religie

Enkele subtielere cartoons van Charlie Hebdo waarin de veronderstelde uitvinder van de islam, de koopman Muhammad ibn Abdullah, wordt afgebeeld. Bron/copyright: Charlie Hebdo Magazine

Waarom we de vrijheid van meningsuiting onvoorwaardelijk moeten beschermen

Is een spotprent een mensenleven waard? Op het eerste gezicht zou je zeggen: nee. Schijn bedriegt hier echter: niet alleen onze vrijheid, maar ook het voortbestaan van de menselijke soort is gebaat bij integriteit in denken, en hierbij bij een absolute vrijheid van meningsuiting.

De mens en de mensheid als informatieverwerkers
Evolutie is in feite informatieverwerking. Evolutie is het product van de confrontatie van ons genotype (de DNA-blueprint in onze genen) en het hieruit ontstane fenotype (onze lichamen) met de natuurlijke omgeving (waaronder andere organismen). In miljarden jaren van evolutie is het genotype van onze soort uitgebreid en aangepast tot we van twee enkele strengen bacterie- en archaea-DNA, gehuisvest in een eenvoudige cel, zijn uitgegroeid tot een complex meercellig organisme, in staat om de mysteries van het leven, de ruimte en de tijd te ontraadselen.

Dit proces vond slechts plaatst door de eindeloze blootstelling van ons genoom aan steeds wisselende uitdagingen. Onze voorouders hebben wereldwijde rampen zoals een catastrofale asteroïde-inslag, een gammastralings-burst en iets wat waarschijnlijk een massale vulkaaneruptie is geweest, overleefd. Elke ramp heeft doorgaans de taaiste overlevers uitgeselecteerd. De catastrofale ramp aan het einde van het Perm 252 miljoen jaar geleden, waarbij  meer dan negentig procent van de soorten op aarde het loodje legde, heeft de weg vrijgemaakt voor de voorouder van de dinosauriërs (en hiermee vogels), de Chicxulub-inslag voor groepen zoogdieren waaronder de primaten, onze groep.

Enkele subtielere cartoons van Charlie Hebdo waarin de veronderstelde uitvinder van de islam, de koopman Muhammad ibn Abdullah, wordt afgebeeld. Bron/copyright: Charlie Hebdo Magazine
Enkele subtielere cartoons van Charlie Hebdo waarin de veronderstelde uitvinder van de islam, de koopman Muhammad ibn Abdullah, geestig wordt afgebeeld. Bron/copyright: Charlie Hebdo Magazine

Technische en culturele evolutie
Economische, sociale en culturele wedijver is onderworpen aan soortgelijke evolutionaire druk. Het “DNA” van bijvoorbeeld een fiets zijn de CAD-bouwtekeningen, specificaties en montagehandleidingen van de verschillende onderdelen en de hele constructie, en de mentale blueprint in de hersens van fietsenmakers, waar het fenotype de fiets zelf is. Een mooie, sterke en prettig rijdende fiets wordt vaker verkocht, waardoor de fabrikant de fiets kan doorontwikkelen en andere fietsfabrikanten elementen gaan overnemen. Ditzelfde mechanisme treedt ook op bij culturele elementen als taal, ideologieën en religie. Een religie die er beter in slaagt om mensen te bekeren en het geloof in stand te houden,heeft een voorsprong op religies die het ontmoedigen of verbieden om te bekeren, of een te zwakke greep hebben op het brein van hun aanhangers.De qua aantallen grootste religies, christendom, islam en hindoeïsme, slagen hier het beste in.

Waarom bestaan er religies?
Religies komen voort uit dezelfde drang die ook leidde tot het ontstaan van de wetenschap: de behoefte om de wereld om ons heen en de zin van ons bestaan te begrijpen. Een religie komt voort uit de fysische en metafysische ideeën uit de tijd waarin de religie ontstond. Deze ideeën worden afgekaderd, doorgaans door een stichter (christendom, islam, boeddhisme) of groep stichters (jodendom, sikhisme, hindoeïsme) en in de jaren daarna, als gevolg van confrontaties met andere religies en filosofieën, geïnstitutionaliseerd. De canon (verzameling van heilige geschriften) wordt vastgesteld en er ontstaan klassen van geïnstitutionaliseerde kennisdragers van de religie, zoals monniken, goeroe’s, priesters, theologen en ulema. Hiermee krijgen religies een extra evolutionair voordeel: full-time professionals waarvan hun bestaan afhangt van de aanwezigheid van grote aantallen gelovigen, die hun tienden afstaan. Deze professionals verzinnen voortdurend nieuwe methodes om gelovigen binnen te halen, hun geloof in stand te houden en afvalligheid te verhinderen. Dit verklaart het kastensysteem bij hindoes, de nadruk op bekering als enige manier om mensen te redden van de hel bij christenen en de draconische straffen op het verlaten van de islam bij moslims.

