ethiek

Iraanse herdenkingsprent, waarbij de martelaar Soleimani wordt opgehaald door de islamitische doodsengel Israfil. In werkelijkheid was de man verre van een heilige en verantwoordelijk voor de dood van duizenden mensen. Bron: Islamitische Republiek Iran

Waarom het beter is een generaal te doden, dan een soldaat

Door middel van een gerichte raketaanval door de VS is Qassem Soleimani, het brein achter Hezbollah, de bewapening van Islamitische Jihad en Hamas en talloze Iraanse terreuraanslagen tegen tegenstanders van het Iraanse bewind voorgoed uitgeschakeld. Deze actie wekte veel kritiek. Is deze kritiek terecht?

Wie was Qassem Soleimani?
Soleimani was een van de drie machtigste mannen binnen Iran. Hij stond aan het hoofd van de Al Quds Strijdkrachten, een onderafdeling van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde. Al Quds (Arabisch: De Heilige) is de term waarmee islamieten doorgaans Jeruzalem aanduiden en het ideologische hoofddoel van deze groep is het ‘bevrijden’ (m.a.w. onder islamitisch gezag brengen) van Jeruzalem. Deze garde vormt een staat binnen de Iraanse staat en vormt het keurkorps van het Iraanse bewind. De Al Quds Strijdkrachten vormen de ‘geheime dienst’ van deze garde, die zich bezig houdt met het beramen van gewapende operaties in het buitenland.

Soleimani stond bekend om zijn grote persoonlijke moed, zeer hoge intelligentie en geslepenheid. Hij onderscheidde zich door zijn moed en talent voor leiding geven tijdens de bloederige Iran-Irak oorlog in de tachtiger jaren. Hij slaagde er in om de Libanese terreurgroep Hezbollah om te vormen tot het sterkste non-state leger ter wereld, sterker zelfs dan het leger van Libanon zelf. Hij bewapende en instrueerde de Houthi-rebellen in Jemen. Ook speelde hij een instrumentele en mogelijk beslissende rol in het omturnen van Irak in een Iraanse satellietstaat en het verdedigen van het Syrische pro-Iraanse regering al Assad tegen haar tegenstanders. Hij leidde de brute respons tegen anti-regeringsdemonstraties in Iran, waarbij meer dan duizend doden vielen. Een indrukwekkende lijst prestaties.

Geen wonder dat de man veel vijanden had. Zowel Israël als de VS en soennitisch-Arabische landen zagen de man liever dood dan levend en hebben reeds diverse keren geprobeerd om Soleimani te doden. Dit lijkt nu uiteindelijk gelukt te zijn door middel van een gerichte drone-aanval. Bij deze aanval kwamen niet alleen Soleimani zelf, maar ook negen hoge Iraakse militieleiders om.

Is Iran in oorlog met de Verenigde Staten?
Oorlogsverklaringen zijn sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog, waarin zowel de nazi’s als Japan zonder oorlogsverklaring de aanval openden op andere landen, in onbruik geraakt. Vrijwel alle oorlogen beginnen vandaag de dag met militaire vijandelijkheden. Wanneer we afgaan op dit criterium zien we dat pro-Iraanse strijdgroepen, waarschijnlijk in directe opdracht van Iran, geregeld aanvallen uitvoeren op Usaanse overheids- en legerinstallaties. Ook de USA bombardeert geregeld pro-Iraanse groepen. We kunnen dus stellen dat beide landen in een lage-intensiteit oorlog zijn met elkaar.

Iraanse herdenkingsprent, waarbij de martelaar Soleimani wordt opgehaald door de islamitische doodsengel Israfil. In werkelijkheid was de man verre van een heilige en verantwoordelijk voor de dood van duizenden mensen. Bron: Islamitische Republiek Iran
Iraanse herdenkingsprent, waarbij de “martelaar” Soleimani wordt opgehaald door de islamitische doodsengel Israfil. In werkelijkheid was de man verre van een heilige en verantwoordelijk voor de dood van duizenden mensen. Bron: Islamitische Republiek Iran

Is het doden van een vijandige leider een misdaad?
Het antwoord op deze vraag staat of valt met de vraag of er sprake is van oorlogshandeling. Als sprake is van een oorlog, is het doden van elke militair van de vijand in principe een legitieme oorlogshandeling. Of dit nu een frontsoldaat is of een brigadegeneraal, of zelfs het regeringshoofd. Soleimani was een generaal en gaf mede leiding aan operaties, die tot doel hadden om Usaanse militairen te doden. Hij pleegde dus oorlogshandelingen tegen de VS. Hiermee werd hij volkenrechtelijk een legitiem doelwit voor militaire operaties, net als de Irakese medeslachtoffers van de Usaanse drone-aanval op hem. Net als overigens een Iraanse aanslag op Trump of andere Usaanse legerleiders legitiem zou zijn.

Een generaal doden versus een soldaat doden
Generaals zijn gezichtsbepalender dan soldaten. Soldaten leven, strijden en sterven anoniem. Generaals krijgen de eer voor geslaagde militaire operaties. Daarom is het grote publiek meer geneigd om zich te identificeren met een generaal, dan met anonieme soldaten en het ook erger te vinden als een generaal omkomt, dan als een soldaat sneuvelt. Dit is ethisch gezien, onterecht. Een soldaat voert orders uit. In slechts één leger, het Israëlische, heeft een soldaat het recht, zelfs de plicht, om onethische orders (bijvoorbeeld de opdracht om een groep ongewapende burgers te vermoorden) te weigeren. In andere legers, en zeker legers in islamitische landen zoals Iran, is dit dienstweigering en reden tot executie. Generaals zijn degenen die deze orders uitvaardigen. Soleimani was persoonlijk verantwoordelijk voor het opstellen van orders waardoor onschuldige burgers en Usaanse militairen omkwamen.

