gender

Mannen willen best huishoudelijk werk doen, maar dan wel betaald, als butler. Bron: Pavillion Agency, https://pavillionagency.com/butlers/modern-day-butler

Toxische mannelijkheid of toxisch feminisme?

De Vlaamse socioloog en “genderexpert’ Katrien van der Heyden baart veel opzien in Vlaamse media met haar stelling, dat toxische mannelijkheid veel leed veroorzaakt. Heeft ze hierin gelijk?

Wat bedoelt Van der Heyden met toxische mannelijkheid?
Volgens Van der Heijden leidt de heersende cultuur, waarin van mannen wordt verwacht dat ze kostwinner, sterk, stoer en succesvol zijn, tot veel leed. Mannen kunnen niet voldoen aan deze norm en worden daarom ongelukkig. Dat uit zich in maatschappelijk ongewenst, “toxisch” gedrag, zoals drugsverslaving, geweldpleging, en het seksueel intimideren (of erger) van vrouwen. Tot overmaat van ramp onttrekken ze zich massaal aan huishoudelijke taken. Dit toxische gedrag komt dan weer voort uit zogeheten toxische mannelijkheid, waar vooral een “groeiend aantal blanke, boze, bange mannen” aan lijden. [1] Dit gedrag is ook voor de man in kwestie zelf schadelijk. Denk bijvoorbeeld aan het negeren van medische klachten (een vriend van mij is mede om deze reden aan stadium 4 longkanker overleden).

“Deze toxische mannelijkheid wordt gekenmerkt door vervreemding en geweld, onterechte privileges en macht. Vervreemding is het resultaat van een levenslange opvoeding om emoties weg te leren duwen, wat ertoe leidt dat allerlei vormen van geweld nog de enige antwoorden lijken op veel vragen. Verder zijn toxische mannen blind voor hun privileges in de samenleving en voelen zich eerder omgekeerd gediscrimineerd door een maatschappelijke beweging die gelijke kansen vraagt voor iedereen. Ze beseffen hoe de samenleving hun macht en privileges in vraag stelt, maar ervaren zelf vooral onmacht in een wereld die steeds complexer en economisch moeilijker wordt.” aldus Van der Heijden. [1]

Mannen willen best huishoudelijk werk doen, maar dan wel betaald, als butler. Bron: Pavillion Agency, https://pavillionagency.com/butlers/modern-day-butler
Mannen willen best huishoudelijk werk doen, maar dan wel betaald, als butler. Bron: Pavillion Agency, https://pavillionagency.com/butlers/modern-day-butler

Klopt deze analyse?
De Noordwesteuropese cultuur, waar de Belgische en Nederlandse cultuur deel van uit maken, kenmerkt zich vergeleken met de menselijke culturele basislijn door relatief grote afstandelijkheid. Een arm om een vriend heen slaan, zoals normaal is in mediterrane, Zuid-Aziatische en Afrikaanse culturen, wordt al gauw gezien als homoseksueel of verwijfd. Er zijn op zich goede argumenten om dit element bij te stellen. Huidhonger is een elementair menselijke behoefte[3], waar vooral alleenstaande mannen tekort aan komen; bij vrouwen onderling is de omhelzing gebruikelijker. Aangezien mede dankzij de #metoo-beweging elke vorm van lichamelijke intimiteit tussen mannen en vrouwen potentieel verdacht is, blijft dan alleen de kameraadschappelijke omhelzing over. Of knuffelen met een huisdier, natuurlijk. Het negeren van medische klachten is niet stoer, maar nogal dom. Als klachten niet over gaan, moet je naar een arts om het probleem te laten verhelpen.

Zoals zo ongeveer overal elders op de wereld met een functionele samenleving – de Caraïbische eilanden waar alleenstaande moeders voor de kinderen zorgen, zijn niet echt als zodanig aan te duiden – wordt van de man verwacht dat hij hoofdkostwinner is. Dat heeft logische, praktische redenen. Mannen zijn lichamelijk sterker. Ze worden niet zwanger, waardoor ze meer tijd hebben om te werken. Ook zijn er emotionele redenen. Anders dan vrouwen, waarvoor doorgaans sociale relaties en kinderen de meeste bevrediging geven, is het gevoel nodig en nuttig te zijn voor mannen het meest belangrijk voor het geestelijk welbevinden. Werk is hier bij uitstek een middel voor. Werk afpakken van een man die opgegroeid is in een westerse cultuur is daarmee een wrede daad. Mannen zijn extreem doelgericht[2] en doelloosheid voelt voor de gemiddelde man als een doodvonnis.

Naar blijkt uit misdaadstatistieken, zijn de meest “toxische” groepen mannen niet afkomstig uit de groep ‘boze blanke mannen’, waarmee Van der Heyden waarschijnlijk de etnisch Vlaamse man bedoelt die stemmen op partijen als Vlaams Belang en N-VA, maar uit Caraïbische en soennitisch-islamitische culturen[4]. In deze groepen is geweldpleging cultureel gesproken eervol.
Het privilege voor mannen, zo het al aanwezig is, is niet bijster groot. Dit blijkt onder meer uit hun lagere levensverwachting en de oververtegenwoordiging van mannen bij marginale groepen als zwervers en verslaafden.

Toxisch feminisme
Door de MGTOW-beweging en andere pro-man activisten wordt gesteld dat het feminisme te ver is doorgeslagen en mannen nu zwaar uitgebuit worden, bijvoorbeeld door ‘affirmative action’ en de wel erg eenzijdige nadruk op de rechten van de vrouw na een scheiding. Hier zit een kern van waarheid in. De levensverwachting van laagopgeleide mannen stagneert, of daalt zelfs zoals in de VS[6]. De maatschappij wordt door de geestverwanten van Van der Heyden voor laagopgeleide mannen steeds meer gefeminiseerd.  Praten en overlegrondes worden steeds belangrijker. Praatberoepen vormen nu al de meerderheid van het werk. Hierdoor gaat voor veel mannen steeds meer van de lol van hun werk af, daar waar de meeste vrouwen praten geweldig vinden. Steeds meer van hun zelfstandigheid, het ‘denkwerk’ wordt afgepakt en overgenomen door hoogopgeleide managers.

