Manifest voor de vrijheid van het individu en zijn kracht

Dit is de eerste versie van een manifest geschreven door trouwe bezoeker en reageerder Paul.R, we bieden het hier ter kennisgeving aan de lezers van visionair aan. Constructieve kritiek, eigen zienswijzen en aanvullende opmerkingen op dit gebied zijn uiteraard van harte welkom. Onze hartelijke dank aan Paul voor schrijven en het delen van zijn gedachten op dit gebied.  

Om een manifest te schrijven, heb je richtlijnen nodig die onderbouwt zijn. Het eerste vereiste is een samenstelling van denkwijze, dit gegeven verkrijg je alleen maar als je de gedachtegang van je medemens hierin meeneemt. Anders zou het eenrichtingsverkeer worden en daardoor niet rechtsgeldig als manifest.

Ik ga proberen om de medewerking van visionair.nl te verkrijgen, om zo te proberen om een ruimere gedachtengang te creeren, om uit de vele meningen een gemiddelde richtlijn te verkrijgen. Dat vergt zeer veel tijd en geduld en dan mede ook nog maar afwachten of de bereidheid van die medewerking aanwezig is. Maar niet geschoten is altijd mis, moet je maar denken. Dus be-patient.

1-Bezinning.
Bezinning betekent eigenlijk alleen maar het bewuste besef hebben van wat er gebeurd. Als je dat besef door vele mogelijke omstandigheden even kwijt ben, kun je jezelf weer bezinnen om het bewuste besef weer terug te halen, mits de hersenen het op dat moment ook toe laten. Want er zijn omstandigheden waarin de hersenen het besef kunnen blokkeren, denk aan bv een blackout en of te veel stress. Maar ook de tijdsgeest van het moment kan weldegelijk een blokkade oproepen, daar we genegen zijn om opgejaagd mee te gaan in de stroom van nieuwe ontwikkelingen. Hierdoor ontstaat een situatie waarin we ons niet meer beseffen wat de normen en waarden zijn van ons leven, ergens ver in ons achterhoofd weten we dat wel, maar drukken dat bewust weg om mee te kunnen gaan in de maalstroom van de huidige tijdsgeest. Nu kunnen er vele redenen daarvoor zijn om ons mee te laten drijven in die maalstroom, de belangrijkste reden is denk ik om te overleven in de huidige bewuste tijdsgeest.
Het artikel op visionair; De voortbestaanwaarde van Religie, heeft  mij aan het denken gezet en vooral het gegeven over het bestaansrecht en ev een nieuwe religie te creeren om de normen en waarden van de mensheid weer terug te geven in al zijn hoedanigheid, zodat het zijn individuele kracht weer terug kan vinden. Wat heeft religie nu te maken met normen en waarden?

2-Normen en waarden.
Je zou normen en waarden het beste kunnen vertalen als richtlijn voor de sociale omgang met de mede mens enof samenleving. Alle religies hebben hun eigen normen vastgelegd, netzoals de diverse politieke stromingen. Zo zou je eigenlijk kunnen zeggen dat alle stromingen, ongeacht welke vorm van denken, spelregels zijn om een leidraad te zijn voor een desbetreffende stroming. De mens zoekt enof accepteerd een bepaald gedachtengoed, waarin het zich thuis voelt, daar de leidraad die aangereikt wordt overeenkomt met zijn enof haar denken, die gebaseerd is oa door de opvoeding en de leerschool van het leven. In de samenleving heb je spelregels nodig, deze worden mede door de politiek vastgelegd in grondrechten en wetten. Zouden er geen regels zijn dan krijg je chaos. Het verschil van de normen en waarden tussen religie en de politiek zit hem grotendeels in het woord liefde. Zowel naar de omnipotent en medemens, gezien in al zijn diversiteit. Daarnaast geeft de religie meer houvast in de vorm van behoudenheid, dan bv de politiek enof aanverwante instellingen, deze laatst genoemde is regelmatig onderhevig aan veranderingen. De religie dus niet, die blijft constant in zijn enof haar stelling en mede daar door voor vele mensen een begrip van standvastigheid. Een basis van vertrouwen, dat er altijd zal blijven. Terecht of onterecht, dat is vrije keuze van het individu.

3- Religie.
Religie is een van de oudste instellingen, die de vele vormen van zingeving  onderzoeken naar betekenisvolle verbindingen, waarbij meestal een hogere macht, opperwezen of god centraal staat. Je zou dus kunnen spreken van een spirituele algemene vorm, gedachten en gevoelens  met betrekking tot de zin van het leven. Het is dus niet het perfecte woord voor de betekenis van religie, dus zou je het meer in de filosofische zin moeten zien en beredeneren. De verscheidenheid is groot in de religie, maar je zou het eenvoudig gezegd beter op kunnen splitsen in 2 groepen, die daarna weer verder onderverdeeld kunnen worden. Te weten  monotheïstische religie hier wordt het specifieker begrip godsdienst gebruikt en polytheïstische religie spreekt men daarin tegen over een godendom.

Hindoeisme,is het oudste nog levende godsdienst ter wereld (plm 450 jaar voor Chr). Een bekend metafoor van hindoeisme is als stam van een boom, waar alle andere godsdiensten als bladeren aan groeien. Dit verklaart zowel hun tolerantie betreffende anders denkenden als vaak heftige afwijzingen van proselitisme(proselitisme, is het proberen mensen tot je eigen mening enof godsdienst te bekeren).

Zingeving, zou je als volgt kunnen vertalen: zoeken naar de zin van het leven in een diepere betekenis, men houdt dan de waarde aan van de periode tussen geboorte en dood en eventueel ook het spirituele bestaan dat de dood overstijgt. Elke religie heeft dus zijn eigen invulling gecreeerd betreffende zingeving, dat door elk individu op zijn enof haar eigen wijze wordt ingevuld enof vertaald.

4-De kracht van het positief denken.
Vanuit het dualisme gezien is wat een ieder wel weet dat het tegenovergestelde van positief,  negatief is. Positief ervaren we als goed en negatief als slecht. Zowel het een enof het andere kun je samenbundelen tot een kracht van energie en vanuit die kracht kun je daadkracht bewerkstelligen.

Normen en waarden zijn eigenlijk een onderdeel van de zinsgeving. Er van uitgaande dat alle religies de normen en waarden voor de mens in het positief daglicht stelt. Daar er toch nog veel verscheidenheid is, in denken doen en laten bij diverse religies. Zou je misschien alle normen en waarden op een rij kunnen zetten en daar waar de rode draad door heen loopt, deze samen kunnen vatten in een doorsnee richtlijn. Als deze richtlijn mondiaal aanvaardbaar zou kunnen worden, dan heb je een machtsblok in positieve zin. Alhoewel ik denk dat het een zeer lange weg nodig heeft om het te kunnen bewerkstelligen, maak het niet alleen de religie eensgezinder, maar ook het individu tot individu. Waardoor het machtsvacium van bv de elitairemacht eindelijk op een gezonde humane wijze doorbroken zou kunnen worden. Als we het voorrecht zouden mogen hebben om dit mee te mogen maken, krijgen we een ommekeer om zonder geweld een zingeving te creeren, waarin de normen en waarden van het individu eindelijk het echte bestaansrecht verkrijgen. Deze zingeving is door de tijd heen door de religie al vastgelegd, maar het wordt tot heden met voeten betreden en wordt het tijd om dit gegeven in samenwerking met ons allen om te zetten in de kracht van het positief denken.

