alternatieven

Een vrouwelijke Mexicaanse buurtwaacht. Het vertrouwen in de politie is bij de bevolking tot het nulpunt gedaald.

Zes alternatieven voor de politie

Politie vormt een noodzakelijk kwaad. Politieagenten worden betaald met belastinggeld en hebben een geweldmonopolie.

Het is een gevaarlijke hobby om zwart te zijn en de gramschap van de Amerikaanse politie op te wekken, zo bleek weer eens. Een zwarte Afghanistan-veteraan nam wraak en knalde enkele agenten in Dallas, Texas, neer. Hij werd uiteindelijk gedood met een bomrobot, de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis dat een verdachte werd gedood door een robot. Als dit verder escaleert, zal dat uitdraaien op een politiestaat. Is de politie inderdaad de beste manier om problemen op te lossen? Rolling Stones Magazine kwam met deze zes alternatieven voor politie.

Een vrouwelijke Mexicaanse buurtwaacht. Het vertrouwen in de politie is bij de bevolking tot het nulpunt gedaald.
Een vrouwelijke Mexicaanse buurtwacht. Het vertrouwen in de politie is bij de bevolking tot het nulpunt gedaald.

Ongewapende, getrainde onderhandelaars en buurtwachten.

Veel gewelddadige misdaden, bijvoorbeeld gijzelingen, kunnen door getrainde onderhandelaars worden beëindigd. Ex-criminelen blijken vaak effectieve speurneuzen wat betreft geweldsdelicten en misdaden in wording. In steden als Detroit en Los Angeles leveren ze nu al een belangrijke bijdrage. Vrouwelijke buurtwachten wekken vaak minder agressie op en richten zich vaak op agressie naar vrouwen toe.

Decriminaliseren van zoveel mogelijk misdaden

Vooral zogeheten “slachtofferloze misdaden”, zoals drugshandel en -gebruik zijn verantwoordelijk voor criminaliteit. In feite zijn de meeste misdrijven geweldloos. Als het niet meer strafbaar is om bijvoorbeeld drugs te verhandelen, seksuele diensten te verlenen of te gokken zonder vergunning, dalen de criminaliteitscijfers enorm. Wel ontstaan er dan negatieve neveneffecten (doorgaans zijn er redenen waarom deze handelingen als misdrijven worden gezien), waar dan weer een oplossing voor gevonden moet worden.

Herstelrecht

Bij dit alternatief voor gerechtshoven, wordt de misdaad gezien als een gemeenschapszaak. De gemeenschap is tekort geschoten en moet een oplossing verzinnen.  Hierbij moeten zowel slachtoffer als dader, en de omgeving, leren van het proces en een nieuwe situatie bereiken waarin het misdrijf niet meer voor zal komen. In feite is dit de manier waarop menselijke gemeenschappen conflicten oplossen. Gerechtshoven bestaan pas sinds het Romeinse Rijk. Nadeel van dit systeem is dat, zoals we geregeld in landen als Pakistan zien, de dorpsraad bizarre straffen kan opleggen, zoals de straf om meisjes van de familie van de dader uit te huwelijken aan oude mannen van de familie van het slachtoffer. In meer ontwikkelde samenlevingen  is de kans hierop veel kleiner.

Directe democratie op wijkniveau

Veel criminaliteit ontstaat door doelloosheid. Het gaat niet om agenten of sociale controle. Als de bewoners van een wijk meer te zeggen krijgen over hun lokale aangelegenheden, voelen ze zich meer betrokken en zullen ze minder de behoefte hebben om conflicten et beginnen en deze met grof geweld op te lossen.

Wijkpatrouilles

Wijkpatrouilles en burgerwachten hebben in de Verenigde Staten een slechte naam, wegens de geregelde lynchpartijen een eeuw geleden. Toch blijken ze in veel plekken op de wereld verrassend effectief. Burgerwachten tijdens de opstanden in Tunesië in 2012 beschermden winkels en buurten tegen plunderaars. In Mexico, waar de politie zwaar corrupt is, nemen burgerwachten (Policia Comunitaria en Autodefensas) de taken over.

