banken

Hoe werkt ons economische systeem? Deel I

geldHet is alweer een tijdje geleden dat de economische crisis uitbrak, aan het begin ervan hebben we hier op visionair hier een boel artikelen geschreven over hoe ons economische systeem werkt. Terwijl de tijd verstrijkt is het duidelijk dat de crisis alleen maar erger aan het worden is. Inmiddels weten we dat de 300 rijkste mensen in de wereld meer bezitter dan de 3 miljard armsten. Dat 147 bedrijven de rijkdom van 40% van de gehele mensheid onder controle hebben. En dat die 147 bedrijven zelf maar al te vaak de belastingen ontduiken onder andere via belastingparadijs aan de polder, ons eigen Nederland.

Ondanks de crisis en een enorme achteruitgang van rijkdom bij de middenklasse in Nederland boekte de Quote 500 driemaal op rij de afgelopen jaren een stevige winst. Het aantal werklozen in Nederland is nog nooit zo hoog geweest in als in de gemeten historie van ons land en Nederland heeft de hoogste hypotheekschuld van heel Europa met inmiddels over de miljoen huishoudens die  een hypotheek hebben die onder water staat.

Wellicht dat er door deze ontwikkelingen van de afgelopen jaren dus een flinke groep mensen bij zijn gekomen die nu eigenlijk wel benieuwd zijn hoe onze economie nu precies werkt. Want dat het verschil tussen rijk en arm zo groot is en alleen maar toeneemt is niet een foutje of een ongelukkig en onverwacht symptoom van het huidige economische systeem, het is een onderdeel van de basisarchitectuur van het systeem. We gebruiken een economisch systeem wat de rijksten ter wereld in staat stelt geld af te romen van de grote groep die hiervoor betalen.

Om mensen in Nederland bekend te maken met hoe ons huidige economische systeem echt werkt een aantal artikelen hierover. We beginnen met deze duidelijke uitleg van de Nederlandse videoserie van www.transitiecultuur.nl over ons economische systeem. Vanaf 4 min. 25 sec. begint de systeemuitleg over ons economische systeem.

Als mensen vragen hebben stel ze dan vooral in de reacties.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Website Transitiecultuur
-) Stichting Ons Geld pleit voor hervorming van het huidige economische systeem.

(Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht! Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennisen, collega`s, politici, bankiers, economen, professoren, politie agenten, etc. graag zelfs hoe meer mensen dit weten en erover meediscussiëren hoe beter.  Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen mee kunnen doen in de discussie hieronder als ze dat willen.)

5240294

Wake up call

Naar aanleiding van ons diepteonderzoek over het mondiale schuldencomplex kunnen we nu met wiskundige en boekhoudkundige zekerheid bevestigen dat het niet ontbreekt aan informatie of oplossingen, in het verlengde hiervan kunnen we ons de vraag stellen wat er nu dient te gebeuren met de factor ‘rente’.  Om deze vraag te beantwoorden schetsen we (1) het ruimere perspectief waarna (2) middels een eenvoudige oefening rente in vraag gesteld wordt. In het kader van het continue onderzoek zien we uw reacties met bijzondere belangstelling tegemoet.

Intro (ruimer perspectief)

Inmiddels hebben we heel wat nuttige informatie en mijlpalen in kaart gebracht waarop we kunnen terugvallen, in relatie tot het schuldencomplex hebben we nu drie potentiële oplossingen (of afgeleiden hiervan). In elk van de gevallen is mondiale samenwerking een voorwaarde om enig succes te kunnen boeken en dat is in de eerste plaats een kwestie van menselijke (politieke) daadkracht, bewustwording en verantwoordelijkheidszin. Anders gezegd, het ontbreekt niet aan oplossingen of informatie, het is daarentegen afhankelijk van een politiek die haar bevolking dient of ook niet, een kwestie van ethiek en mensenrechten, net zoals evolutionaire tendensen in de richting wijzen van meer mondiale samenwerking. De verschillende opties die nu opgenomen kunnen worden in het besluitvormingsproces zijn:

  1. Omgekeerde logica (generatie geld uit bestaande geldhoeveelheid)
  2. Neutrale kapitaalsinjectie (materialisatie schuld)
  3. Boekhoudkundige reset (puur technische ingreep)

De laatste optie vloeit vrijwel automatisch voort uit het diepteonderzoek dat ons steeds meer inzichten opleverde, deze optie is het best aangepast aan de tand des tijds. Het doorzien van een aantal platitudes was hierbij cruciaal, deze werken quasi letterlijk als een gesloten deur om alternatieve visies toe te laten in het menselijke denken en overeenkomstig handelen. Deze optie betekent ook dat er in de toekomst geen fysiek geld meer nodig is binnen het economische circuit, dit is vooralsnog visionair maar niet irreëel als we maatschappelijke trends beschouwen. Ondanks veel turbulentie omtrent wilde speculaties die traditionele markten ernstig verstoren, biedt het mondiale kapitalisme ons tegelijkertijd een heel efficiënt monetair systeem om het herstel  in te luiden. Een terugkeer naar een ver verleden (cfr goudstandaard) is derhalve niet raadzaam, integendeel.

