In het licht van voortbestaan – update

Eet, overleef, reproduceer. Het basispatroon wat alle levende organismen bewust of onbewust lijken te volgen.

Voortbestaan is het basispatroon wat alle levende organismen bewust of onbewust lijken te volgen. Dieren, planten, bacteriën, etc. Allemaal proberen ze zo goed mogelijk voort te bestaan. De mens vormt hier als lid van het dierenrijk geen uitzondering op. In de basis is het leven dan ook buitengewoon simpel. Verzamel voldoende energie om te groeien en jezelf in stand te houden, en geef eventueel je genen door aan een volgende generatie.

Het leven mag dan in het basispatroon simpel zijn, het is echter verre van simplistisch. Er zijn namelijk een enorm aantal verschillende strategieën om dit patroon te volgen. De BBC laat met haar documentaires van o.a. Planet EarthThe Blue Planet & Earthflight de enorme diversiteit van het leven zien. Ook de film Home laat een prachtig overzicht zien van de aarde en haar vele bewoners. Of je nu een paddenstoel, een boom of een mens bent, allemaal zijn het voorbeelden van succesvolle paden om gehoor te geven aan het simpele patroon van leven, voortbestaan.

De basis voor het leven

De zon is hierbij de energiecentrale die het leven op aarde van de benodigde energie voorziet in haar voortbestaansspel. Planten zijn in staat om met behulp van zonne-energie complexe biologische verbindingen te maken. Andere organismen waaronder ook de mens gebruiken deze weer om aan hun energie (in de vorm van voedsel) te komen.

De zon levert de energie voor het grote voortbestaansspel wat we met zijn allen op planeet aarde spelen.

Het is slim om de energie van de zon zo efficiënt, lokaal en direct mogelijk te gebruiken. Hoe sneller je de energie van de zon om kunt zetten in producten die je nodig hebt voor je eigen voortbestaan, hoe gemakkelijker je voortbestaan wordt.

Een handige methode die hierbij kan helpen is permacultuur. Permacultuursystemen kunnen de mens voorzien van gezond voedsel, schoon water, een prettige leefomgeving, etc. Via de ontwerpprincipes van permacultuur kunnen mensen functionele ecosystemen om zich heen ontwerpen, energieneutrale of zelfs energieproducerende huizen bouwen en aanvullende lokale economische systemen opzetten. Zo kan de mens in samenwerking met haar natuurlijke omgeving ook op de langere termijn goed voortbestaan.

De Piramide van Maslow en de 8 drijfveren van het voortbestaan

Maar laten we breder kijken dan de directe omgeving. Wat vindt de mens daarnaast belangrijk? De piramide van Maslow bekijkt de wensen van mensen op individueel niveau. Volgens Maslow beginnen mensen de piramide van onderaan op te vullen en zodra dat niveau is volgemaakt, kan de mens een stap in de piramide omhoog.

 

Maslows behoeftehiërarchie ziet er als volgt uit:

 1. Organische of lichamelijke behoeften. Hieronder vallen onder meer behoefte aan slaap, voedsel, drinken en het uitscheiden van ontlasting. Maslow classificeert hieronder ook seks en andere lichamelijke zaken zoals sport en comfort.
 2. Behoefte aan veiligheid en zekerheid, het individu gaat beveiliging zoeken in een georganiseerde kleine of grote groep. Dit kan bijvoorbeeld de buurt, het gezin of het bedrijf zijn. Typische voorbeelden zijn: huisvesting, werk en relaties.
 3. Behoefte aan saamhorigheid, behoefte aan vriendschap, liefde en positief-sociale relaties.
 4. Behoefte aan waardering, erkenning en zelfrespect, die de competentie en het aanzien in groepsverband verhogen; het belang hechten aan de status in sociaal verband.
 5. Behoefte aan zelfverwerkelijking of zelfactualisatie, is de behoefte om je persoonlijkheid en je mentale groeimogelijkheden te ontwikkelen. Het sociale milieu is hierbij niet weg te cijferen als steunende basis.

Naast Maslow, die dieper ingaat op de behoeftes van het individu, is er een filosofie die ook voortbestaan als uitgangspunt neemt. Deze trekt voortbestaan echter veel breder dan het individu, en deelt het op in 8 drijfveren van voortbestaan. De drijfveren die worden onderscheiden zijn:

 1. Het individu en de persoonlijke ontwikkeling van iemand zelf.
 2. Seks, het gezin en andere vormen van creatie.
 3. Groepen waar mensen voor kiezen om aan deel te nemen.
 4. De gehele mensheid oftewel alle individuen van de soort mens.
 5. Alle levende organismen buiten de mens zoals dieren, planten, etc.
 6. De fysieke wereld; bestaande uit materie, energie, ruimte en tijd.
 7. Spiritualiteit/levenskracht, datgene wat het fysieke universum kan bezielen.
 8. Voorbestaan in de meest brede zin van het woord, ook wel de definitie van god binnen deze denktrend.
  (Bekijk hier eventueel een filmpje over deze 8 drijfveren van het voortbestaan)
Hoe dragen 3D-printers bij aan ons voortbestaan? En zijn ze eventueel nog te optimaliseren zodat ze op zoveel mogelijk drijfveren het voortbestaan ondersteunen? Bijv. door recyclebare printmaterialen te gebruiken.

In het licht van voortbestaan

Na deze verdieping en verbreding is het interessant om alles wat we kennen eens in het licht van voortbestaan te bekijken. Op welke manier leveren de zaken om ons heen een bijdrage aan het voortbestaan? Kunnen we concrete voorbeelden vinden? Van een vork tot regenkleding en van een appelboom tot 3d-printers. Hoe dragen ze concreet bij aan het voortbestaan?

Zitten er naast voordelen ook nadelen voor het voortbestaan aan bepaalde zaken? Vele industriële producten zijn bijvoorbeeld in een bepaalde mate nuttig voor de mensen die er gebruik van maken, aan de andere kant zorgen ze vaak ook voor vervuiling van de natuur wat nadelig is voor het voortbestaan. Zaken kunnen op de ene drijfveer een voordeel hebben maar op een andere een nadeel. Zijn dat soort zaken eventueel te verbeteren en te optimaliseren zodat ze op alle drijfveren zo veel mogelijk voordelen hebben en tegelijkertijd zo weinig mogelijk nadelen?

