terrorisme

Goyaałé (Geronimo) bood met een groepje andere Apaches tot het bittere einde verzet tegen de Amerikaanse indringers. Een terrorist, vonden de Amerikanen in die tijd. Een vrijheidsstrijder, vinden velen nu.

Terrorist is onzinbegrip

Elke keer horen we het woord terrorist voorbijkomen, als politici weer eens om de hete brij van geopolitieke en ideologische meningsverschillen heen proberen te draaien. Wat is een terrorist, en wat is er werkelijk aan de hand?

Terrorisme: een tactiek
Terrorisme is een vorm van asymmetrische oorlogsvoering, waarbij het doel van de operaties is om door middel van grof geweld angst aan te jagen, politieke besluitvorming te beïnvloeden of de rechtsorde te ondermijnen. In de woorden van artikel 82a van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht: Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen. Let overigens op de brede implicaties van dit wetsartikel. Iedere handeling met als oogmerk de ‘fundamentele fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen’ kan worden betiteld als terroristische handeling.

GoyaaÅ‚é (Geronimo) bood met een groepje andere Apaches  tot het bittere einde verzet tegen de Amerikaanse indringers. Een terrorist, vonden de Amerikanen in die tijd. Een vrijheidsstrijder,  vinden velen nu.
GoyaaÅ‚é (Geronimo) bood met een groepje andere Apaches tot het bittere einde verzet tegen de Amerikaanse indringers. Een terrorist, vonden de Amerikanen in die tijd, gezien zijn bloeddorstige optreden. Een vrijheidsstrijder, vinden velen nu.

Terrorisme kan worden gebruikt om de slachtoffers angst aan te jagen, een overreactie van de overheid uit te lokken of de overheid te delegitimeren. De wrede Mongoolse veroveraar Genghis Khan en zijn nakomelingen Hoelagoe en Timoer Lenk gebruikten geregeld terroristische tactieken om hun tegenstanders schrik en vrees aan te jagen. Deze tactieken werden door anderen, zoals Johan Pieterszoon ‘VOC-mentaliteit’ Coen, ook met groot enthousiasme toegepast. Als de bevolking banger wordt voor de terrorist dan voor de eigen overheid, wordt deze gedelegitimeerd, althans: als de overheidsheerschappij is gebaseerd op angst. Inderdaad komt hier een groot deel van het gezag van de overheid vandaan.

Wie zijn terroristen?
Letterlijk vertaald zijn terroristen: zij die angst zaaien. Ook overheden kunnen angst zaaien,we spreken dan van een terreurbewind of staatsterrorisme. Iedere groep die kiest voor terroristische tactieken is een terroristische groep. Dit is ook het enige gemeenschappelijke aan terroristen: de tactiek die ze delen. Het heeft dus weinig zin om over een internationale samenzwering van terroristen tegen mensen van goede wil te spreken, zoals bijvoorbeeld de nogal met zichzelf ingenomen eurocommissaris Timmermans doet. Het geeft weliswaar de luisteraars een goed gevoel, namelijk dat ze behoren tot de krachten van het Goede, maar met de grondoorzaken van terrorisme heeft het weinig te maken.

Wat doe je tegen terroristen?
Op dit moment wordt terrorisme voornamelijk door jihadistische groepen gehanteerd, maar in het verleden waren er ook andere groepen, zoals  anarchisten  (RAF, CCC), dierenbeschermers (ALF) of nationalistische groepen (IRA, ETA) actief. We zagen reeds dat terrorisme een tactiek is en dat het gebruikmaken van terrorisme het enige overeenkomende kenmerk van terroristen is. Om terrorisme te bestrijden, moet je er dus voor zorgen dat terroristische tactieken ineffectief en/of onaantrekkelijk worden.
Om een terroristische daad te plegen moet een terrorist eerst de crime scene verkennen, surveillance in security jargon. Dit kan met counter surveillance tegengegaan worden, maar een terrorist kan ook via Google Streetview onderzoek doen. Zoals we aan de aanslagen met vrachtwagens in Nice en Berlijn zagen, is het ondoenlijk om alle mogelijke aanslagen te voorkomen. Er zijn domweg teveel effectieve methoden om met low-tech middelen veel mensen te vermoorden, waarover ik hier om begrijpelijke redenen niet zal uitweiden.

Belangrijk is ten eerste dat je het laaghangende terroristische fruit weghaalt. Dit kan bijvoorbeeld door zwaarbewapende rapid response teams met eenpersoons helikopters, bewakingsdrones met patroonherkenning bij evenementen en het droogleggen van het moeras waarbinnen terroristen zich schuil kunnen houden. Milieus waar terrorisme wordt opgehemeld moeten worden gesaneerd. Bijvoorbeeld door gegronde grieven op te lossen en door religie of andere irrationele overtuigingen gedreven haatzaaiers, die aanzetten tot moord en ander geweld, uit te zetten of te heropvoeden. Vreedzaam verzet tegen maatschappelijke misstanden moet mogelijk zijn en blijven. Per  slot  van rekening kunnen we in Nederland en België niet echt van een democratie spreken. De grens moet worden getrokken, waar wordt gedreigd met de dood of lichamelijk letsel, of  erger.

Een zeldzaam gezicht: een hoofddoek dragende islamitische vrouw die een ongelovige man omhelst. Pas als dit soort beelden alledaags worden, kunnen we religieus-etnische conflicten stoppen.

Crowd security: het antwoord op terrorisme?

Istanboel. Parijs. Beiroet, Qamishli en nu Brussel. Islamitische Staat voert de terreurcampagne steeds verder op. Kunnen we met out-of-the box oplossingen het terrorisme een halt toeroepen?

Het strategische doel van IS
Islamitische Staat is het beste te karakteriseren als een apocalyptische doomsday groep met politieke doelen. Hierbij baseert IS zich op de koran en vooral de hadith(overleveringen) en salafistische theologie (die hierop gebaseerd is). In de hadith worden enkele voorspellingen gedaan over het Einde der Tijden. Deze worden door IS uitermate serieus genomen. IS wil bereiken dat er een wereldoorlog uitbreekt tussen de moslims en de niet-moslims. De geschiktste strategie hiervoor is IS-operatives aanslagen te laten plegen in niet-moslimlanden met een grote populatie moslims. Hierdoor zal er veel vijandigheid ontstaan tussen de 25 miljoen moslims in West-Europa en niet-moslims, aldus de IS-strategie. IS wil deze landen ontwrichten, zoals eerder met Syrië en Libië gebeurd is, en de moslims een aanval uit laten voeren op Rome. Dit moet de apocalyptische visie van IS in gang zetten.

Het doel van terrorisme: het destabiliseren van West-Europa
Op dit moment staat de Europese bevolking vrij machteloos tegenover het terrorisme. Onze politieke leiders zitten nog in de ontkenningsfase, geloven in de leugens waarmee ze de bevolking rustig proberen te houden en hebben geen benul van wat hun tegenstander drijft. Bij elke aanslag worden de landen waar de aanslagen worden gepleegd, verder ontwricht. De regering verliest haar gezag steeds verder – het beschermen van de eigen bevolking is een kerntaak van elke overheid – en de haatgevoelens over een weer worden steeds sterker, waardoor een burgeroorlog dreigt. Gezien de grote hoeveelheid wapens die in getto’s als Molenbeek en de banlieues rond Parijs in omloop is, zal deze bloedig zijn.Kortom: het droomscenario van IS wordt steeds meer werkelijkheid.

Een zeldzaam gezicht: een hoofddoek dragende islamitische vrouw die een ongelovige man omhelst. Pas als dit soort beelden alledaags worden, kunnen we religieus-etnische conflicten stoppen.
Een zeldzaam gezicht: een hoofddoek dragende islamitische vrouw die een ongelovige man omhelst, op een Trump-rally. Pas als dit soort beelden alledaags worden, kunnen we religieus-etnische conflicten stoppen.

