misdaad

TBS klinieken zoals Oldenkotte lagen onder vuur wegens wantoestanden. Maar ligt het probleem niet bij het systeem van TBS zelf? Bron: Google StreetView, screenshot

Hoe voorkomen we gruwelmoorden?

De vermoedelijke dader van de moord op de jonge Nederlandse vrouw Anne Faber, Michael Panhuis, was reeds lang bekend gewelddadig en geestesziek. Een geestelijk gezond mens pleegt geen gruwelmoorden. Hoe kunnen we nieuwe slachtoffers in de toekomst voorkomen?

Rechtszaken en straf
Het rechtssysteem is een middel om de maatschappelijk heersende normen dwingend op te leggen. Soms zijn deze normen vanuit visionair standpunt gezien arbitrair of ronduit onzinnig – denk aan het verbod op “groepsbelediging” / discriminatie” (twee jaar, straks vier jaar celstraf maximaal), of aan bescherming van trolpatenten of van het racistische instituut adeldom (iemand die zich jonkheer, baron of graaf noemt en die niet door een in het officieel rasstamboek erkende adellijke dekhengst of fokmerrie is verwekt resp. geworpen kan maar beter een geldboete van categorie 2 (max. 4100 euro) in zijn of haar oude sok hebben liggen). Soms zijn deze normen van essentieel belang voor een menswaardig bestaan. Zoals in dit geval, het Nederlandse verbod op het doden en seksueel misbruiken van medemensen.

Wat is het doel van een straf?
Strafoplegging, nauwkeuriger, het opleggen van juridische maatregelen, is bedoeld om de zogenoemde rechtsorde, de toestand waarin de eerdergenoemde normen allesoverheersend zijn, te beschermen. Dit is zo totalitair en dwingend als het klinkt. De reden dat er uiterst terughoudend moet worden opgetreden met wetten en straffen en deze alleen moeten worden uitgevaardigd om elementaire mensenrechten – zoals het recht op leven en lichamelijke integriteit – in het geding zijn. Dit is hier wel het geval.

Juridische maatregelen hebben de volgende beoogde effecten.

  • Afschrikking: door een hoge straf wordt de wetsovertreding onaantrekkelijk.
  • Wraak. Slachtoffers van de wetsovertreding krijgen genoegdoening, zodat ze zelf niet wraak gaan nemen.
  • Bescherming van de maatschappij tegen de gevolgen van wetsovertreding.
  • Compensatie van de schade. De heersende rechtsorde kent een hoge waarde toe aan bepaalde objecten, zoals een patent of een adellijke titel. “Slachtoffers” van de schending van de rechtsorde krijgen compensatie.

Wat is het doel van TBS?

TBS, ter beschikking stelling van de staat, zoals de maatregel voluit heet, is een wat vreemde eend in de bijt van bestaande juridische maatregelen. TBS houdt in: het gedwongen verplegen van een ontoerekeningsvatbare veroordeelde verdachte van een ernstig misdrijf. Dit met als doel om de veroordeelde te resocialiseren (m.a.w.: in de bestaande rechtsorde te laten functioneren) zoat de maatschappij beschermd is tegen toekomstige ernstige misdrijven en deze te genezen van de geestesziekte. Dit is dus in feite een vijfde doel van een juridische maatregel. (We zien overigens de laatste jaren steeds meer een trend in deze richting, zoals gedwongen gedragscursussen voor bijvoorbeeld veroordeelde doodrijders).

TBS klinieken zoals Oldenkotte liggen onder vuur wegens wantoestanden. Maar ligt het probleem niet bij het systeem van TBS zelf? Bron: Een Vandaag
TBS klinieken zoals Oldenkotte liggen onder vuur wegens wantoestanden. Maar ligt het probleem niet bij het systeem van TBS zelf? Bron: Een Vandaag

TBS of gevangenisstraf?
TBS is in theorie een effectievere maatregel om de maatschappij te beschermen tegen moord en verkrachting dan gevangenisstraf. De straf van levenslang, die in feite neerkomt op een vorm van herroepbare doodsraf, wordt nauwelijks meer opgelegd. Zelfs deze zware straf wordt in de praktijk teruggebracht tot twintig jaar. Nadat een veroordeelde deze heeft uitgezeten loopt deze weer vrij rond. In veel gevallen, zoals in dat van Michael Panhuis, pleegt deze dan een nieuw misdrijf. Anders dan bij gevangenisstraf, wordt een TBS-veroordeelde pas vrijgelaten als de behandelende psychiater van mening is dat de veroordeelde geen gevaar meer vormt. TBS is echter verre van volmaakt. Gevallen waarin een doortrapte crimineel er in slaagde om een psychiater om de tuin te leiden komen vaak in het nieuws – de meerderheid van de  TBS’ers gaat weer in de fout. Ook heeft een onschuldige tot TBS veroordeelde een groot probleem: het feit dat hij hardnekkig blijft ontkennen is een bewijs voor zijn gekte.

Wat is de beste oplossing?
Anders dan de kliek die Nederland runt, heb ik persoonlijk weinig boodschap aan de huidige zogenoemde “rechtsorde”, of de corrupte lakeien die dit gekkenhuis regisseren. Het enige wat mij interesseert is of goedwillende medemensen en ikzelf een veilig en menswaardig leven kunnen leiden. Worden vermoord en verkracht draagt hier duidelijk niet toe bij.

Psychopaten en andere plegers van ernstige misdrijven vertonen doorgaans een escalatieladder in hun gedrag. Panhuis, bijvoorbeeld, was al eerder veroordeeld voor een zedendelict en in zijn woonplaats Zeewolde (Flevoland) bekend als een gewelddadige crimineel. Hoe vroeger criminelen in deze escalatieladder worden gestopt, hoe minder leed ze veroorzaken.

Om dit probleem structureel op te kunnen lossen, moeten waarschijnlijk enkele geliefde juridische principes worden bijgesnoeid.

