islam

De mythische uitvinder van de islam, rijdend op zijn vliegende paard Boerak.

Waarom het gevaarlijk is de islamitische wortels van IS te ontkennen

Al sinds 11 september 2001 worden we tot vervelens toe gebombardeerd met verzekeringen van zelfverklaarde islamdeskundigen dat islam vrede is, en Al Qaida en offshoot IS niet-islamitisch. Maar klopt dat wel?

Wat is de ware islam?
Een dooddoener die vaak wordt geuit is dat er zoveel verschillende vormen van islam zijn, als er islamieten zijn. Zoals gebruikelijk met dooddoeners, is hier weinig tegen in te brengen. Toch zijn islamieten het massaal eens over enkele belangrijke dingen. Dat is ten eerste, dat het centrale religieuze boek van de islam, de zogeheten qur’an (Ar. “oplezing”, in het Nederlands gebruikelijk weergegeven als ‘koran’) absoluut waar en onfeilbaar is. Ten tweede geloven alle islamieten dat de mythische uitvinder van de islam, de Arabier Mohammed ibn Abd Allah (570-632), de beste mens is die ooit geleefd heeft. Dat laatste maakt niet alleen de qur’an, maar ook de legenden die door islamieten over ibn Abdullah en zijn leefwijze geconstrueerd zijn, erg belangrijk zijn om de invloed van de islam op islamieten te begrijpen. Er zijn talloze vertelsels (‘hadith‘) over ibn Abd Allah en zijn al even mythische strijdmakkers in omloop. Deze zijn gerangschikt in enkele grote verzamelingen, waarvan door de soennitische sekteleden die van de Perzen Muhammad al-Bukhari en Muslim ibn al-Hajjaj als meest gezaghebbend worden beschouwd.
De sji’itische sekte accepteert geen hadith die afkomstig heten te zijn van vijanden van de mythische schoonzoon van ibn Abdullah, Ali en ziet de nakomelingen van ibn Abdullah (imam) als even onfeilbaar als ibn Abdullah zelf. Deze reeks imams stopte (voor de Twaalver sji’ieten) met de zogeheten Twaalfde Imam die zich verborgen heette te hebben. De rol van de imams werd overgenomen door de ayatollah (’teken van Allah’), die eveneens onfeilbaar heette te zijn. Het bekendste voorbeeld van een ayatollah is Khomeini.
Verder zijn er nog enkele kleine sektes, waarvan de interessantste de snel groeiende groep van de koranische moslims is. Zij accepteren alleen de qur’an, niet de hadith. Dit voorkomt veel problemen en is naar mijn mening logisch ook consistenter.

De mythische uitvinder van de islam, rijdend op zijn vliegende paard Boerak.
De mythische uitvinder van de islam, rijdend op zijn vliegende paard Boerak.

Is wat IS doet in strijd met deze bronnen van de islam?
Nee. Islamitische Staat kenmerkt zich door een zelfs voor jihadisten ongekende wreedheid. Toch zijn praktijken als seksslavernij, het onthoofden of zelfs verbranden van ‘vijanden van de islam’ eerder regel dan uitzondering in de hadith van Bukhari en Muslim (om maar te zwijgen over die van Tabari en Abu Dawud). Uit taalkundige analyse van de koran en vooral hadith blijkt dat de islam van alle tien grote groepen het meest negatief staat tegenover ongelovigen. Het is daarom voor islamitische tegenstanders van IS erg moeilijk om de groep op theologische gronden tot niet-moslims te verklaren. De voornaamste kritiek van soennitische islamieten op IS is dat de groep barbaars is, tegenwoordig is dit wrede geweld ook onder islamieten doorgaans not done, en aan takfir doet: groepen moslims tot niet-moslim verklaren. Verder is een belangrijk verwijt van soennieten tegen IS dat de agressie zich voornamelijk richt tegen andere moslims en niet tegen ongelovigen, zoals de door islamieten alom gehate joden van Israël. Dit maakt ze echter nog niet tot niet-moslims. Om als ketter veroordeeld te worden, moet iemand bijvoorbeeld geloven dat ibn Abdullah niet de laatste profeet was (zoals de sekte der Ahmadiyya’s doet) of dat de koran niet onfeilbaar is.

Moeten we de oorlog verklaren aan de islam, zoals eerder tegen het nazisme?
De islamitische bronnen bevatten enkele goede gedachten, naast de nodige uiterst verwerpelijke. Kritiek op de islam leveren van buitenaf heeft enige zin, maar niet erg veel. Moslims beschouwen niet-moslims als vervloekt door Allah (Qur’an 2:7), een soort geestelijk gehandicapten dus, waardoor zij de superieure wijsheid van de islam niet inzien. Die neem je uiteraard niet serieus. En als jij als islamiet twijfelt, is dat een teken dat je in de gevarenzone zit: Allah haalt zijn zegening van je weg, waardoor jij je geloof verliest. Het enige wat er dan opzit is veel te gaan bidden of heilige teksten lezen, om deze kwade inblazingen van de duivel af te weren. Ook hebben moslims de neiging om een front te vormen tegen de ongelovigen, als zij zich bedreigd voelen. Veel islamieten leven in The Matrix van hun geloof, een intellectueel bijna onneembare vesting. En zelfs als een islamiet zich uit deze geestelijke gevangenis kan bevrijden, dan wacht haar of hem een sociaal isolement of de dood. Vraag ex-moslims als Salman Rushdie of Ayaan Hirsi Ali maar.

We moeten ons in ieder geval zeker niet af laten schepen met kalmerende dooddoeners. De vele gewelddadige teksten in de hadith en tot op zekere hoogte in de koran maken iedere praktiserende islamiet tot een potentiële tijdbom. Een jihad-recruteur kan deze gebruiken om een vreedzame islamiet om te turnen in een gewelddadige strijder. De oorlog verklaren aan het salafisme en verwante stromingen zoals het deobandisme (Taliban), is niet anders dan een kwestie van zelfbehoud.

De beste strategie is denk ik, er op te wijzen dat IS gebruik maakt van voor soennieten valide theologische bronnen om hun bewind van dood en verderf te rechtvaardigen. Verder door een beroep op hun menselijkheid te doen, en de hadith belachelijk te maken.

Er is voor islamieten een goede oplossing om een einde te maken aan de theologische bronnen die dood en verderf veroorzaken. De hadith afschaffen en terugkeren naar de qur’an alleen, zo zuiver mogelijk vertaald vanuit het pre-islamitische Arabisch. Mooi bijeffect: dan is het meteen afgelopen met de eindeloze oorlogen tussen soennieten en sji’ieten. Meerdere keren staat er in de qur’an dat deze helder en duidelijk is en dat gelovigen alleen in eerdere Boeken (d.w.z. delen van de bijbel) en de qur’an zelf mogen geloven, en dat ibn Abdullah er alleen was om deze qur’an te brengen. Ook staat er in de qur’an dat de moslims door middel van goede daden moeten wedijveren met anderen. Daar kan moeilijk iemand bezwaar tegen hebben.

IS executeert anti-IS activisten. Bron: Youtube still

Hoe kunnen we Islamitische Staat het beste van de aardbodem wegvagen?

De terreurbeweging Islamitische Staat richt bloedbad na bloedbad aan, zowel in gebieden waar het ‘wilayat’ (meervoud van Ar. wilaya, provincie) heeft uitgeroepen als daarbuiten. Hoe vernietigen we deze beweging zo effectief mogelijk?