De wereld bekijken in het licht van overleving geeft een praktisch handvat om zaken relatief gemakkelijk op waarde te schatten. Het is daarbij interessant om te zien dat voortbestaanswaarde en financiële waarde soms ver uit elkaar liggen. Zo is schoon water essentieel voor het voortbestaan van eigenlijk alle levende organismen op aarde maar in financieel opzicht wordt het amper gewaardeerd. Diamanten daarentegen hebben enige voortbestaanswaarde in industriële toepassingen en in menselijke sociale klim spelletjes maar verder is de waarde voor het voortbestaan zeer beperkt. Terwijl diamanten vanuit het economische systeem juist heel sterk worden gewaardeerd.

De voortbestaanswaarde en de toegekende monetaire waarde van zaken kunnen enorm van elkaar verschillen.

Het is daarom nuttig om van zaken eerst de voortbestaanswaarde vast te stellen en daarna pas naar het prijskaartje te kijken wat het financiële systeem eraan hangt. Zo voorkom je dat je niet vergeet waarde toe te kennen aan de meest belangrijke zaken van je voortbestaan zoals gezond eten, een schoon milieu en een veilige plezierige omgeving. Want anders is het maar al te gemakkelijk je blind te staren op materiële zaken als auto`s en televisies. (die overigens beide ook zeker een bepaalde voortbestaanswaarde hebben)

De wereld om je heen bekijken vanuit de theorie van Maslow en de acht drijfveren van voortbestaan kan een heel nieuw licht op de wereld werpen. Kan het ook ons helpen richting te geven aan onze toekomst? Welke voortbestaans strategieën en patronen zijn tot nu toe succesvol geweest voor de mensheid, en zijn deze patronen te gebruiken om het toekomstige voorbestaan hiermee te vergroten?

Geloof niets, maar begrijp zoveel mogelijk als je kunt.

1) Wetenschap

Als eerste is het onderzoeken en begrijpen van de wereld om ons heen zeer nuttig gebleken. De wetenschappelijke methode is ontwikkeld om zo open en objectief mogelijk kennis te vergaren. Kennis die berust op herhaalbaarheid en niet op autoriteit. Deze manier van de wereld benaderen is buitengewoon waardevol geweest. Veel van de uitvindingen die het leven voor mensen enorm verbeterd hebben zijn via deze weg tot ons gekomen. Het lijkt dan ook verstandig om deze methode te blijven volgen en zo objectief en praktisch mogelijk de wereld om ons heen te blijven verkennen.

2) Open communicatie

Een andere nuttig gebleken strategie is het uitwisselen van ideeën tussen mensen. Dit begon met gesproken taal via volksverhalen en liederen. Later werd dit aangevuld met het schrift en de boekdrukkunst waardoor ideeën veel breder verspreid konden worden, en gemakkelijker bewaard konden blijven. Met de uitvinding van het internet is de uitwisseling van ideeën tussen mensen nog veel gemakkelijker geworden. Laten we er dan ook voor zorgen dat ieder mens in de wereld zo snel mogelijk toegang krijgt tot het internet.
Er is daarna nog slechts één grote barrière die wereldwijde uitwisseling van ideeën tussen alle mensen van de aarde in de weg staat en dat is het feit dat mensen over de wereld allemaal verschillende talen spreken. Het Esperanto probeert deze laatste barrière uit de weg te ruimen. Esperanto is speciaal ontworpen om de mensheid te verenigen in een gezamenlijke taal die nationaliteit overstijgt en eenvoudig te leren is.
Met het oplossen van de taalbarrière, op welke manier dan ook, in combinatie met toegang tot het internet voor alle aardbewoners zal voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid optimale communicatie tussen alle mensen van de wereld mogelijk zijn. Een toename in de uitwisseling van ideeën tussen mensen is in het verleden altijd zeer positief voor het voortbestaan van de mens geweest. Dit lijkt dan ook iets waar we ons actief voor in zouden moeten zetten.

3) Hernieuwbare energie

De beschikbaarheid van energie en grondstoffen is een derde belangrijke factor. Het begin van de landbouw kan gezien worden als het begin van het systematisch oogsten van zonne-energie in een vorm die voor mensen bruikbaar was, namelijk eetbare planten. Later ontdekte de mensheid fossiele brandstoffen, geconcentreerde vormen van zonne-energie verzameld over miljoenen jaren. Hier maken we nog steeds veel gebruik van maar velen beseffen zich inmiddels goed dat deze fossiele brandstoffen vroeger of later opraken. Daarbij kennen ze ook de nodige nadelen zoals milieuvervuiling en de vele conflicten die er wereldwijd over worden uitgevochten. Inmiddels zijn er gelukkig dan ook volop technologieën beschikbaar die hernieuwbare energiebronnen zoals de zon, wind, water, getijden, aardwarmte, geothermie, etc. kunnen oogsten.

Een oppervlak ter grootte van Frankrijk is nodig om de hele wereld in de jaarlijkse energiebehoefte te voorzien met zonne-energie. Er zijn woestijnen en oceanen waar zonne-energie relatief gemakkelijk is op te vangen zonder destructie van natuur. Het veelvuldig oogsten van hernieuwbare energie kan wellicht voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid zorgen voor een overvloed van energie zonder conflicten. Er is immers genoeg voor iedereen en het is overal beschikbaar als je de technologie installeert om het te oogsten. En van techniek is altijd gebleken dat hoe meer je het gebruikt, hoe goedkoper het wordt. Door grootschalig direct de energie van de zon en andere hernieuwbare bronnen te gaan oogsten kan energie telkens goedkoper worden en kunnen alle mensen hier in overvloed toegang tot hebben.

Op het gebied van grondstoffen is het vooral belangrijk hier op een cyclische manier mee om te gaan, als je je grondstoffen telkens hergebruikt kan er enorm veel werk en afval worden bespaard op de langere termijn. Ook wordt het met veel hernieuwbare en goedkope energie mogelijk grondstoffen uit zeewater te gaan winnen wat ons een praktisch oneindige bron aan grondstoffen kan opleveren.

4) Ruimtevaart

Een vierde strategie is het exploreren van nieuwe gebieden om te leven. Goede en snelle verbindingen via weg, spoor, water en de lucht zorgen ervoor dat mensen en materialen zich snel kunnen verplaatsen over de planeet als dat wenselijk of nodig is. Een goede en bij voorkeur energiezuinige efficiënte infrastructuur die mensen over de wereld met elkaar verbindt zal het voortbestaan verder vergroten.

En nu het aardoppervlak volledig in kaart is gebracht is het logisch om ook buiten de aarde te gaan kijken. Wellicht kunnen we zo het leven van de aarde verspreiden buiten onze aardbolRuimtevaart geeft de mensheid daarnaast een gezamenlijk uitdagend doel waar we allemaal voordeel van kunnen hebben. Sterker nog als de mensheid niet de stap maakt naar andere planeten stopt ons voortbestaansspel hier op aarde op termijn vanzelf.