5- Tot slot.
Laat duidelijk zijn dat er geen land, politiek enof religie is die zijn enof haar handen kan wassen in onschuld t.o.v. de neerwaartse spiraal van de normen en waarden, denk bv aan oorlog, kapitaal etc. Dit  proces is in een sluipproces langzaam maar zeker gegroeid, wat we heden ten dage overal om ons heen zien en ervaren. In mijn denken zou het mogelijk moeten zijn om dit negatieve proces te stoppen en het dus om te zetten in een positieve zingeving, door samenbundeling van positieve energie en dat schept een vreedzame machtsblok van energie. M.a.w. we zijn sterker dan menigeen bevroed. We moeten alleen nog leren om ons open te stellen voor elkaar, hierdoor verkrijg je mede het respect van je medemens. Het zal een lange weg worden omdat te bewerkstelligen, maar wel alle moeite waard om het uit te voeren, zodat we de generatie na ons een begin mee kunnen geven van het positief denken. Eigenlijk hebben we deze verplichting om hieraan een begin te maken. Veel zou ik hieromtrent nog aan toe kunnen voegen, veel zal ik ook niet vermeld hebben enof vergeten zijn. Het is ook absoluut niet mijn bedoeling om wetenschap enof religie samen te bundelen enof te bekritiseren. Mijn bedoeling is puur om op een humane wijze de zingeving, weer terug te geven aan ons mensen.

I have a dream, maar ik heb jullie allen nodig om de droom tot werkelijkheid te brengen. Paul.

80 gedachten over “Manifest voor de vrijheid van het individu en zijn kracht”

  1. Bemoeier, het gaat eigenlijk niet eens zo zeer om nieuwe vormen te bedenken, de bedoeling is eigenlijk om in zijn algemeenheid de oude waarden van normen weer terug te geven en in ere te herstellen. Die leidraad is in mijn denken niet losmakelijk te zien van ons leven. Mvg, paul.

 1. Hallo,
  Ik volg al een lange tijd visionair.nl, en wat mij opvalt aan de meeste artikelen, is dat alhoewel ze over verschillende onderwerpen gaan er bij de meeste artikelen toch een soort ondertoon ligt die het een geheel probeert te maken. Het lijkt mij daarom ook erg interessant om te zien hoe deze onderwerpen en gedachtes samenkomen en een geheel vormen in een manifest. Ik zou dit manifest als het in boekvorm uitkomt ongetwijfeld kopen!
  Groetjes, Thomas

  1. Thomas, een boek schrijven is een gegeven, die alleen kan als men genoeg informatie bezit om een boek te schrijven, maar hopelijk kunnen we die te samen op visionair verkrijgen. Daarnaast is dit een begin en hoop ik hieromtrent nog veel te kunnen en mogen te schrijven, want inderdaad normen en waarden is best uitgebreid. Maar eerst zien of we een begin kunnen maken. Mvg, Paul.

 2. Een paar opmerkingen:

  De oudste nog levende religie is het animisme met als centrale figuur de sjamaan. Dit stamt uit de tijd dat alle levende wezens, ecosystemen (meertjes, stroompjes, bergkammen en -toppen, etc) en ‘machtsvoorwerpen’ nog een ziel hadden. (De dieren en planten verloren deze merendeels toen de mens sedentair c.q. boer werd en dieren en planten produkten werden.)

  En voor de rest is het gewoon een kwestie van de geest ‘open’ houden, niet bevooroordeeld zijn over wat dan ook. En je denkbeelden elke dag bijschaven. En vooral niet – repeat: VOORAL NIET op zoek gaan naar een nieuwe religie! ;)

  1. Ik persoonlijk voel me het meest thuis in het filosofische (dus niet religieuze) taoisme.

   Daar is vooral belangrijk dat de natuur een bepaalde richting (of bepaalde richtingen) heeft of uitgaat. Als ‘cultureel’ mens moet je daarmee in een bepaalde harmonie leven; want hoewel we ‘culturele’ wezens zijn, komen we toch voort uit de natuur en zullen er altijd deel van uitmaken.
   Maar uiteindelijk is alles relatief. Het komt dus heel erg aan op je eigen gevoel en je eigen verantwoordelijkheid. Hoewel je uit de richtingen die de natuur heeft wel conclusies over je gedrag zou kunnen trekken.

   1. Razor, zo zie je maar weer dat je nooit te oud bent om te leren. Van het animisme had ik eerlijk gezegd geen wetenschap van. Sjamaan komt me wel bekend voor. Dus hierin ga ik eens verder spitten. Taoisme weet ik wel wat van en er is m.i. niets mis met de filosofische inslag en kan zeer zeker in dit verhaal een mede punt zijn om dit mee in te calculeren, graag indien mogelijk, welke statements je verwezenlijkt zou zien worden. Mijn dank. Mvg, Paul.

  2. Razor, heb net het animisme uit zitten pluizen en gelezen, mede ook van het sjamanisme. Frappant vind ik van dat gegeven, dat het mede verweven is in vele religies. Je zou eigenlijk kunnen stellen, dat het een basis oorsprong heeft van vele religies.  ook het sjamanisme is een zeer overkoepelend begrip voor traditionele geloven. Het belangrijkste op deze site was het woordje taboe , hier had ik al helemaal niet meer bij stil gestaan. Je zou het de voorloper van normen en waarden kunnen noemen althans m.i. Dit ga ik zeer zeker meenemen in het manifest.  Taoisme is een begrip van eenvoud en zodanig verwoord dat het niet te complex is en voor een ieder duidelijk te begrijpen is. Wel wordt hier duidelijk rekening gehouden met het dualisme, gezien verwoord heb in al zijn diversiteit. Mijn les die ik vandaag geleerd heb en mede dat ik dat al verwoord heb, dat je de vele  bestaande oude religies niet moet willen samen bundelen, daar elk zijn eigen interpretatie heeft, maar waardoor alles heen nadrukkelijk een rode draad loopt. Het mooie van een manifest is, dat je alle positieve gegevens samen kan bundelen, zonder de religie aan te tasten en de religie in zijn waarde kan laten. Nogmaals mijn dank. Mvg, paul

   1. De bekende sinoloog Christopher Schippers zei van het Taoisme dat het ’t jongere broertje was van het animisme: het is een soort meer rationale, filosofischer versie van het animisme. Het concept van ‘zielen’ is bijvoorbeeld veranderd in ‘energie’.

  1. Andre, bedankt voor je reaktie en had al een blauw vermoeden, dus wees getroost. Maar, als ik het zeggen mag, het onthoudt je niet om vanuit het atheisme geen reaktie te geven. Ik kan wel een paar stoten verdragen en daar hoeft wat mij betreft de vriendschap niet onder te lijden, mijn geest is zeer ruimdenkend. Het is voor mij net zo leerzaam om de gegevens vanuit welk perspectief dan ook te lezen, te begrijpen en vooral om te leren. De wereldburger is zeer uiteen lopend van aard en dat maakt het voor mij althans de moeite waard om daar inzicht in te verkrijgen. Tot slot: ik heb de religie alleen aangehaald om de oude normen en waarden, die we tot heel lang koesterden als voorbeeld aan te halen. Niet meer enof minder. Dus ik benieuwd ouwe rakker. Mvg, Paul.