Het kernprobleem met feminisme is dat als vrouwen de taken van een man overnemen, er voor mannen weinig meer overblijft. Ook zijn er werkzaamheden waarin mannen gemiddeld beter zijn dan vrouwen, zoals beroepen die weinig contacten met mensen vereisen, veel lichaamskracht, fysieke moed of focus op één doel. Aan de dalende geboortecijfers, nu in België en Nederland ver onder het vervangingsniveau, kan je ook merken dat de werkende vrouw wordt overbelast. De problemen worden nog verergerd, omdat door feministische pedagogen  de anti-autoritaire opvoedingsstijl wordt opgelegd. Dit kweekt onzekerheid bij kinderen, waardoor ze grenzen gaan opzoeken en zo nog voor extra stress zorgen.

Wat moet er dan gebeuren?
Mannen en vrouwen hebben beide sterke en zwakke punten die voor een belangrijk deel aangeboren zijn. Als een man er gelukkig van wordt om thuis te zitten en op de kinderen te passen, en een vrouw om te werken, hebben ze een voor beiden gelukkig makende vorm van samenleven gevonden. Wie zijn anderen dan om zich daarmee te bemoeien? Datzelfde geldt ook voor een omgekeerde rolverdeling. Volwassen mensen moeten zelf beslissen wat ze met hun leven doen, als ze anderen daarmee niet schaden. Een betere oplossing is het invoeren van een zogeheten opvoedersloon, in te houden op het loon van de werkende partner. Hiermee komt er wettelijke erkenning voor het maatschappelijk nut van het grootbrengen van kinderen. Ook moet er belastingaftrek komen voor mensen met kinderen, die de alleenstaande oudertoeslag vervangt. Hoe ze vervolgens de inkomsten en huishoudelijke taken regelen, is aan het gezin zelf.

Omdat voor mannen, en veel vrouwen, werk een absolute noodzaak is om zich gelukkig te voelen, moet er prioriteit komen voor het scheppen van zinvol werk voor laagopgeleiden. Dit kan bijvoorbeeld door de energietransitie en infrastructurele werken versneld door te voeren, waardoor er veel bouw- en constructiewerk ontstaat. Nederland en in mindere mate België moeten zich voorbereiden op de zeespiegelstijging.

Geweldpleging is in onze feminiene cultuur een taboe, in veel andere, meer masculiene culturen minder. Geweld tegen zwakkeren is een taboe dat in ieder geval moet blijven.

Het probleem met het lastig vallen van vrouwen is niet te veel, maar te weinig mannelijkheid. Een geestelijk goed functionerende man heeft geen enkele behoefte aan het aanranden van vrouwen. In plaats van mannen in vrouwen met een piemel te veranderen, zoals Van der Heijden wil, is het beter om te werken aan meer onderlinge kameraadschap en respect voor mannen, zodat hun zelfvertrouwen toeneemt. Ziekelijke narcisten, zoals de huidige Amerikaanse president Donald J. Trump, zijn een uitzondering, niet de regel. Dit soort mannen moet zich laten behandelen door een professional. Het is niet nodig om half België en Nederland naar de feministische maakbaarheidspsychiater te sturen om enkelingen, waarvan het gedrag door de meeste mannen sterk wordt afgekeurd.

Bronnen
1. Toxische mannen is een trend in de samenleving die veel leed veroorzaakt, K. van der Heijden in Knack.be, 2018
2. Men more likely to achieve targets if they set goals, University of Leicester Press Office, 2015
3. Tiffany Field, American Adolescents Touch Each Other Less and Are More Aggressive toward Their Peers as Compared with French Adolescents, Adolescence, 2018
4. N.J. Baas, lmmigratie en criminaliteit in acht West-Europese landen – Een literatuurverkenning, 1998
5. Hoeveel daklozen zijn er in België?, armoedebestrijding.be
6. A shocking decline jn American life expectancy, The Atlantic, 2017

De toekomst van vrouwen en mannen

Zullen de traditionele seksen blijven bestaan in de toekomst? En hoe veranderen de verhoudingen tussen mannen en vrouwen?

Waarom zijn er twee geslachten?
Veel soorten die alleen uit vrouwtjes bestaan, gedijen prima. Een soort met alleen maar vrouwtjes, zoals de New Mexican Whiptail-hagedis hoeft geen energie te steken in mannetjes en seksuele rituelen. Dat maakt de kans op overleven iets groter. Toch kennen bijna alle meercellige (en het grootste deel van de eencellige) soorten seks en er wordt veel energie gestoken in de voortplanting. De reden hiervoor is parasitisme. Parasieten evolueren om zoveel mogelijk voeding aan de gastheer te kunnen onttrekken. De gastheer evolueert ook, om beter bestand te worden tegen de listen en lagen van de parasiet. Alleen, voor evolutie heb je seks nodig, dus mannen. Kortom: dankzij parasieten zijn er mannen. Of, wat dat betreft, mensen. Dus wees als man maar dankbaar voor die vervelende mug. Zonder haar waren we er waarschijnlijk niet. Overigens vinden veel feministen mannen ook vervelende parasieten, en misschien zijn we dat ook wel, maar dat even terzijde.

Mannen steeds minder nodig
Mannen zijn in enkele dingen gemiddeld beter dan vrouwen. Uiteraard zijn er genoeg vrouwen die de meeste mannen op deze onderwerpen overtreffen, maar hier hebben we het over een gemiddelde trend.theethicsofr

Mannen hebben een grotere lichaamskracht (waarbij vrouwen een groter uithoudingsvermogen hebben), zijn iets beter in logisch-rationele taken dan de gemiddelde vrouw, hebben een groter ruimtelijk inzicht en agressiviteit. Dit was de reden dat vroeger mannen meer werden gewaardeerd dan vrouwen. Mannen waren hard nodig als landarbeiders, beschermers, vechters, vakmensen en geleerden.

Het vervelende, voor mannen althans, is dat ze de afgelopen eeuwen precies datgene hebben uitgevonden om zichzelf overbodig te maken. Denk aan motoren die sterker zijn dan een mens, computers, ontwerpsoftware, drones en dergelijke. Dat, terwijl de vraag naar specifiek vrouwelijke sterke punten, zoals netwerken, verzorgen en praten, gelijk is gebleven. Pas nu komt dat een beetje. Kunstmatige inseminatie is al tientallen jaren een feit, maar kunstbaarmoeders zijn er nog steeds niet. Agressiviteit is niet erg nuttig, tenzij in de politiek.

