islam

waarom het islamisme zal uitsterven

Waarom het islamisme zal uitsterven

Met het steeds toenemende aantal islamistische terreuraanslagen en de hardnekkige Islamitische Staat, lijkt het islamisme springlevend. Maar schijn bedriegt. Een tsunami van technische ontwikkelingen zal de bodem onder het islamisme wegvagen. Een overzicht waarom het islamisme zal uitsterven

Het islamitische beloningssysteem voor gelovigen

waarom het islamisme zal uitsterven
De schotelimam Yoessoef Al Qaradawi is grootgebruiker van westerse medische technologie.

NB: het onderstaande geldt niet voor alle moslims. Er zijn islamitische groepen, zoals soefisme en de ahmadiyya’s, die een meer spirituele benadering kennen. Voor islamisten en voor conservatieven onder de soennieten en sji’ieten, de problematische groepen, geldt dit echter wel.

Zoals ieder moreel-metafysisch systeem kent de islam moreel acceptabel, ‘goed’ en moreel verwerpelijk, ‘kwaad’, gedrag. De islamitische definitie van goed en kwaad verschilt op meerdere punten sterk met die van het in Nederland overheersende morele systeem. Aan het vertonen van goed verdrag zijn beloningen gekoppeld, waar slecht gedrag straffen oplevert. Als dit beloningssysteem niet meer werkt, is er een belangrijke reden waarom het islamisme zal uitsterven.

Volgens de bijbel is iemand die zijn leven geeft aan God en God vergeving vraagt voor zijn of haar zonden, verzekerd van een plek in de hemel. Anders dan in het christendom, staat dit in de islam niet vast. Door het verrichten van goede daden, bijvoorbeeld bidden of het doden van vijanden van de islam, verzamelt de gelovige zegeningen (hasanat). Is het aantal zegeningen groter dan het aantal strafpunten, dan zal de islamitische oppergod Allah de gelovige belonen met een plaatsje in het islamitische paradijs.

Uiteraard kent de gelovige de huidige stand van Allah’s boekhouding niet, waardoor hij voortdurend siddert en beeft voor de hel.  Dit verklaart de sterke religiositeit van moslims. Er is maar één zekere manier voor moslims om het paradijs te bereiken: sterven als martelaar voor de islam. (Een andere manier is sterven tijdens de pelgrimstocht naar Mekka, maar zelfmoord plegen is een doodzonde volgens de islam).

waarom het islamisme zal uitsterven
The Fountain of Eternal Life in Cleveland, Ohio (Wikipedia, public domain)

Dit verklaart de aantrekkingskracht die de heilige oorlog (jihad) uitoefent op moslims. Deze levert namelijk zowel een beloning op in het huidige leven, in de vorm van buit en vrouwen, als in het hiernamaals.
Een tweede kenmerk van de islam is de strenge regulering van seksualiteit. Seks is alleen toegestaan tussen een man en een vrouw die zijn eigendom is, bijvoorbeeld door slavernij of nikah, een soort geformaliseerd concubinaat. Er staan strenge straffen, zoals zweepslagen of steniging, op seks buiten de regels van de islam. In het paradijs zijn deze strenge regels verdwenen.

Waarom het islamisme zal uitsterven: het eeuwige leven

Eén van de grootste attracties van de islam, het vermeende eeuwige leven, komt steeds meer binnen handbereik van de techniek. Enkele geneesmiddelen die de mens, naar verluidt, vijf tot tien jaar langer zullen laten leven zijn nu reeds in onderzoek. Anders dan de onpeilbare en dus onvoorspelbare Allah, werkt techniek altijd en zonder aanziens des persoons. Hiermee zal er dus een einde komen aan de belangrijkste reden om moslim te worden.

Uiteraard zullen de grootste haatpredikers, die reeds honderden onnozele jongens de dood hebben ingejaagd, het heftigste van allemaal hemel en aarde bewegen om deze behandelingen te ontvangen. Wat nu overigens al gebeurt  met moderne wetenschappelijke gezondheidszorg. Hiermee zullen ze echter aan hun volgelingen bewijzen, dat ze meer vertrouwen hebben in de wetenschap van de ongelovigen, dan in Allah. Ik denk niet dat daarna veel volgelingen nog in hun mooie woorden zullen trappen. Zeker niet, als ook voor hen zelf het eeuwige leven steeds dichterbij komt. Een goede reden dus, waarom het islamisme zal uitsterven.

Overvloedige seks, een andere reden waarom het islamisme zal uitsterven

Seks is schaars in islamitische samenlevingen. Alleen rijkere mannen beschikken over een harem of seksslavinnen. De reden dat homoseksualiteit hier veel voorkomt.  De schaarste van seks is één van de pijlers van de islamitische samenleving. Techniek gaat hier op twee manieren een einde aan maken. Ten eerste explodeert de bandbreedte en rekencapaciteit van computernetwerken. Zelfs in oerconservatieve landen als Saoedi Arabië en Pakistan wordt op grote schaal porno gekeken In de nabije toekomst komt er immersive virtual reality, die uiteraard door de porno-industrie maximaal uitgemolken zal worden.

Zeker wanneer deze gekoppeld zal worden aan seksrobots, zal de seksueel gefrustreerde moslimman vermoedelijk tot een uitstervend soort behoren.
Ook dochters en vrouwen de hele dag in huis opsluiten helpt niet meer. Via internet is het een koud kunstje contacten te leggen en ook dit gebeurt al massaal. In de toekomst zal dit alleen maar gemakkelijker worden. De verstikkende regels die de seksualiteit regelen, zullen in toenemende mate uit de tijd raken. ook dit is een reden waarom het islamisme zal uitsterven.

Overvloedige rijkdom

Een derde reden waarom de jihad zo populair is onder sommige moslims, is de mogelijkheden om buit te vergaren. Er staat ons echter een onverbiddelijke toekomst van rijkdom te wachten. Zelfs samenlevingen waar endemische corruptie en verstikkende regels iedere economisch proces hinderen, zoals het doorsnee islamitische land, zullen hieraan niet kunnen ontkomen. Waarom zou je andere mensen gaan vermoorden, als je met minder moeite kan 3D-printen, downloaden of in een virtuele wereld kunt maken wat je wilt hebben? Alles om ons heen is opgebouwd uit atomen, die met voldoende energie zijn om te vormen in wat we maar willen.  Die energie is er in overvloed, onder andere in de vorm van zonlicht, dus ook de islamitische wereld zal letterlijk gebaad worden in rijkdom. Weer een reden waarom het islamisme zal uitsterven.