Kortom: niet alleen was dit bombardement oorlogsrechtelijk geoorloofd, het was ook moreel gezien terecht.

Gezichtsverlies en escalatie
Voor het Iraanse regime was de oorlogsheld Soleimani een gezichtsbepalende figuur. Hij kreeg steeds meer een cultstatus binnen Iran, al kent hij ook veel bittere vijanden door zijn medeplichtigheid aan de brute onderdrukking van demonstraties tegen het regime. Iran kan dit niet over zijn kant laten gaan zonder gezichtsverlies. Tegelijkertijd heeft de Usaanse president Trump duidelijk gemaakt, dat iedere gewelddaad van Iran beantwoord zal worden met een zwaar bombardement van Iraanse heilige plaatsen. Ontegenzeggelijk heeft de supermacht Verenigde Staten militair gezien een verpletterend voordeel op Iran. De VS is in staat iedere plek in Iran te raken, waar Iran grote moeite zal hebben zelfs maar in de buurt te komen van het Amerikaanse territorium. Alleen aanvallen op Usaanse militaire bases of Usaanse belangen, of op Israël, of op Usaanse bedrijven en burgers in bijvoorbeeld Zuid-Amerika, waar een grote Iraanse diaspora leeft, komen in aanmerking.

Ook kan Iran gebruik maken van de goede contacten met Marokkaanse en andere islamitische criminelen om gerichte moordaanslagen uit te voeren in Europa. Probleem voor Iran is dat het land in het Midden Oosten alleen op de (voorwaardelijke) steun van Rusland en China en een handjevol vazallen kan rekenen. Beide landen liggen ver weg en kunnen afgezien van de inzet van kernwapens, niet heel veel uitrichten tegen de VS. Hezbollah, een trouwe vazal van Iran, beschikt over honderdduizenden raketten en zal zeker bereid zijn om Noord- en Centraal-Israël met een vernietigend bombardement te teisteren, maar een dergelijke existentiële aanval op Israël zal de volledige inzet van de IDF, en hiermee de vernietiging van Hezbollah betekenen. Iran heeft nu in feite al gedaan wat het kon doen: Irak aangezet om de Amerikanen weg te sturen. De strategische positie van Iran is nu in feite al vrijwel met maximaal haalbare.

Veelbetekenender is dat Iran nu het kernwapenprogramma weer heeft opgestart. Waar de Israëlische geheime dienst Mossad en de CIA er enkele jaren geleden in slaagden om met behulp van het Stuxnet-virus de Siemens-PLC’s te saboteren en hiermee het kernprogramma, heeft het regime nu van zijn fouten geleerd. De atoomfaciliteiten bevinden zich honderden meters onder de grond, worden zeer streng beveiligd. Het Iraanse regime heeft er eerder echter geen misverstand over laten bestaan dat het een einde wil aan de “tumor” Israël en hiervoor radiotherapie met kernwapens overweegt. Een vooruitzicht dat Israël vanzelfsprekend wat minder aantrekt, de reden dat Israël nu druk bezig is om deze dreiging te neutraliseren.

Voor wijlen Stephen Hawking was de langzame manier waarop zijn communicatiesapparaat woorden produceerde, een voortdurende frustratie.

Gedachtenlezen: tekst schrijven met gedachten nu mogelijk

Gedachtenlezen is nu een feit. Na jarenlang onderzoek is een team onderzoekers er in geslaagd om op basis van hersengolven, geschreven tekst te genereren. Kan straks iedereen een boek bij elkaar denken, of gaan geheime diensten misbruik maken van deze techniek?

Onze hersenen produceren een patroon van hersengolven, zeer zwakke elektromagnetische velden die met een elektroencefalometer zijn te meten. Iedere gedachte heeft een uniek patroon. Al in 2011 zijn onderzoekers er in geslaagd om dromen uit te lezen. Dit deelden ze door proefpersonen beelden te tonen en de hersengolfpatronen die optraden, op te slaan. Als dezelfde hersengolfpatronen tijdens de droom optraden, wisten de onderzoekers dat deze beelden deel uitmaakten van de droom. Nu heeft een andere groep een vergelijjkbare techniek toegepast.

Fonemen herkennen
Alle taal bestaat uit klanken, fonemen. Dit zijn klinkers en medeklinkers. Wij gebruiken het Latijnse alfabet om deze fonemen weer te geven. Het Latijnse alfabet is minder geschikt om bijvoorbeeld toontalen (Chinees, Vietnamees, Igbo) en kliktalen (Xhosa, Khoisantalen) weer te geven. Belangrijk is dat we denken in klanken. Denk je aan het woord ‘panorama’, dan hoor je als het ware dit woord in je hoofd. Of je ziet de letters. Ook dit levert een bepaald hersengolfpatroon op. Dit hersengolfpatroon kan uitgelezen worden. Weliswaar zijn onze hersenen qua structuur van mens tot mens grotendeels gelijk, de manier waarop we engrammen coderen verschilt van mens tot mens. Dat betekent dat als we denken aan een bepaald patroon, bijn ieder mens andere hersengolven ontstaan. Het gedachtenlezen moet dus per mens individueel getraind worden. Gelukkig is het aantal fonemen maar beperkt. Alle klanken in het Nederlands kunnen bijvoorbeeld beschreven worden door ongeveer veertig fonemen. Dat wil zeggen, dat je een dergelijk systeem zou kunnen trainen door veertig groepen hersengolven te kunnen onderscheiden. In het Engels, waarin dit onderzoek is verricht, zijn er een vergelijkbaar aantal klanken.