Aandacht & zelfreflectie

Als primaire voorwaarde werd ‘ontvankelijkheid’ vooropgesteld, dit is vooral een kwestie van gerichte aandacht en zelfreflectie. Zonder de bereidheid hiertoe blijkt snel dat een aantal economische misvattingen blijven sluimeren, hierdoor wordt het integratieproces gestagneerd waardoor impasse en zelfs regressie kan vastgesteld worden (cfr ‘vast in de eigen logica’). Wanneer de bereidheid tot zelfonderzoek wel aanwezig is, ontstaat het tegengestelde effect. Wat bedoelen we? Onder het motto ‘niets nieuws onder de zon’ heeft gerichte aandacht tot gevolg dat we op het spoor komen van tal van bekrachtigende citaten en onderzoeken, dit gebeurde vrijwel automatisch naarmate het onderzoek vorderde. Het onderzoek – dat over een aantal jaren loopt – wordt nu ook bevestigd door het IMF, ter getuigenis delen we dan ook graag het Chicago Plan Revisited, hierin treft u nog veel meer informatie. Dit rapport is iets technischer maar desalniettemin bijzonder hoopgevend voor onze gezamenlijke toekomst.

Exploot

At the height of the Great Depression a number of leading U.S. economists advanced a proposal for monetary reform that became known as the Chicago Plan. It envisaged the separation of the monetary and credit functions of the banking system, by requiring 100% reserve backing for deposits. Irving Fisher (1936) claimed the following advantages for this plan: (1) Much better control of a major source of business cycle fluctuations, sudden increases and contractions of bank credit and of the supply of bank-created money. (2) Complete elimination of bank runs. (3) Dramatic reduction of the (net) public debt. (4) Dramatic reduction of private debt, as money creation no longer requires simultaneous debt creation. We study these claims by embedding a comprehensive and carefully calibrated model of the banking system in a DSGE model of the U.S. economy. We find support for all four of Fisher’s claims. Furthermore, output gains approach 10 percent, and steady state inflation can drop to zero without posing problems for the conduct of monetary policy.

Paradigma’s

Binnen deze context onderscheiden we drie verschillende perceptiesferen, ook hier zullen we merken hoe een paradigmaverschuiving zich uit in praktische zin. Naargelang het denkkader zal de overeenkomstige dialoog quasi onvergelijkbaar zijn, in sommige gevallen zelfs volledig tegengesteld waardoor vaak chaos, verwarring, onbegrip en/of meningsconflicten ontstaan. In theorie is dit uiteraard logisch, spreken over een mentaliteitsverandering zonder daadwerkelijke wijziging in het denken zou betekenen dat er niets wijzigt en dat alsof we absoluut interessant willen overkomen maar uiteindelijk toch niets willen zeggen of doen. In het kader van onze doelstelling (sustainocratie) is het in de eerste plaats cruciaal om dit alles goed te doordenken opdat gerichte bewustzijnscampagnes en transformationele acties kunnen opgezet worden. Het mag denkelijk voor zich spreken dat overheden hierin een leidende en beslissende rol spelen, in het andere geval zouden drukkingsgroepen minder sociale acties kunnen overwegen.

Wat nu met rente?

Rente, interest of intrest, is de vergoeding die iemand ontvangt voor het uitlenen van zijn of haar geld en die betaald wordt door degene die het geld leent. De rente bestaat principieel uit drie elementen, de (1) inflatievergoeding is bedoeld om de ontwaarding van het uitgeleende geld te compenseren, de (2) risicopremie is een bedrag dat ter dekking dient van het risico dat de lener het geleende geld niet kan terugbetalen (debiteurenrisico) en de (3) dienst der lening is een vergoeding voor de huur van het geld (cfr to rent). Voor de goede orde herinneren we nog even aan wat Bernard Lietaer over rente opmerkte, hij stelde dat rente ervoor zorgt dat er mensen MOETEN failliet gaan omdat het bedrag van de rente zelf niet in omloop wordt gebracht.

Praktijkvoorbeeld

In praktijk bestaan er verschillende manieren om een lening af te lossen, een voorbeeld vinden we met een eenvoudige zoekopdracht op internet. In onderstaand schema treft u hiervan 3 voorbeelden, telkens met een andere aflossingstabel. Van links naar rechts zien we (1) vast maandelijks bedrag, (2) geen kapitaalsaflossing en (3) vaste kapitaalsaflossing, dit is een kwestie van keuze die subjectief van aard is. In deze voorbeelden werd telkens 100 € geleend tegen een rente van 10% en af te lossen over een periode van 12 maanden.

Om onze oefening transparant te houden nemen we aan dat de risicopremie geen deel uitmaakt van de rente, de rente van 10% is derhalve een combinatie van de inflatievergoeding (IV) plus de dienst der lening (DDL). De twee uiterste tabellen geven ons een mix van bedragen, u kan overwegen om dit in detail na te rekenen. Het middelste blok biedt ons het meest transparante overzicht, hierin zien we mooi de 10% weerspiegeld en het kapitaal wordt pas op het einde integraal terugbetaald. Dit schema gebruiken we in de rest van deze analyse en koppelen dit aan de omgekeerde logica (optie 1), gemakshalve nemen we 5% voor elke component van de rente (IV+DDL). In onderstaande tabellen maken we een analoge berekening en splitsen de rente, links zien we inflatie en rechts deflatie (negatieve inflatie).

Deze voorstelling laat ons toe een verschillenanalyse te maken, een aantal bijzonderheden valt ons onmiddellijk op. Onder deze voorwaarden dienen we bij inflatie op een of andere manier 10 € extra te vinden in het economische circuit, bij deflatie is finaal het bedrag hetzelfde als het geleende bedrag. Door de rente te splitsen wordt duidelijker dat de inflatievergoeding (IV) en het kapitaal (K) gebundeld gezien moet worden, lonen en prijzen volgen dezelfde trend waardoor (IV+K) principieel een relatieve 0-operatie betreft. Deze vergoeding compenseert immers de levensduurte, zowel in plus als min. Op deze manier betalen we 105 € bij inflatie en 95 € bij deflatie, hierbovenop komt de dienst voor lening (DDL) die in beide gevallen hetzelfde is, zijnde 5% of 5 €. Oppervlakkig bekeken is er niet zoveel verschil, de kostprijs voor de lening is immers hetzelfde.