Conclusie: de islam als zodanig zal mogelijk wel voort blijven bestaan, maar de meer agressieve vormen, zoals het islamisme, zullen verdwijnen omdat ze uit de tijd zijn geraakt.

Lijfstraffen zoals zweepslagen, in de Lage Landen al meer dan een eeuw geleden afgeschaft, komen weer terug als islamisten hun zin krijgen. Bron: L'Exécution de la Punition de Fouet door Jean-Baptiste Débret (1829)

Is islamisme legitiem, en iets anders dan jihadisme?

Waar landen als Soedan en de Verenigde Arabische Emiraten afstappen van de meest controversiële aspecten van het islamitische wettenstelsel sharia, rukt het islamisme op in Nederland en België. Volgens een groep overwegend “progressieve” opiniemakers moeten we onderscheid maken tussen islamisme en jihadisme. Waar jihadisme wordt gezien als crimineel, want: oproepend tot geweld, ziet deze groep islamisme als een legitieme politieke stroming. Hebben zij gelijk? Wat is jihadisme en wat is islamisme?

Wat is het verschil tussen islam en islamisme?
Islamisme is een neologisme wat in feite neerkomt op “politieke islam”. Van oudsher was er alleen de islam, die zowel persoonlijke als politieke elementen bevatte. In de sharia is er geen onderscheid tussen het persoonlijke en privédomein. De hadith (overleveringen) met een politiek karakter, zoals de voorgeschreven straffen en huwelijkswetten staan in hetzelfde boek als de hadith met een persoonlijk karakter, zoals de voorgeschreven manier om te bidden of de rituele wassing uit te voeren. Dit volgt het systeem van het belangrijkste islamitische heilige geschrift, de koran. Ook ziet de islamitische staat streng toe op het geloofsleven van de individu. Zo was het gezamelijk bidden voor moslims geregeld een wettelijke plicht in een sharia-staat, zoals in de streng-islamitische staat van de Almohaden[1].
Samengevat: in de traditionele islam is er geen duidelijk onderscheid tussen de politieke en de religieuze dimensie. Deze vloeien naadloos in elkaar over. De explicitering van het islamisme is van vrij recente datum, met denkers als de door Nasser terechtgestelde Egyptische islamist Sayyid Qutb. Voor die tijd, en ook voor een belangrijk deel na die tijd, was er geen onderscheid tussen het privédomein en het publieke domein qua islamitische wet. De strenge afscheiding van het privédomein heeft uitsluitend betrekking op het voorkomen van “onwettige” seks tussen niet-getrouwde personen van het andere geslacht. De harem is afgeleid van het Arabische ‘haram’: verboden of heilig.

Lijfstraffen zoals zweepslagen, in de Lage Landen al meer dan een eeuw geleden afgeschaft, komen weer terug als islamisten hun zin krijgen.  Bron: L'Exécution de la Punition de Fouet door Jean-Baptiste Débret (1829)
Lijfstraffen zoals zweepslagen, in de Lage Landen al meer dan een eeuw geleden afgeschaft, komen weer terug als islamisten hun zin krijgen.
Bron: L’Exécution de la Punition de Fouet door Jean-Baptiste Débret (1829)

Wat is het verschil tussen “jihadisme” en “islamisme”?
Wie de qua leesbaarheid vrij taaie tijdschriften die terreurgroepen als Al Qa’eda en Islamitische Staat doorleest, zoals Inspire (Al Qa’ida) en Dabiq (IS) valt op dat de bronnen die zij aanhalen dezelfde zijn als de bronnen die islamisten aanhalen. Namelijk de koran en (vooral) de hadith. Een als ‘niet-terroristisch’ bekend staande groep als Hizb-ut-Tahrir keurt aanslagen op bijvoorbeeld Israëli’s en andere ; vijanden van de islam’ op theologische gronden goed. [2] Dit geldt in sterke mate ook voor de ideologisch meer flexibele Moslimbroederschap, die voor het doel: het verenigen van alle islamieten onder één soennitisch  kalifaat en het onderwerpen van de niet-moslims, de onderlinge verschillen tussen islamieten als secundair ziet [3]. Er zijn landen, waar deze groep zich vreedzaam manifesteert, zoals Turkije en veel westerse landen, en er zijn andere landen, waar deze groep terreuraanslagen pleegt (Gazastrook, Syrië).

Ideologisch gezien is er geen verschil tussen een “vreedzame” islamist en een “jihadist”, behalve een meningsverschil over de te volgen strategie. De ideologie van jihadisten IS islamisme. “Jihadisme” (nauwkeuriger: jihad al-qital, gewapende strijd) is slechts een strijdmethode van het islamisme, het is geen losstaande ideologie.

Wat als jihadisten of islamisten het voor het zeggen krijgen?
De gevolgen zijn in beide gevallen hetzelfde en uitermate voorspelbaar: invoering van de sharia, i.e. inperking van de rechten voor vrouwen en niet-islamitische groepen, invoering van de jizya (een hoofdelijke belasting toegepast op niet-moslims), invoering van polygynie, afschaffen van de mensenrechten van homoseksuelen, de doodstraf op het verlaten van de islam voor ex-moslim mannen / levenslange opsluiting voor ex-moslim vrouwen tot ze van mening veranderen, ar-rajam (steniging) voor getrouwde islamieten die seks hebben met een ander dan de eigen echtgenoot of een ma malakat amaynukum (‘wat de rechterhand toebehoort’, i.e. krijgsgevangen genomen slavin). En, natuurlijk, het ongeldig verklaren van het huwelijk van een ex-moslim met zijn vrouw, in landen zoals Egypte waar een sharia-light heerst. Pas in 2020 werd er in Egypte openlijk gediscussieerd over het afschaffen van deze wet [4]. Had deze ex-moslim in bijvoorbeeld Mauretanië geleefd, waar de volledige sharia geldt, dan was hij geëxecuteerd.

Zoals u al begrepen hebt, waarde lezer, wordt ook de slavernij weer ingevoerd. Immers, abolitionisme is bida (innovatie) van de kuffaar (ongelovigen). En, natuurlijk, de ongeldigheid van de getuigenis van een niet-moslim tegen die van een moslim. In bijvoorbeeld Pakistan en Noord-Nigeria zie je islamisme in de praktijk. In alle landen waar het islamisme oprukt, worden vrouwenrechten en de rechten van niet-islamitische en seksuele minderheden (waaronder de minderheid die seks heeft zonder huwelijk) ingeperkt of afgeschaft.

Positieve kanten vergeleken met de op dit moment heersende politieke ideologieën in het westen heeft het islamisme niet.

