geopolitiek

Afghanistan vormt een archipel van twee dichtbevolkte gebieden met kleinere valleien in het westen en zuiden.

Afghanistan: vier exitstrategieën uit dit land

De situatie in Afghanistan wordt steeds hopelozer. Hoe kunnen we het probleem-Afghanistan oplossen?

Afghanistan is een bergachtig en woestijnachtig land dat tussen twee grote bevolkingsconcentraties, Iran en het Indiase subcontinent, in ligt. Meer dan duizend jaar  geleden was het land boeddhistisch. En kende het daarnaast een inheemse religie. Maar sinds de invallen door islamieten is het land vrijwel volledig geïslamiseerd. De laatste kafiri’s zijn naar Pakistan gevlucht.

Afghanistan: een archipel

Geopolitiek gezien zijn bergachtige landen als Afghanistan te vergelijken met archipels. Vruchtbare dalen (de ‘eilanden’) worden omringd door moeilijk begaanbare, nauwelijks bewoonbare berggebieden. Dit leidde er toe dat Afghanistan een etnisch fijn versnipperd land is met nauwelijks een centraal gezag. Centrale autoriteiten overleven door goede relaties met de lokale stamhoofden, die elk een vallei beheersen. Omdat Afghanistan geen grote lokale bevolkingsconcentratie kent, is het land veroordeeld tot een rol in de periferie. Een bufferstaat tussen machtiger buurlanden.

afghanistan demografie
Afghanistan vormt een archipel van twee dichtbevolkte gebieden met kleinere valleien in het westen en zuiden.

De dichtstbevolkte gebieden in Afghanistan zijn het noorden, het tehuis voor Oezbeken en Kirgiezen. En het oostelijk deel, bewoond door Pashtuns, de groep die tot voor kort de kern van de taliban uitmaakte. Deze twee gebieden zijn gescheiden door hoge bergen: de Hindu Kush. De voornaamste geopolitieke tegenstelling: die tussen het noorden en het oosten, vindt zijn oorsprong hier. De rest van het land is dun bevolkt met enkele verspreide bevolkingsconcentraties. Om die reden bestaat er ook nauwelijks een middenklasse van intellectuelen.

De rol van Pakistan

Buurland Pakistan is de oorsprong van de taliban. De Pakistaanse North West Frontier Province is een onherbergzaam gebied waar de lokale stammen de facto zelfbestuur hebben. De duizenden vaak extremistische madrassa’s, scholen waar jonge islamieten de koran en de hadith uit hun hoofd leren, leveren een voortdurende stroom rekruten. Omdat de taliban ook Pakistan zelf onder de voet dreigden te lopen, greep het Pakistaanse leger hard in. Het lijkt er nu echter op dat de taliban ook steeds meer aanhangers in Afghanistan zelf krijgen, zelfs in de noordelijke valleien.

De rol van Iran

Iran wordt beheerst door een sjiitisch bewind. Hoewel de Iraniërs een aan de Afghaanse talen verwante taal spreken, zijn er godsdienstige geschillen met de overwegend soennitische bevolking van Afghanistan. Iran ziet de troepen van aartsvijand Amerika uiteraard graag vertrekken en vergroot de netelige situatie voor de Amerikanen door extremistische soennieten door Iran naar Afghanistan te laten reizen.  De Amerikanen bewapenen om soortgelijke redenen soennitische opstandelingen in het Iraanse grensgebied.

De rol van de Verenigde Staten

De Verenigde Staten willen koste wat kost voorkomen dat Al Qaeda weer in staat is grootschalige aanslagen te plegen. Ook is Afghanistan de grootste opiumproducent ter wereld. Ze vrezen dat Pakistan wordt gedestabiliseerd, als Afghanistan in handen valt van de taliban. Ook is hun militaire aanwezigheid in Afghanistan een welkom drukpunt op de Iraniërs. Er gaan de nodige geruchten over enorme grondstoffenvoorraden, waaronder lithium, ter waarde van duizend miljard dollar in het zuidoosten van Afghanistan. Afghanistan vormt een scharnierpunt tussen Pakistan, Iran en Centraal-Azië en is daarmee strategisch zeer belangrijk.

Wat wil China met Afghanistan?

China was in 2011 nog niet in beeld, maar is nu in 2021 nadrukkelijk aanwezig. Hoofdprioriteit voor China, is voorkomen dat islamistische terroristen van de beweging ETIM aanslagen gaan plegen in Xinjiang. Dit verklaart mede de aan genocide grenzende campagne van de communistische partij van China om deze door Oeigoeren bewoonde provincie te pacificeren. Verder heeft China interesse in de overvloedige lithium- en overige metaalvoorraden in Afghanistan. Voor China is het vooral belangrijk dat er een centrale machthebber is in Afghanistan met een ijzeren greep op het land. Wie die machthebber is, is voor China minder belangrijk, zolang deze maar neutraal of welwillend ten opzichte van China staat.

India en Afghanistan

India heeft één centraal probleem: buurland Pakistan, dat islamitische terroristen bewapent en een vrijhaven biedt. Goede betrekkingen met de Afghaanse machthebbers zijn een welkom drukmiddel op de Pakistanen. De taliban zien de hindoeïstische Indiërs als kafirs. Om die reden zal ook India willen voorkomen dat de taliban aan de macht komen in Afghanistan.

Rusland

Ook Rusland heeft belangen in Afghanistan. Rusland heeft als voormalige bezetter slechter herinneringen aan Afghanistan en kan dus enig leedvermaak niet onderdrukken, nu de Amerikanen met de staart tussen de benen de aftocht blazen. Rusland wil koste wat kost voorkomen dat islamistische bewegingen zich vanuit Afghanistan uitbreiden naar de voormalige Sovjetrepublieken Oezbekistan, Kirgizië en Turkmenistan, en natuurlijk in Rusland zelf.

Afghanistan: militair vrijwel onneembaar, situatie wordt steeds hopelozer

Militair gesproken is Afghanistan een nachtmerrie. De bergen bieden voldoende schuilplaatsen voor guerillastrijders. Omdat de bevolking vrijwel geheel uit islamieten bestaat, zal deze zich over het algemeen keren tegen niet-islamitische bezetters. Succesvolle bezetters waren islamiet of slaagden er in lokale leiders als bondgenoten te werven met een hoge mate van lokale autonomie.

De beslissing van de Nederlandse overheid zich terug te trekken uit Afghanistan, was dan ook verstandig. De politiemissie die Nederland nu zal uitvoeren in het noorden van Afghanistan is een beetje dom, om met mevrouw Máxima van Buren-Zorreguieta te spreken. Ook in het noorden vindt nu infiltratie door de taliban plaats. Klaarblijkelijk zijn de taliban er in geslaagd ook onder de niet-Pashtun in het noorden bekeerlingen tot hun extremische ideologie te maken, wat zou betekenen dat de taliban er strategisch nu beter voorstaan dan ooit. Zelfs beter dan tijdens het toppunt van hun macht vlak voor 11 september 2001.

Probleemstelling

Het voornaamste probleem in Afghanistan is de combinatie van een ongunstige geografie met de aanwezigheid van radicale islamieten. Het strategische doel van de Afghanistan-operatie is primair om te voorkomen dat Afghanistan weer een broeinest van islamitische terreur wordt. Verder moet worden gekozen voor oplossingen die niet al te veel in strijd zijn met de universele verklaring van de rechten van de mens (ook al is deze in strijd met de islamitische wet).

Oplossing één: dictatuur

De voor de hand liggende oplossing hiervoor is het vestigen van een brute dictatuur, zoals het Irak van Saddam Hussein of het Libië van Gadaffi hadden.

Hamid Karzai ontpopt zich steeds meer als dictator.
Hamid Karzai ontpopte zich steeds meer als dictator.

Inderdaad was dit wat gebeurde onder de Sovjetbezetting van 1979-1989. De Amerikanen steunden en bewapenden het lokale verzet (al Qaeda is hier groot door geworden) en slaagden er hierdoor in de Sovjets te verjagen en religieuze extremisten aan de macht te helpen, waarmee ze zichzelf achteraf gezien enorm in de voet hebben geschoten.

Het voornaamste probleem met deze oplossing is dat Afghanistan niet zoals deze landen over olie of een andere inkomstenbron beschikt om een uitgebreid leger, politie en geheime dienst mee te betalen. In bijvoorbeeld de DDR ging dit even goed omdat de hoog ontwikkelde industriële economie voldoende surplus produceerde om een uitgebreid leger verklikkers te ondersteunen.

Legitimiteit is ook een groot probleem. Een dictator in Afghanistan zal moeten grijpen naar het enige gemeenschappelijke element: de islam, en bij voorkeur naar Mekka op bedevaart (hajj) gaan. Want in de ogen van islamieten ben je als haji zonder zondes en dus een perfecte leider.

Islamistische dictatuur light

Er ontstaat een de facto fundamentalistische dictatuur (niet iedere dictator is zo creatief als Gadaffi of Nazarmiyazov, die hun eigen heilige boeken schreven). Karzai veranderde steeds meer in een dergelijke dictator. Het is voor de Amerikanen de effectiefste manier om te kunnen vertrekken uit het wespennest Afghanistan. Toen dit artikel geschreven werd, was het 2011. Ondertussen is het 2021, en blijkt de opvolger van Karzai, Ghani, erg corrupt.