Hoe kunnen we dit proces stoppen?
Het is niet mogelijk om elk publiek gebouw of supermarkt te beveiligen. De politie heeft daar domweg niet voldoende capaciteit voor. Echter, er is een groep, die gemakkelijk in staat is alle publieke gebouwen te beveiligen. Dat zijn wij, de bevolking. Wij zijn zo groot in aantal, dat wij elk doel in de gaten kunnen houden en beschermen. In Israël bestaat dit systeem de facto al. Een aanzienlijk deel van de Israëlische bevolking is dienstplichtig of reservist. Als een Palestijnse Arabier zich geroepen voelt om joden te vermoorden, duurt het ongeveer een minuut voordat hij of zij uitgeschakeld is.

Er moet dus een organisatie komen van lichtbewapende vrijwilligers, die de hele dag door wapens – denk aan tasers en desnoods lichte vuurwapens- bij zich draagt. Dit moet ongeveer vijf tot tien procent van de gehele bevolking zijn. Op die manier is er altijd een meerderheid van burgerwachten als terroristen op een plaats toe willen slaan. Deze vrijwilligers moeten geregeld schiettraining en EHBO-cursussen volgen. Elke vrijwilliger kan door middel van een app of SMS worden gewaarschuwd, en de autoriteiten waarschuwen. Als het Internet of Things steeds meer realiteit wordt, kan je

Verhoudingen tussen moslims en niet-moslims
Er is geen biologisch verschil tussen moslim en niet-moslims. Het zijn beide mensen. Wel is er het nodige verschil in religieuze en culturele bagage. Hun geloof/politieke ideologie leert orthodoxe moslims, meer dan de helft van alle moslims, zich als gescheiden groep te zien, de zogeheten ummah, oftewel het moslimvolk. Solidariteit aan de ummah gaat boven welke solidariteit met buren, landgenoten e.d. ook. Ook als deze “broeder” gifgas gebruikt of terroristische aanslagen pleegt, waarmee ook veel moslims doorgaans moeite hebben. Opmerkelijk genoeg letten moslims hierbij niet op iemands morele gedrag, maar puur op het moslim-zijn of oppervlakkige tekens, zoals de ramadan houden en het dragen van een hoofddoek. Dit is een ernstig probleem. Het zijn alleen  de moslims zelf die dit kunnen veranderen. De niet-moslims kunnen een handje helpen, door bijvoorbeeld moslimradicalen met harde hand te vervolgen en als het even kan op te sluiten of te deporteren. Zo kan de greep van angst en terreur gebroken worden en kunnen de meer gematigde moslims de ruimte krijgen een meer mensvriendelijke vorm van islam te ontwikkelen.

Laten we moslims naar binnen of niet? De meningen zijn verdeeld.

Moeten we de grenzen sluiten voor moslims?

De controversiële Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump liet veel stop opwaaien met zijn stelling dat de VS het inreizen van moslims moet verbieden. Is dit idee goed of slecht?

Het probleem met de islam
Vrijwel elke godsdienst heeft nare kanten gehad, denk bijvoorbeeld aan de etnische zuiveringen in het land Kanaän door de joden (zie bijbelboeken Jozua en Richteren) en de Inquisitie met gedwongen bekeringen door de christenen. Of, wat dat betreft, het hindoeïstische kastenstelsel.  Toch lijken vrijwel alle godsdiensten zich nu in een humanistischer vorm te ontwikkelen. Een opmerkelijke uitzondering hierop is de islam. De reden is dat de islam zowel een geloof als een politieke ideologie is. De islam is zowel kerk als staat.

Waarom is er islamitisch terrorisme?
Terrorisme is het zaaien van angst om politieke doelen te bereiken. False-flag terreuraanslagen zijn daarom erg nuttig. Op die manier kan haat tegen een tegenstander worden gezaaid. Terreurbeweging Al Qaeda heeft als expliciet doel, de Amerikanen te verzwakken door terreuraanslagen en zo te dwingen zich uit het Midden Oosten terug te trekken, waarna daar een islamitische staat kon worden uitgeroepen. De voor zichzelf begonnen Islamitische Staat-beweging heeft precies dat gedaan. IS is begonnen als terreurgroep in Irak en heeft zich omgevormd tot een staatachtige entiteit (het kalifaat). IS beschikt niet over vliegtuigen of intercontinentale raketten, maar met terreuraanslagen kan het gewenste doel ook bereikt worden.

Laten we moslims naar binnen of niet? De meningen zijn verdeeld.
Laten we moslims naar binnen of niet? De meningen zijn verdeeld.

Het doel van de IS-terreur is om angst aan te jagen en zo het gezag van het kalifaat toe te laten nemen onder moslims. Het Arabische woord ’taqwa’ drukt het doel van IS goed uit. Dit woord betekent zowel vrees als respect. Ook wil IS (zie het IS-magazine Dabiq) de ‘grijze zone’ van moslims opdelen in een pro-IS en een anti-IS deel. Als moslims terreuraanslagen plegen, zal hierdoor de haat tussen moslims en niet-moslims toenemen en verdwijnt de ‘grey zone’. Aldus IS.

Extremistische moslims werken mee aan Al Qaeda of IS-terreur omdat zij het als religieuze plicht zien om de kalief te gehoorzamen. Ook delen zij de politieke en religieuze visie van Al Qaeda en/of IS. Zij zien zich als soldaten van de islamitische staat, die als ze sterven voor de islam, gegarandeerd in het paradijs komen.

Helpt het weren van moslims tegen terrorisme?
Moslimterroristen bewegen zich binnen de moslimgemeenschap. Als er geen moslims binnen de landsgrenzen zijn, daalt de kans op moslimterrorisme tot vrijwel nul. In Japan, bijvoorbeeld, wonen vrijwel geen moslims en er zijn ook geen islamitische terreurdaden binnen Japan bekend.

Wel ontvoeringen van Japanners buiten Japan door IS, overigens. Ook kunnen terreurgroepen gebruik maken van inheemse bekeerlingen. In het IS-geschrift Black Flags over Rome worden de voordelen van bekeerlingen als terrorist hoog geprezen. Deze bekeerlingen kunnen echter door geheime diensten, data sniffers en politie-infiltranten worden opgespoord. Vaak zijn ze namelijk nogal luidruchtig aanwezig op sociale media.
Kortom, los van de ethische kanten: het weren van moslims is een behoorlijk effectieve maatregel tegen moslimterreur.

Is het ethisch verantwoord om moslims te weren?
Op het eerste gezicht in het geheel niet. Het weren van moslims is immers het discrimineren op levensovertuiging.
De zaak verandert, als we ons realiseren dat de islam zowel een geloof als een politieke ideologie is. Als iemand het doel heeft om het bestuur van een land omver te werpen of te ondermijnen, zoals islamisten hebben, is zo iemand een  vijandige agent en staat een overheid in haar recht om deze de toegang te weigeren. Echter: niet alle moslims zijn islamisten. Er zou dus een instrument ontwikkeld moeten worden, waarmee kan worden vastgesteld of een moslim een islamist is. Dit is niet makkelijk. Wellicht kan dit met geavanceerde gedragsanalyse en deep-learning netwerken, die door middel van patroonherkenning vaststellen of de moslim een islamist is. Zo zijn islamisten gewoonlijk erg actief in de strijd voor gebedsruimtes, hoofddoeken, recht op bidden, respect eisen voor de uitvinder van de islam en dergelijke. Wel is de rechtsgrond hiervoor problematisch, er is immers geen hard bewijs.

