Zoekresultaten voor: Demmink

Binnenlandse Zaken. Bron: Wikimedia Commons

Het visionaire alternatief: Binnenlandse Zaken

Naar aanleiding van de komende Tweede Kamerverkiezingen in Nederland, zal Visionair elke dag een artikel publiceren met ideeën, hoe de heersende problemen per ministerie effectiever opgelost kunnen worden dan nu het geval is.
Met als eerste onderwerp: Binnenlandse Zaken

Waar houdt Binnenlandse Zaken zich mee bezig?
Als eerste moet het ministerie zorgen voor zogeheten democratie en een “rechtsstaat”. Ook moet het ministerie de kwaliteit van de overheid en het bestuur bewaken, op basis van de Grondwet. Een nieuwe taak is het verbeteren van de integratie, dat wil zeggen: er voor zorgen dat nieuwkomers en hun nakomelingen naar tevredenheid meedraaien in de Nederlandse samenleving.220px-Ministerie_van_Binnenlandse_Zaken

Anno 2017 is alles wat met volkshuisvesting, overheidshuisvesting en bouwen te maken heeft, ondergebracht bij het ministerie.  Omdat woningbouw wezenlijk verschilt van de rest van de taken van het Ministerie, en van 2012 tot  2016 ook onder een eigen minister zonder portefeuille viel, is er voor gekozen dit in een apart artikel te behandelen.

Wat zijn de voornaamste problemen  op het gebied van Binnenlandse Zaken?
Voortdurende corruptie-affaires en hardnekkige geruchten over kindermisbruik door hoge ambtenaren en bewindspersonen (de affaire-Demmink) wijzen op een ernstig integriteitsprobleem. Er is een grote afstand tussen de bevolking en het bestuur, de zogenoemde Haagse kaasstolp. Functies zoals gouverneurs (“Commissaris der koning”) van provincies en burgemeester worden door politieke benoemingen ingevuld, in plaats van door directe verkiezingen,zoals in de meeste andere landen met een vorm van democratie.

Door zowel links als rechts wordt geklaagd over de integratie. Links wil dat immigranten meer kansen krijgen en daarom bijvoorbeeld anonieme sollicitaties verplicht stellen. Ook wil links zwaardere straffen op zogeheten discriminatie. Rechts wil de immigratie van asielzoekers beperken en een harde, repressieve aanpak van ongewenst  gedrag van immigranten. Hierbij krijgt vooral criminaliteit en islamitisch extremisme veel aandacht.

Ook wordt er door cultureel leidende figuren veel geklaagd over de toenemende verhuftering.

Wat zijn de oorzaken van deze problemen; hoe zijn deze problemen op te lossen?
Het integriteitsprobleem ontstaat doordat er teveel ruimte is bij politici om misbruik te maken van hun macht. De achterkamertjespolitiek is per definitie ondoorzichtig en biedt veel ruimte voor gesjoemel en corruptie. Dit is op te lossen door alle overheidsdocumenten online te zetten, zoals de vorige, “lastige” Nationale Ombudsman Brenninkmeijer al heeft voorgesteld. Beslissingsprocedures moeten zo worden hervormd, dat er geen ruimte meer is voor gekonkel. Zo kan het aantal beleidsambtenaren flink worden teruggebracht. Deze houden nu voornamelijk elkaar aan het werk.

De grote afstand tussen bestuur en bevolking is op te lossen door het invoeren van zoveel mogelijk e-democratie naar GeenPeil-model, waardoor de bevolking een veel grotere inspraak heeft.

Ook moet er een einde komen aan politieke benoemingen. Burgemeesters en gouverneurs van provincies moeten direct worden gekozen.

Het probleem met de integratie is ontstaan door het cultureel relativisme. Als alle culturen gelijkwaardig zijn, is er geen reden om je eigen cultuur op te geven voor een andere. Dit is ook de reden voor de verhuftering. Er is volgens het cultuurrelativisme geen verschil tussen platvloerse uitingen en beschaving, want beschaving is maar relatief.
Een cultuur is in principe een verzameling van oplossingen om te overleven in een bepaalde natuurlijke omgeving. De Nederlandse cultuur is behoorlijk succesvol in het overleven in een moerassige rivierdelta. Zo succesvol, dat deze veel immigranten uit de rest van de wereld aantrekt.
Toch is ook de Nederlandse cultuur verre van volmaakt. Het is dom om ons af te sluiten voor verandering. De enige rationele houding is: selectief datgene overnemen, dat onze problemen effectiever oplost dan de traditionele oplossing. Veel van de culturele oplossingen van islamitische migranten zijn bedoeld om te overleven in een anarchistische omgeving, of om een hypothetisch opperwezen, Allah, te vriend te houden. Aan die oplossingen hebben we niet zoveel hier. Culinaire uitingen blijken dan weer wel populair. De uitstekende islamitische oplossing om corrupte banken te vervangen, hawala, wordt dan weer verboden. Kortom: tijd om een eenduidige, rationele  meetlat langs culturele uitingen te leggen.

Niccolò Macchiavelli (1469-1527) wordt vaak verguisd als cynische machtsdenker. In feite wilde hij de mechanismen van de macht aan de kaak stellen.

Macht (2): wie zijn de machthebbers?

In het eerste artikel bestudeerden we wat de bronnen van macht zijn. In dit vervolgartikel kijken we, wie deze bronnen controleren en wie dus de werkelijke machthebbers zijn.

Bronnen van macht
Er zijn, voorzover schrijver dezes na kan gaan, in totaal negen bronnen van macht, waarvan de eerste vijf uit literatuur afkomstig zijn:
positiemacht (macht door functie)
referentiemacht (macht, omdat anderen jou bewonderen)
deskundigheidsmacht (macht door specifieke deskundigheid; in feite een hybride van positiemacht en informatiemacht)
informatiemacht (macht door het bezitten van bepaalde informatie)
middelenmacht (macht door controle van middelen)

en de laatste vier door schrijver dezes gepostuleerd zijn:
netwerkmacht (macht door controleren van andere machtsbronnen)
bekendheid (macht door het bekend zijn bij anderen)
chantagemacht (macht door het bezit van belastende informatie; in feite negatieve informatiemacht)
macht door psychologische manipulatie.

Dit overzicht is verre van compleet en zal verder uitgewerkt moeten worden. Voor de analyse van wie de voornaamste machtshebbers zijn, is het werkbaar.

Positiemacht
De meest zichtbare machthebbers behoren tot deze categorie. Politici zoals bestuurders en kamerleden hebben een grote positiemacht. Minder zichtbaar, maar vaak met een veel grotere macht zijn topambtenaren zoals de omstreden, inmiddels gepensioneerde Joris Demmink. Ambtenaren moeten weliswaar het beleid van de regering uitvoeren, maar zijn veel langer in functie, beschikken over veel belastende informatie en zijn niet afhankelijk van de kiezers.

Referentiemacht
Politici vergroten hun effectiviteit enorm door een grote referentiemacht. Je zou positiemacht zelfs kunnen zien als de referentiemacht van posities. Populaire politici, maar ook bijvoorbeeld het Nederlandse en Belgische koningshuis, filmsterren, voetbalspelers, de paus e.d. hebben veel referentiemacht. Voor autocraten is referentiemacht erg belangrijk. De reden dat we mannen als Putin vaak terugzien in heldhaftige fotoshoots.