In de toekomst weer gelijkgetrokken
Toch is er ook goed nieuws voor mannen. Er komen steeds meer en betere seksrobots. De ultieme behoefte van veel mannen, een gewillig jong en soepel vrouwenlichaam dat niet zeurt over hoofdpijn of eerst-een-romantisch-avondje, wordt hierdoor bevredigd. Iets verder in de toekomst, na 2040 schatten we ongeveer, wanneer we een hybride lichaam vormen met nanobots, wordt het mogelijk om van geslacht te veranderen.
Dus kan je als man geen date scoren, of, als vrouw, heb je even genoeg van al die opdringerige heren? Of willen jullie de rollen voor een keer omdraaien? Dan verander je toch gewoon je sekse. Een kwestie van het aanpassen van configuratie van nanobots en de zenuwbanen. Dus in de toekomst zullen er niet echt meer mannen en vrouwen zijn. Geslacht wordt dan een rol. Waarschijnlijk zullen er dan ook allerlei creatieve nieuwe geslachten komen. Slakken zijn ook hermafrodiet. Waarom mensen niet?

 

Vernietigt feminisme de westerse beschaving?

Volgens het feminisme moeten vrouwen dezelfde rechten en plichten hebben als mannen. In de loop van de vorige eeuw en het eerste decennium van deze eeuw, werd het feminisme steeds invloedrijker. Omdat mannen in het publieke leven de leidende sekse waren, kwam dit er op neer, dat vrouwen mannenrechten (en -plichten) kregen. In onderstaande video een uitermate omstreden analyse, die je in de main stream media niet te horen zult krijgen.

De videoblogger baseert zich op de antropoloog Joseph Daniel Unwin (1895 — 1936), die stelde dat alleen maatschappijen die geleid worden door een hiërarchie van mannen, en een monogame, seksueel ingeperkte samenlevingsvorm kennen, culturele toppen bereiken. Monogamie en het gebrek aan seksuele vrijheid zou hiermee het succes van de westerse beschaving tot nu toe verklaren. Deze monogamie is vooral onder jonge vrouwen steeds meer in verval. De auteur wijt het verval van de westerse beschaving ook aan het linkse kiesgedrag van vrouwen. Daardoor stimuleren ze, stelt “Black Pigeon”, zelfhaat en  de import van agressieve vreemdelingen (waarbij de auteur de massale immigratie in 2015 e.v. in Europa als voorbeeld aanhaalt). Dit komt dan weer door de biologisch ingeprogrammeerde neiging van vrouwen om zich minder verbonden te voelen met de eigen groep en vooral op zoek te gaan naar een sterke, dominante man, aldus de videoblogger.

Politieke invloed vrouwen niet per definitie een probleem
Ik denk, anders dan de auteur van deze video, dat politieke invloed van vrouwen op zich niet bedreigend is voor een beschaving. Enkele van de succesvolste vorsten, denk aan Elizabeth I van Engeland en tsarina Catharina I van Rusland, waren vrouwen. Al maakten deze uitgebreid gebruik van mannelijke adviseurs. Wel denk ik dat hij een geldig punt maakt wat betreft monogamie. Samenwerken betekent dat je bereid bent concessies te doen voor het grote geheel. Grote projecten en bouwwerken zijn mogelijk, omdat duizenden mensen bereid waren een deel van hun ambitie opzij te zetten om het project werkelijkheid te laten worden. Hierbij past een man die in de pick up artist wereld wordt aangeduid als ‘beta male’. Deze mensen leveren een deel van hun levensgeluk in omdat hiermee de mogelijkheden van de maatschappij als geheel worden vergroot. Dit kon alleen, omdat er in deze maatschappijen monogamie heerste. Dit perkte de seksuele competitie tussen mannen in, waardoor ze hun energie konden richten op werk en hun gezin.

Verval monogamie als oorzaak 
Vrouwen voelen zich seksueel doorgaans het meeste aangetrokken tot zelfverzekerde mannen met veel status en hulpbronnen, zoals geld. Dit is een minderheid van enkele procenten van alle mannen. Deze ‘alpha males’ krijgen overvloedige vrouwelijke aandacht, terwijl beta males met moeite één partner krijgen en omega males, de verschoppelingen, geen. In een monogame samenleving  komt bijna iedere man aan zijn trekken en geen vrouw hoeft haar man te delen met een andere vrouw. Althans: publiek. Uiteraard blijft een zekere mate van overspel e.d. bestaan. Het aantal omega males in monogame samenlevingen is klein, rond de tien procent. Dat maakt monogame samenlevingen stabiel en prettig om in te leven. Dat is in polygame samenlevingen, met tot veertig procent omega males, wel anders. Tegenwoordig is dit zowel in het westen als in Japan in hoog tempo aan het veranderen. Tot veertig procent van de Japanse mannen is ‘graseter’, een eeuwige vrijgezel die wegvlucht met een virtuele vriendin. De Japanse vrouwen zoeken hun seksuele heil bij getrouwde rijke mannen. Hier vindt deze ontwikkeling ook plaats. Het gevolg is dat de seksuele competitie toeneemt en de onderlinge solidariteit van mannen, de backbone van de maatschappij, afneemt.

B5kYQFLCAAAlDss-500x500

 

Tom Neuwirth, beter bekend onder artiestennaam Conchita Wurst, doorbreekt de culturele barrière tussen vrouw en man. Wordt dit in de toekomst gewoon? - Wikimedia Commons

Hoe zou een toekomst zonder mannen en vrouwen er uit zien?

We worden allen geboren als vrouw of man. Met slurfvormig aanhangsel, of met lichaamsopening. Welk geslacht we hebben, bepaalt voor een groot deel hoe de rest van ons leven eruit komt te zien. Binnen een jaar of dertig, als we Kurzweil en andere ‘singularitarians’ moeten geloven, is ons lichaam een cluster van nanorobots en menselijk weefsel.