5) Vreedzame samenwerking

Vreedzame samenwerking is een laatste strategie om een goed voortbestaan voor de mensheid te realiseren. In het verleden is maar al te vaak gebleken wat een enorm verlies de mensheid lijdt als ze in conflict treedt met zichzelf. Het onderstaande filmpje van Carl Sagan laat helder zien hoe onnozel deze conflicten eigenlijk zijn als we naar het grotere plaatje kijken.

Carl Sagan - Pale Blue Dot

 

Met voortbestaan als praktisch idee kunnen we de wereld van vandaag beter en slimmer inrichten. Ook kan er een duidelijk en constructief pad voor de toekomst mee worden uitgezet. Met deze kennis kan er direct en op een praktische manier worden begonnen om het voortbestaan van ons allen te vergroten.

“Do the best you can, with what you have, where you are.
We are the people we have been waiting for, now is the time.”
Anonymous

Aanverwante artikelen en informatie:
-) De Happy Planet Index
-) Permacultuur in Nederland
-) Tegenlicht over Permacultuur: Groen Goud
-) Transition Towns met Rob Hopkins
-) Transitie naar een Olie Arme Toekomst
-) Tegenlicht over Power to the People
-) Tegenlicht over Cleantech, de schone toekomst 
-) Tegenlicht over Cradle to Cradle
-) 21 leefregels gebaseerd op gezond verstand
-) De 30 universele rechten van de mens
-) Goedkoop op wereldreis, drie strategieën
-) Compassievolle Communicatie
-) Het spel dat je leven met 10 jaar kan verlengen
-) Menselijke seksualiteit nader bekeken

Aanverwante filosofische artikelen:
-) Diversiteit, de bouwsteen van het leven
-) Het begin en einde van goed en kwaad
-) Eigen en sociale identiteit
-) Ego: het strategische zelf
-) Een revolutie in het eigen denken
-) Alan Watts over de aard van bewustzijn
-) De dood, een verkenning
-) Eindeloos Bewustzijn
-) DMT – The Spirit Molecule
-) Geloof is de oorzaak van zowel identiteit als lijden
-) Volg je hoogste passie, met integriteit en zonder verwachtingen
-) Tijd en Aandacht

Aanverwante artikelen en informatie over persoonlijke vrijheid en zelfeigenaarschap
-) Youtube kanaal Larken Rose
-) The Story of the Tiny Dot
-) The Non Aggression Principle
-) Larken Rose in de rol van een Statist
-) De plantage van koning Willem
-) Als jij koning zou zijn
-) Intensieve menshouderij
-) Josie The Outlaw over zelfeigenaarschap
-) Discussie over Voluntarism vs Authority
-) Lezingenserie over The Natural Law or The Real Law of Attraction door Mark Passio
-) Het einde van al het kwaad, een boek van Jeremy Locke
-) Het meest gevaarlijke (bij)geloof, een boek van Larken Rose
-) Bashar, volg je hoogst passie met integriteit en zonder verwachtingen

(Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht! Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennissen  collega`s, politici, bankiers, economen, professoren, politie agenten, etc. graag zelfs hoe meer mensen dit weten en erover meediscussiëren hoe beter. Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen mee kunnen doen in de discussie hieronder als ze dat willen.)

40 gedachten over “In het licht van voortbestaan – update”

 1. Een vraag die ik aan je heb Douwe is het volgende: hoe kan het huidig economisch systeem worden gezien in het licht van het voortbestaan? Je hebt er een complete studie van gemaakt over deze onderwerpen. Een uitgebreide intellectuele zoektocht en daarmee veel denkwerk verricht. Hoe zou je deze vraag beantwoorden. Daar ben ik wel benieuwd naar.     

  1. Ik heb er in een eerder artikel ooit het volgende over geschreven:

   —–
   Laten we zo ook eens naar geld kijken. Wat is het voortbestaansbevorderende aspect aan geld?

   Geld stelt mensen in staat om onderling goederen en diensten uit te wisselen. Hierdoor kunnen mensen gemakkelijker samenwerken. Zo kunnen ze zich enigszins specialiseren en kunnen complexe systemen worden opgezet waarbij iedereen een stukje bijdraagt aan het grote geheel, en het grote geheel in theorie zou moeten bijdragen aan het positieve voortbestaan van alle mensen die er onderdeel van zijn.  Geld zou dus kunnen worden omschreven als het zichtbare onderdeel van de functie om goederen en diensten gemakkelijk met elkaar uit te wisselen. Deze functie bevordert ons voortbestaan en is dus gewenst.

   Echter lijkt dit niet de huidige realiteit van geld te zijn.  Wat er nu gebeurt en gedaan wordt in de naam van geld lijkt gedeeltelijk juist hele andere patronen te volgen. Er zijn genoeg manieren om het voortbestaan van de mensheid te bevorderen en er zijn genoeg mensen zonder werk die graag aan de gang zouden gaan. Toch gebeurt dit niet, geld lijkt hier niet de rol te kunnen vervullen die het idealiter zou hebben.
   —–
   Pieter Stuurman heeft er ook een mooi stuk over geschreven met de titel Wat is Geld: http://pieterstuurman.blogspot.no/2012/01/wat-is-geld.html

   Maar om op je vraag terug te komen. 

   Het huidige systeem heeft ons gebracht waar we zijn en of dat heel goed is of niet weet ik eerlijk gezegd niet. Ik denk echter dat we een veel beter systeem moeten kunnen ontwerpen dan het huidige centrale monopolie waar door een kleine elite eigenlijk de arbeid van hele volkeren kan worden afgeroomd.

   Dus laten we vooral kijken hoe we systeem kunnen bouwen wat het voortbestaan optimaal zou bevorderen. :-) 

   1. Bedankt voor je reactie. Dit is denk ik ook een goede omschrijving. De reden dat ik dit vroeg was onder andere deze video: http://www.youtube.com/watch?v=WQ9x1RiV6HI&feature=player_embedded
     
    Hierin wordt gesteld dat de economie eigenlijk kan worden beschouwd als een tak van de filosofie. Het gaat om het observeren en het verhaal te vertellen van wat er gebeurd. Economie is op een moraal gebaseerd systeem die de reële economie moet dienen en niet de financiële economie zoals nu gebeurd. De grondlegger van het de economie als wetenschap is Adam Smith. Van oorsprong een moraalfilosoof. Bij het opbouw van een nieuw systeem mag de moraalfilosofie of ethiek zeker niet worden vergeten.
     