Deskundigheidsmacht
Deskundigen zoals artsen, advocaten en dergelijke staan van oudsher in hoog aanzien. Helaas voor hen sloeg internet genadeloos toe. Kennis is veel meer gedemocratiseerd dan voor de komst van internet, waardoor de ‘onaantastbare’ positie van deskundigen steeds meer ter discussie staat. Met een simpele zoekactie op Google is veel geavanceerde informatie gemakkelijk terug te vinden (al is bijvoorbeeld nog steeds een systematische studie nodig om bijvoorbeeld het menselijk lichaam grondig te begrijpen). Deze proberen nu met hand en tand hun positie te verdedigen, bijvoorbeeld door zogeheten kwaliteitslabels in te voeren. Je ziet dit voornamelijk bij ‘deskundigen’, waarvan de deskundigheid twijfelachtig is.

Informatiemacht
In deze informatiemaatschappij is het belang hiervan sterk toegenomen en groeit dit nog steeds. Je ziet hier een waardeverschuiving van niet-gepersonaliseerde informatie (die steeds meer gratis op sites als Wikipedia terug te vinden is en sterk in waarde daalt) naar gepersonaliseerde informatie. Een sterk opkomende groep nieuwe machthebbers zijn daarmee eigenaren en bestuurders van Big Data bedrijven als Google en Facebook. Big Data, het systematisch opslaan en verwerken van enorme hoeveelheden gegevens van bijvoorbeeld internetgebruikers, is een goudmijn. Het bedrijf Facebook, goed voor rond het miljard gebruikers, is op de beurs 200 miljard dollar waard. Dit komt voornamelijk door de enorme hoeveelheden gebruikersdata waarover het bedrijf beschikt.Een tweede reden is de netwerkmacht van Facebook. Hierover even verderop meer.

Middelenmacht
Rijken zijn machtig, omdat ze over veel middelen beschikken. Uiteraard moeten andere mensen dan wel het eigendomsrecht van deze rijken erkennen. Doen ze dat niet, zoals tijdens de Russische Revolutie, dan is het snel afgelopen met hun macht. Daarom is het voor rijken erg belangrijk, goede vriendjes te blijven met de overige machtshebbers en bijvoorbeeld communisten zo hard mogelijk te bestrijden. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat middelenmacht massaal wordt ingezet om het Amerikaanse beleid om te buigen ten gunste van de rijke zakelijke elite. Ieder mens beschikt over zijn lichaam en tijd. Omdat vrouwen doorgaans minder behoefte hebben aan seks dan mannen, beschikken vrouwen hiermee over een machtig middel en is er een grote prikkel voor mannen, om te proberen macht te krijgen over vrouwen.

Netwerkmacht
Macht wordt pas echt bruikbaar, als deze groot en geconcentreerd is. Een geslepen machthebber zal proberen de spin in het web te worden. Succesvolle netwerkers vergaren veel macht. De reden van de macht van websites als Facebook is, dat alle interacties van de miljard gebruikers via hun website lopen. Heb je als bedrijf, politicus of muzikant rechtstreeks contact met een groot aantal mensen, dan kan je ze bereiken en inzetten voor grootschalige projecten. Beheerders van deze websites leggen soms hun ideeën over politiek, godsdienst en seksualiteit op aan hun gebruikers.

In de twintigste eeuw was daarom macht over de massamedia erg belangrijk. Er bestond slechts een beperkt aantal kranten en televisiezenders, waardoor de opinie van enorme hoeveelheden mensen vrij simpel centraal te sturen was. Hoewel massamedia nog wel enige rol spelen, vooral bij babyboomers en generatie X, is netwerkmacht nu veel belangrijker geworden dan vorige eeuw. Een blog als GeenStijl slaagde er zelfs in om met behulp van de vele lezers een eigen omroep te beginnen.

Dit is ook de reden dat landen als Rusland en China actief lokale alternatieven voor sociale netwerksites (denk aan Vkontakte en QQ/Weiren ipv Facebook; Weibo ipv Twitter; Yandex en Baidoo ipv Google) promoten. Zo houden deze regimes greep op hun bevolking.

Zoals bekend uit de onthullingen door klokkenluider Edward Snowden, maakt de Amerikaanse geheime dienst NSA dankbaar gebruik van de mogelijkheden, die de vestiging van internetgiganten binnen de VS biedt.

Bekendheid
Bekendheid kon in de twintigste eeuw vrij gemakkelijk bereikt worden door controle over de massamedia. Dit is ook de reden dat platengigant Viacom eind twintigste eeuw allerlei muziekzenders opkocht: zo konden de eigen artiesten makkelijker geplugd worden. Door de overheersing van internationale muziek op publieke en commerciële radiozenders ontstond in Nederland de piratencultuur, die de bij laagopgeleiden populaire Nederlandstalige muziek uitzond. Internet heeft ook hier voor een revolutie gezorgd. Een populair blog of videokanaal heeft veel  mogelijkheden om voor bekendheid te zorgen.

Niccolò Macchiavelli (1469-1527) wordt vaak verguisd als cynische machtsdenker. In feite wilde hij de mechanismen van de macht aan de kaak stellen.
Niccolò Macchiavelli (1469-1527) wordt vaak verguisd als cynische machtsdenker. In feite wilde hij de mechanismen van de macht aan de kaak stellen.

Chantagemacht
Chantagemacht is voornamelijk nuttig om bestaande machthebbers onder druk te zetten, en zo via hen macht uit te oefenen. Vooral referentiemacht, maar ook positiemacht is zeer gevoelig voor het vrijkomen van belastende informatie. Vandaar dat geheime diensten en geheime genootschappen voortdurend op zoek zijn naar chantagemiddelen om de eigen medewerkers of die van buitenlandse rivalen onder druk te kunnen zetten. Op het interpersoonlijke vlak en op kleinere schaal is chantagemacht ook erg belangrijk.

Macht door psychologische manipulatie
Wie zichzelf beheerst is sterker dan wie een stad inneemt, staat in het bijbelboek Spreuken. Elke potentiële tiran weet dat het voor interpersoonlijke macht erg belangrijk is om denken en gevoelens van de machtssubjecten te manipuleren. Macchiavelli beschreef in zijn meesterwerk Il Principe enkele kneepjes van het vak. Angst aanjagen is altijd een uitermate nuttig middel. Er gaat niets boven een goed opgezette psy op, bijvorbeeld een terroristische groep,  om jouw gewenste beleid door te drukken.  Teveel angst aanjagen zal echter op een gegeven moment een sterke tegenbeweging aanwakkeren.Ook maakt een psy op je vatbaar voor chantagemacht.

Ook moet je als machthebber proberen, jezelf als onmisbaar te presenteren en alternatieven voor jouw beleid als onrealistisch, immoreel of ondenkbaar. Een ervaren machthebber geeft zijn aanhanger een goed gevoel, uiteraard gebaseerd op hemzelf. Hij laat zijn aanhangers zich superieur voelen boven het klootjesvolk, bijvoorbeeld door een vorm van uitverkorenheid door een god (Mohammed), superieur ras (Hitler) of uitverkorenheid door de geschiedenis (Stalin).