Hebben religies waarde?
Religies kaderen ideeën af en belemmeren het wetenschappelijke en metafysische denken. In principes hebben religies daarmee een negatieve invloed op de menselijke overleving. Elementen van religies kunnen bij wijze van uitzondering nuttig zijn. Denk aan de bescherming van het gezin, interpersoonlijke ethiek, het stimuleren van abstract denken en het bieden van een metafysische werkelijkheid die afstand van de waarneembare werkelijkheid creëert en zo de denkwereld opspant.
De oververtegenwoordiging van joden en in mindere mate christenen bij wetenschappelijke grensverleggers doen vermoeden dat deze religies elementen bevatten die de ontwikkeling van theorievorming, inductie en kritisch wetenschappelijk denken bevorderen. Waar het primitieve jodendom erg veel weg heeft van de huidige islam, heeft het latere rabbinale jodendom een speelsere, meer gelijkwaardige relatie met de oppergod. Ook is “lernen”, de nadruk op leren, erg belangrijk binnen het hedendaagse jodendom. Dit is, voorzover het natuurwetenschappelijke kennis betreft, vanzelfsprekend erg nuttig bij de wetenschapsbeoefening. Dit geldt ook voor het christendom, dat meer op het esoterische domein gericht is en hiermee (na de vernietigende nederlagen die de katholieke kerk leed tegen Galileï en de aanhangers van Copernicus, en de protestantse ketters) de natuurwetenschap veel minder tegenwerkte en in enkele gevallen zelfs bevorderde. Kortom: religies kunnen toch per saldo een positieve waarde hebben, afhankelijk van de ideeën die ze inhouden. Dit is echter meer de uitzondering dan de regel. Dit verklaart ook waarom in uitgesproken atheïstische landen als de beide China’s, Tsjechië en Japan, de beoefening van wetenschap en techniek op een hoger peil staat.

Vrijheid van meningsuiting staat hoger dan religieuze dogma’s
De essentie van evolutie is informatieverwerking. Onze technische en culturele evolutie is in feite een verlengstuk en logisch vervolg van de biologische evolutie. Vrijheid van meningsuiting opgeven omdat een mythisch opperwezen, of een legendarische oprichter, van een religie zou kunnen worden beledigd is: de evolutie van het menselijke denken en cultuur stilzetten. Als een religie niet in staat is om spot of kritiek te weerleggen, dan delft deze religie het onderspit in de oorlog der ideeën. Net zomin als het in Nederland of België toegestaan is om consumenten af te persen, mag het ook niet toegestaan zijn om met oneigenlijke methoden godsdienstkritiek onmogelijk te maken. Als een religie als de islam niet in staat is om te overleven zonder haar critici te intimideren met moord en doodslag, dan moet deze religie maar voorgoed van de aardbodem verdwijnen. Wie oproept om critici te doden om ze zo het zwijgen op te leggen, is een sta-in-de-weg van de evolutie van de mensheid. Zij zijn opdrachtgevers voor moord en hiermee schuldig aan moord. Zij moeten worden behandeld als terroristen. De mensheid is beter af zonder hen.

Biddende taxichauffeur. Hij had geen gebedskleedje bij zich.

Waarom pakt de nadruk op uiterlijkheden bij veel gelovigen zo slecht uit?

Openlijk en met veel misbaar bidden. Op pelgrimstocht gaan en selfies maken bij de Kaäba.  Sommige gelovigen steken hun geloof niet onder stoelen of banken. Tegelijkertijd zijn dit nu net de mensen die het meeste moorden, verkrachten en stelen. Hoe is dat te verklaren?