Zo is er de regel dat elke verdachte gelijk is, ongeacht strafrechterlijke historie. Dit is onzin. De veelpleger is niet gelijk aan iemand die voor de eerste keer een misdrijf begaat. Om onverbeterlijke misdadigers vroeg in hun carriére uit te schakelen is er een goed middel: het opleggen van een hoge voorwaardelijke gevangenisstraf, bijvoorbeeld tien jaar, ook bij lichte geweldsdelicten of bijvoorbeld ernstige direnmishandeling. Deze misdrijven zijn vaak het voorportaal voor ergere delicten. Hoge voorwaardelijke straffen zouden iemand als Panhuis in een vroeg stadium gestopt hebben. Hij zou dan pas op veertigjarige leeftijd de gevangenis hebben verlaten. Er moeten aan plegers van gewelds- of zedenmisdrijven daarom veel hogere voorwaardelijke gevangenisstraffen worden opgelegd dan nu. Bij herhaalde overtredingen moeten deze steeds worden verdubbeld, zodat hardnekkige veelplegers pas als grijsaard de gevangenis verlaten – of in een doodskist. Dit is effectiever dan zinloze TBS-behandelingen. Ontoerekeningsvatbaar of niet. Nabestaanden hebben vaak al levenslang.

Ook hebben onschuldig veroordeelden, of politieke gevangenen zoals Erwin Lensink, dan een elementaire kans om rehabilitatie te krijgen. Dat is bij iemand die ontoerekeningvatbaar wordt verklaard wel anders. Dit is de reden dat het bestuurlijk-justitiële apparaat er waarschijnlijk erg happig op is om lastpakken TBS op te leggen.

Zedenmisdrijven in de toekomst kunnen we ons waarschijnlijk niet voorstellen.

Zedenmisdrijven in de toekomst

Hoe kunnen exponentiële technieken zedenmisdrijven voorkomen, en welke nieuwe manieren zullen de perverselingen van de toekomst verzinnen om aan hun trekken te komen?

Waarom plegen mensen zedenmisdrijven?
Ruwweg zijn zedendelicten misdrijven, waarbij sprake is van (vaak seksueel) gedrag dat tegen de heersende wetten ingaat. Deze wetten zijn dan weer een uitvloeisel van wat de machthebbers zedelijk vinden. Zo is in Iran, waar sji’itische ayatollahs de dienst uitmaken, het niet dragen van een hoofddoekje of een homoseksuele relatie een zedenmisdrijf, in Zweden, waar bij de elite een sterke vijandigheid bestaat tegen patriarchaal gedrag, het betalen voor seks. Zedenmisdrijven zijn dus bij uitstek de cultuurgeladen component van misdaad. Sommige Nederlandse zedenmisdrijven, zoals verkrachting, zijn bijna wereldwijd erkend als een zware misdaad, andere zedenmisdrijven, zoals het alcohol voeren aan een dronken persoon, niet.

Zedenmisdrijven in de toekomst kunnen we ons waarschijnlijk niet voorstellen.
Zedenmisdrijven in de toekomst kunnen we ons waarschijnlijk nog niet voorstellen.

Mensen plegen zedenmisdrijven hoofdzakelijk om drie redenen. Uit lust, uit winstbejag of als daad van geweld of wraak. Er kan in zeldzame gevallen ook sprake zijn van onwetendheid. Omdat de mens fundamenteel niet verandert, zullen de motieven hetzelfde blijven.

Toekomstige zedenmisdrijven
Misdadigers zullen in de toekomst veel meer mogelijkheden hebben dan nu. Enkele, denkbare, misdaden zijn:
Mind rape. Als het technisch mogelijk wordt iemands geest te downloaden, kan deze in principe gekopieerd worden. Er lopen dan twee, of meer, kopieën rond van dezelfde persoon. Deze geest kan in het brein van een seksrobot, of een ander lichaam, geladen worden. Een geesteszieke crimineel kan dan deze persoon ongeremd misbruiken, of laten misbruiken door anderen.
Mind hacking. Onze geest bestaat uit informatie en is wat dat betreft niet heel verschillend van bijvoorbeeld een boek of een usb-stick. Als in de verdere toekomst hersenen en ‘wetware’ met elkaar gaan versmelten, kunnen hackers inbreken in onze geest. Nu al is er een hele bedrijfstak die zich dagelijks bezighoudt met het beïnvloeden van mensen: de reclamebedrijven. In dictaturen is dit de propaganda-afdeling. Een hacker kan bijvoorbeeld herinneringen implanteren, of juist wissen. Wil je je ex terug? Geen punt. Wis even alle herinneringen aan dat onweerstaanbaar aantrekkelijke nieuwe vriendje van haar, en vervang die door een horrorervaring waar de concurrentie de rol van Hannibal Lecter in speelt. Nu zijn neurologen er al in geslaagd bij muizen valse herinneringen te implanteren, of ze juist te wissen. Dat dit uitermate enge toepassingen kent bij mensen, kunt u zich vermoedelijk levendig voorstellen.
Bespioneren en filmpjes online zetten. Camera’s en zendapparatuur worden steeds kleiner. Daardoor wordt het ook steeds gemakkelijker om mensen af te luisteren of te filmen, bijvoorbeeld tijdens een intiem moment. Hiermee kunnen mensen weer gechanteerd worden tot bijvoorbeeld het leveren  van seksuele diensten.
Overname van het lichaam. Alle zenuwsignalen van de hersenen reizen via het ruggenmerg in de hals richting de rest van het lichaam. Een zeer krachtige computer, die het gekliefde ruggenmerg  afluistert, zou deze signalen kunnen onderscheppen. Er is dan sprake van remote control; je zou het lichaam van die persoon dan geheel onder controle hebben en deze bijvoorbeeld al zijn geld laten overmaken, haar steun uitspreken voor een politieke kandidaat of een wurgcontract laten tekenen.  Een Manchurian Candidate dus, maar dan veel ingrijpender.

Hoe voorkomen we deze misdrijven?
Het goede nieuws is, dat de techniek ons ook beschermt tegen gevaren, en dat het aantal goedwillende slimme mensen veel groter is dan het aantal psychopaten. Op dit moment wordt er al uitgebreid nagedacht over de ethische kanten aan de zich snel ontwikkelende techniek. Criminelen zijn heel erg creatief. Daarom kunnen we er op rekenen, dat ze ontelbare nieuwe manieren zullen verzinnen om misdaden te plegen met de waaier aan nieuwe techniek die er de komende jaren aankomt. Wij, de goedwillende mensen, moeten dus  nadenken over manieren waarop technieken misbruikt kunnen worden en hier oplossingen voor verzinnen.

Iedereen een misdadiger? Volgens de dictator is deze fotograferende man een misdadiger. Volgens Am nesty de soldaat, als hij schiet.

Is iedereen een misdadiger?

Is de mens goed, of juist fundamenteel slecht? Een ding is zeker: al vele jaren hebben de heersende politiek-maatschappelijke denkers ons een fundamenteel onjuist mensbeeld voorgehouden. Wat zeggen de laatste wetenschappelijke inzichten over deze vraag?

