docu

In het ergste geval wordt Nederland kleiner dan Luxemburg door de zeespiegelstijging.

Docu: het leven op aarde wordt deze eeuw een hel

Volgens deze ouderwetse doemdenkersdocu zal de aarde door de klimaatverandering veranderen in een hel. De ongebreidelde kap van regenwouden, uitstoot van CO2 en, daarna, het vrijkomen van enorme hoeveelheden van het extreme broeikasgas methaan uit de ontdooiende Siberische permafrost zal het armageddon los laten breken.

https://youtube.com/watch?v=Mlw2hOh7kgY

De makers van deze docu stellen, m.i. terecht, dat de voorspellingen in de docu aan de extreme kant zijn. Ze vallen echter nog steeds binnen de bandbreedte van mainstream klimaatvoorspellingen.

Het is nu, anno 2016, in feite te laat om hier nog veel aan te doen. Het omslagpunt nadert onverbiddelijk, met nu voor het eerst een CO2-gehalte van 0,400% – 0,050% hoger dan voor het begin van de Industriële Revolutie. Het systeem in de huidige vorm is in feite niet meer terug te brengen naar de situatie van de Kleine IJstijd, zoals milieuorganisaties willen.

We kunnen beter nadenken over methodes om de gevolgen te verminderen. Zo kunnen we de Sahara en andere woestijnen tot bloei brengen. Zo onttrekken we water aan de oceanen en vullen we de aquifers weer tot het maximum, wat de zeespiegel in ieder geval enkele decimeters laat dalen. Kooldioxide is in feite een waardevolle grondstof – koolstof is de nuttigste substantie die we kennen.

In het ergste geval wordt Nederland kleiner dan Luxemburg door de zeespiegelstijging.
In het ergste geval wordt Nederland kleiner dan Luxemburg door de zeespiegelstijging.

Sinds 15 miljoen jaar heerst er op aarde ook een CO2-hongersnood. De reden dat veel planten, zoals maïs, het energieslurpende C4-metabolisme hebben ontwikkeld om ook de laatste spoortjes kooldioxide uit de lucht te kunnen trekken. In feite bewijzen we het aardse ecosysteem een grote weldaad door de eerder onttrokken kooldioxide weer in de lucht te pompen.

De zeespiegel is nu in feite abnormaal laag. Zo stond Hongarije in het Plioceen onder water. Omdat de ooit verdwenen kooldioxide nu weer terugkomt, keert de ‘oude’ situatie weer terug.

Zal het westen in elkaar storten zoals het Romeinse Rijk?

Europa kenden tweeduizend jaar geleden ook een soort Europese Unie, die zich zelfs tot Noord Afrika en het Tweestromenland uitstrekte: het Romeinse Rijk. In de vijfde eeuw stortte dit in elkaar. De invloed merken we nu nog steeds: wie een beetje Latijn kent kan zich in het Middellandse Zeegebied nog vrij goed verstaanbaar maken. Stefan Molyneux komt met een lange, maar interessante presentatie over de oorzaken van de ineenstorting van het Romeinse Rijk.

https://youtube.com/watch?v=qh7rdCYCQ_U

Volgens de libertarische denker Stefan Molyneux zijn er belangrijke parallellen aan te wijzen tussen de ineenstorting van het Romeinse Rijk toen en die van de westerse beschaving nu. De belangrijkste noemt hij de immigratie van grote groepen die niet assimileren. Germaanse Vandalen en Goten toen, Noordafrikanen en Turken nu. Heeft Molyneux gelijk?

