Complotten zijn inherent aan machtstructuren

Na het interessante artikel van Tui gisteren: Zijn conspiracies een Hoax?  Hier een artikel wat juist het volkomen tegenover gestelde beweert. Namelijk dat complotten inherent zijn aan machtsstructuren. Dit artikel is van Pieter Stuurman en het origineel is op zijn weblog terug te vinden onder de titel: Complottheorie

—–

conspiracy theoristMensen die op onderzoek uit gaan naar de werkelijke inrichting van de wereld van geld en macht, wordt vaak verweten bezig te zijn met ‘complottheorieën’. Maar is dat wel zo?

Wat is een theorie?

Van Dale:

The-o-rie: 0.2 systeem van denkbeelden of hypothesen ter verklaring van iets ~ 0.3 opvatting in het abstracte, die geen rekening houdt met de praktijk

In deze definitie staat zowel het doel van een theorie, als de manier waarop dat doel bereikt wordt. Het doel is het verklaren van iets, en dat doel wordt bereikt door middel van abstractie, niet rekening houdend met de praktijk.

Eigenlijk is een theorie daarmee een geloof. Een geloof wil – net als een theorie – iets verklaren zonder rekening te houden met de praktijk.

Als je iets wil verklaren terwijl je wel rekening houdt met de praktijk, dan zul je die praktijk moeten kennen en dus moeten onderzoeken. Door het onderzoeken van de praktijk, kom je dan tot een verklaring.

Als je dus wil weten hoe iets werkt, dan kun je twee dingen doen: je kunt geloven dat je weet hoe het werkt, dan heb je een theorie en dan hou je geen rekening met de praktijk, of je kunt onderzoeken hoe iets werkt, en dan hou je wel rekening met de praktijk.

Geloof niets maar probeer zo veel mogelijk te begrijpen.
Geloof niets maar probeer zo veel mogelijk te begrijpen.

Een voorbeeld:
Als je wil weten hoe een auto werkt, dan zou je kunnen stellen dat een auto wordt voortbewogen door een geest die erin huist. Deze geest drinkt benzine. Dat is een theorie, en je kunt in deze theorie geloven, of niet. Maar of je er wel of niet in gelooft: het zegt in beide gevallen niets over de praktijk (hoe een auto werkt). Je verklaart iets zonder rekening te houden met de praktijk. Je hebt een theorie.

Als je werkelijk, rekening houdend met de praktijk, wil weten hoe een auto werkt, dan kun je die werking ook onderzoeken. Je kunt hem bijvoorbeeld uit elkaar halen, en van elk onderdeel de functie en werking proberen te begrijpen. En je kunt proberen in te zien welke bijdrage elk onderdeel levert aan het functioneren van het geheel: de auto. Als je dat van elk onderdeel begrijpt, en je weet wat de plaats is van dat onderdeel en waarom, dan begrijp je de werking van de auto.

Nu heb je wel rekening gehouden met de praktijk, en is jouw kennis van die praktijk niet langer een theorie, maar een weten. Je kunt dus zeggen: hoe meer onderzoek, hoe minder theorie.

Ook de mechanismen van macht en geld zijn te onderzoeken. En naarmate dat onderzoek vordert, ontstaat er een steeds completer beeld van de werking hiervan. Door dat onderzoek krijg je niet alleen meer begrip van de werking van de verschillende onderdelen (banken, corporaties, regeringen), maar ook meer begrip van het functioneren van het geheel: de werking van de mondiale machtsstructuur. Je onderzoekt de praktijk, en daarmee leer je die praktijk te begrijpen.

Het is daarom verbazingwekkend dat de mensen die anderen beschuldigen van het hebben van complottheorieën, zelf meestal geen enkel onderzoek hebben gedaan. Het zijn juist deze mensen (mensen die zelf niets onderzocht hebben) die geen andere keuze hebben dan terug te vallen op theorie/geloof. Het zijn juist deze mensen die geloven, in plaats van weten. Het zijn juist deze mensen die de (door de wereld van macht en geld zelf aangeboden) versies van de werking van de wereld geloven. Zonder rekening te houden met de praktijk.

Het is gemakkelijker mensen voor de gek te houden dan ze duidelijk te maken dat ze voor de gek gehouden zijn.
Het is gemakkelijker mensen voor de gek te houden dan ze duidelijk te maken dat ze voor de gek gehouden zijn.

Van Dale:

Com-plot: 0.1 kwaadaardige samenzwering tegen iemand of iets.

Sa-men-zwe-ren: 0.1 zich in het geheim met anderen verbinden om een ander nadeel te berokkenen (en er zelf voordeel bij te hebben – p.s.)

Het is misschien niet een perfect systeem maar het is nog steeds het beste systeem dat er is.

Samenzweren is daarmee het heimelijk ondernemen van iets dat in het belang is van de samenzweerders, ten koste van het belang van anderen. Het is voor het bestaan van een complot dus noodzakelijk dat er een tegengesteld belang bestaat. Als de samenzweerders hetzelfde belang zouden hebben als degenen tegen wie wordt samengezworen, dan zou een complot zinloos zijn. Complotten bestaan alleen omdat er verschillende belangen bestaan.

Het doel van een complot is dus het behartigen van een belang. Een belang dat niet -of minder goed- behartigd zou kunnen worden als dat behartigen openlijk zou gebeuren. Die heimelijkheid is noodzakelijk omdat het belang tegengesteld is aan het belang van anderen. Als dat belang openlijk behartigd zou worden, dan zou dat op weerstand stuiten van de mensen met het tegengestelde belang. Daarom is dat belang beter te behartigen als je het stiekem doet.

Het ontkennen van het bestaan van complotten zou dus inhouden, het ontkennen van het bestaan van verschillende belangen, en het ontkennen van de mogelijkheid dat die belangen soms niet openlijk, maar heimelijk nagestreefd worden. Het zou inhouden dat je gelooft (er een theorie op nahoudt) dat iedereen eerlijk is.

Machthebbers hebben een tegengesteld belang ten opzichte van diegenen waarover ze macht willen hebben. Macht is het vermogen om anderen te laten doen wat jij wil. En daarmee kunnen die anderen dus niet meer doen wat ze zelf willen. De macht van de één, bestaat uit de onvrijheid van de anderen. De machthebber is gebaat bij onvrijheid van het volk, het volk is gebaat bij vrijheid. Een tegengesteld belang dus.

Als machthebbers dan weliswaar een ander belang hebben dan het volk, maar desondanks toch altijd eerlijk zouden zijn, dan zouden er geen complotten of samenzweringen bestaan. Voor diegenen die de eerlijkheid van machthebbers gaan onderzoeken, wordt echter al zeer snel duidelijk dat eerlijkheid niet direct het sterkste punt is van machthebbers. En dat is logisch.

Het is moeilijk mensen te bevrijden van de ketenen die ze vereren.
Het is moeilijk mensen te bevrijden van de ketenen die ze vereren.

Machthebbers hebben macht verworven. Ondanks het feit dat hun verworvenheid ten koste gaat van de bevolking. Het volk bestaat altijd uit een grote meerderheid ten opzichte van de machthebbers. Daarmee is de enige mogelijkheid om de vrijheid van de bevolking af te nemen, dat te doen via list en bedrog. Uit vrije wil komt het volk haar vrijheid namelijk niet inleveren.

De hoogste vorm van onwetendheid is wanneer je iets verwerpt waar je niets vanaf weet.

Het bestaan van macht (en de daaruit voortvloeiende onvrijheid) is daarmee het bewijs van het bestaan van complotten. Zonder complot (stiekeme belangenbehartiging) komen machthebbers simpelweg niet aan de macht.