     

    1. Ik zou er ook niet te moeilijk over doen Oom T, filosofie is leuk maar uiteindelijk draait het om de praktijk. Dat moet je goed en eerlijk weten te regelen en dan kan men daarna zo veel filosoferen als men wil. :-)

     The ultimate test is the ability to make things go right. :-)

     Met dit stuk wil ik vooral laten zien dat voortbestaan altijd de basis is en zal zijn van het leven. En dat een economisch systeem dus altijd secundair is en eigenlijk zo zou moeten worden ingericht dat het zo dienstbaar mogelijk is aan optimaal voortbestaan. Het voortbestaan van mensen zou dus nooit ten dienste van ons economische systeem moeten staan.

 2. Beste Douwe, je stuk nu 2x gelezen en een van mijn conclusies is dat je moet wel een zeer positief denkend mens zijn, let wel met alle respect mijner zijds. Er zitten m.i. een aantal knelpunten in, dat heb ik wel in mn koppie, maar moet het nog verwoorden, dus even geduld. Het stuk is nl ook niet om het even snel te lezen en dan gelijk te reageren, het heeft daarom tijd nodig. Dat is het minste wat wij als visionairen kunnen doen, voor je. Ik denk ook, nu je vele onderwerpen hieromtrent heb geschreven, dat het boek eerdaags wel eens klaar zal zijn?! Tot slot, zoals OomT eigenlijk al een van mijn punten aangeeft, in hoeverre moet je de huidige economie zien als een onderdeel van het voortbestaan, volgens mij moet je dat geheel losmakelijk te zien van het voortbestaan. Zo zijn er vele gegevens die je opnoemt niet in het basispakket, lees DNA va de basis. Nogmaals, ik kom er op terug. Mvg Paul.  ;-)

 3. Beste Douwe, ik denk dat de basis patroon absoluut niet simpel is en wel om het volgende redenen: Als je kijkt naar ons DNA, waar de nieuwe gegevens van generatie op generatie alles in wordt opgeslagen is op zich al een complex gegeven. DNA op zich zelf doet eigenlijk niets, we hebben daar de RNA-m (lees messinger) voor nodig om de taken uit te voeren. Dat systeem op zich is al een zeer complex gebeuren. Als we ervan uit gaan van het proces van de wording van het mens zijn, op dat moment nog redelijk eenvoudig was, vergeleken bij de mens van nu, daar door de tijd heen alle informatie steeds weer wordt opgeslagen, zou je dus nu kunnen spreken van een grote complexiteit. En dat zal door de tijd heen steeds complexer worden. Maar het werkingsmechanisme veranderd daardoor niet dat blijft het zelfde. Ps, de films van Planet Earth en The Blue Planet heb ik in huis en vele daaraan geralateerde films idem. Prachtige en leerzame films.
  Zonder zon zouden we absoluut niet kunnen leven, ten eerste al betreffende de zuurstof die we nodig hebben om te leven, denk aan het fotosynthese gebeuren, daarnaast hebben we voedsel nodig deze heeft ook zonlicht nodig om te groeien op wat uitzonderingen na. Daarnaast levert voedsel bouwstoffen en energie op die ons lichaam nodig heeft om te kunnen funktioneren, gezien in al zijn diversiteit. Het verschil van het voedsel wat de mens gebruikt is weer mede bepalend, voor vele factoren. Zoals bv de huidskleur (pigment), het denk proces wat een pure chemie is (waardoor er ook verscheidenheid is van denken, gezien de verschillende bevolkingsgroepen), etc. Daar er door de eeuwen heen altijd een bepaalde hoeveelheid van mensen migreerden, wat zich in de laatste 60 jaar explosief is gestegen, krijg je dus ook verandering in het DNA, wat mede daardoor ook de mens weer complexer maakt. Tot slot hieromtrent, door de zeer grote hoeveelheid aan informatie die vastgelegd wordt in ons DNA, zou je dus mede kunnen zeggen dat de hersenen hierdoor steeds groter worden om die hoeveelheid aan informatie te kunnen verwerken en uit te voeren, veel is hier nog over te schrijven. Visuele waarneming wordt ook in het DNA vastgelegd, m.a.w. als we iets waarnemen wordt het gelijk naar het archief in de hersenen gestuurd, wordt het herkend en is er geen verandering in het onderwerp, blijft het onveranderd, is er een verandering dan wordt het gelijk opgeslagen. Je zou dus kunnen zeggen, dat op het moment er door visueelwaarneming enof een andere handeling nodig is, de RNA-m de boodschap doorgeeft naar het desbetreffende onderdeel die het nodig heeft, om de handeling uit te voeren. Ik heb geen idee, hoeveel handelingen dit zijn per seconde, maar het moet ergens in de miljoenen lopen als het al niet meer is. Dit gebeuren noem ik zelf een reflexie. Maar dit eerst tot zover, over de rest kom ik op terug. Mvg, Paul.

  1. Hallo Paul, de diversiteit aan vormen van het leven zelf zijn verre van simpel, maar het patroon van wat al deze vormen lijken te bewerkstelligen is wel simpel. Voortbestaan. Een menselijk lichaam is daar een succesvol voorbeeld van maar een kattenvlo ook. Inplaats van op het hoe en waarom en de bouwplannen van een lichaam of de details in te gaan heb ik proberen te schetsen hoe we vanuit ons standpunt van de mensheid dit basispatroon van voortbestaan wellicht het beste verder kunnen invullen. Als je vanuit voortbestaan redeneert is het soms veel duidelijker welke beslissingen wel en niet nuttig zijn.  

   Wat je allemaal zegt is zeker zeer interessant maar dat past idd niet in zo een stuk. Ik vond beide eerdere artikelen die je hebt ingestuurd zeer interessant en voel je vrij om daar nog eens gebruik van te maken. Ik publiceer graag je vervolg daarop of je zienswijze op deze materie. :-) 

 4. Vervolg,
  Douwe we zeggen eigenlijk het zelfde nl Maar het werkingsmechanisme veranderd daardoor niet dat blijft het zelfde. dit noem jij volgens mij het patroon, als dat zo is dan zijn we het met elkaar eens.

  Om het eerdere geschrevene af te maken, zou je het volgende kunnen stellen nl dat als je wederom kijkt naar het DNA wat bestaat uit gegevens va de eerste mens en nog wat van de voorganger van de mens 40% is en je dan 40% mee krijgt van je voorouders, blijft er 20% over, die je dus zelf invuld door ervaren en bewustwording, dat we eigenlijk voor geprogrameerd zijn in ons denken, doen en laten. De 20% die overblijft wordt mede ingevuld door onze creatief vermogen. Voor een ieder weer verschillend, afhankelijk van de samenstelling van de hersenen.