Een mens heeft maar een beperkte capaciteit om goed te doen. Als je geloof jou verplicht om andere mensen te helpen, zal je daar je energie op richten. Als je geloof je verplicht om andere mensen te helpen, maar ook om vijf keer per dag rond je auto te hinkelen ter ere van Quetzalcoatl, elke week een schaap te offeren aan Quetzalcoatl en met Chinese stokjes te eten, waarbij je om de tien seconden Quetzalcoatl luid aanroept, zal je domweg minder tijd en energie hebben om andere mensen te helpen. Domweg omdat je de hele dag in de weer bent om je god Quetzalcoatl te plezieren.

Biddende taxichauffeur. Hij had geen gebedskleedje bij zich.
Biddende islamitische taxichauffeur. Hij had waarschijnlijk geen gebedskleedje bij zich. – Wikiislam

In de tijd van Jezus leefden er een uitermate irritant slag joden in Palestina, de Farizeeën. Zij zijn in feite de grondleggers van wat we nu kennen als het talmoedische jodendom. Zij baden altijd met veel misbaar op straat zodat de hele wijk kon meegenieten. Alleen deden ze ongeveer alles wat ze konden om er beter van te worden, zolang het maar volgens de wet was. Om deze reden duidde Jezus dit soort mensen aan als “gewitte graven“: mooi van buiten, verrot van binnen.

Verder is het probleem, dat aan bidden onevenredig veel waarde wordt gehecht. Bidden is een middel, namelijk om je geloof in stand te houden en je relatie met je godheid in stand te houden/te verbeteren; niet een doel op zich. Plichtsgebeden, zoals in het soennisme erg belangrijk zijn, geven gelovigen al snel een goed gevoel. Ze voelen dan minder de noodzaak om goede werken te verrichten. Dat geldt ook voor de pelgrimstocht naar Mekka, de hajj. Veel Indonesische aannemers drukten na de tsunami-ramp in Atjeh geld achterover en gingen van dit hulpgeld naar Mekka op hajj. De zegening die de hajj oplevert – al je zonden voor de hajj worden vergeven – is namelijk groter dan de straf voor het achteroverdrukken.

Verder wordt in de soennitische ethiek niet bidden soms op één lijn gesteld met ernstige misdrijven zoals moord. Waar volgens het soennisme en sji’isme moord in bepaalde gevallen geoorloofd is – de moord op een vijand van de islam of op een ex-moslim bijvoorbeeld – is het niet verrichten van het plichtsgebed voor strengere soennieten zoals IS en eerder bijvoorbeeld het Ottomaanse Rijk in strengere tijden, al reden om een moslim tot ongelovige te verklaren en de doodstraf op te leggen. Kortom: een moordenaar komt er vaak beter van af dan iemand die niet bidt.

Het gevolg is dat de ethiek van deze gelovigen nogal idiosyncratisch is en dat de maatschappijen die ze vormen behoorlijk disfunctioneel is.

Video: waarom bestaat er kwaad in de wereld?

Als God almachtig God kan niet alwetend, almachtig en goed zijn. Anders bestond er geen kwaad in de wereld. Met deze stelling brengen atheïsten gelovigen tot wanhoop. Toch zijn er enkele theologische methoden ontwikkeld om dit vervelende probleem op te lossen. Want wat is de wereld zonder een geloof als antwoord op alle vervelende vragen?

Je kan natuurlijk ook zeggen, zoals moslims doen, dat dit soort vervelende vragen boze inblazingen, waswaas, van de duivel zijn en dat de ware gelovige ophoudt met denken. Zo ben je meteen snel uitgepraat.

Een interessantere vraag is naturlijk: wat is kwaad, en waarom vinden wij dat kwaad?

goodvsbad

Lees ook:
Is de mens goed of slecht?
Het begin en einde van goed en kwaad

De Kerk van het Vliegend Spaghettimonster krijgt steeds meer aanhangers.

Moeten kinderen aan gevaarlijke religieuze ideeën blootgesteld worden?

Pubermeisjes van een polygame afsplitsing van de Mormoonse kerk die door dreiging met hel en verdoemenis “instemmen” met een huwelijk met een vijftigjarige man met al twintig andere vrouwen. Meisjes van drie die na koranlessen “dood aan de joden” schreeuwen. Kinderen die op de kleuterschool onthoofdingen leren. Geloof, in sommige gevallen best rampzalig. Moeten we toelaten dat kinderen aan deze kwaadaardige ideeën bloot worden gesteld?