Om zijn staat levensvatbaar te houden, is het van levensbelang om de enorme ertsvoorraden in Zuid-Oost Afghanistan te ontginnen (volgens bepaalde schattingen bevatten deze tot duizend miljard dollar aan mineralen). Hiermee is een uitgebreid politieapparaat te bekostigen. Het lokale clanhoofd (en via hem de lokale bevolking) zal dan een deel van de buit ontvangen. Uiteraard moeten de mijnen dan ook strenge bewaking hebben.

Oplossing twee: democratie

De Amerikanen (gesteund door de rest van de VN) hebben deze oplossing geprobeerd in te voeren. De resultaten zijn niet erg denderend. In Afghanistan beslist traditioneel niet het volk, maar de stamoudste. Ook zijn vrouwen onderworpen aan de mannen. Democratie, waarbij de stem van een jong meisje van achttien even zwaar telt als die van het gerespecteerde stamhoofd, of nog erger: dat in principe een niet-islamitische wet kan worden ingevoerd, is hiermee wezensvreemd aan de Afghaanse belevingswereld.

Macht komt in Afghanistan uit de loop van een geweer of de geweren van familieleden. Weliswaar zijn er jonge intellectuelen en vrouwen die anders willen, maar zij vormen maar een paar procent van de bevolking en wonen vooral in de steden. Een groot deel hiervan is al gevlucht. We zien daarom dat zonder Amerikaanse steun, de democratie weinig kans heeft.

Oplossing drie: feodale staat

Deze oplossing werkte tot een paar jaar voor de inval van de Sovjets vrij aardig.

Koning Zahir Shah. Veel Afghanen denken nu met weemoed terug aan de tijd dat hij aan de macht was.
Koning Zahir Shah. Veel Afghanen denken nu met weemoed terug aan de tijd dat hij aan de macht was.

Je verdeelt Afghanistan dan onder in provincies, die geografisch ongeveer samenhangen met de machtsgebieden van de lokale clanhoofden. Deze zijn ook verantwoordelijk voor de interne veiligheid in hun gebied. Als iemand die familie is van het clanhoofd waar ook ter wereld wordt opgepakt, is zijn bestuur aansprakelijk. De Pashtun erecode schrijft dan een hoge islamitische strafheffing voor. Of het uithuwelijken van schoolmeisjes van de eigen familie aan grijsaards van de getroffen familie.

Vooral op het ongeletterde platteland is dit een uitstekende (alhoewel ethisch verwerpelijke) optie, maar meer ontwikkelde stedelingen zullen hier weinig voor voelen. Dit is ook de reden dat het koninkrijk Afghanistan na 1967 in verval raakte en koning Zaheer Shah in 1973 werd afgezet. Wellicht kan één van de  nakomelingen of verwanten van Shah als koning worden uitgeroepen.

En kunnen de Afghanen de ergste kantjes van het Pashtun recht afsnijden. Bijvoorbeeld geen doodstraffen en gedwongen uithuwelijken meer, maar alleen zoengeld verplicht stellen en de dader publiek vernederen. In de steden kan een beperkte vorm van inspraak (bijvoorbeeld raadgevende vergadering). Nadeel is dat deze oplossing wat moeilijk is te verkopen aan de wat naïeve bevolking van westerse landen.

Oplossing vier: Afghanistan in quarantaine

Zolang de taliban in Afghanistan zijn de gevolgen voor de Afghaanse vrouwen, seculieren en niet-islamieten afschuwelijk, maar is er weinig aan de hand vanuit westers standpunt. De problemen ontstaan als ze zich bezig gaan houden met het voorbereiden van terroristische aanslagen in het buitenland. Wellicht kan er een staakt-het-vuren worden afgesproken met een islamistisch regime.

De grenzen van Afghanistan kunnen echter nauwelijks worden afgegrendeld. Ook is al diverse malen geprobeerd met de taliban tot overeenstemming te komen. Het resultaat was beide keren (11 september en de invasie vanuit de Swat-vallei) vernietigend. Beloften werden verbroken. Dat mag volgens de islamitische wet in oorlogen tegen ongelovigen (en dat ben je volgens een extremist al snel). Kortom: met de taliban is niet tot zaken te komen, zoals dat wel met de Saoedi’s kan.

Met de machtsovername door de Taliban in 2021 is deze oplossing nu werkelijkheid geworden.

Conclusie: onaangename keuzes zijn nodig

De huidige strategie is tot mislukken gedoemd. Het beste lijkt nog het invoeren van een monarchie te zijn (oplossing drie), die zeer langzaam democratiseert. In de praktijk ziet we steeds meer dat oplossing één, de dictatuur, zich aandiende, en dat nu (2021) oplossing vier, de islamistische dictatuur, een feit is. Helaas is in de huidige situatie een democratie (oplossing twee) niet mogelijk.

Ook militair ingrijpen verandert hier niets aan. Westerse leiders moeten zo eerlijk zijn dit aan hun kiezers te vertellen en op te houden met romantische ideeën over democratie in Afghanistan te koesteren. Een beperkt handhaven van mensenrechten is waarschijnlijk het best haalbare. Zelfs hiervoor zullen we tot het uiterste ons best moeten doen.

De geruchten over samenwerking tussen overheden en buitenaardse wezens blijven hardnekkig. Wat als ze waar zijn? No copyright/plaatje afkomstig van https://pixabay.com/users/comfreak-51581/

Wat als: aliens werkelijk samenwerken met aardse overheden?

De laatste jaren duikt er steeds meer beeldmateriaal op, alsmede rapporten van ooggetuigenverslagen, van ontmoetingen tussen Usaanse piloten en onbekende vliegende entiteiten (UFO’s), die sneller accelereren en van richting veranderen dan vliegtuigen met menselijke piloten zouden kunnen overleven.

Waarheidsgehalte omstreden
Deze beelden zijn afkomstig van de USAF en het Usaanse leger. Deze instellingen vallen onder de Usaanse FOIA (Freedom of Information Act, te vergelijken met de Nederlandse WOB). Hoewel het niet denkbeeldig is dat UFO’s een bewuste desinformatiecampagne zijn van het Pentagon om ongestoord prototypes van experimentele luchtvaartuigen te kunnen testen, zijn deze aanwijzingen te serieus om niet te onderzoeken. Een gepensioneerde Israëlische topofficial, prof. dr. Haim Eshed, schreef een boek waarin hij onthult dat er uitgebreide contacten bestaan tussen een technisch geavanceerde niet-menselijke soort en de Usaanse overheid, en daarmee de Israëlische overheid. Het is niet gezegd dat het verhaal van Eshed klopt – mogelijk spelen er commerciële belangen (Eshed is sf- en fantasyschrijver), is Eshed “gek” [4] of wordt ergens de aandacht van afgeleid – maar we nemen het in dit wat-als scenario voor juist aan. Wat zijn dan de consequenties?

De geruchten over samenwerking tussen overheden en buitenaardse wezens blijven hardnekkig. Wat als ze waar zijn? No copyright/plaatje afkomstig van https://pixabay.com/users/comfreak-51581/
De geruchten over samenwerking tussen overheden en buitenaardse wezens blijven hardnekkig. Wat als ze waar zijn?
No copyright / afbeelding afkomstig van https://pixabay.com/users/comfreak-51581/

Geheimzinnige Galactische Federatie
De uitgelekte informatie uit het boek, afkomstig van een interview in de Hebreeuwse krant Jediot Aharonot[1], is summier. De rest van het Y.A. artikel is weggestopt achter een paywall, maar het googlen van de Hebreeuwse titel leverde een uitvoeriger bron op. [3] Volgens Eshed zijn de aliens afkomstig van een galactische federatie van buitenaardse beschavingen, ruwweg te vergelijken met de Federation of Planets in de beroemde Usaanse SF-franchise Star Trek. Deze aliens zouden in het geheim op aarde rondlopen en met de Usaanse regering samenwerken, waarvan elke Usaanse president op de hoogte is. Beide zouden samenwerken op een basis op Mars, de hoofdvestiging van de aliens in het zonnestelsel. De aliens zouden onder meer het uitbreken van een kernoorlog hebben voorkomen (wat ook door andere bronnen is gemeld)[2]. De aliens zouden tot doel hebben om het wezen van het universum te doorgronden in samenwerking met de mensheid.

Welk nut kunnen de aarde en mensen hebben voor aliens?
Zowel de aarde met haar abnormaal grote maan als de zon zijn, fysisch gezien, ongewoon maar niet uniek in het bekende heelal. Aardachtige exoplaneten blijken veel voor te komen, NASA schat alleen al in de Melkweg meer dan tien miljard. Er zijn nu al zelfs 24 “superbewoonbare” exoplaneten bekend die zelfs geschikter zijn voor leven dan de aarde. We weten dat het technisch gezien haalbaar is om bijvoorbeeld helium-3 te winnen uit gasreuzen als Jupiter of desnoods uit sterren. Echt vergevorderde beschavingen kunnen zelfs zwarte gaten of -mogelijk- donkere materie benutten om energie mee op te wekken.

