dictatuur

De Brexit bewijst dat de bevolking de elite stevig in e wielen kan rijden. Hoe zal de elite de kans op herhaling zo klein mogelijk maken?

Hoe kan de elite de democratie afschaffen?

De volksmassa’s roeren zich. Keer op keer laten ze merken dat ze weinig boodschap hebben aan de genuanceerde, economisch verantwoorde plannen van de elite. Deze pakken over het algemeen namelijk slecht uit voor de massa. Hoe kan de elite het zogeheten populisme terugdringen?

Populisme is democratie
In een eerder artikel stelde Visionair reeds vast dat “populisme” in feite het eenentwintigste-eeuwse woord is voor democratie. Een befaamde spreuk onder negentiende-eeuwse militairen in Duitsland was: “tegen democraten helpen slechts soldaten”. Dat ging een tijdje goed, totdat in de laat-negentiende eeuw controle over de factor arbeid, m.a.w. de bevolking, essentieel werd voor industriële vooruitgang. Eén staking omdat je personeel de pest aan je heeft, en je kon niets beginnen met je dure stoomlocomotief of mechanisch weefgetouw. Het ene autocratische regime na het andere kwam ten val. Alleen elites die de bevolking ervan konden overtuigen dat ze hen vertegenwoordigden, zoals gekozen politici en communisten, overleefden deze periode.

Wat is nu anders dan eind negentiende eeuw?
Op dit moment stijgt structureel de werkloosheid. Dit weerspiegelt een belangrijke ontwikkeling: laag- en vooral middelbaar geschoolden (en overigens ook de nodige hooggeschoolden, zoals radiologen) zijn steeds minder nodig in het arbeidsproces. Hun functies worden overgenomen door robots en software. Tegelijkertijd hoopt zich steeds meer waarde op in de infrastructuur, intellectueel eigendom (patentoorlogen) en serverparken zoals Google en Facebook.

Voordelig voor de globale elite
Voor de globale elite die deze infrastructuur, intellectueel eigendom en serverparken beheert, is het van belang dat zij niet gehinderd worden door nationale grenzen en zo min mogelijk belasting hoeven te betalen. Ook willen ze veel immigranten, want deze zorgen voor een grotere markt en hogere onroerend-goed prijzen. Zo kunnen ze optimaal profiteren van het kapitaal dat ze beheersen. Ze willen dat hun patenten wereldwijd gelden en zo lang mogelijk in stand blijven. Dat geldt ook voor het auteursrecht: dat is nu verlengd tot zeventig jaar na de dood van de auteur.

Nadelig voor kansarmen
Voor de kansarmen is dit daarentegen slecht nieuws. Hoe minder belasting de elite betaalt, hoe meer zij moeten betalen en hoe minder sociale voorzieningen er komen. Immigranten pakken hun schaarser wordende banen af. De negentig procent immigranten die geen werk hebben, doen een enorm beroep op de sociale zekerheid, waardoor er minder overblijft voor de eigen bevolking.  Hoge onroerend-goed prijzen betekent dat de kosten voor woonruimte en bedrijfsruimte voor kleine bedrijven de pan uitrijzen. De uitdijende, verstikkende deken van patenten, vooral softwarepatenten, drukken kleine ondernemers zonder terugpest-patenten uit de markt. Ze maken dat kleine uitvinders en ondernemers geen voet aan de grond krijgen en vooral in de VS het aantal nieuwe softwarebedrijven zeer klein is geworden.

De Brexit bewijst dat de bevolking de elite stevig in e wielen kan rijden. Hoe zal de elite de kans op herhaling zo klein mogelijk maken?
De Brexit bewijst dat de bevolking de elite stevig in e wielen kan rijden. Hoe zal de elite de kans op herhaling zo klein mogelijk maken?

Nobodies: best wel lastig
De volksmassa heeft vier wapens om de elite te dwingen naar haar te luisteren. Drie van deze wapens zijn bekend uit de geschiedenis. Ten eerste: stemmen op “populistische” partijen of voor “populistische” standpunten tijdens referenda. Ten tweede: staken. Ten derde: in opstand komen.

Voor twee van deze drie wapens heeft de elite een geschikt antwoord. Staken kan worden tegengegaan door kritische bedrijfsactiviteiten in een dictatoriaal buitenland, bijvoorbeeld China, onder te brengen, of daarmee te dreigen. Oproepen tot een opstand, bijvoorbeeld het platleggen van het Binnenhof of Paleis der Natie, is weliswaar effectief, maar strafbaar, “opruiing”, en kan vaak onder de vergaande terroristenwetgeving worden gebracht. Er zijn de laatste jaren interessante uitvindingen gedaan, uiteraard in het kader van terrorismebestrijding, om af te rekenen met een oproerige bevolking. Blijven over: de verkiezingen. Deze vormen in theorie een effectieve manier om de elite te controleren en de wil van de meerderheid van de bevolking tot uitvoer te brengen.

De elite heeft twee effectieve methodes om dit tegen te gaan. Ten eerste, door steeds meer macht en invloed van gekozen organen naar niet-gekozen entiteiten, zoals de Europese Unie en internationale verdragen over te hevelen. Zo krijgt de gekozen regering steeds minder te zeggen. Ten tweede door het volk te voorzien van gemanipuleerde informatie en gekozen vertegenwoordigers in te kapselen of om te kopen. Dit lukte de laatste jaren uitstekend. Toch is deze methode niet fool-proof. Het volk is soeverein en kan, in theorie, deze internationale verdragen opzeggen en het lidmaatschap van de EU opzeggen als het een parlementaire meerderheid kiest van integere politici. Ik geef toe, een vrij onwaarschijnlijk scenario, maar zoals de meerderheid voor de Brexit uitwijst, kunnen dit soort dingen gebeuren. Al werd de Brexit mogelijk gemaakt door de steun van een deel van de Britse elite.