De mens als maat der dingen
Wat goed en slecht is, is , zullen cultuurrelativisten opmerken,  een kwestie van cultuur. Inderdaad denken wij in Nederland heel anders over  ethische vraagstukken zoals godslastering, het homohuwelijk en het onderwijzen van de evolutieleer dan onze overgrootouders of dan bijvoorbeeld hedendaagse Afghanen. Toch zijn er fundamentele overeenkomsten, die te maken hebben met een aloude Griekse wijsheid. De mens is de maat der dingen: omdat we mens zijn, hebben we bepaalde universele opvattingen over wat goed is en wat het kwaad. We zitten bijvoorbeeld in een sterfelijk, want dierlijk en aapachtig lichaam. We hebben geen group mind, zoals een mierenhoop, maar zien onze identiteit duidelijk begrensd door ons lichaam. Daarom vinden we alles, wat de overlevingskansen van dit lichaam vergroot doorgaans goed. In elke cultuur wordt bijvoorbeeld diefstal of een moord op iemand van de eigen groep, of iemand dood laten hongeren, als misdaad gezien. Het vermoorden van iemand van een vijandige groep is dan weer een heldendaad.

Iedereen een misdadiger? Volgens de dictator is deze fotograferende man een misdadiger. Volgens Am nesty de soldaat, als hij schiet.
Iedereen een misdadiger? Volgens de dictator is deze fotograferende man een misdadiger. Volgens Am nesty de soldaat, als hij schiet.

De mens als natuurlijke misdadiger
Er is een voortdurend verschil tussen wat we willen, en wat mag volgens de geldende sociale normen. Het proces, waarbij een opgroeiend mens leert om wat hij of zij wil in overeenstemming te brengen met wat volgens de sociale regels kan, heet opvoeding, bij volwassenen acculturatie. Dit is gewoonlijk een vrij moeizaam proces. Als een kind zich niet aan die regels houdt, bijvoorbeeld zonder dat iemand het ziet snoepjes meepikt uit de supermarkt, is het stout. Van een volwassen mens wordt niet gezegd dat het stout is, maar wordt het foute gedrag, bijvoorbeeld met blote borsten in een kerk of moskee rondlopen,  gezien als overtreding of misdrijf. Kortom: misdadig gedrag is natuurlijk en ons aangeboren, domweg omdat we mens zijn.

Instinctieve bescherming  tegen neiging tot moord
Gelukkig is dit niet het hele verhaal. Zo hebben we in ons brein spiegelneuronen, die ons in staat stellen ons in te leven in anderen. Medelijden en jezelf inleven in een ander zijn belangrijke redenen, waarom misdrijven zo zeldzaam zijn. We willen over het algemeen aardig worden gevonden door andere mensen. Iemand bestelen of mishandelen is daar geen goed middel voor. Ook kennen we een sterke remming tegen het vermoorden van andere mensen.

Hoe kweek je moordmachines?
Legertrainers doen hun uiterste best om rekruten in effectieve moordmachines te veranderen, maar pas halverwege de twintigste eeuw vonden ze een effectieve manier om het menselijke anti-geweldsinstinct te overwinnen: soldaten reflexmatig laten moorden. Lange-afstandswapens hebben een vergelijkbaar effect. Moslimterroristen oefenen met het de keel afsnijden van dieren, waardoor ze harder worden en er minder moeite mee hebben om dit bij een mens te doen. Een andere effectieve techniek is het dehumaniseren van vijanden. Deze bestaat niet uit mensen van vlees en bloed met gevoel, maar uit gevaarlijke wilde beesten, die verdelgd moeten worden om te overleven. Daarom is het van groot belang dat dehumaniseren en het doden en mishandelen van dieren (zoals bij het ritueel slachten) hard aan wordt gepakt.

Forensisch onderzoek in de toekomst zal veel meer dan nu gebruik maken van big data en sensoren.

Docu: Forensisch onderzoek in de toekomst

Nieuwe forensische technieken zoals DNA-analyse en herkennen van vezels onder de microscoop, hebben al voor een revolutie gezorgd in de oplossing van misdrijven. Er wordt op dit moment door diverse laboratoria verspreid over de gehele wereld hard gewerkt aan de volgende generatie baanbrekende opsporingstechnieken, die het plegen van de perfecte misdaad veel pittiger zullen maken. In deze driedelige documentaire van Discovery Channel, een kennismaking met de belangrijkste ontwikkelingen. Hoe wordt het forensisch onderzoek in de toekomst?

Forensisch onderzoek in de toekomst zal veel meer dan nu gebruik maken van big data en sensoren.
Forensisch onderzoek in de toekomst zal veel meer dan nu gebruik maken van big data en sensoren.

Zal de techniek van de toekomst de crimineel, of juist politie en justitie een voorsprong geven? Ik denk persoonlijk het tweede. Met behulp van bijvoorbeeld AI’s en maskeertechnieken zijn veel fysieke en digitale sporen uit te wissen, maar de zeer gevoelige technieken van de toekomst zullen veel meer sporen vinden dan nu. Exponentieel versus faculteit. Forensisch onderzoek in de toekomst zal dus een veel grotere rol spelen, en ook veel moeilijker te misleiden zijn dan nu.

Een crimineel hoeft maar één fout te maken om tegen de lamp te lopen. Als zeer gevoelige apparatuur sporen kan ontdekken en AI’s patroonherkenning op de ruwe data van het forensisch onderzoek toepassen, zal alleen een slimme expert in staat zijn een geloofwaardig vals spoor uit te zetten. In de toekomst leven we in een panoptikon, een wereld waarin anonimiteit niet meer bestaat door de biljoenen sensoren. Vermoedelijk zullen daarom de huis-, tuin- en keuken-vermogensdelicten verdwijnen en zullen alleen misdaden die gepleegd worden door extreem professionele misdadigers, onopgelost blijven.

De inbreker van de toekomst, met zijn DNA-schilfers werende suit en bliksemsnelle werkwijze, zal veel weg hebben van de superheldin/schurk Catwoman. Bron: Marvel Comics

De inbraak van de toekomst

Voor een inbreker die een beetje handig is met techniek, opent het nieuwe tijdperk van exponentiële techniek ongekende mogelijkheden. Hoe zal de inbreker van de toekomst toeslaan?

Hoewel steeds meer ooit kostbare zaken dematerialiseren en demonetariseren, lees: gratis worden, zullen er altijd kostbare zaken blijven. Denk aan antiek, kunstwerken, gevoelige informatie of wachtwoorden. Dus ook de inbreker van de toekomst zal nog steeds voldoende emplooi hebben, al zal de steeds betere beveiliging, forensische technieken van de politie en gezichtsherkenningssoftware het voor inbrekers lastiger maken om niet betrapt te worden.