Bij deflatie weten we dat er spontaan geld vrijkomt in het economische circuit, dit wil zeggen dat de rente van 5% kan gecompenseerd worden en finaal de kostprijs komt te vervallen.  In tegenstelling tot inflatie betekent dit een wereld van verschil, quasi letterlijk.  Anders gezegd, bij inflatie (cfr Bernard Lietaer) dienen we op zoek te gaan naar extra geld met alle neveneffecten die daarbij komen kijken, bij deflatie is een dergelijke zoektocht niet nodig. In traditionele zin zal de bank op z’n minst haar kosten willen dekken, hierbovenop wil ze ook winst boeken. Als deze doelstelling van toepassing is, is het voor de bank voordeliger om de deflatie zo hoog mogelijk te maken. Immers, hoe hoger de deflatie (IV), hoe hoger de dienst der lening (DDL) kan worden zonder enige kostprijs voor de klant zelf. Ter overdenking van deze stelling treft u onder twee analoge schema’s met aangepaste waarden.

Meer dan waarschijnlijk zullen zich nu een aantal vragen stellen, net om deze reden is ontvankelijkheid, aandacht en de bereidheid tot diepgaander zelfreflectie van primordiaal belang. Naarmate dit proces aangevat wordt, wordt het ook duidelijk dat inflatie en deflatie perfecte instrumenten zijn om het (mondiale) economische herstel in te leiden, in lijn met wat ook de studie van het IMF ons wil zeggen.

Bewustwording (oproep verantwoordelijkheidszin)

We kunnen ons nu de vraag stellen wat deze schijnbaar eenvoudige oefening betekent voor onze samenleving, dit is vooral een kwestie van bewustwording. Finaal kunnen we dit betoog opdelen in twee vragen;

  1. Leren we van de geschiedenis?
  2. Herhaalt de geschiedenis zich?

Het waarom voor deze indringende vragen kan makkelijk afgeleid worden wanneer we onze geschiedenis beschouwen, dit gaat niet over enkele eeuwen geleden dan wel net voor WOII.  Wat betreft het Chicago Plan zien we dat deze informatie destijds genegeerd werd waarna WOII is losgebarsten. Als we willen dat de geschiedenis zich herhaalt dan hoeven we niets te doen, als we leren van de geschiedenis dan verdient dit onze ongebreidelde aandacht, niet in het minst om ons te vrijwaren van een volgende (wereldwijde) catastrofe. Of het Chicago Plan nu wel tot een doorbraak zal leiden, is nog niet geheel duidelijk maar dat er ‘iets’ moet gebeuren mag na enkele jaren ‘economisch’ debat wel duidelijk zijn. De vraag stelt zich of we ons wel degelijk bewust zijn van de noodzaak hiertoe, het ontbreekt niet aan informatie of oplossingen, dat kunnen we met zekerheid stellen. Het correlaat met WOII moge treffend genoemd worden, ter getuigenis twee citaten.

1934

Dit is een onthutsende gedachte. We zijn compleet afhankelijk van de commerciële banken. Elke dollar die we in circulatie hebben moet geleend worden, zowel cash als krediet. Als de banken volop kunstmatig geld creëren leven we in voorspoed, zoniet dan is het bittere armoe. We zijn absoluut zonder permanent geldsysteem. Als men het complete plaatje doorziet, is de tragische absurditeit van onze hopeloze positie haast ongelooflijk, maar toch waar. Het is een hoogst belangrijk onderwerp waar intelligente mensen onderzoek naar zouden moeten doen en over na zouden moeten denken. Het is zelfs zo belangrijk dat onze huidige beschaving in elkaar kan storten, tenzij dit alom bekend raakt en begrepen wordt, en we er snel iets aan doen. (Robert H Hemphill)

2013

Volgens top researcher Gerald Celente is de wereld op weg naar een nieuwe wereldoorlog. We zitten in het midden van het grootste experiment aller tijden. Banken dwingen overheden om meer geld in het systeem te laten pompen om zo te overleven. Maar al dit uit het niets gecreëerde geld leidt uiteindelijk tot niets. De wereld verkeert momenteel in een depressie. Celente vergelijkt de huidige toestand met de depressie van de jaren ‘30, alleen merkt hij op dat de huidige geldhoeveelheid amper gedekt is door goud. Het huidige patroon is gelijkaardig als die in de aanloop naar de tweede wereldoorlog: crash – depressie – valutaoorlog – handelsoorlog – wereldoorlog. Momenteel zitten we in de late jaren ‘ 30. (Gerald Celente)

Wat gaan we nu doen?

Brief aan de Bank – het vervolg

Enige tijd geleden gaven we hier aandacht aan een gezin dat het opnam tegen de banken.
Hun website is te vinden op www.ont-moeting.eu

Twee artikelen die hier eerder over verschenen op visionair zijn te vinden op:
-) Nederlands gezin daagt bankensysteem uit
-) Nederlands gezin daagt bankensysteem uit deel II

Recent hebben ze weer contact opgenomen om hun vervolg verhaal te vertellen. In deze PDF vertellen ze hun hele verhaal. Ik heb er voor gekozen hun toegestuurde PDF via Scribt aan te bieden. Door op de link te klikken kunnen mensen de PDF in een groter formaat via de Scribt website lezen.