Democratie afschaffen
De elite bestaat uit zakenmensen. Zakenmensen houden niet van risico. Zeker na de Brexit is de behoefte bij de elite groot aan een structurele oplossing om de onvoorspelbare, oproerige bevolking aan te pakken. Het fundamentele probleem van de elite is dat in theorie de bevolking de macht heeft om ze alles af te pakken. Uiteraard kan de internationale elite uitwijken naar een ander land, maar ook elders kan dit voorbeeld gevolgd worden. Kortom: de elite moet werken aan een oplossing om deze onvoorspelbaarheid te elimineren. Het beste is om democratie geleidelijk af te schaffen. Mensen die hiertegen in opstand komen, kunnen onder de antiterrorismewetgeving opgepakt worden, zoals nu bijvoorbeeld in Turkije en Rusland gebeurt. Denk niet dat bijvoorbeeld Nederland en België  immuun zijn voor dit scenario. Al eerder is het voorgekomen, dat een democratie geleidelijk is veranderd in een dictatuur. Dit kan alleen worden voorkomen, als wordt gekozen voor de vierde manier van verzet tegen de elite. Hierop zal ik in een vervolgartikel in gaan.

Dictatuur (linksboven) of democratie (rechtsboven)? Aan ons de keus.

Heeft democratie of dictatuur de toekomst?

Huidige technologische ontwikkelingen geven zowel democraten als dictaturen meer mogelijkheden. Wie zal er aan het langste eind trekken? Het gezag, of de vrijheid?

Geschiedenis van de macht in vogelvlucht
Het grootste deel van de menselijke geschiedenis leefde onze soort zoals de Khoisan en andere jager-verzamelaars. De machtsverschillen waren (zoals ook nu bij de Khoisan) maar klein. De groep kon alleen overleven en bij elkaar blijven als alle groepsleden een gelijkwaardige positie hadden. Mannen jaagden en vrouwen verzamelden, wat beide essentiële steunpilaren van het voortbestaan van de groep vormde. Potentaatjes werden door de rest van de groep hard aangepakt.

Dit veranderde met de komst van de landbouw. Land werd nu geen leefgebied meer, maar bezit. Oogsten konden geplunderd worden, wat betekende dat grote, sterke groepen in het voordeel waren. Er ontstonden machthebbers en machtsstructuren. Er ontstonden staande legers, die de burgerbevolking afpersten in opdracht van de machthebber. Moderne staten, zoals we die nu kennen, ontstonden rond 1300 en later.

Met de industriële revolutie werd de geschoolde arbeider, met de technologen die nieuwe technieken ontwikkelden, het waardevolste bezit van de groep. Geschoolde arbeiders leverden de wapens en machines, waarmee de koloniale oorlogen werden uitgevochten. Deze arbeiders konden door hun specialistische kennis niet zo gemakkelijk meer worden afgeperst: door te staken konden ze een heel land lamleggen. Industriële processen zijn zeer complex. Om deze goed te sturen, waren nog grotere organisaties nodig die autoritair en strak geleid werden. De setting voor het conflict tussen arbeiders en industriëlen werd geplaatst.

Ontwikkelingen die dictaturen in de kaart spelen
Robots slagen er steeds meer in om taken van mensen over te nemen. Vechtrobots, zoals militaire drones, nemen steeds meer de rol van mensen in de oorlog over. Robots gehoorzamen bevelen blindelings. Als de machthebbers de beheersing hebben over militaire en civiele robots, kunnen ze hiermee de rest van de bevolking effectief onderdrukken, mogelijk zelfs op termijn uitroeien. Immers: mensen zijn niet meer nodig en nemen alleen maar ruimte en hulpbronnen in beslag. Er zijn nu ook veel minder paarden dan een eeuw geleden, om dezelfde reden.

De meest effectieve machtsbron is het vermogen, anderen te laten denken wat jij wil, m.a.w. hun belevingswereld totaal te controleren. Hiervoor zijn massamedia, zoals de main stream media, een geliefd instrument. Naarmate computers steeds beter worden, is het voor de machthebbers steeds eenvoudiger om internetverkeer in de gaten te houden en te censureren. Dictaturen zoals China en Saudi-Arabië boeken veel succes met hun digitale gordijn. China doet dit, door een ijzeren greep te houden op internetbedrijven en in China gebruikte communicatieapparatuur (wettelijk gezien moet de meerderheid van het eigendom en de volledige bedrijfsvoering door China bepaald worden). In andere landen, zoals in het westen, passen de heersende regimes vergelijkbare, maar wat subtielere technieken toe.

Dictatuur (linksboven) of democratie (rechtsboven)? Aan ons de keus.
Dictatuur (linksboven) of democratie (rechtsboven)? Aan ons de keus.

Een nog verontrustender ontwikkeling is Big Data. Krachtige algoritmes kunnen uit gebruiksgegevens van Twitter, Google, Facebook en straks the Internet of Things en de vele drones, heel veel opmaken over de persoonlijkheid, gedrag en denkbeelden van netizens. Het is nooit gemakkelijker geweest om politieke tegenstanders op te sporen en belastende privé-informatie boven water te halen. Geen wonder dat geheime diensten graag volop graaien in deze honingpot aan informatie.