Pre-operational surveillance met drones
Een geslaagde inbraak vereist een goede voorbereiding. Inbrekers doen voor ze toeslaan, doorgaans uitgebreid onderzoek naar het slachtoffer en de woonomgeving. Dit heet pre-operational surveillance, en wordt ook door terroristen en geheime diensten die een commando-actie plannen, toegepast. Dit vormt ook één van de zwakke punten in een inbraak, of een terreuraanslag. Personen die zich verdacht gedragen in een woonwijk, worden door de politie vaak in een vroeg stadium opgepakt.

Dit soort nanodrones, zo groot als een vlieg, zijn de droom voor inbrekers.
Dit soort nanodrones, zo groot als een vlieg, zijn de droom voor inbrekers.

Inbrekers doen zich vaak voor als bijvoorbeeld glazenwasser of tuinman. Ze vragen dan of ze even gebruik kunnen maken van de wc, en laten het raampje open staan. De inbreker van de toekomst zal dan wat sensoren, of op afstand bedienbaar robotje of drone achterlaten. Deze kan het huis van binnenuit scannen en de inbreker een uitgebreid overzicht geven van de inhoud van het huis met de kostbaarheden. Ook kan deze het huis van binnenuit openen.

In de toekomst krijgt de inbreker hierbij hulp van krachtige technieken. Nu al maken slimme inbrekers gebruik van professionele drones om doelwitten te scannen. In de nabije toekomst zullen deze drones kleiner en krachtiger worden, denk bijvoorbeeld aan drones, zo groot als een insekt. Hiermee zou je zelfs een openstaand raam binnen kunnen vliegen. Ook kunnen inbrekers mogelijk 3D-geprinte ornithopter-drones, die er precies zo uitzien als bijvoorbeeld duiven of merels, inzetten. Van groot belang voor een inbreker is uiteraard dat het slachtoffer niet thuis is op het moment dat hij toe wil slaan. Inbrekers bestuderen doelwitten dan ook wekenlang om hun leefpatronen vast te stellen. Een ouderwetse tijdklok, die altijd precies op hetzelfde moment uit gaat, maakt op inbrekers weinig indruk. Vermoedelijk zal de inbreker van de toekomst ook gebruik maken van nachtkijkers of andere geavanceerde apparatuur om de aanwezigheid van mensen vast te stellen.

De inbreker van de toekomst, met zijn DNA-schilfers werende suit en bliksemsnelle werkwijze, zal veel weg hebben van de superheldin/schurk Catwoman. Bron: Marvel Comics
De inbreker van de toekomst, met zijn DNA-schilfers werende suit en bliksemsnelle werkwijze, zal veel weg hebben van de superheldin/schurk Catwoman. Bron: Marvel Comics

Vermoedelijk zullen inbrekers hun werk ook uitbesteden aan elkaar. De pre-operationele surveillance teams, of hackers die het beveiligingssyssteem van het doelwit hebben geïnfiltreerd, zullen bijvoorbeeld hun “leads” verkopen aan de inbrekers die de daadwerkelijke kraak zetten. Vermoedelijk zullen er in de toekomst veilingsites voor criminele jobs opgezet worden, die wel wat weg hebben van een Tor-versie van een klussite.

Een snelle kraak
Snelheid is voor een inbreker van uiterst groot belang. Elke minuut extra kan er een stil alarm afgaan, een buurman de politie bellen bellen of de bewoner terugkomen. Daarom zal hij voor de daadwerkelijke inbraak, alles repeteren in een virtual reality omgeving. Heeft hij geen drone binnen kunnen smokkelen, dan heeft het presurveillance team  mogelijk via het kadaster de bouwplannen van het huis opgevraagd. De inbreker zal een nauwsluitend pak, bijvoorbeeld een duikpak, dragen om te voorkomen dat er DNA-sporen achter blijven. Zaken die nu de inbraak vertragen zijn diefstalproof hang- en sluitwerk. Een drone of gekkoachtig robotje binnenshuis kan dit hang- en sluitwerk van binnenuit losschroeven.

Inbrekers zullen proberen de toekomstige biometrische sloten te hacken met bijvoorbeeld een 3D geprinte replica van het hoofd of de hand van de eigenaar, om zo de biometrische gegevens van de eigenaar te stelen. Dit zal vermoedelijk uitbesteed worden aan gespecialiseerde criminelen, zie voor. Ook een biometrisch slot is uiteraard slechts zo sterk als de zwakste schakel. Als het slot van binnenuit makkelijk los is te schroeven door een naar binnen gesmokkeld robotje, is de inbreker ook binnen. Het hacken van het domotica-systeem zou de inbreker totale controle geven over de woning.

Eenmaal binnen gebruikt de dief mogelijk een augmented reality app, waarmee binnen het huis de locaties van kostbare voorwerpen is aangegeven. Tegen de nu populaire mistapparatuur, die alle zicht wegneemt, kunnen dieven sonar of nachtzichtbrillen gebruiken. Mogelijk zullen inbrekers er ook voor kiezen slaapgas of, in het geval van echt zieke psychopaten, gifgas in de woning te pompen, om er zeker van te zijn dat de bewoner niet ontwaakt tijdens de roof.  De roof moet idealiter in enkele minuten voltooid zijn.

Biometrische huissloten zullen in de toekomst erg populair worden. Maar of inbrekers hier niet wat tegen kunnen verzinnen is de vraag.
Biometrische huissloten zullen in de toekomst erg populair worden. Maar of inbrekers hier niet wat tegen kunnen verzinnen is de vraag. – Wikimedia Commons

Het is ook mogelijk dat de dief de gehele inbraak laat uitvoeren door een robot, die hij via teleoperatie bedient of via een voorgeprogrammeerde route. Robots zijn veel sneller dan een mens en een robot zou de klus in principe in enkele tientallen seconden kunnen klaren. Veiligheidsexperts waarschuwen dat een gehackte huishoudrobot de ideale handlanger van een inbreker zou zijn.