 3. Ik vraag me verder af wat er achter de Sharia zal zitten. Als men lijfstraffen uitvoert en het daarmee afgehandeld is, zouden ze dan de westerse rechtsgang afkeuren? Dus vrijheidsstraf of geldboete, daarna terug in de maatschappij wat niet mee zal vallen en jarenlang of levenslang een stigma en beperkingen. Dan de schande in familieband, die met de Shariaingreep betaald wordt gezet, i.p.v. een strafblad?

 4. Geen alcohol of drugs (is niet gevangen in een verslaving), geen gokken (hetzelfde), geen prostitutie (niet gevangen in een ziekte of in een verleden), staan eigenlijk ook in dienst van vrijheid. Omdat het vlees zwak is wordt het afgedwongen door de regels van de Islam. In dit verband ook het hoofddoekje en geen seks voor het huwelijk.
  Geen rente houdt je vrij van schulden; misschien zijn de regels toch niet zo onverstandig, ze zorgen zelfs voor een meerderheid voor het voortbestaan, en verwerving van eigendom en eigen rechten.
  Wie doet het goed en wie doet het niet goed; gewoon het geweld is verkeerd. 

  Wie komt er weg met misdaden tegen menselijkheid (Bush, Assad?) en wie niet, en waarom? Wat is er aan te doen, enz.
  Dus zit de kern van het probleem (geweld) in de politiek of toch in de religie? Is de islam voorstander van waar de islamitische regels voor staan, of van geweld? Het geweld is gebaseerd tegen de ‘zondige’ christen. Waarom die Christenen dan opzoeken en invasief zijn? Zijn moslimlanden onveilig? Voor moslims dus niet. Dit waren wat vragen en gedachten van mij.

  1. Julie, vanmorgens eens rustig door het begrip Sharia gewandeld. Ook hier vindt je dus weer vele stromingen. Wat mij duidelijk werdt is dat deze stromingen en uitvoering hiervan, bepaald wordt door de Imams. Veel democratie enof gelijkgezindheid kan ik hierin niet vinden. Dus hebben de moslims nog veel te doen om een geheel te kunnen vormen, misschien kan later als we er toe in slagen om een rieel manifest samen te stellen iets voor hun betekenen?!
   Wie komt er weg met misdaden tegen de menselijkheid. In mijn denken is er geen land, natie, politiek enof religie enof andere vormen, die hun handen kunnen wassen in onschuld, gezien het verleden en in het heden, betreffende geweld etc. Dus kort door de bocht, de kern van het geweld zit bij ons mens zijn ingebakken.Mvg, Paul.
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Sharia

 5. Interessant manifest. Ik vond het zeer interessant om te lezen en het bevat onderwerpen die ik ook zou behandelen. Een gedachte die bij mij naar boven komt is de vraag in hoeverre jezelf bewust keuzes maakt. Genetische, biologische en omgevingsfactoren zijn bepalend voor de keuzes die je kunt maken. Ik heb ergens gelezen dat ongeveer 5% van je gedrag bewust gekozen is en 95% van je gedrag volautomatisch gebeurd. Grotendeels wat je doet en laat gebeurd is dus onbewust. De ontwikkeling van de brein is denk ik van groot belang van je kijk op de wereld.
   
  Als je in India bent opgegroeid, is de kans groot dat je een Hindu bent. En een Redneck in de VS denk toch weer anders dan een Rus in Moskou of een Chinees uit China.   
   
  Ik wil het in ieder geval even verder nog laten bezinken en kom er later wellicht op terug met enkele aanvullingen.

  1. Oom T, je gedachtegang in hoeverre jezelf bewuste keuzes maakt is een gegeven waar ik veel mee bezig ben. Zelf denk in de eerste instantie ( ik kan het volgende niet helemaal bevestigen enof hard maken) dat alles, maar dan ook daadwerkelijk alles word vastgelegd in onze DNA. Dus erfelijk door de genen word door gegeven aan de volgende generatie. Als je een keuze maakt, ongeacht in welke situatie, is doorgaans de eerste reaktie impulsief. Sommigen denken er eerst bewust over na, wat te doen, mijn belevenis voor mij zelf en de lering daaruit die ik onder vonden heb, kom ik altijd weer terug op de eerste gedachtegang die ik had. Neem ik enof maak ik een andere keuze, dan is deze doorgaans fout. Deze eerste impulsieve reaktie is volgens mij een reflectie handeling, die uit de data base komt van , zoals men dat noemt, het onderbewustzijn. Eigenlijk bevestig jezelf die gedachtegang al, door de voorbeelden die je aanhaalt. Ook kan ik me vinden in de  5% die je hierin aangeeft. Maar ook de foutieve keuzes worden dus dan vastgelegd. Daar de mens steeds complexer wordt, komt mede door de toevoeging van de nieuwe gegevens. Als je ervan uit gaat, dat de hersenen een chemie is, die zijn benodigde stoffen uit ons voedings patroon haalt en deze voeding ook steeds uitgebreider word, wordt hierdoor mede de complexheid van ons denken, doen en laten steeds groter. Dit is volgens mij de 5% nieuwe toegevoegde waarde.
   Dus zou je in de redelijkheidszin ook kunnen stellen, dat de normen en waarden, die we door onze opvoeding mee krijgen opgeslagen is in ons DNA en regelmatig dus bijgewerkt wordt. Hoe kijk jij naar het hierboven beschrevene? Mvg, Paul.

   1. Het blijkt volgens mij een mix van genetische, biologische en omgevingsfactoren die een rol spelen. De mate waarin welke factor dominant is en later weer kan worden gecorrigeerd door bewust keuzes te maken, is mijn inziens erg moeilijk te bepalen. Je komt dan ook weer op een interessante filosofisch vraagstuk terecht: in welke mate we beschikken over een vrije wil? Dat is iets wat erg moeilijk te bepalen is en waarbij je eigen levensbeschouwing natuurlijk ook een grote rol speelt. Als je het filosofisch of levensbeschouwelijk wilt gaan oplossen.

    Ik ben het met je eens dat genetische factoren zeker een belangrijke rol meespelen. Maar in welke mate precies? Dat is moeilijk aan te geven. De eerste reactie overigens die iemand als impuls geeft heeft te maken met je onderbewuste. Er komt een stimulus binnen daar reageer dan onbewust impulsief op. We schijnen als mens veel meer mee te krijgen dan we zelf doorhebben en bewust van zijn. In ons brein gebeuren erg veel onbewuste processen die de informatie die via onze zintuigen binnenkomen allemaal verwerken en daarmee ook filteren. Door middel van onderzoeken van neurowetenschappers en overige onderzoeken naar de hersenen/menselijke zullen er nog vele ontdekkingen worden gedaan die meer helderheid zullen gaan geven en ook weer nieuwe vragen gaan oproepen.    