Ontwikkelingen die de democratie bevorderen
Toch ziet niet alles er zo somber uit. 3D-printers vervangen een fabriek, zonnepanelen en Tesla Motor’s betaalbare opslagaccu een elektriciteitscentrale. Het wordt technisch gezien voor een individu of kleine groep steeds eenvoudiger om zelfvoorzienend te worden, zoals de democratische jagers-verzamelaars dat ook zijn.  Dit maakt mensen steeds minder afhankelijk van machthebbers. Bij een wanbetaler de elektriciteitsleiding afsluiten levert dan slechts een spottende grijns op. Ook voor internet en het bankstelsel (Bitcoin) komen er steeds meer alternatieven die niet afhankelijk zijn van een autoriteit. Hoe minder centrale organisatie nodig is, hoe minder legitimiteit er is voor een overheid. En hoe minder persoonlijke data er door internetgiganten kan worden geoogst.

Welke kant gaat het nu op?
Dictaturen doen met succes een beroep op het patriottisme van hun bevolking om censuur en onderdrukking goed te praten. De natuurlijke neiging van mensen is juist om meer greep op hun eigen leven te willen krijgen, dus meer onafhankelijkheid. Politici die meer macht willen, moeten daarom angst zaaien. Geliefde onderwerpen zijn terrorisme, pedofielen en schurkenstaten. Een pandemie zou een godsend zijn voor deze groep, ziet het Lockstep scenario in deze Rockefeller studie (link naar origineel op Rockefeller website werkt niet meer). Als er meer angst en oorlog komt, zullen we in de richting van de dictatuur gedrukt worden. Als wij aardbewoners de angst overwinnen, en democratische oplossingen bedenken voor deze problemen in plaats van meer bevoegdheden voor veiligheidsdiensten en het leger, zal onze soevereiniteit vergroot worden.

Uiteindelijk bepalen wij, de nu levende mensen, welke richting het op gaat. Positief denken is daarmee meer dan alleen een manier om gelukkiger te worden. Het is domweg een bittere noodzaak om het op aarde leefbaar en menswaardig te houden.

Eurosceptici zien de EU als de grootste bedreiging voor de vrijheid.

Krijgen we ooit een dictator in Nederland?

2011 is geen goede tijd om een dictator te zijn. De ene na de andere despoot in het Midden Oosten moet er aan geloven. Aan de andere kant: China, dat in hoog tempo verandert in het machtigste land op aarde, is nog steeds een dictatuur. Maar hoe groot is de kans dat we een dictatuur in Nederland krijgen?

Dictators van alle tijden

Eurosceptici zien de EU als de grootste bedreiging voor de vrijheid.
Eurosceptici zien de EU als de grootste bedreiging voor de vrijheid.

Een dictatuur is een regeringsvorm waarbij één man (de dictator) of een kleine groep over vrijwel alle macht beschikt. Anders dan in een monarchie, waarin de vorst ingebakken zit in een nauw keurslijf van wetten en regels, is een dictator een alleenheerser buiten de wetten om. Uiteraard is dit voor een machthebber veel prettiger dan een monarchie. Om die reden konden zaakwaarnemers voor de koning of keizer, zoals de Japanse shoguns of rijkskanseliers, zich snel ontpoppen tot dictator. Dictatoren hebben per definitie een legitimiteitsprobleem, omdat hun gezag niet op wetten is gebaseerd.

Het oude Griekenland kende de tyrannos, een met een dictator vergelijkbare alleenheerser die met ijzeren knoet over een oproerig stadsstaatje heerste. Het Romeinse Rijk kende een tijdelijke dictator die voor zes maanden absolute bevoegdheden kreeg. Hier komt het woord dictator vandaan. Deze werd door de senaat aangewezen als de omstandigheden hier om vroegen. Zo kon de leider snel beslissen zonder dat de rumoerige Romeinse politiek beslissingen kon dwarsbomen. Julius Caesar riep zich uit tot dictator voor het leven. Zelfs de moord op hem kon de democratie in Rome niet meer redden. Ook nu democratische landen hebben dictatuur gekend: Engeland werd een tijdlang geregeerd door de dictator Oliver Cromwell, Frankrijk en Duitsland de meer bekende Napoleon en Hitler. Veel mensen zien Engeland als de bakermat van de democratie: het land kent de oudste grondwetsdocument, de Magna Charta, die de bevoegdheden van de vorst inperkte. Klaarblijkelijk kan zelfs in een dergelijk land een dictator aan de macht komen, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Hoe komt een dictator aan de macht?
Mensen zullen niet voor niets macht afstaan aan een alleenheerser. Hiervoor moet aan enkele voorwaarden zijn voldaan. Ten eerste moeten de bestaande wetten en het politieke stelsel in diskrediet zijn gebracht: het land moet onregeerbaar zijn. Of moet een buitenlandse heerser een marionet installeren. Ten tweede moet de dictator een geweldsmonopolie hebben. In de praktijk betekent dat: een gewapende bende of het leger onder controle hebben. Cromwell en Napoleon waren legeraanvoerders, Hitler maakte gebruik van zijn positie als gekozen staatshoofd. Dit kan ook het leger van een buitenlandse mogendheid zijn.

Kan zich ooit een dictatuur in Nederland vormen?
Verreweg de meeste Nederlanders hebben een uitgesproken hekel aan absolute heersers. Nederlanders zijn ook pragmatisch ingesteld, waardoor het mogelijk is dat er coalitieregeringen met felle politieke tegenstanders als SP en VVD (in de Provinciale Staten van Noord-Brabant) mogelijk zijn. Onregeerbaar zal Nederland daarom niet snel worden. In feite is de tegenwoordige politieke situatie een bewijs van de veerkracht van het Nederlandse politieke systeem. Morrend en grommend is er nu een redelijk stabiele politieke samenwerking tussen drie partijen met haast onoverbrugbare politieke verschillen en worden de problemen redelijk daadkrachtig aangepakt.