Het ontkennen van het bestaan van complotten kan dus alleen op basis van ontkennen van het bestaan van verschillende belangen en het ontkennen van het bestaan van oneerlijkheid. Het ontkennen van het bestaan van complotten houdt geen rekening met de praktijk. Het ontkennen van het bestaan van complotten is daarmee een geloof. Een theorie.En daarmee zijn degenen die het bestaan van complotten ontkennen, en geen rekening houden met de praktijk, de werkelijke theoretici. Het zijn â€˜niet-complottheoretici’.

Degenen die de wereld van macht en geld werkelijk onderzoeken, en die wel rekening houden met de praktijk, zijn daarmee geen theoretici, maar kenners: â€˜complotkenners’.

—–

Tot zover het artikel van Pieter Stuurman. Ik ben benieuwd of dit mensen wellicht met andere ogen tegen deze materie laat aankijken. En om dit idee maar direct eens in de praktijk te testen de onderstaande afbeelding.

Zou het volk van Nederland vrijwillig elk jaar 100 miljoen doneren aan het koningshuis, wetende dat ze zelf onder meer grootaandeelhouder van Shell zijn en vaste bezoeker van de achter gesloten deuren plaatsvindende jaarlijkse Bilderbergconferenties?

Ik wil niet zeggen dat we dus het koningshuis zouden moeten afschaffen, ik wil alleen laten zien dat we in een maatschappij zitten waar nogal wat machtsverschillen zijn en waar dus volgens de theorie van Pieter Stuurman dus dan automatisch ook nogal wat complotten in zitten.

Zelf vind ik het overigens wel zeer vreemd dat een prinsesje van 9 een volkomen andere toekomst tegemoet kan zien dan een meisje van 9 uit een gezin met een bijstandsmoeder. En dat dat lot puur en alleen bepaald wordt door genetische afkomst… Het lijkt in ieder geval nogal in strijd te zijn met de ideeën van John Rawls over hoe je een eerlijke maatschappij vormgeeft waar iedereen gelijke kansen heeft.

The Term “conspiracy theorist” is a label used by the establishment to dismiss the idea
that powerful people might get together and actually plan anything.
George Carlin

albert

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Weblog Pieter Stuurman
-) Het koningshuis wat kost dat nu eigenlijk?
-) De ideeën achter Nederland
-) Macht
-) The Liberty Academy
-) Wie vormen het internationale private bankenkartel?
-) Hoe eerlijk is ons huidige economische systeem eigenlijk?
-) Heeft Nederland een gebrek aan onafhankelijk nieuwsmedia?
-) Is de Nederlandse rechtsstaat corrupt en chantabel?

-) In het licht van voortbestaan
-) 21 leefregels gebaseerd op gezond verstand
-) De 30 universele rechten van de mens

 

59 gedachten over “Complotten zijn inherent aan machtstructuren”

 1. Het lijkt mij ondertussen duidelijk dat het woord complot/conspiracy verschillend geinterpreteerd kan worden. Complotten als in dit artikel geschets, zijn dagelijkse praktijk. idealiter is er bij menselijke interactie zoals handel een win/win situatie voor beide partijen; ik krijg een lening om een huis te kopen (die ik anders niet had kunnen kopen), de bank krijgt rente over de lening. Nu zijn er voorbeelden genoeg waar je minder waar krijgt voor je geld dan je hoopt. Maar zo zit dat bij mensen, bij de meesten (misschien wel allemaal) staat eigenbelang voorop. 
  In het voorbeeld van de koningshuis is er voor mij een pragmatische afweging, wat kost het en wat levert het op. Dat zijn persoonlijke percepties, die ieder voor zichzelf neemt, d.m.v. de informatie die die persoon heeft. Het idee dat geld niet gelukkig maakt, is alleen mogelijk als je het geld hebt om dat te beseffen. Geld wordt dan slechts een middel, in deze context om macht te behouden.

  Als er een wens is om de macht te herverdelen, dan ontkom je er niet eraan om zelf macht te verzamelen. 

  In het artikel over macht lees ik het repressieve erin. Ik hoop dat we dat als mensen in algemeen dat kunnen loslaten, want dat lijkt mij een voorwaarde voor ons aller geluk (ruzies klein of groot zijn bijna altijd terug te leiden op machtspelletjes).  I.p.v. macht zou je het woord ‘invloed’ kunnen gebruiken, dat is minder repressief. Op termijn zou dit mogelijk zijn, omdat de informatie van hoe we op deze aardbol leven, nu al bijna letterlijk in de hand ligt. We moeten wel weten hoe we die overvloed van informatie moeten selecteren.

  1. Kijk maar eens naar hoe de hiërarchiën en sociale structuren onder primaten als chimpansees, apen, half apen, en mensapen, zich door complotten te smeden, ontwikkelen en werken. Daar hebben ze beslist geen gesproken taal voor nodig om dit te realiseren. De hiërarchische structuren in roedels en andere vormen van leefgemeenschappen onder de lagere diersoorten doen dit ook, de mens kan daarop geen uitzondering zijn. Deze gedraagt zich zoals de natuur ons dat opgelegd heeft, in een logische lijn met wat de omgeving aan overlevingsstrategiën van ons verlangde. Onder de primaten waartoe de mens ook behoort, (hogere diersoorten) vindt je de meer gecompliceerde machtsstructuren, (complotstructuren). Dit omdat daar waar het vormen van toenemende sociaalcomplexe verhoudingen in een groep plaatsvindt, dit altijd in verhouding staat tot de breincapaciteit. Het vormen van complotten in alle hogere samenlevingsvormen, is dus een garantievorm en succesvolle voortplantings strategie. De hoogste in rang krijgt de beste keuzes qua partner en voedsel. Het is dus niet verwonderlijk dat wij mensen de kroon zijn gaan spannen op dit gebied, de complotten liggen letterlijk voor het oprapen. Geen mens die er dus géén verstand van heeft. De evolutionaire geschiedenis bracht ons het menselijk brein zoals het nu eenmaal moest werken binnen een bepaalde context, anders waren wij uitgestorven als soort. De aard van het beestje dat we zijn, deed en doet zo overleven in strijd om het bestaan. Wij met onze sociaal en materieel egoistisch georiënteerde complotstructuren, moeten ons in de toekomst echter anders gaan organiseren. Dit omdat we anders steeds opnieuw op voet van oorlog met elkaar zullen verkeren en helaas over de technieken beschikken, om alles wat de evolutie ons bracht, uit te roeien. De knuppel in het hoenderhok smijten is dan niet de manier, (vonk in het kruidvat) afspraken maken waar we ons aan houden wel. En dan in een tempo waarin de waarheid geen onnodig geweld zal uitlokken, daar we onszelf kunnen vernietigen. Kwestie van goed organiseren dus. ;)

  2. quote Tui;
   “idealiter is er bij menselijke interactie zoals handel een win/win situatie voor beide partijen; ik krijg een lening om een huis te kopen (die ik anders niet had kunnen kopen), de bank krijgt rente over de lening.”

   Banken zijn bij uitstek het middel om de macht over de mensen te behouden, met geld dat uit het niets gecreëerd wordt door private banken die hierover rente mogen heffen. Om te denken dat hier sprake is van een win-win situatie voor BEIDE partijen is op zijn minst nogal goedgelovig; het is eerder een win-win situatie voor de bank!  Lees de volgende (zgtn. onofficiële quote er maar eens op na!);

   Sir Josiah Stamp, president of the Bank of England and the second richest man in Britain in the 1920s, said the following in 1927 at the University of Texas:
   “The modern banking system manufactures money out of nothing. The process is perhaps the most astounding piece of sleight of hand that was ever invented. Banking was conceived in inequity and born in sin. Bankers own the Earth. Take it away from them but leave them the power to create money, and with a flick of a pen, they will create enough money to buy it back again. Take this great power away from them and all great fortunes like mine will disappear, for then this would be a better and happier world to live in. But if you want to continue to be the slaves of bankers and pay the cost of your own slavery, then let bankers continue to create money and control credit.”