Voor iedere machthebber is psychologische manipulatie uiterst belangrijk, maar vooral voor bezitters van referentiemacht. Politici als Wilders, Wiegel en Schmelzer en internationaal: Poetin en wijlen Richard Nixon, beschikten/beschikken over veel van deze vorm van macht.

Veel mensen realiseren zich niet, dat "onaantastbare" machthebbers hun macht gewoon van mensen zoals zij krijgen.

Macht(1): Bronnen van macht

Macht. Volgens sommigen de bron van alle kwaad, volgens anderen absoluut noodzakelijk om hun verheven doelen te bereiken. Wat is macht precies, en welke bronnen van macht zijn er?

Wat  is macht?
Macht is volgens de negentiende-eeuwse Duitse socioloog Max Weber het vermogen van personen of groepen om andere personen, groepen of zaken de wil op te leggen, eventueel tegen de wensen of belangen van die anderen in. Sommige sociologen hanteren een kortere definitie: macht is het vermogen, de handelingsvrijheid van anderen in te perken, of: te veranderen. Macht is erg belangrijk. Het zijn de machthebbers die bepalen welke richting een maatschappij op beweegt. Pas door middel van het analyseren van machtsrelaties, is een maatschappij goed te begrijpen. Echter: niet alle bezitters van macht liggen voor de hand. Er zijn verborgen machthebbers, die doorgaans meer in de melk te brokkelen hebben dan openlijke machthebbers zoals koningen, bankdirecteuren of de paus.

Wat zijn  bronnen van macht?
In de sociale psychologie worden de onderstaande vijf bronnen genoemd.

Veel mensen realiseren zich niet, dat "onaantastbare" machthebbers hun macht gewoon van mensen zoals zij krijgen.
Veel mensen realiseren zich niet, dat “onaantastbare” machthebbers hun macht gewoon van mensen zoals zij krijgen.
  • De zichtbaarste vorm van macht is de positiemacht. Een burgemeester heeft bijvoorbeeld de opperbevoegdheid over de gemeentepolitie in zijn woonplaats, omdat de Nederlandse wet deze bevoegdheid aan de positie van burgemeester toekent, en de meeste Nederlanders de wet gehoorzamen. Deze vorm van macht verdwijnt onmiddellijk, zodra de persoon in kwestie zijn positie verliest, of zodra ondergeschikten het vertikken om orders op te volgen.
  • Een tweede vorm is de referentiemacht. Mensen doen over het algemeen graag, wat een persoon die ze erg bewonderen zegt. Zo heeft een populaire filmster als Richard Gere de macht, om veel van zijn fans over te halen bijvoorbeeld mee te doen aan het verzet tegen de bezetting van Tibet. Deze vorm van macht is vooral gebaseerd op emoties en kan dan ook snel verdwijnen als de emoties omslaan.
  • Ten derde bestaat deskundigheidsmacht. Ook dit is toegekende macht. Personen kennen macht toe aan mensen die meer deskundigheid hebben, bijvoorbeeld medisch specialisten. Deze machthebbers zullen alleen gezag hebben op het deskundigheidsvlak. Deze vorm van macht is gebaseerd op erkenning voor het deskundige specialisme. In bijvoorbeeld Saoedi-Arabië is de erkenning van een salafistische rechtsgeleerde erg groot. In Noord-Korea zal dezelfde rechtsgeleerde niet serieus worden genomen, omdat er daar geen islamieten zijn.
  • Een vierde vorm van macht is de informatiemacht. Hier wordt men beïnvloed door de informatie zelf. Stel, jij hebt de bouwtekening  van een vrije-energie machine op de plank liggen, die ook echt werkt. Dan kan je daarmee de wereld op zijn kop zetten,  bijvoorbeeld door deze bouwtekening op internet te publiceren of aan je favoriete land of bedrijf te geven. Deze vorm van macht verschilt van de deskundigheidsmacht, omdat deze vorm volledig onafhankelijk is van de persoon die de informatie levert.
  • De laatste genoemde vorm van macht is de middelenmacht. Dit is het geval wanneer mensen afhankelijk zijn van bepaalde middelen om iets te ondernemen. Diegene die deze middelen bezit, heeft zo macht over de andere persoon. Deze macht geldt vooral wanneer er weinig andere alternatieven beschikbaar zijn.

Deze onderverdeling is in feite verouderd. Zo zijn er hier niet genoemde vormen van macht, die zeker in het huidige internettijdperk, maar ook al daarvoor toch belangrijk zijn:

  • Netwerkmacht. Iemand met een groot netwerk, of veel verbindingen of klanten, kan hieraan de nodige macht ontlenen. De reden dat bedrijven als het Amerikaanse Facebook zo veel waard zijn. Iemand met netwerkmacht kan deze gebruiken om diffuse machtsbronnen, bijvoorbeeld die van kiezers of consumenten, samen te ballen tot een gevreesde en effectieve macht.
  • Macht door bekendheid. Als iemand of iets erg bekend is, wordt er eerder naar die persoon of bedrijf geluisterd dan naar een onbekend persoon. Macht door bekendheid is een voorwaarde voor referentiemacht.
  • Macht door chantage. Stel, je weet iets belastends over een persoon. Dan kan  je deze persoon chanteren met het bekend maken hiervan. Volgens hardnekkige geruchten werd voormalig topambtenaar Joris Demmink door de Turkse staat gechanteerd met zijn seksleven. In feite is dit een negatieve vorm van informatiemacht.
  • Macht door het kunnen manipuleren van emoties van anderen. Psychopaten en volksmenners zijn hier meesters in. Datinggoeroe’s leren mannen hoe ze vrouwen in hun macht kunnen krijgen door hun gevoelens te manipuleren.

In een volgend artikel wordt ingegaan op wie de machthebbers zijn.

De Codex van Hammurabi was voor iedere onderdaan van de Mesoipotamische vorst te lezen op deze publiek tentoongestelde steen. Dit voorkwam willekeur. Het begin van the rule of law, in zekere zin. Bron: Wikimedia Commons.

Rule of Law: gevaarlijk denkbeeld of enige bescherming tegen dictatuur?

Door sommige denkers wordt de ‘rule of law’ het meest gevaarlijke idee ooit genoemd. Is dat terecht? Of is juist het steeds meer negeren van de ‘rule of law’ de oorzaak van grote problemen in de wereld?

Wat is de ‘rule of law’?
Met de opkomst van grote rijken, zoals het Perzische Rijk en het Romeinse Rijk, werd een universele codex van wetten zeer belangrijk. Een wierookhandelaar uit, zeg, Elam, in het centrum van het Perzische Rijk, moest een geldig contract af kunnen sluiten met zijn collega in Sardis, bij de toenmalige Perzische grens met Griekenland. Door de Perzen werd de wet van uiterst groot belang geacht. De spreekwoordelijke ‘wet van Meden en Perzen‘ was onherroepelijk. Had de Perzische koning eenmaal een wet uitgevaardigd, dan kon deze wet door niemand, ook niet door de heersende vorst zelf, herroepen worden. Deze ontwikkeling was uniek. Voor het eerst in de menselijke geschiedenis gold, dat de wet de kracht had om het gezag van de koning in te perken.
Dit principe, dat niemand, ook de koning niet, boven de wet staat wordt ‘rule of law’ genoemd en is onlosmakelijk onderdeel van de rechtsstaat.
Waar de Perzische koning slechts gebonden was aan zijn eigen wetten, ontstonden later grondwetten (de Engelse Magna Charta is hier een primitieve voorloper van), die  de handelingsbevoegdheid van de monarch inperkten en de adel en burgerij enige rechten gaven.