Er zijn echter toch enkele scenario’s denkbaar. De eerste is dat een buitenlandse mogendheid de democratie in Nederland afschaft, bijvoorbeeld een VS van Europa. In het tweede scenario wordt de macht van de ambtenarij steeds groter en trekken zelfstandige bestuursorganen steeds meer macht naar zich toe. Hoe instabieler regeringen worden, hoe groter de neiging meer en meer bevoegdheden naar deze zbo’s en overheidsinstellingen over te hevelen. Het derde scenario is dat etnische of religieuze conflicten, bijvoorbeeld tussen de islamitische minderheid en de inboorlingen, leiden tot een burgeroorlog. Het vierde scenario is een corporatistische staat, waarin grote bedrijven als Shell en mediaconglomeraten het land beheersen. De kansen op deze vier scenario’s zijn reëel, maar beperkt. Democratie vereist voortdurende waakzaamheid. Er zal voorkomen moeten worden dat één van deze vier scenario’s uitkomt. Dat zal lukken als het Nederlandse pragmatisme van harte wordt aangemoedigd en er geen extra bevoegdheden meer naar Brussel gaan, transparantie in de overheid wordt afgedwongen met een verbeterd WOB-recht en voorkomen dat er een grote, niet-geïntegreerde etnische minderheid ontstaat.

Charlie Chaplin maakte Hitler belachelijk in The Great Dictator.

Komt er ooit een werelddictatuur?

Vluchten kan niet meer. Ontsnappen al evenmin, want de dictatuur strekt zich uit over zes continenten en alle oceanen. Overal zie je de onsympathieke tronie van de Vader des Vaderlands op gebouwen en affiches. Een wereldregering, doorgaans van uiterst onaangename aard, is vaste prik in allerlei complottheorieën en onheilsprofetieën. Zou er een wereldwijde dictatuur kunnen ontstaan?

Staten worden steeds groter, tot ze uiteenvallen
Sinds het ontstaan van de mensheid is deze altijd verdeeld geweest in talloze groepen, variërend van rondzwervende families jager-verzamelaars tot staten met meer dan een miljard inwoners. In de loop van de menselijke geschiedenis werden deze groepen steeds groter. Zo bestonden Nederland, België en Duitsland ooit uit kleine vorstendommetjes, die geregeld op werden geslokt door een al snel weer in staat van ontbinding verkerend groot Europees rijk. Sociologisch onderzoek op volledig geïsoleerde eilanden (wat ook de aarde uiteraard is) toont aan, dat deze de neiging hebben uiteen te vallen in enkele afzonderlijke rijkjes. Zonder een gemeenschappelijke vijand, worden de lokale belangen het belangrijkst.

Qin Shi Huangdi, de eerste keizer van heel China, liet alle arbeiders doden die de toegang tot zijn graf wisten.
Qin Shi Huangdi, de eerste keizer van heel China, liet alle arbeiders doden die de toegang tot zijn graf wisten.

Superstaten worden technisch steeds haalbaarder
Grote staten die zich uit gaan breiden tot voorbij hun natuurlijke grenzen, houden het meestal niet erg lang uit. De afstanden en de politieke spanningen in zo’n superstaat worden zo groot, dat deze onbestuurbaar wordt. Dit gebeurde in het middeleeuwse Duitsland, dat in theorie wel een groot rijk was, maar in de praktijk onregeerbaar (ook omdat de christelijke scheiding tussen kerk en staat de legitimiteit voor multinationale regeringen problematisch maakte). Het kleinere Frankrijk, dat al sinds het Romeinse Rijk centraal geregeerd werd, bleek beter behapbaar voor de machtige Franse koningen.

Daar kwam echter verandering in. De laatste vierhonderd jaar zijn er allerlei handige uitvindingen gedaan voor een ambitieuze dictator. Zo kende elk effectief wereldrijk een goed wegennet of andere communicatiesysteem (zoals de estafettelopers van de Inca’s), waardoor de koning snel op de hoogte was van een lokale opstand en snel zijn troepen kon sturen om oproerkraaiers een akelig lot te doen ondergaan. De visionaire, maar uiterst wrede keizer Qin Shi Huang begreep de noodzaak hiervan en voorzag zijn land van een uniform wegennet. Snelle wegverbindingen, telegraafkabels en draadloze communicatie maken nu transport en communicatie makkelijker dan ooit. In de tijd die ooit nodig was om te paard door Nederland of België te reizen, kan iemand nu twee keer de wereld rond vliegen. De twee staten met de grootste bevolking, China (1,3 miljard) en India (1,2 miljard), hebben elk meer inwoners dan de hele wereld in 1850.

Recept voor een werelddictatuur
Het eerste vereiste is een (echte of vermeende) noodzaak voor een wereldregering. Op dit moment zijn de meeste mensen min of meer tevreden met hun lokale overheid en zouden hooguit liever in een kleinere staat wonen met ons soort mensen. Staten zijn sinds de Tweede Wereldoorlog dan ook steeds kleiner geworden. Er is maar één geval bekend van een staat die op democratische wijze groter werd: Duitsland. In het verleden werden staten groter door andere staatjes op te slokken. Dat mag sinds 1948 officieel niet meer. Een dictator in spe moet dus anders te werk gaan.

Charlie Chaplin maakte Hitler belachelijk in The Great Dictator.
Charlie Chaplin maakte Hitler belachelijk in (en als) The Great Dictator.

1. Creëer een wereldwijd probleem
Wil je werelddictator worden, dan moet je zorgen dat er een probleem komt dat alleen wereldwijd is op te lossen. Een klimaatramp, een wereldwijd actieve bende terroristen die dodelijke virussen verspreidt of een buitenaardse invasie van vormveranderende reptielen, bijvoorbeeld. Je zal er voor moeten zorgen dat de VN veel meer bevoegdheden krijgt. Politici die zich tegen je verzetten zijn onverantwoordelijke populisten die mensenlevens in gevaar brengen, een gevaar voor het voortbestaan van de mensheid en de democratie.