   Bedenk bovendien dat het geld wel gecreëerd wordt (als schuld), maar de rente niet. Dit betekent dat de hoeveelheid terug te betalen geld altijd groter is dan het gecreëerde geld, wat dus per definitie niet kan. Zie hier de reden waarom de wereld op het moment aan het verzuipen is in een oceaan van schulden, die niet meer terugbetaald kunnen worden!

    1. Tui, goed idee, de meeste mensen weten wel dat er iets niet klopt aan de rol van banken maar weten niet hoe de vork in de steel zit; logisch want dat wordt ook niet aan hun neus gehangen. Het is niet voor niet dat de Founding fathers bij het schrijven van de grondwet van de VS hier rekening hebben gehouden, er staat expliciet in de grondwet;
     “Congress shall have the power to coin money and regulate the value thereof.”

     US Constitution, article 1, section 8

     Congress moet hier gelezen worden als het volk, niet zozeer de politici die het volk zouden moeten vertegenwoordigen. In mijn optiek moet geld dus ook onder controle staan van het volk zelf (en niet van private banken; NB de Fed is een “private corporation”), en moet rente heffen aan private persoenen verboden worden, moet je eens opletten hoe betaalbaar huizen worden, en hoeveel er gebouwd wordt.

     Hier nog enige citaten van heren die van de hoed en de rand wisten;

     “It is well enough that people of the nation don’t understand our banking and monetary sytem, for if they did, I believe, we would have a revolution before tomorrow morning”  Henry Ford in 1922

     “Give me control over a nation’s currency, and I care not who makes it’s laws”
      A.M. Rothschild

     “A private central bank issuing the public currency is a greater menace to the liberties of the people than a standing army…We must not let our rulers load us with perpetual debt.”
     Thomas Jefferson 

    1. De kern van de definitie van “theorie” bevat een versimpeling of modellering van het onderwerp. 
     In de wiskunde kan een theorie geheel bewezen worden, maar altijd binnen een stelsel van axioma’s (onbewezen aannamen) en bewijsregels.
     Daarbuiten wordt in de wetenschap wel verondersteld dat een theorie toetsbaar moet zijn, anders heeft het weinig waarde.  Toch zal, ondanks mogelijk overweldigende hoeveelheden bevestigende waarnemingen, nooit een absolute waarheid kunnen worden toegekend. Er bestaat immers altijd de kans op een ontkennende waarneming! Denk maar aan de gravitatiewetten van Newton bijvoorbeeld, dat ging goed totdat we beter konden waarnemen.

 2. Ik denk dat het heel naief is om te denken dat ‘samenzweringen’ niet bestaan. We zien het elke dag in het nieuws: kartelletje hier, kartelletje daar, kartelletje zus, kartelletje zo. In de voedingsindustrie, in de elektronica industrie, in de olieindustrie en in de auto-industrie…
  Maar ook: hogescholen waar de leiding zich collectief verrijkt, idem dito de graaiers en vriendjespolitiek in de gezondheidszorg, bij bedrijven die universitair onderzoek initiëren en betalen, de pillenfabrikanten die artsen omkopen…
  Een andere vorm is ook: bedrijven die meerdere merken op de markt brengen die met elkaar lijken te concurreren, en welke bedrijven weer onderdeel zijn van grotere moederbedrijven – in dezelfde sector, en welke moederbedrijven weer eigendom zijn – met bijv. slechts 51% van de aandelen – van dezelfde eigenaren… En die organisaties en eigenaren zetten dan weer politici onder druk en/of kopen ze regelrecht om met keiharde pegels of carriÄ—re- mogelijkheden, om weer andere voordeeltjes af te dwingen…
  Maar ook in de vorm van allerlei beruchte verstrengelingen van bovenwereld en onderwereld…

  De wereld is verrot! En de wereld is al voor een heel groot gedeelte opgedeeld onder slechts enkele procenten van de wereldbevolking. En als enkeling sta je heel zwak tegenover die ‘reuzen’ die vaak al generaties lang de teugels in handen hebben.

  Maar ik doe gewoon lekker mijn eigen ding en blijf vooral lachen!!! ;)

 3. Daarom roep ik al jaren dat we terug moeten naar de maatschappij van jagers verzamelaars, weliswaar in een meer modernere vorm, maar de gecentraliseerde machtstructuren die sedert de landbouwrevolutie in het leven zijn geroepen dienen te worden opgeheven.
  Leven in kleine groepen waarin mensen elkaar persoonlijk kennen zonder anonieme structuren is de natuurlijke staat van zijn van de mens. Al het andere is tegennatuurlijk en creëert vooral ellende.

  1. Volgens mij valt er nou weinig meer te jagen en te verzamelen met zoveel mensen op de wereld, en los daarvan alles heeft z`n voor en nadelen dus dat zal dan ook wel niet zonder problemen zijn.

   1. Bemoeier, als je nog wat zoekt om te jagen, dan moet je maar eens hierkomen in de wijk, heb nog wel wat aterratten, muizen en vooral niet te vergeten wat van die verwilderde katten. Dus leef je uit. Op eind van de dag heb ik nog wel wat te eten voor je. Mvg Paul. 

  2. De jagers en verzamelaars zijn in mijn beleving nooit weggeweest. Er zijn nog steeds jagers en verzamelaars in deze maatschappij. Alleen vindt de jacht en het verzamlen nu in een andere vorm plaats: de jacht naar en het verzamelen van geld, macht en status. Veel CEO’s zijn op jacht naar winsten voor hun aandeelhouders die steeds meer geld willen verzamelen.
    
   Maar hoe zie je dat eigenlijk concreet voor je: een modernere duurzame samenleving zonder gecentraliseerde machtsstructuren en met jagers/verzamelaars?

 4. De wereld ligt in de handen van een of andere “elite” en de “doorsnee” is toch maar een sukkel die er niets aan kan doen. Die mensen zouden voor minder depressief en passief worden.

  In onze maatschappij lijken geld en “macht” grotendeels de positie op de sociale ladder te bepalen. Wie dan niet vanboven aan die ladder staat kan de stress ondergaan van mensen te zien die daar wel vanboven staan. Stress die op zich dan leidt naar irrationeel en in mensen een fight of flight reactie probeert te verwezenlijken. Ofwel overgeven en buigen, of vechten tegen de elite. De realiteit is dat die stress voor niets nodig is en er evengoed mensen zijn die zich niet door out-of-date instincten laten leiden en in plaats daarvan kiezen om vrij te blijven en kritisch/rationeel naar de wereld te blijven kijken.

  In een maatschappij waar de werkelijkheid is dat mensen steeds gezonder en welvarender zijn, meer kansen krijgen dan ooit en nog nooit zoveel relax time is geweest en nog nooit zoveel gelijke kansen bestonden voor verschillende bevolkingsgroepen zien we dat mensen deze realiteit niet kunnen zien en dat iets hen drijft tot klagen en weerstand bieden aan vooruitgang. Handig worden halve waarheden (onder andere sommige conspiracy theories) mooi ongenuanceerd gehanteerd als argument voor het irrationeel denken en overgeven aan stress.

  Ik zou zeggen stop ermee, grow up, leer de realiteit te zien en bevrijd jezelf van instincten die geen nut meer hebben. Je zal je zelf ook beter voelen en je zal in staat worden om al die conspiracies genuanceerd en in juiste context te kunnen plaatsen.

