alternatieven die niet afhankelijk zijn van een autoriteit. Hoe minder centrale organisatie nodig is, hoe minder legitimiteit er is voor een overheid. En hoe minder persoonlijke data er door internetgiganten kan worden geoogst.

Welke kant gaat het nu op?
Dictaturen doen met succes een beroep op het patriottisme van hun bevolking om censuur en onderdrukking goed te praten. De natuurlijke neiging van mensen is juist om meer greep op hun eigen leven te willen krijgen, dus meer onafhankelijkheid. Politici die meer macht willen, moeten daarom angst zaaien. Geliefde onderwerpen zijn terrorisme, pedofielen en schurkenstaten. Een pandemie zou een godsend zijn voor deze groep, ziet het Lockstep scenario in deze Rockefeller studie (link naar origineel op Rockefeller website werkt niet meer). Als er meer angst en oorlog komt, zullen we in de richting van de dictatuur gedrukt worden. Als wij aardbewoners de angst overwinnen, en democratische oplossingen bedenken voor deze problemen in plaats van meer bevoegdheden voor veiligheidsdiensten en het leger, zal onze soevereiniteit vergroot worden.

Uiteindelijk bepalen wij, de nu levende mensen, welke richting het op gaat. Positief denken is daarmee meer dan alleen een manier om gelukkiger te worden. Het is domweg een bittere noodzaak om het op aarde leefbaar en menswaardig te houden.

Deze drones brachten het aantal gestroopte dieren terug tot nul.

Drones beschermen olifanten tegen stropers

Het gaat niet goed met de Afrikaanse olifanten. Anno 2014 werden er 40.000 olifanten gestroopt. Het voortbestaan van grote populaties van deze unieke dieren, met een hersenmassa groter dan die van de mens, wordt ernstig bedreigd. De taak van armoedig uitgeruste en onderbetaalde parkwachters tegen professionele stropersbendes lijkt hopeloos. Nu is er een oplossing: drones.

Het Indiegogo crowdsourcing project Air Shepherd levert drones, om olifantenkudden 24 uur per dag in de gaten te houden. eze drones staaan voortdurend in contact met beeldherkennende supercomputers. Stropersbendes worden zo snel ontdekt, zodat parkwachters ze op tijd in hun kraag kunnen grijpen. Een gebied waar de drones werden getest, zag het aantal neushoornstroperijen dalen van 30 per maand tot nul. Zal Air Shepherd slagen in zijn missie? Jij bepaalt, mede. Als het project voor 11 april 2015 500.000 dollar binnenhaalt, gaat het door. De teller staat 4 april 2015 op 264.000 dollar.

Meer informatie
Air Shepherd op Indiegogo

Deze drones brachten het aantal gestroopte dieren terug tot nul.
Deze drones brachten het aantal gestroopte dieren terug tot nul.
Aan deze dodelijke eencellige, de tuberkelbacil, sterven jaarlijks nog miljoenen mensen. Zullen we deze moordenaar hun eindelijk met wortel en tak uit kunnen roeien?

Nieuw antibioticum teixobactin voorkomt resistentie

Het zag er tot nu toe steeds somberder uit. Bacteriën evolueren snel en worden in hoog tempo resistent tegen antibiotica. Met de ontdekking van teixobactin, de eerste van een compleet nieuwe klasse antibiotica, lijken de kansen gekeerd. Hebben we nu eindelijk een allesvernietigend wapen tegen sommige van de ergste ziekten ooit?

Resistentieloos antibioticum?
In nieuw onderzoek slaagden hoogleraar Kim Lewis en zijn onderzoeksgroep erin om een antibioticum te ontwikkelen, dat ziekteverwekkers uitschakelt zonder dat deze resistent worden. Iets dat onmogelijk is volgens zekere gevestigde microbiologische theorieën. Lewis haalde hiermee zelfs de heilige graal voor wetenschappers: een publicatie in het toptijdschrift Nature. Teixobactin werd ontdekt toen Lewis en zijn team een nieuwe methode ontwikkelden om tot dusver niet in het lab te kweken bodembacteriën te kweken. Al miljarden jaren voeren bacteriën onderling geregeld een biochemische oorlog op leven en dood, en Lewis slaagde er in een van hun wapens te ontdekken. En niet zomaar een wapen. Een antibioticum dat er in slaagt, tot dusver bijna onbehandelbare ziekteverwekkers als de tuberkelbacil en MRSA te doden.