Kortom: niet echt idealen die worden geassocieerd met progressief, laat staan visionair denken.

Is islamisme legitiem?
Of islamisme “legitiem” is, is de vraag. De CP’86 is wegens racisme verboden door de rechter. De apartheidsidealen van het islamisme zitten eveneens over de rand wat volgens het huidige Nederlands strafrecht toegestaan is. Wij zijn daarom geneigd deze vraag stellig ontkennend te beantwoorden.

Bronnen
1. D. Serrano, Judicial pluralism under the “Berber empires” (last quarter of the 11th century C.E. – first half of the 13th century C.E.), Bulletin d’Études Orientales, https://doi.org/10.4000/beo.3229, 2015
2. Hizb ut-Tahrir: ideology and strategy, Henry Jackson society, 2013
3. A. Ayyash, Strong Organization, Weak Ideology: Muslim Brotherhood Trajectories in Egyptian Prisons Since 2013, Arab Reform Initiative, 2019
4.
Amna Naseer: Controversy in Egypt after a statement regarding the legality… [of a marriage between a Muslim woman and a non-Muslim man], 2020

 

Islamitisch bankieren ontwijkt rente. Uiteraard verdienen de bankiers op een andere manier alsnog hun geld.

Islamitisch bankieren goed alternatief voor hypotheek

De islam kent een aantal uitgesproken schadelijke ideeën, maar ook enkele interessante visies. Het verbod op rente bij voorbeeld. Kan islamitisch bankieren de huidige hypotheekproblemen oplossen?

De islam kent net als het christendom en het jodendom een renteverbod. Waar de joden en christenen het renteverbod negeren, of het interpreteren als een verbod op woekerrente, is het voor islamieten nog springlevend. Vandaar dat het  “renteloos” islamitisch bankieren, onder islamieten steeds populairder wordt.

Bankieren met een renteverbod
Rente is geld, dat moet worden betaald voor het lenen van geld. Banken lenen geld uit dat door spaarders is ingelegd, of dat zij weer lenen van de centrale bank (het beruchte fractioneel reservebankieren). Het uitkeren en vooral in rekening brengen van rente is het levensbloed van een bank. Duidelijk is dus dat een renteloze bank heel anders te werk zal moeten gaan dan een standaardbank die rente rekent. Hoe werkt een islamitische hypotheek?

Verdienen aan een renteloze hypotheek
Er zijn verschillende oplossingen verzonnen voor het probleem van het ontwijken van rente. De populairste vorm, de halalhypotheek, maakt gebruik van de zogeheten murabaha-constructie. Hierin wordt het huis twee keer overgedragen. De eerste keer aan de bank, de tweede keer, doorgaans enkele dagen later, van de bank aan de koper. De bank brengt hiervoor een percentage in rekening. De koper betaalt de bank terug in vaste termijnen, waar de opslag in is verwerkt. Qua aflossingsregime komt een halalhypotheek daarmee neer op een annuïteitenhypotheek. Veel islamieten vinden dit geen nette constructie, omdat in feite de bank nog steeds geen risico loopt en nog steeds rente trekt, alleen dan onder een andere naam. Waarmee ze een punt hebben.

Volgens islamitische scherpslijpers is alleen een vorm, waarbij de bank echt onderneemt geoorloofd. De bank koopt het huis dan daadwerkelijk en verkoopt het met een opslag stukje bij beetje aan de koper, een vorm van huurkoop dus. Deze kan er dan tussentijds vanaf. Ook moet het geld niet besmet worden door “haram” (onreine) activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een seksshop of een gelegenheid waar drank wordt verkocht.

Voordelen van de renteloze bank
Vanzelfsprekend heeft het geen enkele zin voor iemand die het onaangename soennitische gedachtengoed niet aanhangt, om te staan op het naleven van de shariah (soennitische wet). Ook zijn veel islamitische banken betrokken bij het financieren van terreuroperaties, de reden dat bijvoorbeeld de overheid van Bangladesh deze banken stevig aanpakt. Een renteloze bank op zich, daarentegen, is wel een goed idee. Rente is een dwangbuis. Als er calamiteiten plaatsvinden, verdampt het eigen vermogen van de bank snel. Spaarders raken hierdoor hun spaargeld kwijt (tenzij de overheid inspringt, wat uiteindelijk weer door de belastingbetaler opgehoest moet worden). Als sparen in feite een vorm van beleggen wordt, is weliswaar het inkomen van spaarders variabel, maar wel gemiddeld hoger. Ook worden geen valse verwachtingen gewekt. Met dit geld kunnen infrastructurele investeringen worden gedaan die over een zeer lange tijdsspanne hun geld moeten opleveren. Denk bijvoorbeeld aan dijken, kernfusiecentrales, het stroomnetwerk en dergelijke.
Als een hypotheek het karakter van huurkoop heeft, betekent dat het niet erg is als een huurkoper een maand aflossing of huur mist. Deze maand wordt dan in mindering gebracht op het opgebouwde kapitaal. Gedwongen verkopen van huizen zijn dan niet snel meer aan de orde.

Het Rohingya probleem in een notendop. Vergelijk het uitpuilende Bengalen met het dunbevolkte Myanmar. Bron: FAO

De Rohingya-kwestie: zijn de Rohingya slachtoffers of daders?

De mainstream media wereldwijd, vanzelfsprekend inclusief in de Lage Landen, zijn het er alle roerend over eens: de zogeheten Rohingya’s zijn onschuldige slachtoffers van de wrede Burmese/Myanmarese politieke en legerleiding. Zelfs Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi moet, vinden diverse kopstukken in de mediawereld, haar Nobelprijs inleveren. Wat is er werkelijk aan de hand in de Myanmarese grensprovincie Rakhine?

Wie zijn de zogeheten Rohingya’s?
De groep die zichzelf Rohingya’s noemt, bestaat uit etnisch indo-arische Bengali-sprekende islamieten. Ze zijn etnisch, linguistisch en religieus nauw verwant met de bevolking van het buurland Bangladesh. Volgens historische bronnen zijn ze vrijwel allemaal de nakomelingen van Bengaalse islamieten die in de negentiende en twintigste eeuw, toen Burma nog deel uitmaakte van Brits Indië, uit het huidige Bangladesh naar Burma zijn gemigreerd, alhoewel er ook voor die tijd een (kleine) immigrantengemeenschap bestond. Een belangrijk deel is ook na 1975, toen de bloedige onafhankelijkheidsoorlog van Bangladesh tegen Pakistan plaatsvond, uit Bangladesh naar Myanmar gevlucht of, in de jaren negentig, gemigreerd. Etnisch en linguïstisch gezien, zijn de zogeheten Rohingya’s ononderscheidbaar van de meerderheidsbevolking in buurland Bangladesh. Dit is de reden waarom de Myanmarese overheid ze aanduidt als Bengalen.