Is Trump’s plan on-Amerikaans, zoals het Witte Huis beweert?
De Verenigde Staten kennen een lange traditie van het vervolgen van vermeende staatsvijanden. Na de Japanse aanval op Pearl Harbor werden Amerikanen van Japanse afkomst massaal opgepakt en in interneringskampen opgesloten. Opmerkelijk genoeg gebeurde dit niet met etnische Duitsers, of de vele Amerikaanse aanhangers van het nazisme.
In de jaren vijftig, toen de Koude Oorlog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie op zijn hoogtepunt was, woedde er een felle binnenlandse strijd tegen al dan niet vermeende communisten. Communisten verloren hun baan bij de overheid. Senator McCarthy leidde een heftige kruistocht tegen linkse intellectuelen. Leden van de Communist Party of the USA (CPUSA) werden veroordeeld tot gevangenisstraffen van enkele jaren, zonder dat een strafbaar feit bewezen was. Kortom: Trump is met zijn oproep niet uniek.

Laffe krantenredacties durven deze cartoon niet te publiceren.

Is terrorisme laf?

Door politici wordt altijd na een aanslag in koor geroepen, dat terroristen lafaards zijn. Dat terroristen niet over een fijnbesnaard geweten, of veel gevoel voor hun medemensen beschikken is wel duidelijk, maar klopt dit? Was de bloedige aanslag van drie gewapende terroristen op het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdomadaire in Prijs in 2015, en terrorisme in het algemeen, per definitie laf?

Wat is terrorisme?
Terrorisme is een verschijnsel, waarbij activisten vaak gruwelijke daden plegen om hiermee angst te zaaien onder de bevolking. Terroristen zijn doorgaans non-state actoren, of geheim agenten van staten. Angst is een krachtig middel om mensen mee te manipuleren. Dictatoren en ook veel politici gebruiken daarom vaak angst als middel om het volk achter zich te krijgen. Terroristen proberen het volk “wakker te schudden”, machthebbers te delegitimeren, of via een false flag operatie juist steun te creëren voor de gevestigde orde, of een “law and order” staatsgreep door bijvoorbeeld het leger te rechtvaardigen.

Laffe krantenredacties durven deze cartoon niet te publiceren.
Laffe krantenredacties durven deze cartoon, waarin de uitvinder van de islam wordt afgebeeld, niet te publiceren.

Hoe gaat een terroristische aanslag in zijn werk?
Iedere terrorist streeft naar zoveel mogelijk effect. De eerste stap is het uitzoeken van een doel. Er zijn harde doelen, zoals zwaar beveiligde legerbasissen of overheidsinstellingen, en soft targets, zoals scholen, ziekenhuizen en religieuze plaatsen. Welk doel het meest geschikt is, hangt af van wat de terrorist wil bereiken. Wil hij de overheid vernederen, dan is een aanslag op een zwaar beveiligd object, het liefst met een grote symbolische waarde, de aangewezen weg. Dit is de reden dat Osama Bin Laden het Pentagon koos als  een van de doelen voor zijn aanslagen op 11 september 2001. Hij wilde hiermee zijn geloofsgenoten tonen, dat de Amerikanen zwak en kwetsbaar waren. Is het doel haat zaaien, dan zijn soft targets zoals kleuterscholen of een heilige plaats het interessantst. De aanslag op Charlie Hebdo is naar verluidt het werk van AQAP, de Jemenitische tak van Al Qaeda. Hiermee wil deze club, die in de verdrukking zit door de toenemende populariteit van IS onder jihadisten,  waarschijnlijk het signaal afgeven dat ze nog relevant is.
Vervolgens is operational surveillance van belang. Tijdens de aanslag is er weinig tijd om te improviseren. Professionele terroristen verkennen hun doelwit daarom van te voren goed, brengen het terrein in kaart, zo ook eventuele gewoonten van het slachtoffer of de slachtoffers. Hiermee geven ze zichzelf bloot.  Countersurveillance is daarom een nuttig hulpmiddel tegen terrorisme en criminaliteit. Vervolgens verzamelen de terroristen de benodigde materialen, zoals vuurwapens,  explosieven en vluchtauto’s. Ook hierbij kunnen ze gepakt worden. Tegen de aanslag zelf is vrij weinig te beginnen. In dit geval waren drie zwaarbewapende mannen voldoende. Het laatste probleem dat terroristen op moeten lossen, is ontkomen na de aanslag. Zelfmoordterroristen ontkomen tijdens hun eenmalige daad.

Is terrorisme laf?
Laf betekent kiezen voor een moreel inferieure daad om gevaar te ontwijken. Een soldaat die deserteert of dienst weigert is bijvoorbeeld laf, vinden machthebbers, want hun belangen en hun idealen zijn de moreel hoogst denkbare. De meeste terroristische daden, en ook veel militaire acties, zijn vanaf ons panhumanistische standpunt verwerpelijk, omdat ze het nemen van menselijk leven zonder dat hiermee levens van andere mensen worden gered, betekenen. Of terroristen per definitie laf zijn, is echter de vraag. Het uitvoeren van een terroristische daad is doorgaans gevaarlijk en leidt niet zelden tot de dood van de terrorist. De moed van de Al Qaeda terroristen die een aanslag met speedbootjes pleegden op het zwaarbepantserde Amerikaanse marineschip USS Cole in de haven van Aden, is zelfs bijna roekeloos te noemen.
De drie daders van deze aanslag op Charlie Hebdo pleegden hun aanslag in hartje Parijs en maakten in tien minuten evenzovele mensen af. Dit was in principe voldoende tijd om door een arrestatieteam te worden gepakt. Hoewel de Franse politie niet bekend staat om haar buitengewone effectiviteit, had een goed SWAT team korte metten gemaakt met deze schutters. Kortom: terroristen laf noemen, is misschien bevredigend, maar weinig zinnig.

In West-Europa ligt het percentage islamieten tussen de vijf en tien. Deze vormen een dankbare bron van rekruten voor de heilige oorlog. Bron: Stratfor.com

Toenemend jihadistisch gevaar in Europa

De laatste jaren is er een toenemend aantal pogingen van radicale islamieten om terroristische aanslagen te plegen. Anders dan in de Verenigde Staten, waar eenlingen snel tegen de lamp lopen als ze contact zoeken met een politieinformant, beschikken Europese radicale islamieten over opmerkelijk veel contacten en hulpbronnen. Wat zijn de gevolgen van deze trend?

In West-Europa ligt het percentage islamieten tussen de vijf en tien. Deze vormen een dankbare bron van rekruten voor de heilige oorlog. Bron: Stratfor.com
In West-Europa ligt het percentage islamieten tussen de vijf en tien. Deze vormen een dankbare bron van rekruten voor de heilige oorlog. Bron: Stratfor.com

Waarom integreren islamieten minder goed dan anderen?
Mensen vormen een sociale diersoort en zich kunnen identificatie met een bepaalde groep is erg belangrijk voor de meeste mensen. Zo identificeren de meeste inwoners van Nederland zich met het land Nederland en voelen zich Nederlander. Als mensen omringd worden door vertrouwde groepsleden, voelen ze zich veilig. Daarom zijn mensen in een monoculturele samenleving gelukkiger dan in een multiculturele samenleving. Hierdoor kan in een monoculturele samenleving, zoals bijvoorbeeld Finland, Korea of Japan, de economie ook snel groeien. Er is sprake van een high-trust society, waarin mensen durven te investeren en weinig hulpbronnen verspillen aan bijvoorbeeld vetes en rechtszaken. Nadeel van de monoculturele samenleving, waar de voorstanders van de multiculturele samenleving dan ook eindeloos op tamboereren, is de culturele inteelt. In de praktijk is dit alleen een probleem als de heersende cultuur zichzelf als volmaakt ziet, zoals in de islamitische cultuur of Japan tijdens de Tokugawa-periode.