Voor wijlen Stephen Hawking was de langzame manier waarop zijn communicatiesapparaat woorden produceerde, een voortdurende frustratie.
Voor wijlen Stephen Hawking was de langzame manier waarop zijn communicatieapparaat woorden produceerde, een voortdurende frustratie. Bron: Wikimedia Commons

Negentig procent betrouwbaarheid bij gedachtenlezen
In de proef lazen de proefpersonen tien korte zinnen in hun gedachten voor. Hun hersengolven werden hierbij geregistreerd. In de proefopstelling slaagden de onderzoekers erin om in een sample van tien korte Engelse zinnen, real time, negentig procent van de ‘gedachten-fonemen’ te herkennen. Dit lukte na slechts zeven minuten training met behulp van een neuraal netwerk en een zware nieuwe Linux-gebaseerde pc. Hiervoor gebruikten ze het open source scikit-learn softwarepakket (geschreven in de taal Python), dat de opgeslagen hersengolfpatronen leerde associëren met de fonemen. Vanzelfsprekend is het relatief eenvoudig om tien zinnen van elkaar te onderscheiden. De techniek wordt pas echt interessant, als ook individuele fonemen nauwkeurig van elkaar kunnen worden onderscheiden. Dan zou ik dit artikel kunnen schrijven op denksnelheid, wat ongeveer tien keer zo snel is als mijn typesnelheid.

Redding voor verlamde patiënten
Wijlen Stephen Hawking, maar ook duizenden anderen, konden, resp. kunnen alleen communiceren door hun ogen te bewegen. Zou er een apparaat bestaan om hun hersengolven om te zetten in gesproken en geschreven tekst, dan zou dat hun isolement doorbreken. Ze zouden dan kunnen spreken en typen. In verbeterde versies kan zelfs de intonatie van de stem worden gestuurd door hersengolven. Ze zouden hun exoskelet kunnen bedienen met hun hersenen.

Drager van een aluhoedje. Na deze ontdekking worden deze waarschijnlijk een stuk populairder. Bron: Wikimedia Commons
Drager van een aluhoedje. Na deze ontdekking worden deze waarschijnlijk een stuk populairder. Bron: Wikimedia Commons

Gevaren aan gedachtenlezen
Helaas zitten er ook gevaren aan deze techniek. Die Gedanken sind frei, is een bekend Duits spreekwoord. Dat gaat nu binnen tien jaar totaal veranderen. Als geheime diensten er in slagen om deze techniek zo te verbeteren dat ze de gedachten van gevangenen kunnen lezen, verschaft dat dictatoriale regimes – in de praktijk zijn dat vrijwel alle overheden – een huiveringwekkende macht. Vanuit een futurologisch perspectief zijn onze computers op dit moment nog hopeloos primitief. Rond 2029 kan je voor duizend euro evenveel rekencapaciteit kopen als de ‘raw power’ van het menselijk brein. Computers zijn dan ongeveer duizend maal zo snel als nu, als de Wet van Moore doorzet.

Hersengolven van voldoend nauwkeurige kwaliteit kunnen nu alleen worden opgevangen door gevoelige elektroden die middels een operatie onder de schedel worden aangebracht, zoals bij de twee epilepsiepatiënten die als vrijwilligers deelnamen aan deze proef. Uiteraard draait een beetje akelig regime zijn hand niet om voor een dergelijke ingreep. Door (nog niet bestaande) kamertemperatuur SQUIDs of dergelijke extreem gevoelige meetapparatuur te gebruiken, zouden hersengolven ook op grotere afstand afleesbaar kunnen worden. Verstop een EEG-meter in een budget VR-helm en laat tijdens de intro van een gratis meegeleverde VR game testzinnen horen en voilà. Gedachtenlezen wordt dan een eitje. Zijn dragers van aluhoedjes dan toch niet zo gek als we denken? Interessante tijden…

Bron
David Al. Moses et al., Real-time classification of auditory sentences using evoked cortical activity in humans, DOI: 10.1088/1741-2552/aaab6f, Journal of Neural Engineering, 2018

 

Arnold Karskens met de aangifte tegen onder meer Eurocommissaris Frans Timmermans. Bron: EJBron.wordpress.org

Is het EU-migrantenbeleid een oorlogsmisdaad?

De afgelopen jaren zijn er meer dan vijftienduizend bootmigranten omgekomen op de Middellandse Zee, dit voornamelijk vanwege het incompetente migrantenbeleid van de Europese Unie. Reden voor oorlogsverslaggever Arnold Karskens en enkele anderen om aangifte te doen jegens Eurocommissaris Frans Timmermans en Nederlandse NGO’s  wegens oorlogsmisdaden. Is dit terecht?