Boeddhistische monniken in Myanmar protesteren tegen de agressieve expansionistische politiek, die islamisten voorstaan.
Boeddhistische monniken in Myanmar protesteren tegen de agressieve expansionistische politiek, die islamisten voorstaan.

Wat is de geschiedenis van de Rohingya’s?
De huidige burgeroorlog in de Myanmarese deelstaat Rakhine is de laatste in een lange reeks. In 1942 bezette Japan het toen door de Britten gekoloniseerde Birma. De Britten bewapenden de Bengalese immigranten om tegen het Japanse leger te vechten. In plaats van het Japanse leger, vielen de Bengalen de inheemse bevolking van Rakhine aan. Hierbij vielen tienduizenden doden aan beide zijden. Direct na de onafhankelijkheid van (toen nog) Birma poogden Bengaalse opstandelingen om enkele grensgebieden met toen nog Oost-Pakistan, zoals het schiereiland Mayu, deel uit te laten maken van Oost-Pakistan. Deze burgeroorlog duurde tot in de jaren zestig. Het conflict, deze keer in samenwerking met islamistische terreurgroepen uit Pakistan en Maleisië, laaide weer op in de jaren negentig en de jaren 2010. De Rohingya als onschuldige slachtoffers afschilderen, zoals de mainstream media doen, is dus aantoonbaar onjuist en een journalist onwaardig.

Het Burmese gezichtspunt: de Rohingya als Sudetenduitsers
De bevolking van Bangladesh is vergeleken met die van Myanmar (60 miljoen) enorm. In Bangladesh wonen rond de 160 miljoen mensen op een oppervlakte van 3,5 maal Nederland of 5 maal België, waarvan rond de 90 procent uit islamieten bestaat. Als een belangrijk deel van de Bangladeshi’s naar Myanmar migreert, betekent dit het einde van Myanmar. Slechts vijf eeuwen geleden was Bengalen in meerderheid boeddhistisch. Nu worden de laatste boeddhistische gebieden in Bangladesh, de Chittagong Hill Tracts, overlopen door honderdduizenden islamitische migranten uit de rest van Bangladesh.
De Burmezen kennen de geschiedenis van Bengalen erg goed en voelen er weing voor om te eindigen als de Chakma’s en andere boeddhistische minderheden in Bangladesh. Zolang er islamieten in Myanmar wonen, hebben islamitische terroristen een schuilplaats. Ze hebben daarom besloten om deze existentiële bedreiging voor Myanmar in de kiem te smoren.

Het Rohingya probleem in een notendop. Vergelijk het uitpuilende Bangladesh (direct boven de Baai van Bengalen) met het dunbevolkte Myanmar.

Wat er nu met de Rohingya’s gebeurt, is goed te vergelijken met wat er na de Tweede Wereldoorlog met de Sudetenduitsers gebeurde. Ook hier werden de grensgebieden van een land, Tsjecho-Slowakije, gekoloniseerd door etnische Duitsers, een veel groter en sterker buurvolk. In 1938 eiste de toenmalige Duitse dictator Adolf Hitler, dat de door Sudetenduitsers bewoonde gebieden aan Duitsland zouden worden overgedragen. De internationale gemeenschap onder leiding van de Britse premier Neville Chamberlain dwong de Tsjechen om deze gebieden af te staan. Dit betekende het einde van Tsjecho-Slowakije als onafhankelijk land en de aanloop tot de Tweede Wereldoorlog. Om te voorkomen dat dit ooit weer zou gebeuren, verjoegen en vermoordden de Tsjechen de Sudetenduitsers na de Tweede Wereldoorlog.

Het vermoedelijke einde van het Rohingya-conflict
Op ditt moment mengen zich islamistische terreurgroepen, zoals Al Qa’ida, in het conflict. Dit biedt de Myanmarezen een welkom excuus om voor eens en voor altijd af te rekenen met de ’terroristen’, lees: existentiële bedreiging voor het land die de Rohingya’s vormen. Tot nu toe moest Myanmar rekening houden met Amerikaans militair ingrijpen. Als Barack Hussein Obama of Hillary Clinton president was geweest, was dit ook zeker gebeurd. Het lijkt er op dat het land nu het presidentschap van de niet als islamvriend bekendstaande president Donald Trump aangrijpt om ongestraft het voorbeeld van de Polen en Tsjechen te volgen en Rakhine etnisch te zuiveren van de Rohingya’s. Als er geen Rohingya’s meer in Myanmar zijn, hebben de islamitische moedjahedien geen burgerbevolking meer waaronder ze zich kunnen verschuilen. Dit betekent voor Myanmar dat er een vervelend probleem effectief is opgelost.

Bangladesh krijgt er een nieuw, groot probleem blij. Om te beginnen zullen islamisten wraak nemen op de boeddhistische minderheid. Ze kunnen massaal recruteren uit de Rohingya-vluchtelingen die niets meer te verliezen hebben. Deze twee gebeurtenissen zullen Bangladesh destabiliseren. Tot nu toe heeft het land succesvol weerstand geboden tegen de islamisering, dit omdat de Pakistaanse bezetters tijdens de onafhankelijkheidsoorlog op werkelijk beestachtige wijze huis hebben gehouden onder de Bengalese bevolking. Bangladeshi wijzen trots op hun explosief groeiend economie, waar die van Pakistan kwijnt onder soennitische achterlijkheid en bloedig sektarisch geweld. Inderdaad een indrukwekkende prestatie, waarop de ooit straatarme Bangladeshi terecht erg trots zijn. Helaas zal hier vermoedelijk een einde aan komen, als de islamisten de macht grijpen. Dit zal een enorm humanitair drama betekenen.

Een grote moskee in een sloppenwijk. Reden: het bouwen van een moskee levert zegeningen op, het aanpakken van armoede niet.

De ramadan als essentie van de islam

Elk islamitisch maanjaar vieren iets meer dan een miljard islamieten de voor hen heilige maand ramadan. Wat houdt de ramadan in, en wat zegt de ramadan over de essentie van de islam?