Jong geleerd, oud gedaan
Kinderen zijn erg beïnvloedbaar en nemen vaak alles aan, wat ouders en andere gezagspersonen tegen ze zeggen. In de meeste gevallen is dat handig of zelfs levensreddend. Bijvoorbeeld: Jantje, steek niet die spijker in het stopcontact, of: Liesje, de leeuw vindt het niet leuk als je hem aan zijn staart trekt. In enkele gevallen is dat uitermate gevaarlijk. Sommige mensen hebben namelijk hun eigen agenda, die ze belangrijker vinden dan het belang van het kind. Het bekendste voorbeeld zijn vanzelfsprekend kindermisbruikers, maar ook erg eng zijn ouders en religieuze figuren die kinderen ronduit kwaadaardige denkbeelden leren.

De Kerk van het Vliegend Spaghettimonster krijgt steeds meer aanhangers.
De Kerk van het Vliegend Spaghettimonster krijgt steeds meer aanhangers.

Zijn alle religieuze ideeën  gevaarlijk?Religie is een kennissysteem. Het verschil van wetenschap, op dit moment het overheersende kennissysteem, met religie, is dat wetenschap (in theorie) gebaseerd is op de zogeheten wetenschappelijke methode: een cyclus van theorievorming en toetsing. Religie is gebaseerd op vermeende zekerheden, dogma’s. Dogmatiek is daarom een belangrijk onderdeel van theologie.

Over het algemeen is religie als kennissysteem inferieur aan wetenschap. De wetenschappelijke bevinding dat de aarde ruwweg 4,54 miljard jaar oud is, is nuttiger om de aarde te begrijpen dan het op christelijke dogmatiek gebaseerde geloof van de Ierse bisschop James Ussher dat de aarde zaterdag 22 oktober 4004 jaar voor Christus geschapen is door Jahweh.
Toch is dit op zich eerder een amusant dan een gevaarlijk idee. Er zijn ook waardevolle religieuze ideeën, bijvoorbeeld de regel in de meeste religies dat je je medemens zo moet behandelen als je zelf behandeld wilt worden. Over het algemeen zijn gelovige mensen gelukkiger en leven gezonder dan niet-gelovige mensen.

Helaas bevatten de meeste religies ook min of meer kwaadaardige ideeën. Een bekend voorbeeld is het uit het christendom en voodoo-religies stammende idee dat iemand die met schuim op de mond brabbelt, bezeten is door boze geesten. Daardoor loopt een epilepsiepatiënt behandeling mis, bij iemand met een hersenbloeding betekent dit zelfs de dood. Andere voorbeelden zijn moordaanslagen op ‘vijanden van de islam’ en het vermoorden van ex-moslims, die gebaseerd zijn op een letterlijke interpretatie van de koran en vooral hadith, m.a.w. de bronnen van de islamitische dogmatiek.

Religieuze ideeën en kinderen
Kinderen nemen dingen vaak letterlijk en  kunnen erg bang worden voor religieuze zaken als de hel, de duivel en boze geesten. Ook leren kinderen soms om mensen van andere geloven te haten. Dingen die volgens het strafrecht niet toegestaan zijn, zoals discriminatie en groepsbelediging, worden kinderen aangeleerd onder het mom van godsdienst. Daarom denk ik dat er een ban moet komen op kwaadaardige religieuze ideeën. Ideeën die bewezen leiden tot menselijk leed. Deze ideeën mogen niet gedeeld worden met kinderen onder bijvoorbeeld de twaalf jaar. Wat dat betreft moet er geen onderscheid zijn tussen religieuze en niet-religieuze ideeën.

De Jain-tempel in de Antwerpse buitenwijk Wilrijk. Bron: Wikimedia Common

Jaïnisme, de vreedzaamste religie ter wereld

Hoewel het beestachtige geweld in naam van de islam nu alles overtreft, hebben ook de joden en christenen een verschrikkelijke naam hoog te houden wat geweld betreft. Wat is dan wel een vreedzaam geloof? In dit filmpje het antwoord: het jaïnisme, een bij het grote publiek onbekend geloof uit India.