Verkopen van de buit
Heet hangijzer, en ook de reden dat inbrekers veel gepakt worden, is het verkopen van de buit. Dieven maken massaal gebruik van veilingsites als Marktplaats.nl of Ebay.com om hun gestolen waar te verkopen. Omdat deze steeds beter in de gaten worden gehouden door de politie, zullen in de toekomst dieven uitwijken naar een veiligsite op het anonieme Tor-netwerk, of eventuele opvolgers daarvan die niet gekraakt kunnen worden met een kwantumcomputer. Ook kunnen inbrekers ‘diefstal op bestelling’ doen van door verzamelaars gewenste objecten, zoals nu al gebeurt met dure auto’s. In de toekomst zal elk waardevol voorwerp (antiek en oude kunst zal zijn waarde houden omdat deze niet meer bijgemaakt kunnen worden) in een gedeelde verzekeringsdatabase zal staan met zeer uitgebreide scans. Dat maakt ze onverkoopbaar in het legale circuit. Dieven zullen daarom losgeld gaan vragen voor deze dure voorwerpen, of ze verkopen aan afnemers in anarchistische landen.

Lynchen als middel om misdaad aan te pakken. Scheelt weer belasting, vinden de liefhebbers van dit volksvermaak.

Wat is misdaad?

Misdaad blijft controversieel. Volgens de meeste mensen zijn misdadigers per definitie slechteriken. Volgens een minderheid zijn misdadigers slachtoffers van een onrechtvaardig maatschappelijk bestel. Wat is misdaad, en wat zijn misdadigers?

De wet maakt de misdadiger
Misdadiger betekent letterlijk: iemand die wat mis, i.e. onacceptabels, doet. Vanzelfsprekend moet er dan een norm zijn, waarmee wordt beoordeeld of iemand onacceptabel gedrag, een misdaad, vertoont. Deze norm is in Nederland de Nederlandse wet, met in toenemende mate internationale verdragen. De vraag, wat misdaad is, verschilt dus per jurisdictie. Zo was Nederland eind negentiende eeuw een van de weinige landen zonder patentrecht. Je kon dus als Nederlander zonder problemen de gloeilampen maken waar Edison patent op had aangevraagd. Dezelfde daad zou je één kilometer over de Belgische grens, of in het Nederland van nu, tot misdadiger maken.  Kortom: de wet maakt iemand tot een misdadiger, en kleine veranderingen in wetgeving kunnen grote gevolgen hebben. Het schrappen van onnodige wetten (klassiek voorbeeld: de Drooglegging in de VS) heeft daarom onmiddellijk een positieve invloed op de criminaliteit.

Waar komen wetten vandaan?
Wetten vertegenwoordigen vrijwel altijd de opvattingen van de heersende elite en machtige pressiegroepen in de jurisdictie, het gebied waar de wet geldig is. Sommige opvattingen van deze elite zijn verlicht, en de resulterende wetten pakken voor ieder goedwillend mens goed uit. Vaak is sprake van eigenbelang. Een aantal wetten zijn daarom niet in overeenstemming met de belangen, of ethische opvattingen, van “de gewone man”, laat staan achtergestelde etnische minderheden. Dit verklaart voor een belangrijk deel de hogere criminaliteitscijfers onder minderheden.

Lynchen als middel om misdaad aan te pakken. Scheelt weer belasting, vinden de liefhebbers van dit volksvermaak.
Lynchen als middel om misdaad aan te pakken. Scheelt weer belasting, vinden de liefhebbers van dit volksvermaak.

Wat zijn zinnige wetten?
Sommigen, zoals de aanhangers van de Amerikaanse anarchist Larken Rose, vinden elke wet een onaanvaardbare inperking van de menselijke vrijheid. Zonder wetten zijn er geen misdadigers. Moorden, of berovingen blijven uiteraard nog bestaan. Niemand wil vanzelfsprekend beroofd of vermoord worden, zelfs de heer Rose met zijn aanhangers niet, dus gaan in een wetteloos gebied mensen het recht in eigen hand nemen en bijvoorbeeld lynchpartijen organiseren (voor gevangenissen moet je immers belasting heffen). Zo ontstaat er zelfs in een wetteloos gebied, spontaan gewoonterecht. Vanzelfsprekend is een rechtssysteem, waarbij hoor en wederhoor plaatsvindt beter, zoals iedereen die wel eens een boze menigte van woedende mensen tegenover zich heeft gehad, weet.
Wetten zijn ook handig, omdat dankzij een wet iedereen weet waar hij aan toe is. Omdat er in Nederland een wet is dat verkeer rechts moet rijden, zijn spookrijders zeldzaam.
Over het algemeen zijn wetten zinnig, als ze mensen, of andere wezens met bewustzijn, beschermen tegen ernstige negatieve gevolgen van het handelen van andere mensen.

Welke wetten kunnen beter afgeschaft worden?
Bovenstaande bewering kan omgedraaid worden. Alle wetten, die niet direct mensen, of andere wezens met bewustzijn, beschermen tegen ernstige negatieve gevolgen van handelingen van andere mensen, zijn onzinnig. Zo hoeven toerekeningsvatbare mensen niet beschermd te worden tegen zichzelf. Dus: afschaffen van de Opiumwet, van de plicht om autogordels te dragen en van het verbod, om niet door een arts voorgeschreven medicijnen te gebruiken.

God straft een zondaar.
God straft een misdaad.

Een ander mooi voorbeeld is de meeste ruimtelijke ordening-wetgeving. De prijzen voor woningen en bouwgrond in Nederland zijn extreem hoog, omdat er veel wetgeving bestaat die huizen onnodig luxe en duur maakt. Bouwen van huizen is maar op een paar plaatsen, en doorgaans alleen bovengronds, toegestaan. Hier moet ook opgemerkt worden, dat de bouweisen huizen ook onnodig groot maken, waardoor ze het landschap vervuilen. Dit lokt dan weer andere zinloze regelwoede uit.
Ook kan de wet op de godslastering afgeschaft worden. Immers, God is geen mens en als God almachtig is, heeft hij geen mensen nodig om voor hem de hete kastanjes uit het vuur te halen. Eigenlijk is de wet op godslastering zelf een misdaad.

Deze wietkweker is er gloeiend bij. Criminelen gebruikten een drone met infraroodcamera om wietplantages van collega-criminelen op te sporen.

De toekomst van misdaad

Het hacken van PIN-automaten, botnets en ransomware is nog maar het begin van de toekomst van misdaad, waarschuwt Marc Goodman van Singularity University. In een intrigerende Singularity University Nederland lezing aan de Politieacademie te Apeldoorn maakt hij duidelijk dat ook op het gebied van misdaad en misdaadbestrijding de exponentiële groei van computercapaciteit, ook exponentieel toenemende misdaad gaat  betekenen, als we er niet tijdig wat aan doen. In dit artikel, dat de Visionair Misdaadweek opent,  de voornaamste ontwikkelingen.