Waarom is Islamitische Staat zo succesvol?
Twee factoren verklaren waarom Islamitische Staat er in slaagt zoveel successen te boeken. Ten eerste is dat de chaos in het kerngebied waarin de groep opereert, Syrië en Irak. Een substantieel deel van de bevolking in Irak en de meerderheid in Syrië is soenniet. Soennieten staan vijandig tegenover de Iraakse federale regering en de door alawieten beheerste Syrische Ba’ath regering. Ook ontvangt IS grootschalige steun van het regime-Erdogan in Turkije en individuen, waarschijnlijk ook regeringen uit salafistische Golfstaten. IS is de krachtigste soennitische fractie en daarmee het aantrekkelijkst om te steunen voor salafistische soennieten. Ook eindigt een groot deel van de wapens en goederen die aan de zogeheten gematigde rebellen wordt geleverd in handen van IS. Er doen op conspiracy websites en pro-Iraanse sites hardnekkige geruchten de ronde dat de regering van de Verenigde Staten zélf IS steunt. Hier zijn, in tegenstelling tot de steun door Turkije, tot nu toe geen harde bewijzen van opgedoken, al zijn er wel malversaties. De grootste inkomstenbronnen voor IS zijn belastingen, berovingen, van amfetaminepillen en bovenal: de salarissen afromen van Syrische en Iraakse ambtenaren en werknemers in IS-gebied, die nog steeds doorbetaald worden.

IS steeds meer in de problemen
Dit reflecteert de strategie van de vroege moslimstaat. Deze kon alleen overleven door steeds nieuwe rijke gebieden te veroveren en leeg te plunderen. IS heeft alleen een probleem. Met die veroveringen wil het de laatste tijd niet erg opschieten. Middelbaar- en hooggeschoolden vrezen -terecht- ontvoering of afpersing en ontvluchten het IS-gebied massaal. Zelfs draconische straffen, IS-stijl, houden dat niet meer tegen. De IS-aanhangers hebben veel verstand van creatief moorden en de islam, maar weinig van techniek, gezondheidszorg of administratie. De aanslag in Parijs van 13 november 2015, naar ik vermoed in samenwerking met Erdogan, vond plaats om twee redenen. Ten eerste: om de Europese grenzen dicht te laten gaan voor Syrische vluchtelingen. Een wanhoopsoffensief dus. Hiermee hoopt IS de brain drain te stoppen. Deze strategie lijkt te werken. Ten tweede, vermoed ik, om de Fransen, die verklaard tegenstander zijn van Turkse toetreding tot de EU en de Armeense genocide erkennen, te vernederen en een lesje te leren.

IS executeert anti-IS activisten. Bron: Youtube still
IS executeert anti-IS activisten. Bron: Youtube still

Hoe brengen we IS de genadeslag toe?
Om verdere mensenrechtenschendingen te stoppen, moet de stagnatie van IS een totale instorting worden. Om te beginnen moet er een overeenkomst worden gesloten tussen de EU, VS, Rusland, Syrië, Irak, Jordanië en Koerdistan, het liefst onder VN-vlag. Vervolgens moeten er tentenkampen voor miljoenen vluchtelingen in worden gericht in Koerdistan, Jordanië en de delen van Syrie en Irak die in handen zijn van regeringstroepen. Minimaal 150.000 grondtroepen van de deelnemende landen moeten in worden gevlogen. Vervolgens moeten via pamfletten de inwoners van IS-gebied op de hoogte worden gebracht dat iedereen die na 72 uur nog blijft, als collaborateur zal worden behandeld en dat met massale bombardementen alle verzet zal worden gebroken. Uiteraard zullen IS-strijders proberen te ontsnappen, dus de vluchtelingenkampen moeten met behulp van IS-slachtoffers IS-aanhangers ontmaskeren.

Massale vluchtelingenstromen zullen de ‘civil society’ in IS-gebied laten instorten. Commando’s maken gebruik van de verwarring om grote steden als Mosoel in te stromen. Nog voor de 72 uur om zijn, wordt de aanval vanuit alle kanten tegelijk ingezet, inclusief luchtsteun. Commandotroepen vallen IS-verdedigers in de rug aan en gaan op jacht naar de leiders. Een dicht drone-netwerk zorgt voor betrouwbare intel, waardoor de inval een slachtpartij onder IS-terroristen zal worden.

Afwikkeling
De IS-aanhang moet in permanente strafkampen worden opgesloten in afwachting van berechting door een VN-tribunaal. Gecontroleerde vluchtelingen kunnen in kleine groepen tegelijk terugkeren. In de voormalige IS-gebieden moet een VN-vredesmacht de orde bewaken, waarna er een beperkte vorm van zelfbestuur wordt ingesteld. Hopelijk hebben de vele jaren van bloedige oorlog de lust in agressie en bloedvergieten dan laten bekoelen.

Wat als dit een normaal beeld was geweest in Iran?

Wat als de Iraanse islamitische revolutie nooit had plaatsgevonden?

In 1953 was Iran, de opvolger van het oude Perzië, een van de modernste en welvarendste landen in het Midden Oosten. Britten en Amerikanen brachten dat jaar de democratisch gekozen regering-Mossadeq ten val. Dit zette een noodlottige keten van ontwikkelingen in gang, die uiteindelijk eindigde met de val van de dictatoriale sjah van Iran en de machtsovername door de sji’itische geestelijkheid. Wat als dit nooit was gebeurd?

Deze analyse van AlternateHistoryHub slaat denk ik de spijker op de kop.
De CIA bracht Mossadeq ten val. Dit op instigatie van de Britten, die de Amerikanen ervan wisten te overtuigen dat Mossadeq een gevaarlijke communist was. De Britten wilden Mossadeq weg om de nationalisatie van de Iraanse olieindustrie terug te draaien. Overigens was Mossadeq na de nationalisatie hiervoor in het gelijk gesteld door het VN-gerechtshof in Den Haag (!) en was de man verre van een communist. Duidelijk hadden de Britten hier weinig gevoel voor fair play.

Wat als dit een normaal beeld was geweest in Iran?
Wat als dit een normaal beeld was geweest in Iran?

Omdat de westerse machthebbers consequent hebben gekozen voor dictators in plaats voor democratisch gekozen seculiere regeringen en hun principes hebben verloochend, zijn de Iraniërs verbitterd geraakt en zitten we nu opgescheept met een kwaadaardig theocratisch regime in Iran.
Ik denk zelfs dat de gevolgen nog ernstiger waren dan Cody hier aangeeft. Deze revolutie, gecombineerd met de overvloedige salafistische zendingsactiviteiten van de steenrijke oliestaat (en bondgenoot van het westen) Saoedi-Arabië, inspireerde soennitische extremisten wereldwijd namelijk om het kunstje over te doen in bijvoorbeeld Afghanistan en nu Islamitische Staat.

Kunnen we deze ontwikkeling nog terugdraaien? Het onderwijspeil in Iran is hoog. Er is sprake van een beperkte vorm van democratie, onderworpen aan de ijzeren greep van de sjiitische vorm van de sharia. Helaas is Iran door zijn geografie, een ring van redelijk bewoonbare bergen rond een dorre woestijn als binnenland, veroordeeld tot armoede. De olie bracht hier tijdelijk verandering in. Armoede dwingt mensen om zich te beperken tot de eerste levensbenodigdheden. De harde strijd om het bestaan maakt, dat ze niet in de gelegenheid zijn zich geestelijk te ontwikkelen. Ze zullen dan in de leugens van de geestelijken blijven trappen.

Het probleem is verder dat islamitische fundamentalisten maar al te bereid zijn om te moorden en om te sterven om hun zin te krijgen. Seculier denkende mensen hebben hun leven, en dat van anderen, te lief. Pas als er er in slagen ons leven te verlengen, zal duidelijk worden dat religie niet nodig is voor het eeuwige leven.

De extreme kledingstijl van extremisten bevordert de groepsvorming en isolatie van buitenstaanders. Bron: ex-muslims.org

Hoe kunnen we het jihadisme uitroeien?