Geestelijke gezondheidszorg

Veel criminelen hebben een geestelijke stoornis. Zo vormen psychopaten, die ongeveer een procent van de bevolking vormen, meer dan de helft van alle daders die in herhaling vallen. Ook ‘verwarde mannen’ hebben vaak psychische problemen. Overigens niet altijd – de journaalopschudder Tarik Zamzam bijvoorbeeld, in de main stream media afgeschilderd als een verward iemand  met psychische problemen, is geestelijk gezond en had een duidelijke, op zich rationele reden voor zijn daad (waarmee je het uiteraard al dan niet eens kan zijn).
In New York bestaat 40% van de bevolking van het gevangeniseiland in de Hudson, Rikers Island, uit psychisch gestoorden.
Een betere psychiatrische zorg, zoals in België en tot op zekere hoogte in Nederland, had voorkomen dat deze op straat ellende aanrichten voor anderen en zichzelf.

Bron
Policing is a Dirty Job, But Nobody’s Gotta Do It: 6 Ideas for a Cop-Free World, Rolling Stones Magazine, 2014

Off the Grid

Bron: Holland Doc

Van de vijftig Amerikaanse staten zijn er 46 bijna failliet. Ruim dertien miljoen Amerikanen zijn werkeloos. Meer dan 49 miljoen mensen leven beneden de armoedegrens. Het nationale schuldplafond is recent verhoogd tot veertien biljoen dollar. Sinds de laatste financiële crisis is het vertrouwen in de federale overheid lager dan ooit.

Regisseur Alexander Oey reisde door de Verenigde Staten en filmde gemeenschappen die de zaken in eigen hand hebben genomen. In Great Barrington, Massachusetts hebben inwoners een eigen munt, de Berkshare, om minder afhankelijk te zijn van de dollar. In Colorado Springs heeft de lokale bevolking het recht om tegen belastingverhogingen te stemmen en vertrouwt het geheel op de private sector. In Austin, Texas zorgt radiopresentator Alex Jones sinds kort voor zijn eigen elektra- en watervoorziening. In Sandpoint, Idaho is de Amerikaanse droom onder de bezielde leiding van een boeddhistische burgemeester ingeruild voor duurzame oplossingen.

Al deze initiatieven zijn een manier om een beter leven te creëren in een tijd van grote onzekerheid. Mensen zoeken hun eigen Utopia buiten het financiële systeem en de overheid. Zijn deze gemeenschappen de juiste weg ingeslagen? Hebben ze werkzame alternatieven gevonden, terwijl overheden wereldwijd op een bankroet afstevenen?

 

Aanverwante informatie en artikelen:
-) Transition Towns Nederland 
-) Artikelen over lokale zelfvoorzienendheid door o.a. permacultuur
-) Nederlands gezin daagt bankenkartel uit
-) Bewustzijn over het bankensysteem groeit wereldwijd 
-) Hoe eerlijk is ons huidige economische systeem eigenlijk?

Fair4All netwerk

Vandaag een artikel geschreven door Peet Verbeek over het Fair4All netwerk waar hij mede initiatiefnemer van is.  

De website van het nieuwe sociaal-economisch initiatief Fair4all (http://www.Fair4All.nl) is sinds enkele dagen online. Voorinschrijving staat open. De bedoeling is om met zoveel mogelijk voorinschrijvers een complete economie samen te stellen die vrij komt van rentedragend geld en van bron tot bron (source2source) gaat. Duurzaam, sociaal, vrij van speculatie, vrij van groeidwang (door rente). Wat we vandaag nog als “geld” hebben wordt ineens fundamenteel nieuw en (eindelijk) humaan. Geld is waar mensen zijn, in plaats van: mensen zijn waar geld is. Als we met de voorinschrijvers in onze basisbehoeften kunnen voorzien gaan we in één klap van virtueel naar ècht.

Aan de oprichting van de Stichting (met aangeslotenen) Fair4All is het initiatief http://www.FairBanking.nl vooraf gegaan. Op deze website wordt duidelijkgemaakt wat nog veel te weinig mensen weten, namelijk hoe banken werkelijk werken, hoe zij uit het niets geld creëren en hier rente voor in rekening brengen, met zeer vergaande gevolgen voor vele aspecten in onze samenleving.

Fair4All is geen bank maar een netwerk waarin wij op een eerlijke manier met elkaar omgaan en op die manier ook eventueel onze producten en diensten ruilen. Tevens zet Fair4All zich in voor het opzetten van rechvaardige alternatieven voor uiteenlopende zaken die in de huidige maatschappij weinig meer met hun oorspronkelijke doel te maken hebben. Denk dan bijvoorbeeld aan financieringen, verzekeringen, gezondheidszorg en onderwijs.