>>En-zo-werken-ze…<<

Hun verhaal laat zien dat er zeer vreemde spelletjes worden gespeeld en mensen die het systeem aan de orde stellen op allerhande manieren bewust worden belogen en bedrogen door de banken en aanverwante partijen.

bankiersuitknijpers-300x254

Bedenk daarbij dat Nederland momenteel de hoogste hypotheekschuld van Europa heeft en inmiddels meer dan een miljoen huizen heeft waarvan de hypotheek onder water staat, wat betekend dat de hypotheek groter is dan de waarde van het huis op dit moment. En dan is de crisis op nog geen enkele manier aangepakt door de overheid, sterker nog tot nu is er telkens voor gekozen om geld van het volk naar de banken te pompen…

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Website – www.ont-moeting.eu
-) Nederlands gezin daagt bankensysteem uit
-) Nederlands gezin daagt bankensysteem uit deel II
-) 800.000 mensen met restschuld in Nederland (inmiddels 1 miljoen aldus RTL)
-) Website – stopderestschuld.nl
-) Website – huizenmarkt-zeepbel.nl
-) Website – hypotheekdrama.nl
-) IJsland scheldt hypotheken burgers gedeeltelijk kwijt
-) The Jerome Daly Case 1969 
-) Huizen kunnen 80% goedkoper

-) Hoe eerlijk is ons huidige economische systeem eigenlijk?
-) De doodspiraal van ons ecnomische systeem
-) Problemen met ons geldsysteem
-) Bewustzijn over het bankensysteem groeit wereldwijd 
-)Wanneer gaat een bank nou failliet?

-) Lebbis over de banken
-) Komieken Clark & Dawe over de economische crisis

Bilderberg conferentie 2013 van 6 tot 9 juni

Komende week is er weer de jaarlijkse Bilderberg bijeenkomst.
Dit jaar wordt deze gehouden in Watford, Engeland van 6 tot 9 juni in The Grove Hotel.

Om te beginnen wat basisinformatie over de Bilderbergbijeenkomsten van de wikipedia en de centrale rol van het Nederlandse koningshuis hierin.

De Bilderbergconferenties zijn politieke bijeenkomsten met een besloten en streng geheim karakter waarbinnen internationale beeldvorming en ideeën centraal staan. Deelnemers zijn invloedrijke figuren uit de Westerse wereld, voornamelijk uit het bedrijfsleven, politiek, wetenschap, media en de financiële wereld. De eerste Bilderbergconferentie werd georganiseerd in 1954 naar aanleiding van de verslechterende relatie tussen de Verenigde Staten van Amerika en Europa. Initiatiefnemers waren o.a. de Pool Józef Retinger, Unilever-topman Paul Rijkens, de Belgische ex-premier Paul van Zeeland en prins Bernhard.

Deze politieke conferenties hadden een zeer geheim karakter. Daardoor zouden mensen van verschillend allooi en verschillende opvatting eerder geneigd zijn om deel te nemen. Deelname geschiedt slechts na persoonlijke uitnodiging. Toen minister Joseph Luns eind jaren 50 geheel onaangekondigd tot tweemaal toe zonder uitnodiging de conferentie trachtte binnen te dringen, werd hem op last van prins Bernhard en een Rockefeller-telg geboden het pand te verlaten.

De eerste conferentie was in Hotel De Bilderberg in Oosterbeek van 29 tot 31 mei 1954. Prins Bernhard was voorzitter van de conferentie. Prins Bernard bleef voorzitter tot 1976, toen hij in opspraak raakte in verband met de Lockheedaffaire. Daarna heeft prinses Beatrix de rol van prins Bernard overgenomen. Tegenwoordig is de Belgische topman Étienne Davignon voorzitter. De organisatie heeft een hoofdkantoor in Leiden.

De journalisten van We Are Change uit Rotterdam hebben een mooie 20 minuten durende minidocumentaire over de Bilderbergbijeenkomsten gemaakt waarin ook veel Nederlandse politici die er geweest zijn hun ervaringen delen.

Ook nemen ze wat eventuele misverstanden weg die na het zien van dit filmpje onstaan kunnen zijn.

In de aanloop van de verslaggeving van de Bilderberg conferentie 2013 in Watford (UK) zet We Are Change Rotterdam wat misvattingen op een rijtje die jaar in jaar door Nederlandse politici actief in stand gehouden worden.
Deze onderwerpen komen aan de orde:

-) Men gaat er niet heen op persoonlijke titel.
-) Deelnemers betalen de rekening voor deelname en additionele onkosten niet zelf deze wordt betaald door de belastingbetalers of verenigingsleden.
-) Politici zijn niet transparant over wat op deze conferenties besproken wordt.
-) Deelnemers marginaliseren de macht en kracht van de dit netwerk.
– ) Men ontkent stelselmatig dat de basisreden waarom men samenkomt alles te maken heeft met het vormen van een geïntegreerde globale politieke en economische structuur, doorgaans noemt men zoiets ‘New World Order’.

Wat denken mensen hier ervan. Past een Bilderbergconferentie waar de top van de macht onderling in het geheim overlegt in een zogenaamd open en democratische wereld? En is het wenselijk dat de oude media de bijeenkomst al sinds 1954 zo veel mogelijk doodzwijgt inplaats van dat ze juist het publiek hiervan op de hoogte brengen?

In de nieuwsmedia die haar rol als machtscontrolerende instantie wel serieus neemt wordt er dit jaar in ieder geval wel breed verslag van de Bilderbergconferentie gedaan.