In de eenentwintigste eeuw wordt de wereld geteisterd door taferelen, die eerder ergens in de middeleeuwen thuishoren. De reden: de islamistische ideologie van het jihadisme. Hoe kunnen we voorgoed een einde maken aan dit ellendige fenomeen?

Wat zijn jihadisten?
Er lopen steeds meer lieden rond, hoofdzakelijk jong en van het mannelijk geslacht, met de overtuiging dat ze soldaat zijn van de oemmah,  de islamitische term voor de gemeenschap van islamieten. Dit geeft ze, vinden ze, het recht om ‘vijanden van de islam’  te vermoorden, te verkrachten en/of te beroven, om op deze manier de greep van de oemmah en de islamitische wet op de rest van de wereld te versterken. De basis van het jihadisme.

Direct kalifaat of eerst voorbereiding
Op dit moment zijn er twee hoofdstromingen onder de soennitische jihadisten. Dat zijn de aanhangers van de zogenoemde Islamitische Staat en van terreurbeweging Al Qaeda. IS claimt het oprichten van een zogeheten kalifaat, een eenheidsstaat van islamieten, waar islamieten volgens islamisten aan moeten  gehoorzamen en voor moeten strijden. Al Qaeda heeft een langere-termijn strategie, waar eerst de Verenigde Staten en andere sterke niet-islamitische staten moeten worden verzwakt, waarna vervolgens er de gelegenheid is om een kalifaat op te richten en de rest van de wereld te onderwerpen.

Hizb-ut-Tahrir wil een wereldwijd kalifaat stichten. Bron: wikipedia.org
Hizb-ut-Tahrir wil een wereldwijd kalifaat stichten. Bron: wikipedia.org

Een meer subversieve groep is de Moslimbroederschap. Deze groep streeft hetzelfde doel na als IS en Al Qaeda, maar wil dit doel bereiken door ‘ongelovige’ landen te ondermijnen en in islamitische landen islamistische regeringen te vestigen, waarna ze zich, zo is de gedachte, vrijwillig aansluiten bij een kalifaat. Ook de Moslimbroederschap, met de meeste aanhang in Egypte, is nauw verbonden met terroristische groepen als Hamas. Een vergelijkbare groep als de Moslimbroederschap, maar meer in Centraal-Azië actief, is Hizb-ut-Tahrir. Ook deze groep wil een kalifaat bereiken door politiek activisme. Helaas ontbreekt bij zowel de huidige Amerikaanse regering als haar bondgenoten het inzicht totaal, hoe gevaarlijk deze groepen zijn en werden groepen als IS en Al Qaeda door de regering-Obama gesteund om de regering-al Assad in Syrië ten val proberen te brengen.

Wat is de mechanica van jihadisme?
Er is een aantal stappen, waardoor niet-jihadisten veranderen in jihadisten en gewelddadige, terroristische aanslagen plegen. Hier is onderzoek naar gedaan.
De eerste stap is het bekeren van een niet-islamiet, of een niet-praktiserend islamiet, tot vrome islamiet. Elke jihadist is praktiserend soenniet en geloof speelt een voorname rol. Uit onderzoek blijkt dat praktiserende soennieten er veel gewelddadiger ideeën op nahouden dan niet-praktiserende islamieten.
De islam is tot stand gekomen als ideologie van het rijk van de uitvinder van de islam, Mohammed ibn Abdullah, en zijn vier wereldlijke opvolgers: het Rashidun-kalifaat. Geen wonder dat tot op zekere hoogte de koran, en in zeer sterke mate de hadith, rijk zijn aan oorlogszuchtige teksten. Een praktiserende islamiet heeft weinig moeite om rechtvaardiging uit de koran of hadith te vinden om gewelddaden te plegen.
De tweede stap is de identificatie van de bekeerling met zijn nieuwe groep. De soennitische islam is een vooral op uiterlijkheden en rituele plichten gebaseerd geloof, dat de nadruk legt op groepsvorming en vijandschap en wantrouwen jegens “ongelovigen”. Een praktiserende fundamentalistische soennitische man is vrij gemakkelijk te herkennen aan zijn baard, een vrouwelijke geloofsgenoot aan de hoofddoek en bedekkende kleding.
Als deze psychologische stap is doorlopen, identificeert de nieuwe islamiet zich primair met andere islamieten, meer dan met bijvoorbeeld zijn ongelovige familie of land. Groepsdruk gaat een grote rol spelen. Vaak verbreekt de nieuwe of “teruggekeerde” islamiet contact met “ongelovige” familieleden en vrienden en gaat alleen nog met geloofsgenoten om. Deze regelen ook werk en vaak een partner. Er vormt zich zo een parallelle samenleving, die zich vijandig opstelt naar “ongelovigen”. Uit deze parallelle samenleving stappen is vrijwel onmogelijk geworden.
De derde stap is het radicaliseren van de groep.

De extreme kledingstijl van extremisten bevordert de groepsvorming en isolatie van buitenstaanders. Bron: ex-muslims.org
De extreme kledingstijl van extremisten bevordert de groepsvorming en isolatie van buitenstaanders. Bron: ex-muslims.org

Uit onderzoek blijkt dat vrijwel alle Franse Syriëgangers uit maar enkele Franse steden afkomstig zijn. In elk van deze steden woont een groep radicale islamieten. Vaak is deze gecentreerd rond radicale leiders, de recruteerders. Er bestaat een sterke groepsdruk om je aan te passen aan de heersende gewoonten. Dit effect deradicaliseert. Is de groep afgezonderd van het normale leven, dan worden de heersende gewoonten van de groep de normen en radicaliseren de leden.
Bij veel jihadi’s in spe is dit een online groep. Veel ouders van Syriëgangers merkten dat hun kinderen zich afsloten van het gezin en hun vriendengroep en voor soennitische klederdracht kozen in de weken voor ze vertrokken. Online recruteerders bevinden zich vaak in het Midden-Oosten.
De vierde stap is het veranderen van een radicaal in een terrorist of jihadstrijder. Vrijwel alle mensen hebben een instinctieve afkeer tegen moorden en vermoord worden. In de beginjaren van de islam kampten Mohammed en latere leiders, zoals kalief Oemar, met vergelijkbare problemen. Om een groot rijk te vestigen is een leger van fanatieke moordmachines uiteraard onontbeerlijk. Ze losten dit op, door grote beloningen na de dood, zoals een zeker plaatsje in het paradijs voor henzelf en hun familieleden, weelderige tuinen en gewillige mooie vrouwen, voor te spiegelen aan jihadstrijders en de heilige oorlog een religieuze plicht te noemen. Dit is alle tot in detail in de koran en latere overleveringen vastgelegd.  Recruteerders verwijzen met succes naar de uitspraken van Mohammed en zijn navolgers om ook nu jihadisten aan te sporen tot de heilige oorlog.

Jihadisten zijn een symptoom, ideologen en de gemeenschap de bron
Biologisch gezien zijn er geen verschillen tussen een jihadist en een normale jonge man. Het verschil zit in de denkbeelden. Die denkbeelden komen uit het heilige boek van de islamieten, de zogeheten koran, mythische overleveringen over doen en laten van de uitvinder van de islam en zijn metgezellen, de zogenoemde hadith en jihad-ideologen, zoals de Egyptenaar Sayyid Qutb en zijn navolgers. Deze vertalen de meer dan 1400 jaar oude islamitische denkbeelden in een plan van aanpak voor de moderne tijd.
Jihadisten opereren niet alleen. Ze maken deel uit van een groep, waar jihadisme het dagelijks leven vormt. Vanwege deze ondersteunende groepen kunnen ze zich schuilhouden, radicaliseren en terroristische aanslagen plegen.