Het voornaamste bijzondere element van de aarde is haar diverse ecosysteem en vooral de aanwezigheid van minimaal één intelligente, althans: handige soort. We zijn een weelderige oase, omringd door saaie, dode werelden. Als woongebied ligt de aarde niet echt voor de hand. Een ruimtecilinder bouwen is veel gemakkelijker dan om naar een verre ster te reizen. Om maar niet te spreken over de vele bacteriesoorten hier die voortdurend op zoek zijn naar voedingsbronnen. Wel interessant is om DNA van miljoenen soorten te verzamelen en de menselijke cultuur te snuiven.

En wie weet is er meer aan de hand. Mogelijk vormt de aarde een belangrijk knooppunt in een voor ons onzichtbaar transportnetwerk. Of is hier een belangrijke grondstof aanwezig die we nog niet kennen, of waarvan we tot nu toe nog geen nuttige toepassing hebben ontdekt.

Waarom de geheimhouding?
Het bestaan van leven buiten de aarde is een idee dat al honderden jaren bestaat.  Giordano Bruno, een tijdgenoot van Galilei, werd er nog voor op de brandstapel gegooid. Een invasie door buitenaardsen is de uitgekauwde plotline van honderden razendpopulaire science fiction boeken en series, variërend van War of the Worlds tot V en Independence Day. Waarschijnlijk zal het grootste deel van de mensheid een zucht van verlichting slaken als blijkt dat “minds infinitely superior to us” voorkomen dat het beste kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog en hun al even verlichte collega’s in de rest van de wereld, hun onovertroffen talenten tot het creëren van rampspoed nog verder uitleven. De meeste mensen geloven al in een onpeilbaar wijze en almachtige alien, God genaamd. Kortom: als er geheimhouding moet zijn, heeft dat waarschijnlijk een andere reden. Want waar komen deze aliens vandaan? En:  waarom hebben ze met hun onvoorstelbaar overvloedige hulpbronnen de mensheid nodig om onderzoek te doen?

Mogelijkheid 1: de aliens waren hier al veel eerder en onze voorouders vereerden ze als goden. 
God kwam al eerder ter sprake als een almachtig buitenaards wezen. Voldoende geavanceerde technologie is niet van magie te onderscheiden. Zou een buitenaards wezen duizenden jaren geleden op aarde landen, dan zouden mensen hen vermoedelijk zien als goden. In feite is dit precies wat er gebeurde in enkele gevallen waarbij westerlingen met paarden en vuurwapens in aanraking kwamen met op wapengebied iets minder ver ontwikkelde beschavingen, zoals de Azteken en de Inca’s. Beschrijvingen  in zowel de Tenach (Ezechiël) als in de vedische literatuur uit India hebben veel weg van twintigste- en eenentwintigste technologie, bij Ezechiël. een vliegend tuig, in de veda’s een nucleaire oorlog en een raketafweersysteem. Zou dit inderdaad kloppen, en zouden de goden inderdaad kosmonauten zijn zoals kroegbaas Erich von Däniken beweerde, dan zouden letterlijk miljarden mensen van hun geloof afvallen. De maatschappelijke impact zou aanzienlijk zijn.

Mogelijkheid 2: we leven in een simulatie.
Volgens de simulatiehypothese is onze wereld een soort zeer realistisch computerspel, een soort Second Life. God is, vanaf atheïstisch oogpunt bekeken, dan de sysadmin van de simulatie die het heelal is en die op een onvoorstelbare krachtige supercomputer ergens draait. Wij zijn dan niets dan een computerprogramma.
De diverse geloven, zoals christendom en boeddhisme zijn in feite varianten van de simulatietheorie. Dit zou inderdaad een enorme schok zijn, vooral voor atheïsten en agnosten. Afhankelijk van met welk geloof de werkelijke simulatie overeen komt, zou ook dit een schokeffect hebben op gelovigen met een sterk hiervan afwijkend wereldbeeld.  De aliens zouden hier onze hulp niet nodig hebben. De programmeur van de simulatie is immers almachtig. De Marsbasis zou eveneens niet nodig zijn.

Mogelijkheid 3: de aliens komen van een parallel heelal. 
Volgens de veel-wereldeninterpretatie van de kwantummechanica en enkele kosmologische modellen bestaan er veel parallelle heelallen naast ons eigen heelal. Hier zijn de natuurwetten iets anders.  De schok hiervan zou beperkt zijn. De Kelten geloofden al in parallelle werelden. In de 1001 Nacht, gebaserd op oude Perzische legenden en filosofieën,  worden onderaardse werelden beschreven. Ook hemel en hel, en de diverse werelden van het Zuivere Land boeddhisme waarin je incarneert als je het erg goed, of juist erg slecht, doet, kunnen worden gezien als parallelle werelden. Parallelle heelallen zijn een minder schokkend alternatief dan de eerder genoemde mogelijkheden. Het is al vrij algemeen bekend onder het grote publiek dat ons heelal waarschijnlijk niet het enige heelal is. De voorwaarden voor leven zijn namelijk wel erg gunstig in dit heelal. Waarschijnlijk bestaan er veel heelallen waar bijvoorbeeld sterren direct ontploffen of er geen atomen bestaan. Dit is dus zeker een mogelijkheid.

Mogelijkheid 4: de “experimenten” van de aliens zijn verre van onschuldig en onethisch naar huidige menselijke maatstaven.
Aardbewoners die door aliens ontvoerd zeggen te zijn, verklaren dat ze onvrijwillig deel uitmaakten van fokexperimenten. Een buitenaards fokprogramma zou inderdaad ethisch erg schokkend zijn en de buitenaardsen niet erg populair maken onder de gemiddelde aardbewoner. Een fokprogramma is voor een soort die biologisch totaal afwijkt van de mens, vanzelfsprekend niet haalbaar. Zo zijn er geen gevallen bekend waarin Japanse octopus-porno resulteerde in de geboorte van een nieuw zeemonster. Waarmee we op de volgende optie komen.

Mogelijkheid 5: de aliens zijn afstammelingen van de mens uit de verre toekomst en hebben ons DNA nodig. 
Getuigenverslagen beschrijven doorgaans “greys”, mensachtige wezens met grote ogen en een groot hoofd op een spichtig lichaam. Vergeleken met onze aapachtige voorouders hebben wij een groter hoofd, grotere ogen en een zwakker lichaam. Toekomstige mensensoorten zouden veel op deze greys kunnen lijken, als deze ontwikkelingen zich doorzetten. Mogelijk ontstond er in de verre toekomst een calamiteit, bijvoorbeeld een ziekte, waardoor voortplanting niet meer mogelijk is of de mens op uitsterven staat. Indianenvolkeren met weinig genetische variatie die afstamden van het handjevol eerste kolonisten uit Siberië, stierven als vliegen aan voor ons alledaagse ziekten als griep of verkoudheid. Menselijke plantenkwekers zijn voortdurend op zoek naar materiaal van gewassen als tarwe, tomaten en olijven uit zogenoemde Vavilov-centra. Dit zijn plekken, waar de meeste genetische variatie is te vinden. De aarde van nu is het Vavilov-centrum van de mens.  Toekomstige kolonisten zullen net als de voorouders van de indianen, uit vrij kleine groepen bestaan. Mogelijk zijn ze zo genetisch homogeen, dat hun voortbestaan wordt bedreigd. Genen oogsten op aarde ligt dan voor de hand. Medewerking van een grote aardse mogendheid, zoals de supermacht Usa, is dan nuttig om incidenten in de doofpot te stoppen.
Dit scenario veronderstelt tijdreizen. Omdat tijdreizen allerlei logische paradoxen oplevert, zouden deze wezens dan uit een parallelle tijdlijn afkomstig moeten zijn. Ook veronderstelt dit scenario een relatief gebrekkige kennis van de menselijke biologie. Hoewel er subscenario’s denkbaar zijn waarbij deze kennis verloren is geraakt, bijvoorbeeld omdat de mens een machineachtige soort is geworden en vervolgens door een ramp al deze biologische kennis is vernietigd – zo weten wij ook niet meer hoe Grieks vuur of (tot voor kort) Romeins zeewaterbestendig beton werden gemaakt – , zijn deze niet heel waarschijnlijk. Deze aliens zouden dan over moeten gaan op low-tech methodes als seks en implantatie in draagmoeders. Sterk punt van dit scenario is wel dat het buitenaardse ontvoeringen logisch verklaart.

Mogelijkheid 6. De aliens zijn gestrand in het zonnestelsel en hebben aardse hulp nodig om te ontsnappen. 
De afstanden tussen sterren zijn enorm. De afstand tot het Alfa Centauristelsel, de dichtstbijzijnde zonachtige ster, is 4,2 lichtjaar, oftewel rond de 250.000 maal verder dan de afstand tussen de aarde en de zon. Zonder een warpachtige aandrijving zijn deze afstanden niet te overbruggen.