Als een immigrant in een ander land gaat wonen, vindt een assimilatieproces plaats. Hierbij wordt de immigrant langzamerhand losgeweekt van de oude groep en opgenomen in de nieuwe groep. Onderdeel hiervan is dat de immigrant de overtuigingen en gewoonten van de nieuwe groep overneemt (hoewel uiteraard ook de heersende groep bruikbare ideeën van immigranten overneemt). Heeft de immigrant geen godsdienst, een gedeelde godsdienst of een syncretische godsdienst zoals boeddhisme of hindoeïsme, dan gaat dit over het algemeen binnen een generatie.

Anders wordt het verhaal als de immigrant zijn bestaande culturele achtergrond als superieur ziet. In dat geval is er nauwelijks bereidheid om zich aan te passen. Dit probleem speelt voornamelijk bij islamitische immigranten. Hun identificatie met hun geloofsgenoten, de zogeheten ummah, is sterker dan hun identificatie met een land of volk; in feite neemt voor vrome islamieten de ummah de plaats in die bij meer seculiere mensen het eigen volk inneemt. Er bestaat dus een sterke godsdienstige belemmering om zich aan te passen aan de “inferieure” cultuur van het immigratieland.

Zoals gezegd zijn mensen groepsdieren. Werkgevers zijn dat ook en willen mensen in dienst nemen die op ze lijken. Vrome islamieten vinden dat ze superieur zijn aan niet-islamieten, zoals verreweg de meeste inboorlingen in West-Europa. Ze voelen en gedragen zich anders dan de inboorlingen. Hierdoor verkleinen de islamieten hun kans op werk sterk, waardoor ze zich gediscrimineerd en benadeeld worden.

Gevolgen van de slechte integratie
In de Verenigde Staten, waar ook veel islamieten wonen, is er een sterke economische prikkel om zich aan te passen. Doet een islamiet dat niet, dan krijgt deze geen baan en dus geen inkomen. Deze prikkel ontbreekt in West-Europa, waar het niet nodig is om te werken om in leven te blijven. Het gevolg is dat er in grote Europese steden parallelle samenlevingen ontstaan van islamieten die zich, af en toe terecht, gediscrimineerd voelen door de inboorlingen. Hierdoor ontstaan er grote netwerken van radicale islamieten, waarin islamitische terroristen als een vis in het water rond kunnen bewegen.

Het aantal jihad-aanvallen in Europa laat een exponentiële toename zien. Wel wordt de effectiviteit van de politiediensten ook steeds beter. Bron: Stratfor
Het aantal jihad-aanvallen in Europa laat een exponentiële toename zien. Wel wordt de effectiviteit van de politiediensten ook steeds beter. Bron: Stratfor

De gevolgen worden duidelijk merkbaar. Het aantal pogingen tot het plegen van jihadistische aanslagen is de laatste jaren exponentieel aan het toenemen. Hoewel het percentage geslaagde aanvallen sterk is gedaald, zie grafiek, liet de exponentiële toename van het aantal pogingen toch tot een netto groei.

Gevolgen
Hoewel de massamedia hun best doen om, in hun termen, iets te doen aan de negatieve beeldvorming over islamieten, zal het toenemende aantal aanslagen de haat jegens buitenlanders in het algemeen en islamieten in het bijzonder doen laten toenemen. In de Nederlandse peilingen is de anti-islamitische Partij Voor de Vrijheid met 18%  van de stemmen nu al de grootste partij en een geslaagde terreuraanslag op Nederlands grondgebied zal de aanhang nog sterker doen groeien. Investeerders zullen zich in toenemende mate terugtrekken uit Europa, wat zal leiden tot toenemende werkloosheid en armoede. Dit alles zal veel politieke energie absorberen en onze economie verlammen.

Hoe lossen we dit probleem op?
Het belangrijkste is dat de islamistische oplossingen voor het inrichten van de maatschappij in diskrediet worden gebracht, zodat intelligente islamieten zich niet meer tot het islamistische gedachtengoed voelen aangetrokken. In feite is de beste methode, dat de media eerlijk en onpartijdig verslag doen over de ontwikkelingen in door radicale islamieten beheerste landen, zoals Egypte, Iran en Saoedi-Arabië. Er zal een einde moeten komen aan het vergoelijken van irrationele ideologieën en haat in naam van religie. Islamieten zullen op hun gezonde verstand moeten worden aangesproken. Tegelijkertijd moet de jeugdwerkloosheid hard worden aangepakt.

Islamisme intellectueel weinig relevant
In feite stelt het islamisme intellectueel weinig voor en is niet in staat samenhangende en coherente antwoorden te geven op de grote levensvragen van nu. Denk bijvoorbeeld over de verhouding tussen de mens en techniek en de toekomst van de mens. Het islamisme is in strijd met empirisch bewijs. Ook is het islamisme pessimistisch, wordt het barbaarse verleden verafgood en de toekomst gevreesd.

Alleen door het intellectuele en morele vacuüm waarin Europa zich op dit moment bevindt, kan een dergelijke intellectueel inferieure ideologie volgelingen werven. Het islamisme is dus in feite een symptoom, een gevolg van het wegvallen van het vooruitgangsbesef en op de wetenschap gebaseerde ethiek. Hiervoor kunnen we de postmodernisten en de cultuurrelativisten van de school-Sartre bedanken.

Europees Peace Corps
De beste oplossing is hiermee een alternatief te bieden voor idealistische jonge mensen, de groep waaronder jihadisten werven. Op dit moment is er een enorm potentieel aan werkloze jongeren, vooral in landen als Spanje en Griekenland.

De hulpbronnen die nu aan het in stand houden van het failliete bankensysteem worden verspild, moeten worden ingezet om deze jongeren nieuwe technieken te laten ontwikkelen voor het oplossen van wereldproblemen als het tekort aan voedsel en schoon drinkwater. Dit zou het karakter kunnen hebben van een werkstageperiode bij gevestigde bedrijven. Als de jongeren merken wat ze kunnen bereiken door het positieve gebruik van wetenschap en technologie, zullen ze de jihad-ideologen doorzien voor wat het werkelijk zijn: bekrompen dogmatici die verblind worden door haat. Hiermee zullen ze de rest van de Europeanen inspireren en zal Europa weer een nieuw gouden tijdperk tegemoet gaan.

Meer informatie
Stratfor

Volgens de Amerikaanse wapenwet is dit het eerste 3d-geprinte vuurwapen, beweert maker HaveBlue.

Vuurwapen geprint met 3D-printer

Voor het eerst is iemand er in geslaagd  een werkend vuurwapen te printen. Althans: dat deel van een vuurwapen wat volgens de Amerikaanse wapenwetten iets een vuurwapen maakt. Downloaden criminelen straks hun vuurwapens?

Voornaamste technische probleem bij printen vuurwapen: de drukkamer, al opgelost door munitie
De enorme kracht van 3D-printers biedt ook voor mensen met kwade bedoelingen de nodige mogelijkheden. De meest succesvolle terroristische aanslagen worden gepleegd met vuurwapens en explosieven: de reden dat er in de meeste landen strenge wapenwetten en wetten op bezit en gebruik van explosieven bestaan. Om een vuurwapen te fabriceren moet het belangrijkste deel van het vuurwapen, de plek waar de explosie plaatsvindt die de kogel op het doel afvuurt, bestand zijn tegen de zeer hoge gasdruk. 3D-printers werken doorgaans met thermoplastische plastics, plastics die smelten bij temperaturen tussen de 100 en 200 graden. Bij de explosie van een patroon komt er een gaswolk vrij met een temperatuur rond de duizend graden of meer. Munitie bestaat uit een metalen hulsel met daarin een kogel en daarachter de explosieven. Dit betekent dat in principe dit metalen omhulsel als de drukkamer dient. In theorie zou je dus ook kogels af kunnen vuren met een plastic geweer, als de hete gassen maar op tijd kunnen ontsnappen voor ze het geweer kunnen aantasten. Plastic vuurwapens rukken overigens op – op dit moment worden er meer plastic dan metalen vuurwapens verkocht.