Het jaïnisme (zo onbekend dat het niet eens in de spellingscontrole staat), is principieel geweldloos. Het kent acht tot tien miljoen aanhangers en is zo vreedzaam, dat zelfs insekten niet gedood mogen worden. Jaïns mogen ook geen rechtszaken aanspannen, omdat hiermee geweld tegen een tegenstander wordt afgedwongen (wordt deze veroordeeld, dan dwingt de politie deze persoon immers om het vonnis te gehoorzamen). Vrijwel alle aanhangers van het jaïnisme wonen in India.

De Jain-tempel in de Antwerpse buitenwijk Wilrijk. Bron: Wikimedia Common
De Jain-tempel in de Antwerpse buitenwijk Wilrijk. Bron: Wikimedia Common

Hieronder een filmpje van een karakteristiek jaïnistisch ritueel: santhara, een rituele doodhongering door vasten. Per jaar nemen enkele honderden jaïns deel aan dit ritueel. Zestig procent van de beoefenaren van santhara zijn vrouwen. Om begrijpelijke redenen kiezen vooral jains die aan een dodelijke ziekte lijden, voor santhara. Daarmee is namelijk alle negatieve karma uitgewist en verkrijgen de beoefenaren moksha, verlossing uit de cyclus van reïncarnatie. Althans: stelt het jaïnisme.

Opmerkelijk genoeg leven jaïns langer dan andere mensen en zijn doorgaans ook gezonder. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het matige, vegetarische dieet en het vermijden van geweld. Want, zoals de grondlegger van het christendom Jezus al zei: wie het zwaard opheft, zal door het zwaard vergaan. Ook vermijden jaïns beroepen waarbij je moet doden, zoals boer, slager of soldaat. Deze brengen doorgaans een hard en ruw leven met zich mee. Kortom: vreedzaam leven is zo gek nog niet. Al wonen er op dit moment geen jaïns meer in Pakistan. De religieuze discriminatie in deze militante moslimstaat bleek te sterk.

Pastafaristen van de Kerk van het Vliegende Spaghettimonster vieren de erkenning van hun geloof in Polen.

Video: Tien bizarre godsdiensten

Even lachen. Uitgekeken op de kastendiscriminatie, hand afhakken, duiveluitdrijvingen, vermoorden van ex-moslims en andere uitingen van geloof? Ja, er zijn gelovigen met humor. Zoals blijkt uit de tien religies die hieronder voorbijkomen.

Als gelovigen zich meer zouden realiseren dat er geen wetenschappelijke claim is voor hun beweringen over bovennnatuurlijke zaken, zouden ze bescheidener zijn en minder overtuigd van het eigen onverbiddelijke gelijk.

Ook hoeft een geloof met veel aanhangers niet meer zeggenskracht te hebben dan een klein geloof. Vaak zelfs niet. Immers, vooral een uitgesproken dom en weinig uitdagend geloof wint snel aan populariteit. En wat veel aanhangers van grote geloven zich niet realiseren: ook hun geloof begon als een kleine sekte…

Pastafaristen van de Kerk van het Vliegende Spaghettimonster vieren de erkenning van hun geloof in Polen.
Pastafaristen van de Kerk van het Vliegende Spaghettimonster vieren de erkenning van hun geloof in Polen.

Video: Evolution versus God

Meningsverschillen tussen evolutionisten en creationisten, of de intelligent design aanhangers, verlopen doorgaans verre van vreedzaam. Ter leringh ende vermaeck, hieronder een video met daarin de controverse vanaf creationistisch-christelijk standpunt.

Het wetenschappelijke bewijs voor de evolutietheorie is overweldigend: er zijn zelfs meerdere gevallen (Londense metro, Amerikaanse appelwants, cichliden in het Victoriameer) vastgesteld waarin soortvorming optrad onder de ogen van wetenschappelijk onderzoekers. Gelovigen zijn vaak echter minder onder de indruk. Geen wonder dat het er heet aan toe gaat tussen beide groepen. Dit standpunt is echter niet het standpunt van alle christenen. Veel onder hen kunnen de evolutietheorie uitstekend verzoenen met hun geloof.

Een gesprek over evolutie, moraliteit en religie

Een interessante lezing met oud landgenoot en primatoloog Frans de Waal die het gesprek aangaat met Jeff Schloss over evolutie, moraliteit en religie. Beide geven ze hun unieke standpunten op deze materie. Een plezier om naar te luisteren.