  1. @Ludwig,
    “In een maatschappij waar de werkelijkheid is dat mensen steeds gezonder en welvarender zijn, meer kansen krijgen dan ooit en nog nooit zoveel relax time is geweest en nog nooit zoveel gelijke kansen bestonden voor verschillende bevolkingsgroepen zien we dat mensen deze realiteit niet kunnen zien en dat iets hen drijft tot klagen en weerstand bieden aan vooruitgang. Handig worden halve waarheden (onder andere sommige conspiracy theories) mooi ongenuanceerd gehanteerd als argument voor het irrationeel denken en overgeven aan stress.”

   Dit geld natuurlijk alleen voor de happy few die hier in het rijke westen leven. Dus nogal kortzichtig van je. Want de werkelijkheid die u omschrijft geldt namelijk niet voor een groot deel van de rest van de wereld. Ik denk dan ook dat u een werkelijheid beschrijft die voor u opgaat. en die totaal voorbij gaat aan de raliteit in de wereld. Ik zou het liever ook allemaal niet zien en willen dat de machtigen der aarde het echt goed voorheeft met de hele mensheid. Maar wordt dat niet cognitieve dissonantie http://nl.wikipedia.org/wiki/Cognitieve_dissonantie genoemd?

  2. Ludwig,

   Kijk alleen al eens naar de macht van de vele lobby-groepen in de VS van A. Zij spannen zich in namens de grote bedrijven en met vele miljarden aan fondsen van die grote bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan de wapenindustrie, de farmaceutische industrie en de banken. Die laatsten hebben bijvoorbeeld onder Reagan het voor elkaar gekregen dat wetten die zeer risicovol handelen in bijvoorbeeld derivaten aan banden legde, weer werden opgeheven. Dat zeer risicovol handelen was mede de oorzaak van de crisis in de jaren dertig; en kijk nou eens waar we weer in zitten. En denk eens aan hoe de banken in de rij stonden om Griekenland geld te lenen terwijl het feitelijk al klinisch dood was verklaard.
   Tegen het samenspannen van dat soort organisaties met hun onbegrensde fondsen kunnen wij als klootjesvolk nooit tegenop. Dan loop je altijd achter de feiten aan.

    

  3. @Tim
   Voor de ganse wereld gaat het er op vooruit, niet enkel voor het westen. Ook in die armere landen gaat de levensstandaard omhoog. Het is niet omdat we nu zogezegd meer aandacht zouden besteden aan de kloof in welvaart en welzijn tussen hier en armere landen dat het in die landen slechter wordt. Er zijn zeker nog zeer problematische regio’s  maar wereldwijd gaat het er op vooruit. Stel je voor dat die vooruitgang niet gecoördineerd werd door mensen die leiderschap op zich nemen.

   @Razor
   Lobby-groepen zijn niet evil, banken ook niet, zelfs de wapenindustrie of farmaceutische industrie niet. Ze zijn allemaal een logisch gevolg van inspelen op opportuniteiten en vraag en aanbod binnen markten en maatschappij. Het is compleet zinloos om daar positieve of negatieve connotaties aan te hangen, die gaan een persoon enkel maar hinderen om tot een objectief en genuanceerd beeld te komen.
   Al die groepen bestempelen als een “elite” waar het “klootjesvolk” niet tegen op kan is precies waar ik op wees. Het zal mensen deprimeren en doen opgeven. Niet omdat het waar of onwaar is, omdat er zinloze emoties en instincten in vervat zitten die compleet geen nut hebben in zulke kwesties.
   Er is geen evil “elite” die de mensen dom of zwak houdt, er zijn enkel mensen die zichzelf dom en zwak houden door zich te laten misleiden door emoties en instincten die geen plaats hebben in zulke kwesties.

   Meer opportuniteit dan ooit voor mensen om zichzelf te bevrijden en te verbeteren, maar wat doen velen … jammeren en zich voordoen als machteloos. Sommige mensen lijken enkel oog te hebben voor degenen waar ze afgunst voor hebben, in plaats van te kijken naar wat ze zelf kunnen.

   1. Soms denk je heel veel zelf te kunnen, maar wordt dat niet toegelaten door de machthebber om diverse eigenbelangen. Daarbij kan de machthebber dingen suggereren, m.a.w. hij zoekt een ’trigger’, om je op andere gedachten te krijgen, of schakelt externe personen in. Vraag dan naar wat hij daarmee wil bereiken..

    1. Het is niet omdat een machthebber iemand afwijst of onvoldoende vindt dat die machthebber dat uit eigenbelang doet, dit kan gedaan worden in functie van gelijk welke agenda, zoals meer winst maken, imago ophouden, besparingen. Zo een agenda kan ook ten voordele zijn van een bevolking. Misschien probeert een machthebber dan tips te geven om daar beter binnen te passen maar neemt een persoon dit op als een poging tot manipulatie vanwege de machthebber.

     Direct succes zou makkelijk zijn en vele mensen zullen dat wellicht willen, maar vaak werkt het niet zo. Er is geen reden voor mensen om zoiets persoonlijk te nemen. Beter zou zijn een evaluatie te doen, dan de mogelijkheden te bekijken en vervolgens een actieplan uit te voeren.

     Bij de pakken blijven zitten en opgeven omdat een of andere machthebber iets niet toelaat is niet logisch.

    2. @ Ludwig Von: The American Dream is voor 99,9999999999enz % van de Amerikanen inderdaad alleen maar een ‘dream’ en zal dat ook altijd blijven; de macht heeft zich de laatste eeuwen alleen maar meer geconcentreerd. Een beetje meer dynamiek mbt dit issue zou helemaal niet verkeerd zijn.

    3. Ludwig,
     dat laatste is ook niet het geval. Het zijn juist de gemakzuchtige ambitieloze eerloze hulpbehoevende machthebbers, die beslissingen willen nemen waar jij het niet mee eens bent…

    1. Wie zich niet wil laten bedotten informeert zich beter.

     Verzekeringspolissen verdienen verzekeringen en werknemers in verzekeringsmaatschappijen veel geld. Niemand moet zich kapot betalen aan een verzekering. Dat men erin slaagt om enorm hoge polissen te verkrijgen toont enkel aan dat iemand slim genoeg is om zoiets verkocht te krijgen (om zowel vraag als aanbod te creëren) en dat de opportuniteit ertoe bestond dit te doen.
     Hypotheken idem.
     Uraniumshells idem.
     Prozac idem.

     Sommige van die zaken lijken evil, maar evil is subjectief en the big picture is zoals vaak veel complexer en genuanceerder.

    2. Wat we hier zien is puur de natuur, niet alleen de mens daarin zoekt naar mogelijkheden (opportunities) om voordeel uit de omgeving te halen ten koste van anderen. Gewoon een bestaand mechanisme, waarvan de mens als gevolg van het onderscheid dat men wilde stellen tussen mens, dier, en natuur, middels religie, nu zelf weer moet ontdekken dat dat niet zo is. Het is geen goed of slecht systeem, het bestaat gewoon ook als menselijke eigenschap en wij moeten daar rekening mee houden. We hebben leiding nodig, maar zijn vergeten om rekening te houden met waar de menselijke geest door gedreven werd en wordt. De elite bestaat uit mensen zoals ieder ander, met dezelfde fouten en positieve eigenschappen. De mensheid wordt op dit ogenblik geconfronteert, met de gevolgen van technische ontwikkelingen op het gebied van communicatie. We zijn verbonden en zien alles van elkaar, dus ook dat waar we niet van gediend zijn. Het tijdperk van naiviteit is voorbij, met de vinger wijzen is zinloos. Accepteren en anticiperen het antwoord. :)  

   2. Ludwig, ga dat maar eens verkondigen in streken waar mensen omkomen van de honger, terwijl hier voedsel vernietigd wordt om zo te prijzen hoog te houden.
    Ik weet niet precies wat jouw bron is voor die verhoogde levensstandaard in alle gebieden op deze aarde, maar ik ben erg benieuwd.