  Permacultuur en alles wat daarbij aan gerelateerd is ga je eigenlijk weer terug in de tijd. De eerste mens is ooit eens begonnen met afbakening van een stukje grond om daar zijn voedsel op te verbouwen en schermde dat af met een afbakening i.v.m. wildvraat. Men noemt dat in de tuinarchitectuur “de nutstuintjes”. Ondanks dat ik het een prachtig streven vind en hier achter sta is het qua omstandigheden gezien in deze huidige tijd een haast niet mogelijk gegeven op wat uitzonderingen na gelaten. Je zou dan onze hele infrastructuur op de schop moeten doen. En dat is geen kleinigheid om dat te voltrekken. Je zou dus op grotere schaal moeten opereren en daar goede en gelijkwaardige regels moeten opstellen die nodig zijn om het op een gelijkwaardig systeem als de permacultuur te kunnen bewerkstelligen.

  Wat Maslow in zijn piramide laat zien, zo ook de 8 drijfveren van voortbestaan, mede gezien in dit huidige leven is een prachtig gegeven, maar eigenlijk is dit ook oud nieuws. Vele zijn in het verleden Maslow al voorgegaan. Het is misschien in een andere verwoording, maar het komt op het zelfde neer. Denk bv aan Spiritualiteit van vele religieuze vormen enof het Pluralistische religietheorie.

  Zoals ik hier in het eerste gedeelte al aangaf, is de verscheidenheid van denken, doen en laten gezien in al zijn diversiteit, van de mensheid te groot en te complex. Wil je alles veranderen, dan zou je de informatie moeten deleten en opnieuw op moeten bouwen, maar dat gegeven is nog niet ontwikkeld, misschien in de toekomst, maar ook dan blijf ik somber. Zo is er nog veel aan te voeren, mede gezien in de taal van esperanto enof de mensheid te verenigen. De geschiedenis heeft ons geleerd in het verleden dat we dat niet willen, denk hierbij aan het gegeven om onze eigen identiteit te verliezen enof de oorlogen die hieromtrent gevoerd zijn etc.
  Tot slot: Douwe met ALLE respect voor het positief denken, het dualisme is niet te deleten dus moeten we leren te roeien met de riemen die we hebben. Maar laat ook de hoop nooit varen, blijf vechten. Veel kracht en wijsheid toegewenst. Mvg Paul  :-(

  1. He Paul,

   Dit stuk is vooral een visie op hoe we ons zo goed mogelijk kunnen harmoniseren met het basispatroon wat door alle levende organismen loopt, het voortbestaan. Dit lijken mij strategien die daar actief aan bijdragen zowel individueel als voor het voortbestaan op hogere dynamieken.

   Juist een visie is iets wat zich niet al veel aantrekt van de huidige realiteit. Als ik van de bestaande realiteit zou moeten uitgaan dan is bier drinken, GTST en voetbal kijken de toekomst van de mensheid. Lijkt me niet een goed model om visies uit te halen. :-)

   Zie het als een soort persoonlijk ideaal beeld, het geeft mensen een richting waarin als het ze aanspreekt ze kunnen werken wetende dat het niet alleen goed voor hunzelf is maar wellicht ook voor de mensen om hun heen en de toekomstige generaties.

   Zonder punten aan de horizon is het moeilijk richting bepalen. Ik hoop hiermee vooral een duidelijk punt aan de horizon neer te zetten dat dit een richting is waar we ons naartoe zouden kunnen bewegen.

   Verder moet eenieder ermee doen wat hij of zij wil maar ik hoop dat het een paar mensen kan inspireren. :-)

   1. Beste Douwe, ik begrijp je stuk donders goed en dat je idealen moet hebben om visionair gericht naar de toekomst te kijken is een stukje rijkdom als je dat bezit.
    Misschien moet je daar jong en een beetje naief voor zijn, tenminste dat had ik toen ik nog jong was en de wereld nog niet in was geweest tenminste wel. Maar ik denk dat ik teveel heb gezien en mee gemaakt heb, dan wordt je met harde feiten weer terug gezet in de werkelijkheid. Dus dat werkt voor mij in het nadeel. Dat houd niet in dat ik er niet voor open sta, ik zou het alleen maar verwelkomen.
    Dus hoop ik van ganse harte dat er onder onze visionairen, wel een positief denkend mens zit, die daar iets neer kan zetten, dus visionairen aan de bak. Mvg Paul. :-D

 5. Hallo Douwe,
   
  het valt op dat je een duidelijke passie hebt om een filosofische verkenning om je eigen metafysica samen te stellen en van daaruit probeert de vertaalslag te maken naar bijbehorende passende praktische handvatten zoals een praktische filosofie als de permacultuur. Of andere praktische toepassingen zoals Esperanto. Wat consistent moet zijn en 1 geheel dient te vormen. Van waaruit  je bijvoorbeeld ook dit soort artikelen kunt schrijven.      
   
  Overigens hanteer ik voor de term metafysica de volgende definitie:
   
  ‘De tak van de filosofie die probeert een algemene, theoretische wereldopvatting op te bouwen. De metafysica probeert een systematische verklaring te geven van alle werkelijkheid en ervaring. Meestal houdt dat een epistemologie (leer van het kennen), een ontologie (leer van het zijn), een ethiek (leer van de moraal) en een esthetiek (leer van de schoonheid) in.’
   
   
  Bij het opstellen of het filosoferen over bijvoorbeeld een nieuw economisch systeem gaat het ook over het mensbeeld en welk maatschappijbeeld je hanteert. De vader van de economie als wetenschap Adam Smith heeft de basistheorie of het standaardwerk ‘The Wealth of Nations’ van het kapitalisme of beter gezegd het economische liberalisme ook vanuit een bepaald mens-, wereld- en maatschappijbeeld geschreven waarbij de ethiek van groot belang is. Hier een interessant artikel over Adam Smith: http://www.liberales.be/essays/vanerp Het zal niet verbazen dat Adam Smith een liberaal wereldbeeld heeft.
   
   
  Een ander zeer bekend voorbeeld van een filosoof die eigen uitgebreide politieke en economische theorie heeft ontwikkeld is Karl Marx. Begonnen als een filosoof en later heeft hij zich verder ontwikkeld tot denker die grote invloed heeft gehad op verschillende gebieden als sociologie, politiek en economie. Zijn belangrijkste werk is ‘Das Kapital’.    
   