De Codex van Hammurabi was voor iedere onderdaan van de Mesoipotamische vorst te lezen op deze publiek tentoongestelde steen. Dit voorkwam willekeur. Het begin van the rule of law, in zekere zin. Bron: Wikimedia Commons.
De Codex van Hammurabi was voor iedere onderdaan van de Mesopotamische vorst te lezen op deze publiek tentoongestelde steen. Dit voorkwam willekeur. Het begin van the rule of law, in zekere zin. Bron: Wikimedia Commons.

Werkt de ‘rule of law’ in het voordeel van de elite of van de gewone man?
Uiteraard hangt van de inhoud van de wetten af, hoe deze de machtsverhoudingen in de jurisdictie (domein waar het recht geldt; doorgaans het grondgebied van een staat) beïnvloeden. Een rassenwet zoals in Zuid Afrika of nazi-Duitsland zal uiteraard de onderdrukte groep benadelen. In de wet verankerde universele mensenrechten hebben dan juist weer een nivellerende werking. Over het algemeen leidt een consequente ‘rule of law‘ tot inperking van de willekeur van heersers. Helaas geldt dit ook voor de willekeur van goedwillende heersers. Een overheersende rol van de wet zal leiden tot het ontstaan van een bevoorrechte kaste van wetskenners, in Nederland beter bekend als juristen.  In landen of instituten waar de rule of law minder ontwikkeld is, zie je juist dat machthebbers zich verrijken. De gewone man kan echter zichzelf wetskennis eigen maken en machtiger lieden doen sneuvelen. Hier zijn ook voorbeelden van bekend; zelfs in een corrupte rechtsstaat als Nederland wacht eindelijk voormalig topambtenaar Joris Demmink, na jarenlange sabotage van onderzoeken van hogerhand, de gang naar de rechter. De gewone man zal daarentegen een volksopstand moeten organiseren om een dictator ten val te brengen.  Een uitermate hachelijke onderneming, zo weten aandachtige nieuwsvolgers.

Is de ‘rule of law’ gewenst of juist een gevaarlijk waanidee?
De rule of law zorgt voor rechtszekerheid. Dit is uitermate waardevol: in een land waar wetteloosheid heerst, loont het niet om te investeren in de toekomst. Inderdaad kan de wet worden geëxploiteerd door gewetenloze lieden, maar dit kan niet zonder slag of stoot. In ieder geval moet de schijn op worden gehouden. Dat is een stuk moeilijker dan bruut machtsmisbruik. Volgens de trias politica van Montesquieu is er een wetgevende (Kroon, Eerste en Tweede Kamer), een uitvoerende (overheidsapparaat, waaronder politie) en een rechtsprekende macht. In een goed functionerende rechtsstaat zijn deze strikt gescheiden. Nadeel is dan weer dat onwerkzame wetten consequent gehandhaafd moeten worden. Als het om verwerpelijke  wetten gaat, bekende voorbeelden zijn  het recht voor volwassen mannen om met een negenjarig meisje te trouwen volgens de islamitsiche shari’a wetgeving of de Neurenberger rassenwetten, zal Konsequenz in dit geval letterlijk naar de duivel leiden. Een effectieve rechtsstaat kan dus eigenlijk alleen maar bestaan in een regeringsvorm waarbij het volk grote inspraak heeft. Vermoedelijk is dit de reden waarom de Nederlandse rechtsstaat ernstig vermolmd is.

Open brief aan de NOS

 

Open brief aan de NOS over mensenhandel en kindermisbruik,

16 december 2012

Geachte NOS,

Met enige verbazing en met grote bezorgdheid heb ik de afgelopen maanden gekeken naar jullie gebrek aan verslaggeving rond een aantal belangrijke openbaringen betreffende de kwalijke rol van Nederland in de internationale mensenhandel en kindermisbruik.

Zoals u weet werd op 4 oktober 2012 (14.00 u lokale tijd) in de Verenigde Staten een hoorzitting gehouden van de Helsinki Commissie onder leiding van congreslid Chris Smith in Washington. In deze twee uur durende hoorzitting komt duidelijk naar voren dat Nederland internationaal gezien een belangrijke en daarmee dus zeer kwalijke rol speelt in de internationale mensenhandel en kindermisbruik. In de hoorzitting komt onder meer de rol van Joris Demmink aan bod die van 2002 tot november 2012 secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie was. Rondom Demmink spelen al lange tijd geruchten van kindermisbruik maar dit heeft tot nu toe nog nooit tot een goed onderzoek geleid vanuit het openbaar ministerie. Iets wat gezien zijn machtige positie binnen dit ministerie in de afgelopen 10 jaar een schijn van belangenverstrengeling niet kan uitsluiten. U kunt deze hoorzitting in zijn geheel nakijken op het internet, de hoorzitting op videoverslag, en de hele hoorzitting is inmiddels ook na te lezen in dit transcript.

Naast deze hoorzitting in de VS werd er op 6 december 2012 bekend dat de Italiaanse voorzitter van de Europese Volkspartij Luca Volonté ook vragen heeft gesteld over de Demmink affaire, aan de 47 Europese ministers van buitenlandse zaken. In dit online terug te luisteren interview op Radio 1 licht Pieter Omtzigt dit verder toe: Raad van Europa wil opheldering over onderzoek top-ambtenaar Demmink.

Inmiddels is het 16 december en kan ik in jullie online nieuwsarchief op nos.nl niets vinden over deze wijdverbreide internationale aandacht voor Nederland.  Ik begrijp niet waarom hier geen berichtgeving van jullie kant van komt aangezien het hier om aantijgingen van zeer ernstige aard gaat waarbij de hoogste persoon van het ministerie van justitie bij betrokken zou zijn en dit inmiddels op het hoogste internationale politieke niveau speelt in zowel de VS als in Europa. Hoe kan het dat de belangrijkste nieuwsdienst van Nederland, de NOS, dit volledig lijkt te negeren in haar berichtgeving?

In november dit jaar werd in Engeland duidelijk dat in de organisatie van de BBC zelf sprake was van kindermisbruik en dat dit decennia lang intern in de doofpot is gehouden. De Huffington Post maakte recent een excellente uitzending over hoe kindermisbruik binnen instituten vaak zeer lang in de doofpot kan blijven. In deze uitzending komt onder andere naar voren hoe dit bij de BBC heeft kunnen gebeuren met de Savile zaak en ook komt de Demmink affaire een aantal keren aan bod. Door het systematische gebrek aan berichtgeving in deze affaire kan ik helaas niet anders dan een vermoeden uiten dat er binnen het NOS wellicht dezelfde praktijken kunnen spelen als die bij de BBC hebben gespeeld.