Wat is de ramadan?
Ramadan is de naam van één van de twaalf islamitische maanden. Het islamitische maanjaar bestaat uit twaalf maansomlopen van 29,53 dagen. Dit maakt dat het islamitische jaar 354 of 355 dagen telt. Dit scheelt elf dagen met het zonnejaar zoals de andere culturen (zoals de onze) dat kennen. Het gevolg is dat elk jaar de islamitische kalender elf dagen vooruit schuift. Onder islamieten geldt deze maand als heilig. Dat betekent onder meer dat elke goede daad die tijdens de ramadan wordt verricht, zoals een gebed, tientallen malen zo zwaar telt als dezelfde daad buiten de ramadan. Dat is ook de reden dat er tijdens de ramadan vaker zelfmoordaanslagen worden gepleegd door islamistische terroristen. Hun ‘goede daad’ telt dan immers vele malen zwaarder.

Hoe kom je in de hemel?
Waarmee we op een belangrijk onderdeel van de islam komen. Het leven van de praktiserende islamiet bestaat uit voortdurende pogingen om de kans te vergroten om het islamitische paradijs te bereiken en de hel te ontwijken. Binnen het christendom garandeert het voor je dood tot inkeer komen en oprecht kiezen voor God, een plaats in de hemel. Daarentegen leeft de islamiet in voortdurende twijfel. De islam kent een soort ‘karma’, waarbij goede en slechte daden bij elkaar op worden geteld en de balans op het moment van sterven uitwijst, hoe de desbetreffende persoon zal ‘landen’ in het hiernamaals. De koran is mistig over de exacte voorwaarden en de rekenmethode voor het bereiken van de rivieren van wijn en de reine gezellinnen, al worden er goede en slechte daden genoemd, die meetellen bij het bepalen van de uiteindelijke score. Geen wonder dat in de eeuwen erna talloze vertelsels, de zogenoemde ‘hadith’ opdoken, waarin een nadere toelichting werd geprobeerd te geven.

Dingen die zegeningen opleveren

Een grote moskee in een sloppenwijk. Reden: het bouwen van een moskee levert zegeningen op, het aanpakken van armoede niet.
Een grote moskee in een sloppenwijk. Reden: het bouwen van een moskee levert zegeningen op volgens de islam, het aanpakken van armoede niet.

Volgens deze hadith levert het bijvoorbeeld veel zegeningen op, om bepaalde rituele teksten honderd maal te zeggen (hadith, al-Bukhaari, 1261), de dagelijkse gebeden te verrichten en stukken van de koran uit het hoofd te leren (zie deze salafistische site). Minder zegeningen levert het op om slaven vrij te laten (koran), seks te hebben met je vrouw of seksslavin, aalmoezen te geven aan de armen (bij voorkeur arme islamieten, uiteraard) en vijanden van de islam te doden. De grootste zegeningen levert het op om op pelgrimstocht (hajj) te gaan of te sterven als martelaar voor de islam. Door een geslaagde hajj worden alle slechte daden (bijvoorbeeld een vijandelijke familie uitmoorden), uitgewist. Daarom zie je in Egyptische dorpen dat uit Mekka teruggekeerde bedevaartsgangers erg geëerd worden, en er altijd grote stoeten islamieten achter de begrafenis van zelfmoordterroristen aan lopen. Deze martelaars voor de islam komen immers gegarandeerd in de hemel, en begrafenisgebeden verrichten voor deze “goede moslims”, levert gegarandeerd zegeningen op. Ook zie je veel niet-Arabischtalige islamieten verwoede pogingen doen om koranverzen die ze vaak niet begrijpen uit hun hoofd te leren.

Dingen die straf opleveren
Daarnaast zijn er ook daden die je kansen als islamiet grondig verpesten om na je dood al wijn drinkend te genieten van je beeldschone gezellin, of van knapen zo schoon als paarlen. De ergste daden zijn bijvoorbeeld een andere god naast Allah te aanbidden (as-shirk), de islam te verlaten, te vragen wie Allah heeft geschapen of iets onaardigs te zeggen over de mythische uitvinder van de islam, Mohammed. Dan kan je nog beter een ongelovige dhimmi (onderworpene) doden, hoewel ook hier straf op staat (zij het niet zoveel als op het doden van een mede-islamiet). Dit snoeiharde parodiefilmpje van de Palestijnse tv over de terreurbeweging IS maakt het erg duidelijk.

https://youtu.be/g10QAaZZKJk

Conclusie
De islam is een geloof waarin woorden, uiterlijkheden en rituelen een grote rol spelen. Een grotere rol dan het geloof van de daad, met uitzondering van de heilige oorlog tegen vijanden van de islam. Dit leidt tot een nogal verwrongen ethiek, die maakt dat een praktiserende islamiet liever zijn tijd en geld stopt in bijvoorbeeld een pelgrimstocht, of het kopen van een nieuwe vrouw, dan in het verbeteren van het leven van zijn buurman. De ramadan is hier een goed voorbeeld van.

De doder van de islamitische vooruitgang, Al Ghazali.

Waarom kwam er een einde aan de islamitische Gouden Eeuw?

Moslimfundamentalisten verwijzen graag naar de Gouden Eeuw van de islamitische wereld, toen het Midden Oosten wetenschappelijk en intellectueel voorliep op Europa. Zij denken dat als de islamieten maar terugkeren naar hun islamitische heilsstaat, de gloriedagen van weleer zullen terugkeren.

De gerenommeerde astronoom en wetenschapspopularisator Neil DeGrasse Tyson gaat hier in op een interessante en vervelende vraag: hoe komt het dat op dit moment, en de zes eeuwen hiervoor, de Arabische wereld op zo ongeveer alle kenmerken van menselijke ontwikkeling onderaan bungelt?

Als astronoom weet hij dat de helderste sterren bijna zonder uitzondering Arabische namen hebben. Neem bijvoorbeeld Mizar, de wonderlijke, en Deneb, de staart. Dit komt, omdat de eersten die deze sterren op wetenschappelijke wijze benoemden, Arabisch sprekenden waren. Ook zenit, nadir en azimut zijn astronomische begrippen uit het Arabisch.

De doder van de islamitische wetenschap
Dat is nu wel anders. De reden: moslimfundamentalisten ruïneerden de islamitische beschaving. Vooral de rol van de heer al-Ghazali (1058-1111), door moslims ‘Nur-al-Islam’ (licht van de islam) genaamd, was funest. Zo verwierp hij de eerdere gedachte van Averroës (Ibn Rushd) dat er natuurwetten bestonden. Het gevolg was, dat het soennisme en sji’isme de overheersende stromingen werden, en dat moslims die serieus wetenschap wilden beoefenen, als ketter op de brandstapel belandden. Het verzet van Averroës mocht niet baten. De islamitische wereld zou nooit meer herstellen van deze intellectuele genocide door het “licht van de islam”.