Join The Veritas Forum for an in-depth conversation on evolution, morality, and religion between two experts, Professors Frans de Waal and Jeff Schloss.

Full library available AD FREE at http://www.veritas.org/talks.

Over the past two decades, The Veritas Forum has been hosting vibrant discussions on life’s hardest questions and engaging the world’s leading colleges and universities with Christian perspectives and the relevance of Jesus. Learn more at http://www.veritas.org, with upcoming events and over 600 pieces of media on topics including science, philosophy, music, business, medicine, and more!

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Eerdere artikelen op visionair over Frans de Waal

De atheïst Vikram Gandhi slaagt er in om honderden volgelingen te krijgen als profeet.

Experiment: filmregisseur begint eigen religie

De Amerikaanse regisseur Vikram Gandhi, zelf atheïst, bracht jaren van zijn leven door met het filmen van Indiase goeroe’s met hun volgelingen. Dit bracht hem op een idee. Wat als hij zelf als experiment een eigen sekte oprichtte?

De atheïst Vikram Gandhi slaagt er in om honderden volgelingen te krijgen als profeet.
De atheïst Vikram Gandhi slaagt er in om honderden volgelingen te krijgen als profeet.

Sri Kumaré
De mysterieuze Indiër Kumaré, afkomstig uit een fictieve Indiaas dorpje, verschijnt in de Amerikaanse miljoenenstad Phoenix met zijn verheven boodschap van spiritualiteit en verlichting. Het resultaat van Gandhi’s gedurfde experiment legde hij vast in de indrukwekkende documentaire Kumaré. Het experiment liep behoorlijk uit de hand. Een eigen godsdienst beginnen en volgelingen om je heen verzamelen blijkt een eitje voor Gandhi. Moeilijker was het voor “Sri Kumaré” om de waarheid op te biechten aan zijn honderden trouwe volgelingen…

Vikram Gandhi, die het hindoeïstische geloof vaarwel zei toen hij volwassen werd, bestudeerde jarenlang goeroe’s, die in de westerse wereld een dikbelegde boterham verdienen met hun mengeling van yoga, hindoeïsme en mystiek. Hij stelde vast dat er niets was waarin deze goeroe’s verschilden van normale, “niet-verlichte” mensen. Hoe kwam het dat in de westerse wereld, waar in tegenstelling tot de meeste andere landen, het opleidingsniveau hoog is en wetenschappelijke kennis wijdverbreid, zoveel mensen in deze mengeling van bijgeloof en mystiek trapten? Klaarblijkelijk is er iets anders aan de hand, iets dat meer met psychologie te maken heeft dan met esoterie.

Mensen zien niet-bestaand blauw licht
Gandhi ging op onderzoek uit.  Hij liet zijn haren en baard groeien, mat zich een Indiaas accent aan en bedacht een spirituele boodschap. Kumaré vestigt zich in Phoenix, Arizona om volgelingen te verzamelen. Hij neemt twee leerlingen mee: – Kristen om yogalessen te geven en Purva om de agenda te beheren – die Kumaré’s eerste volgelingen worden. In eerste instantie is het makkelijker dan hij dacht – overal waar hij gaat, vereren mensen hem vanwege hoe hij eruit ziet en zich gedraagt, ondanks zijn gebrek aan inhoudelijk onderwijs. Als mensen vragen om te worden gezegend, bedenkt Vikram een zegen en begint deze te leveren: een blauw licht dat hij zich voorstelt in zijn hoofd en op mensen afvuurt die hun voorhoofd tegen dat van hem drukken. Dan gebeurt er iets bijzonders. Mensen beginnen echt het blauwe licht te voelen. Het is misschien iets Vikram opgebouwd zijn, maar het is zeer reëel voor degenen die het ervaren. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat “blauw licht” dat uit het voorhoofd komt, in de Indiase mystieke traditie staat voor een actieve zesde chakra.

Meer en meer volgelingen
Meer en meer mensen komen opdagen om zijn evenementen bij te wonen, en spoedig vormt zich een kerngroep van toegewijde studenten. De macht en de verleidingen van het Guru zijn worden Vikram snel duidelijk. In het begin is het allemaal een spel, topt mensen serieus in hem beginnen te geloven – en hun diepste zieleroerselen met hem delen. Vikram beseft dat als hij niet oppast, hij zijn grenzen zou overschrijden en hij het verloop van het leven van zijn leerlingen op onvoorspelbare wijze significant zal veranderen. Wat kan hij zeggen wanneer een vrouw hem vraagt of ze haar man moet verlaten, of wanneer een voormalige drugsverslaafde hem als een rolmodel begint te zien? Zouden ze op dezelfde manier over Vikram denken dan ze over Kumaré denken?