Aan deze dodelijke eencellige, de tuberkelbacil, sterven jaarlijks nog miljoenen mensen.  Zullen we deze moordenaar hun eindelijk met wortel en tak uit kunnen roeien?
Aan deze dodelijke eencellige, de tuberkelbacil, sterven jaarlijks nog miljoenen mensen. Zullen we deze moordenaar hun eindelijk met wortel en tak uit kunnen roeien?

Verborgen antibiotica in de bodem
Bodembacteriën hebben de meerderheid van alle bekende antibiotica opgeleverd, wat geen wonder is: verreweg de meeste bacteriën leven in de bodem, met miljarden per gram, maar slechts 1% van de bodembacteriën kan in het lab gekweekt worden. Deze beperkte populatie was in de jaren zestig al volledig uitgekamd. Tijd dus om de overige 99% te verkennen, en dit is wat Lewis en zijn team deden. Ze ontwikkelden nieuwe methoden om deze bacteriën in het lab te kunnen kweken en brachten deze onder in het biotechbedrijf NovoBiotic. Hun bedrijf ontwikkelde hiervoor de iChip, een miniatuur kweekomgeving, ontwikkeld door het team van Epstein, Novobiotic heeft nu 50.000 lijnen tot dusver niet gekweekte bacteriën onderzocht en in dit proces 25 nieuwe antibiotica gevonden. Hiervan is teixobactin de meest recente en ook veelbelovendste, aldus Lewis.

Teixobactin werd ontdekt tijdens een routineonderzoek van microbieel materiaal. Vervolgens testte Lewis het middel op resistentieverwekking en vond geen gemuteerde MRSA en Mycobacterium tuberculosum die resistent waren geworden tegen teixobactin. Teixobactin werkt, zo lijkt het, in op verschillende belangrijke biochemische productieroutes in de bacteriecel, waarmee de bacterie componenten voor de dikke, beschermende celwal aanmaakt. Tot 2015 toe is er geen antibioticum gevonden dat geen resistentie opleverde. Teixobactin is hiermee uniek.

Hoe werkt teixobactin?
Teixobactin tast geen eiwitten aan, maar bacteriële lipiden (vetten). Een dubbele laag fosfolipiden vormt het celmembraan bij soorten zoals de mens. Bacteriën en planten beschikken daarnaast nog over een dikke celwand. Omdat teixobactin zich hecht aan de voorgangers voor deze lipiden, kunnen bacteriën niet groeien en zichzelf delen. Dat zorgt er voor dat ons afweersysteem korte metten kan maken met de bacteriën. Dit verklaart, vermoedelijk, ook waarom de uiterst hardnekkige bacteriën S. aureus en M. tuberculosum er zelfs na 27 dagen blootstelling aan subletale doses teixobactin er maar niet in slaagden resistentie te ontwikkelen.

Kunnen we nu eindelijk levens redden?
Uiteraard zal er nog heel wat onderzoek overheen gaan voordat teixobactin als effectieve therapie ingezet kan worden, als dat al ooit gebeurt. Sommige potentiële antibiotica zijn giftig voor de mens, of kennen ernstige bijwerkingen.  Teixobactin is alleen werkzaam tegen grampositieve bacteriën, niet tegen gramnegatieve bacteriën, waartoe veel andere ziektenverwekkers behoren. Aan de andere kant: als teixobactin geen resistenties opwekt, zijn er waarschijnlijk meer nog onontdekte antibiotica met dezelfde eigenschap.  Farmaceutische giganten voelen er weinig voor te investeren in nieuwe antibiotica, omdat deze waarschijnlijk weinig voorgeschreven zullen worden. Dit voorkomt namelijk de ontwikkeling van resistentie. Dit is overigens weer een uitstekend argument, waarom universiteiten, internationale overheden en non-profit organisaties, de ontwikkeling van medicijnen moeten overnemen van de farmaceuten. We moeten het voortbestaan van mensenlevens niet af laten hangen van graaimanagers en kortzichtige aandeelhouders. en de totale oorlog verklaren aan armoede, ziekte en dood.

Lewis bereikte al eerder een medische doorbraak. Hij ontdekte een middel om de ‘slapende persistoren’ van MR staphylococcus aureus uit te schakelen, de reden waarom deze ziekteverwekker zo hardnekkig bestand is tegen antibiotica.