Stel, een astronaut zou stranden in de Romeinse tijd, of in het Chinese Tang-keizerrijk omstreeks het jaar nul, of bij de Maya’s, en niet ziek worden of gedood. Zelfs als hij of zij een complete bibliotheek met alle aardse technische kennis van nu tot zijn beschikking had, en redelijk Latijn of klassiek, Chinees of Kiche zou spreken, dan zou hij weinig hebben aan het primitieve smeedijzeren Romeinse, Chinese, laat staan stenen Maya-gereedschap om zijn ruimteschip te repareren. Om van de aarde te ontsnappen, zou hij minimaal een laat twintigste-eeuwse beschaving uit de grond moeten stampen om alle onderdelen van zijn ruimteschip te kunnen produceren. Dit zou zeker twee tot drie generaties kosten, als je veel risico neemt, zo ongeveer alle priesters tot vijand maakt en alle medewerking hebt van de machthebbers.

In dit geval is niet zozeer sprake van een schokeffect, maar van (gerechtvaardigde) angst van de aliens dat ze tot slaaf gemaakt en uitgebuit zullen kunnen worden. Dit scenario zou verklaren waarom aliens menselijke hulp nodig hebben.

Een variant is dat deze aliens de laatste overlevenden van een interstellaire oorlog zijn en onderdak zoeken op een barbaarse planeet. Ongeveer zoals rebellen die zich in een tropisch regenwoud verstoppen.

Of…
Deze lijst is verre van uitputtend. Wat denken jullie, als lezers?

Bron
1. The UFOs have asked not to publish that they are here, humanity is not ready yet (vertaald), Yedioth Aharonot, 2020
2. The UFOs Didn’t Come In Peace! Astronaut Sets Record Straight On ET Nuclear War, Huffington Post, 2019
3. Prof. Haim Eshed: “Aliens asked not to publish that they are here (vertaald), radio2000, 2020
4. David Israel, Former Head of Israel’s Space Program: The Aliens Asked Not To Be Revealed, Humanity Not Yet Ready, JweishPress.com, 2020

Het Rifgebied behoort door de vele neerslag tot de vruchtbaarste van Marokko. Bron: Flickr

Zou een Rifrepubliek levensvatbaar zijn?

Tussen 1921 en 1926 bestond korte tijd de Rifrepubliek aan de Marokkaanse noordkust. Vijf jaar hielden de Riffijnen heldhaftig stand tegen een enorme overmacht van een miljoen Spanjaarden, Fransen en Marokkanen, maar de inzet van gifgas en de aanval vanaf het zuiden door de Marokkaanse sultan betekende de doodsteek voor de jonge republiek. De droom van een onafhankelijke Rif blijft leven, ook nu veel Riffijnen naar Europa, waaronder Nederland en België, zijn geëmigreerd. Zou een onafhankelijke Rif levensvatbaar zijn?

Het Rifgebied behoort door de vele neerslag tot de vruchtbaarste van Marokko. Bron: Flickr
Het Rifgebied behoort door de vele neerslag tot de vruchtbaarste van Marokko. Bron: Flickr

Vruchtbaar gebied met gunstige ligging voor handel en toerisme
Een bevolking van rond de vijf miljoen, waaronder drie miljoen Riffijns sprekenden, bewoont een gebied ongeveer zo groot als België. Dit zou een onafhankelijke Rif vergelijkbaar maken met een klein tot middelgroot Europees land.
De Rif is overwegend heuvel- tot bergachtig, met in het zuidelijk deel toppen tot meer dan vijftienhonderd meter hoog. Het bergachtige landschap maakt dat de aanleg van wegen erg lastig en kostbaar is. De Marokkaanse overheid heeft het gebied zwaar verwaarloosd, waardoor een onafhankelijke Rif veel infrastructuur van de grond af op moet bouwen. Ook lijdt de Riffijnse bevolking nog onder de gevolgen van het gebruik van gifgas. Zestig procent van de gevallen van kanker in Marokko worden in het Rifgebied vastgesteld.

Vlag van de kortlevende RIfrepubliek
Vlag van de kortlevende Rifrepubliek (Wikimedia Commons)

De Rif kent de hoogste neerslagcijfers van Marokko, met in het westelijk deel 600-800 mm regen per jaar. Dit is evenveel als in Nederland (al is de verdamping door de subtropische ligging uiteraard vel hoger). Het oostelijke deel is droger, maar valt met 400 mm neerslag per jaar nog net binnen het deel waar landbouw mogelijk is. Ook ligt de Rif aan de Middellandse Zeekust, tegenover Spanje. Dit maakt de Rif een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven en voor handelsactiviteiten. De Rif vormt een springplank naar de rest van Noord-Afrika en kan als klein land gunstige handelsverdragen met de EU sluiten.

Miljoenen Riffijnen in Europa
Een extra troef voor een onafhankelijke Rifrepubliek is de diaspora. Naar schatting wonen er drie miljoen Riffijnen in Europa. Zij zijn over het algemeen veel hoger geschoold dan de gemiddelde Marokkaan of Marokkaanse Riffijn. Ze zijn ook veel rijker, waardoor ze hun mede-Riffijnen in de Rif effectief kunnen steunen.

Omdat er in de Rif nauwelijks industrie is, dit is door de Marokkaanse overheid actief tegengewerkt, zou deze van de grond af opgebouwd moeten worden. Positief hieraan is dat dan ook meteen de modernste machines en productietechnieken worden ingezet.

De Rif is onlosmakelijk verbonden met Abd el Krim Khattabi,die de RIffijnse stammen verenigde en tot opstand aanzette. (Wikimedia Commons)
De Rif is onlosmakelijk verbonden met Abd el Krim Khattabi,die de Riffijnse stammen verenigde en tot opstand aanzette. (Wikimedia Commons)

Tussen droom en daad
Decennia van achterstelling en brute onderdrukking hebben het Marokkaanse regime erg impopulair gemaakt binnen de Rif. De steun voor onafhankelijkheid groeit. Toch is onafhankelijkheid bereiken geen eenvoudige zaak.

De Marokkaanse regering doet erg haar best om de diaspora in Nederland en andere West-Europese landen aan haar te binden, bijvoorbeeld door een uitgebreid netwerk van moskeeën en “vriendschapsverenigingen” te onderhouden. Het is ook vrijwel onmogelijk om afstand te doen van de Marokkaanse nationaliteit, zoals al veel Riffijnse Marokkanen die willen breken met wat zij zien als een onderdrukkende bezetter, hebben ondervonden. Ook is de Marokkaanse geheime dienst erg actief met het intimideren en onderdrukken van verzetshaarden in de Rif en onder de diaspora. Dissidenten, zoals de geweldloze activist Nasser Zefzafi, kregen gevangenisstraffen van twintig tot vijfentwintig jaar.

Hoewel op dit moment het erg lastig zal zijn om een vrije Rifrepubliek te verwezenlijken, zijn de overlevingskansen van een onafhankelijke Rif in principe hoog.

Volgens de Hartland-theorie vormt Rusland het scharnierpunt van het Euraziatische supercontinent, of Wereld-Eiland. Bron: Wikimedia Commons

Eurazië als Wereldeiland

Volgens de klassieke geopolitieke theorie van Harold MacKinder (1903) en anderen vormt Eurazië het Wereldeiland en is Amerika de periferie. In de praktijk is Eurazië zwak en verdeeld en deelt de Verenigde Staten, een Amerikaanse grootmacht, de lakens uit op de wereld. Kunnen ambitieuze Russische en Chinese infrastructurele plannen dit veranderen? Het eerste artikel in een tweeluik.

De Hartland-theorie
Volgens MacKinder’s Hartland-theorie vormt Europees Rusland met Siberië, het Hartland, een ‘pivot area’, scharnierpunt, waarmee de vruchtbare, welvarende Europese Laagvlakte en de andere grote vruchtbare laagvlakte, Han-China, met elkaar verbonden kunnen worden. Het grootste wereldrijk ooit, dat van de Mongolen, bereikte precies dat. Volgens de theorie van MacKinder is degene die Oost-Europa beheerst, degene die het Hartland beheerst en degene die het Hartland beheerst, beheerst de wereld. Als Duitsland en Rusland samen gaan werken, is dat volgens MacKinder dus een reden voor bijvoorbeeld de Amerikanen om te sidderen en beven.