 5. Sja… hier een beknopte analyse van de argumentatie uit dit artikel:

  “Van Dale:”
  Binnen de filosofie is het vrijwel altijd een schande om een working definition letterlijk uit het woordenboek over te nemen.

  “Eigenlijk is een theorie daarmee een geloof.”
  Een interessante opmerking die ‘gelovigen’ vaak ook maken richting wetenschappers / atheïsten. Is de evolutietheorie een geloof? (ik ben het hier overigens niet per definitie mee oneens of eens). Zie Thomas Kuhn over paradgigm-shifts voor meer interessants hierover.

  “Door het onderzoeken van de praktijk, kom je dan tot een verklaring.”
  En die verklaring noemen we bijvoorbeeld een hypothese? Die hypothese kun je testen aan de hand van data, en mocht de data meermaals je hypothese bevestigen, kun je het als theorie poneren? (het gaat me hier niet om de verschillende demarcatiecriteria).

  “Je verklaart iets zonder rekening te houden met de praktijk. Je hebt een theorie.”
  Dit zou je een theorie kunnen noemen, ik zou het eerder een ‘mogelijke verklaring’ (hypothese) willen noemen. Je maakt naar mijn idee hier ambigu gebruik van ’theorie’, er bestaat onderscheid in ‘wetenschappelijke theorie’ en ‘persoonlijke theorie’. Je keuze voor dit woord vind ik vanuit wetenschappelijk perspectief dus apart, maar dat maakt verder niet veel uit voor de rest van dit artikel.

  “Het ontkennen van het bestaan van complotten zou dus inhouden, het ontkennen van het bestaan van verschillende belangen, en het ontkennen van de mogelijkheid dat die belangen soms niet openlijk, maar heimelijk nagestreefd worden. Het zou inhouden dat je gelooft (er een theorie op nahoudt) dat iedereen eerlijk is.”
  De wetten van de logica gaan in dit stukje tekst niet bepaalt op. Maargoed, dat is volgens mij niet essentieel aan je tekst.

  “Machthebbers hebben een tegengesteld belang ten opzichte van diegenen waarover ze macht willen hebben.”
  Zegt wie? Dit volgt naar mijn idee geenszins uit voorgaande. Ten eerste hoeven ‘verschillende belangen’ niet per definitie ’tegengestelde belangen’ te zijn (of wel? -> dan zul je dat moeten aantonen of expliciet moeten aannemen).

  “De machthebber is gebaat bij onvrijheid van het volk, het volk is gebaat bij vrijheid.”
  Ik denk dat er weinig filosofen zijn die het met deze uitspraak eens zijn. Zie Hobbes, maar volgens mij ook Locke en Rawls. Thomas Hobbes zou juist zeggen dat een Soeverein NOODZAKELIJK is en dus in ieders belang. Kort door de bocht: zonder macht geen sturing, en met sturing kun je verder komen dan zonder (whatever ‘verder’ ook betekenen zal).
  Wat bedoel je met ‘vrijheid’ hier?

  “Voor diegenen die de eerlijkheid van machthebbers gaan onderzoeken, wordt echter al zeer snel duidelijk dat eerlijkheid niet direct het sterkste punt is van machthebbers. En dat is logisch.”
  ‘Logisch’ als in ‘voldoet aan de wetten van de logica’? En naar welk onderzoek verwijs je hier?

  “Machthebbers hebben macht verworven.”
  Are you sure? Zie dit artikel voor een vraagteken bij deze uitspraak:
  https://www.visionair.nl/analyses/wat-is-leiderschap/
  Uit het artikel: “We kunnen niet zonder meer zeggen dat iemand macht heeft, deze moet hij eerst krijgen.”

  “Daarmee is de enige mogelijkheid om de vrijheid van de bevolking af te nemen, dat te doen via list en bedrog.”
  Kan ik hier uit concluderen dat ALLE leiders volgens jouw… theorie… bedriegers zijn? Er bestaan per definitie geen goede of nobele leiders? In dat geval lijkt dit mij inderdaad een theorie die weinig van doen heeft met de situatie in de praktijk.

  “Uit vrije wil komt het volk haar vrijheid namelijk niet inleveren.”
  Dit volgt voor mij wederom niet, zie Hobbes. Of geef een definitie van ‘vrijheid’. Wat bedoel je trouwens met ‘vrije wil’?

  “Het ontkennen van het bestaan van complotten kan dus alleen op basis van ontkennen van het bestaan van verschillende belangen en het ontkennen van het bestaan van oneerlijkheid.”
  Ho ho, net was het nog ’tegengestelde belangen’. Wat bedoel je precies?

  “Degenen die de wereld van macht en geld werkelijk onderzoeken, en die wel rekening houden met de praktijk, zijn daarmee geen theoretici, maar kenners: ‘complotkenners’.”
  Fair enough. Je hebt aangetoond dat complotten mogelijk zijn en (misschien zelfs) noodzakelijk. Wat ik nog niet goed vat, is de onderbouwing van de negatieve connotatie. Van Dale’s definitie heeft het over ‘kwaadaardig’, hoe zie jij dit? Van Dale heeft het ook over ‘nadeel berokkenen’, wat valt hieronder? Als ik met mijn voetbalteam een strategie verzint om te winnen van de tegenstander, kan dit dan ook als complot worden gezien? En waarom wel of niet?

  1. Interessant om deze korte analyse te volgen van een filosoof in opleiding. Ik neem aan dat je gebruik hebt gemaakt van onder andere elementen uit de argumentatieleer. Ik ben trouwens ook wel benieuwd naar de reactie van Pieter op dit stuk. 

  2. OK Niek, daar gaan we :-)

   Om iets te beschrijven heb je een definitie nodig van hetgeen je beschrijft, zodat de lezer en ik weten waarover we het hebben. Ik vond de definitie van van Dale wel passend en kon me erbij aansluiten. Wat ‘de filosofie’ daarover zegt, zal me werkelijk worst wezen :-)

   Een verklaring is iets anders dan een hypothese. Een hypothese is letterlijk een veronderstelling. En dat is wat een theorie is. Een verklaring komt na onderzoek, een veronderstelling (hypothese)  ervoor. 

    “Het ontkennen van het bestaan van complotten zou dus inhouden, het ontkennen van het bestaan van verschillende belangen, en het ontkennen van de mogelijkheid dat die belangen soms niet openlijk, maar heimelijk nagestreefd worden. Het zou inhouden dat je gelooft (er een theorie op nahoudt) dat iedereen eerlijk is.”
   De wetten van de logica gaan in dit stukje tekst niet bepaalt op. Maargoed, dat is volgens mij niet essentieel aan je tekst. 

   Ik zie werkelijk niet wat hieraan onlogisch zou zijn. Verklaar je nader :-)

   Over belang:   http://pieterstuurman.blogspot.nl/2010/01/belang.html

   “De machthebber is gebaat bij onvrijheid van het volk, het volk is gebaat bij vrijheid.”
   Ik denk dat er weinig filosofen zijn die het met deze uitspraak eens zijn.

   Wat filosofen ervan vinden, kan me werkelijk helemaal niets schelen.  

   Met vrijheid bedoel ik: het vermogen te doen wat je zelf wilt. In tegenstelling tot een situatie waarin de machthebber dat bepaalt.   

   “Voor diegenen die de eerlijkheid van machthebbers gaan onderzoeken, wordt echter al zeer snel duidelijk dat eerlijkheid niet direct het sterkste punt is van machthebbers. En dat is logisch.”
   ‘Logisch’ als in ‘voldoet aan de wetten van de logica’? En naar welk onderzoek verwijs je hier?