Volgens de Amerikaanse wapenwet is dit het eerste 3d-geprinte vuurwapen, beweert maker HaveBlue.
Volgens de Amerikaanse wapenwet is dit het eerste 3d-geprinte vuurwapen, beweert maker HaveBlue.

Werkend geprint geweer
Het lijkt erop alsof een wapenenthousiast onder de artiestennaam HaveBlue dit nu daadwerkelijk gedaan heeft. HaveBlue beschrijft hier hoe hij het onderste deel van een werkend vuurwapen uit heeft geprint en hier 200 schoten mee af heeft gevuurd. Er zijn op internet ook meerdere ontwerpen in omloop die op een 3D printer in een vuurwapen kunnen worden omgezet. Voorlopig experimenteerde HaveBlue alleen met de lichte .22 munitie, maar in principe zou bij een steviger constructie 0ok zwaardere munitie kunnen worden afgevuurd.

Wapencontrole nu zinloos geworden: munitie?
In feite wordt het belang van vuurwapens overschat. Een vuurwapen is slechts een soort transportmechanisme waarmee patronen worden klaargezet en geactiveerd. Het werkelijke probleem is munitie. Heeft een crimineel of terrorist eenmaal munitie in handen, dan is het voor de crimineel vrij eenvoudig om hier een wapen bij te fabriceren, bijvoorbeeld met behulp van een draaibank of, nu, een 3D printer. Het is denk ik daarom maar op één manier mogelijk om de verspreiding van vuurwapens tegen te gaan: munitie streng controleren. In feite zou elke doos met patronen uitgerust moeten worden met per patroon een unieke microcode en moeten klanten die munitie kopen, zich identificeren met een paspoort. Uiteraard mogen alleen personen die een wapenvergunning hebben, patronen kopen. Op die manier kan iedere al dan niet afgevuurde patroon geïdentificeerd worden. Dit is een regeling die het liefst wereldwijd, maar in ieder geval in de EU en andere delen van de Europese Economische Ruimte ingevoerd moet worden.

Lees ook
Video: toekomstige criminaliteit en terrorisme

Het nieuwste boekwerkje van het zieltogende terroristennetwerk kent een hoog amusementsgehalte.

Vechten tegen boze geesten

De nieuwste Engelstalige gevechtshandleiding van Al Qaeda, getiteld “Expectations Full”, laat op vaak humoristische wijze zien hoe fundamentalistische islamieten denken.

Het nieuwste boekwerkje van het zieltogende terroristennetwerk kent een hoog amusementsgehalte.
Het nieuwste boekwerkje van het zieltogende terroristennetwerk kent een hoog amusementsgehalte.

Postuum
Samir Khan, op pagina 2 stoer in beeld met een Kalashnikov in de hand, stelde deze folder samen in 2011. Ondertussen maakte een Amerikaanse drone-aanval in Jemen een einde aan zijn leven.

Jihadisten als padvinders
Het boekwerkje schetst een idyllisch, padvinderskampachtig beeld van het bestaan van de jihadstrijders, waarbij de heren zich met allerlei kleinigheden voor elkaar opofferen.
Verder moeten jihadstrijders in spe urenlang op blote voeten lopen, tot bloedens toe, om zo hun conditie en doorzettingsvermogen te trainen. Klaarblijkelijk krijgen de terroristen nogal wat verwende jongetjes op bezoek die in een vroeg stadium afhaken en Khan probeert waarschijnlijk met dit soort beeldende omschrijvingen deze te verleiden tot een “carrière” als levende bom of solo-aanval in het westen. Maa dan mis je natuurlijk wel de cameraderie van de jihadisten, waar hij elders hoog van opgeeft. Wellicht kunnen ze beter bij de Scouting gaan.
Denken aan seksbom met drone in aantocht
Als het nijdig zoemende geluid van een Amerikaanse drone hoorbaar is, moeten de moejahedien denken aan de stromen met wijn (vermoedelijk bedoeld voor bekeerlingen, want hoe wijn proeft weet een fundamentalistische moslim-bij-geboorte als het goed is niet) en de bereidwillige geile dames, de zogeheten hoeri’s, die volgens de islam de strijder die sneuvelt tijdens de jihad in het hiernamaals te wachten staan.
Meer thuisterroristen
De vele, vaak klunzig uitgevoerde aanslagen in islamitische landen waarbij meer islamitische omstanders omkomen dan de gehate ongelovigen, hebben de populariteit van de beweging daar geen goed gedaan. Vandaar de oproep van Khan aan westerse islamieten om de strijd in eigen land aan te gaan. Dat heeft volgens Khan ook het meeste psychologische effect.
Saoedi’s sturen met toverkunst boze geesten
Het boekwerkje wordt absurdistisch als de zogeheten jinn, geesten afkomstig uit het toenmalige Arabische paganisme waar veel islamieten rotsvast in geloven, hun opwachting maken. Volgens Khan maken de Saoedische autoriteiten gebruik van sihr (toverkunst) om de positie van de jihadisten te verraden (vermoedelijk is de gedachte aan een uitgebreid netwerk verklikkers te demotiverend) en hebben ze tovenaars en een heel leger van geesten voor ze werken. Het zou trouwens heel goed kunnen dat Khan gelijk heeft, het Saoedische koningshuis staat bekend om bijgelovige praktijken. Zo zijn er sinds 1990 al meer dan duizend mensen geëxecuteerd wegens hekserij.
Gelukkig, stelt Khan zijn lezers gerust, zijn er ook de nodige geesten die voor de “goede” zaak werken. Met voldoende bezweringsgebeden zijn deze spionage-geesten te verjagen.
Bron (kan ondertussen zijn verwijderd)
Samir Khan, Expectations Full (postuum, 2012)
Volgens Vincent Icke zijn veel politici vermomde buitenaardse reptielen. Als je dat gelooft, is de kans aanwezig dat je de behoefte hebt, met grof geweld de aarde te bevrijden van de buitenaardse indringers.

Verhaal wordt nieuwste Amerikaanse oorlogswapen

Als je heel diep doordenkt over de oorzaak van oorlogen en conflicten, ontstaan deze uiteindelijk uit verkeerde gedachten. Klaarblijkelijk heeft DARPA, de onderzoekspoot van het Amerikaanse leger, dat gedaan. Darpa vraagt nu wetenschappers om een methode te vinden om door propaganda gehersenspoelde terroristen op te sporen en ze met eigen boodschappen te bewerken.

Volgens Vincent Icke zijn veel politici vermomde buitenaardse reptielen. Als je dat gelooft, is de kans aanwezig dat je de behoefte hebt, met grof geweld de aarde te bevrijden van de buitenaardse indringers.
Volgens Vincent Icke zijn veel politici vermomde buitenaardse reptielen. Als je dat gelooft, is de kans aanwezig dat je de behoefte hebt, met grof geweld de aarde te bevrijden van de buitenaardse indringers.