Plan van aanpak
Overheid en wetshandhavers moeten zich realiseren dat de kern van de jihadistische ideologie wordt gevormd door de koran, soenna en modern werk door mensen als Sayyid Qutb en de gedode huisideoloog van IS, al-Hakim. We voeren oorlog tegen een idee. De beste manier om het idee te discrediteren is er een beter idee tegenover te stellen. Dit wordt bewezen door het succes van het communisme om het islamitisch fundamentalisme uit te roeien. In de communistische tijd was er geen probleem met moslimfundamentalisten. Het communisme is net als het islamitisch fundamentalisme een radicale politieke filosofie die het dagelijks leven totaal beheerst. Als de Amerikanen niet massaal wapens en geld aan de islamistische Afghaanse rebellen hadden geleverd, was Afghanistan nu een land geweest waar vrouwen gelijke rechten hadden.

Ook moet de groepsvorming en het groepsgevoel bij jihadisten worden verstoord. Een verbod op de burqa moet worden gevolgd door een verbod op lange baarden en hoofddoeken, zoals er nu ook een verbod is om hakenkruizen of IS-vlaggen te dragen. Alle voorrechten op basis van religie moeten worden afgeschaft. Voor jongeren en werklozen moet er een soort Peace Corps worden opgericht, zodat hun idealisme productief kan worden ingezet om hun medemensen verder te helpen. Hierin werken islamieten en niet-islamieten dan samen, zodat er verbroedering ontstaat en ze leren, dat samenwerken met de ‘vijand’ meer oplevert dan moorden.

Sheikh Yusuf al-Qaradawi, een radicale geleerde, zou op de hitlist van de geheime diensten moeten worden gezet.
Sheikh Yusuf al-Qaradawi, een radicale geleerde, zou op de hitlist van de geheime diensten moeten worden gezet.

De harde kern van recruteerders en jihadistische ideologen blijft over. Dit zijn levensgevaarlijke individuen. Ik denk dat er internationaal jacht moet worden gemaakt op deze individuen en dat ze behandeld moeten worden als een vijandig leger. Dat wil zeggen: undercover acties om ze te liquideren zijn gewettigd. Nergens ter wereld mogen ze veilig zijn, ze moeten worden opgejaagd en afgemaakt als hondsdolle honden. Ongeveer wat nu gebeurt door de Amerikaanse drone-aanvallen. De doelgroep moet dan uitgebreid worden tot alle jihadistische geleerden, waardoor bijvoorbeeld ook de tv-prediker Yusuf al-Qaradawi een legitiem doelwit wordt.

Vreedzaam, maar radicaal alternatief
Idealisme is uit in westerse landen. Tegenover het idealisme van de jihadisten is er geen idealistisch tegen-idee. Daardoor voelen veel dromers onder de islamieten en in beperkte mate onder niet-islamieten zich aangetrokken tot het jihadisme. Er zal een vreedzame, maar radicale tegen-sekte moeten komen die betere antwoorden op de maatschappelijke problemen en zingeving heeft dan zowel het jihadisme als de heersende samenleving. Een goed voorbeeld van een dergelijke sekte is het vroege christendom, dat zowel vreedzaam als radicaal was. Ik denk dat die bestaat, althans ontwikkeld kan worden, waarbij de huidige wetenschappelijke inzichten als basis dienen. Deze nieuwe beweging kan de kracht leveren om de grote wereldproblemen, zoals armoede, klimaatverandering, ongelijkheid en de enorme sociale ontwrichting nu oplossen. Op dit moment is m.i. het zogeheten Russisch kosmisme het meest logische alternatief. Dit brengt de christelijke ethiek in overeenstemming met de technologische singulariteit.

Levend verbranden van een krijgsgevangen piloot is onderdel van een welbewuste IS-strategie. Bron: IS video still.

De Mein Kampf en ideologie van Islamitische Staat

Ideologische dictaturen hebben een boek dat ze inspireert. Bij de nazi’s was dat bijvoorbeeld het door Adolf Hitler geschreven Mein Kampf, in China was dat Mao’s Rode Boekje. Ook de terreurbeweging Islamitische Staat beschikt over een dergelijk boek, dat alleen het kader te lezen krijgt. Nu is er een Engelstalige vertaling, die boekdelen spreekt over het hoe en waarom van IS.

Waarom is IS zo barbaars?
Waarnemers in de main stream media verbaast het, waarom Islamitische Staat zo graag teruggrijpt op excessief geweld. Bij elk nieuw IS-filmpje wordt er een nieuwe overtreffende trap geïntroduceerd wat betreft wreedheid en schokeffect. In het geval van de levende verbranding van de Jordaanse piloot Moaz al-Kasasbeh pakte dit strategisch op het eerste gezicht averechts uit. Volgens mainstream soennieten is het levend verbranden een straf die alleen Allah mag uitdelen, wat IS op een uitzonderlijk agressieve fatwa van het ‘soennitische Vaticaan’ Al Azhar en vernietigende wraakbombardementen van Jordanië kwam te staan. IS haalde februari 2015 weer de krantenkoppen met de onthoofding van 21 christelijke Egyptenaren in de Libische kuststad Sirte, met het dreigement dat de groep naar Rome wil oprukken en met een massale afslachting van gevangen genomen Koerdische vrijheidsstrijders. Naar blijkt uit het IS-document dat we hieronder zullen bespreken, zit er een weloverwogen visie achter al deze wreedheid en barbarij.

Levend verbranden van een krijgsgevangen piloot is onderdel van een welbewuste IS-strategie. Bron: IS video still.
Levend verbranden van een krijgsgevangen piloot is onderdeel van een welbewuste IS-strategie. Bron: IS video still.

Beheren van barbaarsheid
Het boek ‘Idārat at-Tawahhush:Akhtar marhalah satamourrou biha l ummah‘ (Het Beheren van Barbaarsheid:de meest kritieke fase waardoor de Ummah zal gaan)[1], is in 2004 geschreven door  Abu Bakr Naji, een pseudoniem van de in 2006 naar verluidt gedode Al Qaeda , strateeg Mohammad Hasan Khalil al-Hakim. Dit boek maakt onderdeel uit van de standaard opleiding van het Islamitische Staat-kader, mensen dus, waarvan de bedoeling is dat ze wat langer meegaan. IS strijders, die massaal aan het front worden afgeslacht, krijgen een opleiding die, naast gevechtstraining, de nadruk legt op agressieve koranteksten en oorlogszuchtige hadith- en tafsierepisodes om de jihad-moordzucht maximaal op te zwepen.

Uitputtingsstrategie
In dit boek straat de strategie van de groep binnen Al Qaeda die later IS is gaan vormen. Hierbij grijpt al-Hakim terug op de vroegste geschiedenis van de islam, waarbij Mohammed en de eerste kalief Abu Bakr gebruik konden maken van de toenmalige anarchie op het Arabische schiereiland en het Midden Oosten, en de geschiedenis van de kruistochten. In de late middeleeuwen bestonden er gedurende iets meer dan een eeuw verschillende kruisvaarderskoninkrijkjes in het huidige Palestina. Deze werden voortdurend geteisterd door guerilla-aanvallen van groepjes islamitische strijders, die de koninkrijkjes afmatten en uiteindelijk rijp maakten voor de slacht door Saladin. Al-Hakim denkt dat deze uitputtingsstrategie ook zeer geschikt is om af te rekenen met de ‘moderne kruisvaarders’, zoals de Amerikanen en Europeanen, en hun bondgenoten in het Midden Oosten, die door jihadisten worden gezien als ongelovige verraders van de ware islam.