De reden dat de NOS deze internationale ontwikkelingen waar Nederland een hoofdrol in speelt negeert is voor mij onduidelijk maar ik maak me hier grote zorgen over. De NOS wordt in Nederland door veel mensen als de belangrijkste nieuwsbron gezien. Het feit dat Nederland internationaal zo een belangrijke rol speelt in de mensenhandel en kindermisbruik is zeer kwalijk, maar zolang de NOS dit negeert in haar berichtgeving zal dit probleem minder snel worden aangepakt. Het is daarom van het grootste belang dat de NOS de inwoners van Nederland eerlijk verslag doet van wat er momenteel speelt zodat de rol van Nederland in het algemeen, en de Demmink affaire daarbij als belangrijk detail, tot op de bodem kan worden uitgezocht. Hopelijk kan daarmee de mensenhandel en het kindermisbruik in Nederland grondig worden aangepakt.

Het nalaten van berichtgeving hierover heeft de consequentie dat de mensenhandel en het kindermisbruik vrijelijk door kunnen gaan in Nederland. Ik wil hierbij dan ook een beroep doen op het persoonlijke geweten en de persoonlijke integriteit van elke NOS medewerker om ervoor te zorgen dat de NOS hier eerlijk over gaat berichten zodat de kwalijke rol die Nederland nu lijkt te spelen zo snel mogelijk aangepakt kan worden. Elke dag dat dit nieuws genegeerd wordt door de NOS is een bijdrage aan een klimaat in Nederland waarin mensen gemakkelijker het slachtoffer kunnen worden van mensenhandel en kinderen het slachtoffer van seksueel misbruik kunnen worden.

Neem daarom als NOS alstublieft de verantwoordelijkheid die de belangrijkste nieuwszender in Nederland zou horen te vervullen. En als u als individuele medewerker bij de NOS ziet dat dit onderwerp binnen de organisatie wordt tegengehouden trek dan alstublieft aan de bel bij externe partijen zodat er zo snel mogelijk een einde kan worden gemaakt aan de kwalijke rol die Nederland momenteel internationaal speelt in de  mensenhandel en het kindermisbruik.

Hartelijk dank voor uw aandacht en het lezen van deze open brief.

Aangeboden door:

D.P. Beerda, namens o.a. Mensenrechten Nederland

Aanverwante informatie en artikelen:
-) Helsinki Commissie Washington – Videoverslag van de hoorzitting
-) Helsinki Commissie Washington – Transcript van de hoorzitting
-) Nu.nl artikel – Kritiek vanuit Europa op Nederlandse aanpak Demmink Affaire
-) Radio 1 – Raad van Europa wil opheldering over onderzoek top-ambtenaar Justitie
-) NBCnews – Sweeping child abuse scandal shakes BBC and other British institutions
-) Huffington Post – A Powerful Pedophile
-) Boek – Kinderen te Koop door Marcel Vervloesem
-) Het parallelle universum van de 1% media
-) Is de Nederlandse rechtstaat corrupt en chantabel?
-) Kindermisbruik door de elite
-) Argusoog Radio – Het internationale kinderhandel en -pornonetwerk en de rol die Nederland hierin speelt

Mocht u als lezer zich ook zorgen maken over deze materie en de kwalijke rol die Nederland hierin lijkt te spelen, verspreid dan alstublieft deze open brief via uw eigen contacten en stuur het eventueel ook door naar de NOS, overige nieuwsredacties en verschillende lagen van de politiek in Nederland. Door zelf een belangrijk signaal hierover af te geven naar  o.a. de media en de politiek kunnen we laten zien dat de Nederlandse bevolking wil dat de rol die Nederland momenteel speelt in de internationale mensenhandel en kindermisbruik zo snel mogelijk wordt aangepakt en het liefst zo snel mogelijk helemaal gestopt kan worden.

(Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennissen  collega`s, politici, rechters, ambtenaren, medewerkers van het Openbaar Ministerie, professoren, politie agenten, etc. Hoe meer mensen dit weten en erover meediscussiëren hoe beter. Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen mee kunnen doen in de discussie hieronder als ze dat willen.)

Assange veegt de vloer aan met corrupte BBC

Nadat de BBC eerder al zwaar onder vuur lag omdat ze o.a. kindermisbruik op het hoogste niveau in Engeland meer dan 40 jaar lang willens en wetens in de doofpot hebben gestopt en ze de illegale oorlogen van de VS en de UK in Irak en de rest van het Midden Oosten aan het publiek hebben verkocht met achteraf gezien grove leugens, zegt Jullian Assange nu eens waar het echt op staat. De mainstream media zoals o.a. de BBC hangt van verborgen belangen, leugens, bedrog, corruptie en schijn aan elkaar. Het heeft helemaal niets met objectieve waarheidsvinding te maken.

Als onderstaande video het niet doet bekijk het item dan op: Assange Lambasts BBC Presenter Over Biased Reporting

 

In Nederland zien we helaas duidelijk hetzelfde gebeuren. Zo publiceert de NOS niets over de Demmink Affaire en publiceert ze niets over documentaires en hoorzittingen in de VS waar Nederland expliciet wordt genoemd als een belangrijke hub voor internationale kinderhandel.

Mainstream media als oppermanipuleerders van de publieke opinie

Ze publiceren niets over de systeemwerking van ons huidige bankensysteem, over verdragen als het ESM, niets over echt machtige instanties als de Trilateral Commission, BIS bank, Commission on Foreign Relations, en  ze publiceren alleen als ze door andere media gedwongen worden over de Bilderberg bijeenkomsten en ook dat slechts de laatste jaren terwijl deze al vanaf 1954 plaatsvinden en onze koninklijke familie daar altijd bij aanwezig geweest is.

Ook de NOS verkocht de illegale oorlogen van de VS en UK aan het volk en onze Nederlandse medewerking hieraan met precies dezelfde leugens, en tot slot is ook de berichtgeving omtrent Libië en Syrië van de NOS weer zeer dubieus te noemen.

Gelukkig dat telkens meer mensen dit door beginnen te krijgen, en hulde aan Jullian Assange die dit punt zo goed weet te maken tegenover deze BBC dame. De mensen beginnen zo langzamerhand dwars door dit soort manipulaties heen te kijken.

Oplossingen(?)
Denk heel goed na of je nog wel tijd, energie en geld wilt steken in de mainstream of 1% media. Een krant is zo opgezegd, een tv zo weggedaan. Daarbij zijn alternatieve nieuwsmedia met dank aan het internet inmiddels in overvloed aanwezig en groeit deze tak nog steeds aanzienlijk. Overzichten hiervan zijn o.a. te vinden via: grenswetenschap.nl/veld.asp,  oudemedia-nieuwemedia.nl en zaplog.nl.

Voor mensen die de negativiteit van veel media zat zijn en zich meer willen richten op goed en hoopvol nieuws zijn de sites happynews.nl en hetkanwel.net een goed vertrekpunt.

Qua internationale nieuwssites zijn Russia TodayAl JazeeraPress TVThe Real News Network, Natural News Network en Stratfor aan te raden om een wat breder beeld te krijgen van de situatie in de wereld. Niet dat deze nu zo onafhankelijk zijn maar ze hebben in ieder geval andere politieke belangen dan de bij ons dominante media zoals NOS, BBC en CNN waardoor je in ieder geval wat meer kanten van een verhaal te zien krijgt.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Toonaangevende journalisten onthullen grote doofpotaffaires in de mainstream media
-) Nieuws zonde van de tijd
-) Copy-Paste nieuws
-) De oorlog over uw verstand
-) 100 jaar mindcontrol experimenten – Human Resources
-) De oorlog die je niet ziet op het NOS Journaal
-) Het parallelle universum van de 1% media
-) Nederland heeft gebrek aan onafhankelijke nieuwsmedia 

Zouden computers betere rechters zijn dan mensen? Minder corrupt zijn ze in ieder geval zeker.