    Een interessant boek die gaat over het bewust en onderbewust is het boek ‘Het slimme onderbewuste’. Het geeft erg mooi weer wat het samenspel tussen het bewust en het onderbewuste is met daarbij een overzicht van de laatste stand van zaken tot ongeveer 5 jaar geleden. Link: http://www.bol.com/nl/p/het-slimme-onbewuste/1001004002820929/

    Om weer te komen op je reactie. Iemands genen of DNA lijken me zeker erg belangrijk, maar het belangrijkste wat denk ik goed om te beseffen is dat je lichaam en daarmee ook je hersenen iets levendigs zijn. Het is altijd dynamisch en onder invloed van allerlei factoren die van invloed zijn op je persoonlijkheid. Pak en beet de eerste 18 jaar of misschien zelfs wel later tot je hersenen volgroeid, zullen denk ik grotendeels bepalend zijn voor de rest van je leven en daarmee de ontwikkeling van je persoonlijkheid. In die periode ontwikkelen je hersenen zich en worden er ook steeds nieuwe verbindingen in je hersenen aangemaakt. Je genen of DNA heb ik overigens gelezen dat het voor 50% van belang schijnt te zijn voor de ontwikkeling van je persoonlijkheid. Iemand met een vorm van autisme schijnt bijvoorbeeld minder gauw religieus te zijn dan iemand die neurotypisch of niet-autistisch is vanwege het meer moeite te hebben met inleven in de gevoelens van andere mensen. Er zijn sterke aanwijzingen dat autisme een genetische oorzaak heeft. Bovendien is autisme ook iets wat je de rest van je leven blijft houden.       

    Een voorbeeld van biologische factoren zijn bijvoorbeeld de eet- en drinkgewoonten van de moeder tijdens de zwangersschap. Omgevingsfactoren zijn vooral het gezin, de lagere school en de familie met vrienden-/kennissenkring. Dit zijn dan allemaal factoren die in mijn beleving van grote invloed zijn op je persoonlijke hersenontwikkeling en daarmee je onderbewustzijn. Als je hersenen volgroeid zijn, is het uiteraard wel mogelijk om bepaalde overtuigen nog aan te passen, maar zal dit stukken moeilijker gaan en (veel) meer tijd kosten. Hoewel er natuurlijk altijd veranderingen mogelijk zijn. Een burn-out kan je leven totaal op zijn kop zetten of een reis naar Afrika. En tijdens je leven doe je natuurlijk ook weer (veel) meer levenservaring op waardoor je anders kunt gaan of gaat nadenken over het leven.

    Samenvattend denk ik dus dat genetisch factoren van groot belang zijn, maar de biologisch en omgevingsfactoren zeker ook. En dan vooral tot het moment dat je hersenen volgroeid zijn. Normen en waarden zullen daarna natuurlijk ook wel veranderen, maar dat gaat denk ik wat geleidelijker. Hoewel er zeker belangrijke gebeurtenissen met grote impact op je leven een grote rol kunnen spelen zoals het krijgen van kinderen of wanneer je een burn-out zal krijgen waardoor iemands normen en waarden sneller kunnen veranderen.              

    1. Oom T, mijn lering in dit leven is dat het nooit 1 onderwerp bepalend is, het zijn altijd meerdere onderwerpen die elkaar overlappen die bepalend zijn. Hetgeen waar ik hierboven mee ben begonnen te schrijven, is maar een gedeelte van hetgeen wat ernog in de pen zit. Dit geschrevene is maar om te zien in hoeverre de interresse ligt in dit onderwerp enof het ook zin heeft om de volgende onderwerpen die hieraan gerelateerd zijn te schrijven, samen vormen ze dan straks een geheel, maar je moet ergens beginnen en het moet ook niet te lang zijn. Normen en waarden zijn in het verre verleden ontstaan, nu blijkt dat taboe een nog ouder gebruik is. Je zou kunnen spreken van de voorloper van normen en waarden. Het is te complex om dit op een A4 te plaatsen. Het brein is hierin eigenlijk het besturingssysteem, die werkt met de gegevens van het opgeslagen data, zowel in de hersenen als in het DNA. Dan hebben we het nog niet gehad over emotie, de ziel en de geest die hierin mede een rol spelen en hun samenspel. Wordt vervolgt. Mvg, paul.

    2. Daar ben ik het helemaal mee eens. Het leven is niet te vangen in 1 onderwerp. Ik ben dan ook zeer benieuwd waar dit initiatief gaat eindigen. Het stuk wat er nu ligt, is denk al een goede basis. Het slim om een proefstuk te lanceren en te peilen in hoeverre er behoefte eraan is. Feitelijk is het eigenlijk een soort van een crowd source project waar bij je mensen uitnodigt om mee te denken en eventueel ook mee te schrijven.     

     Ik ben ook even gaan kijken naar wat een manifest eigenlijk is en wat het moet zijn. Er blijken dan al in het verleden beroemde manifesten te zijn geweest zoals het communistisch manifest.

     Een onderwerp die ik heb leren kennen dankzij deze website en in de FAQ staat is een onderwerp die ik zeker erin zou willen terugzien is de Gulden Regel: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gulden_regel_%28leefregel%29 ‘Behandel anderen zoals je door hen behandeld wil worden.’ Het bevat al een goede basis die in vele levensbeschouwingen weer terugkomt.

      
     Ik ben overigens wel benieuwd hoe dat geheel eruit zou moeten komen te zien? Welke onderwerpen heb je in gedachten om verder nog aan het manifest toe te voegen zonder dat het uitgebreid wordt?

     Wat trouwens ook wel mij is opgevallen dat het manifest met het plaatje met de zeemeeuw veel lijkt op het logo van de Libertarisch Partij. Een manifest voor de vrijheid zou je dan ook kunnen associeren met het liberalisme. En dat lijkt me nu net net de bedoeling. :-)

     Dit is dan meteen ook de grote moeilijkheid van een dergelijk manifest om iets op te stellen zonder dat meteen gelinkd wordt aan een bepaalde idealogie, levensbeschouwing, religie of filosofie. Iedereen heeft weer zijn of haar eigen wereldbeeld.      

      

    3. Oom T.

     Frappant dat wij tot dezelfde eindconclusie zijn gekomen op het laatst, in ongeveer gelijkwaardige opzet. Dit met de stelling, dat wat u niet wilt dat u geschied, doe dat ook een ander niet. Uw reactie hierboven was nog niet te lezen vóór twaalf uur. Ook heeft u goede inzichten in onder meer het effect van een burn out.
     Mijn complimenten voor uw commentaar. :)

    4. Bedankt voor het compliment. Ik mag graag meedenken over dit soort onderwerpen. Het is aansprekend en zet je tot nadenken.

    5. Oom T, ik zie een vogel in vlucht als onbeperkt je weg kunnen vervolgen, zoals jij die zou willen volgen, dus geen beperkingen maar vrijheid. Het absoluut niet bedoeld om welke vorm van politieke kleur aan te duiden.De gulden regel zal ik nazien. Hoe het verder gaat, zal je geduld moeten hebben, daar ik niet vooruit wil lopen op de gang van zaken. Mvg, paul

    6. Dat begrijp ik goed dat het niet de bedoeling is om iets van filosofie of iets dergelijks op te dringen. Het moet iets algemeens zijn. Ik zie ook dat het woord ‘niet’ mist of eigenlijk de ‘i’ in mijn laatste reactie. :-)
      
     Ik snap de beeldvorming echter ook wel goed. Zo vrij als een vogel. Goed gevonden. Het wordt echter dus ook geclaimd door politiek partijen die vrijheid ook hoog hebben staan als de PVV en dus de Libertarische Partij. Het is gewoon een attendering.
      
     Ik ben verder wel benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen dit pamflet. Succes ermee!    