Nieuw tijdperk van misdaad
Begin 2014 werd ontdekt waar tienduizenden mysterieuze spammails vandaan kwamen. De ‘dader’ bleek een gehackte ‘slimme koelkast‘. Criminelen namen begin 2015 honderden Nederlandse computers in gijzeling met de ransomware Coinvault en dwongen de eigenaren om met bitcoins losgeld te betalen. Een achttienjarige student uit Florida wilde zijn kamergenoot uit de weg ruimen, omdat die zijn vriendinnetje had ingepikt. Probleempje: hoe werk je het lijk weg. Siri, de AI assistent van Apple, wist wel raad, waardoor de niet al te slimme moordenaar overigens ook tegen de lamp liep.

Deze wietkweker is er gloeiend bij. Criminelen gebruikten een drone met infraroodcamera om wietplantages van collega-criminelen op te sporen.
Deze wietkweker is er door de hitte van groeilampen gloeiend bij. Criminelen gebruikten een drone met infraroodcamera om wietplantages van collega-criminelen op te sporen.

Een drone met warmtecamera spoorde wietplantages op in het gebied rond Birmingham. Echter: deze drone was niet van de Britse politie, maar van criminelen die concullega’s wilden rippen van hun oogst. Een vreemde stoot je aan in een menigte. Niet om je zak te rollen, dat is old school, maar om met een near field scanner je bankpasje leeg te roven. Zoals uit deze voorbeelden blijkt, zijn criminelen uiterst creatief en volgen ze moderne technieken op de voet. Experts, zoals voornoemde Marc Goodman, denken dan ook dat er een explosie van misdaad uit zal breken als politie en de samenleving niet op tijd maatregelen nemen. Welke ontwikkelingen zorgen voor deze snelle groei? En wat kunnen we er aan doen? Goodman noemt drie hoofdfactoren: exponentiële ontwikkelingen, geautomatiseerde misdaad en de opmars in de reële 3D-wereld van cybercriminaliteit.

Exponentieel
De razendsnelle opkomst van bedrijven als Facebook, Uber en Airbnb komt door hun exponentiële bedrijfsmodel. Om te groeien hoeven ze nauwelijks te investeren. Ook criminelen hebben deze exponentiële bedrijfsvoering ontdekt. Kinderporno wordt gecrowdsourced, honderden kruimeldieven verspreid over de gehele wereld werden ingeschakeld om tientallen miljoenen dollars gekraakt geld te pinnen  en sommige Amerikaanse crimeware-softwarepakketten, zoals Citadel of Blackshades, zijn zo professioneel dat er een 1-800 helplijn voor was opgezet. Een enkele criminele programmeur, of een team, kan met een crimewarepakket duizenden criminelen assisteren bij hun computerinbraken. Kortom: net zoals in de bovenwereld kan een crimineel zijn roofactiviteiten exponentieel uitbreiden met moderne technieken, met uiterst vernietigende gevolgen.

Geautomatiseerd
Criminelen willen op een gemakkelijke manier geld verdienen. Daarom maken ze graag gebruik van automatisering. Een bankrover kan met een bankoverval slechts enkele duizenden euro’s buitmaken. Hiervoor riskeert hij zijn leven. Maar wat als je duizenden mensen tegelijk kan beroven, met behulp van techniek? Slimmere criminelen storten zich nu dan ook massaal op cyberaanvallen. De gemiddelde opbrengst van een geslaagde cyberkraak ligt ver boven het miljoen. Als een hacker creditcardgegevens van een grote webwinkel of winkelketen buitmaakt, kan deze miljoenen mensen tegelijk beroven. Drones van drugssmokkelaars passeren de zwaarbewaakte grens tussen de Verenigde Staten en Mexico met gemak. Drones komen ook erg van pas bij iets dat essentieel is voor een geslaagde inbraak of terroristische aanslag: surveillance, de voorverkenning van het doelwitterrein, zonder dat beveiligingscamera’s foto’s van verdachten kunnen maken. Kortom: dezelfde tools die in de bovenwereld het leven makkelijker maken, maken dat voor een crimineel ook.

3D
Een derde megatrend die op dit moment de wereld ingrijpend verandert, wordt door Goodman onder de noemer “3D” geschaard. Software “eet” de wereld: veel zaken die vroeger dure en logge apparaten vereisten, worden nu vervangen door vaak gratis software. Ik herinner me nog de enorme Winkler Prins encyclopedie van mijn grootouders, die een complete boekenplank in beslag nam. Deze zit nu in onze smartphone, samen met zaken als wekkers, hifi-installaties, wegenkaart, kompas, fototoestel, videocamera en talloze andere dingen. Niet alleen verdwijnen er fysieke dingen, ook worden de dingen in onze omgeving steeds “slimmer”.

Dit 3D-geprinte geweer, de Liberator, is van ABS-plastic en dus gaat niet lang mee, maar is voldoende om iemand mee dood te schieten.
Dit 3D-geprinte geweer, de Liberator, is van ABS-plastic, maar gaat lang genoeg om iemand dood te schieten.

Enter de voornoemde “slimme koelkast”, die door een creatieve hacker werd misbruikt als mailserver voor een spamrun. Industrieën schakelen nu massaal over op het zogeheten Internet of Things (IoT), mogelijk geworden door het IPv6 protocol met meer netwerkadressen dan er zandkorrels op de aardse stranden liggen. Als de informatieinhoud van het internet nu gelijk staat aan een golfbal, wordt die in de verdere toekomst zo groot als de zon. Letterlijk alles, broodrooster, kleding, zelfs je lichaam, zal binnenkort uitgerust worden met sensoren, microscopische computertjes en andere dingen, die je beter zullen kennen dan je jezelf kent.

Kortom: een paradijs voor criminelen. Babyfoons, veiligheidscamera’s en modems worden nu al massaal gehackt. De niet al te slimme computertjes die straks in smartdust worden gebruikt, zijn gemakkelijk te hacken en af te luisteren. Westerse inlichtingendiensten legden het Iraanse kernwapenprogramma plat met het Stuxnet virus, dat een vijfde van alle Iraanse uraniumcentrifuges liet crashen.  In een biotechnologische fabriek van de toekomst kunnen criminelen de apparatuur hacken en de eigenaren bijvoorbeeld dwingen honderdduizenden bitcoins over te maken, omdat anders giftige stoffen in het eindproduct terecht komen.