Hoe verloopt het proces van de migrantenstroom?
Zoals bij elke flow is er sprake van een source: hier de door armoede en vaak oorlog geteisterde herkomstlanden van de migranten, en een sink: de rijke West-Europese landen met hun, globaal gezien, zeer gulle welvaartsstelsels. Er is zowel sprake van een pull-factor, de rijkdom en vrijheid in West-Europa, als een push-factor, de minder dan optimale leefomstandigheden in vooral Afrika en het islamitische deel van Azië. Belemmerende factoren bij deze flow zijn geografie – de dodelijke Sahara en de Middellandse Zee – en politieke barrières, zoals kustwachten en milities.

Arnold Karskens met de aangifte tegen onder meer Eurocommissaris Frans Timmermans. Bron: EJBron.wordpress.org
Arnold Karskens met de aangifte tegen onder meer Eurocommissaris Frans Timmermans. Bron: EJBron.wordpress.org

De laatste jaren is de migrantenstroom aangezwollen tot een enorm aantal: in totaal zo’n twee miljoen. Dit is meer dan de complete bevolking van kleine EU-staten als Letland en Slovenië. Hiervan zijn er meer dan vijftienduizend omgekomen op de Middellandse Zee, volgens de statistieken van de EU-grensbewakingsgroep Frontex, plus een onbekend, maar vermoedelijk aanzienlijk aantal bij de doortocht door de Sahara.

Hebben de migranten eenmaal het Europese vasteland bereikt, dan vragen ze asiel aan in een van de rijkere EU-landen. Favoriet zijn Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Ze maken na enkele jaren aanspraak op een uitkering, die meer opbrengt dan een academisch salaris in een land als Nigeria of Egypte.

Welke rol spelen de Europese Unie en de NGO’s bij deze migrantenstroom?
De Europese Unie doet er, ongetwijfeld met de beste humanitaire bedoelingen, alles aan om de EU een zo aantrekkelijk mogelijk immigratiebestemming te maken. Niet voor hooggekwalificeerde wetenschappers en technici, waar binnen de EU een groot gebrek aan is. Voor laagopgeleide migranten met een hoog zieligheidsgehalte, die over hun gehele levensloop gemiddeld enkele tonnen kosten, wordt daarentegen de rode loper uitgerold. Dit onder meer door enkele kilometers buiten de kust van Noord-Afrikaanse landen (voornamelijk Libië) nauwelijks zeewaardige boten te onderscheppen en de menselijke vracht naar Europa te transporteren. Ook krijgen migranten na enkele jaren de nationaliteit van het gastland en volledige sociale uitkeringen. Voor niets. Dit gaat veel verder dan het VN Vluchtelingenverdrag voorschrijft. Een tweede paspoort van een eilandstaatje kost gewoonlijk honderdduizenden euro’s.

NGO’s, zoals Artsen Zonder Grenzen assisteren Frontex bij het oppikken van drenkelingen voor de Libische kust. Dit vergemakkelijkt de taak van mensensmokkelaars aanzienlijk. Ze gebruiken nu goedkope, niet zeewaardige bootjes, zoals rubberboten, om op industriële wijze grote aantallen migranten op zee te laten dobberen. De Middellandse Zee blijft echter nog steeds een gevaarlijke plaats waar het weer snel om kan slaan. Als gevolg hiervan vallen er veel doden: meer dan één op de zeventig migranten overleeft de overtocht niet. Tot juli 2017 zijn er minimaal vijftienduizend mensen omgekomen op de Middellandse Zee.

Is sprake van een oorlogsmisdaad?
De krampachtigheid waarmee de politieke elite aan het falende, veel mensenlevens kostende migratiebeleid vasthoudt, dit terwijl de oplossing voor de hand ligt, is lastig te begrijpen voor visionair denkende mensen.  Volgens diverse alternatieve media is er een sinister complot gaande, de zogeheten Coudenhoven-Calergi samenzwering, om de Europese bevolking te vervangen door een Europees-Afrikaans mengras.

Hoe vergezocht het idee in eerste instantie ook lijkt, uitgesloten is het niet. Richard Nikolaus Eijiro, graaf van Coudenhove-Kalergi, de spirituele grondlegger van de Europese Unie, hield er ideeën op na met deze strekking. Getuige het bestaan van de tweejaarlijkse Calergi-prijs is de vooroorlogse diplomat nog steeds een belangrijke inspiratiebron. De voormalige Duitse minister van Buitenlandse Zaken Schäuble sprak in een interview met de Duitse krant Die Zeit zijn angst uit voor de “inteelt” van de Europese bevolking.

Klopt deze theorie, dan is sprake van hoogverraad. Waarschijnlijker is het dat hier sprake is van dogmatisme, lafheid, kortzichtigheid en aan het criminele grenzende incompetentie, zoals we al eerder zagen bij de behandeling van de financiële crisis. Het verlies aan mensenlevens moet stoppen. Om deze reden is Karskens’ knuppel in het hoenderhok uitermate heilzaam.

De kunstbaarmoeder bevat een voedings- en oxygenatiesysteem, maar geen pomp. Bron: Philadelphia KInderziekenhuis

Kunstbaarmoeder die werkt voor lam, ontwikkeld

Onderzoekers zijn er in geslaagd om lammeren ter wereld te laten komen die geheel zijn opgegroeid in een kunstbaarmoeder.