 6. Ik heb na overleg met o.a. Paul even een grondige opruimsessie gehad in de posts, vooral omdat er wat zaken persoonlijk al naar elkaar toe uitgesproken waren en dit niet nodig was om in de openbare ruimte te blijven staan, de partijen kunnen zich bij Paul en elkaar melden mocht er behoefte zijn dit verder met elkaar uit te spreken. Daarnaast heb ik ook een aantal andere offtopic reacties verwijdert.

  Mochten er tussen de reacties die ik verwijdert heb toch ook inhoudelijke standpunten zijn weggevaagd dan hierbij het verzoek deze even on topic opnieuw te schrijven en volledig te richten op Paul zijn stuk.

  Groet Douwe 

 7. @ Julie, je opmerking ‘het is best goed leesbaar hoor’ weet ik even niet te plaatsen.
  Ik hoop dat dit niet geeft.
   
  Heel goed dat jullie de site schoon van vervuiling willen houden.
  De vraag blijft dan uiteraard, welke informatie bij jullie als vervuiling aangemerkt wordt. In de rechts-links politiek worden de feiten welke door de tegenpartij aangedragen worden doorgaans als vervuiling (lees ongewenst) gezien.
   
  Als ik op dit topic de bijdrage van Oom T(om? dat was een héél goed boek) lees, dan vraag ik mij af  hoe groot de vrijheid van het individu eigenlijk slechts is.
  5%, draagt hij zelf aan. En daar kan ik mij, ook met het oog op de recente geschiedenis op deze draad, heel ver in vinden.
  Zelfs aangaande mijzelf haalde ik het woord geconditioneerd aan.
   
  Dan kom ik bij dit manifest nog steeds niet verder als nog maar de titel.
  Ho maar Paul, wil ik dan roepen, laten we maar stoppen, want de vrijheid van het individu blijkt, ook al op deze draad bewezen, weinig of niks te zijn.

  Daarom Julie, was jouw waarheid al een koe, mij uiteraard al decennia bekend.
  Daarom Julie zie ik ook niet in waarom mensen de kracht zouden hebben – en dan ben ik weer nog maar niet verder als de titel van dit manifest, dat zie je wel – om, zoals jij zegt, er samen uit te kunnen komen.
   
  Edoch binnen mijn 4000 jaar beproefde cultuur, zo weet jij ook, is daar een uitstekende oplossing voor (mag die hier op Visionair genoemd worden?) :
  Wat wij niet kunnen, is wel mogelijk bij Paul zijn Omnipotent, Die noem ik de Almachtige (is dat eigenlijk niet hetzelfde woord in onze taal??)
   
  Daarom Julie, – en ik zit nu te janken achter m’n toetsenbord – heb ik die Omnipotent vannacht met kracht aangeroepen, omdat m’n eerder genoemde zielsmedelijden tot grote hoogten was opgelopen. Want ik snap helemaal wat er aan de hand is. (mag wel op mijn leeftijd hè?) En we hebben allemaal wel een ziel welke verloren kan gaan, weet ik met nog miljoenen anderen.
  Mag dat hier blijven staan op uw site, meneer Beerda?
   
  En ja, dan heb ik de uitwassen aangewezen, waar die vrijheid van het individu in bepaalde eerder genoemde religiositeiten, geregeerd door de foute geesten, toe kan leiden. Die blijken dan niet gering te zijn.

  En dan is het voor mij geen toeval waar hier de krant van zaterdag nu nog rondslingert, met op de voorpagina in grote letters het bericht dat een meisje van 14 door de buren doodgepest is. (waar ik eerder naar verwees)
  En dan wil ik, teneinde de ernst aan te kunnen geven van waar de vrijheid van het individu in eigen kracht, toe kan leiden, met permissie toch nog even die ene intrieste zin aan mogen halen, waar wordt gesteld dat het meisje in de woning van de buurman ernstig zou zijn gepest, geslagen en vernederd met urine en poep, voor ze uiteindelijk overleed.
   
  @ oom T: Ook ik wordt voor 95% gedreven door Krachten van buiten, wel heel bewust hoor, maar ook met mijn volste instemming en tot grote vrede en vreugde!
   Heerlijk joh!

  1. Ben,
   Met dat het goed leesbaar is, bedoel ik je tekst, dat dat niet echt aangepast hoefde te worden. Of ik heb misschien wat gemist?
   Die waarheid (je kunt een ander niet veranderen, alleen jezelf) staat los van de kracht er samen uit te komen. Het vertrouwen om er samen uit te kunnen komen had ik gebaseerd op het geloof van u (naastenliefde, intentie van goede wil) en de toenemende vermogens van Antares. In een volgende fase gaan jullie geen debat meer uit de weg hoop ik.
   Bij het idee van een ‘verloren ziel’ helpt het misschien om het goede in elkaar te zien.
   En wat in het nieuws komt is toch redelijk bijzonder i.p.v. algemeen, anders zou het niet in het nieuws komen. 
   Nou, keep cool jullie. (een beetje ijs uit de diepvries in een zakdoekje voor je voorhoofd) 

 8. @ oom T: heel hartelijk dank voor uw woorden.
  Ik voel mij ook een schatrijk mens. Daarom maak ik ook zo graag reclame voor wat we geloof in God noemen. Waar mijn ervaring en die van miljoenen anderen is, dat Hij zo graag een relatie met ons aan wil gaan. Hij heeft een oneindige liefde voor alle mensen, wat Hij in het geschenk van Zijn Zoon tot uitdrukking bracht. (dat wordt ook in de Baptistengemeente geleerd).

  En voor dit manifest voeg ik dan graag toe: De Almachtige houdt er geen slaven op na, wel wat wij kinderen noemen. Die staan immers veel hoger op de ranglijst en voelen zich niet gebonden, wel verbonden. Maar een verbond knelt niet, dat levert iets op, maar wat onnoemelijk knelt, is slavernij.

  Alle boze machten willen ons in slavernij gebonden houden. De financiële machten zijn daar op dit forum zo’n vreselijk duidelijk voorbeeld van.
  Zo geloof ik in en beleef die ook, de vrijheid van elk individu in de hoede van de Almachtige, door Zijn kracht! Daar wordt iedereen toe uitgenodigd.

   1. Xtabay, heb het verhaal gelezen en getracht de ev vervolgen te vinden, maar dat is me niet gelukt. Wel de thora verder uitgespit en ook hier blijkt dat er weer vele stromingen zijn die de thora op hun eigenwijze hebben geschreven. Als ik al dacht dat de huidige mensheid complex was, blijkt nu dat het in het verleden niet minder was. Nu zou het kunnen zijn, dat er waren allemaal kleine stammen, met hun eigen verhaal, dat daardoor de verscheidenheid toen destijds al groot was. Mvg, Paul.

    1. Echt vervolgen op dit stuk (Ezzat) kon ik ook niet zo snel vinden, wel heeft Ezzat een eigen blog http://ashraf62.wordpress.com/ waar je al scrollend a/d rechter zijde bij recommended books misschien nog wel wat leuke dingen kunt vinden. Waarschijnlijk heb je ook een paar links i/h artikel doorlopen en kun je zo weer verdwalen op andere paden, zelf vond ik dit wel kort, krachtig en aardig: THE EGYPTIAN CREATION MYTH http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&list=PL2FBEF5BD070F097A&v=uTy49JlgJZE
     Aardig om eens te bekijken (controversieel bv. Jodendom eerst polytheistisch was met nogwel een vrouwelijke mede oppergod, als ik het me goed herinner) is bv. Bible’s Buried Secrets 3-delig (Dr Francesca Stavrakopoulou http://www.bbc.co.uk/blogs/tv/2011/03/bibles-buried-secrets.shtml): Ep. 1: Did King David’s empire exist? https://www.youtube.com/watch?v=QGXemCRNNH4
     en om af te sluiten, want we kunnen allemaal eindeloze lijsten maken van aanbevolen materiaal, een boek van Dr. Bart Ehrman; Misquoting Jesus – The Story Behind Who Changed the Bible and Why, maar ook andere boeken van zijn hand zijn boeiend.
     Altijd spannend de wereld met anderen te verkennen!
      