De doder van de islamitische vooruitgang, Al Ghazali.
De doder van de islamitische wetenschap, Al Ghazali.

Is de islam verbieden de oplossing?

De Nederlandse politicus Geert Wilders haalt weer eens de krantenkoppen. Dit keer, door te spelen met de gedachte de islam te verbieden. Zijn Belgische collega Filip de Winter wil de doodstraf voor terroristen invoeren.Hoe zinnig is een verbod op de islam?

Ja, islamitische terroristen laten zich inspireren door het islamitische geloof
Door politici in binnen- en buitenland wordt keer op keer, bij hoog en bij laag, beweerd dat het terrorisme van onder meer IS- en Al Qaeda-aanhangers niets met de islam te maken heeft. Deze beweringen zijn aantoonbaar onjuist. Islamitische Staat en Al Qaeda motiveren hun aanslagen keer op keer met koran en de overige bronnen van de soennah, zoals overleveringen en uitspraken van makkers van uitvinder Mohammed. Uiteraard heeft dat sterke propagandistische waarde – de zogeheten “ware moslim” heeft bij zijn geloofsbroeders een streepje voor – maar bijvoorbeeld zelfmoordterroristen worden sterk gemotiveerd door de hemelse beloning (de spreekwoordelijke 72 maagden) die de martelaar voor de islam te wachten staan, volgens de islam.
Binnen de moslimgemeenschap vooraanstaande soennitische mainstream-geleerden, zoals de tv-imam Joessoef al-Qaradawi, verkondigen ideeën die in veel opzichten overeenkomen met die van Al Qaeda en Islamitische Staat. Denk bijvoorbeeld aan het vermoorden van ex-moslims, het in Syrië vechten tegen de sjiitische “ketters” en de toelaatbaarheid van zelfmoordaanslagen tegen zogeheten vijanden van de islam.

De islam verbieden: kan dat?
In Nederland en België zou een verbod op een religie een terugkeer betekenen naar de  zeventiende eeuw. In die tijd woedden er bloedige oorlogen tussen katholieken en protestanten. Een dergelijk verbod zou in Nederland ook moeilijk juridisch te onderbouwen zijn. In Nederland worden godsdiensten als zodanig niet erkend. Wel kunnen religieuze genootschappen, zoals moskeeverenigingen, de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)-status aanvragen. Daarmee worden donaties aan de religie fiscaal aftrekbaar. Deze erkenning kan ingetrokken worden, wat overigens voor buitenlandse donoren, een belangrijke geldbron voor moskeeverenigingen, weinig zou uitmaken.
In België bestaat er wel een vorm van erkenning van godsdiensten. Om erkend te worden als godsdienst, moet een gemeenschap minimaal 25.000 gelovigen kennen. De islam is in België een erkende godsdienst met enkele honderdduizenden geregistreerde islamieten. Deze erkenning zou in principe ingetrokken kunnen worden, een vooral symbolische stap, of zelfs als criminele organisatie vervolgd kunnen worden, zoals nu met de Scientology-kerk gebeurt. ayaan

Echter: de islam is niet alleen een geloof, maar ook een politieke ideologie. Zowel in Nederland als in België bestaat er een rijke historie van beroepverboden voor bijvoorbeeld communisten en neonazi’s. Als de islam wordt gezien als voornamelijk politieke ideologie, de insteek van Wilders, zou in principe deze wet weer van stal kunnen worden gehaald.

De conclusie: er zijn enkele mogelijkheden om de beoefening van de islam behoorlijk aan banden te leggen, maar voor een algeheel verbod op de islam is moeilijker een juridisch kader te vinden. Wel zou de islam geïnterpreteerd kunnen worden als een kwaadaardige politieke ideologie, zoals eerder met het fascisme en communisme is gebeurd.

Kwaadaardige denkbeelden binnen de islam verbieden, dan maar?
Zinniger is het idee, om de islam als constructie los te laten. De islam is een verzamelbegrip van vaak weinig samenhangende politieke en religieuze ideeën. Sommige van deze ideeën zijn ronduit verwerpelijk, veel kunnen er mee door of zijn vooral lachwekkend, iets waar de verlichte moslims, een kleine minderheid,  zich uitstekend van bewust zijn. Enkele ideeën kennen enige waarde. Al deze ideeën verbieden is dan ook niet verdedigbaar.

Er is een duidelijke verantwoordelijkheid bij de moslims zelf om hun geloof met een korreltje zout te nemen. Joden halen het ook niet in hun hoofd om, zoals de torah voorschrijft, bijvoorbeeld overspelige vrouwen te stenigen of een ongehoorzame zoon of dochter te doden. Het wordt tijd dat ook moslims deze afstand nemen tot de wreedste onder de religieuze geboden.

Een verstandiger besluit zou zijn de stofkam door deze ideeën te halen, en elk idee dat op gespannen voet staat met de wetgeving of de veiligheid, expliciet strafbaar te stellen.
Verkondigen dat ex-moslims of vijanden van de islam vermoord moeten worden, bijvoorbeeld, is nu al aanzetting tot een misdrijf en strafbaar. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het oproepen tot een heilige oorlog, het willen invoeren van de wrede sharia of omverwerping van de staat door gewapende strijd.

Mensen die deze ideeën verspreiden, de moslimradicalen, moeten op de huid worden gezeten en hard worden aangepakt. Op zich biedt in Nederland en zeker in België de bestaande wetgeving al krachtige handvatten om de moslimradicalen het leven uitermate zuur te maken: boetes en gevangenisstraffen, ontneming van de nationaliteit en deportatie, in het geval van vreemdelingen. Geen wonder; Europa heeft uitgebreid ervaring met de maatschappelijke ontwrichting door godsdienstige dwepers. Het probleem is niet het gebrek aan krachtige wetten op het gebied van veiligheid; het probleem is dat deze wetten niet gehandhaafd worden.

Een zeldzaam gezicht: een hoofddoek dragende islamitische vrouw die een ongelovige man omhelst. Pas als dit soort beelden alledaags worden, kunnen we religieus-etnische conflicten stoppen.

Crowd security: het antwoord op terrorisme?

Istanboel. Parijs. Beiroet, Qamishli en nu Brussel. Islamitische Staat voert de terreurcampagne steeds verder op. Kunnen we met out-of-the box oplossingen het terrorisme een halt toeroepen?