Volgens de Hartland-theorie vormt Rusland het scharnierpunt van het Euraziatische supercontinent, of Wereld-Eiland. Bron: Wikimedia Commons
Volgens de Hartland-theorie vormt Rusland het scharnierpunt van het Euraziatische supercontinent, of Wereld-Eiland. Bron: Wikimedia Commons

Geen infrastructuur
Wel stelde MacKinder enkele voorwaarden. Zo moest de infrastructuur in Rusland voldoende goed zijn. Op dit moment is dat, mild uitgedrukt, niet het geval. Als je je autootje vollaadt met benzine, een Russisch visum kan bemachtigen en koers richting oosten zet, strand je iets ten oosten van de voormalige dwangarbeidersstad Magadan, aan de barre Zee van Ochotsk. Deze leeglopende stad bereik je na een tocht over de beruchte pokdalige Bottenweg, zo genoemd omdat de botten van de tienduizenden dwangarbeiders die bij het aanleggen van de weg in de Stalin-tijd omkwamen, door de Sovjets in de weg zijn verwerkt. Alleen onverschrokken pioniers die beschikken over een krachtige SUV met vierwielige aandrijving durven de expeditie verder naar het oosten, richting het eskimodorp Uelen dat de verste plaats richting oosten is, aan.  Ga je in de winter, wanneer de weg beter begaanbaar is, bereid je dan voor op temperaturen van onder de -70 graden. De gemiddelde temperatuur op Mars. Neem een grote jerrycan mee en mis het benzinestation niet. De volgende is er pas na 600 km.

Zee geschikter voor transport dan land
Het kost veel minder energie om goederen over zee te transporteren dan over land, laat staan door de lucht. Dit is de reden dat de welvarendste streken de kuststreken zijn en het wereldhandelsnetwerk wordt gedomineerd door waterwegen. Wat dat betreft is het misschien interessant om een grafiekje te laten volgen, gebaseerd op data van de Amerikaanse transportautoriteit, dat de energiekosten per ton laat zien van vervoer over zee, trein, vrachtwagen en vrachtvliegtuig.

Transportwijze Energieverbruik
vgl. binnenvaart kJ per ton-kilometer
Binnenvaart 1 160
Spoorwegen 1,3 209
Vrachtvervoer 15 2,426
Luchttransport 43 6,900

Geen wonder dus, dat de meeste handel over water plaatsvindt. In de praktijk bestaat Eurazie daarom uit een aantal dichtbevolkte grote eilanden: Europa, de Gangesvlakte, de Chinese Laagvlakte, Japan en Zuid-Oost-Azië, die alleen door middel van zee en lucht met elkaar verbonden zijn. En, zoals bekend, is de Verenigde Staten heer en meester over de zee, wat de Russen en Chinezen een doorn in het oog is.

 

Satellietfoto van de Verenigde Staten bij nacht. De meeste Amerikanen wonen in het oostelijke deel, waar de grote rivieren lopen.

Waarom is de Verenigde Staten zo machtig?

Hoe komt het dat de Verenigde Staten het machtigste land ter wereld zijn? De belangrijkste oorzaak: geografie.

Geen vervelende machtige buurlanden

Op dit moment is het machtigste land ter wereld de Verenigde Staten. Dit komt, geopolitiek gezien, door een combinatie van enkele factoren.

Ten eerste beheerst de Verenigde Staten het Noord-Amerikaanse continent. De buurstaten Canada en Mexico zijn dunbevolkt resp. arm, waardoor ze geen militaire bedreiging vormen en de Amerikanen hun aandacht kunnen richten op de twee omringende oceanen.

Een enorm netwerk van kanalen en rivieren vormt de levensader van de VS.

Enorm potentieel industriegebied

Ten tweede, de geografie van de Verenigde Staten.
De Amerikaanse Mid-West heeft het grootste stuk aaneengesloten landbouwgebied ter wereld. De VS is een netto voedselexporteur en voorziet vrijwel in zijn eigen energie.
Het Mississippi bekken, met het kanalenstelsel langs de kust dat de Intercoastal Waterway vormt, heeft meer kilometers bevaarbare rivier dan de rest van de wereld samen. Het gevolg is dat er een enorm potentieel industriegebied ontstaat, dat zich uitstrekt van het Grote Merengebied tot Texas: de hele oostelijke helft van de Verenigde Staten.

Waarom zijn kanalen en bevaarbare rivieren zo belangrijk?

Dit heeft te maken met de transportvereisten. Energie is, net als in de natuur, in feite de belangrijkste economische parameter.

Het kost vijftien keer zo weinig energie om een kilogram vracht te vervoeren over water als over de weg. Vervoer over water gaat weliswaar niet zo snel als met een vrachtwagen, maar er kunnen enorme hoeveelheden vracht voor lage kosten over het water worden vervoerd.

Vooral binnenwateren zijn erg belangrijk. Ze zijn namelijk veel betrouwbaarder dan vervoer via de zee. Anders dan op zee, waar stormen het transport lam kunnen leggen, zijn binnenwateren altijd bevaarbaar (tenzij ze dichtgevroren zijn of drooggevallen uiteraard, maar dat gebeurt bijna nooit).

Bijna vier vijfde van de bevolking van de VS is geconcentreerd in het oosten. Waar de grote rivieren liggen. Bron: NASA

Transport is economisch gezien een verliespost. Als de transportkosten tot nul dalen, kan alle energie in de productie worden gestopt. Het gevolg: veel meer winst, dus meer economische groei. Niet voor niets zijn  de economisch belangrijkste gebieden in de wereld, de VS, Noord-Europa (vooral: Duitsland) en China, ook de gebieden waar de meeste bevaarbare rivieren liggen. Wel neemt het belang van boottransport nu af. Gelukkig voor de Amerikanen ligt er nu bovendien een dicht spoornetwerk, waar nauwelijks meer onderhoud aan nodig is. Hierdoor is vervoer per spoor de laatste twintig jaar twee keer zo goedkoop geworden, vaak zelfs goedkoper dan vervoer per schip.

Gevolgen

Cultureel gezien betekent de hoge efficiëntie, net als in bijvoorbeeld Duitsland, dat de cultuur monomanie en efficiency voorop stelt. De reden: om in Amerika te overleven, moet je als bedrijf alles uit de kast halen. Er bevinden zich veel concurrenten in de naaste omgeving en concurrentie gaat om procenten. Amerikanen zijn daarom doorgaans optimistisch, vol zelfvertrouwen, hardwerkend en kennen weinig tolerantie voor de vele ‘inefficiënties’ in eigen land en de rest van de wereld. Als Amerikanen ergens voor gaan, dan wordt het grootschalig en agressief aangepakt, te vergelijken met bijvoorbeeld de Grote Sprong Voorwaarts in China. Dit uit zich in een compleet doorgeslagen rechtszaken- en claimcultuur (die veel van het economisch surplus opslokt) en in een leger, dat er graag flink hard op los timmert, als er een echt of vermeend gevaar voor de Amerikaanse belangen wordt ervaren.

Dit heeft soms ook positieve gevolgen. De Sovjet-Unie lanceerde bijvoorbeeld de eerste satelliet Spoetnik in 1959. Weliswaar was dit een zielig bolletje, dat alleen wat bliepjes liet horen, maar het sloeg in de VS in als een bom. Het gevolg: het grootste civiele programma in de geschiedenis van de aarde en slechts tien jaar later liepen de eerste Amerikanen rond op de maan. Helaas bleef het daarbij, maar dat is weer stof voor een ander verhaal.

Bedreigingen voor de Verenigde Staten

In principe is met hard werken in de VS een welvarend bestaan op te bouwen. Althans: dat was zo, tot begin jaren negentig. De voortdurende immigratie drukt de lonen voor laagopgeleiden in de VS en grote corporaties sluizen hun winsten door naar belastingparadijzen. Het gevolg is dat een steeds kleiner deel van de winsten bij de werkende bevolking terecht komt en deze steeds meer verarmt. Dit betekent, dat het sociale contract tussen bevolking en elite wordt verbroken. Vooral bij de laagopgeleiden onder de blanken en de zwarten, die het meest in de verdrukking komen door de immigratie van voornamelijk ‘hispanics’, zit de wrevel diep.

De Amerikaanse bevolking is nu verdeeld, maar als er een sterke sociale beweging komt die deze onvrede kanaliseert en zich richt tegen de elite, dan hebben de Amerikanen echt een groot probleem. Steeds meer jonge hoogopgeleiden krijgen geen baan en sluiten zich aan bij de Occupy beweging en dergelijke. Op dit moment lost de Amerikaanse overheid dit op, door het afleiden van de aandacht in het buitenland en steeds zwaarder bewapende militaire politie.

President V. Poetin laat zich graag fotograferen in stoere poses, om zijn image van sterke leider in stand te houden.

Gezichtsverlies als oorzaak van een wereldoorlog

Geopolitieke spanningen komen en gaan, maar vaak blijkt er maar weinig voor nodig om een latente spanning te laten ontaarden in een bloedige wereldoorlog tussen machtsblokken. Wat kunnen we leren van de geschiedenis, en hoe groot zijn de kansen op een nieuwe wereldoorlog nu?

President V. Poetin laat zich graag fotograferen in stoere poses, om zijn image van sterke leider in stand te houden.
President Poetin van de Russische Federatie laat zich graag fotograferen in stoere poses, om zijn image van sterke leider in stand te houden.