Geen science fiction, maar misdaadhistorie: een criminele bende hackte een gevangenis, brak via deze gevangenis in in andere gevangenissen  en ontgrendelde alle celdeuren. Zowel bij bewaarders als gevangenen brak paniek uit. Eén van de bendeleden liep kalm de celdeur uit, liep naar de cel van het doelwit en stak het slachtoffer van een concurrerende bende dood.

De 3D-printer is bruikbaar voor een hele serie van misdaden, van het printen van vuurwapens of een cocaïnelab, tot het fotograferen en uitprinten van sleutels en het illegaal kopiëren van designproducten.

Autodieven tikken tegenwoordig geen ruitjes meer in. Meer dan de helft van de autokraken in Londen vindt nu al plaats door de autosoftware te hacken en zo de auto te ontgrendelen. Als er zelfrijdende auto’s komen, kunnen hackers de besturing op afstand overnemen en zo de inzittenden ontvoeren, of een gehackte auto naar ze toe laten rijden (of er een aanslag mee plegen).

Kortom: we kunnen maar beter nadenken over een goede strategie om cybercriminaliteit te stoppen, een Deltaplan (of, in Amerikaanse termen, een Manhattan Project), dat de beveiliging zo goed maakt dat hiermee misdrijven vrijwel onmogelijk worden. Kan dit zonder de privacy en mensenrechten aan te tasten, of zullen we in een politiestaat leven waarmee vergeleken Oceania in Orwell’s 1984 nog een paradijs is?

 

De agressieve vrouwenhandelaar Saban Baran kon door de incompetitie van 'justitie' tijdens verlof ontsnappen naar Turkije.

Preventie tegen loverboys volkomen zinloos

Voortdurend worden jonge, kwetsbare meisjes slachtoffer van gewetenloze mannen, die ze door middel van verleiding, chantage en bedreiging veranderen in seksslaven. Terecht maken velen zich hier zorgen over en willen ingrijpen. Er worden vele miljoenen per jaar uitgegeven aan hulpverleners, die een goedbelegde boterham verdienen aan allerlei preventieprojecten. Maar is dit voldoende? Hoe kunnen we kwetsbare meisjes en vrouwen wél effectief beschermen tegen dit soort roofdieren?

Hoe verloopt het loverboy-recruteringsproces?
Loverboys jagen op kwetsbare meisjes via scholen, het uitgaanscircuit en in toenemende mate  internet. Door een combinatie van vleierij, manipulatie en dreigementen krijgen ze de meisjes steeds meer in hun macht. Ze zorgen er voor dat de meisjes totaal van ze afhankelijk raken, door ze af te snijden van hun familie en vrienden. De volgende stap is de meisjes stap voor stap vertrouwd te maken met het hebben van seks met veel vreemde mannen. Een uitgebreidere beschrijving is op Wikipedia te vinden.

Waarom zijn er loverboys?
Verbazingwekkend genoeg wordt deze vraag nooit gesteld door zogeheten deskundigen. Ik zal een poging doen deze te beantwoorden aan de hand van de menselijke seksualiteit.

Prostitutie. De behoeften van de gemiddelde man zijn anders dan die van de gemiddelde vrouw. In een ideale wereld, zoals die van linkse utopisten, zouden vraag en aanbod van mannen en vrouwen op elkaar aansluiten. Iedere vrouw heeft precies datgene in zich om de man waar ze zich toe aangetrokken voelt, gelukkig te maken en vise versa. In de praktijk willen mannen doorgaans seks met een jong, gezond, strak model met zandloperfiguur en symmetrische lichaamsvormen die de kans op veel nakomelingen maximaal maakt, zogeheten mooie vrouwen. Vrouwen willen dan weer doorgaans een dominante, vlotte, succesvolle en rijke zogeheten alpha male van rond hun leeftijd die ze bijzonder laat voelen. Er zijn, gelukkig, uitzonderingen, maar dit is de algemene trend.

De agressieve vrouwenhandelaar Saban Baran kon door de incompetitie van 'justitie' tijdens verlof ontsnappen naar Turkije.
De agressieve vrouwenhandelaar Saban Baran kon door de incompetentie van ‘justitie’ tijdens verlof ontsnappen naar Turkije.

Prostitutie levert aan mannen die daarvoor betalen, jonge en mooie vrouwen waarmee ze seks kunnen hebben. Een gewilde prostituee kan per dag meer dan duizend euro verdienen. Het probleem binnen de prostitutie is dat vrouwen, zeker de jonge, mooie vrouwen die gewild zijn bij de klanten, meestal geen zin hebben in dit werk. Voor vrijwel alle jonge vrouwen is seks met een vreemde een afknapper. Zeker als die vreemde naar vrouwelijke maatstaven onaantrekkelijk is. Deze vrouwen moeten hiertoe dus meestal, niet altijd, gedwongen worden. Dit is de taak van misdadigers, zoals bendes vrouwenhandelaars of loverboys.

Profiel van een loverboy
Vanzelfsprekend moet een loverboy volkomen gewetenloos zijn. Immers, hij stort tientallen onschuldige slachtoffers in het verderf door hun romantische gevoelens voor hem te misbruiken. Loverboys moeten verder aantrekkelijk zijn voor vrouwen, dat wil zeggen: ze moeten (zie voor) dominant, succesvol, vlotte babbelaar en rijk zijn. Ze moeten een motief hebben voor het bijeengraaien van veel geld: een ziekelijke behoefte hebben aan uiterlijk vertoon en bezit, bijvoorbeeld door een sterke mate van narcisme.
Dit maakt psychopaten, ongeveer 1% van alle mensen, tot ideale kandidaten.
Uit dadergegevens van “justitie” blijkt verder dat buitenlandse mannen oververtegenwoordigd zijn onder loverboys: 91% is van buitenlandse afkomst, waarvan 31% van Marokkaanse herkomst.

Hoe pak je het loverboyprobleem aan?
Kwetsbare jonge vrouwen (en wat dat betreft: jonge mannen) zullen er altijd zijn. Pubers zijn onzeker over veel: hun identiteit, hun uiterlijk en hun plaats in de maatschappij. Het is een koud kunstje voor een misdadiger om hier misbruik van te maken. Het is praktisch gezien ook geen doen om de ongeveer 800.000 meisjes in de puberteit allemaal in de gaten te houden. Al zouden scholen veel beter dan nu schoolverzuim moeten aanpakken en leerlingen volgen. Dit ook om andere redenen.