Tijd voor computerrechtspraak

Het Nederlandse juridische systeem is overbelast en wordt, zoals bekend uit onder meer de Demmink- en de Chipsholaffaires, niet gekenmerkt door een buitengewoon zorgvuldige, eerlijke en onpartijdige afweging van bewijzen en getuigenverklaringen. Computers zijn onpartijdig, worden niet beïnvloed door emoties en kunnen niet gechanteerd worden. Wordt het zo langzamerhand geen tijd om computerrechtspraak in te voeren?

Zouden computers betere rechters zijn dan mensen? Minder corrupt zijn ze in ieder geval zeker.
Zouden computers betere rechters zijn dan mensen? Minder corrupt zijn ze in ieder geval zeker.

Juridische taal
In landen met een ontwikkeld rechtssysteem bestaat er een speciaal juridisch jargon, in het Engels vaak spottend ‘legalese’ genoemd, waarin woorden vaak andere betekenissen hebben dan in het dagelijks Nederlands. Hoewel juristen zichzelf graag met een waas van exclusiviteit en elitarisme omgven, is hier een andere goede reden voor. Juridische begrippen hebben een precieze, technische betekenis, die vaak anders is dan die van het woord in het dagelijks gebruik. Een voorbeeld is het woord ‘verbintenis’. In het dagelijks leven is dit een wat archaïsch woord, dat overeenkomst of contract betekent. In de rechtspraak wordt met ‘verbintenis‘ een rechtsverhouding bedoeld, krachtens welke de ene partij (schuldenaar of debiteur) een prestatie verschuldigd is aan de andere partij (schuldeiser of crediteur). Een verkeersboete, of een wijnvlek door het morsen van wijn op iemands dure kleding, is hiermee ook een verbintenis. Omdat juridische taal, in tegenstelling tot taal in het dagelijks leven, ondubbelzinnig is, begrijpen juristen (meestal) waar ze het over hebben. Discussies in de rechtszaal gaan dus niet zozeer over de betekenis van woorden, maar of bepaalde vergrijpen moeten worden gezien als, bijvoorbeeld, openlijke geweldpleging of poging tot doodslag.

Kleine stap naar gecomputeriseerde rechtspraak
Juist omdat juridische taal zo geformaliseerd is, is de afleiding als eenmaal een zaak in juridische termen vertaald is, vrij eenvoudig.  Het hete hangijzer is het vertalen van de dagelijkse werkelijkheid in juridisch formalisme. Op dit moment is dit natte-vingerwerk. Zo vonden in het hoger beroep in de Chipsholzaak de ‘onkreukbare en onpartijdige’ rechters mr. J.R. Krol, voorzitter, mr. E.A. Messer en mr. Z.J. Oosting alle getuigeverklaringen tegen hun, zo bleek uit een eerder vonnis, meinedige collega’s Kalbfleisch en Westenberg ‘niet geloofwaardig’. De argumenten die hiervoor aan werden gevoerd zijn niet erg sterk te noemen (oordeel zelf) en het heeft er alle schijn van, dat Krol, Oosting en Messer hun onfrisse ex-collega’s hebben gematst.

Hoe zou gecomputeriseerde rechtspraak er uit kunnen zien?
Rechtspreken draait om waarheidsvinding en is dus in wezen een combinatie van inductie (het vertalen van een zaak in juridische taal) en deductie (aan de hand van juridische taal komen tot een vonnis). Deductie is vrij eenvoudig door een computer te doen; het gaat hier voornamelijk om inductie. De eerste stap is al de vraag of een bewijsstuk toelaatbaar is in een rechtszaak. Vaak wordt dit op nogal subjectieve gronden beslist. Veel rechtszaken staan of vallen met getuigenverklaringen. Getuigen zijn vaak berucht onbetrouwbaar. Wel zijn er steeds betere technieken om vast te stellen of een getuige liegt of niet. Het computeriseren van de rechtspraak zou zich er dus op moeten richten om methodes voor het toetsen van bewijs te verbeteren.  Hierbij zou je als regel in kunnen voeren dat in principe ieder bewijs toelaatbaar is in een rechtszaak, maar dat de wegingsfactor aan de hand van de betrouwbaarheid en relevantie voor de zaak uiteen kan lopen van nul tot één.

Corruptie uitgelegd door ex-lobbyist

In onderstaand interview van ongeveer een kwartier legt een ex-lobbyist uit de VS uit hoe hij politici omkocht, al zegt hij het zelf dat het uiteraard nooit zo wordt genoemd. Het beste is namelijk dat de politicus helemaal niet doorheeft dat hij inmiddels de agenda van de lobbyist aan het uitvoeren is.

Verschillende technieken komen voorbij, de meest effectieve volgens hem? Bied politici tijden hun zittende periode alvast werk aan voor na hun periode als politicus. Dit werkt volgens hem verreweg het beste. Wouter Bos (PvdA), Gerrit Zalm (VVD) en Jan Peter Balkenende (CDA) kunnen dit waarschijnlijk goed beamen. Of zou het toeval zijn dat die nu alle drie in de financiële sector aan het werk zijn voor een paar keer de Balkenende norm… Hoe ironisch trouwens die naam… :-)

(Met dank aan Ido voor de tip)

Het geschuif van politici van en naar de grote corporaties goed laat zien dat dit in Nederland ook gewoon standaard praktijk is. Het trieste is alleen dat als je politieke systeem corrupt is en de mensen die daar zitten zich (on)beswust laten omkopen door de machtige bedrijven, dat dit voor het voortbestaan van Nederland op de lange termijn niet optimaal is.

Corruptie komt helaas ook in Nederland veelvuldig voor. Bouwfraude`s, politici die wetten aannemen die zeer gunstig zijn voor de financiële wereld en ten koste gaan van de gewone mensen en vervolgens in die wereld gaan werken na hun politieke loopbaan…

Tel daar het trieste nieuws bij op dat onder ede liegende rechters (Pieter Kalbfleisch en Hans Westenberg) in Nederland maximaal 6 weken taakstraf krijgen opgelegd. Ja mensen, dit gebeurt in Nederland, onder ede liegende rechters (gewoon keiharde corruptie dus in het hart van je rechtsstaat) kunnen maximaal 6 weken taakstraf hiervoor krijgen. In minder verlichte regiems worden dit soort mensen tegen de muur gezet maar in Nederland mag je 6 weken bladeren harken. Hoe volledig ongeloofwaardig wil je het rechtssysteem precies maken?.. En dat terwijl, of misschien wel dankzij het feit dat de Joris Demmink zaak ook nog steeds vrolijk wordt doodgezwegen en in de doofpot wordt gehouden in Nederland…

Misschien wordt het tijd om een openbare databank aan te leggen van mensen met macht in Nederland en al hun connecties voor en na de tijd met het bedrijfsleven en onderling hierin duidelijk te maken.  Een soort extra tak toevoegen aan de Trias Politica zodat het old boys netwerk niet langer corruptie en vriendjespolitiek in de hand kan werken.