   Ik verwijs niet naar een onderzoek. Ik verwijs naar logica.

   “Machthebbers hebben macht verworven.”  “We kunnen niet zonder meer zeggen dat iemand macht heeft, deze moet hij eerst krijgen.”

   Dat is precies wat ik bedoel.

      “Daarmee is de enige mogelijkheid om de vrijheid van de bevolking af te nemen, dat te doen via list en bedrog.”
   Kan ik hier uit concluderen dat ALLE leiders volgens jouw… theorie… bedriegers zijn?

   Ja.

   Er bestaan per definitie geen goede of nobele leiders?

   Nee. Niet in de zin van hiërarchisch leiderschap. Ik heb er werkelijk niet één kunnen vinden. De enige vorm van legitiem leiderschap is inspirerend leiderschap. En met inspireren bedoel ik mogelijkheden laten zien. Meer niet. Of mensen die mogelijkheid ook zien en eventueel omarmen, is helemaal aan die mensen zelf.

   1. Pieter,

    Ben je bekend met de wetten van de logica? Snap je dat “Als C, dan A en B” niet hetzelfde is als “Als niet C, dan niet A en niet B”? En het er ook niet logisch uit af te leiden is?

    Je opvatting van wat vrijheid is, is naïef of utopisch. Als iedereen zou doen wat hij/zij wilt, zou het 1 grote chaos worden. Ik verwijs naar filosoof Thomas Hobbes, die uitgaat van een natuurstaat.

    Je gebruik van termen wijkt voor mij veel te ver af van mijn gebruik van die termen, en ook van wat als ‘algemeen gebruik van termen’ zou kunnen worden gezien. Bovendien verwijs je noch naar andere filosofen, noch naar (wetenschappelijk) onderzoek (dus niet naar de praktijk?). En de wetten van de logica lijk je ook niet helemaal te beheersen. Geef mij dan 1 goede reden waarom jouw artikel voor mij en anderen een meerwaarde zou zijn in ons bestaan.

    1. Niek met alle respect maar je kunt toch zelf ook even nadenken of laat je al je denkwerk aan externe wetenschappers en filosofen over?

     Ik snap eerlijk gezegd niet waarom je zelden tot nooit je eigen mening over iets geeft en altijd maar naar externe mensen blijft verwijzen. Je doet net alsof die mensen blijkbaar slimmer of beter kunnen denken dan jezelf maar dat lijkt me niet. Hoe ervaar jij de dingen, hoe denk jij er zelf over, dat is voor mij veel interessanter. De mening van mensen die al heel lang dood zijn kan ik zelf wel op de wikipedia nazoeken.

     En dan vervolgens andere mensen kwalijk nemen dat zij wel zelf nadenken en dan van ze eisen dat zij jouw methode gebruiken is totaal absurd in mijn bescheiden opinie :-) Misschien is niet je eigen mening geven maar vooral anderen citeren een vereiste op je filosofie opleiding maar het komt op mij nogal vervreemdend over in gewone discussies. 

     Daarbij wijs jij hier eerst de definities van Pieter af om dan vervolgens te zeggen dat hij niet logisch is, dat klopt gewoon niet. Binnen de definities die Pieter geeft is zijn verhaal volkomen logisch. Maar goed dan moet je wel zijn definities eerst accepteren en daar zelf vervolgens mee gaan denken.

     En of iets meerwaarde heeft voor je bestaan kan maar 1 persoon beantwoorden en dat ben je zelf. Het is dus een totaal zinloze vraag. Het is daarbij ook niet de verantwoordelijk van Pieter om meerwaarde voor anderen hun voortbestaan te scheppen. En dat lijk jij op een of andere manier hier wel te insinueren wat in mijn ogen dus gewoon niet correct is. 

     Ik vind eerlijk gezegd dat je al met al nogal vaag commentaar levert en het is me ook nogal onduidelijk waar je met dit alles naartoe wilt.

     Een heldere discussie is prima maar ik zou het erg fijn vinden als je dan wat concreter wordt en wat duidelijker maakt waar je nu eigenlijk precies naartoe wilt.

    2. Thanks Douwe.

     @ Niek,

     Ik vind het leuk om onze gedachten uit te wisselen, en me door jou te laten prikkelen om helder te denken en te formuleren.

     Maar het is voor mij werkelijk geen wedstrijdje. Ik heb de boel nog eens teruggelezen, en helderder dan dit, kan ik het niet verwoorden. Resoneert het niet bij je, dan vrees ik dat ik dit zal moeten aanvaarden :-)

    3. “Misschien een tik opgelopen op je filosofie opleiding ”
     Dit vind ik een onprofessionele uitspraak, het getuigt niet van ‘alle respect’ waar je in de eerste zin naar verwijst. Dat gezegd hebbende, de volgende reactie:

     “Ik snap eerlijk gezegd niet waarom je zelden tot nooit je eigen mening over iets geeft…”
     Zie mijn reactie op je artikel ‘Een revolutie in het eigen denken’.

     “… en altijd maar naar externe mensen blijft verwijzen”
     Omdat zij geniaal waren en er goed over hebben nagedacht. Hun ideeën zijn bekritiseerd maar ondanks alle kritiek nog steeds relevant in het debat van vandaag de dag.

     Je hebt volledig gelijk dat iedereen zijn mening moet kunnen geven en zelf moet kunnen nadenken (Sapere aude!), vandaar ook mijn andere reactie.

     “…en dan van ze eisen dat zij jouw methode gebruiken is totaal absurd in mijn bescheiden opinie”
     Mijn methode zijn de wetten van de logica. Aangezien er wordt beweerd dat het verhaal “volkomen logisch” is, lijkt het me geen absurde methode om de wetten ook te volgen. Ik zeg overigens niet dat zijn verhaal volkomen onlogisch is.

     Dat binnen de filosofie geen definities uit het woordenboek gebruikt worden is misschien flauw in deze context. Ik eis het dan ook niet, ik noem het.

     Mijn reactie was een analyse; wat kritische side-notes. Want waar iemand vrij is om zijn mening te geven, is iemand anders ook vrij om daarop te reflecteren. Zie ook de andere reactie die ik heb geplaatst.

     Als laatst nog het volgende wat ik ook bij het andere artikel heb genoemd:
     Naar mijn idee beweert Pieter dat complotten bestaan; en complotten zijn onderlinge (geheime) afspraken tussen mensen met macht. Dus: onderlinge (geheime) afspraken tussen mensen met macht bestaan.

     Daar kan ik het mee eens zijn. Lijkt me zeer plausibel.

    4. Dat ben ik met je eens dat dat wellicht wat onprofessioneel is van mij maar dat vond ik eerlijk gezegd ook van jouw uitspraak tegen Pieter dat zijn definitie van vrijheid naief of utoptisch is. Of dat je je eerste reactie over dit artikel met Sja… begon.

     Door er bij te verwijzen naar een filosoof zet je in mijn opinie een persoonlijk  waardeoordeel van jezelf kracht bij door verwijzing naar een autoriteit en dat is nog altijd een drogreden. Daarmee maak je het in mijn opinie eerder erger dan beter. 

     Het zou profesioneler en constructiever zijn geweest in mijn ogen als jijzelf een “niet naieve” of “niet utopische” definitie van vrijheid had gegeven inplaats van die van hem zo een beetje af te serveren, althans die indruk wekt het bij mij. 