Een van de gevolgen is, dat we dan kunnen ervaren hoe het is, om bijvoorbeeld een kind te baren. Of in het lichaam van het andere geslacht te zitten en in dat lichaam de liefde te bedrijven. Het zal veel gemakkelijker zijn dan nu, om van geslacht te veranderen. Tijdelijk, of voor altijd. Hoe zou onze maatschappij er dan uit zien?

Tom Neuwirth, beter bekend onder artiestennaam Conchita Wurst, doorbreekt de culturele barrière tussen vrouw en man. Wordt dit in de toekomst gewoon? - Wikimedia Commons
Tom Neuwirth, beter bekend onder artiestennaam Conchita Wurst, doorbreekt de culturele barri̬re tussen vrouw en man. Wordt dit in de toekomst gewoon? РWikimedia Commons

Vrouwen zijn in relaties vaak dominant, stelt dailymail.co.uk.

Wat als de rollen tussen mannen en vrouwen omgedraaid zijn?

Hoewel vrouwen en mannen nu voor de wet gelijk zijn, zijn seksisme en dergelijke nog schering en inslag.
In deze korte Engels ondertitelde Franse film van Eléonore Pourriat, wordt een man behandeld zoals helaas nog geregeld vrouwen overkomt.

Mannen hebben een natuurlijke voorsprong op vrouwen omdat ze groter en sterker zijn. Van de twee seksen zijn ze echter ook het meest misbaar. Biologisch gezien zijn er maar weinig mannen nodig. Enige bescheidenheid zou veel mannen dus sieren. Aan de andere kant: het zijn wel de mannen die het gevaarlijkste werk doen en hun leven op het spel zetten als een horde agressievelingen ons knusse landje wil binnenvallen. Maar, die agressievelingen zijn weer andere mannen.

Vrouwen zijn in relaties vaak dominant, stelt dailymail.co.uk.
Vrouwen zijn in relaties vaak dominant, stelt dailymail.co.uk.
Vogels doen het voor een belangrijk deel zo goed, omdat bij veel soorten het mannetje het wijfje intensief bijstaat bij de broedzorg. Bron: Wikimedia Commons

De overbodige sekse

Het geheim van ons succes als soort ligt voor een groot deel in het oogsten van het door andere soorten onbenutte potentieel van mannetjes. Hoe kunnen we met kennis van de biologie onze samenleving succesvoller maken?

De harde waarheid over mannen en vrouwen
De mannen onder onze lezers, reageerders en bijdragers hoeven zich geen illusies te maken. Zij, die ongeveer de helft van alle mensen uitmaken, zijn biologisch gezien voor het grootste deel overbodig. Zoals het voorbeeld van Ismail ibn Sharif en andere kampioen-kinderverwekkers bewijst, zijn er maar een paar procent mannetjes nodig om voor alle voortplantingsnoden van de menselijke soort zorg te dragen. De rest is puur dood vlees, dat kostbare hulpbronnen verspilt. Ons nut bestaat slechts uit onze gonaden en de enkele seconden, waarin de inhoud daarvan in een bereidwillige vrouw wordt geloosd. Althans, zo willen de feministen ons wijsmaken. Maar klopt dat wel? Of is ook de meerderheid van de mannen, die alleen kinderen heeft met zijn levensgezellin, waardevol?

Vogels doen het voor een belangrijk deel zo goed, omdat bij veel soorten het mannetje het wijfje intensief bijstaat bij de broedzorg. Bron: Wikimedia Commons
Vogels doen het voor een belangrijk deel zo goed, omdat bij veel soorten het mannetje het wijfje intensief bijstaat bij de broedzorg. Bron: Wikimedia Commons

De rol van de man bij de meeste soorten
Bij de meeste groepsvormende zoogdiersoorten en enkele vogelsoorten en reptielensoorten vormen mannetjes, of een groep broers, permanente of tijdelijke harems van meerdere vrouwtjes, waar ze kinderen bij verwekken. Bij deze harems horen territoria, waarbinnen andere mannetjes niet welkom zijn. De andere mannetjes leiden een marginaal, zwervend bestaan en loeren op een kans om een harem over te nemen. Bij de meeste vogelsoorten, daarentegen, leveren mannetjes actieve broedzorg. Ze assisteren hun vrouwtje fulltime om de gezamenlijke jongen groot te brengen. Deze benadering is succesvol: het aantal vogelsoorten steeg tot het ontstaat van de moderne mens nog steeds gestaag, waar het aantal zoogdiersoorten al sinds het Oligoceen afneemt.

Waarom worden er toch vijftig procent mannetjes geboren?
bij alle gewervelde dieren, zeker bij alle zoogdieren, ligt het percentage mannetjes rond de 50%. De reden hiervoor is simpel. Voor elke paring is er een mannetje en een vrouwtje nodig. Als er een overschot aan mannetjes bestaat, is het genetisch gunstiger om te investeren in een vrouwtje. Als er een overschot aan vrouwtjes bestaat, zal een mannetje juist meer dan gemiddeld nakomelingen krijgen. Om die reden ligt het aantal mannetjes en vrouwtjes doorgaans even hoog. Kortom: er is een duidelijke biologische reden waarom de sekseratio is zoals hij is. We kunnen er dus maar beter mee leren leven.

Monogame samenleving superieur
Uit sociologisch onderzoek naar monogame en polygyne gezinnen, blijkt dat kinderen die deel uitmaken van een polygyne gezin, over het algemeen slechter verzorgd worden. Ook is er sprake van verspilling van hulpbronnen. Er bestaat in een polygyne samenleving, zoals veel islamitische samenlevingen, veel competitie tussen mannen en een grote machtsafstand, waardoor deze samenlevingen vaak worden geteisterd door geweld. Dit is ook een van de redenen, waarom polygyne samenlevingen onder de voet zijn gelopen door de monogame westerse samenleving. In een monogame samenleving hoeft niet voortdurend om vrouwen gevochten te worden,  waardoor mannen beter kunnen samenwerken. Dit maakt deze samenlevingen stabieler.