The Mirror
Vikram beseft dat hij maar één ethisch zuivere keuze heeft: werkelijk een goeroe zijn en zijn volgelingen in contact brengen met hunzelf; ze zelfvertrouwen geven. Hij bouwt zijn onderwijs daarom om iets heen dat hij ook in zijn echte leven als belangrijkste overtuiging koestert: zijn discipelen hebben geen goeroe nodig, de goeroe leeft in hun zelf. Voor de spiritueel onderlegden onder ons: het Hoogste Zelf en ook een belangrijke waarheid in hindoeïsme en boeddhisme. Hij noemt zijn onderricht The Mirror – Kumare is slechts een spiegel die mensen kunnen gebruiken om te staren op hun eigen oneindige mogelijkheden, die al diep in zichzelf liggen. Kumare begint om deze boodschap te verkondigen, en allen die het horen zijn ontvankelijk. Op hetzelfde moment, gebeurt er iets waar Vikram nooit had kunnen voorzien: voor de eerste keer dat hij begint met het blauwe licht zelf te voelen.

Zelf-aanbidding
Vikram vormt diepe emotionele banden veel van deze studenten, terwijl hij zich afvraagt ​​waarom hij deze andere persona aan moest nemen om zich gewoon te verbinden met mensen? Vikram maakt een belofte aan zichzelf: binnenkort zal hij zijn ware identiteit aan zijn discipelen onthullen om zijn punt te bewijzen. Hij brengt meer tijd met zijn leerlingen een-op-een door en en leert hen om hun “innerlijke goeroe” te omarmen. Hij vraagt hen ​​elke keer beloften te doen aan zichzelf – of het nu na door op beloften aan een geliefde, het plegen van een gezonder dieet, of leren hoe ze zichzelf kunnen respecteren. Vikram is onder de indruk. Zijn leerlingen nemen zijn leiding zeer serieus, en hij begint te zien dat ze de eerste stappen maken op weg naar positieve veranderingen in hun leven.

Ethisch dilemma
Tegen de tijd dat hij er aan toe is om de waarheid te openbaren, beseft Vikram waarom andere goeroes zich niet bekend maken: dit zou emotioneel een te grote schok betekenen voor zijn volgelingen, waar hij ondertussen veel om geeft. Veel van zijn leerlingen hebben nu grote en substantiële verbeteringen  in hun leven doorgemaakt, terwijl; ze alle denken dat dit vanwege Kumare is.  De grootste onthulling van Kumare, zijn ware zelf, wekte dan ook de nodige schokeffecten op.

Bron
Kumare the Movie

Is religie goed of slecht? Al Jazeera interviewt Richard Dawkins

Een interessant interview van Al Jazeera met Richard Dawkins over religie en of dit goed of slecht is.

An interview with the world’s most famous atheist, professor Richard Dawkins, on whether religion is good or evil.

Muslims riot and protest against the truly awful film demonizing Islam. Dozens are killed. Christian pastor in Florida tries to burn a copy of the Quran and ignites global pandemonium. Even Buddhists are at it, attacking the Muslim minorities in Western Burma.

And of course the conflicts played in the modern middle east are often blamed on ancient hatred between the children of Abraham. Remember 9/11? Was this religiously inspired terrorism? Thousands died.

Yet, here is the thing, societies without faith haven’t fared much better. Communism banned all religions, as Joseph Stalin and Mao Zedong systematically slaughtered millions of their own country.

Is science any better? Since Galileo and Darwin scientists have sought to stomp out ignorance and unravel the mysteries of the universe. But science has also poisoned the environment, unleashed killing on an industrial scale, and now threatens our entire planet.


Aanvullende informatie en artikelen:

-) Diversiteit, de bouwsteen van het leven
-) Het begin en einde van goed en kwaad
-) De voortbestaanswaarde van religie
-) Eigen en sociale identiteit
-) Ego: het strategische zelf
-) Een revolutie in het eigen denken