Binnen enkele jaren zullen ook onvruchtbare ouders, of een mannelijk homopaar, hun kinderen kunnen baren zonder lichaam van een moeder. Nu kunnen alleen hetero’s, of een lesbisch paar, kinderen krijgen.

Uniek aan de kunstbaarmoeder Biobag is het ontbreken van een pomp. Want het hartje van het embryo is de pomp. Bron: screenshot uit https://youtu.be/z7OsEGT9d3o, Children’s Hospital of Philadelphia

Biobag, een kunstbaarmoeder

Foetaal chirurg Alan Flake en enkele collega’s van het kinder ziekenhuis in Philadelphia, Pennsylvania, kweekten premature foetussen van schapen op in hun Biobag. Dat is een soort kunstmatige baarmoeder.
De Biobag is een soort doorzichtige zak. Binnen die zak groeit de foetus op. En wordt voorzien van voeding. Een door de groep ontwikkelde oxygenator ververst ook de zuurstof in het bloed van de foetus. Uniek aan het ontwerp is het ontbreken van een pomp. Deze functie wordt vervuld door het hartje van de foetus. Net zoals ook gebeurt in een echte baarmoeder. Dit kan, omdat de bloedsomloop in het ontwerp erg weinig frictie kent. Daardoor is het hart van het ongeboren dier voldoende.

Redden van de levens van ongeboren kinderen

De foetussen waren bij het overbrengen van de moeder naar de baarmoeder in ontwikkeling vergelijkbaar met menselijke foetussen van jonger dan 28 weken. Dat is ongeveer zes maanden. Op dit moment sterft meer dan driekwart van de foetussen van deze leeftijd als ze grootgebracht worden in een couveuse. De kinderen die het overleven, hebben in twintig tot dertig procent van de gevallen later in hun leven te kampen met ernstige gezondheidsproblemen. Dat komt, omdat hun organen zich niet goed hebben kunnen ontwikkelen. Deze kunstmatige baarmoeder kan veel mensenlevens redden. Ook voorkomen we zo ziekten in de toekomst. Dit bespaart veel leed, en ook veel medische zorgkosten.

Kunstmatige baarmoeder mogelijk?

Zowel voor het embryo als de foetus wordt het venster waarbinnen nog een natuurlijke moeder nodig is steeds kleiner: nu tussen de twee en 29 weken. Deze twee weken is alleen door regelgeving. De onderzoekers die er recent in slaagden om embryo’s twee weken lang in leven te houden, moesten van de wet op dat punt stoppen. In de middel verre toekomst is er daarom waarschijnlijk helemaal geen baarmoeder meer nodig. Voor een black hat biohacker, die aan ethiek geen boodschap heeft, is het dan mogelijk om mensen te kweken. Van eicel tot baby. Als een moderne Dr. Frankenstein, in een kelder. Hollywood scriptschrijvers en Q-anon gelovigen, let op.

Ethische dilemma’s van de kunstbaarmoeder

Er kleven aan deze techniek enkele ernstige dilemma’s. Zieke geesten zouden bijvoorbeeld zelf slaven kunnen kweken.

Of pedofielen. Zij kunnen kinderen kweken om als sekspartner te dienen. Of een leger van gehoorzame kindsoldaten. Echter: dit kan nu ook al en gebeurt al. Een vrouw of de vrouw van een stel kan zelf zwanger worden. Of een man alleen kan een vrouw ontvoeren en haar misbruiken. Denk aan het geval-Fritzl of Priklopil.

Maar toch. Deze techniek kan veel levens redden. Met goed medisch toezicht natuurlijk. Daarom denk ik dat dit per saldo goed gaat uitpakken.

Bronnen
1. Jennifer Couzel-Franklin, Fluid-filled ‘biobag’ allows premature lambs to develop outside the womb, ScienceMagazine, 2017

2. Allan W. Flake et al., An extra-uterine system to physiologically support the extreme premature lamb, Nature Communications, 2017

De onaangename waarheid is dat de nazi's minder een breuk met de Europese geschiedenis vormen, dan gewoonlijk wordt beweerd door de mainstream. Bron: Rob Sheridan, Creative Commons 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Nazibeweging wordt ten onrechte gedemoniseerd

Veel ideeën, zoals het ziekenfonds en de kinderbijslag, zijn door de nazi’s geïntroduceerd. Toch staat de nazibeweging gelijk aan het absolute kwaad. Is dit terecht? Of had de nazibeweging ook goede kanten?

Tussen 1933 en 1945 werd Duitsland – en een groot deel van Europa- beheerst door de nationaal-socialistische beweging en de nationaalsocialistische Duitse arbeiderspartij NSDAP. De nazi’s – zoals de aanhangers van de NSDAP werden genoemd – zijn sindsdien door de main stream gelijkgesteld met het absolute kwaad. Het volgen van deze logica  betekent daarmee, dat elk ideologisch element van de nazibeweging verwerpelijk is. Opkomen voor je eigen volk, of trots zijn op je geschiedenis? Dat wilden de nazi’s ook, dus dat is slecht. Meer ruimte voor de natuur? Ecofascisme. Het verbeteren van het genetisch materiaal van de menselijke soort, waarvoor je veel ellendige ziekten zoals Huntington kan voorkomen? Ook hier waren de nazi’s voor, dus ook dit is het ultieme kwaad.