De bron van macht
In een apenkolonie is macht voornamelijk afhankelijk van spierkracht. Bij mensapensoorten zoals de chimpansee komt ook het maken van vriendjes hierbij. Het alfadier met de meeste bondgenoten staat het sterkst. Bij mensen zijn de sociale groepen zo groot, dat spierkracht helemaal niet meer telt en machthebbers alleen omdat ondergeschikten ze gehoorzamen, over effectieve macht beschikken. Om gehoorzaamheid af te dwingen, is het van groot belang dat de leider over gezag beschikt, wat neerkomt op: de ondergeschikten moeten ontzag voor de leider hebben, of in ieder geval hem als goede en effectieve leider zien. Daarom zien we in Russische staatsmedia president Poetin vaak opduiken in stoere poses als jager of sportman. In Noord-Korea neemt de leiderverering zelfs religieuze vormen aan. In westerse landen is de macht minder geconcentreerd bij één persoon en verdeeld over een oligarchie van rijke zakenlieden en politici, die afhankelijk zijn van het respect van de onderdanen voor het “democratische systeem” en de “rechtsstaat”, of instituten als de Europese Unie of de NAVO. We kunnen dus samenvatten: alleen omdat de onderdanen macht geven aan hun heersers, beschikken deze over macht.

Gezichtsverlies
Gezichtsverlies is dodelijk voor een effectieve leider. Gezichtsverlies betekent namelijk dat hij in de ogen van zijn aanhangers zijn verheven status kwijtraakt en ‘slechts’ een gewoon mens is. Gezichtsverlies kan om verschillende redenen ontstaan: onder meer persoonlijke omstandigheden, denk aan de affaire-Lewinsky bij de Amerikaanse president Clinton, of bijvoorbeeld twijfels over de geldigheid van een verkiezingsuitslag. In ernstige gevallen verandert hierdoor de president in een ‘lame duck’. Geopolitiek gezien hebben deze strubbelingen niet erg veel gevolgen, al beperken ze de maneouvreerruimte van een president. Deze wil dan graag in het buitenland scoren om zijn gezag te herstellen.
Veel vervelender is het als een president bij een internationaal conflict gezichtsverlies oploopt. Niet allen zijn onderdanen, maar ook buitenlandse leiders nemen de man (of enkele keer vrouw) dan niet meer serieus. Om die reden, en zeker als er binnenlandse problemen zijn, kunnen politieke situaties snel escaleren. Helaas zijn er zowel voor de Amerikaanse president als de politici van de Europese Unie en Poetin de nodige binnenlandse problemen.

Hoe ontstaat buitenlands gezichtsverlies?
Diplomatieke of militaire nederlagen, vooral als deze ontstaan in een conflict met zwakke tegenstanders, pakken doorgaans uiterst desastreus uit voor een  leider. Poetin, verreweg de meest  geslepen leider van de drie, slaagde er in de kwestie-Syrië bijvoorbeeld in om na het gebruik van chemische wapens op het laatste moment een Amerikaanse militaire ingreep te voorkomen. Dit deed hij, door een eervolle uitweg te creëren voor de incompetente president Obama, die eerder de inzet van chemische wapens een rode lijn had genoemd. Deze kon nu de verwijdering van alle chemische wapens van Syrisch grondgebied als overwinning verkopen en zo gezichtsverlies voorkomen.

Kruitvat Oekraïne
De situatie in de Oekraïne is veel explosiever. Voor Rusland is het behoud van Oekraïne essentieel: Oekraïne ligt op een steenworp afstand van Moskou en heeft de nodige wapenfabrieken uit de Sovjettijd, naast de grote Zwarte Zeehavens op het schiereiland Krim. Dat europarlementariërs zich massaal met de protesten tegen de corrupte pro-Russische Oekraïense president Janoekovitch gingen bemoeien, werd door Poetin gezien als een verkapte oorlogsverklaring. Nadat, niet voor de eerste keer, de afspraken met de Russen werden geschonden en Janoekovitch af werd gezet, was voor Poetin de maat vol en orchestreerde hij de annexatie van de Krim. Poetin kan nu niet meer terug. Als hij de Krim opgeeft, zien de Russen hem als zwakke leider. Ook de westerse wereld kan niet meer terug. De VN heeft resoluties ingediend waarbij de annexatie van de Krim illegaal werd genoemd.  Legt de VN zich hierbij neer, dan is hiermee de rol van de VN en andere internatuionale instituten uitgespeeld. Alle partijen hebben zich nu in een positie gemaneouvreeerd waarin ze niet meer terug kunnen zonder gezichtsverlies. De voortekenen zijn niet gunstig.

Dit paleis is een van de weinige bezittingen van de Soevereine Orde van Malta, met drie ingezetenen. Officieel is de door Napoleon van Malta verjaagde Orde nog steeds een staat.

Is de staat de wortel van alle kwaad?

De natiestaat is het voorlopige resultaat van duizenden jaren sociale en politieke ontwikkeling. De staat is verre van onomstreden. Immers, dictatoriaal geregeerde staten zoals de Sovjetunie en nazi-Duitsland hebben tientallen miljoenen mensen over de kling gejaagd. Ook nu nog is geweld door staten oorzaak van veel menselijk leed. Reden voor anarchisten om de staat af te wijzen. Hebben ze gelijk, en wat is de logische opvolger van de staat zoaqls we die nu kennen?

Wat is een staat?
Een staat is een organisatie, die een bepaald grondgebied beheerst en in hoge mate soeverein is, dat wil zeggen: afgezien van verdragen, niet onderworpen is aan een hogere jurisdictie. Staten beschikken over machtsmiddelen om hun gezag af te dwingen, zoals leger en politie en een geweldsmonopolie. Moderne staten beschikken over een staatshoofd (vaak, zoals in Nederland en België, een ceremonieel en een feitelijk staatshoofd), een regering, een ambtenarenapparaat en een verzameling wetten en regels, die door politiediensten en juridische ambtenaren dwingend worden opgelegd. De staat is een sociale organisatievorm, die zoals alle organisatievormen alleen kan bestaan omdat een groep mensen bereid is, deze staat te accepteren, m.a.w. staatsburger te zijn. Mist dit gevoel, dan is de staat geen lang leven beschoren. Dit zie je in failed states zoals Somalië. De eerste staten ontstonden toen grondbezit belangrijk werd (m.a.w. met het ontstaan van de landbouw) en waren koninkrijken, waarbij de monarch vaak ook als religieuze leider werd gezien. Later ontstonden republieken en dictaturen.

Dit paleis is een van de weinige bezittingen van de Soevereine Orde van Malta, met drie ingezetenen. Officieel is de door Napoleon van Malta verjaagde Orde nog steeds een staat.
Dit paleis is een van de weinige bezittingen van de Soevereine Orde van Malta, met drie ingezetenen. Officieel is de door Napoleon van Malta verjaagde Orde nog steeds een staat. Bron: Wikimedia Commons

Waarom is de staat zo’n succes?
Klagers over onderdrukking door staten, zoals mijn gewaardeerde collega Douwe, verliezen vaak uit het oog dat een staat een aantal zeer waardevolle functies vervult, waar eigenlijk anno 2014 nog geen goed alternatief voor is. Een goed georganiseerde staat zorgt ten eerste voor rechtszekerheid: wie zich aan de regels van de staat houdt, wordt beschermd door de ambtenaren van de staat. Omdat de staat soeverein is, is ook duidelijk welke regels gelden en welke niet: de staat vormt een homogene jurisdictie, in stand gehouden door het geweldsmonopolie van de staat. Zonder politie zou een grote stad binnen enkele uren vervallen tot anarchie en chaos, zoals we bijvoorbeeld hebben gezien bij de rellen in het Canadese Montreal in 1969, waar een politiestaking  leidde tot onlusten waarbij meer dan honderd mensen stierven. Canada is een land dat diverse ranglijstjes in menselijke ontwikkeling aanvoert, waarmee wordt bewezen dat  zelfs onder een zeer beschaafde populatie het wegvallen van politiebescherming tot grote ellende leidt.
Ten tweede biedt een staat schaalvoordelen. Wordt een deel van een staat getroffen door een natuurramp, dan kan de staat assistentie bieden. Grote projecten die voor een enkeling of kleine groep niet te verwezenlijken is, zoals de piramides van Gizeh of de Deltawerken, zijn voor een staat uitvoerbaar. Niet altijd even efficient, maar dat is weer een andere discussie.
Ten derde kan de staat opkomen voor de belangen van de bevolking. Als bijvoorbeeld de Duitsers of Fransen giftige stoffen in de Rijn lozen, kan Nederland protesteren. Voor een palingvisser is het een stuk lastiger om naar Frankrijk te reizen om te klagen bij de lokale kalimijn. Ook bij gewapende agressie is het handig dat een sterke staat je beschermt. Je zal dan minder snel aangevallen worden.

Kunnen de functies van de staat vervangen worden door een ander systeem?
In theorie zou je een hoge mate van zelfordening kunnen creëren. Natuurlijke ecosystemen, bijvoorbeeld, kennen maar een zeer beperkte sociale organisatie, maar zijn wel stabiel. De ‘law of the jungle’ is echter weinig aangenaam voor een individueel dier. Deze loopt voortdurend risico opgevreten te worden. Waar mensen in dezelfde wereld leven, zullen hun activiteiten onvermijdelijk die van een ander gaan hinderen. Er moet dus een goed mechanisme voor conflictbeheersing komen, anders dan het recht van de sterkste. Libertariërs stellen dan bijvoorbeeld voor om twee partijen onderling een bemiddelaar te laten kiezen die bindend uitspraak doet. Echter, deze uitspraak moet gerespecteerd worden, wat niet gegarandeerd is. Anarchie is daarmee dus een onrealistische fantasie. Wellicht kan er wel een wereldstaat ontstaan. Hiermee zouden oorlogen ook ten einde komen, maar burgeroorlogen blijven mogelijk.