  1. Link gaf slechts eerste deel en het kan aan mij liggen maar op YT niet zo 1-2-3 vervolg gevonden, normaal pak ik dan alternatieve mogelijkheden, maar voor diegene die het op het net via een videokanaal willen zie (compleet), dit is een alternatief (er zijn er vast meer die werken en compleet zijn)
   http://www.1channel.ch/external.php?title=Ancient++X-Files&url=aHR0cDovL2dvcmlsbGF2aWQuaW4vOTEzcm44bTg0dGJm&domain=Z29yaWxsYXZpZC5pbg==&loggedin=0
   (en ja even door wat reclamehoepels heenspringen, het is niet anders)

  2. Andre, de videoclip bekeken en het verhaal van Orpheus opgezocht en gelezen. Mooie mythe om te lezen in dat verhaal kwam ik het woordje dogma tegen. In die tijd waren dogma’s dus al aan de orde. Dat is denk ik een belangrijk statement in een van de vele rodedraden betreffende normen en waarden. Wat mij ook opvalt in het naspitten van religies, betreffende de normen en waarden is dat er toen destijds al veel onderscheid was en vele stromingen. Dat is tot dusver mijn lering. In ieder geval bedankt. Mvg, Paul.

   1. Goedemiddag Paul, het doet mij plezier jou de interessante verbanden te kunnen laten zien, in de geschiedenis van ontwikkelingen die tot o.a. het christendom leidden. De laatste o.a. hedonistische stromingen, dan de opvolger in lijn daarnaast het orfisme, dat omstreeks 550 tot 600 v chr ontstond uit interpretaties en voorkeuren van de profeet Orpheus. Dit geloof was duidelijk georiënteerd zoals je kunt zien, op wat wij noemen zedelijk gedrag, normen, waarden, en onmiskenbaar overeenkomende met het hedendaagse christendom. Dit inclusief de kruisiging van Orpheus, die daarmee de schuld van het mensenvolk op zich nam, zoals de herontdekte geschiedenis van het orfisme vertelt. Het was destijds een smeltkroes van vele stromingen, religiën, en verafgoding, veroorzaakt doordat de romeinen na hun vele veroveringen,  hele volkeren inlijfden, compleet met hun geloven. Het maakte deel uit van hun strategiën en politiek, om de veroverde volken hun eigen religie te laten behouden, daar dit dan hun vreedzame medewerking aan het proces van inlijving meer bevorderde. Door de grootte van het romeinse rijk, kwamen anders de geïnstalleerde bestuurders in problemen met de inheemse bevolking, wat het leger teveel zou versplinteren. Uit deze enorme smeltkroes van religiën, destilleerde zich uiteindelijk later op het europese grondgebied, het vroege christendom. Met daarnaast uiteraard nog steeds de anders georiënteerden, (nu heidenen genoemd) die later door het beter georganiseerde christendom, te vuur en te zwaard bekeerd werden of uitgeroeid, compleet met het zorgvuldig vernietigen van atributen en andere sporen. Dit was een noodzakelijk proces tijdens de annexatie, omdat anders opleving van de oude religies en stromingen, tot verzet en opstanden kon leiden. Hele volkeren uitroeien, omdat het verwijderen van heidense sporen en religies in hun geestesbeeld bleef bestaan, bleek geen optie. Daarom werden deze geïntegreerd in het christendom, als zijnde van christelijke oorsprong. Van daaruit ontstond de behoefte aan de integratie van de figuur Jezus, met Orpheus en het orfisme als bron van inspiratie voor het christendom. Je kunt aan de verhaallijnen al zien, dat de ontwikkeling van het christendom, zich naast de juist daardoor afnemende macht van het romeinse rijk bevond. Dit was de romeinen een doorn in het oog, en vele orfisten en christenen verdwenen in de arena’s. Die werden over één kam geschoren, men kon immers geen duidelijk onderscheid maken tussen het orfisme en christendom. De resterende orfisten gingen als gevolg hiervan ondergronds in de catacomben van rome, waar ze hun sporen als veronderstelde christenen hebben achtergelaten. Als gevolg van het grondig wissen van sporen, wat bewezen efficiënt deel uitmaakte van het christelijk beleid, en slechts de benamingen als verschil tussen het orfisme en het christendom, integreerde het orfisme volledig in het christendom, en verdween. 200 jaar later werd de bijbel in z’n eerste vorm geschreven. Met alle mythen en ongeschreven volksverhalen als basis, zonder geschreven houvast kon niemand zich tegen de inhoud daarvan afzetten. Er waren geen andere bewijzen overgebleven, dan de verhaallijnen die de bijbel oplegde als geschiedenis van het christendom. Weer een paar honderd jaar later werd de Koran geschreven, in navolging op de successen van het christendom en hun bijbel. Uiteraard werd de inhoud daarvan geënt op de inhoud van de bijbel, zoals de christenen dit deden met het orfisme en de figuur Jezus. De geschiedenis herhaalde zich, zoals dit voor de hand lag. De afwijkende normen en waarden van de islam, stonden die van het christendom nog niet in de weg, maar versterkten elkaar in de verhaallijnen, dacht men toen nog… Helaas, in deze modernere tijden heeft men olie ontdekt onder islamitische gronden. Uit de schaarste en nood ontstonden hieruit de strijdtonelen, en de daarmee uiteindelijk gewraakte echo’s, die wij moeten ondergaan als het terrorisme. De verschillende filosofiën zijn verder uit elkaar komen te liggen, omdat de islam zich tot een veroverings strategie ontwikkelde, waarbij de anders denkenden als ongelovigen worden bestempelt, ook de christenen dus. Helaas pindakaas, koekje van eigen deeg… Dat wat u niet wil dat u geschied, doe dat ook een ander niet, dat is de moraal van dit verhaal over normen en waarden.
    Hopelijk heb je hier wat aan Paul, veel succes. ;)

    1. Beste Andre, het orfisme vanmorgen in grote lijnen ook onder de loep gehad en het klopt wat je schrijft. Het verbazing wekkende van dit gegeven is dat als je normen en waarden hanteerd, dat het net zo gemakkelijk omgezet kan worden in oorlog. Je zou dus kunnen stellen dat angst hierin een zeer grote rol in speelt. De angst om de eigen geloofwaardigheid van de desbetreffende religie te verliezen. Als je dan het hindoeisme bekijkt, gaan die daar veel eenvoudiger mee overweg en lijven ze de andere religies in, denk aan de metafoor boom en hun blaadjes. De boom is de stam enof basis van het hindoeisme en de blaadjes zijn alle andere religies. Dus hier was al sprake van ruim denkenheid. Zover ik het nu begrepen heb, zijn de al oude bekende religies ontstaan door hun mythe en verhalen en later opgeschreven, pas later zijn hier normen en waarden aan toegevoegd, die rieel aanvaardbaar werdt gemaakt om het leven een doel te geven. Bedankt mvg, Paul.