Trend: sociale netwerken en internet maken maatschappij steeds gevoeliger voor snelle vorming van ‘mobs’
Het is nu makkelijker dan ooit om snel een grote groep geestverwanten te vinden en deze te mobiliseren. Vrijwel iedereen zit dagelijks op internet, achter de pc of via een smartphone. Hierdoor is wat eerst bestond uit kleine sociale eilandjes, verandert in een oceaan van sociale contacten, die snel door bepaalde ontwikkelingen opgezweept kan worden. Stel dat er op internet een oproep gedaan zou worden om massaal je geld weg te halen van de banken onder de 146 grootste bedrijven en die onder te brengen bij de lokale Rabo, Triodos en ASN en heel veel mensen dat gaan doen, dan is de chaos voor de gevestigde orde compleet. De oproep van Lakeman om het geld van de bank te halen, was in feite de genadeslag voor DSB.

Dit zijn nog vrij onschuldige voorbeelden. Als een oproep wordt gedaan tot geweld of sabotage en miljoenen mensen geven daaraan gehoor, dan is de chaos compleet. Geen wonder dat de gevestigde orde hier doodsbang voor is, zeker na de Arabische lente, en dat Facebook-oprichter Mark Zuckerberg eregast was van de besloten Bilderberg-ontmoeting in 2011. Als een miljoen New Yorkers besluit dat het is afgelopen moet zijn met Wall Street en de zakenbankiers door de ruiten van het protserige Goldman Sachs hoofdkantoor in de Hudson gooit, dan is het ook fysiek afgelopen met ‘Wall Street’. De machtsvoorsprong die de elite op de “meute” heeft is aan het verdwijnen.

Propagandadetector om zelfontbranders op te sporen
Het programma heet “Narrative Networks”. Door te begrijpen hoe verhalen je geest vormen, hoopt het Pentagon een methode te vinden om uit te zoeken wie ten prooi is gevallen aan gevaarlijke ideeën, aldus een neurowetenschapper die betrokken is bij het project. Stel dat een bepaald kenmerk wordt gevonden waaraan alle gehersenspoelde extremisten voldoen, bijvoorbeeld hun lichaamstaal of stem, dan zouden vliegvelden hiermee alle potentiële terroristen kunnen taggen. Met deze kennis kan het leger ook groepen die vatbaar zijn voor propaganda van terroristen bestoken met zijn eigen antipropaganda.

Verhaal verandert geschiedenis
Verhalen zijn belangrijk in gevoelige situaties, aldus DARPA in een oproep aan onderzoekers om te reageren. Inderdaad heeft het Pentagon een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd met allerlei propagandatactieken. Zo heeft het Amerikaanse leger vlak voor de Golfoorlog naar aanleiding van de inval in Koeweit, verhalen naar buiten gebracht over Koeweitse babies die uit couveuses werden gehaald, zodat deze naar Irak konden worden getransporteerd. Dit verhaal trok de publieke opinie over de streep. Achteraf bleek dit verhaal gelogen.

Veel opstanden breken uit naar aanleiding van een vaak partijdig verteld incident, dat als een vonk in het kruitvat werkt. Zo was het weigeren van een verkoopvergunning aan een Tunesische groentenverkoper, die zichzelf daarna uit protest in brand stak, de directe aanleiding voor de volksopstand in Tunesië (en hiermee van de golf van opstanden in de Arabische wereld).  Een wat ouder voorbeeld: een verhaal, De Negerhut van Oom Tom, waarin Harriet Beecher Stowe uit de doeken deed hoe beestachtig zwarte slaven werden behandeld, was de directe aanleiding voor de anti-slavernijbeweging en daarmee de Amerikaanse Burgeroorlog. Kortom: een verhaal kan een uitwerking als een lawine hebben.

Geen wonder dat het Pentagon deze macht wil leren beheersen en niet alleen de wereldzeeën, maar ook de sociale oceaan wil controleren. Er is alleen een probleem. Wat het Pentagon hiervoor nodig heeft, is een soort internet-stasi. In de DDR werkte dat wel vrij aardig, ongeveer een op de tien Oost-Duitsers werkte voor de Stasi en de gemiddelde DDR-burger sidderde voor de alomtegenwoordige geheime dienst. In een vrij land is het een stuk lastiger om aan informanten te komen, dus het Pentagon moet hiervoor wel computertechniek gebruiken. Computers zijn ook veel gehoorzamer dan mensen. Daarmee kan het totale internetverkeer op subversieve teksten worden gescand.

Effect van vertellingen op de hersenen
DARPA organiseerde al in april 2011 een workshop, getiteld “Neurobiologie van vertellingen“. In de eerste achttien maanden van het programma moeten onderzoekers bestuderen hoe verhalen sociale netwerken infiltreren en onze hersenen beïnvloeden. Eén van de gestelde doelen is: “de functie te verkennen die vertellingen vervullen in het proces van politieke radicalisatie, en hoe deze de keuze voor een actievorm (zoals nietsontziend geweld) beïnvloeden om politieke doelen te bereiken.”

Een chip in je hersenen is de ultieme angst van de liefhebbers van samenzweringstheorieën. Kern van waarheid?
Een chip in je hersenen is de ultieme angst van de liefhebbers van samenzweringstheorieën. Kern van waarheid?

Als de wetenschappers er eenmaal in zijn geslaagd vast te stellen hoe vertellingen inwerken op onze neurochemie, zullen ze technieken ontwikkelen om invloeden van vertelsels te ontdekken. Deze technieken zullen negatieve gedragsuitkomsten voorkomen en positieve gedragsuitkomsten, zoals vertrouwen, bevorderen. Met de hulpmiddelen zullen dus potentiële Breiviks, Mohammed Bouyeri’s en Unabombers worden opgespoord en van het slechte pad worden afgehaald, door middel van de nieuwste neurologische technieken. Meneer Alfonso, u wordt niet van uw land gegooid door een bende ingehuurde boeven omdat een door Cargill ingehuurde politicus uw eigendomsakte heeft verdonkeremaand, maar omdat uw regio zich ontwikkelt en uw overgrootvader dankzij een foutje al die tijd gratis land heeft gehad. Als u nu rustig meekomt in ons busje voor een pijnloze operatie…

In de woorden van een onderzoeker die aan het programma deelneemt: “De overheid probeert al de boodschappen te controleren, waarom dan niet de wetenschap ontwikkelen om dit op een systematische manier te doen?”

In de tweede fase, die ook anderhalf jaar duurt, zal de verzamelde kennis gebruikt worden om “geoptimaliseerde prototype technologieën” te ontwikkelen in de vorm van documenten, software, hardware en apparaten. Bestaande technologie kan al doorgaans onzichtbare gezichtsuitdrukkingen analyseren en de verwijding van bloedvaten en oogpupillen meten. MRI scanners kunnen vaststellen welk deel van je hersenen oplicht als je een “opruiend” pamflet van bijvoorbeeld de Occupy beweging leest.

Onzichtbare scanners
Darpa’s ambities gaan verder. De organisatie wil apparaten laten ontwikkelen die de invloed van verhalen op onmerkbare wijze vaststelt. Denk aan internetfilters, een keyloggertje in je toetsenbord, spionagesoftware in je kekke smartphone of camera’s in openbare gebouwen.

Ben ik nou de enige die dit een behoorlijk akelig vooruitzicht vind? De meerderheid van de samenzweringstheorieën is lachwekkend makkelijk te ontkrachten voor wie een beetje zijn gezonde verstand gebruikt. Veel verhalen zijn dat echter niet, en vervullen juist een nuttige functie. Ze brengen misstanden, doofpotaffaires en machtsmisbruik aan het licht. Politiek is vaak een smerig bedrijf en alleen hoge ethische normen en een strenge controle houdt de misstanden binnen de perken.