Het verzwegen alternatief voor de JSF

In de aanbevelingslijst van een aantal defensiedeskundigen staan maar drie toestellen: de omstreden JSF, de ster van de tekentafel, de Saab Gripen, en de Eurofighter, het Europese gevechtsvliegtuig. Uiteraard is de slimste oplossing drones in te zetten, maar er is voor hen die perse een bemand gevechtsvliegtuig willen, een uitstekend en veel voordeliger alternatief. Maak kennis met de Russische MiG-35.

MiG-35: lowtech, maar betere vliegeigenschappen
Defensiedeskundigen van de NAVO maken zich grote zorgen om de gevechtscapaciteiten van dit geduchte toestel. Anders dan de JSF, nu officieel F-35 Lightning II geheten, is de MiG-35 zonder storingsgevoelige electronica te bedienen. De vliegeigenschappen zijn ook veel beter. Weliswaar is de MiG-35 geen stealth toestel,. maar de waarde van stealth kan betwijfeld worden: radarinstallaties zijn in de nabije toekomst zo slim dat uit de reflectiesignalen van het stealth-toestel alsnog de werkelijke positie af te lezen is. Ook zijn er natuurlijk andere methoden om het toestel waar te nemen (optische en infraroodstraling bijvoorbeeld).

Minder dan de helft aan aanschaf- en onderhoudskosten
De JSF kost naar schatting per toestel rond de 85 miljoen dollar. De MiG-35 is een heel stuk prettiger geprijsd: rond de 35 miljoen euro. Kortom: meer dan een halvering van het budget. Ook niet verkeerd is dat de kosten per vlieguur nog niet de helft bedragen van die van de MiG-29, die vergelijkbaar is met de F-16.

Minder conflicten
Het allergrootste voordeel is nog niet benoemd. Als twee luchtmachten, zoals die van NAVO-lidstaten en de Russische, met dezelfde vliegtuigen vliegen, is de kans op verwissling zeer groot. Dit zal de behoefte aan militaire confrontaties een stuk kleiner maken. De Amerikanen zullen minder behoefte hebben de Nederlandse luchtmacht te betrekken bij onzinnige zogeheten vredesmissies. Kortom: de aanschaf van de MiG-35 in plaats van de dure en nu al achterhaalde JSF zal niet alleen voor onze schatkist een weldaad zijn, maar ook de wereldvrede bevorderen.

Het bewoonde deel van Iran bestaat uit bergketens, die een lege woestijn omringen. Bizar, maar Iran doet het als land door de eeuwen heen redelijk goed.

Pax Iranica

Iran, de bakermat van de islamitische revolte, wordt door veel mensen geassocieerd met godsdienstfanatisme en terreur. Iran is een land waar de mensenrechten met voeten worden getreden, maar toch is de waarheid iets genuanceerder. Een overheersende invloed van Iran in het Midden Oosten zou zelfs gunstiger uitpakken dan veel mensen vermoeden.

Het bewoonde deel van Iran bestaat uit bergketens, die een lege woestijn omringen. Bizar, maar Iran doet het als land door de eeuwen heen redelijk goed.
Het bewoonde deel van Iran bestaat uit bergketens, die een lege woestijn omringen. Bizar, maar Iran doet het als land door de eeuwen heen redelijk goed. Bron: Ikonact, Wikimedia Commons

Iran: een woestijn omringd door vruchtbare bergen
De geografie van Iran is uniek. In de meeste landen vormt een vlakte het centrale deel van het land, waar de bevolking en grote steden zijn geconcentreerd. In Iran daarentegen is deze centrale vlakte, gevormd door de Dasht-e Kavir met de Dasht e Lut, een blakerende zoutkorst met daaronder modder, waar een handjevol nomaden een kwijnend bestaan leidt. Kortom: zo erg dat zelfs de creatiefste permacultuuraanhanger niet erg ver zou komen.

De grote bevolkingsconcentraties in Iran wonen in de omringende bergen: het Zagrosgebergte aan de grens met Irak en Turkije en de Elboerzbergen in het noorden, tegen de Kaspische Zee.

Precair etnisch Perzisch overwicht
Iran wordt bewoond door meerdere etnische groepen, waarvan de grootste en meest overheersende groep wordt gevormd door de Farsi (Perzen). Zij maken iets meer dan de helft van de bevolking uit en zijn cultureel de dominante groep. Andere grote groepen zijn de Turkse Azeri, de Koerden, de met de Perzen cultureel verwante Luri en  de Arabieren in de Iraanse grensprovincie Khoezestan. Om deze etnische groepen in het gareel te houden is welke Iraanse staat dan ook gedwongen er een genadeloos effectieve geheime dienst op na te houden, denk aan de SAVAK van de sjah en de nog meedogenlozere giranica/eheime dienst van de mollahs.

Veroordeeld tot armoede
Bergen zijn schilderachtig, maar een ramp voor de economische ontwikkeling. Infrastructuur als wegen en spoorlijnen aanleggen, bijvoorbeeld,  is lastig en zeer duur. De bevolking woont verspreid in dalen, zodat niet snel schaalvoordelen ontstaan. Bevaarbare rivieren zijn er al helemaal niet. Transport is zo moeizaam dat ondernemers en industriëlen nauwelijks winst maken.

Zonder de olie was Iran dus een arm land geweest, te vergelijken met bijvoorbeeld Syrië en had het economische zwaartepunt van het land in de vruchtbare grensprovincie Khoezestan gelegen. Nu weet het land nog enige, beperkte, welvaart uit de verkoop van aardolie te winnen.

Controle over Irak van levensbelang voor Iran
Het verhaal verandert als Iran ook greep krijgt op buurland Irak. Irak bestaat uit het vlakke, vruchtbare Mesopotamië met aangrenzende woestijnen en de Koerdische bergen in het noorden. Irak heeft op Saoedi Arabië na de grootste olievoorraden van het Midden Oosten. Wat Irak vooral interessant maakt is de religieuze make-up van de bevolking: zestig procent is sji’iet en twintig procent is Koerd, een volk waar Iran op betere voet mee staat dan met de historische Arabische erfvijanden. Kortom: het kost Iran niet veel moeite om greep op Irak te houden. Dit is nu – met de terugtrekking van het Amerikaanse leger uit Irak – ook gelukt: het land wordt nu bestuurd door pro-Iraanse politici.

De gevolgen van een groot-Iraans rijk
Iran is aan alle kanten omringd door bergen. Deze beschermen het land, maar belemmeren het ook bij agressieve bedoelingen. Het enige gebied dat het waard is om onder de voet te lopen, Irak, staat nu onder Iraanse invloed. De Amerikanen en Israëli’s zijn nu heel bang dat er een doorlopende strategische lijn ontstaat van Iran, Irak en Syrië. Een ware as van het kwaad, om met de neoconservatieven te spreken.  Ook zal Iran toegang hebben tot de Middellandse Zee.

De gevolgen zijn echter mijns inziens beperkt. In het noorden bevindt zich de staat Turkije, die nu steeds sterker wordt. Omdat de meeste Turken soennieten zijn, bestaat er een natuurlijk antagonisme tegen Iran. Dit houdt de Iraanse positie zwak, ook omdat de meeste Syriërs soennieten zijn en makkelijk door de Turken opgezet kunnen worden tegen de pro-Iraanse heersers.

De Iraanse invloedssfeer reikt tot Israël en Libanon (met een grote sji’ietische minderheid), iets wat de Israëli’s met angst en beven tegemoet zien. Strategisch gezien zou Iran echter weinig opschieten met een oorlog tegen Israël. De aanvoerlijnen zijn lang, kwetsbaar voor de superieure Israëlische luchtmacht en Israël, dat ver weg ligt van Iran, is geen strategische bedreiging voor Iran.

Aanval op Saoedi Arabië?
Veel interessanter voor de Iraniërs is het aanpakken van het regime in Saoedi Arabië. De oostkant van dit enorme land, waar de olievelden liggen, kent een grote sji’ietische minderheid en hiermee zou het land de complete Golfregio – met de grootste olie- en gasvoorraden ter wereld – beheersen. Ook zou het voor het land enorm veel prestige opleveren, de voor islamieten heilige plaatsen Mekka en Medina te overheersen.

De vraag is echter of ze dit zullen proberen. De dagen van de oorlogszuchtige grijsaard Khomeini zijn over. Ook is het met de machtige Amerikaanse vloot in de Straat van Hormoez strategisch onhaalbaar, mede omdat er een enorme woestijn ligt tussen de Vruchtbare Halve Maan (die Iran dan controleert, m.u.v. het grondgebied van Israël) en de olievelden.