2. Creëer belanghebbenden
Verder moet je zorgen dat een grote groep machtige mensen belang heeft bij het steunen van je dictatuur. Ambtenaren of een groot leger, bijvoorbeeld. Zorg dat ze hun macht slechts door jou kunnen behouden. Voorkom alternatieve machtsbronnen.  Moedig corruptie in deze groep aan en offer af en toe een zondebok. Zo houd je je statuur als strenge, rechtvaardige leider, houd je je ondergeschikten zwak en -heel belangrijk – zien zowel het volk als de ondergeschikten jou als hun voornaamste bondgenoot tegen de ander.

De informatievoorziening controleren is essentieel in dictaturen.
De informatievoorziening controleren is essentieel in dictaturen.

3. Censuur en geheime dienst zijn essentieel
Een wereldrijk kent de grootst denkbare middelpuntvliedende kracht, dus zal je over een uitgebreide geheime dienst moeten beschikken om lastpakken op tijd te kunnen uitschakelen. Geen martelaren, dus zorg voor een natuurlijke dood zoals een hartstilstand. Ze een misdaad in de schoenen schuiven is pas echt ideaal. Niets tegen wat gerechtvaardigde volkswoede om de stemming onder je volk er in te houden.

De informatievoorziening controleren is cruciaal. Er zijn massamedia, maar helaas is er ook internet. Je zal dus, bijvoorbeeld om pedofielen of -weer-  terroristen te kunnen pakken, in het algemeen belang wat tijdelijke maatregelen moeten nemen vanzelfsprekend, als de omstandigheden dat toelaten, teruggedraaid zullen worden.

4. Vernietig de middenklasse
De middenklasse is je grote vijand. De hongerende massa’s zijn met wat grijpstuivers te vriend te houden, maar de middenklasse heeft je aalmoezen net nodig en is ook niet door corruptie gecompromitteerd zoals je ondergeschikten. Zorg dus dat je de middenklasse zo klein mogelijk houdt, compromitteer ze en laat ze bungelen door voor alle mogelijek dingen vergunningen te eisen. Gedoog overtredingen, maar registreer ze wel om ze later door je geheime dienst te kunnen laten gebruiken.

5. Creëer een binnenlandse vijand
Er gaat niets boven een wereldwijde samenzwering om een brute politiestaat te legitimeren. Hoe grotesker en absurder de samenzwering, hoe beter. Al je politieke tegenstanders behoren uiteraard tot deze groep. Zorg dat je niet in één keer al je tegenstanders oppakt. Je zal ze hard nodig hebben als legitimering van je regime.

6. Schep een eigen symbolentaal en mystiek
Probeer als het even kan je eigen godsdienst te ontwerpen of een bestaande godsdienst aan te passen. Onzichtbare opperheersers die na de dood straffen en belonen, zijn betrouwbaar, goedkoop zorgen voor gehoorzaamheid tot de dood.
Zaken als volksliederen, gedeelde rituelen en dergelijke zijn erg belangrijk. Verklaar deze heilig. Kuddedwang is erg belangrijk. Ze helpt greep op de massa te houden.

Wat zegt u? Komen sommige dingen u al bekend voor? Waakzaamheid is en blijft geboden…

Islamieten geloven dat een pelgrimstocht naar Mekka alle zonden vergeeft.

Hoe overleef je als dictator de eenentwintigste eeuw?

De gebeurtenissen van begin maart 2011 hebben dictators over de hele wereld duidelijk gemaakt dat het inzetten van het leger tegen de eigen bevolking ongestraft kan. Ze hoeven slechts aan een aantal simpele basisregels te voldoen om tot in lengte van dagen van hun heerschappij te kunnen genieten.

De lessen uit Bahrein, Libië en Jemen
In het eilandstaatje Bahrein maakte, gesteund door troepen uit buurland Saoedi-Arabië, het leger met grof geweld een einde aan het protest van de sji’ietische meerderheid tegen de achterstelling door het soennitische bewind. Boven Libië werd geen no-flyzone afgekondigd, alhoewel Gadaffi’s troepen burgers bombarderen en zich volgens talrijke rapporten schuldig maken aan ernstige mensenrechtenschendingen. Ook in Jemen kan de dictator Saleh de ongewapende protesten met grof geweld neerslaan, zonder dat luide internationale kritiek klinkt. Hoe komt het dat dictator Ben Ali uit Tunesië en collega Hosni Mubarak uit Egypte het veld moesten ruimen, terwijl Gadaffi, Saleh en de Khalifa’s in Bahrein ongemoeid werden gelaten? De verklaring lijkt internationale geopolitieke belangen te zijn.

Tunesië en Egypte: democratie kan vrij risicoloos

Tunesië
In westerse ogen had het Tunesische regime slechts één nut: het voorkomen van enorme immigrantenstromen naar Europa (Tunesië ligt zeer dicht bij Malta en Sicilië) en eventueel het voorkomen dat er een islamistisch regime of een soort Somalisch piratennest aan de Middellandse Zeekust ontstaat. Daartegenover staat dat dictatoriale regimes uiterst corrupt zijn en rampzalig voor de economische ontwikkeling boven een bepaald niveau. Het blijven steunen van dictator Ben Ali zou maar weinig hebben opgeleverd. De immigrantenstroom is ook niet het probleem van Frankrijk maar dat van buurland Italië – waarmee Tunesië nauwelijks banden onderhoudt.

Egypte
In Egypte houdt het leger de touwtjes in handen.