     Helemaal omdat ik hem hier als gastschrijver heb uitgenodigd, vind ik het wat raar dat hij dan dit om zijn oren krijgt van jou. En blijkbaar voelde je dat ergens zelf ook al wat aan omdat je een reactie later duidelijk maakt dat je wel blij bent met dat hij hier zijn artikel schrijft. :)

     Niet dat ik overigens denk dat Pieter er niet tegen zou kunnen, :) maar daarmee leek voor mij een bepaalde toon gezet dus dan durf ik er ook wel wat harder / “onprofessioneler” in te gaan. Ik heb mijn formulering over die tik inmiddels aangepast want het helpt de discussie verder ook niet vooruit. Wat ik probeerde te zeggen was dat hoe jij hier discussieert wellicht voorkomt uit de vereisten van hoe je op filosofie opleiding moest discussiëren.

     Maar goed, over de daadwerkelijke inhoud van het artikel zelf lijk je het wel aardig eens te zijn met Pieter dus dit is wellicht meer een discussie over stijl en etiquette.

    5. Ik licht toe wat ik met ‘naïef of utopisch’ bedoel in de zin erna, en verwijs daarbij naar een filosoof. Ik hoef zelf niet met een alternatief gebruik van de term te komen, het is immers niet mijn artikel. Ik wijs alleen op waar naar mijn idee een mankement zit in zijn artikel zodat hij erover kan nadenken en het zou kunnen aanpassen.

    6. Je licht het zelf niet toe, want je legt in mijn ogen niet duidelijk uit waarom dat dan het geval zou zijn. Er is alleen een bewering: als iedereen vrij is doen ze maar waar ze zin in hebben en dat zal leiden tot chaos. Dat is puur een onbewezen theorie, eentje die in mijn ogen typisch eentje is van een psychopaat die gelooft dat mensen niet voor zichzelf zouden kunnen zorgen en geen eigen verantwoordelijkheid aan zouden kunnen… Alsof ik als ik geen belasting meer hoef te betalen voor ons koningshuis opeens de buurman in elkaar zou slaan?.. Waar baseert die persoon deze aanname in vredesnaam op en waarom vind jij dat deze aanname van deze persoon de moeite waard is van het herhalen. Is dit hoe jij erover denkt en zo ja op welke persoonlijke ervaring baseer je dat dan?

     Daarbij doe je alsof jouw waardeoordeel over Pieter zijn definitie van vrijkheid, want meer is het niet, een soort universele waarheid in zich heeft omdat een filosoof die al een hele tijd dood is het met je eens is. Dat is verwijzing naar een autoriteit en dat is een drogreden. Retoriek dus en geen argumentatie.

     Maar goed, het is wellicht wat zinloos om hier over door te blijven gaan maar ik vond een paar van je reacties wat teveel op de persoon gericht en wat uit de hoogte richting Pieter en aangezien ik me ergens zijn gastheer voel hier schiet ik dan wat in de verdediging. 

     Het kan goed zijn dat ik dat zelf volledig verkeerd heb ingeschat maar dan lijkt het me alsnog nuttig dat je weet hoe je reacties op mij over komen. Wat overigens mijn probleem is en niet de jouwe. En als ik er helemaal naast zit in mijn interpretatie dan hoor ik dat graag en zal ik wat minder fel reageren in de toekomst :-)

    7. Nog een toelichting waarom ik afentoe zo blijf hameren op het gebruik (~definities) van termen, is in dit essay te vinden. Ik moet dat essay nog een keer herschrijven zodat het ook leesbaarder is voor een groot publiek en het op Visionair publiceren, maar voor nu volstaat een quote uit de conclusie:

      

     “Dit essay opende met een passage over onenigheid. Toevallig vond ik recentelijk een artikel op de website van Studium Generale dat als een perfect voorbeeld geldt voor het punt dat ik met deze passage in het licht van de rest van het essay maak. In het artikel van Studium Generale merkt Berends op dat twee wetenschappers – te weten: dr. Victor Gijsbers en prof. dr. Charlotte Hemelrijk – een tegenovergestelde visie lijken te hebben op wat ‘emergentie’ precies is. Berends vraagt zich af of de twee elkaar tegenspreken en concludeert uiteindelijk dat beiden een andere definitie van ‘emergentie’ hanteren. “Hieruit blijkt dat het in ieder geval geen overbodige luxe is uit te leggen wat je met emergentie bedoeld [sic], als je het begrip gebruikt.” Daar we hebben gezien dat begrippen geen dwingende en essentiële betekenis hebben [zie ook dit artikel], is het van belang duidelijk aan te geven welke opvatting van een begrip wordt gehanteerd in een discussie ten einde onenigheid te voorkomen. Het inzien dat er verschillende opvattingen zijn bij onenigheid is vaak al een begin naar het oplossen ervan.”

    8. Wat ik niet snap is dat je eerst zegt dat in de filosofie je eigenlijk geen woordenboek definities mag gebruiken. Als eerste zijn we hier geen filosofie aan het bedrijven dus is die opmerking niet relevant maar daarnaast heeft het ook een zweem van elitisme over zich hangen. Zoiets van alleen mensen die minder zijn dan ons definiëren woorden met een woordenboek want woordenboekdefinities zijn zo volks… Zo komt het op mij over in ieder geval. Dat vind ik niet respectvol, het is daarnaast ook een volledige drogreden, dus vandaar dat ik er dan wat met het gestrekte been tegenin ga. :-)

     Maar vervolgens ga je nu zelf uitleggen hoe belangrijk definities zijn omdat als je niet dezelfde definities hanteert je heel lang langs elkaar heen kunt praten en je in semantische discussies verzand. Je lijkt jezelf hier nogal tegen te spreken in verschillende posts. Ik ben het overigens zelf volledig met dit laatste standpunt eens want niet goed je woorden definiëren kan alleen maar tot meer onbegrip leiden.

     Juist het geven van definities is van groot belang als je zelf een stuk schrijft omdat je dan aan je lezer duidelijk maakt hoe hij of zij je verhaal moet interpreteren. Als de lezer dat niet wil doen omdat hij of zij liever eigen definities hanteert prima maar dan kun je daarna niet gaan lopen klagen dat de schrijver niet jouw definities gebruikt…

     Daarbij krijg ik het idee dat de filosofen die jij citeert automatisch de waarheid in pacht zouden hebben en dat hoeft helemaal niet zo te zijn, daarom zie ik liever hoe jij er zelf over denkt en dan mag je best zeggen dat je je eigen denken hebt laten inspireren op een filosoof als Kant maar vergeet niet dat onze Westerse wereld enorm selectief is in de filosofen zeker die in officiële opleidingen voorbij komen. En als je naar het wereldtoneel kijkt dan hebben in mijn ogen de Aziatische wijsgeren vaak ook zeer interessante standpunten maar daar leren wij relatief weinig over wegens de communicatiebarriere. Een achterstand die eigenlijk pas in de laatste 50 jaar wordt ingehaald en je ziet ook hoe denkrichtingen als Boedhisme, non dualisme etc nu onze Westerse wereld veroveren.

    9. Zijn we hier geen filosofie aan het bedrijven? Vanwaar dan de verwijzing naar o.a. Voltaire en Rawls? We hebben het over fenomenen op meta-niveau, wat volgens mij een filosofische bezigheid is.

      

     Als ik iets NIET zou beweren, is het wel dat deze filosofen de waarheid in pacht hebben. Dat heb ik ook zeker niet gezegd. Ik zei dat hun ideeën de tand der tijd (en kritiek) redelijk hebben overleefd, en dus de moeite van het lezen waard kunnen zijn in deze context. Zij geven problemen aan, zoals het probleem met die opvatting van waarheid die hier gehanteerd wordt (het probleem is dat het volgen van die opvatting tot chaos leidt, en het aanstellen van een soeverein daardoor, aldus Hobbes, noodzakelijk wordt). Ik klaag ook niet dat ze niet mijn definities gebruiken, ik wijs er alleen op dat de definities misschien wat raar zijn.