Fair4All gaat een alternatieve economie opzetten waarbij deelnemers een ‘gebruiksrekening’ en een ‘spaar- & leenrekening’ krijgen. Om minder afhankelijk te worden van de zwaar besmette Euro zal gebruik worden gemaakte van de alternatieve eenheid Joules. Joules is de internationaal in gebruik zijnde eenheid voor energie. In essentie is alles wat wij met elkaar ruilen energie.

De werkwijze van het netwerk van Fair4All is in grote lijnen gebaseerd op een combinatie van het LETS-systeem (Local Exchange Trading System) en de werkwijze en ervaring van de Zweedse coöperatie JAK Bank die al zo’n 45 jaar met succes rentevrij bankiert.

Hoe ver een deelnemer negatief mag staan op zijn/haar gebruiksrekening is direct afhankelijk van zijn/haar activiteiten binnen het netwerk over de voorgaande drie maanden (bij de start is het 250 Joules). Op het positieve saldo op de gebruiksrekeningen wordt 0,5% per maand afgehouden.

De belangrijkste reden hiervoor is het mogelijk maken van rentevrij lenen. Wanneer een deelnemer Joules op een gebruiksrekening heeft staan die hij/zij op korte termijn niet nodig heeft wordt de deelnemer door de 0,5% afboeking gemotiveerd het gedeelte van het tegoed dat op dat moment niet nodig is tijdelijk over te boeken naar zijn/haar spaar- & leenrekening (waarop de afboeking niet van toepassing is) waardoor het beschikbaar komt voor andere deelnemers om rentevrij te lenen. De overgeboekte Joules blijven minimal een maand op de spaar- & leenrekening staan. Daarna kunnen ze weer teruggeboekt worden naar de gebruiksrekening of weer voor een maand ‘weggezet’ worden.

De Joules die worden afgeboekt worden in eerste instantie door de stichting aangewend voor dekking van kosten die betaalbaar zijn in Joules en het vormen van een extra ‘potje’ om het rentevrij lenen sneller op gang te kunnen brengen. Dit ‘potje’ blijft gezamenlijk  eigendom van alle deelnemers. Op het moment dat dit ‘potje’, of het aanvullen hiervan, niet meer noodzakelijk is voor het functioneren van de leenfaciliteiten zal samen met de deelnemers worden besloten waar dit gedeelte van de afboeking vanaf dat moment voor gebruikt zal worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan culturele of liefdadigheidsprojecten die door leden zelf aangedragen kunnen worden en waar de anderen dan hun stem over uit kunnen brengen. De deelnemers hebben hierin het laatste woord. Wel is het voor de instandhouding van het rentevrij lenen van belang dat de afboeking in gebruik blijft.

De oprichters van Fair4All zijn niet per definitie tegen belastingen. Er zijn algemene voorzieningen waarvan veel mensen graag gebruik maken. Fair4All is een gezond antwoord op het ongezonde systeem waarvan de Euro deel uitmaakt. Het kan dus niet zo zijn dat wij voor onze ruilactiviteiten binnen een gezond systeem waarin wij principieel geen gebruik maken van ongezonde Euro’s, belasting verschuldigd zouden zijn in Euro’s.

In de praktijk blijkt dat de Belastingdienst vaak openstaat voor onderhandelingen met grote partijen. Fair4All is straks zo’n grote partij. Internationaal gezien zijn er verschillende locale overheden die belastingen accepteren in andere dan de nationale valuta. Onder de huidige economische en maatschappelijke omstandigheden lijkt een volgende stap naar een dergelijke acceptatie op nationaal niveau voor de hand liggend.

De voorinschrijving voor deelname aan Fair4All (http://www.Fair4All.nl/markt.html) staat open. Geïnteresseerden worden gevraagd aan te geven welke produkten en/of diensten zij de andere deelnemers aan zouden willen/kunnen bieden en welke zij graag van de andere deelnemers af zouden willen nemen. Op basis van deze gegevens en de bijbehorende postcodes kunnen wij dan zien hoe dicht we bij de mogelijkheid zijn om het netwerk werkelijk te starten en  gezond te kunnen laten functioneren. Ook op basis van deze gegevens gaat Fair4All actief aan de slag om ondernemers of andere initiatieven over te halen zich bij het netwerk aan te sluiten. Denk dan bijvoorbeeld aan boeren of aan locale initiatieven voor het opwekken van energie.(De gegevens van de deelnemers zullen nooit zonder uitdrukkelijke toestemming beschikbaar worden gesteld aan derden).