   
  Wat opvalt is dat beide personen zijn begonnen als filosoof en vervolgens een eigen theorie zijn gaan ontwikkelen. Eventueel sterk geïnspireerd of gebruikmakend van denkbeelden van anderen. Om vervolgens een praktische te maken naar een economisch systeem met bijpassend maatschappijbeeld. Je zou ze misschien kunnen duiden als visionairen die een grote impact hebben gehad op de maatschappij en wereldgeschiedenis erna. Het aspect wat ik daarbij lijk te missen (maar ik weet niet of dit werkelijk ook zo is, want ik heb deze werken nooit gelezen)en wat ik hier wel in artikelen op de site zie is de rol van geld. Om goed na te kunnen denken over een nieuw economisch systeem zul je ook de filosofie erbij moeten betrekken. Het gaat om immers om materie op het snijvlak van economie en filosofie waarbij de moraalfilosofie een belangrijke plaats in neemt. Bovendien leert de filosofie je op een systematische manier kritisch en beschouwend te denken. Een essentiële vaardigheid bij dit soort vraagstukken die gaan over het nadenken van de waarde het huidig financieel-economisch systeem en de vernieuwing ervan. Het is erg complexe materie met verschillende dimensies.   
   
   
  Wat je echter ziet is dat op basis van beide standaardwerken anderen weer zich laten inspireren en vervolgens er een evolutie plaatsvindt van de praktische invulling ervan. Wat er in de Sovjet-Unie is gebeurd is sterk geïnspireerd op het werk van Marx. En ons huidig kapitalistisch systeem is sterk geïnspireerd op het werk van Adam Smith. Echter is het de vraag in hoeverre het nog bij het oorspronkelijke werk past en in de geest is van het oorspronkelijk werk. Allerlei mensen laten zich er door inspireren en gaan vervolgens weer hun eigen invulling eraan geven. Ditzelfde effect zie je ook met de bijbel waarop basis verschillende van interpretaties verschillende religieuze stromingen van het Christendom zijn ontstaan.
   
   
  Maar waarom is het economisch systeem nu zo van belang voor ons voortbestaan?  Interessant is dan ook de volgende site: http://www.isvw.nl/nl/de-waarde-van-geld/
   


  Denken op het raakvlak van economie en filosofie Volgens econoom John Maynard Keynes (1883-1946) hebben de ideeën van economische denkers een enorme invloed op ons alledaags praktische leven. We behandelen de belangrijkste filosofische en economische ideeën die de wereld van geld en waarde bepalen: Waar komt geld vandaan en hoe wordt waarde gecreëerd? Waarom zijn er recessies? Welke morele waarden staan aan de basis van ons kapitalistische systeem? Maakt geld gelukkig? Hoe gaan we om met overvloed? Hoe wordt welvaart verdeeld, zowel binnen landen als tussen landen? Aan de hand van stukken uit de bloemlezing De waarde van geld (verschijnt 2011), samengesteld door de cursusleider, bespreken we elke dag een aantal van deze filosofische en economische kernideeën aan de hand van tekstfragmenten van Galbraith, Marx, Krugman, Taleb, Lietaer, Epicurus, Smith, Weber, Schama, Campbell, Bataille, Keynes, Simon, Pen, Singer, Van Parijs, De Soto en Yunus. We gebruiken verschillende werkvormen: lezingen, Sokratische gesprekken en groepsdiscussies.
  “Wie de economie begrijpt, begrijpt hoe onze huidige wereld in elkaar zit.”
  We maken allemaal deel uit van het economisch spel. We gebruiken geld bijna elke dag. Sommigen zijn er verslaafd aan – anderen krijgen er slapeloze nachten van. Iedereen is afhankelijk van het geldsysteem en zit eraan vast via een bankrekening of een hypotheek. Het is dus een centraal thema in ons leven en in onze samenleving. De economie lijkt een star systeem, maar feitelijk steunt het op ideeën over ruil en waarden. Daarnaast heeft economie alles te maken met typisch menselijke zaken als vertrouwen, begeerte en de behoefte om indruk te maken. Kortom, geld raakt ons op allerlei vlakken…
   
   
  Een interessant filosofisch concept of metafysica die je erbij kunt pakken is de Hegeliaanse dialectiek.
   
  Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Stuttgart, 1770 – 1831)
   
  Hegel is zonder twijfel een van de meest ambitieuze filosofen aller tijden, vastberaden om alles te verklaren, inclusief alle voorgaande filosofieën en de hele geschiedenis, in een allesomvattend systeem van buitengewone kracht en grootsheid.
   


  Hij toonde aan dat de kosmos en alles in het bestaan een adembenemende evolutie doormaakt met als eindbestemming zelfbewustzijn. Alles bevindt zich in een opwaarts traject naar de hoogst mogelijke uitkomst. De mensheid beweegt zich, net als alles in het bestaan, in de richting van goddelijkheid, alleen is zich hier volkomen onbewust van.
  Het bestaan ondergaat een proces van vervolmaking. Het streeft naar een specifiek einde: dat van maximale verwerkelijking van het oorspronkelijke potentieel. Het begon als niets dan mogelijkheden. Het “eindigt” wanneer het de zenit van mogelijke verwerkelijking heeft bereikt.
  Toen hij nog een student was, voelde Hegel zich sterk aangetrokken tot de filosofie van Jean-Jacques Rousseau en het werk van het Duitse genie Goethe.


  De dialectiek
   
  De dialectiek is de drijfveer van Hegel’s filosofie. Hoewel het meestal wordt uitgedrukt als these, antithese en synthese – en dit is zonder twijfel de makkelijkste en meest praktische manier om het te omschrijven – is het concept feitelijk iets complexer. These en antithese worden meestal als twee verschillende dingen beschouwd, onafhankelijke wezens, maar Hegel behandelt de antithese als iets dat zich in de these bevindt, er dus intrinsiek aan is. Met andere woorden: de these bevat zijn eigen antithese. Hegel zegt: “Alles is het tegenovergestelde. In de hemel noch op aarde, in de wereld van de geest of die van de natuur, is er zoiets abstracts als ‘dit of dat’. Alles dat bestaat is concreet, met verschil en tegenstelling in zichzelf.”


  Hegel zelf gaf de voorkeur aan de volgende terminologie voor de stadia van het dialectische proces: “Abstract”, “Negatief”, “Concreet” (en soms “Onmiddellijk”, “Gemedieerd” en “Concreet”). Het aanvankelijke idee (de these) is te abstract, te theoretisch. Wanneer het in de realiteit getoetst wordt, wanneer het onderworpen wordt aan experimenten en ervaren wordt in de werkelijke wereld, komen de “negatieven” aan het licht (i.e. de antithese in de these doet zichzelf gelden). Terwijl de negatieven steeds meer in ogenschouw worden genomen en opgelost, wordt de oorspronkelijke abstractie veel robuuster en solide. Aan het einde is het idee volkomen concreet.