Persoonlijk denk ik dat hij gelijk heeft. Willen we voorkomen dat Europa dezelfde kant op gaat als het Romeinse Rijk, dan moeten we de assimilatie van immigranten absoluut de eerste prioriteit geven. Dat betekent: de politieke islam moet worden behandeld als een existentiële bedreiging. Alleen een apolitieke islam, gericht op persoonlijke moraliteit en ontdaan van agressieve hadith, kan hier functioneren. Ter inspiratie voor de moslims onder onze lezers, deze uitstekende site. De dubbele nationaliteit moet ook af worden geschaft. Op dit moment heerst er bij bepaalde immigranten met een dubbele nationaliteit nogal wat verwarring over bij wat voor land ze werkelijk horen. Aan die verwarring moeten een einde maken door ze te laten kiezen tussen daar of hier. Kiezen voor daar betekent: alleen tijdelijke verblijfsvergunning en uitzetting bij wangedrag. Kiezen voor hier betekent: volledige burgerrechten en inleveren van de buitenlandse nationaliteit. Turkse, Eritrese en Marokkaanse organisaties die landgenoten hier onderdrukken en manipuleren moeten als staatsvijandige organisaties ontbonden en verboden worden.

Wat ook sterk zal helpen is het afschaffen van de multiculturele samenleving en deze vervangen door de multi-etnische samenleving. Discriminatie op huidskleur, afkomst en andere kenmerken waar iemand niets aan kan doen, moet dan ook stoppen. Hier moet de wetgever harder optreden dan nu. Daarentegen moet elke praktijk die bedoeld om een apartheidsgevoel te kweken, zoals het dragen van hoofddoeken of jongensbesnijdenis, uitgebannen worden.

roman-empire

De belangrijkste les die uit de ondergang van het Romeinse Rijk is te trekken, zijn de rampzalige effecten van inflatie en hoge belastingen. Het Romeinse leger dijde steeds verder uit. Soldaten kon je als keizer maar beter te vriend houden, anders kwam het leger zijn soldij wel halen. Rome voerde een primitieve welvaartsstaat in door middel van het verstrekken van graan uit Egypte. Het gevolg was dat de Romeinen massaal naar Rome trokken waar het graan werd uitgedeeld. Vrijgelaten saven verergerden dit probleem. Ook deze grote mensenmassa moest te vriend worden gehouden. Hierdoor daalde ook het aantal belastingbetalers.
In de eerste eeuwen van Romeinse expansie werden oorlogen bekostigd door het plunderen van onderworpen staten. Rond 100 waren alle rijke buurstaten onder de voet gelopen. Bij de Schotse Picten en de Germanen was weinig te halen en Perzië bleek te sterk. De bureaucratie bleef ook steeds verder groeien. Het gevolg: de belastingen moesten drastisch omhoog. Ook werd het zilvergehalte van de denarius, de voornaamste munteenheid van het Romeinse Rijk in stappen verlaagd van 100% naar 2% en minder. Hoewel de barbaren Rome de genadeslag gaven, werd de kiem voor de verrotting gelegd door het sterk groeien van de parasitaire klassen (onderstand, leger, ambtenarij) en het steeds verder verhogen van de belastingen, tot de economie verstikt is en er geen redden meer aan was.

De proto-aarde en Theia, in de allesverwoestende inslag die leidde tot het ontstaan van de aarde en maan die we nu kennen. Bron: Wikimedia Commons

Docu: de aarde zonder maan

Het gesteente van de maan lijkt chemisch sterk op dat van de aardmantel. Klaarblijkelijk zijn de aarde en de maan tegelijk ontstaan. De theorie met de beste papieren stelt dat een protoplaneet ter grootte van Mars op de proto-aarde is gebotst en dat uit het weggeslingerde puin de maan is ontstaan.

In deze documentaire een verdere uitwerking van deze hypothese. En: hoe had het leven op aarde zich ontwikkeld als deze botsing nooit plaats had gevonden?

Een boeiende vraag. Zou de zeldzame gebeurtenis die leidde tot het ontstaan van de maan, verklaren waarom we alleen lijken te zijn in de wijde omtrek? Zorgde de maan er voor dat het leven kon ontsnappen uit de oceaan?

De proto-aarde en Theia, in de allesverwoestende inslag die leidde tot het ontstaan van de aarde en maan die we nu kennen. Bron: Wikimedia Commons
De proto-aarde en Theia, in de allesverwoestende inslag die leidde tot het ontstaan van de aarde en maan die we nu kennen. Bron: Wikimedia Commons
Toekomstige technologie biedt ongekende mogelijkheden tot misbruik. Gelukkig ook ongekende mogelijkheden om psychopaten te ontmaskeren.