Inschrijven: http://www.fair4all.nl/markt.html
Veel gestelde vragen: http://www.fair4all.nl/info.html
Fair4All zoekt: http://www.fair4all.nl/zoekt.html
Help Fair4All: http://www.fair4all.nl/help.html

 

Met Europese Arianeraketten zou voor 109 miljard euro een complete ruimtekolonie op Mars, of mijnbouwoperatie in de planetoïdengordel ingericht kunnen worden.

109 miljard door het putje: slimmere alternatieven

Er is door Europese overheden weer 109 miljard euro toegezegd om een land, dat de afgelopen jaren de kluit stelselmatig heeft bedonderd, weer de volgende noodlening te geven[0]. Dit om zelfverrijkende bankiers, incompetente pensioenfondsbeheerders en andere financial war profiteers te redden van een noodzakelijke harde afstraffing door de markt. Een zoveelste gevalletje peak fantasie dus. Een overzicht van echt leuke dingen die we met deze 109 miljard euro zouden kunnen doen.

Europese elektriciteit duurzaam opwekken
Met 109 miljard euro is ongeveer 10-15% van de Europese elektriciteit extra uit duurzame energiebronnen op te wekken. [1]

Dertiende provincie in de Noordzee.
Een nieuw stuk Nederland in de Noordzee. Naar schatting kan met 109 miljard euro minimaal ongeveer tweeduizend vierkante kilometer, dat is meer dan de oppervlakte van de provincie Zeeland, ingepolderd worden.

Een Europese ruimtestad op Mars

Met Europese Arianeraketten zou voor 109 miljard euro een complete ruimtekolonie op Mars, of mijnbouwoperatie in de planetoïdengordel ingericht kunnen worden.
Met Europese Arianeraketten zou voor 109 miljard euro een complete ruimtekolonie op Mars, of mijnbouwoperatie in de planetoïdengordel ingericht kunnen worden.

Voor rond een miljard euro is een enkele reis Mars voor vier astronauten haalbaar. Voor honderdnegen miljard euro kan er een complete ruimtekolonie neergezet worden, waarbij voornamelijk gebruik wordt gemaakt van lokale grondstoffen. Een kolonie op de maan in de buurt van de waterrijke Shackleton krater op de zuidpool is vermoedelijk voor een fractie van dit bedrag te realiseren.[2]
Nog lucratiever is een complete metaalasteroïde op sleeptouw te nemen. Dit zou Europa in één klap voorzien van de rijkste ertsvoorraden in het zonnestelsel.

Wereldwijde controle van malaria gedurende 40 jaar.
Malaria kan wereldwijd onder controle gebracht worden voor ongeveer drie miljard dollar (plm. 2,2 miljard euro) per jaar. Malaria kost nu ongeveer twee miljoen levens per jaar. [3]

Europees kennisinstituut
Het Massachusetts Institute of Technology (MIT) biedt met een onderzoeksbudget van een half miljard euro per jaar en acht miljard aan bezittingen zeer vooruitstrevend onderzoek. Als in enkele Europese landen met dit geld vergelijkbare kennisinstituten worden ingericht en de innovatieve economische infrastructuur van MIT wordt overgenomen, zou Europa in één klap weer tot de wereldtop behoren. Ook kunnen overal in Europa Fab Labs en andere publieke werkplaatsen worden ingericht waar uitvinders hun dromen werkelijkheid kunnen maken.

Publiek medicijnonderzoek
Door de farmaceutische industrie wordt alleen onderzoek gedaan naar medicijnen die het meeste winst opleveren en te patenteren zijn, niet naar medicijnen die het nuttigste zijn w.o. antibiotica. Met een Europees onderzoeksfonds voor medicijnonderzoek aan universiteiten, zouden eenvoudige, doch veelbelovende alternatieve medicijnen ontwikkeld kunnen worden. Visionair beschreef reeds enkele voorbeelden van effectieve werkzame medicijnen die voor de medische industrie niet interessant zijn. Met deze 109 miljard zou Europees publiek medicijnonderzoek gestart kunnen worden.

Uiteraard zijn er nog veel meer ideeën. Graag jullie reacties.

Bronnen
0. Europees akkoord voor 109 miljard voor Griekenland – Volkskrant (2011)
1. Europe’s renewable energy output hits nearly 20%, Energy Efficiency News
2. One-Way Mission to Mars, AOL News
3. Jeffrey Sachs Calls For Mass Distribution Of Insecticidal Bednets To Fight Malaria, Medical News Today.com