Machtige vijanden verhogen status
Hoe meer machtige staten zich tot vijand verklaren, hoe groter de standing van IS wordt. Op dit moment is de groep in oorlog met de Verenigde Staten, een groep Europese landen en een groep Arabische landen. Geen enkele staat, afgezien vanzelfsprekend van de belegerde regeringen van Syrië en Irak,  waagt grondtroepen aan IS. Daarom blijft IS in 2015 al meer dan een jaar overeind en heeft hiermee, in de ogen van veel Arabieren, meer voor elkaar gekregen dan Al Qaeda en Saddam Hussein. Het gevolg: steeds meer rekruten stromen naar IS. Dat deze vervolgens als vogels af worden geschoten door de Koerden en sji’ietische milities, is van minder belang. Dit zijn immers martelaars voor de islam.

Wreedheid als middel om vijanden te kweken
“Vijanden van de islam” op brute en wrede wijze afslachten heeft enkele grote voordelen voor IS. Ten eerste levert het veel publiciteit op. Ten tweede jaagt het de vijanden van IS angst aan. Ten derde worden de staten, waar de slachtoffers onderdaan van zijn, vernederd. De belangrijkste taak van een overheid is veiligheid te bieden. Kan een overheid haar eigen burgers niet beschermen, dan verliest deze haar legitimiteit. Ten vierde, het belangrijkste, moeten deze staten met bruut geweld terugslaan om hun woedende bevolking te sussen. IS staat daarmee op gelijke hoogte als supermachten als de VS en Rusland. Iets waar de gemiddelde Arabier, die zich diep vernederd voelt door het Westen en de rest van de wereld, van droomt.

Bronnen
1. Idārat at-Tawahhush:Akhtar marhalah satamourrou biha l ummah, Engelse vertaling, 2004

De uitbreiding van het oosten van de NAVO is in de ogen van de Russen een grote geopolitieke catastrofe.

Europa geen militaire partij meer voor Rusland en Turkije

Het Europese Schiereiland wordt bewoond door schapen, die omringd worden door wolven. Na de vijf eeuwen waarin Europeanen dood en verderf zaaiden op hun eigen continentje en de rest van de wereld, veranderde de blik van de Europeanen op zichzelf fundamenteel. Europa werd deze keer de voorhoede van het pacifisme. Na de val van het IJzeren Gordijn raapten de Europeanen een aanzienlijk vredesdividend. Deze gunstige tijden zijn voorbij. De wolven loeren weer richting het Europese Schiereiland, en deze keer zijn  ze sterker dan in vele eeuwen.

Een Russische tank in Oekraïne. Rusland heeft meer tanks dan welk ander land ter wereld ook.
Een Russische tank in Oekraïne. Rusland heeft meer tanks dan welk ander land ter wereld ook.

Russische leger sterkste op Europese continent
Waar Europese staten de laatste dertig jaar fors hebben bezuinigd op defensie, rekenend op de Amerikaanse paraplu, zijn in Rusland de uitgaven aan defensie fors opgevoerd, tot 70 miljard dollar per jaar of 4,2% van het BNP. Ter vergelijking: in West-Europa ligt dit rond de 1,5%.  Op dit moment beschikt Rusland over rond de 845.000 man, 22.550 tanks en 1.399 militaire vliegtuigen. Ter vergelijking: het Europese Schiereiland beschikt weliswaar over meer manschappen, 1,55 miljoen, maar veel minder tanks en vliegtuigen. Vooral de oostelijke flank van de NAVO stelt weinig voor. De Duitse luchtmacht kampt met gebreken (waar de Polen zich behoorlijk zorgen om maken), met de Bundeswehr is het niet veel beter gesteld en zowel Duitsland als Polen beschikken over veel minder tanks, 600 resp. 1000 (die in het geval van Polen erg verouderd zijn, net als die van Oekraïne). Vermoedelijk zou het Russische leger daarom weinig moeite hebben het Poolse leger te kraken, en mogelijk zelfs kunnen doorstoten in Duitsland. De Baltische staten beschikken in totaal over 3 tanks, wat overigens nog drie meer is dan het Nederlandse leger. In principe kan Rusland deze staten snel, in een dag, onder de voet lopen. De zwakte van de Europese luchtmacht bleek ook in Libië. In feite leveren zelfs bij “Europese” luchtoperaties de Amerikanen de meerderheid van de luchtmacht.  Alleen de Amerikaanse luchtmacht, met in 2015 3857 gevechtsvliegtuigen, is ruimschoots opgewassen tegen de Russen.

Kortom: alleen als de Amerikanen voor zware luchtsteun zorgen zou deze ongelijke krachtsverhouding verbeteren. Helaas voor de Europeanen beschikken de Russen over een exclave, die tussen Polen en Litouwen in ligt: Kaliningrad. Hier kan Rusland de zeer effectieve en nauwkeurige Iskander ballistische raket en de S-400 luchtafweerraketten met een bereik van 400 km installeren, wat zou betekenen dat Rusland de superieure Amerikaanse luchtmacht enkele dagen op afstand kan houden in Polen en het Balticum. Dit is genoeg om het Balticum en een groot deel van Polen onder de voet te lopen en de Amerikanen voor voldongen feite te stellen. Ik denk niet dat de Amerikanen een verwoestend duel met het geduchte kernwapenarsenaal van Rusland zullen willen riskeren om perifeer terrein terug te winnen.

De uitbreiding van het oosten van de NAVO is in de ogen van de Russen een grote geopolitieke catastrofe.
De uitbreiding van het oosten van de NAVO is in de ogen van de Russen een grote geopolitieke catastrofe.

De motieven voor Poetin om in de eerste maanden van 2015 toe te slaan
Hoewel het Russische leger sterk is, staat Rusland strategisch gezien erg zwak. Poetin veranderde Rusland in een oliesjeikdom dat een groot deel van zelfs eerste levensbehoeften importeert. De communistische dictatuur kweekte weinig vrienden onder de Oost-Europeanen en de inwoners van voormalige Sovjetrepublieken.
Poetin heeft slechts één sterk wapen: Russische aardolie en aardgas, dat in een groot deel van de Europese energiebehoefte voorziet. Dit is echter een tweesnijdend zwaard: Europa is de enige afnemer die Rusland een hoge prijs voor het gas betaalt. Europa afknijpen zou één keer flink pijn doen op het Schiereiland, maar daarmee Ruslands voornaamste en lucratiefste afzetmarkt verwoesten. Rusland zat zelfs met de hoge olieprijzen van 2014 al in zwaar economisch weer. Begin 2015, met de gehalveerde olieprijs, is de situatie ronduit catastrofaal. Ondertussen ziet het er voor Poetin somber uit. De Oekraïners kunnen ondertussen zijn bloed wel drinken, op het Schiereiland wordt hij steeds impopulairder, de binnenlandse kritiek zwelt aan en zelfs zijn trouwe bondgenoten Loekasjenko van Wit-Rusland en Armenië beginnen twijfels te krijgen. Kortom: Rusland staat op het punt van omvallen.
De combinatie van de Europese militaire zwakte en verdeeldheid, een incompetente Amerikaanse president en zijn voortdurend verslechterende strategische positie, maakt dit een uitgelezen kans voor Poetin om met één harde tactische klap de rollen om te draaien. Een vlucht naar voren dus. Dit is namelijk de laatste gelegenheid om de ineenstorting van zijn regime af te wenden. Als hij de Baltische Staten en Oekraïne in handen krijgt, zou hem dit in de ogen van de bevolking een grote held maken. Ook zou de NAVO zwaar vernederd worden en zouden vijandige dan buurstaten als Polen en Roemenië eieren voor hun geld moeten kiezen.