Aanverwante informatie en artikelen:
-) Website – We Are Change Rotterdam
-) Wie vormen het private internationale bankenkartel
-) TED – 147 bedrijven controleren 40% van de wereldwijde rijkdom?
-) Complotten zijn inherent aan machtsstructuren
-) Nederland heeft gebrek aan onafhankelijke nieuwsmedia
-) De oorlog vanuit de Verenigde Staten tegen democratie
-) Bekentenissen van een economische huurmoordenaar
-) Het militair industrieel complex
-) Human Resources: Social engineering in the 20th century
-) Corruptie uitgelegd door ex-lobbyist
-) Controlemechanismen van de 1%
-) Wereldvrede visionair of utopie?
-) The Liberty Academy
-) The Greatest Truth Never Told

-) In het licht van voortbestaan
-) 21 leefregels gebaseerd op gezond verstand

(Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt (of twittert of op facebook zet) naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht! Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennissen, collega`s etc. graag zelfs hoe meer mensen dit weten en erover meediscussiëren hoe beter. Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen mee kunnen doen in de discussie hieronder als ze dat willen.)

bilderberg-1

Belasting ontduiken 101

Een korte animatie over hoe de belasting te ontduiken.

What are offshore tax havens, who uses them, and how do they work? Find out in our explainer, and get the full story at http://www.icij.org/offshore.

Key Findings van het icjj.

Government officials and their families and associates in Azerbaijan, Russia, Canada, Pakistan, the Philippines, Thailand, Mongolia and other countries have embraced the use of covert companies and bank accounts.

The mega-rich use complex offshore structures to own mansions, yachts, art masterpieces and other assets, gaining tax advantages and anonymity not available to average people.

Many of the world’s top’s banks – including UBS, Clariden and Deutsche Bank – have aggressively worked to provide their customers with secrecy-cloaked companies in the British Virgin Islands and other offshore hideaways.

A well-paid industry of accountants, middlemen and other operatives has helped offshore patrons shroud their identities and business interests, providing shelter in many cases to money laundering or other misconduct.

Ponzi schemers and other large-scale fraudsters routinely use offshore havens to pull off their shell games and move their ill-gotten gains.

 

Wat denken mensen hier ervan dat uit de meest recente lekken blijkt dat o.a. van de grootste banken die gered moesten worden met belastinggeld ondertussen zelf massaal de belasting ontduiken en andere bedrijven daar ook flink bij helpen?

ING and ABN Amro set up dozens of companies in island tax havens.

The Dutch banks ING and ABN Amro registered dozens of companies for their clients in offshore refuges with lovely beaches and low tax rates such as the British Virgin Islands, the Cook Islands and the Malaysian island of Labuan, an investigation by Dutch newspaper Trouw and the International Consortium of Investigative Journalists has found. Lees verder… 

 

Aanverwante informatie en artikelen:
-) Follow The Money – Keurige Boeven
-) Tegenlicht – Tax Free Tour
-) website icij.org
-) Joris Luyendijk – Self delusion, not greed caused HBO to fail
-) TED – Wereld gecontroleerd door 147 bedrijven

De landelijke bailout

staatshandenPERSBERICHT – De Landelijke Bailout

Gratis geld voor alle Nederlanders

Op 23 februari start Stichting Ons Geld met haar eerste landelijke voorlichtingscampagne, genaamd ‘De Landelijke Bailout’. Door middel van deze ludieke voorlichtingscampagne wil de beweging de financiële ongeletterdheid onder de Nederlandse burgers aanpakken en aandacht vragen voor wat in haar optiek de oplossing is voor de financiële crisis.

Waar komt geld eigenlijk vandaan?

Veel mensen denken dat het maken van geld een taak is van de overheid. Dit geldt echter alleen voor chartaal geld (munten en bankbiljetten). Het merendeel van al het geld in de wereld wordt gecreëerd door banken wanneer zij leningen verstrekken (ongeveer 97%). Wanneer banken leningen verstrekken creëren zij vanuit het niets nieuwe tegoeden, die net als munt- en briefgeld bruikbaar zijn als wettelijk betaalmiddel. Over al dit geleende geld moet rente worden betaald en in veel gevallen zelfs rente op rente. Deze rente wordt echter niet in omloop gebracht. Hierdoor zijn er altijd meer schulden in omloop dan geld. De Ons Geld beweging is van mening dat hierin de daadwerkelijke oorzaak van de financiële crisis ligt en pleit dan ook voor een ander financieel systeem.

De Landelijke Bailout

Sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2007 heeft de Nederlandse bankensector al meer dan 30 miljard aan bailouts ontvangen, betaald door de Nederlandse belastingbetaler. De Ons Geld beweging vindt dat het daarom de beurt is aan de Nederlandse belastingbetalers om een flink pak geld in hun handen gedrukt te krijgen. Op 23 februari beginnen zij met hun eerste landelijke voorlichtingscampagne genaamd ‘De Landelijke Bailouts’ waarin zij in verschillende steden verkleed als bankiers gratis bankbiljetten (flyers) gaan uitdelen. De eerste flyeractie zal plaatsvinden in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Over de Ons Geld beweging

Eind 2012 is Stichting Ons Geld opgericht. De stichting heeft als doel om het Nederlandse publiek, inclusief allen actief in de politiek, te informeren over de gevaren van de inrichting van ons huidige financiële stelsel en bekend te maken met hun voorstellen om het financiële systeem te hervormen. Meer informatie is te vinden op de website www.onsgeld.nu.