Bronnen
1. Newly discovered antibiotic kills pathogens without resistance, Northwestern University, 2014
2. Kim Lewis et al., A new antibiotic kills pathogens without detectable resistance, Nature, 2015

Scene uit Somnolescence

Minifilm: Somnolescence

Het is 2030. De fossiele brandstoffen zijn uitgeput in een wereld die op instorten staat. De aarde vestigt haar hoop op het enorme internationale project AREN, dat een overvloedige en onuitputtelijke energiebron belooft. Er is alleen één maar. Bij het eerste serieuze experiment gaat er iets vreselijk mis, waardoor de poort naar een bizar alternatief universum wordt geopent. Dit bedreigt het voortbestaan van de aarde.

Hoewel het verhaal wat dunnetjes, is, zijn de special effects uitstekend.

En de vraag blijft interessant. Zijn er inderdaad alternatieve universa naast het onze? Welke gevolgen zou het hebben als er een doorgang naar een volkomen ander heelal met waarschijnlijk ook andere natuurwetten dan dat van ons, zou ontstaan? Mogen we wetenschappelijke experimenten doen, waarmee we het risico lopen ons heelal op te blazen?

Scene uit Somnolescence
Scene uit Somnolescence

Uitvinden waar je passie ligt

Wat is nu echt belangrijk in het leven? Volgens een aantal filosofiën die ik recent heb leren kennen is datgene wat echt belangrijk is, is dat mensen uitvinden waar ze plezier in hebben in het leven. Waar hun voorkeuren en passies liggen en dat ze vervolgens hun leven zo in kunnen richten dat ze zich vooral kunnen bezighouden met datgene waar hun natuurlijke interesse ligt.

Bashar definitieert bijvoorbeeld overvloed als: doen wat je moet/wilt doen wanneer je het moet/wilt doen. Het heeft dus puur te maken met het besteden van je tijd op een manier waar jezelf plezier en waarde uit haalt.

Let us discuss a few notions and allow us to add a new perspective to some of the ideas we have been discussing in your awakening of consciousness. Let’s begin with what you very often call The Big A: Abundance.

ABUNDANCE

Abundance seems to be an issue that absorbs much of your attention and has seemed to absorb much of your attention for quite some time. Let’s address the notions of abundance so you can understand attracting abundance into your life is quite a simple matter and does not have to be in any way the struggle you may have created it to be.

Many of you have been told that abundance is certain things, but is not other things. Many of you have become wrapped-up in the definitions that create abundance, or an apparent lack of it. Allow us to address the notion and make very clear in your understanding that it is only—ONLY—your definitions of abundance that prevent you from experiencing it in your lives. There is absolutely nothing inherent in the idea of abundance or the experience of abundance that is difficult to attain. Only your definitions of abundance make it seem to be beyond your reach.

Here comes another new definition. Are you paying attention? Alright.

Abundance is the ability to do what you need to do, when you need to do it. Period. “Hey, he didn’t say anything about money. He left out money. What good is abundance without money?” Well, what good is money without abundance? Again, allow yourself to understand the basic definition of abundance: the ability to do what you need to do, when you need to do it.

tumblr_kxjfi0R2PW1qzl2kwo1_1280Wat daarnaast interessant is, is dat de filosofiën ook aangeven dat elke ervaring die mensen opdoen in het leven altijd waardevol is. Elke ervaring geeft mensen namelijk een leerervaring en aan de hand van die ervaring kunnen mensen voor zichzelf reflecteren over of die ervaring iets is wat ze preferen of niet. Als  dat wel het geval is kunnen mensen de ervaring gaan herhalen. Als de ervaring niet preferabel is, kunnen mensen op zoek gaan naar nieuwe ervaringen.

Er zijn als het ware twee verschillende methoden om erachter te komen waar je persoonlijke interesse en passie liggen. Zo goed mogelijk proberen naar jezelf te luisteren en je eigen integriteit te respecteren en daadwerkelijk je hoogste passie gaan volgen. En anders simpelweg via trial en error een boel ervaringen opdoen, positieve ervaringen proberen te herhalen en negatieve ervaringen ook duidelijk te krijgen zodat je dan op zoek kunt naar andere ervaringen.

Ik ben benieuwd in hoeverre lezers hier in contact zijn voor zichzelf met hun interesses en passies en in hoeverre zij die volgen. Wellicht kunnen we van elkaar zo een beetje leren in dit proces om beter helder te krijgen voor jezelf wat je wel en niet prefereert en hoe je je leven telkens verder kunt sturen naar datgene wat wel je voorkeur heeft.

Aanverwante artikelen en informatie: 
-) In het licht van voortbestaan
-) Volg je interesse(s)/passie(s) met integriteit en zonder verwachtingen
-) Website Abraham Hicks – Joy is the key