De reden dat terroristen geweld gebruiken is domweg dat geweld vaak effectiever is dan praten. Wellicht is het verstandiger, praten te belonen en niet pas te gaan praten als de eerste doden zijn gevallen. Het Nederlandse poldermodel in plaats van het extreem agressieve Amerikaanse model, zeg maar.
En verder: een cursus logisch en kritisch nadenken op school verplicht stellen. Dat heeft natuurlijk wel een nadeel voor het gezag. Ook hun spin wordt zo snel ontkracht….

Lange termijn gevolgen van 11 september

Het is vandaag 11 september 2011, een goede gelegenheid om na te denken over de lange-termijn gevolgen van de meest verwoestende terroristische aanslag ooit.  Hoewel de hoofdverdachte van de aanslagen op 11 september 2001, Osama bin Laden, nu volgens de Amerikaanse overheid dood is, blijven de vragen. Veel mensen denken dat er veel meer achter deze aanslagen zat dan alleen het islamistische netwerk van het Saoedische rijkeluiszoontje. Hebben ze gelijk? Wie profiteerde het meeste van de aanslagen?

De wereld veranderde sterk na 9/11. Wat waren de lange-termijn gevolgen?
De wereld veranderde sterk na 9/11. Wat waren de lange-termijn gevolgen?

De wereld in 2011, vergeleken met tien jaar daarvoor
In 2001 is de oliebaron George Walker Bush na een uiterst dubieuze verkiezingsoverwinning, net een jaar aan de macht als president. Dictator Saddam Hussein, die de scepter zwaaide over de derde olievoorraad ter wereld, zat nog stevig in het zadel. De financiële situatie van de VS was door het ruime gelduitleenbeleid van Greenspan slecht, maar niet dramatisch slecht. Het islamitische fundamentalisme was aan het toenemen, maar werd door maar weinig mensen serieus genomen. Na een bloedige oorlog was ex-Joegoslavië uiteengevallen in een aantal republiekjes. Afghanistan werd sinds kort geregeerd door de taliban, wat door de Amerikanen werd verwelkomd omdat ze orde en rust brachten in het land. Dat dat voor de Afghaanse vrouwen wat minder prettige gevolgen had, interesseerde ze weinig.

Status VS valt snel terug
De voornaamste verandering in de wereld is dat nu anno 2011 de invloed van China en in tweede instantie Rusland, Brazilië en Turkije enorm is toegenomen en die van de VS, maar vooral van Europa sterk is afgenomen. Het voeren van meerdere dure oorlogen (naar schatting kostten de oorlogen in Irak en Afghanistan het land $ 3 000 miljard, een kwart van de staatsschuld in 2011) en het voortdurend lenen om de economie te stimuleren heeft de Verenigde Staten ernstig in de problemen gebracht. Olie is nu schaarser en duurder geworden. Volgens sommigen zagen insiders in de olie-industrie dit al langer aankomen en greep Bush zijn kans om de Iraakse olievelden in handen te krijgen. Daarvoor hoefde je trouwens geen insider te zijn; de Hubbert Peak en het peak oil concept was al langer bekend. Enkele jaren werd de schijn van een goed lopende economie opgehouden door grote hoeveelheden geld in de economie te pompen.

Sommige Amerikanen waren er niet blij mee dat de Europeanen het vertikten veel aan hun oorlogen (die ook in het belang van Europa werden gevoerd) mee te betalen en besloten wraak te nemen. Een disproportioneel deel van de beruchte rommelhypotheken werd, voorzien van een AAA-rating door de drie Amerikaanse creditrating bureaus, doorverkocht aan buitenlandse, voor een groot deel Europese, banken. Zo kwamen ook de banken buiten de VS zwaar in de problemen. Overigens is de situatie van de VS veel benijdenswaardiger dan die van Europa. Het land beschikt in eigen land en in buurland Canada over enorme voorraden niet-conventionele olie, plus uiteraard de enorme zonnige woestijngebieden, waar een veelvoud van de hoeveelheid energie die de VS nodig heeft, naar beneden komt.

Gevaar islamitisch fundamentalisme nu op de kaart
11 september 2001 betekende ook de grote doorbraak voor islamkritische bewegingen. Waar mensen die de islam een agressieve politieke ideologie vinden, voor 11 september een marginaal groepje vormden, werd hun gelijk voor velen aangetoond door deze bloedige aanslagen. Overigens zijn er al sinds het ontstaan van de islam dit soort aanslagen in naam van dit geloof/politieke ideologie gepleegd. De Assassijnen maakten er zelfs hun belangrijkste politieke wapen van. Zonder 11 september 2001 waren Fortuijn en Wilders nooit zo groot geworden. Door islamieten worden er twee coping strategies gehanteerd. De eerste is ontkennen dat de aanslag door islamieten is gepleegd. Hierin staan ze niet alleen. Ook veel anderen geloven dat de aanslagen van 11 september door bijvoorbeeld de CIA zijn gepleegd om zo allerlei dictatoriale wetten door te kunnen drukken en de islam in een kwaad daglicht te kunnen stellen. De tweede strategie is te verkondigen dat de islam dit soort aanslagen verbiedt. Deze claim is op zijn zachtst gezegd omstreden.

Wie zat achter de aanslagen van 11 september 2001?
We weten enkele dingen. Om dergelijke aanslagen als op 11 september 2001 uit te voeren, moeten de daders aan enkele voorwaarden voldoen. De mensen die de aanslagen hebben uitgevoerd waren niet bang om te sterven, kenden weinig respect voor het menselijk leven en werden gesteund door een grote organisatie die ze hielp met de maandenlange voorbereiding.
Er zijn geen materiële beloningen die een mens over kunnen halen om te sterven. Mensen sterven alleen als ze het doel waarvoor ze sterven meer waard vinden dan hun leven. De daders van de vliegtuigkaping wilden dus deze duizenden mensen doden, of zijn onder druk gezet om dit te doen, bijvoorbeeld door het dreigement hun familieleden te doden als ze niet meewerkten.

De eenvoudigste en ook geloofwaardigste verklaring is de officiële lezing: islamitische extremisten. De islam verbiedt weliswaar zelfmoord, maar zelfmoordaanslagen van islamieten en anderen, zoals de Tamil Tijgers, kennen een lange traditie. Zelfs de Nederlandse kapitein Van Speijk pleegde tijdens de Belgische Onafhankelijkheidsoorlog een zelfmoordaanslag. Al Qaeda-terroristen pleegden al eerder zelfmoordaanslagen. De synchroon verlopen meervoudige zelfmoordaanslag was zelfs het ‘huismerk’ van Al Qaeda.

De aanslagen kunnen ook zijn gepleegd door terroristen met een hoger, maar seculier doel. In feite lopen we allen met een doodvonnis op zak, dat afhankelijk van je leeftijd en je gezondheid tussen nu en een jaar of tachtig à negentig wordt voltrokken. Wellicht kan het vooruitzicht de wereldgeschiedenis een beslissende wending te geven voor sommige mensen voldoende reden zijn hun leven op te offeren. Ook hier zijn voorbeelden van.

Manchurian Candidates
In sommige 9/11 samenzweringstheorieën komen zogeheten Manchurian Candidates voor, mensen die zijn gehersenspoeld om bepaalde handelingen uit te voeren. Het bestaan van een effectieve methode om mensen te hersenspoelen is tot op heden niet aangetoond, al komen godsdienstleraren een heel eind.
Wel heeft de CIA omstreden experimenten met als doel, mensen te hersenspoelen, uitgevoerd, het MK-Ultra programma. Hiernaar is door het Amerikaanse Congres onderzoek gedaan.Volgens officiële verklaringen is dit programma stopgezet en zijn verreweg de meeste documenten in opdracht van de toenmalige CIA-chef Helms vernietigd. Ex-CIA agent Victor Marchetti beweert dat de experimenten in het geheim nog steeds doorgaan. Inderdaad worden er de laatste jaren steeds meer ontdekkingen gedaan die wijzen op de sterke invloed van bijvoorbeeld magnetische velden en elektrische prikkels op het brein. Zou een groep gewetenloze CIA-onderzoekers eerder op dit effect zijn gestuit en het verder hebben ontwikkeld? Al is het een minder waarschijnlijke verklaring, de implicaties zijn zo huiveringwekkend dat we dit zaakje maar beter tot op de bodem kunnen uitzoeken.