De legertop heeft enorme economische belangen in Egypte – in feite vervult het leger de rol die in het oude Egypte de diverse tempelorganisaties vervulden – dus hiermee is het in het belang van het leger om Egypte rustig te houden, wat ook betekent: het Suezkanaal openhouden en geen oorlog met Israël te beginnen (wat rampzalige gevolgen zou hebben voor zowel het Suezkanaal als stabiliteit van de olietoevoer). Zolang het leger effectief de touwtjes in handen houdt hoeven de internationale grootmachten zich weinig zorgen te maken. Het vervangen van Mubarak door een ander is vrij risicoloos, zolang het leger zijn greep op Egypte houdt. Als het volk de illusie koestert dat het enige inspraak heeft, betekent dat zelfs een grotere stabiliteit voor het Egyptische regime.

Libië: verdeelde belangen
In Libië is de geopolitieke situatie daarentegen compleet anders. Het land is schaars bevolkt en met 1,5 miljoen vaten per dag een belangrijke olieleverancier. Libië is ook een gewilde afzetmarkt, omdat Libiërs zoals de meeste nomadische Arabieren neerkijken op handenarbeid en er nauwelijks een Libische industrie is (de paar fabrieken draaien op gastarbeiders uit Egypte en andere landen). Omdat Libië een corrupte dictatuur is, gaat er veel geld naar landen waar de dictator economische belangen heeft – doorgaans ook de landen die hem politiek steunen. Kortom: het steunen van een dictator is uiterst lucratief.  Uiteraard zou Libië veel rijker worden als er minder corruptie zou zijn omdat het volk meer te vertellen had (waar de wereld als geheel veel beter mee af zou zijn), maar de voordelen daarvan worden verdeeld over de hele wereld.

Het politieke isolement van dictators duurt nooit erg lang.
Het politieke isolement van dictators duurt nooit erg lang.

Traditioneel heeft Italië een grote rol in Libië, maar andere landen zoals China, India, Frankrijk en Groot-Brittannië azen op de lucratieve oliedeals. Europa wordt door de Chinezen en Indiërs gezien als een decadent werelddeel dat niet in staat is voor zijn belangen op te komen. Ze zijn er dus als de kippen bij om de rol van Italië over te nemen en het steunen van de eenzame Gadaffi biedt hiervoor een uitgelezen kans. Dit verklaart ook waarom China tegen het vliegverbod is. Nu de dankbare Gadaffi de opstandelingen (zo goed als) heeft verpletterd, ligt de buit voor China voor het oprapen. In feite gebeurt nu wat economisch gezien tien jaar geleden al zou zijn gebeurd, had Italië niet over zeer goede contacten met het regime-Gadaffi beschikt.

De Russen waren tegen een no-fly zone om zowel persoonlijke als geopolitieke redenen. Poetin is niet vergeten dat, tegen de afspraken in, Kosovo van broedervolk Servië werd afgepakt en toebedeeld aan de Albanezen. Door een no-fly zone tegen te houden, krijgen de westerlingen nu een koekje van eigen deeg. Ook beseffen de Russen beter dan de westerlingen wat het zou betekenen als er een islamistische superstaat zou ontstaan in het Midden-Oosten. Het Libië van Gadaffi blokkeert dat. Tot slot betekent het verliezen van Libië als olieleverancier, dat Rusland nog onmisbaarder wordt voor Europa.

Jemen: de nuttige dictator Saleh
Jemen is een zeer chaotisch, straatarm land dat wordt verscheurd door etnische en religieuze tegenstellingen. Jemen verenigt het vruchtbare, overbevolkte Arabia Felix (vroeger: Noord-Jemen) met het woestijnachtige Hadramaut (vroeger: Zuid-Jemen), bewoond door nomadenstammen. Alleen een brute dictator als Saleh kan dit land met bruut geweld bij elkaar houden. Een Somalië aan de overkant van de Rode Zee, vlak bij de grootste olieproducenten ter wereld is wel het allerlaatste waar het westen of de andere grootmachten op zitten te wachten. Saleh vervult zijn twee in internationale ogen belangrijkste taken – voorkomen dat het land een uitvalsbasis wordt voor islamistische terroristen of een bron van miljoenen vluchtelingen – uitstekend. Het is geostrategisch gezien niet verstandig Saleh te laten vallen en zo Saoedi-Arabië te destabiliseren.

Uiteraard is dit een nogal kortzichtige politiek: Jemen is een tijdbom die op het punt staat te ontploffen zolang de elementaire oorzaken – overbevolking en onderdrukking door de overheersende rol van traditie en godsdienst – niet worden aangepakt. Waarschijnlijk gaan de Amerikanen er van uit dat tegen de tijd dat Jemen ontploft, Saoedi-Arabië geen grote olieleverancier meer is en niet zij, maar de Europeanen met de brokken zullen zitten.

Bahrein: bruggenhoofd tegen Iran
Iran, een industrieel redelijk ontwikkeld land met tachtig miljoen, voor een groot deel hoog opgeleide mensen, is geopolitiek gezien de overheersende macht in de Perzische Golf. Zou de VS niet militair ingrijpen, dan zou Iran in minder dan geen tijd Irak, Saoedi-Arabië en de Golfstaatjes controleren of onder de voet lopen, wat vervelende gevolgen zou hebben voor de olietoevoer. Iran zou vervolgens de olieprijs opschroeven als een monopolist: zo hoog, dat de maximale hoeveelheid olie-euro’s (geen dollars) in de koffers van Teheran zouden verdwijnen en olie als machtig chantagemiddel kunnen gebruiken. Bahrein, net als Iran met een sji’ietische meerderheid, ligt uiterst strategisch voor de kust van Saoedi-Arabië en het woestijnstaatje Qatar dat werkelijk uit zijn voegen barst van de olie en gas. Als Iran Bahrein in handen krijgt, beschikt het over een enorme springplank om in ieder geval het regime van de al-Saoeds af te kunnen persen. Vandaar dat ook wat betreft, behalve Iran, niemand, zeker India, China en Japan niet, zit te wachten op een machtsovername door de sji’ietische oppositie.