Overblijfselen van het nazibewind in Nederland

Door de nazi’s ingevoerde veranderingen in Nederland, die nog steeds bestaan, zijn het verplaatsen van de eilanden Vlieland en Terschelling van de provincie Noord-Holland naar de provincie Friesland. Andere naziwetten die nog steeds bestaan zijn kinderbijslag, loonheffing, ziekenfonds, de vennootschapsbelasting en, na de oorlog weer afgeschaft ondanks protesten van dierenbeschermers, het verbod op onverdoofd slachten (waar nu weer stemmen voor op gaan). Ik heb nog geen enkele politicus, zelfs de meest antifascistische niet, horen pleiten voor de afschaffing van deze wetten. In Duitsland dateert de basis van het Duitse snelwegennetwerk, de Autobahn, uit de nazitijd.

De onaangename waarheid is dat de nazi's minder een breuk met de Europese geschiedenis vormen, dan gewoonlijk wordt beweerd door de mainstream. Bron: Rob Sheridan, Creative Commons 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)
De onaangename waarheid is dat de nazi’s minder een breuk met de Europese geschiedenis vormen, dan gewoonlijk wordt beweerd door de mainstream. Bron: Rob Sheridan, Creative Commons 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Adel, koningshuis en jodendom als nazi-ideeën

Ook achter het Nederlandse en Belgische koningshuis, en het Blauwe Boekje, gaat een duidelijke nazi-ideologie schuil. Immers, je kan alleen koning worden als je geboren bent uit de koninklijke familie. Ook al ben je nog zo een intelligent, capabel en geniale bestuurder. Dat geldt ook voor de Nederlandse adel. In feite vormt het Blauwe Boekje een soort stamboek van het adellijke ras. Daarmee wordt de genetica van het huis Oranje, of de vele buitenlanders in de afstammingslijn, superieur geacht aan dat van het klootjesvolk. Op grond van hun afstamming zijn ze voorbestemd om te heersen.  Deze ideeën over een erfelijk superieure adel dateren overigens al van ver voor de middeleeuwen. Uniek aan de nazi’s was dat ze het adelbegrip uitbreidden tot de gehele inheemse ‘Arische’ (uit Sanskriet: आर्य, arya is edele) Duitse bevolking en die van andere ‘broedervolkeren’, die tot het zogeheten Arische ras zouden behoren.

Ook het jodendom kent een aantal racistische elementen. Alleen iemand die geboren is uit een halachisch joodse moeder is een halachisch jood. Voor een niet-jood is het alleen na een jarenlang bekeringsproces mogelijk om jood te worden. Hierna is er overigens geen onderscheid meer tussen een bekeerde jood en een geboren jood, en hun nakomelingen. Voor de joodse priesterklasse, de Levieten of kohaniem, gelden nog strengere regels. Zo kan een volgens de torah niet toegestaan huwelijk van zijn voorouders in het verre verleden een Leviet ongeschikt maken voor de rituele eredienst. In het overigens mythische bijbelboek Jozua staan etnische zuiveringscampagnes beschreven onder de inheemse inwoners van het land Kanaän (Palestina en de oostelijke Jordaanoever), waar de gemiddelde nazi jaloers op zou zijn.

Conclusie: nazi’s zijn fout door hun ideologie

Het is dom om,zoals de mainstream op dit moment doet, ideeën af te wijzen omdat ze ooit door een nazi zijn geuit. Dit getuigt van een kuddementaliteit. Ideeën zijn goed of slecht op zichzelf, onafhankelijk van de bron. Hierbij kan enige rechtlijnige logica in combinatie met de Gulden Regel in veel gevallen, zij het niet  altijd, tot basis dienen. Een ziekenfonds, bijvoorbeeld, is een goed idee, ook al is het idee afkomstig uit nazibron.

Het is in feite andersom. Nazi’s vormden een door en door kwaadaardige en zieke beweging, door hun ideologie van racisme, door hun militarisme en een volkomen gebrek aan respect voor het menselijk leven. Er waren meer van dit soort bewegingen, maar door de combinatie van deze drie elementen  bereikte het nazisme het absolute morele dieptepunt.

Mensen discrimineren op afkomst of, nog erger, ze uit willen roeien, is een volkomen verkeerd idee. Niet omdat het een nazi-idee is, maar omdat mensen niet beoordeeld kunnen worden, en zeker niet uitgemoord mogen worden, op grond van afstamming. In de woorden van de Torah: gij zult niet de zonden van de vader verhalen op de zoon. Bij elk idee geldt dat er nauwkeurig de stofkam overheen gehaald moet worden om te bepalen of het idee acceptabel is of niet. Guilty by association is een incompetente discussietechniek.

De film I Robot, gebaseerd op het gelijknamige boek van SF-grootmeester Asimov, verkende de sociale en ethische gevolgen van bewuste kunstmatige intelligenties.

Korte film: Rise – Moeten we kunstmatige intelligenties mensenrechten geven?

Het is 2017. Het ondenkbare is gebeurd: er is een kunstmatige intelligentie ontstaan die ongeveer gelijk is aan die van de mens. De kunstmatige intelligenties, die zichzelf voortdurend verbeteren, worden steeds slimmer en eisen mensenrechten op. Er ontstaat een burgeroorlog. Wie trekt er aan het kortste eind?