Docu: de akelige kant van toekomstige technologie

Waarde visionair denkenden, vouw een mooi aluhoedje en zet het op. We gaan dit keer afdalen naar het rijk van dystopische toekomstvisioenen. Technieken maken per saldo ons leven veel beter. Zelfs de ergste techniekhater zal niet terug willen naar de Steentijd, waarin graan met een maalsteen werd gedorst. Helaas hebben veel technieken ook een duistere kant, en om te voorkomen dat wij slachtoffer worden van misbruik van moderne techniek, is het uitermate verstandig, de mogelijkheden te kennen, zodat we ons tegen misbruik kunnen wapenen.

Zoals u weet hebben politici en megacorporaties het beste met u voor, althans: in sommige gevallen. Helaas zijn psychopaten oververtegenwoordigd in zowel de top van het bedrijfsleven als die van de politiek, waardoor er in verhouding veel rotte appels tussen zitten. Wat het nog verergert is de psychopate bedrijfscultuur in multinationals, waar, afgedwongen door een Amerikaanse wet, alles op winst is gericht. Goedwillende machthebbers nemen vaak maatregelen die de vrijheid van anderen beperken, vaak in het belang van bescherming tegen terrorisme, kinderporno of een ander algemeen gehaat kwaad. Het is dan mooi meegenomen dat tegelijkertijd ook politieke tegenstanders kunnen worden aangepakt of de greep op de bevolking kan worden versterkt. Kortom: een gezond wantrouwen jegens machthebbers is bepaald geen overbodige luxe.

Toekomstige technologie biedt ongekende mogelijkheden tot misbruik. Gelukkig ook ongekende mogelijkheden om psychopaten te ontmaskeren.
Toekomstige technologie biedt ongekende mogelijkheden tot misbruik. Gelukkig ook ongekende mogelijkheden om psychopaten te ontmaskeren.

Een aardachtige exoplaneet zou als maan om een gasreus kunnen draaien.

Docu: aardachtige planeten

Voor wie een klein uur de tijd heeft, een documentaire met hierin de laatste ontdekkingen over aardachtige planeten. De documentairemakers lieten hun fantasie over de evolutie van het leven op dergelijke planeten de vrije loop, afgaande op de fysische eigenschappen van enkele nieuw-ontdekte aardachtige planeten.

De “star gate” achtige technologie in de docu om met deze buitenaardse werelden in contact te komen is op dit moment uiteraard nog pure science fiction. Er zijn ook nog geen methodes bekend om een dergelijke star gate te construeren, een wormgat (op zich al speculatief) zou het meeste in de buurt komen. Begaanbare wormgaten zullen op veilige afstand van de aarde moeten liggen.

Een aardachtige exoplaneet zou als maan om een gasreus kunnen draaien.
Een aardachtige exoplaneet zou als maan om een gasreus kunnen draaien.

Het thoriumcomplot

Topnatuurkundigen als Ed Oppenheimer deden hun best om de Amerikaanse overheid over te halen over te stappen op een schone, overvloedige energiebron: thorium. Hadden de VS en de overige ontwikkelde landen dat gedaan, dan was de CO2-uitstoot een fractie geweest van nu en waren er waarschijnlijk veel eerder dan nu elektrische auto’s geweest.

Kortom: het oliegeld was niet omgezet in wapens, salafistisch extremisme en terrorisme, zoals nu, maar had gebruikt kunnen worden om de hele wereldbevolking te voorzien van goedkope en overvloedige energie. Ook waren de eerste babies al geboren op Mars, omdat atoomraketten veel gemakkelijker de aarde kunnen verlaten dan chemische raketten.
Thorium heeft echter één cruciaal nadeel. Je kan er geen atoomwapens mee maken. Dit deed de thoriumtechnologie de das om.