    2. Zo komen we op de gedachte, dat normen en waarden een oppertunistische leidraad kennen. Afhankelijk van de plaatselijke belanghebbenden, in de eigendommen van andere groepen, op of in de leefgebieden daarvan.

    3. Mede daarom vind ik het erg leuk de boeken van Frans de Waal en Desmond Morris te lezen. Over de biologische achtergrond van waar de mens vandaan komt en hoe al die groepsspelletjes van dominantie, partner verkrijgen etc. ook gewoon heel hard opgaan voor mensen en vaak veel dichter bij de mens staan dan onze eigen geschapen realiteit over onszelf van rationele, eerlijke wezens.  

     http://nl.wikipedia.org/wiki/Frans_de_Waal 

     http://nl.wikipedia.org/wiki/Desmond_Morris 

     En Midas Dekkers schrijft natuurlijk ook prachtig al is dat soms wat minder op dit soort achtergrond van waar de mens vandaan komt.

     http://nl.wikipedia.org/wiki/Midas_Dekkers  

    4. Interessant verhaal. Het orfisme kende ik nog niet. Het heidendom heeft mij bijvoorbeeld altijd wel wat geïnteresseerd, dus dat aspect kende ik wel. Ik heb ook wel eens van gnostische christenen gehoord. In hoeverre hebben ze tem maken gehad met het orfisme of wat was hun relatie met het orfisme?
      
      

 9. Je hebt gelijk XTABAY, slechts het eerste deel wordt hierin vertoond. De mensen die hier op deze site echt thuishoren, zijn over het algemeen zeer goed in staat om de hele documentaire te vinden. Hen zou ik zeer dankbaar zijn voor een complete link. Ik ga nu mijn rust nemen, en hopelijk tot morgen, en anders later. Tot slot mag ik u aanraden, om het schrijven van Ludmilla Filipova tot uw bronnen te nemen op uw gemak.

  1. @Julie hou wel vd oudheid maar dacht even in een Babylonische spraakverwarring terecht gekomen te zijn; het valt gelukkig wel mee.
   Anteres Ancient X-files is te vinden bij mijn/de 2e reactie (22.23u) (aannemend dat dat de docu is die A. bedoeld).
   In het artikel v. Ezzat zitten erg veel verwijzingen/links en video’s, denk dat je daarna toe verwijst, maar Opinionmaker linkt niet Ancient X., maar is denk ik wel boeiend om eens door te snuffelen, kortom Ancient X-f: http://www.1channel.ch/external.php?title=Ancient++X-Files&url=aHR0cDovL2dvcmlsbGF2aWQuaW4vOTEzcm44bTg0dGJm&domain=Z29yaWxsYXZpZC5pbg==&loggedin=0
   En Julie petje voor jou en de andere mods af om in sommigen draadjes, die vaak meer lijken op labyrints, niet de weg kwijt te raken.

    1. Ik was vandaag in de stad en zag op een doek buttons opgespeld, waaronder èèn met de tekst: ‘Half bezopen en gèèn doorzettingsvermogen.’ Wat is erger, zijn geval of jouw geval :)?
     Indien jouw geval erger is wil ik je reactie wel verwijderen.

    1. Alleen op sluik haar zit een petje echt goed. Maar weet je wat je doet, je zegt gewoon “Chapeau!”. Dat past ook goed bij jou :).

 10. Beste mensen, ik realiseerde me, dat ik eigenlijk het meest belangrijkste onderwerp, die zeer bepalend was en is voor de keuzes die we maken, nl Angst. In de hierop volgende onderwerpen kom ik hier uitgebreider op terug. De bedoeling is om stap voor stap de onderwerpen te behandelen, om uiteindelijk daar te komen waarvan ik denk dat we moeten uitkomen. Ga nu aan deel 2 werken. Hieronder de toevoeging bij normen en waarden:
  2A-Indoctrine.
   
  Normen en waarden zijn eigenlijk ook onderhevig aan indoctrine. Vooral de religie gebruikt de indoctrine om een bepaalde nadruk te leggen op vastgestelde normen en waarden. Buiten dit gegeven wordt het ook gebruikt om door angst, de volgelingen in een bepaalde koers te leiden en op deze manier een controle te kunnen uitoefenen op de desbetreffende volgelingen van die religie (lees macht). Een mooi voorbeeld daarvan is het begrip goed en kwaad enof hoe je het dan ook wilt verwoorden. Bij christenen is goed zijn, de beloning  naar de hemel (paradijs), waar je voor al door  je goedheid beloond wordt. Ben je kwaad enof een slecht persoon voor oa je medemens, dan zal je in de hel belanden, waar dan het bekende vagevuur zal zijn. Je zou hier dus kunnen spreken van indoctrine. Niemand wilt bij de gedachtengang  in het vagevuur belanden, want vuur en de daaraaan gerelateerde pijn, wil niemand ervaren, dat is dus geen prettige gedachtengang. M.a.w. je wordt voor de keuze gesteld, dat zou je dus als indoctrine kunnen verwoorden. Ook onze opvoeding va de geboorte tm we zelfstandig mogen zijn, wordt je dus ook gestuurd. Tot slot, ook de wetgeving zou je dus als een vorm van indoctrine kunnen aanvaarden. Er wordt dus in mijn denken misbruik gemaakt van “de Angst”, waar wij mensen aan onderhevig zijn. Dan hebben we nog het woordje taboe en dogma’s, deze twee woorden zijn minder beladen dan indoctrine. Deze angst zou je dus mee moeten nemen in alle vormen van keuzes die we maken, zowel bewust als onbewust. Ook hier valt nog zeer veel over te schrijven, maar hier kom ik later uitgebreider op terug. http://nl.wikipedia.org/wiki/Indoctrinatie

  Mvg, Paul.

  1. Ja volgens mij is de leegloop van kerken de oorzaak van de normvervaging, niet het gevolg, en daarom moet er misschien iets anders voor in de plaats komen.
   Vandaar mijn eerste reactie.

   1. Hoe mensen mensen geworden zijn, is een echte aanrader van jewelste Paul. Dat artikel moet je niet laten ontbreken als deel van de bronnen waar jij uit put. Het kost een paar uurtjes lezen, maar is naar mijn mening echt de moeite waard.

 11. Andre, Ik heb het gelezen gisteravond alleen ik had wel een paar uurtjes meer nodig. Laat duidelijk zijn dat in het geschreven zeer veel werk, onderzoek en tijd in gaat zitten. Alleen ik mis wat punten in dit verhaal nl, het gedrag van dieren was en is tm het heden de bepalende factor in de communicatie onderling, deze ging mede gepaard met vooral keelgeluiden etc. Dat apen door de tijd heen hun armen en benen begonnen te gebruiken, was niet zonder redenen, dat ging om eigen bescherming. Het frappante is dat deze basis tm heden ook terug te vinden is in het gedrag van mensen. Dus niets bijzonders direkt en eigenlijk ook wel logisch. Dat de keel geluiden omgezet werdt in tonen bij de soort die later en nu de huidige mens is geworden is en was een complexce ontwikkeling. Het heeft in de eerste instantie te maken met voedsel. Het dier wat zich tot mens heeft verheven, was een alles eter in de ruimste zin des woord. In het voedsel en nog heden ten dage zitten kleine elementaire stofjes die mede zorg gedragen hebben voor de verdere ontwikkeling van de mens, gezien in al zijn diversiteit. Dit is stap bij stap door gegeven via overerving. Lees RNA en later de complexheid naar DNA (denk ad dubbele helix). Tot slot, al het levendmechanisme is opgebouwd door chemie en de huishouding wordt bestiert door bacterien en enzymen etc. Maar ja nu loop ik weer vooruit op mijn schrijven van deel-2. Maar toch mijn respekt voor Frans. Mvg, paul.