EINDE PERSBERICHT

Voel je vrij om dit persbericht zelf door te sturen of over te nemen op blogs etc.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Update – Hoe eerlijk is ons huidige economische systeem eigenlijk?
-) Bewustzijn over het bankensysteem groeit wereldwijd
-) Wie vormen het internationale private bankenkartel?
-) De oorlog vanuit de Verenigde Staten tegen democratie
-) Bekentenissen van een economische huurmoordenaar
-) Het militair industrieel complex
-) 100 jaar mindcontrol experimenten – Social engineering in the 20th century
-) Corruptie uitgelegd door ex-lobbyist
-) The Greatest Truth Never Told
-) The Liberty Academy

Ons Geld beweging

Op het staartje van 2012 is de Ons Geld beweging opgericht. Deze stichting is er op gericht om mensen in Nederland te informeren over de valkuilen van ons huidige monetaire systeem, daarbij willen ze ook actief de politici benaderen en deze verantwoordelijk gaan houden voor hun beleid en ze dragen verschillende alternatieven en oplossingen voor.

Op onsgeld.nu is de site te vinden. En het lijkt er hiermee op dat er een Nederlandse initiatief is vergelijkbaar met bijv. een Positive Money beweging uit de UK.

Doel

De Ons Geld beweging tracht monetaire hervorming teweeg te brengen in Nederland om de toekomst van alle Nederlanders te verbeteren. Dit doel moet worden bereikt door fractioneel reserve bankieren te verbieden en een complementaire munt in te voeren die als belasting geaccepteerd wordt. Hierbij worden we weer economisch onafhankelijk door middel van een financieel systeem waarbij geld wordt gemaakt door het volk, en niet door private instellingen. In het guldentijdperk konden banken óók al geld creëren; we gaan dus niet terug naar het zelfde systeem van toen.

positive money

Achtergrond

Sinds het begin van de afgelopen kredietcrisis in 2007 hoorde je veel in de media dat er geld was ‘verdampt’. Je hoorde veel over schulden, slechte leningen en dat we te lang ‘op de pof hebben geleefd’. We snapten niet hoe geld zomaar kon verdwijnen en wat het eigenlijk betekende dat ‘banken elkaar niet meer vertrouwden’ en waarom het erg zou zijn dat we een ‘negatieve groei’ zouden hebben van de economie. We zijn toen langzaam gaan uitzoeken wat geld nou eigenlijk is en waar het vandaan komt.

Ondertussen verzonnen de centrale banken van Amerika en Europa er miljarden euro’s bij om de geldvoorraden van banken mee aan te vullen, moesten wij wat banken redden met een ‘bailout’ van ons belastinggeld en vertelden politici ons dat de crisis wel weer bijna voorbij was.

Er werd en er wordt inmiddels erg veel gesproken en geschreven over de crisis. Er werden analyses aangedragen en mensen zijn boos dat politici de echte oorzaken niet inzien of willen erkennen. Wij wachtten ook tot iemand er iets aan zou doen. Tot we wakker werden geschud door het volgende filmpje van Mike Maloney, een guru in het investeren in goud en zilver:

Het was na dit filmpje dat we organisaties zijn gaan zoeken waar men zich bij kon aansluiten om een anti-bank lobby te vormen, en de politiek tot échte hervormingen te bewegen. Zulke instanties leken echter niet te bestaan, en toen hebben we besloten zélf maar het front op te richten waar men zich bij kan aansluiten.

Voor mensen die ook al een tijdje problemen hebben met ons huidige geldsysteem is dit wellicht een mooi kanaal om hervormingen teweeg te kunnen brengen.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Website – Ons Geld beweging
-) Website – Positive Money beweging uit de UK
-) Update – Hoe eerlijk is ons huidige economische systeem eigenlijk?
-) Bewustzijn over het bankensysteem groeit wereldwijd
-) De doodspiraal van ons economische systeem
-) Wat als de Euro zou instorten?
-) Wie vormen het internationale private bankenkartel?
-) Tegenlicht – Het Brein van de Bankier
-) Teledoc – Ik wil mijn geld terug

money

Banken als Goldman Sachs parasiteren op de reële economie.

Joris Luyendijk: een antropoloog in ‘The City’

Het is interessant om je af en toe vanuit een ander geheel ander perspectief te laten informeren over materie die iedereen raakt zoals de wereld van de banken. Bijvoorbeeld door een persoon als Joris Luyendijk. Hij is momenteel bezig met een antropologische studie naar bankiers.

Joris Luyendijk

De Nederlandse schrijver en journalist Joris Luyendijk is bij een deel van het Nederlandse publiek bekend geworden als presentator van het programma Zomergasten.  Hij presenteerde dit programma in 2006 en 2007. Ook heeft hij enkele boeken geschreven die goed zijn geweest voor verbetering van zijn naamsbekendheid. Luyendijk heeft politicologie, geschiedenis, Arabische en religieuze antropologie gestudeerd. Hij is afgestudeerd als antropoloog.

Antropologie is de wetenschap of de studie van de mens en het menselijk gedrag. Er wordt bestudeerd hoe mensen met elkaar samenleven. Dit kan overal ter wereld zijn. Culturele aspecten spelen hierbij een belangrijke rol. Ook andere elementen zoals taal, filosofie, politiek en religie zijn onderwerp van studie. Een holistische benadering staat centraal: er wordt geprobeerd alle facetten die van belang zijn erbij te betrekken.

Antropologische studie financiële wereld

Sinds september 2011 is Luyendijk als correspondent voor The Guardian actief in de City of Londen. Dit is het financiële hart van Londen en speelt een belangrijke rol in de wereldeconomie.  Vanuit ‘The City’ doet hij verslag van zijn observaties en de gesprekken die hij heeft met mensen uit de financiële wereld. Zijn bevindingen zijn in Engels op deze weblog van The Guardian te vinden. Het wordt gepresenteerd als een antropologische studie naar bankiers. Deze antropologische benadering van de financiële wereld maakt het interessant om Luyendijk te volgen.