Overigens is het wel zeer fijn dat dit soort mensen zoals deze lobbyist nu uit de school klappen, het laat namelijk goed zien hoe deze mechanismen werken. Net zoals eerder John Perkins uitlegde hoe hij zijn werk als economic hitman deed is ook dit een zeer waardevolle bijdrage om de corruptie en problemen beter te kunnen begrijpen en aan te pakken.

Ideeën om dit soort corruptie te bestrijden in Nederland zijn van harte welkom. Net als ideeën om de geloofwaardigheid van de Nederlandse rechtsstaat te herstellen…

Aanverwante artikelen en informatie:
-) RamBam – Een kijkje in de wereld van het lobbyen
-) Slag om Nederland – 1ste kamerleden met dubbele petten
-) Eerdere artikelen over de hoogste man van Justitie: Joris Demmink
-) Problemen in de Bananenpolder
-) Wie vormen het internationale private bankenkartel?
-) De oorlog vanuit de Verenigde Staten tegen democratie
-) Bekentenissen van een economische huurmoordenaar
-) Het militair industrieel  complex
-) 100 jaar mindcontrol experimenten
-) Corruptie uitgelegd door ex-lobbyist
-) The Liberty Academy
-) The Greatest Truth Never Told
-) Propaganda, Noord-Korea over het Westen
-) De Nobele Leugen
-) Rijk worden via politiek, oorlog en olie
-) Oorlog is cashen voor de elite
-) Macht

Panopticon, de docu over je privacy

De inmiddels doorzichtige truc van de overheid om het internet onder controle te krijgen.

Door verschillende mensen werd deze documentaire getipt over hoe het vandaag de dag staat met de privacy van burgers in Nederland. De documentaire laat vrij duidelijk zien dat dat bar en boos is.

Het meest bizarre vond ik persoonlijk dat de Nederlandse overheid gebruik maakt van illegale trojaanse paarden waarmee ze ongevraagd en ongezien in veel computers van haar burgers vrolijk de webcam sessies en skype gesprekken mee kan kijken en beluisteren.

Uiteraard doen ze dit allemaal voor uw veiligheid… Iets met terrorisme bestrijding en kinderporno

Heb jij ook ‘niks te verbergen’?
Dan ben je een van de velen.
Maar de controledrang op jouw leven neemt toe en privacy neemt af.
Hoe staat privacy dan onder druk, waarom is Nederland privacyonvriendelijk, en hoe ga jij concreet in jouw leven de gevolgen merken?
PANOPTICON is een krachtige, persoonlijke documentaire van Peter Vlemmix, die deze vragen op zijn onderzoekstocht confronteert

Panopticon – de docu over jouw privacy
 

Statement van de Regisseur-

School stond me altijd tegen.
De groepen, de passieve lesmethodes, maar vooral, de controle. Niet je in vrijheid kunnen ontwikkelen, maar altijd onder toezicht staan van een autoriteit. Ik dacht van die controle af te zijn. Tot vorig jaar. Ik las steeds vaker: ‘Gemeente plaatst camera, Facebook schendt privacy.’ Ik ging met nieuwe ogen kijken naar onze straten, en vroeg me af waarom die eigenlijk behangen worden met camera’s, en of dat werkt, en waartegen dan eigenlijk? Ik begon me er ongemakkelijk bij te voelen.
Ik bedacht me, wat nou als je een overzicht maakt. Een ‘privacybeeld 2012’ van Nederland. Wat krijg je dan te zien? Ik besloot daarom deze film te maken, zonder fondsen, maar met hulp en goodwill van velen.
Panopticon – een participatory docu, gemaakt voor release op het internet.
Peter Vlemmix

Voor de nieuwsgierigen onder ons wat de naam Panopticon betekent. Hier een uitleg van wikipedia.

Het Panopticum (Latijn: alziend, of panopticon Grieks: alziend) is een boek en een architectonisch principe beschreven door de Engelse verlichtingsfilosoof Jeremy Bentham in 1791. Het panopticon maakt het mogelijk groepen te controleren, te disciplineren, te bewaken, bestuderen, vergelijken en te verbeteren. Het gebouw bestaat uit een toren met daarrond ringen van cellen. Die hebben twee ramen: één naar buiten en één naar de toren toe. Eén opzichter in de toren volstaat om alle bewoners te bewaken, te kennen en te beheersen. Het panopticum dient volgens Bentham veel doelen: als gevangenis, als school, als werkplaats of hospitaal. Tegenwoordig wordt het panopticon geassocieerd met een gevangenis in het algemeen of een koepelgevangenis in het bijzonder. 

Persoonlijk heb ik het idee van privacy al opgegeven in onze huidige wereld met al deze technologie, mede ook vanwege deze documentaire die gaat over hoe de geheime diensten zijn geprivatiseerd en 10 jaar geleden al, alle mobiele telefoonverkeer konden afluisteren. Maar wellicht dat anderen daar een wat minder fatalistische blik op hebben. Is privacy nog te waarborgen en zo ja hoe zouden we deze situatie in Nederland kunnen verbeteren?

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Website – panopticondefilm.nl
-) Het Echelon spionage-netwerk: Privatisering van alle geheime diensten
-) www.bof.nl – Bits of Freedom
-) Free the Network – voor een vrij internet
-) We are Legion, the story of the Hacktivists
-) Wie volgen je internetgedrag allemaal?
-) Nederlandse rechtsstaat corrupt en chantabel?
-) Transitie naar een andere toekomst 
-) 21 leefregels gebaseerd op gezond verstand 
-) The Greatest Truth Never Told
-) The Liberty Academy

 

Het parallelle universum van de 1% media

Eerder al verschenen hier twee artikelen over hoe elites in Nederland betrokken zouden zijn bij kindermisbruik. En hoe daarmee de rechtsstaat van Nederland volledig corrupt en chantabel zou zijn als deze aantijgingen waar zouden zijn.

-) Nederlandse rechtsstaat corrupt en chantabel?
-) Kindermisbruik door de elite
-) Open brief aan de NOS over mensenhandel en kindermisbruik

Interessant is om te zien hoe de mainstream media of liever gezegd de 1% media binnen Nederland nu een soort parallel universum proberen te scheppen waarbij ze lijken te doen alsof er niets aan de hand is, terwijl buiten Nederland de Joris Demmink zaak volledig in de openbaarheid is gekomen. In o.a. de VS, Duitsland, Frankrijk en Turkije is dit nieuws inmiddels volop in de media. En ook via het internet gaat de Demmink zaak snel de wereld rond.

Ter illustratie hier de Demmink affaire op het journaal van CBN News in de VS.

 

En hier bij de Huffington Post de hele affaire in een half uur durende documentaire over kindermisbruik wereldwijd waar Demmink als typisch voorbeeld wordt genoemd van een pedofiel op een hoge positie die met rust wordt gelaten vanwege die positie. En hoe instituten zelf bijna altijd falen om misbruik binnen het instituut zelf aan de kaak te stellen. En hierdoor zijn instituten in de praktijk bijna nooit in staat om zichzelf op te schonen van dit soort buitengewoon schadelijke praktijken.

 

En hier ook het Turkse nieuws over de Demmink affaire waar Beatrix ook uitgebreid aan bod komt. Ondanks dat er geen ondertitels bij zitten zijn de beelden en sommige herkenbare woorden al genoeg om te zien dat Nederland, Demmink en het Nederlandse koningshuis hier niet positief in het nieuws komen.