     Als laatste herhaal ik nog wat ik al eerder schreef:

     Dat binnen de filosofie geen definities uit het woordenboek gebruikt worden is misschien flauw in deze context. Ik eis het dan ook niet, ik noem het.

      

     P.s. Ik ben niet bepaald een fan van Kant.

    10. Ja maar je gebruikt hobbes als het argument dat deze definitie van vrijheid tot chaos zou leiden, wie zegt dat dat verhaal van Hobbes ergens op slaat? Gebruik dan de argumenten die Hobbes gebruikt inplaats van zijn naam te noemen, want dat is dus een verwijzing naar autoriteit om jouw eigen mening te onderbouwen dat in jouw ogen Pieter zijn definitie van vrijheid Naief of Utopisch is. Je hebt nog steeds geen argument gegeven waarom dat het geval zou zijn namelijk.

     En verwijzing naar een autoriteit is een drogreden en dan zijn we dus niet met argumenteren bezig maar met retoriek. Iets waar veel filosofen overigens ook goed in waren dus vandaar dat ik wat huiverig ben dat je hier met zoveel filosofen aankomt aangezien de retoriek vooral een studie is van het gelijk krijgen zonder het te hebben maar simpelweg het publiek met trucjes voor de gek te houden om ze je verhaal te laten geloven. 

     En dat bedoel ik dus dat ik je stijl van argumenteren wat vervreemdend vind. Het is voor mij onduidelijk waar je eigen mening begint en ophoudt en waar jouw mening wel of niet overeenkomt met de filosofen die je citeert. Ik zou liever zien dat je hun argumentatie gebruikt om je eigen punten te maken. Als je dan hun namen er alsnog bij wilt vernoemen is dat prima maar is dan niet per se meer nodig namelijk en dan zijn we gewoon een directe discussie aan het voeren. 

     Maar goed ik begrijp dat een ieder zijn of haar eigen argumentatiestijl heeft maar het is voor mij nu vaak niet duidelijk waar je nu eigenlijk naartoe wilt en wat je zelf eigenlijk vind. En of je nu een inhoudelijk punt aanvalt of alleen kritiek hebt op de vorm hoe het inhoudelijke punt wordt gepresenteerd.  

    11. Niek doet niet meer dan logisch en gebaseerd op feiten reageren.
     Ik zie hem niet enkel naar anderen verwijzen, ik zie hem fouten in argumentaties aanduiden. Hij verwijst wel duidelijk naar andere bronnen om bepaalde punten te verduidelijken, omdat hij waarschijnlijk vindt dat die bronnen het zelf goed verwoord en doordacht hebben en als goede illustraties dienen.

     Logisch en op feiten/zo objectief mogelijke informatie baseren zijn eigenschappen van een denkend iemand die zich minder door emoties laat leiden. 
     Er is bevrijding in de werkelijkheid objectief of feitelijk te kunnen observeren en geen dwang te ondervinden om alles te moeten laten rijmen met emoties en instincten.
     Het is precies waar mensen meer van nodig hebben en waar we ideaal naartoe zullen evolueren als mensheid.

   2. Overigens nog wel even de nuance dat ik het niet per se eens of oneens ben met je artikel; ik kan me in bepaalde opmerkingen prima vinden. Ik laat alleen wat punten zien waar naar mijn idee zwakheden zitten, zodat je die zou kunnen aanpassen. Hopelijk vind je dat niet vervelend, want ik ben juist blij dat er mensen zoals jij zijn van wie we artikelen op Visionair mogen plaatsen. Dus, ik hoop je absoluut niet te demotiveren!

    1. @Pieter:

     Een toevoeging, momenteel moet ik toevallig voor school artikelen lezen over Kant en de Verlichting. Ik denk dat hij zich voor een deel in je verhaal zou kunnen vinden, en andersom ook. Voor een vrij heldere samenvatting, klik hier.

     Of, beter nog, lees het hele artikel van Kant over de vraag ‘Wat is Verlichting?’ en probeer te begrijpen wat hij precies bedoelt (want dat is niet altijd makkelijk bij hem). Of lees het Wikipedia artikel over dit artikel van Kant (Nederlands).

      

      

     “Verlichting betekent dat de mens zijn door hemzelf veroorzaakte onmondigheid achter zich laat. Onmondigheid is het onvermogen je verstand te gebruiken zonder de leiding van een ander. Aan jezelf te wijten is deze onmondigheid wanneer de oorzaak ervan niet een gebrek aan verstand is, maar een gebrek aan vastberadenheid en aan moed om hier zonder andermans leiding gebruik van te maken. Sapere aude! “Heb de moed je eigen verstand te gebruiken!” is dan ook het motto van de Verlichting”

 6. Reactie op Douwe:

   

  ” ik wil alleen laten zien dat we in een maatschappij zitten waar nogal wat machtsverschillen zijn en waar dus volgens de theorie van Pieter Stuurman dus dan automatisch ook nogal wat complotten in zitten.”
  Grappig dat je het een ’theorie’ noemt. Zal Pieter dit zelf ook zo noemen?

  “Zelf vind ik het overigens wel zeer vreemd dat een prinsesje van 9 een volkomen andere toekomst tegemoet kan zien dan een meisje van 9 uit een gezin met een bijstandsmoeder.”
  Ik zou het juist ‘zeer vreemd’ vinden als dit niet zo was.

  “En dat dat lot bepaald wordt door genetische afkomst.”
  Kun je deze zin toelichten? Het lijkt alsof deze zin het tegenovergestelde beweert van de vorige zin.

  “Het lijkt in ieder geval nogal in strijd te zijn met de ideeen van John Rawls over hoe je een eerlijke maatschappij vormgeeft.”
  Volgens mij hebben de ideeen van John Rawls dan ook weinig met de werkelijkheid te maken. We hebben in de werkelijkheid namelijk geen ‘sluier de onwetendheid’. Hij omschreef eerder een soort utopie, die per definitie onbereikbaar was (shoot me if i’m wrong).

  1. Zijn dit algemene opmerkingen die je hier doet of stel je specifiek vragen aan mij? Als dat laatste het geval is zou ik je willen vragen wat duidelijk te formuleren wat je van mij wilt weten en wat voor relevantie dat heeft met de inhoud van dit stuk van Pieter. 

 7. Goed artikel,

  En dé primaire machtsstructuur is volgens mij het geldsysteem.

  Het geldsysteem leidt volgens mij dan zowiezo ook tot corruptie. (Om succesvol te zijn moet je samenklitten met de bankiers)

    Off topic:

  Wanneer is iets corruptie?

  Wat zijn de grenzen van corruptie. Als ik een goed woordje voor iemand doe bij mijn baas? Nee

  Als ik een goed woordje voor iemand doe bij mijn baas waarna ik een biertje krijg van die iemand? Of 20 kerstpakketten? 20 kerstpakketten is al aardig corrupt volgens mij…

  Iedereen is op een bepaalde mate/manier corrupt volgens mij…. lastig.            

  1. hoe onschuldig ook, in feite is het doen van een goed woordje bij je baas voor iemand al een vorm van vriendjespolitiek en dus corruptie.
   ik snap dat je wil aangeven dat er verschillende gradaties zijn, maar dit soort dingen dragen er wel juist aan bij dat die gradaties ontstaan.

 8. Er is ook iets als een sociale werkelijkheid. En wat is onderzoek doen? Ik heb zelf meegemaakt dat in bijna iedere horeca gelegenheid waar ik kwam het mogelijk was om aan wapens en drugs te komen, ja dan is de conclusie toch wel te trekken dat er bij het OM en de politie organisatie een enorme corruptie heerst. Misschien wel een complot?

Laat een reactie achter