Lone wolf killers radicaliseren door hun eenzaamheid, aldus forensisch psychologen.

‘Lone wolf killers blaffen niet’

Uit onderzoek van de FBI blijkt dat eenzame killers, zoals  “Unabomber” Ted Kaczynsky, Timothy McVeigh en Anders Breivik, ondanks hun sterk verschillende politieke filosofieën, enkele essentiële persoonlijkheidskenmerken gemeen hebben. Kunnen hiermee toekomstige lone wolf aanvallen voorkomen worden?

Hoe kleiner een terroristische groep, hoe effectiever
Het is uiterst ingewikkeld om een geslaagde terroristische aanslag te plegen. 11 september bleek Al Qaeda’s zwanenzang te zijn.  De reden is logistiek. Om heel veel mensen te vermoorden en grote paniek te zaaien, moet je beschikken over de kennis en expertise om aan de benodigdheden voor een massavernietigingswapen, bijvoorbeeld een zware ammoniumnitraatbom, te komen, dit in elkaar te zetten en af te leveren op de plek van bestemming, dit zonder dat de politie of inlichtingendienst iets ontdekt.

Lone wolf killers radicaliseren door hun eenzaamheid, aldus forensisch psychologen.
Lone wolf killers radicaliseren door hun eenzaamheid, aldus forensisch psychologen.

Letterlijk elke fout is fataal. De aanslag moet met chirurgische precisie worden voorbereid en uitgevoerd. Vooral het risico van onderschepte communicatie en informanten is enorm.  Zo zijn al meerdere islamitische aanslagen voorkomen. De meer intelligente islamieten beseffen dat bloedige aanslagen op burgers hun religieus/politieke overtuiging en de aanhangers daarvan erg impopulair maken. Om die reden tippen ze vaak de politie als er een aanslag dreigt te worden gepleegd.

De meest succesvolle terroristische groeperingen zijn dus erg klein (vaak bestaande uit een of twee gezinnen). Hun communicatie is in de privésfeer en nauwelijks te onderscheppen en het risico op informanten is vrijwel nul. In feite werd Bin Laden pas gepakt toen een koerier (die werd gevolgd omdat hij een bericht van Bin Laden had afgegeven)  naar zijn privécompound ging. Er waren geen informanten in zijn directe omgeving. Toch bleek ook deze constructie dus te kraken.

De ideale grootte voor een terroristische groep is dus in veel opzichten één persoon.

Intelligente, gedisciplineerde einzelgängers
Zoals bij elke misdaad, moet de dader over drie essentiële dingen beschikken. Hij moet een motief hebben, bij moet over de middelen beschikken en over de kennis en discipline om deze tot een geslaagde moordpartij te combineren.
De wens om terroristische aanslagen te plegen wordt ingegeven door een ‘hoger’ doel, zoals de wereldheerschappij van de islam, het voortbestaan van de westerse beschaving, het zogeheten blanke ras of de mensheid als geheel. Dit doel moet de persoon in zijn geheel beheersen. Dit vereist een hoog abstractieniveau, met andere woorden: de man (meestal gaat het hier om mannen) is daarom doorgaans hoogbegaafd. Ted Kaczynski was universitair docent wiskunde. Anders Breivik slaagde er in slechts enkele jaren in honderdduizenden euro’s te verdienen met een eigen bedrijf. Timothy McVeigh was een begaafd programmeur en eersteklas scherpschutter. Ook van islamistische terroristen is bekend dat ze hoogopgeleid zijn en niet uit wanhoop of armoede, maar weloverwogen uit religieus-politieke overtuiging hun slachtpartijen aanrichten.

Een tweede voor de hand liggende vraag is waarom ze besluiten terroristische aanslagen als middel te gebruiken voor hun strijd. Dit wordt verklaard door een andere persoonseigenschap die Kaczynski, McVeigh en Breivik gemeen hebben: hun problemen met het leggen van contacten met mensen. Vermoedelijk scoorden alle drie hoog op de Big Five persoonlijkheidskenmerken introversie, conscientieus zijn en laag op agreeableness, vriendelijkheid. Hieruit ontstaat het sociale isolement.

Gebrek aan sociale contacten blijkt trigger
Voor de meeste mensen is hun sociale omgeving de manier waarop ze invloed hebben op hun leefwereld. Ontbreken die sociale contacten met gelijkgestemde individuen, dan staat voor dit soort individuen een bloedige terreurdaad als enige middel open om hun geldingsdrang door te voeren.

Deze enorme geldingsdrang en discipline die de combinatie van deze drie eigenschappen meebrengt, geeft hen ook de mogelijkheid om alleen, zonder contacten met anderen, foutloos en minutieus alle voorbereidingen te treffen. Breivik, bijvoorbeeld, werd afgewezen door de nationalistische groepen waarmee hij contact zocht.

Inlichtingendiensten kunnen daarom het beste proberen, met infiltranten in dergelijke radicale groepen te achterhalen wie dat soort individuen zijn zodat ze op tijd gestopt kunnen  worden, aldus onderzoekster Kathleen Pucket. Een hond die niet de kans krijgt te blaffen, verandert vaak in een lone wolf, zou je kunnen parafraseren.

Sovjetunie-achtige politiestaat dreigt
Een vervelender gevolg is dat ook mensen die (nog) niets hebben misdaan, preventief in een psychiatrische inrichting worden opgesloten. Zo werd tegen de waxinelichtjesgooier Erwin Lensink, die beweert dat Wilhelmina geen nakomeling is van de geesteszieke Willem III en dus de Oranjes geen wettige troonopvolgers zijn, een zwaardere straf geëist, voorarrest plus TBS (in de praktijk, zeker in het geval waarin het koninklijk huis wordt bedreigd, tien jaar of meer), veroordeeld dan de psychopate vrouwenbeul Saban Baran: zeven jaar met aftrek van voorarrest. Amnesty International noemt zoiets in een ander land een politiek schijnproces en zou Lensink als politiek gevangene adopteren. Niet zo in deze bananenmonarchie. Graag roepen wij in herinnering hoe er in de voormalige Sovjetunie met mensen als Anatoli Sacharov en Vladimir Boekowski werd omgesprongen. Zij werden ook vaak in een psychiatrische instelling opgesloten, omdat hun visie teveel afweek van de Sovjet-partijlijn.

De beste bescherming tegen terrorisme: vrijheid van meningsuiting
De vraag is of het middel – een totalitaire politiestaat als de DDR – dan niet erger is dan de kwaal. Had Breivik zijn ideeën kunnen uiten in een forum van gelijkgestemden, wat de strenge Noorse anti-discriminatiewetten onmogelijk maken, dan was de man waarschijnlijk bijgedraaid. Kortom: vrijheid van meningsuiting is de beste bescherming tegen terrorisme en (dat is getuige de affaire-Oltmans, de affaire-Spijkers en de waxinelichtjesaffaire bitter hard nodig), machtsmisbruik door de overheid. Op dit moment zijn er bitter weinig middelen om een afwijkende mening te ventileren over gevoelige onderwerpen als het koningshuis of het politieke systeem in Nederland.

Bron
Beware the lone wolf radicals, New Scientist, 2011