Militair voordeel polygyne samenleving verdwijnt
Ook worden deze samenlevingen rijker. Immers, mannen stoppen hun geld in hun gezin in plaats van in het verwerven van een nieuwe vrouw. Ook is het voor mannen niet meer nodig, om vrouwen te onderdrukken, maar werken mannen en vrouwen samen. Er bestaat geen wrijving tussen bijvrouwen, wat in polygyne relaties een grote bron is van psychische klachten bij vrouwen, en hierdoor ook hun kinderen[1][2], maar alleen een stabiel monogaam gezin. Daardoor worden menselijke hulpbronnen in monogame samenleving veel beter benut dan in polygyne samenlevingen. Dit weegt ruimschoots op tegen het marginale voordeel van het verwekken van meer kinderen en kanonnenvoer in een polygame samenleving, omdat alle vruchtbare vrouwen bevrucht worden. De legers van technisch ontwikkelde landen zijn zo overweldigend sterk, dat ze binnen enkele dagen het leger van een minder ontwikkeld land kunnen wegvagen, hoe groot dat ook is in aantal. Gesteld dat de honderdduizenden tot miljoenen doden die een effectieve militaire oplossing met zich meebrengt, acceptabel worden geacht. Alleen omdat de taliban zich onder de burgerbevolking konden verschuilen, en de Amerikanen niet bereid veel doden onder de burgerbevolking voor lief te nemen, hielden ze stand.

Bronnen
1. Mariam Sultan Abdulla al-Shamsi  & Leon C. Fulcher, The impact of polygamy on United Arab Emirates’ first wives and their children, International Journal of Child & Family Welfare, 2005
2. Alean al-Krenawi en John Graham, A Comparison of Family Functioning, Life and Marital Satisfaction, and Mental Health of Women in Polygamous and Monogamous Marriages, International Journal of Social Psychiatry, 2006

mgtow mancave

MGTOW: steeds meer mannen zeggen vrouwen vaarwel

Steeds meer ‘men go their own way’. MGTOW, een in de VS explosief groeiend fenomeen. In Japan zie je ze terug als de ‘graseters’, zestig procent van alle mannen onder de veertig, die zich vermaken met virtuele vriendinnetjes in plaats van meisjes. Wat is de oorzaak van de steeds verder om zich heen grijpende opstand van de mannen?

Aanleiding voor MGTOW-beweging: leven voor mannen harder dan voor vrouwen

De leidende posities in deze wereld, het bezit en het inkomen staan in grote meerderheid op naam van mannen. Toch voelen veel Westerse mannen zich bepaald niet gelukkig. Dit komt, omdat de verdeling van macht en inkomen onevenwichtig is. Er is veel meer verschil tussen het inkomen van rijke en arme mannen, dan tussen het inkomen van rijke en arme vrouwen. Ook is de druk op mannen om te slagen veel hoger dan op vrouwen. Het werk dat mannen doen is gemiddeld gevaarlijker dan het werk, dat vrouwen doen.

mgtow mancave
Een man cave is een vrij milde uiting van de MGTOW beweging en eigenlijk van alle tijden.

We zien daarom dat er niet alleen vooral mannen aan de top van de maatschappij staan, maar ook vooral mannen leven als zwerver, als drugsverslaafde of verschoppeling. Mannen sterven bijna altijd eerder dan vrouwen. Ook is de baanzekerheid voor mannen meestal lager dan voor vrouwen, omdat mannen meestal in meer riskante, conjunctuurgevoelige bedrijfstakken werken.

Vrouwen zijn doorgaans hypergaam, met andere woorden, willen een man met een hogere sociale status en meer inkomen dan zij.Voor mannen met topposities of met een zeer aantrekkelijk uiterlijk, hooguit 7% van de bevolking, is het daarom makkelijk om veel vrouwen in bed te krijgen, iets dat veel mannen belangrijk vinden. Voor de meeste mannen, de bèta-mannen, is dit niet weggelegd.

Laat staan voor omegamannen voor wie er zelfs geen mercy fuck in zit. Zelfs voor een heel lelijke vrouw is het daarentegen niet erg moeilijk om aan de man te komen, zeker voor een eenmalige sekservaring. Kortom: voor de alfamannetjes van de elite is de wereld een feest. Voor de gemiddelde man, en zeker voor de verschoppelingen, is het leven heel wat minder prettig. Zeker na een scheiding.

De 5 graden voor MGTOW’s

Graad 0: Situational awareness
Mannen in dit stadium, volgens de MGTOW beweging, zijn zich bewust van het man-discriminerende karakter van de maatschappij, maar leggen zich hierbij neer. Ze denken in staat zijn om te ontsnappen aan bijvoorbeeld een rip-off deal bij scheiding.

Graad 1: Het afwijzen van lange termijn relaties met vrouwen
De MGTOW verwerpt alle vormen van langdurige relaties met vrouwen, inclusief maar niet alleen vrouwen, samenwonen, het zorgen voor de kinderen van een alleenstaande vrouw; kortom welke actie dan ook, die ertoe leidt dat hij door een rechtbank kan worden veranderd in een melkkoe voor de dame in kwestie.

Graad 2: Het afwijzen van korte relaties met vrouwen
De MGTOW verwerpt alle vormen van persoonlijke relaties met vrouwen, inclusief dating, one-night stands,vriendschappen etc. Elk contact met onbekende vrouwen blijft zakelijk en professioneel. Hiermee voorkomt de MGTOW dat hij wordt aangeklaagd wegens aanranding of ongewenste seksuele intimiteiten.

Graad 3: Onttrekking aan de economie
De MGTOW weigert om meer te produceren dan strikt noodzakelijk is voor zijn individuele overleving. Hij zal zoveel mogelijk zwart werken om belastingheffing te voorkomen. Hij doet zijn best om in de laagste inkomens goed vallen zonder dat hij daarmee zijn levensplezier geweld aandoet.

Graad 4: De maatschappij verwerpen
De MGTOW verdwijnt geheel uit de maatschappij. Hij minimaliseert het contact met de mainstream en probeert zijn eigen doelen te bereiken met zijn eigen middelen. Hij wordt als het ware onzichtbaar, hij bestaat niet meer. Sommigen blijven in de stad wonen, anderen trekken de wildernis in of verlaten het land.