Recentelijk zijn er ook enkele publicaties met de waarnemingen van Luyendijk in de Nederlandstalige media verschenen. Vorige week is er een aflevering  van het programma Tegenlicht uitgezonden waarin de bevindingen van Luyendijk centraal stonden en het ging over het brein van de bankier.  Eind vorig jaar verscheen er de column ‘Kommer en kwel‘ van zijn hand in de Vlaamse krant De Standaard. Op woensdag 9 januari heeft er een radiogesprek plaatsgevonden met Joris Luyendijk op de Vlaamse publieke radiozender Radio 1. In onderstaande video is dit radiogesprek te beluisteren.  

Deze publicaties zijn aanraders als je bent geïnteresseerd om vanuit een geheel ander perspectief te worden geïnformeerd over de financieel-economische sector en de rol die ze hebben gespeeld (en nog steeds spelen) in de economische crisis waarin we sinds 2008 zitten.

Lebbis over de Banken

Na mezelf redelijk verdiept te hebben in het bankwezen is het eigenlijk totaal bizar hoe dat systeem werkt. Maar wat misschien nog wel verbazingwekkender is, is dat er tot op de dag van vandaag nog steeds helemaal niets gedaan is om de ellende te stoppen. Sterker nog dankzij de crisis zijn er juist allemaal maatregelen doorgevoerd die de macht van het bankensysteem alleen maar verder versterkt en geconcentreerd hebben. En daarbij is de rekening van alle ellende systematisch bij de gewone mensen gelegd inplaats van de bankiers en ons huidige economische systeem aan te pakken.

Lebbis legt het in deze korte sketch prachtig uit.


Hij maakt daarbij ook nog eens heel duidelijk dat als wij zelf niet aan de bel blijven trekken en zelf actie gaan ondernemen de banken zichzelf echt niet gaan hervormen. Ook is het schandalig hoe de Nederlandse politiek keer op keer de kant van het internationale private bankenkartel heeft gekozen en nog steeds kiest, inplaats van het op te nemen voor haar eigen bevolking die ze zogenaamd claimt te vertegenwoordigen.

Waarom verdient de top van de grote banken in Nederland nog steeds vele malen de Balkenende norm terwijl nu duidelijk is dat ze inmiddels 1 miljoen mensen een te hoge hypotheek hebben aangesmeerd?

Want laten we de feiten gewoon eerlijk onder ogen zien, de politiek in Nederland is op dit gebied volslagen corrupt en loopt aan het lijntje van de financiële wereld. Dit wordt pijnlijk duidelijk uit hoe topmensen van grote partijen inmiddels hun salaris verdienen bij de financiële wereld die grof heeft verdient en nog steeds grof verdient aan deze oplichters praktijken. Hier wat voorbeelden en dit zijn stuk voor stuk prominenten geweest in hun politieke partij.

Gerrit Zalm (ex-VVD) verdient inmiddels jaarsalarissen van 750.000 Euro plus bonussen.
Jan Peter Balkenende (ex-CDA) verdient inmiddels 450.000 Euro per jaar.
Wouter Bos (ex-PvdA) verdient inmiddels 400.000 Euro per jaar.
En als je de raad van bestuur van de grote banken doorkijkt kom je daar ook nog wel wat andere oud politici tegen.

En ze verdienen dit bij bedrijven die of direct met Nederlands belastinggeld geholpen zijn of bij bedrijven die meermalen voor boekhoudfraude veroordeeld zijn of beter gezegd voor het “missen” van boekhoudfraude waar het hun taak was hier op toe te zien. (Details over deze bedrijven in De Boekhoudfraude).

Ons huidige economische model. Winsten privatiseren, schulden socialiseren. Socialisme voor de allerrijksten met belastinggeld en keihard kapitalisme voor de midden en onderklasse.

Kortom politici in Nederland, waar zijn jullie zo langzamerhand in vredesnaam mee bezig? Denken deze mensen echt dat het gewone volk niet ziet hoe zij continue de banken helpen om de mensen verder uit te melken om vervolgens dan zelf ook wat uit die ruif te graaien na hun politieke carrière?  De geloofwaardigheid van het Nederlandse bestuur is zo langzamerhand een totale grap aan het worden. Eentje waar nog maar heel weinig mensen om kunnen lachen…

Laat het later niet over ons gezegd worden, dat we niets hebben gedaan.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Homepage Lebbis
-) Komieken Clark & Dawe over de economische crisis
-) Nederlands gezin daagt bankensysteem uit
-) Nederlands gezin daagt bankensysteem uit deel II
-) 800.000 mensen met restschuld in Nederland 
-) Website – stopderestschuld.nl
-) Website – huizenmarkt-zeepbel.nl
-) Meldpunt Hypotheekdrama Nederland
-) Hoe eerlijk is ons huidige economische systeem eigenlijk?
-) De doodspiraal van ons ecnomische systeem
-) Problemen met ons geldsysteem
-) Bewustzijn over het bankensysteem groeit wereldwijd
-) Corruptie uitgelegd door ex-lobbyist
-) Bekentenissen van een economische huurmoordenaar
-) Wie vormen het internationale private bankenkartel?
-) De top van de geldpiramide, de Rothschilds

Oplossingsrichtingen:
-) 3 praktische oplossingen voor meer economische veerkracht
-) Update het economische systeem!
-) Hernationaliseer het recht op geldcreatie 
-) Straatkinderen in India zetten eigen banksysteem op, nu wij nog!
-) Breek het monopolie van geld als enige ruilmiddel
-) Het belang van diversiteit in economische systemen – Bernard Lietaer
-) Bernard Lietaer – What about Money

Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht! Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennisen, collega`s, politici, bankiers, economen, professoren, politie agenten, etc. graag zelfs hoe meer mensen dit weten en erover meediscussiëren hoe beter.  Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen mee kunnen doen in de discussie hieronder als ze dat willen.)