Hoe overleef je als dictator de eenentwintigste eeuw?
Het is uiterst belangrijk dat je wordt gezien als nuttig instrument in het geopolitieke schaakspel. Je land middelpunt maken van een geopolitiek conflict is dus uiterst essentieel. Je moet beschikken over olie, gas of een andere gewilde grondstof. Beschik je daar niet over, creëer door corruptie dan een verarmde bevolking die rijke buurlanden dreigt te overspoelen en verander je rijk in een instabiel land waarin jouw ijzeren vuist de boel bij elkaar houdt (kopjes thee worden er in de Arabische wereld alleen op de souk gedronken). De middenklasse is je vijand: zorg dat je land bestaat uit een kleine, intens gehate elite en een grote, arme, onopgeleide massa. Speel de grootmachten tegen elkaar uit. Maak het lucratiever om je te vriend te houden dan om je omver te werpen voor alle partijen.

Islamieten geloven dat een pelgrimstocht naar Mekka alle zonden vergeeft.
Islamieten geloven dat een pelgrimstocht naar Mekka alle zonden vergeeft.

Ben je de dictator van een islamitisch land, dan bof je als potentaat. Ga zodra de binnenlandse politieke situatie het toelaat, op bedevaart naar Mekka (Ben Ali deed dat toen hij de macht had gegrepen, leer van deze grote meester) en doe dat om de paar jaar. Je zal je vermoedelijk bespottelijk voelen terwijl je je in een voortschuifelende kudde in de snikhete zon voortbeweegt en een meteoriet kust, maar je onderdanen geloven nu dat je helemaal van zonden witgewassen bent. Herhaal de bedevaart als je orde op zaken hebt gesteld – zie hierna. De grote fout van Ben Ali is dat hij deze meesterzet niet heeft herhaald. Ook meesters verliezen hun scherpte als ze oud worden. Bouw een grote moskee en voer sjaria-bepalingen in. De sjaria is geschreven door illustere voorgangers die precies met jouw problemen zaten, doe daarmee dus je voordeel.

Brul geregeld oorlogszuchtige taal tegen Israël en andere verderfelijke ongelovige honden. In je door corruptie straatarme, overbevolkte politiestaat is weinig te doen, dus organiseer geregeld anti-Israël demonstraties om de grote hoeveelheden werkloze, ongehuwde jonge mannen bezig te houden. Koester je religieuze minderheden: ze zijn een bruikbare zondebok om de volkswoede zich op te laten richten.

Beloon je leger rijkelijk, maar zorg dat het niet te machtig wordt: de fout van Mubarak. Je kan alleen vertrouwen op je eigen clan (Gadaffi, de Al-Saoeds en andere Golfpotentaatjes) of mensen van je eigen zwakke religieuze minderheid (Assad van Syrië). Geld is je grote vriend: met een vuist euro’s of dollars kan je voldoende huurlingen werven om met grof geweld af te rekenen. Pak de islamistische fundamentalisten niet te hard aan: weliswaar willen ze je het liefst vermoorden, maar ze vormen een welkom excuus om je volk te onderdrukken, zoals Saleh uitstekend doorheeft. Wil je eens even op ouderwets-Arabische wijze bloedig afrekenen met je vijanden, een absolute must om respect te houden in de Arabische cultuur, zorg dan dat er geen pottenkijkers in de buurt zijn.

De Syrische dictator Hafez al-Assad, de vader van de huidige dictator,  bewees dat in 1982 door een groot deel van de steden Homs en Hama van de aardbodem weg te vagen. Helaas zijn er tegenwoordig van die vervelende mobiele telefoontjes met camera, maar die zijn toch alleen maar te betalen voor de elite. Leg als je je zaken wilt regelen dus het mobiele netwerk en internet voor een paar dagen plat en kies een gunstig moment. Als ooggetuigenverslagen van de bloedbaden naar buiten komen, is het al een paar weken later en dan is iedereen je misdaden al weer vergeten.

Democratie afschaffen om wereld te redden?

Bij sommige dames en heren in invloedrijke burelen heerst behoorlijk wat paniek over de steeds stijgende hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer. Het publiek hecht niet bijster veel geloof meer aan allerlei alarmistische berichten, nadat uit gelekte e-mails bleek dat het IPCC geregeld overdreef in haar berichtgeving. Overal krijgen populistische, klimaatsceptische politici en partijen met, volgens veel weldenkenden, walgelijk platvloerse ideologieën, meer en meer aanhang. Dan de democratie maar afschaffen, vinden sommige mensen.

IPCC-goeroe Shearman en co-auteur Gary Sauer-Thompson, stellen in hun boek ‘Green or Gone‘ (Groen of Verloren) een ‘leiderschap van elitestrijders’ voor om de mensen te dwingen hun levensstijl te veranderen, wat verontrustend veel lijkt op de ‘dictatuur van de voorhoede van het proletariaat’.  Kortom: het vertrouwen in het zelfreinigende vermogen van de democratie is bij sommige klimaatactivisten klaarblijkelijk helemaal zoek.

Wat is democratie?
Democratie is een regeringsvorm waarbij de bevolking op representatieve wijze invloed heeft op de regering. Volgens Van Dale is democratie de; v -tieën staat(svorm) die aan het hele volk invloed op de regering toekent.