Leven zonder vrouwen

Veel mannen zijn het daarom beu een vaste relatie met een vrouw te hebben, laat staan een huwelijk, of om kinderen te krijgen, de rol die de maatschappij aan mannen oplegt. Sommige van deze mannen bekwamen zich in de kunst van het met speciale technieken vrouwen versieren voor korte dates (pick up artist), anderen onttrekken zich helemaal aan de omgang met vrouwen, of zijn gewoon schaamteloos selectief bij het vinden van een partner. Ook doen ze er alles aan om zo min mogelijk belasting te betalen. Deze levensstijl, MGTOW, komt erop neer dat mannen kiezen voor hun eigen weg in de plaats van de weg die de maatschappij oplegt. Dit, omdat zij vinden dat de maatschappij mannen discrimineert en onderdrukt. Zij roepen hun medemannen op om de “rode pil” te slikken en te ontsnappen aan de schijnwereld van “The Matrix”.

Discussie MGTOW

Mijn persoonlijke mening: in de VS en Japan ben je als bètaman, laat staan omegaman, inderdaad de sigaar, maar gelukkig heerst hier in Nederland meer sociale gelijkheid dan in bijvoorbeeld de VS en Japan. Daardoor hebben hier ook bèta- en omegamannen nog een vrij redelijk leven. Ook zijn partnerloze moeders met jonge kinderen met handen en voeten gebonden en is hun lot ook niet te benijden, weet ik van vriendinnen. Vooral niet als ze geen alimentatie ontvangen.

Vandaar waarschijnlijk dat deze beweging hier minder populair is dan in de VS. Wel heb je in Nederland enkele weinig rechtvaardige regelingen, zoals de plicht voor de meestverdienende ex om de bijstandsuitkering van de minstverdienende te  betalen. Ook kan je jezelf vraagtekens stellen bij de extreem lange duur van partneralimentatie.

Dit soort wangedrochten moeten er uit; tot die tijd is gaan trouwen domweg niet verstandig.
Deze maatschappij is mijns inziens onrechtvaardig en ziek, en er zijn gegronde redenen om je hieraan te onttrekken, maar laten we dat dan samen doen, mannen én vrouwen, en ons en onze kinderen bevrijden van een leven als melkkoe van de elite.

Bronnen
Website van mgtow.com

Stephanie Kwolek ontwikkelde door een onconventionele inval de sterkste vezel in mensenheugenis.

Vrouwelijke uitvinders

Vrouwen maken de helft van de wereldbevolking uit, maar erg veel bekende vrouwelijke uitvinders zijn er niet. Koren op de molen van vrouwenhaters, maar in feite blijken vrouwen verrassend veel uitvindingen gedaan te hebben. Denk aan de cirkelzaag en het Melitta koffiefilter. Hier kregen ze echter zelden credit voor, omdat tot begin vorige eeuw in de westerse wereld getrouwde vrouwen geen eigen bezit mochten hebben.

Hier een kort overzicht van belangrijke uitvindingen door vrouwen.

Cirkelzaag – Tabitha Babbitt (jaren tien negentiende eeuw). Babbitt leefde in een egalitaire, maar celibataire Quakers gemeenschap in de Verenigde Staten. Ze zag haar mannelijke collega’s ploeteren met handzagen en bedacht: dat kan slimmer. In die tijd was de stoommachine nog maar net uitgevonden, dus Babbitt gebruikte haar spinnerswiel om de cirkelzaag mee aan te drijven. Had Babbitt een eeuw eerder in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden geleefd, dan hadden houtzaagmolens met cirkelzagen wellicht de toekomst van Nederland als zeemacht verzekerd.

Stephanie Kwolek ontwikkelde door een onconventionele inval de sterkste vezel in mensenheugenis.
Stephanie Kwolek ontwikkelde door een onconventionele inval de sterkste vezel in mensenheugenis.

Lichtkogels – Martha Coston (vijftiger jaren negentiende eeuw). Voor de uitvinding van radiocommunicatie konden schepen alleen door lichtsignalen met elkaar communiceren. Martha Coston, de weduwe van Benjamin Coston, vond in de nalatenschap van haar man een ruwe, niet werkende beschrijving van het concept van een lichtkogel. Decennia van ploeteren en experimenteren volgden, waarna een vuurwerkshow in New York haar de langgezochte oplossing voor heldere signaalkleuren bracht.  Ze vroeg en kreeg patent – op naam van haar overleden echtgenoot, want vrouwen mochten geen bezittingen hebben. Ze verkocht de gebruiksrechten voor haar patent aan de Amerikaanse marine, die haar maar een schijntje betaalde van het geld waar ze recht op had, vermoedelijk omdat ze een vrouw was. Gelukkig bleken de internationale licentienemers alsmede zakelijke Amerikaanse klanten riderlijker, waardoor ze toch nog redelijk bemiddeld kon leven. Haar uitvinding heeft duizenden mensen het leven gered.

Afwasmachine – Josephine Cochrane (einde negentiende eeuw). Josephine Cochrane was erg rijk en kon haar afwas dus door dienstboden laten doen. Helaas sprongen deze niet erg zorgvuldig om met haar geliefde porselein. Gefrustreerd besloot ze een mechanische oplossing te vinden voor haar probleem. Met succes. De al eerder uitgevonden afwasmachine was weinig praktisch, maar Cochrane pakte het systematisch aan. Ze ontwierp de bekende rekken en de roterende sproeikop, die de borden en kopjes schoonspoelt. Haar vrienden en vriendinnen waren diep onder de indruk en bestelden extra exemplaren bij haar. Ook restaurants schaften het apparaat massaal aan omdat ze hiermee veel personeel konden besparen. De gemiddelde heer des huizes wilde er niet aan – dat kon moeder de vrouw immers ook zelf wel. Dat veranderde pas toen in de jaren vijftig steeds meer vrouwen gingen werken.

Kernsplijting – Lise Meitner – jaren dertig twintigste eeuw. Vrouwenhaters: opgelet, dit is jullie kans om elke discussie mee te winnen. Een vrouw is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van zowel kernenergie als de atoombom. Lise Meitner was de eerste vrouwelijke hoogleraar natuurkunde in Duitsland. Als jodin was ze niet erg populair bij de nazi’s, maar door haar Oostenrijkse nationaliteit ontsnapte ze aan zuiveringsmaatregelen. Als eerste realiseerde ze dat de enorme hoeveelheden energie die bij radioactief verval ontstaan, het gevolg zijn van de omzetting van massa in energie, de bekende formule E=MC^2.  Meitner voorspelde dat er een kettingreactie zou ontstaan als uraniumkernen met neutronen zouden worden gebombardeerd en dat hieruit zowel heel veel energie kon worden gewonnen als een verschrikkelijk massavernietigingswapen kon worden gefabriceerd. Een race tussen de nazi’s en de Amerikanen ontstond als gevolg, die uiteindelijk door de Amerikanen werd gewonnen.