Het is veel interessanter om het veel kleinere aantal loverboys aan te pakken. Naar schatting zijn er in Nederland enkele honderden van deze misdadigers actief. Dit is niet een erg groot aantal. Ik denk dat iemand die op een dergelijke gewetenloze wijze te werk gaat, geestesziek is en nooit meer vrij rond mag lopen. Gedwongen opname van al deze misdadigers in een TBS long-stay inrichting tot in ieder geval na hun veertigste levensjaar zou het probleem in een keer oplossen en honderdduizenden pubermeisjes, en hun ouders, kunnen verlossen van deze onverbeterlijke menselijke roofdieren. Het probleem hierbij is dat onze wetgeving niet toereikend is om doortastende maatregelen te nemen. Een belangrijk kenmerk van psychopaten is dat ze hun misdrijven keer op keer blijven plegen. De three strikes-outmethode zou ze onderscheppen.

De eerste nanobots worden zomer 2015 gebruikt bij een patiënt.

Video: medische gevaren in de toekomst

Nanotechnologie, steeds betere computers en het menselijk genoom dat steeds minder geheimen kent. Deze allen zullen de gezondheidszorg drastisch op zijn kop zetten. Dat niet alleen. Er dreigen ook de nodige gevaren. Het is al vervelend als hackers onze pc kraken, maar wat als ze de controle krijgen over een pacemaker of met een zwerm nanobots, verstopt in een drankje in een bar, een lichaam kapen?

In dit filmpje komen de enorme mogelijkheden, maar ook gevaren, van toekomstige medische technieken aan de orde. Kunnen we op tijd manieren verzinnen waardoor we wel de voordelen kunnen genieten, maar niet te lijden zullen hebben onder de gevaren?

Nanorobots in onze bloedbaan. De eerste nanobots worden zomer 2015 gebruikt bij een patiënt.
Nanorobots in onze bloedbaan. De eerste nanobots worden zomer 2015 gebruikt bij een patiënt.

Dit pakje onschuldige cocathee uit Peru kan je in Nederland op maanden celstraf komen te staan.

Waarom is er misdaad?

Het voornaamste bestaansrecht van politie en tot op zekere hoogte leger is misdadig gedrag. Waarom bestaat er misdaad?

Wat is misdaad?
Misdaad is een juridische verzamelterm voor alle menselijke gedrag, dat in strijd is met wetten in een bepaalde jurisdictie.  Met andere woorden: misdaad kan pas bestaan, als er wetten bestaan die geldig zijn in een bepaalde situatie.  We kunnen iets niet in absolute zin een misdaad noemen. Het doden van een medemens is bijvoorbeeld in Nederland en de meeste andere landen een misdrijf. Behoort deze medemens echter tot een vijandige groep, bijvoorbeeld de beweging Islamitische Staat, dan is het doden van een medemens reden om een Willemsorde opgeprikt te krijgen. De verschillen tussen landen en culturen zijn vaak groot.

Misdadige gedragingen over de wereld (jurisdictie, straf)
Regenwater verzamelen (Amerikaanse deelstaat Colorado, boete)
Anale seks tussen mannen (meerdere Amerikaanse deelstaten, gevangenisstraf; meerdere islamitische landen, gevangenisstraf of doodstraf)
Op bankbiljetten stappen (Thailand,gevangenisstraf)
Kauwgum verkopen of gebruiken (Singapore, boete)
Autorijden voor vrouwen (Saoedi-Arabië, boete)
Verlaten van het islamitische geloof (Enkele islamitische landen waaronder Saoedi Arabië en Iran, doodstraf)
Doden van een koe (Nepal, gevangenisstraf)

Waarom overtreden mensen wetten?
Er zijn verschillende reden waarom mensen al dan niet bewust kiezen voor en ramkoers met het juridische kader waarin ze leven. De eerste categorie van redenen valt onder onwetendheid. Er bestaan  alleen in Nederland al duizenden wetten. Zelfs een jurist kent maar een klein deel van deze wetten. Het komt geregeld voor dat iemand in overtreding is van een bepaalde wet zonder dat deze persoon het doorheeft.

Dit pakje onschuldige cocathee uit Peru kan je in Nederland op maanden celstraf komen te staan.
Dit pakje onschuldige cocathee uit Peru kan je in Nederland op maanden celstraf komen te staan.

Een tweede belangrijke reden voor wetsovertreding is overmacht. Ligt iemand in het water, dan zal een redder eventuele zwemverboden moeten negeren om die persoon uit het water te halen en beschikbare materialen stelen om die persoon het leven te redden. Doorgaans vinden wetshandhavers dit reden voor fikse strafvermindering of kwijtschelding van straffen.
De derde groep redenen heeft met opportunisme te maken. Vaak levert het voordeel op om een wet te overtreden. Professionele misdadigers verdienen hier hun brood mee. Veel wetten, bijvoorbeeld de doorgeschoten copyrightwetgeving, zijn nogal hinderlijk, waardoor het aantrekkelijk is ze te overtreden.
De vierde groep redenen heeft met principes te maken. Soms is een wet immoreel in de ogen van een bepaalde persoon. Deze persoon kan er dan voor kiezen de wet bewust aan zijn laars te lappen. Gewoonlijk grijpt overheidspersoneel dan hard in, om een voorbeeld te stellen en hun gezag te bewaren.
Nauw verwant hiermee is de vijfde groep redenen, een conflict tussen verschillende rechtsstelsels. Iemand met een dubbele nationaliteit is onderhevig aan de wetten van twee landen, die vaak tegenstrijdig zijn. Denk aan de Turkse wet en de Franse wet, die elk een afwijkend standpunt over de Armeense genocide criminaliseren. Bij fundamentalistische islamieten is er een conflict tussen de islamitische wet, sharia, en de Nederlandse wet.
De zesde groep redenen is van persoonlijke aard, bijvoorbeeld de crime passionel. Iemand kiest hier uit impuls om een wet te overtreden. Bekend zijn misdaden tijdens dronkenschap. Soms, mijns inziens onterecht, leidt dit tot strafvermindering.

Hoe kan de misdaad op eenvoudige manier flink verminderd worden?
Veel van de “misdaden” zijn in de praktijk victimless crimes. Van het niet dragen van een autogordel, illegaal gokken of het gebruiken van drugs is alleen de dader zelf het slachtoffer. Deze wetten afschaffen zou in de praktijk veel misdaad afschaffen. Voorlichtingscampagnes werken hier beter.
Wetten moeten tot het minimaal noodzakelijke worden teruggebracht. Alleen gedrag dat andere mensen aantoonbaar nadeel of hinder berokkent, moet wordeen aangepakt en zelfs dan met uiterste voorzichtigheid.