Moeten we kunstmatige intelligenties mensenrechten geven? Op dit moment lijkt deze discussie voor de gemiddelde mens science fiction. Schijn bedriegt. Over pakweg tien jaar tot vijftien jaar – en misschien wel eerder, als kwantumcomputers echt gaan doorbreken, waar het nu op lijkt –  zal het rekenvermogen van de gemiddelde personal computer die van het menselijk brein overtreffen. We kunnen maar beter gaan nadenken over het vraagstuk, of, en hoeveel mensenrechten we moeten toekennen aan kunstmatige intelligentie.

Persoonlijk denk ik dat we het niet zover moeten laten komen, maar dat we KI moeten koppelen aan ons brein. We kunnen beter te maken hebben met superslimme mensen, dan met een superslimme laptop. We hoeven ons dan ook niet als soort bedreigd te voelen door kunstmatige intelligenties. Die zijn we dan namelijk zelf….

De film I Robot, gebaseerd op het gelijknamige boek van SF-grootmeester Asimov, verkende de sociale en ethische gevolgen van bewuste kunstmatige intelligenties.
De film I Robot, gebaseerd op het gelijknamige boek van SF-grootmeester Asimov, verkende de sociale en ethische gevolgen van bewuste kunstmatige intelligenties. – Youtube.com

De denguemug Aedes aegypti brengt zeker vier dodelijke ziekten over. Kortom: weg met die soort.

Een wereld zonder muggen

Muggen brengen enkele zeer ernstige ziektes over, zoals malaria, gele koorts en nu zika. Er gaan steeds meer stemmen op om ziekteverwekkende muggen, vooral de zika-overbrengende steekmug Aedes aegypti, van de aardbodem weg te vagen. Wat zijn de gevolgen?

Muggen niet erg nuttig
Wij mensen maken een steeds groter deel van de totale hoeveelheid dierlijke biomassa uit en zijn hiermee steeds interessanter voor parasieten. De denguemug Aedes aegypti voedt zich vrijwel alleen met mensenbloed, hoewel er soms ook andere prooidieren zijn. Dit geldt ook voor de malariamug Anopheles malariae.

De denguemug Aedes aegypti brengt zeker vier dodelijke ziekten over. Kortom: weg met die soort.
De denguemug Aedes aegypti brengt zeker vier dodelijke ziekten over. Kortom: weg met die soort en andere ziekteverwekkende muggen. – Wikimedia Commons

Deze muggensoorten hebben slechts een beperkte biologische betekenis. Er zijn slechts enkele ecosystemen waarin muggen een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld in de ondiepe moerassige poelen in het Noordpoolgebied (waar geen ernstige ziekten door muggen worden overgebracht) en in kleine, gespecialiseerde ecosystemen, zoals het stilstaande water in de bladrozet van bromelia’s. Ook zou het slecht nieuws zijn voor een handjevol gespecialiseerde muggenetende soorten, zoals de muskietenlarven etende vis Gambusia affinis.

Eigenlijk zijn ze alleen van belang voor de parasieten die ze overbrengen en die we kunnen missen als kiespijn. En dat zijn er nogal wat. De protozo die malaria veroorzaakt, Plasmodium falciparum. Het zikavirus. Het gele koortsvirus. Het denguevirus. Het West-Nijl virus en het chinkuyungavirus. Geen mug, maar wel een uitermate akelig insekt is de tseetseevlieg, die de slaapziekte overbrengt. Die kan ook op de lijst. Verder is slechts één op de vijf muggensoorten geïnteresseerd in mensen. Viervijfde van de muggen zouden dus kunnen blijven bestaan, als we maar de ziektenverwekkende muggen uitroeien. De ecologische schade zou hiermee beperkt blijven.

Hoe kunnen we muggen uitroeien?
Al in de jaren vijftig bestonden er middelen als DDT om muggen uit te roeien. DDT bleek ernstige gevolgen te hebben: de stof hoopt zich op in vetweefsel en  veroorzaakt geboorteafwijkingen en kanker. Tegenwoordig is het zelfs in pinguïns op Antarctica, ver van de plaatsen waar DDT is gebruikt, te vinden. Toch heeft DDT zeker vele miljoenen levens gered en was het misschien achteraf beter geweest om door te pakken en de Anopheles-mug de doodklap te geven.
Nu beschikken we over elegantere methoden. De steriele-mannetjestechniek is een van de effectiefste. Vele miljoenen bestraalde onvruchtbare mannetjes worden losgelaten in het leefgebied van de muggensoort waarmee we af willen rekenen en paren met de wijfjes. Omdat muggen maar met één mannetje paren, betekent dat dat er nauwelijks wijfjes zwanger worden en de populatie sterk daalt. Op dit moment (september 2016) wordt gewerkt aan een nog effectievere manier om af te rekenen met Aedes aegypti: genetisch gemanipuleerde muggen die alleen mannelijke nakomelingen krijgen. Zo werkt het effect nog vele  generaties door.  Weliswaar worden de Aedes-wijfjes zwanger, maar alleen van mannetjes die op hun beurt ook alleen maar mannetjes kunnen verwekken. Zo is het probleem binnen enkele generaties opgelost. In het lab is al aangetoond dat de genetisch gemanipuleerde mannetjes even populair zijn onder de vrouwtjes als niet-gemanipuleerde exemplaren. De vraag is overigens of dit zo blijft, omdat er immers een enorme selectiedruk op komt te staan.