Maar naast de media aandacht in het buitenland is ook op het internet een trailer van de video: Dutch Injustice: When Child Traffickers Rule A Nation, inmiddels meer dan 700.000 maal bekeken. En dat terwijl het op dit moment van schrijven nog niet eens 3 maanden online staat. Hieronder de trailer van 3 minuten zodat mensen hier een beeld krijgen van wat er nu eigenlijk over deze affaire op het internet circuleert en wat al deze 700.000 mensen van over de hele wereld over Nederland te zien krijgen. Op zijn minst een PR probleempje voor de BV Nederland…

 

Marcel Vervloesem schreef een boek over het internationale kinderhandel netwerk waarin ook Nederland een belangrijke rol speelt. Het boek is o.a. te bestellen via: http://www.argusoog.org/kinderen-te-koop/

Veel van deze berichtgeving volgt uit een uitgebreide openbare hoorzitting in de VS van meer dan 2 uur waar duidelijk aan bod komt dat Nederland internationaal een hub is van mensenhandel en dan met name van vrouwen en minderjarigen, voornamelijk bestemd voor de prostitutie. Dat Demmink hier uitgebreid voorbij komt is slechts een detail van deze algemene aantijging tegenover Nederland aangezien hij als topman van Justitie hiervoor de verantwoordelijkheid draagt en hier dus wat aan zou moeten doen.

Nu geef ik toe dat ik niet een institutioneel getrainde / gebrainswashte journalist ben, maar ik zou zeggen dat al deze bovenstaande informatie zeer nieuwswaardig is in Nederland. Al zou het alleen maar zijn vanwege het feit dat de Nederlandse reputatie in het buitenland momenteel volledig door het gootsteen putje gaat.

Maar wat zien we als we eens kijken in de nieuwsarchieven van het ANPReuters of de NOS? Vrijwel niets over dit alles…

Dus blijkbaar is het voor al deze mainstream of 1% media verspreiders niet interessant dat…

-) Nederland internationaal gezien een hub is van mensenhandel, specifiek in vrouwen en minderjarigen voor de prostitutie.
-) Dat dit in een twee uur lange openbare hoorzitting in de VS, terug te kijken op het internet, uitgebreid aan bod komt.
-) De hoogste man op ons justitiële apparaat, Joris Demmink, al jarenlang beschuldigd wordt van kindermisbruik met de implicatie hiervan dat onze rechtsstaat volledig corrupt en chantabel is als dit waar zou zijn.
-) Dat dit in de VS en Turkije inmiddels op het journaal en in documentaires te zien is en dat ook ons koningshuis hierbij genoemd wordt, en zo het beeld van Nederland in het buitenland volledig door het slijk wordt gehaald…
-) Dat burgerprotesten tegen Demmink zowel in de VS als in Nederland ook niet het vernoemen waard waren.

Daarnaast is het nog veel vreemder om hier niets over te horen in de mainstream media, juist omdat op het internet enorm veel bronnen met informatie over de Demmink affaire te vinden zijn waar iedereen die wil, dus ook elke Nederlandse journalist, zichzelf kan verdiepen in deze materie. Hier een zestal verzamelingen van gegevens over deze materie.

-) De Demmink Doofpot met een uitgebreid overzicht.
-) Website – Het Haagse Complot over kindermisbruiknetwerken en Demmink.
-) Op het Boublog zijn meer dan 150 artikelen te vinden over dit onderwerp.
-) Een uitgebreid dossier: Affaire Joris Demmink: het feitenoverzicht.
-) Micha Kat heeft op zijn site Klokkenluideronline vele artikelen.
-) Onderzoeker Wim Dankbaar heeft veel geschreven op zijn blog over deze zaken.
-) Zaplog heeft ook een indrukwekkend dossier hierover.
-) Internationaal is er inmiddels de website arrestdemmink.com waarop veel informatie is te vinden waaronder een video van een vermeend slachtoffer van Demmink.

Het is hierbij overigens helemaal niet de vraag of Demmink wel of niet schuldig is, het is de vraag of er genoeg belastend materiaal is voor een rechtzaak. Iets wat tot nu toe door het openbaar ministerie, wat vanwege zijn functie de afgelopen 14 jaar onder de verantwoordelijkheid van Demmink viel, telkens is afgehouden. Maar nogmaals het is dus niet de vraag of Demmink wel of niet schuldig is, de eigenlijke vraag is hoe het kan dat met al dit belastend materiaal er tot op de dag van vandaag nog nooit een diepgravend onafhankelijk onderzoek in deze materie is geweest in Nederland? En of dat terecht is dat dat er niet geweest is, en er ook niet lijkt te komen…

Tel daar het huidige gebrek aan berichtgeving hierover van redacties als de NOS, De Wereld Draait Door, Zembla, EenVandaagPauw en Witteman, etc. bij op, en dan kan ik niet anders dan concluderen dat de Nederlandse autoriteiten samen met de mainstream of 1% media een soort parallel universum proberen te scheppen. Eentje die overigens volslagen los staat van de internationale realiteit over de Demmink affaire en daarmee volledig gedoemd lijkt te zijn.

Maar ook lijkt deze parallelle wereld volslagen los te staan van hoe internet het spel van informatievoorziening voorgoed veranderd heeft. Ze lijken hiermee namelijk vooral hun eigen geloofwaardigheid volledig te ondergraven door hier niets over te berichten.

Maar goed, ik zou zeggen verspreid deze informatie vooral dus zelf en mail eventueel de redacties van de genoemde nieuwsmedia eens met de vraag waarom ze dit niet als nieuwswaardig beschouwen terwijl hun collega`s in het buitenland hier heel anders over lijken te denken en het wel op het journaal tonen en het gebruiken om uitgebreide documentaires van te maken. Wellicht is het zo dat deze redacties in Nederland het toevallig allemaal net even gemist hebben..?

Tot zover even een update, het Demmink circus lijkt nog niet voorbij te zijn in Nederland. Pak er wat te drinken en popcorn bij en dan is het verder afwachten hoe de zittende macht deze beerput in Nederland probeert dicht te houden ten koste van de reputatie van Nederland in het buitenland waar deze hele affaire al lang en breed in het nieuws is. En helaas ook ten koste van misbruikslachtoffers en van de geloofwaardigheid van de Nederlandse rechtsstaat…

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Demmink Vrijpleiten of Veroordelen?
-) Nederlandse rechtsstaat corrupt en chantabel?
-) Kindermisbruik door de elite
-) Open brief aan de NOS over mensenhandel en kindermisbruik
-) Controlemechanismen van de 1%
-) Nederland heeft gebrek aan onafhankelijke nieuwsmedia
-) De oorlog die je niet ziet op het NOS journaal
-) Het gevecht over uw verstand
-) 100 jaar mindcontrol experimenten – Human Resources
-) Orwell Rolls in His Grave
-) The Greatest Truth Never Told
-) The Liberty Academy
-) Rijk worden via politiek, oorlog en olie
-) Oorlog is cashen voor de elite
-) Het militair industrieel complex
-) Macht

(Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht! Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennisen, collega`s, politici, bankiers, economen, professoren, politie agenten, etc. graag zelfs hoe meer mensen dit weten en erover meediscussiëren hoe beter. Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen mee kunnen doen in de discussie hieronder als ze dat willen.)