  1. Ik moest hem ook in twee keer lezen Paul, het is teveel om in één keer te doen, want je verliest op den duur concentratie. Ik vond het vooral interessant om te lezen hoe de sociale, leidinggevende rol van de vrouwen in stamverband, het grootst is geweest voor de ontwikkeling van taal, en daarmee het gebruik in dat verband van vuur. En natuurlijk, dat het gebruik van vuur onlosmakelijk verbonden was met taal. Alleen die hominidensoorten, die met taal een betekenis konden toevoegen aan vuur, konden daarmee afstand nemen van hun instinctieve angst ervoor. Taal leidde tot de introductie van nieuwe werelden, die zich geïsoleerd van de natuurlijke omgevingen afspeelde in het stamverband, waar die taal ontwikkeld en gesproken werd. Men werd niet langer alleen geconfronteerd met een tot dan onbesproken wereld, die er voor ieder wezen hetzelfde uitzag in de leefgebieden. Dit bleek de sleutel tot een creativiteit van ongekende proporties voor hun, omdat ze nu informatie en dus individuele oplossingen voor problemen konden delen en aan elkaar  doorgeven. Zo ontstonden de eerste stamculturen, en de daaruit voortvloeiende normen en waarden van die specifieke stammen, echter zonder enige religie in het begin. Die kwam later pas, toen men woordelijk in staat was om onverklaarbare, geheimzinnige fenomenen een benaming te geven. De eerste sjamanen waren dan ook vrouwelijk moet je wel aannemen. Die verzorgden tenslotte niet alleen de kinderen, maar ook de zieke stamleden en gewonde mannen. De gezonde mannen gingen op jacht. In tegenstelling tot het primitieve beeld van de holenmens, waarbij de ongelikte, ruwe beestman een vrouw aan haar haren naar zijn hol sleepte, waren in werkelijkheid de vrouwen de baas. Dit is honderdduizenden jaren zo geweest, tot door de honger gedreven door klimaatveranderingen, andere stammen elkaars leefgebieden betwistten. Pas toen werd het een mannenmaatschappij, met heel andere normen en waarden. Hun politiek gekonkel bracht het uiteindelijk tot wat we nu (nog) zien. De religieuze, moordlustige stromingen, waarin de vrouw een ondergeschikte rol speelt, en alweer met daaraan aangepaste normen en waarden. Maar het tij keert gelukkig, de emancipatie rukt steeds verder op en werpt vruchten af, het begin is er. En ja, we hebben alweer andere normen en waarden nodig, maar dat moet democratisch geschieden…. ;)

   1. Andre, in de natuur heb je 2 verschillen, te weten: solitair levende dieren en dieren die in een kudde leven. Bij solitair levende dieren, is het vrouwtje de sterkste faktor, Bij kuddedieren is het mannetje de sterkste, alleen hij moet zich wel bewijzen dat hij ook inderdaad de sterkste is. Dit is mede om het nageslacht zeker te stellen van kracht. Gelukkig zijn we wel wat verder als mens door geevolueerd want ik zie me zelf mijn liefhebbende vrouw nog niet aan de haren naar bed toe sleuren. Ondanks dat we nog zeer rijk zijn in onze genen aan informatie betreffende die tijd. Maar ja uitzonderingen bevestigen de regel, dus ook een vrouw kan wel degelijk een goede leidster etc wezen, maar ook hier geld de uitzonderingen en het woordje emancipatie, druist tegen alle natuurlijke wetgevingen in. Mvg, Paul. :-D 

 12. De laatste illusies die mensen eventueel nog koesteren ten aanzien van hun ‘vrijheden’ kunnen ook wel losgelaten worden.

  MDI VERBIEDT VOORTAAN GEDACHTEN!!!
   
   
  = Nog even een argument ter ondersteuning van de gedachte dat moslim van nature een andere levensvorm is dan de mens”. =
  Bovenstaande woorden, de eerste zin van een groter comment, zijn volgens het MDI verboden en dienden verwijderd te worden van het blog!
  De arrogantie en intimidatiemethoden van die duistere club MDI (Meldpunt Discriminatie Internet) begint zo langzamerhand behoorlijk de spuigaten uit te lopen.
  Naast de voortdurende bekende bedreigingen van iedereen die zijn of haar ongenoegen uit tegen de voortdurende massale islamisering van ons Westen, wordt ook angst aangejaagd en wordt men zelfs voor de rechter gesleurd. Bovendien heeft die kliek nu een nieuw intimidatiewapen in de strijd geworpen;  men mag het zelfs ook niet meer denken!
  Ik heb niet de pretentie wetten te interpreteren noch de wens een strijd tegen dit soort volksvijandige pro-moslimorganisaties aan te gaan of de illusie te koesteren dat mijn gedachten een toegevoegde waarde hebben in het openbare islamdebat. Maar gekker moet het toch niet worden!
  MDI censureert onze gedachten!
  http://diamental.nl/images-linsky/midiverbied/midiverbod.html 
   

  1. Laat me niet lachen joh, en laat je niet kisten door je angst voor de terreur die dat soort organisaties wil uitoefenen. Zij leven van jouw angst, en spinnen daar hun onreine webben op, van juist discriminatie en onderdrukking van de vrijheden van de mens.

   1. Paul R.,  Officieel gaat het zo:

    Dat wat je gelooft worden je gedachten
    Je gedachten worden je woorden
    Je woorden worden je handelingen
    Je handelingen worden je gewoonten
    Je gewoonten worden je waarden
    Je waarden worden je bestemming

    (Je lichaam weerspiegelt je binnenste essentie, je kunt proberen deze te verbergen, maar de waarheid komt altijd naar boven)

    Kun je hier iets mee?

    1. Je gedachten hebben met je persoonlijkheid te maken: heb je negatieve of positieve gedachten? Voorzie je problemen of resultaten? Programmeer jij je gedachten in de richting van wonderen of rampen?

 13. Beste Julie, in het huidige leven van de mensheid heb je absoluut een kern, maar dat noem ik een schijn proces. Maar de basis van het gegeven van de overtuiging komt voort uit de indoctrine van het verleden. Mvg, Paul.

  1. Julie, eigen verantwoordelijkheid is een norm, die zolang de mens bestaat een gegeven is die vastgelegd is in de genen en door vererving wordt door gegeven. Maar dat niet alleen, het zijn eigenlijk spelregels die ons opgelegd zijn door indoctrinatie. Netzoals opvoeding. Maar wie verteld mij dat het gegeven het juiste is? Juist het is een aanname om chaos te voorkomen , een structuur die ontwikkeld is door verschillende leiderschappen door de tijd heen. Ook hier geld de regel onwetenheid creeerd fantasie. Mvg, paul.

Laat een reactie achter