  Hegel’s dialectiek lijkt op de wetenschappelijke methode waarbij een aanvankelijke hypothese door middel van experimenten getest wordt en constant verfijnd tot de voorspellingen van de hypothese exact overeenstemmen met de experimentele uitslagen, waarop de hypothese een theorie wordt. In wetenschappelijke terminologie is een theorie niet een speculatief concept: het is iets dat zo goed onderbouwd is dat het een praktisch onweerlegbare wet van de wetenschap is geworden.
  De Hegeliaanse dialectiek is een vloeiend proces. De evolutie van het universum neemt de vorm aan van een kosmische spiraal, draaiend rond een genesispunt terwijl het alsmaar verder van dat punt vandaan drijft.
  Soms beweegt de spiraal zich omhoog (de these) en soms beweegt het door innerlijke tegenstellingen in de omgekeerde richting (de antithese), maar het blijft alsmaar groeien en zich ontwikkelen. Met het afnemen van de antithese fase, wordt het verzoend met de these om een synthese te vormen, dat dan de nieuwe these wordt, dat tot een antithese leidt etc. Elke herhaling van de cyclus staat voor een nieuwe synthese op een hoger niveau van evolutie dan de vorige. En zo blijft het doorgaan tot het dialectische eindpunt bereikt is – de ultieme synthese, het omegapunt.


  Bron: www. Rondetafelbeleid .nl
   
   
  Hegels systeem omvat drie grote delen die tot elkaar in dialectische verhouding staan: de filosofie van de logica, de filosofie van de natuur en de filosofie van de geest, respectievelijk de these, de antithese en de synthese.
   
   
  Bron: wikipedia.nl
   
   
  Karl Marx heeft zich ook laten inspireren door dit concept bij het uitwerken van zijn ideeën. Het interessante aan dit verhaal is dat het uitgaat van een evolutie of spiraal die eindelijk steeds weer opwaarts omhoog gaat. Een steeds weer herhalende cyclus van these, antithese en synthese. Dit wordt ook wel het dialectische proces genoemd. Iets wat je nu ook weer ziet gebeuren. Dit proces zou je voortbestaan kunnen noemen. Het huidig financeel-economisch systeem slaat weer door en komt in een crisis. Het loopt op haar einde en is het tijd dat er weer iets nieuws moet komen. Dat is iets wat niet nieuw is en van alle tijden. Iets wat met alle geldsystemen is gebeurd en in de toekomst waarschijnlijk ook zal gebeuren.
   
   
  Zoals ik er nu over denk hoort tegenstrijdigheid bij het leven. Het lijkt een essentiële voorwaarde te zijn om te kunnen overleven en te kunnen voortbestaan. Dit zou ook verklaren waarom het goed is voor het  voortbestaan van de mensheid als geheel dat er individuen zijn die puur gaan voor het eigenbelang. Dit roept namelijk weer een tegenreactie is of mensen die zich er tegen verzetten en dat zorgt weer voor vooruitgang. Dat we nu momenteel bezig zijn om hulpbronnen van onze planeet te verbrassen dwingt ons er uiteindelijk wel toe dat we ons verder moeten ontwikkelen. Uiteindelijk hebben we geen keuze. Eerst moet je blijkbaar de ene uiterste op te gaan om vervolgens de andere uiterste op te gaan om weer in het midden uit te komen. De Hegeliaanse dialectiek dus.
   
   
  En het lijkt erop dat dit klopt. Je schrijft dit artikel doordat deze wereld is doorgeslagen in het financieel-economisch denken in plaats van duurzaam reëel-economisch denken. En bereikt er ook weer een publiek mee die dit ook interessant vinden.
   
   
  Dit is overigens een tactiek die wordt toegepast door politici. Je creëert bewust een probleem en draagt vervolgens een oplossing van probleem aan wat precies is wat je in gedachten had. Dat zie je nu bijvoorbeeld bij de euro. Je tuigt een slecht doordacht eurosysteem op die niet crisisbestendig is en op het moment van een crisis druk je er een fiscale unie of federaal Europa er doorheen. Want dat is dan de ‘beste’ oplossing voor het probleem.  

     
  ‘Het leven mag dan in het basispatroon simpel zijn, het is echter verre van simplistisch.’ Je zou ook de term eenvoudig kunt gebruiken. Dan krijg je: ‘Het leven mag dan in het basispatroon eenvoudig zijn, het is echter verre van simplistisch.’ Iets kan erg eenvoudig lijken, maar hoeft meteen niet simpel te zijn.              
       

  1. Hegel is voor mij ook een filosoof die voor een groot deel bij het juiste eind had. De wereld is gewoon erg grijs, vaak te grijs om directe conclusies aan te verbinden. Om wat met die grijze conclusies te doen moet je er eerst wat mee gedaan hebben, een startpunt hebben en weerzin en weer opnieuw beginnen vanaf een nieuw punt. Op de 1 of andere manier is het onmogelijk om stappen over te slaan. Dat heeft met de onaantastbaarheid van feiten te maken, die zich soms pas voordoen als je een nieuwe oplossing heb bedacht. In de wetenschap is triangulatie daarom bekend, het op meerdere manier proberen te bewijzen van iets, maar dat is vaak niet eens genoeg.

   Een andere filosoof is Rene Descartes. Die door de kerk beschimpt werd om zijn mechanische wereldbeeld en door empirische wetenschappers beschimpt door zijn bewering dat denken het startpunt is van alle kennis. Empiristen vonden dat ervaring, het herhalen van experimenten met dezelfde uitkomst ons tot kennis zou brengen. Ondanks waarschuwingen van Descartes dat ook ervaringen niet voldoende zijn om de conclusie uiteindelijk rationeel is, Is de wereld daar nu toch erg in doorgeschoten. Descartes had het denk ik goed om te stellen dat alle kennisopbouw moet beginnen in ons eigen bewustzijn en niet hoe we handelen vanuit ons bewustzijn. Dat wil zeggen een bewustzijn wat voortdurend overal aan twijfelt, totdat de twijfel voor altijd verbannen is. Dat zie je ook terug in Hegel. In de zin van descartes is het dan: we weten iets zeker, er ontstaat twijfel en komen tot een nieuw model, waar ook aan getwijfeld kan worden. In die zin geeft enige vorm van twijfel dan altijd al aan dat iets aan verandering toe is. Tenzij de twijfel van Descartes hetgene doet waar zijn tegenstanders bang van waren, dat het zijn aanpak zou resulteren in eeuwige ongegronde twijfel.