De rol van Turkije
Hierbij zal hij het op een akkoordje moeten gooien met Turkije.  Voor NAVO-lid Turkije is de zuidelijke Balkan, voornamelijk Bulgarije, erg aantrekkelijk. Als het Europese Schiereiland zou verzwakken, neemt de Turkse invloed sterk toe. Vermoedelijk zal Turkije zich daarom zoveel mogelijk afzijdig houden. Het zou een meesterslag zijn, als Poetin er in zou slagen om de Turken tot bondgenoot om te turnen. Het Turkse leger is sterk, volgens sommige schattingen het tiende sterkste leger ter wereld met 1000 vliegtuigen, 3000 tanks en 410.000 manschappen. Turkije zou zonder veel problemen de zwakke landen Cyprus, Griekenland en Bulgarije onder de voet kunnen lopen, waarmee de strategische positie van de NAVO hopeloos zou zijn in het Middellandse Zee-bekken. Van de Turkse president Erdogan, een islamitische extremist die net als Poetin niet bepaald gezegend is met veel scrupules, is de grote droom het Ottomaanse Rijk opnieuw te vestigen. Beheersing van de zuidelijke Balkan is hiervoor essentieel. Het oprollen van de zuidelijke flank van de NAVO en het veroveren van de Balkan  zou deze droom realiteit maken.

Islamitische Staat
IS-strijders infiltreren nu Turkije, lijken een sterk bruggenhoofd in Libië te hebben gevestigd en hebben aangekondigd om vanuit Libië een aanval te doen op  het Italiaanse schiereiland. Op dit moment, begin 2015, lijkt dit lachwekkende bravoure. IS krijgt een ongenadig pak slaag van de Amerikaanse luchtmacht, Koerdische strijders en sji’ietische milities, maar wat hier van belang is, is de narratief. Vrijwel elke islamiet voelt zich vernederd vanwege de overheersende rol die niet-islamieten, zoals de Amerikanen en Europeanen, spelen in de wereld en droomt van herstel van het islamitische wereldrijk, het kalifaat. Een confrontatie zoeken met het Amerikaanse leger is vanzelfsprekend zelfmoord, zoals dictator Saddam heeft ondervonden. Europa is echter een ander verhaal.  Het zal de leiding van IS niet ontgaan zijn dat de Europese legers maar net opgewassen zijn tegen niet-westerse tegenstanders en dat ze vooral een harde dobber hebben om af te rekenen met fanatieke guerillastrijders zoals de taliban of IS. Europa telt ongeveer twintig miljoen immigranten van islamitische afkomst, die voor een aanzienlijk deel de koran (en, mogen we aannemen, de soenna)  boven westerse normen en waarden stellen. Ook apocalyptische visioenen van een wereldoorlog tussen de islamieten en de ongelovigen zijn onder de islamieten wijdverbreid. IS stelt militair nu niet veel voor, maar de zaak verandert als het IS-narratief massaal wordt overgenomen in de islamitische wereld en straks miljoenen gewapende islamieten de IS-dreigementen waar gaan maken. Ervaringen van Koerdische vrijheidsstrijders, taaie en moedige mensen die de dood niet vrezen, met IS scheppen geen opwekkend beeld. Een vergelijkbare situatie deed zich voor in Sudan, waar toen de Mahdistische beweging dood en verderf zaaide. Stel je voor, lawines van slechtbewapende fanatiekelingen die massaal aanvallen gaan uitvoeren op niet-moslims of ‘afvalligen’, hierbij de dood niet vrezend. Hoewel er een zee ligt tussen de gebieden met een moslimmeerderheid en Europa, en de Europese vloot en luchtmacht een invasie met gemak kan afslaan, vormen de steeds meer bewapende islamitische minderheden in bijvoorbeeld de Parijse voorsteden een gevaar. De Europeanen moeten dan een oorlog op twee fronten voeren. Alle ingrediënten voor een “perfect storm” lijken aanwezig.

Wat kunnen we hieraan doen?
Om het leger te versterken is het nu rijkelijk laat. Toch zijn er enkele mogelijkheden. Poetin ziet de NAVO als zwak en verdeeld. Hier moet verandering in komen. Om te beginnen zal het Russische offensief in Oekraïne koste wat kost gestopt moeten worden. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan een vredesmacht en het massaal aanvoeren van oorlogsmaterieel naar Oekraïne en de Baltische staten. Elke Russische provocatie op NAVO-grondgebied zal moeten worden beantwoord met scherp, maar wel proportioneel. Het Oekraïense leger moet worden voorzien van zware wapens, waaronder geavanceerde Javelin- of Spike anti-tank raketten om af te rekenen met Russische pantservoertuigen en tanks.  Rusland kan verder worden gedestabiliseerd door Russische olie- en gasimport te vervangen door bijvoorbeeld uit het Midden Oosten. Ook zal China zwaar onder druk moeten worden gezet om Rusland te laten vallen. Oekraïne toelaten als NAVO-lid zou de Russen doen inzien dat de confrontatiekoers met het westen gedoemd is te mislukken. Na een paar jaar economische misère zal dan een meer democratisch bewind aan de macht komen, met de siloviki aan het hoofd.

Een islam die is gebaseerd op de koran alleen is het beste wapen tegen zowel achterlijkheid, als IS.
Een islam die is gebaseerd op de koran alleen is het beste wapen tegen zowel achterlijkheid, als IS.

De IS-dreiging is lastiger aan te pakken. Het is vrijwel onmogelijk om de diepe haat- en wrokgevoelens die velen onder de meer dan een miljard moslims jegens ongelovigen koesteren, weg te nemen. Om te beginnen moet het Westen duidelijk partij kiezen voor de seculiere staten Syrië, Marokko en Egypte. Elke staat die pro-kalifaat bewegingen steunt, zoals de Golfstaatjes en Saoedi Arabië, moet gezien worden als onderdeel van het vijandige blok. Het wapenbezit en de bendecultuur onder de islamitische minderheid in West Europa zal doortastend moeten worden aangepakt. Dit geldt ook voor de drijvende kracht achter IS en jihadisme: het islamitische fundamentalisme. Ter inspiratie kunnen de Europeanen kijken naar de visionaire stichter van het moderne Turkije, Kemal Atatürk. Het Westen moet deze progressieve landen volop steunen met technologie om de woestijnen tot bloei te brengen en goede onderwijs en gezondheidszorg te ontwikkelen, zodat het welvarende landen met een gelukkige bevolking worden.

Ook van belang is dat het fundamentalisme in Turkije de nek wordt omgedraaid. De militaire agressie op Cyprus en de onderdrukking van persvrijheid zijn elk voldoende redenen om het regime-Erdogan de toegang tot de Europese markt en EU-geld te ontzeggen, wat een harde klap voor het regime zou betekenen. Vooral de kliek rond Erdogan moet hard worden aangepakt, en de seculieren moeten van harte worden gesteund. De beste oplossing is uiteraard een theologische hervorming van de islam, waarbij “jihad” wordt gezien als heilige inspanning om ziekten en armoede uit te roeien, en moslims zich identificeren met goedwillende mensen in het algemeen, in plaats van alleen met andere moslims, hoe schurkachtig deze ook zijn. Dit vereist echter het afschaffen van de hadith en soenna, en terugkeren naar de oorspronkelijke brontekst van de koran. Dit zou de islam een kracht ten goede maken, in plaats van, zoals nu, een kracht van de dood en het verderf.

Abdel Fattah al-Sisi hield waarschijnlijk de meest stilgehouden historische toespraak ooit.

Eerste wereldleider ooit legt vinger op zere plek islam

Abdel Fattah al-Sisi, in het westen verguisd als een dictator die -overigens met de enthousiaste steun van de meerderheid van de Egyptenaren- de democratisch gekozen Moslimbroeders ten val bracht, heeft duidelijke ideeën over de oorzaak van het islamisme en de steeds verder om zich heen grijpende spiraal van chaos en geweld in het Midden Oosten.