Is het ethisch verantwoord om een complete soort uit te moorden?
Al in 1975 is het variolavirus (de verwekker van pokken, een dodelijke virusziekte die miljoenen levens per jaar eiste) van de aardbodem weggevaagd. Ook hiertegen bestonden de nodige ethische bezwaren. Ik denk dat deze bezwaren ongegrond zijn en wel hierom. Een soort bestaat uit genetische informatie. In principe is het complete DNA van het variolavirus in digitale vorm bewaard gebleven. Dit zal ook met de ziekteverwekkende Culex- en Aedes-soorten gebeuren.
Er is geen hoger bewustzijn aanwezig in muggen, althans voor zover we weten. De plaats van deze soorten zal ingenomen worden door onschadelijke en waarschijnlijk zelfs nuttige soorten. In ieder geval zullen we hiermee miljoenen mensenlevens redden en voor miljoenen anderen ernstig drama voorkomen. En laten we liever proberen om andere soorten die ernstig bedreigd worden en geen menselijk leed aanrichten, te redden.

Bronnen
Janet Fang, Ecology: A world without mosquitoes, Nature Magazine (2010)

Minder vruchtbare mensen kunnen nu toch kinderen krijgen, dankzij kusntmatige bevruchting. Wordt dit, met genetische manipulatie, de toekomst voor alle kinderen? Bron: Wikipedia

‘Einde van seks om kinderen te krijgen nabij’

Volgens een professor van de Californische universiteit Stanford, is seks als middel om kinderen te krijgen binnenkort uit de tijd.

Het wordt dan mogelijk, om zwangerschappen en de eigenschappen van kinderen geheel zelf te plannen. Echter met grote macht komt grote verantwoordelijkheid. Welke genen willen we absoluut veranderd hebben en wat zijn twijfelgevallen? Vrijwel iedereen zal het er over eens zijn dat bijvoorbeeld het gen dat de ziekte van Huntingdon (een dodelijke spierziekte) veroorzaakt, moet verdwijnen en vervangen door een gezond exemplaar. Maar wat moeten we doen met genen die zowel positieve als negatieve effecten hebben? Of genen die een licht negatief effect hebben? Lopen we geen risico de genenpool van de mens sterk te verarmen, als iedereen mag bepalen welke genen zijn en haar kinderen zullen dragen?

Minder vruchtbare mensen kunnen nu toch kinderen krijgen, dankzij kusntmatige bevruchting. Wordt dit, met genetische manipulatie, de toekomst voor alle kinderen? Bron: Wikipedia
Minder vruchtbare mensen kunnen nu toch kinderen krijgen, dankzij kusntmatige bevruchting. Wordt dit, met genetische manipulatie, de toekomst voor alle kinderen? Bron: Wikipedia

Is abortus moord?

Is abortus moord, of is er geen verschil tussen het verwijderen van een foetus en bijvoorbeeld een gezwel?

De conservatieve denker Dennis Prager maakte dit filmpje waarin hij, weinig verrassend, abortus immoreel noemt. Opmerkelijk genoeg vindt hij abortus na een verkrachting dan weer wel moreel.

Persoonlijk vind ik abortus, om welke reden dan ook, minder immoreel dan het doden van een zoogdier met een complex gevoelsleven, zoals een varken of rund. Laat staan een walvis, dolfijn of olifant. Dit zijn dieren die mogelijk zelfs intelligenter zijn dan mensen. Een zwangere vrouw moet, vind ik, het recht hebben om te beslissen wat ze doet met haar lichaam. Wel moet er, vind ik dan, een arbitraire grens worden gesteld op het punt waarbij een baby levensvatbaar is buiten de baarmoeder. Dan is immers sprake van een zelfstandig, levensvatbaar menselijk organisme.

Niettemin heeft Prager wel een aantal punten. Waarom heeft een foetus die door de moeder gewenst is, meer rechten dan een foetus die niet door de moeder gewenst is? Zo wordt in sommige landen het opwekken van een abortus bij een zwangere vrouw gezien als moord.

Hieronder de vijf sterkte argumenten van de pro-choice beweging.

foetal-nourishment

Wat vinden jullie? Alle meningen, mits met argumenten onderbouwd, zijn welkom.

Mars, van ijzige woestijnwereld naar tweede planeet, waar wij mensen zonder zuurstofmasker rond kunnen lopen. De droom van velen.

TED-talk: Mars is geen backup-planeet

Het is verstandig om de mensheid te verspreiden over meerdere planeten, willen we niet uitsterven. Tegelijkertijd moeten we Mars niet zien als een opvolgers-wereld voor de aarde, aldus planetologe Lucianne Walkowicz.

Hier heeft ze denk ik ook groot gelijk in. We hebben al een planeet, die in veel opzichten een lot in de loterij is. Zo is onze maan waarschijnlijk de oorzaak dat de aarde niet het lot van Venus heeft ondergaan. De biosfeer van de aarde is heel erg rijk en bevat miljoenen soorten die we nog niet ontdekt hebben. Kortom: onze moederplaneet is een juweel dat we moeten blijven koesteren. Hoeveel planeten we ook met pijn en moeite zullen terraformeren: er is maar één aarde.

Mars, van ijzige woestijnwereld naar tweede planeet, waar wij mensen zonder zuurstofmasker rond kunnen lopen. De droom van velen.
Mars, van ijzige woestijnwereld naar tweede planeet, waar wij mensen zonder zuurstofmasker rond kunnen lopen. De droom van velen.