   Waar Descartes zo makkelijk op aan te vallen was, is dat je nooit kan bewijzen dat iemand denkt. Dat moet je maar aannemen. Maar die aanname heeft er denk ik wel voor gezorgd dat we in een nieuwe tijd beland zijn en mensen anders gingen denken over zichzelf. Hij kan zich daarom denk ik met recht de meest invloedrijke wetenschapper ooit noemen.

 6. He OomT, mooie bijdrage!
  Mijn toevoeging hierbij is het boek van Sylvia Nasar: Grand Pursuit (nederlandse titel: de wil tot welvaart) …zij heeft ook het boek geschreven over de film  “a beautiful mind”, maar dit ter zijde.

   

   1. Prachtig toch!?  ik vind het een mooie bijdrage van je!

    In het boek komt ook Marx ter sprake, maar het gaat eigenlijk over de ontwikkeling van het vakgebied Economie.

    Uitspraak van Keynes (toch wel een grote denker en filosoof):

    Kunstenaars, schrijvers, choreografen en componisten zijn de hoeders van de beschaving…

    voor economische denkers had hij een bescheidenere rol…deze zijn niet hoeders van de beschaving maar een mogelijkheid tot!  

    Ik vind dit wel een mooie uitspraak 

    1. Hartstikke bedankt! Goede tip nogmaals qua boek. Naar dit soort boeken ben ik dus op zoek. Ook een zeer interessante uitspraak van Keynes die ik nog niet kende. Het is een waarheid als een koe.

    2. Erg vaag dat het niet wil linken. Tip is om de link te knippen en te plakken in het adresbalk en dat werkt deze wel.

  1. Mooi artikel idd, recyclen en cyclisch denken is de weg te gaan! Afval bestaat niet, het is een grondstof die je onbenut laat en dus verspild als het wordt weggegooid. De natuur recycled ten slotte ook alles :-)

   1. Ik denk dat de gemiddelde mens lui, gemakzuchtig en egoistisch is. Het cyclisch en duurzaam denken bij een individu is het afwegen van voor- en nadelen (kosten/baten). Als duurzaam zijn teveel kost schuiven mensen het opzij, dus het moet de moeite waard zijn. 
    Het milieubewustzijn is de laatste decennia is enorm gegroeid, maar dit geldt voor de meer ontwikkelde gebieden. Maar het overgrote deel van de mensheid loopt hier nog flink achter. Die mensen zijn nog met andere dingen bezig. Ik zie een verband met sociaal economisch groei en de persoonlijke ontwikkeling van individuen, die samen de mensheid naar een hoger niveau gaan tillen. Deze zienswijze is voor een deel terug te vinden in de pyramide van Maslow, en die zegt ook dat je fases niet kan overslaan. Ik zie hierbij een probleem dat zo’n 90% van de mensheid nog niet de kans hebben om zich voldoende te ontwikkelen (omdat ze nog vooral op hun eigen persoon zijn gericht), waardoor zoiets als milieubewustzijn van bovenop moet worden opgelegd. En dat op zich is niet een duurzame oplossing.

    1. Ben het wel grotendeels eens met je analyse. Wel is het zo dat je grondstoffen recyclen ook gewoon direct te maken heeft met je lange termijn voortbestaan als individu maar ook als maatschappij. Efficient zijn is altijd goed voor je voortbestaan.  

     China en India maken bijvoorbeeld best grote stappen, niet zo zeer vanwege het feit dat ze zo milieubewust zijn maar puur uit noodzaak om met de grondstoffenschaarste om te kunnen gaan. De meeste zonnepanelen komen inmiddels uit China.

     Nederland (en het Westen in het algemeen) is ook een land waar we er mooie plannen en ideeen op nahouden maar in de praktijk eigenlijk niets doen. Waar is de Nederlandese hernieuwbare energie industrie, de elektrische fiets, scooter en auto industrie?… Etc. 

     Nederland heeft deze boten eigenlijk allemaal al gemist, sterker nog met Shell en de Gasunie en een veel te grote bankensector is Nederland juist een land wat een rem zet op de wereldwijde vooruitgang op dit gebied. En helaas zal het Nederlandse volk daar op termijn de gevolgen van ondervinden.

     Het is prachtig mooi dat permacultuur en transition towns het in Nederland goed doen, maar dat is vooral ook bittere noodzaak omdat we institutioneel veel te weinig doen. Een land als Costa Rica wat al 100% hernieuwbare energie gebruikt doet het wat dat betreft veel beter.

 7. Het leven draait niet om voortbestaan denk ik. Het draait om de werkelijkheid zelf. Wij als mens gaan er graag vanuit dat de werkelijkheid om ons heen compleet en af is: we leven niet in een doos of een liedje wat zich steeds herhaald, of knal die eindigt in uiteindelijk niks. We leven in een liedje wat nooit eindigt, altijd opzoek naar nieuw input, nieuwe ervaringen. Ons bewustzijn is het stuk wat het liedje af moet maken. Dat geeft het bewustzijn zijn drang.

  De werkelijkheid moet gebouwd worden, het is een eeuwig taak die op ons wacht, als individu en als mens. De dood is slechts iets wat optreed als mensen niet meer willen bouwen aan hun werkelijkheid en in hun eigen wereld willen leven. We willen overleven, omdat we de drang hebben onze werkelijkheid zo groot mogelijk te maken, daarom heeft de natuur ons ook gemaakt. Om net zoals de bouwstenen tot iets nieuws te komen wat nog niet eerder bestond. Als je er over nadenkt is dat ook heel logisch, we vinden als mens weinig zelf uit, we kijken het af van de natuur, dat zullen we nog miljoenen jaren zo doen, totdat we zelf aan de slag kunnen.

  Alleen willen overleven is ook niet iets wat voor iedereen geld. Sommige mensen vinden hun bestaan maar niks, ze vinden het kwalitatief te laag en willen niet eens overleven. De vraag die gesteld moet worden, wat heeft kwaliteit met overleven te maken? Willen we langer leven omdat we dan denken kwaliteit te krijgen? Ik denk het wel, daarbij zie je al dat de gedachte om kwaliteit te laten schieten ons al dwingt om langer te willen leven. We zoeken dus iets tastbaars op de langere termijn..

  1. Het egoïsme van de mens zit hem ook in de weerzin om de werkelijkheid af te maken. Voordat een deel af is, willen we er zelf vaak al een deel van uit maken. Alles naar onze hand zetten. Dat is op zich geen kwalijke gedachte en zelfs wenselijk als de werkelijkheid al af is. In een werkelijkheid die niet af is, is egoïsme een kracht wat ervoor zorgt dat je eigen mogelijkheden beperkt blijven, als je deze ooit naar je toe kan trekken.

Laat een reactie achter