Het strategische doel van IS
Islamitische Staat is het beste te karakteriseren als een apocalyptische doomsday groep met politieke doelen. Hierbij baseert IS zich op de koran en vooral de hadith(overleveringen) en salafistische theologie (die hierop gebaseerd is). In de hadith worden enkele voorspellingen gedaan over het Einde der Tijden. Deze worden door IS uitermate serieus genomen. IS wil bereiken dat er een wereldoorlog uitbreekt tussen de moslims en de niet-moslims. De geschiktste strategie hiervoor is IS-operatives aanslagen te laten plegen in niet-moslimlanden met een grote populatie moslims. Hierdoor zal er veel vijandigheid ontstaan tussen de 25 miljoen moslims in West-Europa en niet-moslims, aldus de IS-strategie. IS wil deze landen ontwrichten, zoals eerder met Syrië en Libië gebeurd is, en de moslims een aanval uit laten voeren op Rome. Dit moet de apocalyptische visie van IS in gang zetten.

Het doel van terrorisme: het destabiliseren van West-Europa
Op dit moment staat de Europese bevolking vrij machteloos tegenover het terrorisme. Onze politieke leiders zitten nog in de ontkenningsfase, geloven in de leugens waarmee ze de bevolking rustig proberen te houden en hebben geen benul van wat hun tegenstander drijft. Bij elke aanslag worden de landen waar de aanslagen worden gepleegd, verder ontwricht. De regering verliest haar gezag steeds verder – het beschermen van de eigen bevolking is een kerntaak van elke overheid – en de haatgevoelens over een weer worden steeds sterker, waardoor een burgeroorlog dreigt. Gezien de grote hoeveelheid wapens die in getto’s als Molenbeek en de banlieues rond Parijs in omloop is, zal deze bloedig zijn.Kortom: het droomscenario van IS wordt steeds meer werkelijkheid.

Een zeldzaam gezicht: een hoofddoek dragende islamitische vrouw die een ongelovige man omhelst. Pas als dit soort beelden alledaags worden, kunnen we religieus-etnische conflicten stoppen.
Een zeldzaam gezicht: een hoofddoek dragende islamitische vrouw die een ongelovige man omhelst, op een Trump-rally. Pas als dit soort beelden alledaags worden, kunnen we religieus-etnische conflicten stoppen.

Hoe kunnen we dit proces stoppen?
Het is niet mogelijk om elk publiek gebouw of supermarkt te beveiligen. De politie heeft daar domweg niet voldoende capaciteit voor. Echter, er is een groep, die gemakkelijk in staat is alle publieke gebouwen te beveiligen. Dat zijn wij, de bevolking. Wij zijn zo groot in aantal, dat wij elk doel in de gaten kunnen houden en beschermen. In Israël bestaat dit systeem de facto al. Een aanzienlijk deel van de Israëlische bevolking is dienstplichtig of reservist. Als een Palestijnse Arabier zich geroepen voelt om joden te vermoorden, duurt het ongeveer een minuut voordat hij of zij uitgeschakeld is.

Er moet dus een organisatie komen van lichtbewapende vrijwilligers, die de hele dag door wapens – denk aan tasers en desnoods lichte vuurwapens- bij zich draagt. Dit moet ongeveer vijf tot tien procent van de gehele bevolking zijn. Op die manier is er altijd een meerderheid van burgerwachten als terroristen op een plaats toe willen slaan. Deze vrijwilligers moeten geregeld schiettraining en EHBO-cursussen volgen. Elke vrijwilliger kan door middel van een app of SMS worden gewaarschuwd, en de autoriteiten waarschuwen. Als het Internet of Things steeds meer realiteit wordt, kan je

Verhoudingen tussen moslims en niet-moslims
Er is geen biologisch verschil tussen moslim en niet-moslims. Het zijn beide mensen. Wel is er het nodige verschil in religieuze en culturele bagage. Hun geloof/politieke ideologie leert orthodoxe moslims, meer dan de helft van alle moslims, zich als gescheiden groep te zien, de zogeheten ummah, oftewel het moslimvolk. Solidariteit aan de ummah gaat boven welke solidariteit met buren, landgenoten e.d. ook. Ook als deze “broeder” gifgas gebruikt of terroristische aanslagen pleegt, waarmee ook veel moslims doorgaans moeite hebben. Opmerkelijk genoeg letten moslims hierbij niet op iemands morele gedrag, maar puur op het moslim-zijn of oppervlakkige tekens, zoals de ramadan houden en het dragen van een hoofddoek. Dit is een ernstig probleem. Het zijn alleen  de moslims zelf die dit kunnen veranderen. De niet-moslims kunnen een handje helpen, door bijvoorbeeld moslimradicalen met harde hand te vervolgen en als het even kan op te sluiten of te deporteren. Zo kan de greep van angst en terreur gebroken worden en kunnen de meer gematigde moslims de ruimte krijgen een meer mensvriendelijke vorm van islam te ontwikkelen.

Laten we moslims naar binnen of niet? De meningen zijn verdeeld.

Moeten we de grenzen sluiten voor moslims?

De controversiële Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump liet veel stop opwaaien met zijn stelling dat de VS het inreizen van moslims moet verbieden. Is dit idee goed of slecht?

Het probleem met de islam
Vrijwel elke godsdienst heeft nare kanten gehad, denk bijvoorbeeld aan de etnische zuiveringen in het land Kanaän door de joden (zie bijbelboeken Jozua en Richteren) en de Inquisitie met gedwongen bekeringen door de christenen. Of, wat dat betreft, het hindoeïstische kastenstelsel.  Toch lijken vrijwel alle godsdiensten zich nu in een humanistischer vorm te ontwikkelen. Een opmerkelijke uitzondering hierop is de islam. De reden is dat de islam zowel een geloof als een politieke ideologie is. De islam is zowel kerk als staat.

Waarom is er islamitisch terrorisme?
Terrorisme is het zaaien van angst om politieke doelen te bereiken. False-flag terreuraanslagen zijn daarom erg nuttig. Op die manier kan haat tegen een tegenstander worden gezaaid. Terreurbeweging Al Qaeda heeft als expliciet doel, de Amerikanen te verzwakken door terreuraanslagen en zo te dwingen zich uit het Midden Oosten terug te trekken, waarna daar een islamitische staat kon worden uitgeroepen. De voor zichzelf begonnen Islamitische Staat-beweging heeft precies dat gedaan. IS is begonnen als terreurgroep in Irak en heeft zich omgevormd tot een staatachtige entiteit (het kalifaat). IS beschikt niet over vliegtuigen of intercontinentale raketten, maar met terreuraanslagen kan het gewenste doel ook bereikt worden.

Laten we moslims naar binnen of niet? De meningen zijn verdeeld.
Laten we moslims naar binnen of niet? De meningen zijn verdeeld.