Nystatine – Rachel Fuller Brown and Elizabeth Lee Hazen (jaren veertig twintigste eeuw). Brown en Hazen werkten beide voor de Newyorkse afdeling van de Amerikaanse federale gezondheidsdienst. Anders dan de toevallige ontdekking van bijvoorbeeld penicilline, zochten beide vrouwen systematisch en proefondervindelijk naar een schimmeldodend medicijn. Hiervoor gebruikten ze grondmonsters, die door Hazen in New York City werden getest op activiteit tegen schimmels. Positief testende grondmonsters stuurde ze door naar Brown in Albany, die ze uitkamde op aanwezige organismen. Zodra Brown een kandidaat had gevonden, stuurde ze deze terug naar Hazen die de test verifieerde. De meeste ontdekte middelen bleken giftig voor mensen, tot het tweetal in 1950 op een effectieve, overigens ook behoorlijk giftige, stof stuitte. Ze besloten deze naar de staat New York te noemen, vandaar de naam nystatine. Dit bleek de eerste effectieve behandeling tegen gist- en schimmelinfecties, een tot dan toe bijna onbehandelbaar medisch probleem. Beiden weigerden elke persoonlijke beloning voor hun werk, dat vermoedelijk toch duizenden levens heeft gered.

Tipp-Ex – Bette Nesmith Graham (vijftiger jaren  twintigste eeuw). Wie nog met een ouderwetse typemachine heeft gewerkt weet wat voor een ellende typfouten zijn. Bette Graham, die haar middelbare school niet af heeft gemaakt, werkte als secretaresse bij een grote Texaanse bank. Een erg goede typiste was ze niet, waardoor ze na een verkeerde aanslag vaak haar werk moest weggooien. Ze wist dat schilders hun mislukte werk overschilderen, en kwam zo op het idee om dat ook met getypte tekst te doen. Ze ontwikkelde een mengsel van tempera verf met kleurstof die, na veel experimenteren, het brouwsel exact de kleur gaf van het papier. Haar collega’s waren razend enthousiast. Haar baas wat minder, dus ontsloeg hij haar. Graham zat hier niet meer mee, want ze vroeg en kreeg patent en werd multimiljonair met haar Liquid Paper.

Eerste compiler en de programmeertaal COBOL – Grace Murray-Hopper (vijftiger jaren twintigste eeuw). Hopper, een van de eerste vrouwen bij de marine, kreeg de opdracht de Harvard Mark I computer te programmeren. Ze schreef een handleiding die door veel mensen na haar werd gebruikt. Ze ontwikkelde ook de eerste compiler ter wereld, een programma dat high-level programmeercode omzet in door de computer leesbare machinecode, en ontwikkelde later de programmeertaal COBOL, waarop in de jaren tachtig en negentig van de twintigste eeuw ongeveer tachtig procent van de bank- en verzekeringswereld, alsmede de softwarebackbone van grote bedrijven draaide. COBOL dwingt programmeurs tot gestructureerd werken, waardoor veel mannelijke programmeurs de taal haten, maar wel veel minder ‘bugs’ (term uitgevonden door Hopper) creëren.

Kevlar – Stephanie Kwolek (zestiger jaren twintigste eeuw).  Kwolek wilde bijklussen bij chemiegigant DuPont om voor haar studie medicijnen te betalen. Ze bleef echter hangen en in 1961 stuitte ze op een polymeer, die zich niet vertalkte in alle richtingen, maar keurig rechte ketens vormde. Ze vermoedde dat dit wel eens een zeer sterke substantie kon zijn en kreeg – na heel wat soebatten – de operator van een spinmachine zo ver dat deze haar brouwsel in vezelvorm zou proberen te spinnen. Dit lukte en het resultaat vormde veruit de sterkste vezel tot dusver, vijf keer zo sterk per kilogram als staal. Kevlar is spreekwoordelijk sterk en wordt verwerkt in kogelwerende vesten en reddingskabels.

Het vrouwelijke lichaam vertoont veel meer seksuele kenmerken dan het mannenlichaam, kortom: is er voor gemaakt om de aandacht te trekken.

Schoonheid en seksisme

Zijn vrouwen die veel aandacht aan hun uiterlijk besteden slachtoffers van een patriarchale cultuur, zoals feministen en islamisten beweren?

Het vrouwelijke lichaam vertoont veel meer seksuele kenmerken dan het mannenlichaam, kortom: is er voor gemaakt om de aandacht te trekken.
Het vrouwelijke lichaam vertoont veel meer seksuele kenmerken dan het mannenlichaam, kortom: is er voor gemaakt om de aandacht te trekken.

Waarom kent het vrouwenlichaam meer seksuele kenmerken dan het mannenlichaam?
In tegenstelling tot de meeste diersoorten, waar het mannetje de opvallendste verschijning kent, kent het lichaam van de menselijke vrouw de meeste seksuele kenmerken. Denk aan de voor zuigelingen onpraktisch grote borsten, sierlijke heupen en ronde billen. Het vrouwenlichaam is, kortom,  geëvolueerd om de man aan te trekken en op te winden. Vrouwen worden niet gedwongen kledingwinkels en dergelijke te bezoeken. Integendeel: de meeste mannen haten dat soort winkels als de ziekte. De vrouwen die werken als fotomodel, verdienen met vrij gemakkelijk werk veel geld. Meer geld dan mannelijke modellen voor hetzelfde werk.  Dit in tegenstelling tot de meeste andere beroepen,waar vrouwen nog wel minder verdienen.

Schoonheid als wapen van de vrouw
Een mooie en intelligente vrouw weet hoe ze haar schoonheid effectief kan inzetten om veel voordelen te behalen en mannen om haar vinger te winden. Ze kan hiermee mannen overhalen om veel cadeautjes voor haar te kopen, voor haar te zorgen of, als ze de man in kwestie de moeite waard vindt, haar ten huwelijk te vragen. Uit onderzoeken blijkt keer op keer dat mooie mensen meer verdienen dan lelijke mensen en hoger in de pikorde staan. Mooie mensen hebben ook een rijker liefdesleven en kunnen superieure, bijvoorbeeld erg rijke, succesvolle of aantrekkelijke, partners aantrekken. Een vrouw zal er daarom niet snel vrijwillig voor kiezen om dit zeer krachtige wapen uit handen te geven (tenzij haar persoonlijke veiligheid op het spel staat, doorgaans een uitzondering).