In deze door de groep MEMRI vertaalde toespraak voor het “Vaticaan van het soennisme”, de islamitische universiteit Al Azhar, legt Sisi feilloos de vinger op de zere plek binnen het soennisme. Zal Egypte, waar Sayyid Qutb, de grondlegger van het moderne islamisme, ook het land zijn waar een einde wordt gemaakt aan deze steeds verder om zich heen grijpende plaag? Zal Sisi er in slagen de moslimwereld aan te zetten tot hervormen, het ijzeren juk van de soennitische orthodoxie te breken en de al zes eeuwen hermetisch gesloten deuren van vrije koran- en hadithinterpretatie weer te openen?

Abdel Fattah al-Sisi hield waarschijnlijk de meest stilgehouden historische toespraak ooit.
Abdel Fattah al-Sisi hield waarschijnlijk de meest stilgehouden historische toespraak ooit.

Video: wat als de aanslag van 9/11 nooit plaats had gevonden?

De vier gelijktijdige aanvallen op beide torens van het World Trade Center, het Pentagon en (mislukt) het Witte Huis door, waarschijnlijk, de terreurbeweging al Qaeda zette een keten van gebeurtenissen in gang die de wereld ingrijpend veranderden. Wat als de  aanslag nooit plaats had gevonden? In deze video een mogelijk scenario.

Mijn persoonlijke mening: ik denk dat door de aanslag de islamistische beweging stevig op de kaart kwam te staan en hierdoor hun pogingen om mainstream te worden in de islamitische wereld veel kansrijker werden. Aan de illusies van mensen als Fukuyama, dat het einde van de geschiedenis is aangebroken, kwam letterlijk in een klap een einde.

De islamitische hemel, met daarin veel mooie gewillige vrouwen en rivieren van wijn, spreekt erg tot de verbeelding van jihadstrijders.

Hoe levensvatbaar is een kalifaat?

Hoewel de extremistische praktijken van ISIS niet erg populair zijn onder de meeste islamieten, is de droom van een zogeheten kalifaat wijdverspreid in de islamitische wereld. Wat is een kalifaat, en wat zijn de gevolgen als er een wijdgedragen kalifaat zou ontstaan?

Kalifaat
Naar verluidt uit islamitische bronnen is de (verder niet uit overige historische bronnen bekende) Mekkaanse handelaar, later krijgsheer  AbÅ« al-Qāsim Muḥammad ibn Ê¿Abd Allāh ibn Ê¿Abd al-Muá¹­á¹­alib ibn Hāshim, beter bekend als Mohammed, van de Arabische stam Kuraish de uitvinder van de islam. Gedurende twee decennia probeerde deze Mohammed met weinig succes zijn religieuze boodschap te verspreiden in zijn geboortestad Mekka, nu een met smakeloze architectuur volgeplempt pelgrimsoord in de westelijke kuststreek van het huidige Saoedi-Arabië.

De islamitische hemel, met daarin  veel mooie gewillige vrouwen en rivieren van wijn, spreekt erg tot de verbeelding van jihadstrijders.
De islamitische hemel, met daarin veel mooie gewillige vrouwen en rivieren van wijn, spreekt erg tot de verbeelding van jihadstrijders.

Zijn ideologie, die de naam ‘islam’ kreeg, kreeg een politiek karakter toen hij met zijn volgelingen migreerde naar de nabijgelegen woestijnstad Medina. De combinatie van een religieuze boodschap, waarbij Mohammeds volgelingen rivieren van wijn en veel gewillige vrouwen kregen voorgespiegeld als ze zouden sneuvelen in de strijd tegen de ongelovigen, met politiek bleek een succesnummer. Hordes fanatieke volgelingen maakten korte metten met vijandige joodse stammen en andere tegenstanders. Hier werd de eerste islamitische staat gesticht, die al tijdens het leven van Mohammed het Arabisch schiereiland onder de voet liep. Na de dood van Mohammed, die zowel werelds als geestelijk leider was, moest de rol van werelds leider overgenomen worden door een andere islamiet. De eerste khilafâh, klassiek-Arabisch: ‘opvolger’, werd Mohammeds oom Abu Bakr. Na diens dood, werd deze opgevolgd door resp. Mohammeds volgelingen Omar en Othman en neef Ali. Het rijk dat deze kaliefen bestuurden werd aangeduid als khilafât, in het Nederlands weergegeven als kalifaat. Dit kalifaat groeide door de vele veroveringsoorlogen van de islamieten zo sterk, dat het uiteenviel. Slechts enkele keren in de geschiedenis vormden de islamitische gebieden één enkel rijk.

Hoe groot zijn de kansen voor IS om uit te groeien tot een door islamieten wereldwijd erkend kalifaat?
De islamistische militie Islamitische Staat in Irak en al-Shams (ISIS) heeft in 2013 en het eerste halfjaar van 2014 een groot, aaneengesloten gebied in het noorden van Syrië en Irak veroverd. Hierin vinden  alle klassieke hoogtepunten van het islamisme plaats: standrechterlijke executies, kruisigingen, ontvoeringen en het opleggen van de strenge islamitische wetgeving, de sharia, die onder meer muziek verbiedt. Waar deze groep eerder streefde naar een emiraat dat Syrië en Irak omvat, is na de verovering van de grote stad Mosoel in Irak klaarblijkelijk nu het ambitieniveau flink gestegen. Toch zijn  de kansen van voormalig emir, nu kalief al-Baghdadi om uit te groeien tot de wereldlijk leider van meer dan een miljard islamieten niet bijster groot. Hij zal overwinning op overwinning moeten stapelen om hiermee aan te tonen dat Allah met hem is. Bij het schrijven van dit artikel zit echter de klad in zijn veroveringsplannen. Logisch ook: de sji’ietische meerderheid in Irak, alsmede de Koerden en de overige milities in Syrië hebben weinig trek om onderworpen te worden aan massa-executies en ook meer competente buitenlandse leiders, zoals Vladimir Putin, maken zich nu steeds meer zorgen. De reden waarom Putin gevechtsvliegtuigen levert aan Irak. Kortom: al-Baghdadi zal een konijn uit de hoge hoed moeten toveren om niet snel onder de voet te worden gelopen.

Geregeld duikt hij op in de islamitische geschiedenis: de Mahdi, althans mensen die beweren dat ze hem zijn.
Geregeld duikt hij op in de islamitische geschiedenis: de Mahdi, althans mensen die beweren dat ze hem zijn.

Mahdi
Dat konijn is mogelijk de Mahdi. Net als christenen geloven islamieten in een apocalyptische figuur, de Mahdi, die in een eindstrijd de islamieten zal leiden in een vernietigingsoorlog tegen de rest van de wereld. In de weinig geruststellende woorden zoals die door islamieten worden toegeschreven aan Mohammed:
De boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Bij Hem in Wiens Hand mijn ziel is, zeker, (Jezus) de zoon van Maryam zal spoedig onder jullie (moslims) neerdalen en hij zal de mensheid rechtvaardig beoordelen volgens de wetten van de Qor-aan (als een rechtvaardige leider); hij zal het kruis breken en het varken doden en er zal geen djizyah zijn. Geld zal er overvloedig zijn, zodat niemand het zal accepteren en één enkele knieling voor Allah (in het gebed) zal beter zijn dan de hele wereld en alles wat er in is.” Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) voegde er aan toe: “Als jullie willen, kunnen jullie (dit vers van de Edele Qor-aan) reciteren: â€œEn er is niemand van de Lieden van de Schrift of hij moet vóór zijn dood in hem (de profeet ‘Iesaa) geloven en op de Dag der Opstanding zal hij een getuige over hen zijn.”