Zeer winstgevende gevolgen voor westerse wapenindustrie
Vermoedelijk zal een wapenwedloop met Saoedi Arabië volgen, waarbij de oliesjeiks hun koffers zullen legen in westerse wapenfabrieken en scheepswerven. Hiermee zouden bij de sjeiks de middelen verdwijnen om hun verderfelijke salafistische geloof nog verder te verspreiden. Ook zou dit economisch zo een last betekenen dat het land wel moet moderniseren (dus minder strenge godsdienstige regels invoeren) om het hoofd boven water te houden.

Turken worden afgeleid
Dit geldt uiteraard ook voor de Turken. Ook zij zullen hun toch al puissant grote leger nog verder gaan uitbreiden. Een nadeel vanuit westers perspectief is dat de Turken hun aandacht zullen verleggen naar de Balkan. Historisch gezien was de Balkan het winstgevendste deel van het Ottomaanse rijk. Waarschijnlijk zullen de Turken er alles aan doen om deze positie weer terug te winnen. Dat zou dus weer nieuwe instabiliteit in de Balkan, vooral in Bulgarije, betekenen. De kans zit er echter toch al in dat dat gaat gebeuren.

Lees ook
Iran gisteren en vandaag
Sinister schaakspel in de Perzische Golf
Waarom willen de Amerikanen perse Assad weghebben?

Als Assad aan de macht blijft, strekt de invloedssfeer van Iran zich straks uit van de Middellandse Zee to West-Afghanistan

Waarom willen de Amerikanen persé Assad weg hebben?

Na meer dan dertig jaar rust moet het Syrische regime van de Assads nu plotseling het veld ruimen van het Witte Huis. En daar is een goede geopolitieke reden voor. Maar maken de Amerikanen wel de juiste afweging?

Syrië: dictatuur van een sji’ietische minderheid
Syrië, een klein, overbevolkt en verarmd land dat tussen Turkije en Israël inligt, wordt al sinds decennia geregeerd door de familie al-Assad en hun clan van alawieten. Meer details in ons eerdere artikel. Dit is een sji’ietische sekte die slechts twaalf procent van de bevolking uitmaakt, maar alle leidende posities in het land bekleedt. Dat vader Hafez al-Assad alleen alawieten op leidende posities plaatste is met een goede reden. De soennitische meerderheid vindt sji’ieten ketters en haat – ook door het uiterst brute optreden van de al-Assads tegen politieke tegenstanders – het regime intens. Zoon Bashar al-Assad kan daarom alleen op de alawieten en in mindere mate de andere religieuze minderheden (druzen en christenen) rekenen, want ook zij zijn hun leven niet zeker als de soennitische volkswoede los barst. Assad en zijn aanhangers vechten nu letterlijk voor hun leven (denk aan wat met Gadaffi gebeurd is) en gebruikt daarom uiterst bruut geweld. Assad heeft maar één trouwe bondgenoot: het eveneens sji’ietische Iran.

Als Assad aan de macht blijft, strekt de invloedssfeer van Iran zich straks uit van de Middellandse Zee to West-Afghanistan
Als al-Assad aan de macht blijft, strekt de invloedssfeer van Iran zich uit van de Middellandse Zee to West-Afghanistan

Irak zal onder invloed Iran komen
Het oostelijke buurland Irak werd tot minder dan tien jaar terug  beheerst door dictator Saddam Hussein. Ook Saddam behoorde tot een minderheid: soennieten deze keer die de sji’ieten en de Koerden beestachtig onderdrukten. Iran heeft zeer veel invloed in Irak: de meeste Irakezen zijn sji’ieten en de leidende Iraakse politici zijn ballingen uit Iran. De Amerikanen beheersen Irak echter militair, waardoor de Iraanse invloed beperkt bleef. Obama wordt door schulden geplaagd en heeft tijdens de verkiezingsstrijd ook de belofte gedaan zich uit Irak terug te trekken. Hierdoor zal de invloed van Iran in Irak enorm toenemen.

Invloed Iran reikt tot Middellandse Zee en Libanon
Met bondgenoot Assad aan het bewind in Syrië en de controle over Irak, zal de Iraanse invloed tot aan de Middellandse Zeekust in Libanon reiken.  De zwakke staat Syrië krijgt op die manier ondersteuning van het sterke Iraanse leger. Iran heeft na dertig jaar economische sancties een zeer goed ontwikkelde wapenindustrie. Hoewel vrouwen als tweederangs burgers worden behandeld in Iran, zijn ze zeer goed opgeleid – meer dan de helft van alle universitair geschoolden in Iran is vrouw, overwegend in bètawetenschappen. Kortom: Iran kan over een goed opgeleide bevolking en een goed ontwikkelde industrie beschikken. Het land is ook zelfvoorzienend in aardolie.

Meer druk op Israël
Slecht nieuws voor Israël. Nu is het voor Iran zeer lastig om wapens naar de Libanese Hezbollah-beweging en de Amal-militie te smokkelen. Transport ging over zee, waar de Amerikaanse vloot ligt. Met de Amerikanen weg uit Irak, kan Iran geavanceerde zware Iraanse wapens zoals raketten met honderden kilometers bereik over land naar Hezbollah verschepen. Hiermee kan Hezbollah het dichtstbevolkte deel van Israël beschieten. Iran kan ook vrij eenvoudig grote hoeveelheden troepen in Syrië legeren. Wat dan ontstaat is een nieuw Perzisch Rijk van de Middellandse Zee tot West-Afghanistan.

Regime al-Assad moet van VS en Israël verdwijnen om de invloed van Iran in te perken
Geen wonder dat zowel Israël als de Amerikanen graag zien dat al-Assad wordt afgezet (wat zal neerkomen op: afgeslacht, al zijn de stedelijke Syriërs iets beschaafder dan de Libische bedoeïenen). Ook Erdogan ziet dat graag: als Iran dit gebied overneemt, stopt dit de Turkse expansie naar het zuiden en dat zou zijn plannetjes flink in de war schoppen. Openlijke inzet van de luchtmacht van de NAVO kan niet. Dit zouden Rusland en China, die weinig last hebben van Iran en het land juist erg nuttig vinden als tegenwicht tegen de Amerikanen en de soennieten, niet toestaan.

De mogelijkheden van de Amerikanen zijn beperkt. Ze hopen op een opstand binnen het Syrische leger, waarvan nu sprake lijkt te zijn – al kan dit ook een propagandacoup zijn. Deze gewapende rebellen kunnen ze dan via de Turken of de andere buurlanden voorzien van wapens en geld. Na het waarschijnlijke bloedbad wordt Syrië dan een soort vazalstaat van Turkije. Een andere optie is een gewapend ingrijpen door het Turkse leger, uiteraard om “humanitaire redenen”. Het is niet voor niets dat Erdogan zich plotseling zo druk maakt over mensenrechtenschendingen in Syrië. Dit is de effectiefste oplossing. Dit heeft ook als voordeel dat het bloedbad voorkomen kan worden. Ook dit betekent vanzelfsprekend een flinke uitbreiding van de Turkse invloedssfeer.

VS en Israël maken mogelijk rekenfout
Dat laatste, de uitbreiding van de Turkse invloedssfeer, is nu net het probleem. Turkije is net als Iran geen Arabisch land, maar is, net als de meeste Arabieren, soennitisch. Turkije, het machtigste en meest ontwikkelde soennitische land, is een logische kern van een groot soennitisch rijk, beter bekend als een kalifaat. Waarschijnlijk zal dit in eerste instantie de vorm krijgen van een islamitische unie. Dit is nog veel vervelender nieuws voor Israël, want Israël wordt dan een soort eiland midden in één enkele vijandige staat. Wordt Israël veroverd, dan ontstaat een ononderbroken landverbinding van Marokko naar Irak.

De soennieten zullen daarentegen niet accepteren dat het ketterse Iran de leiding overneemt. Iran kan daardoor nooit een geostrategische bedreiging vormen – al kan het, zoals gezegd, voor veel ellende zorgen voor Israël en met Hezbollah als proxy de Israëli’s het leven bijzonder zuur maken.

Waarschijnlijk gokken de Amerikanen er op dat de islamitische landen zullen seculariseren zoals ook met de christelijke landen gebeurd is. Ook geloven ze dat democratie een effectief tegengif is tegen islamitisch fundamentalisme. Hierbij vergeten ze dat ook het fundamentalistische Iran een democratie is – zij het dat de islamitische wet deze erg inperkt. De eerste ontwikkelingen in Tunesië en Libië – en ook Egypte – volgen helaas het Iraanse beeld.

Hoopvolle ontwikkeling: eerste excuses islamitisch land voor schenden mensenrechten ooit
Wel heeft Erdogan nu excuses gemaakt voor het geweld tegen de Koerden in de twintiger jaren. Uiteraard was dit om de kemalisten dwars te zitten, maar toch is hiermee een precedent geschapen. Dit is de eerste keer dat een leider van een islamitisch land zijn excuses heeft aangeboden voor mensenrechtenschendingen. Zo zal er meer respect voor mensenrechten in Turkije en ook in de rest van de islamitische wereld komen.