In theorie heeft iedere burger dus evenveel te zeggen in een democratie.
In feite is de invloed van het volk op het regeringsbeleid in de praktijk vrij beperkt. Zo zijn er gewoonlijk specialisten die de partijprogramma’s schrijven. Nadat de kiezers hun stem op de meest veelbelovende kandidaat of partij hebben uitgebracht (doorgaans de partij waarmee ze het dus het minst mee oneens  zijn), volgt de volgende fase van intern handjeklap: het regeerakkoord.

De reden dat omstreden, uiterst impopulaire maatregelen als de aanschaf van de JSF-straaljager, internetcensuur en miljardensteun aan incompetente bankiers er door komen. Veel maatregelen stranden door sabotage van ambtenaren (denk aan de weigering van de Amsterdamse hoofdcommissaris Welten om boerkadraagsters te arresteren), door oneerlijke bewindslieden die hun verkiezingsbeloften breken (denk aan het spreekwoordelijke CDA-gedraai), het buitenland (EU, diplomatieke druk, verdragen), binnenlands verzet door fanatieke actievoerders en machtige lobbygroepen.

Is de oplossing minder democratie?
Zoals we zagen is de stelling dat het volk de oorzaak is van de matige manier waarop we worden bestuurd, twijfelachtig. Het volk heeft maar één keer per vier jaar een beperkte invloed, de rest van de tijd regeren ambtenaren, politici en bestuurders. Klaarblijkelijk vinden bestuurders zelfs deze beperkte invloed hinderlijk en willen ze ook deze afschaffen. Laten we de gevolgen bekijken van de invoer van een oligarchie van verheven denkers.

In iedere regeringsvorm waarbij het volk niets in de melk te brokkelen heeft en zich niet door regeerders vertegenwoordigd voelt, ontstaat wantrouwen en wrevel ten opzichte van het gezag. Terecht: uit het afschaffen van de democratie blijkt een minachtende houding ten opzichte van de rest van het volk. Op zijn best ziet de elite het volk als dom en niet in staat voor zichzelf te zorgen. Op zijn slechtst vindt de elite de bevolking een nuttig instrument dat opgeofferd kan worden indien nodig voor een hoger doel.

Er zal verzet ontstaan. Iemand die zich niet aan de regels van de overheid houdt, hoe zinnig deze misschien ook zijn vanaf objectief standpunt, zal een heldenstatus bereiken. Actiegroepen zullen walvissen harpoeneren, redwoods omhakken  of hun batterijen in de groenbak gooien, domweg om de dictatoriale overheid dwars te zitten. De elite grijpt, in het algemeen belang, de toevlucht tot nog dictatorialer middelen. Macht wordt een doen in zichzelf.

Historisch gezien ontstonden de ergste milieuproblemen in dictaturen als de Sovjetunie en China. Misschien wordt dat in een eco-dictatuur zelfs nog erger, want milieuproblemen legitimeren het regime.

Extreme vervuiling komt vaak voor in dictaturen, omdat er niemand is die tegen de vervuiling durft te protesteren. – Library of Congress, 1942, public domain

Zijn populisten volksmenners?
Mensen zijn minder achterlijk dan sommige bestuurders denken. We zijn allen producten van een vier miljard jaar durende meedogenloze strijd om het bestaan waarin elke stommiteit dodelijk was. Als er keiharde, natuurwetenschappelijk juiste bewijzen zijn dat een bepaald beleid nodig is en deze bewijzen worden op een eerlijke en heldere manier  gepresenteerd, dan zal dit mensen overtuigen. Niet alle mensen, helaas zuchten nog velen van onze soort onder kwaadaardige religieuze of ideologische dwang die hun kritisch denkvermogen vernietigt. Wel de mensen die het geluk hebben opgegroeid te zijn in vrije en democratische landen.

Politici als Wilders, Palin en eerder Thatcher,  Fortuijn, Marijnissen en Troelstra worden verketterd als populisten. Dit betekent slechts dat ze de taal spreken die de meeste mensen begrijpen en aanspreekt. Ze zijn in staat een maatschappelijk probleem helder, duidelijk en in weinig woorden samen te vatten.

Mensen stemmen niet voor niets op dit soort leiders. Mensen die de essentie van een probleem duidelijk kunnen formuleren, zijn ook de mensen die het probleem begrijpen en de meeste kans hebben het te kunnen oplossen. Niet voor niets hebben bedrijven missies, visies en doelstellingen. Dat was tienduizenden jaren geleden zo, toen het nemen van de juiste beslissing een kwestie was van leven en dood. Nu is het nog steeds zo.

Niet iedere populist is ook een goede leider. Adolf Hitler, bijvoorbeeld, leidde de Duitsers en heel Europa de afgrond in omdat hij de verkeerde oorzaak aanwees voor de problemen in Duitsland. Niet de joden, maar haat en wantrouwen tussen de Europese grootmachten en hun bevolking zorgde voor het protectionisme en dus voor de economische problemen.

Meer democratie als oplossing?
Alleen als het volk leert om kritisch na te denken – goed wiskunde- en filosofieonderwijs en gedegen onderwijs in de wetenschappelijke methode zijn hiervoor essentieel – zal het een regering kiezen die een verstandig beleid voert.

We hebben gezien dat in de praktijk de regering onder druk van belangengroepen beslissingen neemt die niet in het lange-termijn belang zijn van de bevolking. Het volk meer invloed geven, betekent dat belangen- en lobbygroepen veel meer mensen moeten manipuleren. Het betekent ook dat politici zich eerder aan hun verkiezingsbeloften zullen houden. Nadeel is dat politiek niet maar een keer per vier jaar, maar elke dag een grote rol krijgt. Hebben we daar wel tijd voor?