Burqa’s in belang mannen
Het zijn daarom geen vrouwen, maar mannen geweest die de sluier hebben uitgevonden om daarmee een gevaarlijk wapen uit handen van vrouwen te slaan. Ook het idee vrouwen op te sluiten in een klein wereldje, de harem, waarin hij de enige man is en ze tegen elkaar kan opstoken, komt van de man. Hij weet dat zijn veroveringen veilig zijn opgesloten en dat hij buiten de deur op jacht kan naar nieuwe aanwinsten voor zijn  collectie. Heel slim van die mannen is dat ze bovendien de vrouwen wijsmaken dat het in hun belang is.
Het ironische is dat mannen hiermee uiteindelijk hun eigen glazen ingooien. Allen een kleine groep machtige mannen komt seksueel gezien aan zijn trekken. De meeste islamitische mannen hebben een beroerder leven, maar wordt voorgespiegeld dat ze in het hiernamaals, of nu,  “als Allah het wil” en ze een mazzeltje bezorgt, alsnog een harem kunnen aanleggen. Een verstandige man weet dat de seksueel meest aantrekkelijke vrouw een vrouw is, die vrij en gelukkig is. Hij zit er dan ook niet mee dat andere mannen bewonderend naar haar kijken. Deze geweldige, aantrekkelijke vrouw kiest immers voor hem! Het voortdurende spel van aantrekken en afstoten dat de relatie tussen man en vrouw kenmerkt, houdt de relatie dynamisch en opwindend.

Lees ook:
Discriminatie lelijke mensen: alledaags racisme

In de Zuid-Mexicaanse stad Juchitán nemen de vrouwen traditioneel een overheersende positie in. Elk jaar worden de mannen met rot fruit bekogeld. Bron: saunalahti.fi

Wereld beter door sterkere vrouwen?

Grote, sterke en/of machtige mannen domineren de planeet op dit moment. Heel toevallig is er op Aarde veel onrecht en ongelijkheid. Er zijn veel oorlogen en mensen worden meedogenloos uitgebuit tot hun laatste cent uit hun zakken is getrokken. Dit terwijl de grotere machthebbers ontzien worden en zo nog meer macht en bezit kunnen verwerven. Zou de wereld beter worden door vrouwen sterker te maken?

Oorzaak
De oorzaak van een dergelijke slechte maatschappij ligt in het meedogenloze competitieve gedrag van veel mannen. De ene man wil de andere voorbijstreven om aanzien te krijgen bij de vrouwen en ook om meer voor elkaar te kunnen krijgen bij andere mannen. Dit geld zowel op grote schaal zoals bijv. politici, managers, bankdirecteuren en ook op kleine schaal zoals bijv. pestkoppen, loverboy’s, verkrachters en jongens/mannen die gewoon denken boven alles en iedereen te staan. Vaak is het zo dat hoe meer aanzien een man heeft bij anderen hoe egoïstischer en meedogenlozer hij is. Uitzonderingen daargelaten!

In de Zuid-Mexicaanse stad Juchitán nemen de vrouwen traditioneel een overheersende positie in. Elk jaar worden de mannen met rot fruit bekogeld. Bron: saunalahti.fi
In de Zuid-Mexicaanse stad Juchitán nemen de vrouwen traditioneel een overheersende positie in. Elk jaar worden de mannen met rot fruit bekogeld. Bron: saunalahti.fi

Hoe zit dat nou met vrouwen?
Meisjes en vrouwen zijn minder competitief en meedogenloos. Ze zijn over het algemeen meer verzorgend en minder egoïstisch. Ze geven meer om hun medemens. Ook vrouwen kunnen wel op wat macht en bezit uit zijn maar ook dat in mindere maten. Vrouwen zijn vaak wel iets minder gul dan mannen. Maar of dat nou zo erg is? 

Sterke meiden
Maar nu luid de volgende vraag: hoe zit dit nou met vrouwen die sterker en/of machtiger zijn dan mannen? Mijn eigen ervaring is dat de stelling, hoe sterker en/of machtiger hoe meedogenlozer en egoïstischer, niet geldt voor de dames onder ons. Sterke meisjes of vrouwen zijn net zo lief en verzorgend als de doorsnee vrouw. Soms zelfs nog iets liever en behulpzamer dan de gewone. Dit zolang je haar maar met respect behandeld en jezelf niet beter voor gaat doen dan je in werkelijkheid bent! Hierdoor hebben deze meiden een neutraliserend effect op het competitieve gedrag in de samenleving.  Ze hebben ook de sterke neiging op te komen voor de wat zwakkere mannen en vrouwen. Helaas zijn ze op dit moment nog vrij zeldzaam.

Kunstmatig verhogen van het aantal sterke meiden in de samenleving.
Het komt er dus op neer dat het een goed idee is om te gaan experimenteren met de bevolkingssamenstelling. Een beetje sleutelen aan hieraan kan in mijn ogen kwaad. Men zou in een aantal dorpen en steden kunnen proberen om geest en lichaam versterkende sporten gratis aan te bieden aan meisjes vanaf 6 jaar, of ze zelfs een kleine subsidie te geven van €30,-  in de maand. Dit kost dus weinig geld maar stimuleert wel een veiligere en vreedzame wereld. Een speciaal dieet kan ook de lichaamsgroei van meisjes bevorderen waardoor grotere lengtes kunnen worden behaald. Een ander bijkomend voordeeltje is dat het lichaam van een vrouw zuiniger met energie omspringt dan een mannelijk lichaam. Dit verschil in energetische efficiëntie bedraagt gemiddeld wel 25%. Als mannen fysiek zwakker worden en vrouwen fysiek sterker dan scheelt dit ons ook 25% van de wereldvoedsel en energie productie. Er hoeft dan dus bijv. geen regenwoud meer te worden gekapt voor landbouwgrond.