De eschatologie van de christenen is echter verschillend van die van de islamieten, waardoor de figuur die de islamieten als Mahdi zien, door de christenen zal worden gezien als de antichrist. Als al-Baghdadi, naar verluidt een afstammeling van Mohammed wat vereist is, of iemand van zijn trawanten er in slagen door grote groepen islamieten te worden gezien als Mahdi, zal dit voldoende politiek momentum opleveren om alle islamitische gebieden, en vermoedelijk ook een deel van de rest van de wereld, onder de voet te lopen. Dit zal uitermate nare gevolgen hebben, want dit zal neerkomen op een derde wereldoorlog. De vraag is echter of dit gaat lukken. Alleen door een zeer ingrijpende gebeurtenis, denk aan de vernietiging van Mekka of een ineenstorting van het huidige door het Westen gedomineerde economische systeem, zal dit kunnen gebeuren.

Lees ook: 
Een nieuw kalifaat: de geopolitieke gevolgen

De Moslimbroederschap is vrijwel niet te infiltreren.

Geweld rond Moslimbroederschap Egypte onvermijdelijk

Anders dan de westerse politieke elite gelooft, is het optreden van het Egyptische leger geen willekeurig machtsmisbruik maar een logisch gevolg van eerdere ervaringen met de Moslimbroederschap en de psychologie van radicale islamieten.

Wat wil de Moslimbroederschap?
De Moslimbroederschap is een over bijna alle landen waar soennitische islamieten permanent verblijven, verspreide beweging. De Ikhwan al Moeslimien is in 1923 ontstaan in Egypte als reactie op het afschaffen van het kalifaat, de islamitische superstaat.

De Moslimbroederschap is vrijwel niet te infiltreren.
De Moslimbroederschap is vrijwel niet te infiltreren.

De lijfspreuk van de Moslimbroederschap is “Allah (de god van islamieten) is ons doel; de koran (het voornaamste heilige boek van islamieten) is onze wet, de profeet (bedoeld wordt hier de Mekkaanse handelaar, warlord en lokale leider AbÅ« al-Qāsim Muḥammad ibn Ê¿Abd Allāh (plm. 570-632) die volgens islamitische overleveringen de islam uitgevonden zou hebben) onze leider; Jihad (‘heilige’ strijd) is onze weg; en sterven terwille van Allah is de hoogste van onze aspiraties.”

Wereldomspannend kalifaat
De bestaansreden van de Moslimbroederschap is het verwezenlijken van een internationale islamitische superstaat, het kalifaat, waarin de islamieten verenigd zijn. Dit gebied zou Noord Afrika, het Midden Oosten, Centraal Azië en islamitische staten in het Verre Oosten omvatten. Als onderdeel hiervan moeten de bestaande regeringen in door veel islamieten bewoonde streken ten val worden gebracht.

De Moslimbroederschap heeft al meerdere politieke moorden op haar naam staan. De Moslimbroederschap wordt daarom niet voor niets door de meeste regeringen in het Midden Oosten als gevaarlijke, subversieve organisatie gezien.
Andere geliefde Moslimbroederschap technieken zijn het infiltreren van islamitische organisaties en deze naar Moslimbroederschap-voorbeeld omvormen en zendingswerk voor de eigen onbuigzame variant van het soennisme.

Wat voor structuur heeft de Moslimbroederschap?
De Moslimbroederschap is een internationale, strak hiërarchisch geleide organisatie met afdelingen in landen met een grote soennitische bevolking. De organisatie, met rond de 600.000 leden, heeft een engelengeduld en werkt uitgesproken lange termijn.
De subversieve doelstellingen, met keiharde overheidsrepressie als gevolg, dwongen de organisatie om ondergronds te gaan en een uitgebreide cellenstructuur te ontwikkelen. De organisatie wordt, blijkt uit uitgelekte documenten, internationaal geleid door een soort ‘algemene vergadering’, bestaande uit afgevaardigden van elke nationale Moslimbroederschap. Deze kiest een ‘sjoera’ (Arabisch voor raad), die het beleid uitstippelt. Deze sjoera kiest uit haar midden een dagelijks bestuur dat de organisatie aanstuurt. Deze bestaat uit afdelingen: onder meer Uitvoerend Comité – Afdeling Organisatie – Algemeen Secretariaat – Politieke Afdeling – vrouwenafdeling [1].

Hoe rekruteert de Moslimbroederschap leden?
Scouts van de organisatie rekruteren de vroomste islamieten in hun omgeving, vaak jonge kinderen van leden. Pas in een later stadium onthullen de recruteerders dat ze van de Moslimbroederschap zijn. Gedurende enkele maanden tot twee jaar worden deze aspirantleden in een ‘usra’ (cel) opgenomen, een groep van vier tot vijf leden geleid door een ‘najib’ (kapitein). In deze periode worden de nieuwe rekruten doordrenkt met het islamistische gedachtengoed van de Broederschap en wordt bekeken of ze wel genoeg vorderen in het geloof, betrouwbaar en gehoorzaam genoeg zijn. Hierna doorlopen ze de fasen van muayyad (supporter), mumtasib (affiliate) en muntazim(organisator) waarin ze steeds meer kennis van islamitische geschriften moeten vergaren en verantwoordelijkheden nemen. Pas dan, als ‘ach ‘amal’, werkende Broeder, kunnen ze als volwaardig lid toetreden.[2]

De leden helpen elkaar onderling aan schaarse dingen in islamitische landen, zoals baantjes en huwbare vrouwen, wat verklaart waarom de Moslimbroederschap blijft voortbestaan. Het gevolg is een moeilijk te infiltreren gesloten groep van fanatieke islamieten: vrijwel geen undercover agenten hebben het geduld om meer dan tien jaar als fanatieke islamiet te leven. Familiebanden zijn belangrijk in de Broederschap, wat infiltratie helemaal een helse klus maakt.

Was geweld te vermijden?
Op de plaatsen waar de Broederschap augustus 2013 pleinen en moskeeën bezet hield, zijn volgens diverse getuigenverklaringen vijanden van de Moslimbroederschap gemarteld met onder meer stroomschokken en brandende voorwerpen. Ook werden er grote hoeveelheden vuurwapens aangetroffen. Vermoedelijk is dit een belangrijke reden dat de Egyptische legerleiding zo grof geweld in heeft gezet: er dreigde een burgeroorlog.

Een tweede belangrijke reden is dat grof geweld een grote indruk maakt op islamitische extremisten. Zij geloven immers vast dat Allah alles beheerst. Het is dus Allahs wil dat de islamisten worden verslagen. In de woorden van Osama Bin Laden: de mens kiest het sterke paard boven het zwakke paard. Na een harde klap is het doorgaans enkele jaren rustig.

De belangrijkste reden is echter dat de Moslimbroederschap door kerken en seculieren aan te vallen, alsmede zich schuldig te maken aan ernstige martelpraktijken[3], zichzelf zwaar in diskrediet heeft gebracht. Hiermee heeft de groep alle sympathie verloren bij 90% van de Egyptische bevolking en de rest van de wereld en was het voor het Egyptische leger weinig riskant om voor eens en voor altijd met deze gevaarlijke dreiging af te rekenen.

Bronnen
1. Moslimbroederschap, Engelstalige en Nederlandstalige artikelen op Wikipedia
2. Eric Trager, The Unbreakable Muslim Brotherhood: Grim Prospects for a Liberal Egypt, Washington Institute for Near East Policy, Foreign affairs, 2011
3. Amnesty International persbericht, Egypt: Evidence points to torture carried out by Morsi supporters, 2013