Wie vormen het private internationale bankenkartel?

Het is hier al veelvuldig aan de orde gekomen hoe ons geldsysteem een soort gecentraliseerd monopolie is gecontroleerd door de private internationale banken-elite. In onderstaande documentaire van PressTV wordt dit tot in de details uitgelegd. Ze maken duidelijk hoe groot de macht van dit kartel eigenlijk is en daarbij worden de belangrijkste namen en families genoemd die dit kartel vormen.

A look at the International Banking Cartel led by the Bank for International Settlement (in Basel, Switzerland) known as the bank of central banks (58 central banks) and The US Federal reserve System. Also a look at banking tycoons: from the Rothschild family in Europe to JP Morgan and others in the US. How banks not only control governments but also appoint politicians through huge campaign donations. Governments at the service of the major banks, the best example: the Obama administration and the history’s biggest bail out of the same institutions that caused the Great Recession.

Een mooie afbeelding van het private internationale bankenkartel als veelkoppig monster. Hier in gevecht met president Jackson van de VS die daar de centrale bank voor de FED ontmantelde.

Watch this video on our Website: http://www.presstv.ir/Program/272398.html
Follow our Facebook on: https://www.facebook.com/presstvchannel
Follow our Twitter on: http://twitter.com/presstv
Follow our Tumblr on: http://presstvchannel.tumblr.com

 

Met dank aan Ido voor de docutip

De volgende familienamen worden onder meer genoemd in bovenstaande documentaire:

-) The Rothschilds,
-) The Rockefellers,
-) The Morgans,
-) The Windsors (Engelse koningshuis),
-) The Savoys,
-) The Kuhn Loebs,
-) The Warburgs,
-) The Lehmans,
-) The Lazards,
-) The Israel Moses Seifs,
-) en tot slot The Goldman Sachs.

Bovenstaande documentaire haalt veel informatie uit het boek: Big Oil & Their Bankers In The Persian Gulf: Four Horsemen, Eight Families & Their Global Intelligence, Narcotics & Terror Network geschreven door Dean Henderson.

In dat boek wordt dit verhaal tot in details uitgelegd met een enorm aantal bronnen waarop je de betrouwbaarheid van zijn verhaal kunt staven. Henderson zegt dat dit private bankenkartel naast de controle over de meeste geldsystemen en dus de overheden die van die geldsystemen gebruik maken, zij ook de handel in olie, wapens, de internationale drugshandel en geheime diensten in handen hebben… Misschien dat dat verklaard waarom het leger van de VS de opium plantages in Afghanistan stonden te beschermen en het zou ook de beschuldigingen dat de CIA een hoofdrol lijkt te spelen in internationale drugshandel verklaren. En de banken spelen dan weer een handige rol in het witwassen van dat drugsgeld.

Het private internationale bankenkartel zou naast de controle over de meeste geldsystemen (en dus overheden) ter wereld ook de wapenhandel, oliehandel en drugshandel onder controle hebben.

Een mooi stukje informatie om eens diep over na te denken en wellicht eens door te mailen. Het moge duidelijk zijn dat Europa momenteel ook middenin een nieuw soort manipulatie van deze mensen zitten. De Euro als eerste stap om de controle over het geldsysteem van 17 landen te centraliseren en nu worden die landen netjes uitgeknepen door ze allemaal telkens verder te laten verdrinken in een schulden moeras. Waardoor er telkens meer rentebetalingen over deze schulden naar deze private banken gaan en overheden de sociale voorzieningen in hun landen telkens verder afbreken.

Mail deze informatie daarom vooral ook door aan uw lokale gemeenteraad, provinciebestuur en nieuwsagentschap. Wellicht dat er daar her en der toevallig eens een persoon met een geweten en een ruggengraat tussendoor geslopen is die wat met deze informatie kan.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Het bankenkartel – Wij Worden Wakker
-) Complotten zijn inherent aan machtsstructuren
-) Technocratische dictatuur Europa
-) Update – Hoe eerlijk is ons huidige economische systeem eigenlijk?
-) Bewustzijn over het bankensysteem groeit wereldwijd
-) De top van de geldpiramide, de Rothschilds
-) Nederland heeft gebrek aan onafhankelijke nieuwsmedia
-) Wie vormen het internationale private bankenkartel?
-) De oorlog vanuit de Verenigde Staten tegen democratie
-) Bekentenissen van een economische huurmoordenaar
-) Het militair industrieel complex
-) 100 jaar mindcontrol experimenten
-) Corruptie uitgelegd door ex-lobbyist
-) Controlemechanismen van de 1%
-) Rijk worden via politiek, oorlog en olie
-) Bankieren met Hitler
-) Oorlog is cashen voor de elite
-) Wereldvrede visionair of utopie?
-) The Liberty Academy
-) The Greatest Truth Never Told

-) In het licht van voortbestaan
-) 21 leefregels gebaseerd op gezond verstand

(Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht! Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennisen, collega`s, politici, bankiers, economen, professoren, politie agenten, etc. graag zelfs hoe meer mensen dit weten en erover meediscussiëren hoe beter. Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen mee kunnen doen in de discussie hieronder als ze dat willen.)

10176019_712166705507144_3509936428008809475_n