Het doel van de IS-terreur is om angst aan te jagen en zo het gezag van het kalifaat toe te laten nemen onder moslims. Het Arabische woord ’taqwa’ drukt het doel van IS goed uit. Dit woord betekent zowel vrees als respect. Ook wil IS (zie het IS-magazine Dabiq) de ‘grijze zone’ van moslims opdelen in een pro-IS en een anti-IS deel. Als moslims terreuraanslagen plegen, zal hierdoor de haat tussen moslims en niet-moslims toenemen en verdwijnt de ‘grey zone’. Aldus IS.

Extremistische moslims werken mee aan Al Qaeda of IS-terreur omdat zij het als religieuze plicht zien om de kalief te gehoorzamen. Ook delen zij de politieke en religieuze visie van Al Qaeda en/of IS. Zij zien zich als soldaten van de islamitische staat, die als ze sterven voor de islam, gegarandeerd in het paradijs komen.

Helpt het weren van moslims tegen terrorisme?
Moslimterroristen bewegen zich binnen de moslimgemeenschap. Als er geen moslims binnen de landsgrenzen zijn, daalt de kans op moslimterrorisme tot vrijwel nul. In Japan, bijvoorbeeld, wonen vrijwel geen moslims en er zijn ook geen islamitische terreurdaden binnen Japan bekend.

Wel ontvoeringen van Japanners buiten Japan door IS, overigens. Ook kunnen terreurgroepen gebruik maken van inheemse bekeerlingen. In het IS-geschrift Black Flags over Rome worden de voordelen van bekeerlingen als terrorist hoog geprezen. Deze bekeerlingen kunnen echter door geheime diensten, data sniffers en politie-infiltranten worden opgespoord. Vaak zijn ze namelijk nogal luidruchtig aanwezig op sociale media.
Kortom, los van de ethische kanten: het weren van moslims is een behoorlijk effectieve maatregel tegen moslimterreur.

Is het ethisch verantwoord om moslims te weren?
Op het eerste gezicht in het geheel niet. Het weren van moslims is immers het discrimineren op levensovertuiging.
De zaak verandert, als we ons realiseren dat de islam zowel een geloof als een politieke ideologie is. Als iemand het doel heeft om het bestuur van een land omver te werpen of te ondermijnen, zoals islamisten hebben, is zo iemand een  vijandige agent en staat een overheid in haar recht om deze de toegang te weigeren. Echter: niet alle moslims zijn islamisten. Er zou dus een instrument ontwikkeld moeten worden, waarmee kan worden vastgesteld of een moslim een islamist is. Dit is niet makkelijk. Wellicht kan dit met geavanceerde gedragsanalyse en deep-learning netwerken, die door middel van patroonherkenning vaststellen of de moslim een islamist is. Zo zijn islamisten gewoonlijk erg actief in de strijd voor gebedsruimtes, hoofddoeken, recht op bidden, respect eisen voor de uitvinder van de islam en dergelijke. Wel is de rechtsgrond hiervoor problematisch, er is immers geen hard bewijs.

Is Trump’s plan on-Amerikaans, zoals het Witte Huis beweert?
De Verenigde Staten kennen een lange traditie van het vervolgen van vermeende staatsvijanden. Na de Japanse aanval op Pearl Harbor werden Amerikanen van Japanse afkomst massaal opgepakt en in interneringskampen opgesloten. Opmerkelijk genoeg gebeurde dit niet met etnische Duitsers, of de vele Amerikaanse aanhangers van het nazisme.
In de jaren vijftig, toen de Koude Oorlog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie op zijn hoogtepunt was, woedde er een felle binnenlandse strijd tegen al dan niet vermeende communisten. Communisten verloren hun baan bij de overheid. Senator McCarthy leidde een heftige kruistocht tegen linkse intellectuelen. Leden van de Communist Party of the USA (CPUSA) werden veroordeeld tot gevangenisstraffen van enkele jaren, zonder dat een strafbaar feit bewezen was. Kortom: Trump is met zijn oproep niet uniek.

De incestueuze relatie tussen Saudi-Arabie en de VS veroorzaakte veel problemen.

Groep moslimhervormers wil jihadisme aanpakken

Op dit moment is de islamitische wereld in staat van totale ontwrichting en worden ook samenlevingen met een hoog percentage moslims bedreigd.

Begin jaren twintig steunde het Britse Rijk de machtsovername in Arabië door de Al Saoeds. Hierdoor moest de gematigd soennitische sjerief, sleutelbewaarder, van de heilige steden Mekka en Medina, zijn prestigieuze post opgeven en kreeg hij van de Britten als troost het zandkoninkrijkje Jordanië.

De incestueuze relatie tussen Saudi-Arabie en de VS veroorzaakte veel problemen.
De incestueuze relatie tussen Saudi-Arabie en de VS veroorzaakte veel problemen.

De deal met de Al Saoeds had voor de weinig lange-termijn denkende Britten twee voordelen. Ten eerste was het kalifaat, een wereldwijd moslimimperium voor even van de baan. Ten tweede beheersten de Al Saoeds de enorme olievelden in het Midden Oosten, die ze in dienst stelden van de Britten en later Amerikanen. In ruil hiervoor kregen de Al Saoeds rugdekking door de Angelsaksen. Door dit ‘pact met de duivel’ kreeg het salafistische koninkrijk Saoedi-Arabië vrij baan met het verspreiden van hun uiterst agressieve salafistische interpretatie van de islam. Gesteund door vele miljarden aan oliedollars rukte het salafisme op, tot het nu overal ter wereld de islamitische leefwereld verkankerd heeft.

In een opmerkelijk statement, hieronder op Youtube te zien, en hier te lezen, wil een groep hervormingsgezinde moslims de salafisten uitschakelen en een meer humane islam wortel laten schieten.

Omdat de salafistische interpretatie onherroepelijk uit zal draaien op een bloederige wereldoorlog tussen de 1,5 miljard moslims en de rest van de wereldbevolking, kan ik daar als niet-moslim alleen maar blij mee zijn en hopen dat dit een massabeweging gaat worden.

Tegelijkertijd moeten we, helaas, vaststellen dat de traditionele bronnen, koran en soenna, de salafisten, ISIS en Al Qaeda gelijk geven. Alleen als de koran letterlijk en drastisch anders wordt vertaald, wat alleen kan door de soenna af te schaffen, zal hun missie slagen. Zelfs dan staan er in de koran nog enkele teksten die bijvoorbeeld vrouwen minder rechten geven. Wel is dit vele malen milder dan de barbaarse teksten in de hadith.